firm

listen to the pronunciation of firm
İngilizce - Türkçe
firma

İş için bu firmaya başvuruda bulunacağım. - I will make an application to that firm for employment.

Pazarın daha zengin sektörü için çok sayıda firma yarışıyor. - Many firms are competing for the wealthier segment of the market.

{s} sabit
sert
{s} sıkı

Dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. - She pressed her lips firmly together.

O kolunu sıkıca kavradı. - He clutched her arm firmly.

katı

Hükümet programa katılan firmalara faizsiz kredi sağlayacak. - The government will provide interest-free loans to firms that participate in the program.

Geçen yaz, sonunda on iki yıl önce katılmış olduğum firmadan ayrıldım. - Last summer, I finally left the firm that I had joined twelve years before.

{i} şirket

Şirketin iflas edeceği hakkında dolaşan bir söylenti var. - There's a rumor in the air that the firm is going into bankruptcy.

Bir inşaat şirketinde on beş yıldan sonra, Bill Pearson'a sorumlu bölge müdürü pozisyonu verildi. - After fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.

{f} sağlamlaştırmak
(Ticaret) işletme
(Ticaret) kati mukavele
kaymayan
sarsılmaz
değişmeyen
tok

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

bükülmez
sallanmayan
değişmez
kati

O büyük bir firma tarafından bir katib olarak alınmıştır. - He was taken on by a large firm as a clerk.

metanetli
dayanıklı
sağlam

Onun sağlam bir inancı var. - He has a firm belief.

O, sağlam karakterli bir adamdır. - He is a man of firm character.

sıkı sıkı
{i} ekip
{i} sağlık ekibi
{f} canlanmak (piyasa)
sıkıca

Dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. - She pressed her lips firmly together.

İpe sıkıca tutunarak karaya güvenli bir şekilde geldim. - Holding on to the rope firmly, I came safely to land.

pek

İlk kez, onunla pek sıkı değildi. - The first time, she wasn't very firm with him.

{f} pekiştirmek
{s} metin
firmly metanetle
{f} pekişmek
{s} kararlı

Anne kararlı bir şekilde Gilbert Blythe'ı asla affetmeyeceğim dedi. - I shall never forgive Gilbert Blythe, said Anne firmly.

{s} kesin

Ben buna kesin bir biçimde karşıyım. - I am firmly opposed to this.

Jefferson eğitimin değerine kesin olarak inanıyordu. - Jefferson believed firmly in the value of education.

{f} sağlamlaşmak
dönmez
pekişmiş
{f} yükselmeye başlamak
kuvvetle
katiyetle
up ile sabit kılmak
{s} donmuş (jöle, pelte, çikolata v.b.)
firmness metanet sebatlılık
{s} emin

Senin sıranın geleceğinden eminim. - I firmly believe that your time will come.

sebatla
firm order kesin sipariş
{s} fiyatı değişiklik göstermeyen hisse senedi, tahvil
berk
(Bilgisayar) güçlü

Bizim dostluğumuz güçlü kaldı. - Our friendship remained firm.

belirli
son

Bir inşaat şirketinde on beş yıldan sonra, Bill Pearson'a sorumlu bölge müdürü pozisyonu verildi. - After fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.

Geçen yaz, sonunda on iki yıl önce katılmış olduğum firmadan ayrıldım. - Last summer, I finally left the firm that I had joined twelve years before.

solit
güvenilir
firmanın
kıvamlı
firmness
{i} sıkılık
firm capacity
sabit kapasite
firm commitment
(Ticaret) tam bağlılık
firm energy
sabit enerji
firm ground
(İnşaat) sert zemin
firm ground
(İnşaat) sağlam zemin
firm handle
(Teknik,Tekstil) tok tutum
firm law
(Kanun) şirketler hukuku
firm management
(Ticaret) işletme yönetimi
firm name
(Ticaret) ticaret unvanı
firm offer
(Ticaret) kesin teklif
firm order
(Ticaret) kesin sipariş
firm order
(Sigorta) sigorta emri
firm price
(Ticaret) kati fiyat
firm prise
(Ticaret) sabit fiyat
firm quotas
(Ticaret) bağlayıcı fiyat teklifi
firm quotas
(Ticaret) fiyat teklifi
firm rock
(Jeoloji) sıkı kayaç
firm rock
(Jeoloji) sağlam kayaç
firm step
sağlam adım
firm steps
emin adımlar
firm stratum
dayanıklı tabaka
firm touch
(Bilgisayar) güçlü dokunuş
firm value
(Ticaret) işletme değeri
firm contract
kati mukavele
firm contract
kesin sözleşme
firm enough
yeterince sert
firm offer
kesin öneri
firm price
kesin fiyat
firm sale
kesin satış
firm stand
firma standı
firm up
sağlamlaştırmak
firm up
sabit kılmak
firm value
firma değeri
firm believer
inanmak
firm catalogue
firma katalog
firm centred
firma odaklı
firm contract
kesin sözleşme, katı mukavele
firm grip
sıkı şekilde kavramak
firm hand
sıkı

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

Tom'un sağlam bir el sıkışması var. - Tom has a good firm handshake.

firm hold
firma tütün
firm less
firma daha az
firm of order
kesin sipariş
firm owner
firma sahibi
firm publication
firma yayın
firm soil
sağlam zemin, sert zemin
firm stamp
(Ekonomi) Firma damgası, firma kaşesi
firm underwriting
doğrudan aracılık yüklenimi
firm contract
(Ticaret) bağlayıcı sözleşme
firm handle
(Tekstil) tok tutum, dolgun tutum
firm intention
azim
firm offer
tic. kesin teklif
firm policy
(Ticaret) kati poliçe
firm purchase
(Ticaret) katı alış
firmly
kesin olarak

Ben işkenceye kesin olarak karşıyım. - I'm firmly opposed to corporal punishment.

Jefferson eğitimin değerine kesin olarak inanıyordu. - Jefferson believed firmly in the value of education.

firmly
kararlı bir şekilde

Anne kararlı bir şekilde Gilbert Blythe'ı asla affetmeyeceğim dedi. - I shall never forgive Gilbert Blythe, said Anne firmly.

firmly
sıkı sıkı
firmly
sımsıkı

O, kolumu sımsıkı tuttu. - She held my arm firmly.

as firm as
kadar sert
business firm
(Ticaret) ticari firma
business firm
(Ticaret) işletme
export firm
ihracat firması
firming
sıkılaştırma
firming
(Gıda) sertleştirme
firming
sıkıştırma
firmly
dümdüz
firmness
katiyet
firmness
salabet
firmness
(Gıda) gevreklik
firmness
pelte
head of a firm
(Ticaret) patron
import firm
ithalat firması
independent auditing firm
(Ticaret) bağımsız denetim şirketi
independent auditing firm
(Ticaret) bağımsız denetim kuruluşu
investment firm
(Politika, Siyaset) yatırım şirketi
law firm
avukatlık ofisi
liquidation (of a firm)
(Ticaret) tasfiye
stand firm
teslim olmamak
strong firm
(Ticaret) güçlü firma
strong firm
(Ticaret) güçlü şirket
accounting firm
muhasebe şirketi
as firm as
kadar kesin
brokerage firm
komisyoncu firma
business firm
şirket
consulting firm
danışmanlık şirketi
contracting firm
müteahhit firma
firmer
sağlamlaştırıcı
firmest
en sağlam
firmly
sebatla
firmly
sıkıca

O, elimi sıkıca tuttu ve bıraktı. - He held my hand firmly and left.

Dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. - She pressed her lips firmly together.

firmly
metanetle
firmly
kuvvetle
firmness
dayanıklılık
held firm
sıkı dur
hold firm
sıkı dur
law firm
avukatlık bürosu
private firm
özel kurum
publishing firm
yayınevi
securities firm
güvenlik şirketi
service firm
servis şirketi
stand firm
sabit dur
chemical firm
kimyasal madde firması
firmer
saglamlastirici
firms
firmalar

Hükümet programa katılan firmalara faizsiz kredi sağlayacak. - The government will provide interest-free loans to firms that participate in the program.

Bu seminer Japon firmalarından üst düzey pazarlama liderlerini hedef alacaktır. - This seminar will target senior marketing leaders from Japanese firms.

in firm
firmada
make firm
sağlamlaştırmak
objectives of a firm
bir firmanın hedefleri
price taker firm
(Ekonomi) Fiyat kabullenici firma
price taker firm
(Ekonomi) Fiyat üzerinde hiçbir kontrol gücü olmayan firma
removal firm
Ev taşıyan nakliye şirketi
take a firm stand
Dik duruş göstermek, kolayca vazgeçmemek
to be firm
firma olmak
to stand firm
taviz vermemek
upstream firm
upstream firma
woman without firm principals
firma olmadan kadın yönetici
firmly
[adv] sıkı bir şekilde
firmly
sağlam
firmness
[n] sıkılık
firmness
{i} kesinlik
firmness
firma
firmness
{i} (jöle, pelte, çikolata v.b.'ne özgü) donmuşluk
firmness
{i} sağlamlık
firmness
{i} metânet
firmness
{i} değişmezlik
firmness
{i} sertlik
firmness
{i} (fiyatlarda) istikrar
firmness
katılık
firmness
belirleyicilik
İngilizce - İngilizce
A business enterprise, however organized
To become firm; stabilise
steadfast, secure, hard (in position)
Aust. To shorten (of betting odds)
A business partnership; the name under which it trades
To make compact or resistant to pressure; solidify
To improve after decline
To make firm or strong; fix securely
solid, rigid (material state)
A criminal gang
fixed (in opinion)
{n} the name or names under which the business of any house is carried on or settled
{v} to confirm, establish, fix, settle
{a} strong, constant, unshaken, steady
Although they don't say it the fact that they are attaching a measurement to this firm area means that they think it represents the tumor They may or may not be right, so they only say something like "the tumor measures 1 x 2 " if they are sure that it is a cancer because of a previous biopsy or a frozen section Back
– Flood Insurance Rate Map
securely established; "an established reputation"; "holds a firm position as the country's leading poet"
become taut or tauter; "Yur muscles will firm when you exercise regularly"; "the rope tautened"
not soft or yielding to pressure; "a firm mattress"; "the snow was firm underfoot"; "solid ground"
To fix or direct with firmness
The name, title, or style, under which a company transacts business; a partnership of two or more persons; a commercial house; as, the firm of Hope & Co
If someone stands firm, they refuse to change their mind about something. The council is standing firm against the barrage of protest. a business or company, especially a small one electronics/advertising/law etc firm (firma , from firmare , from firmus; FIRM)
Make firm or strong; fix securely
unwavering in devotion to friend or vow or cause; "a firm ally"; "loyal supporters"; "the true-hearted soldier
An organisation that produces goods and/or services
A business entity, either corporate or otherwise May consist of one or several establishments
strong and sure; "a firm grasp"; "gave a strong pull on the rope"
A business partnership, the name under which it trades
Indicating firmness; as, a firm tread; a firm countenance
A wine with a lot of body and bite Very rich in tannin
Solid; opposed to fluid; as, firm land
In economics, a collection of individuals grouped together for economic gain
A soil consistence term See also consistence
Refers to an order to buy or sell that can be executed without confirmation for some fixed period Also, a synonym for company
{i} company, commercial business, corporation
with resolute determination; "we firmly believed it"; "you must stand firm
make taut or tauter; "tauten a rope"
A descriptor for wines that are solid and stern, usually with a high tannin or acidity
Fixed; hence, closely compressed; compact; substantial; hard; solid; applied to the matter of bodies; as, firm flesh; firm muscles, firm wood
If someone's grip is firm or if they perform a physical action in a firm way, they do it with quite a lot of force or pressure but also in a controlled way. The quick handshake was firm and cool He managed to grasp the metal, get a firm grip of it and heave his body upwards. = strong + firmly firm·ly She held me firmly by the elbow and led me to my aisle seat
A firm is an organization which sells or produces something or which provides a service which people pay for. The firm's employees were expecting large bonuses. a firm of heating engineers. = company
Improve after decline
Flood Insurance Rate Map Map of a specific community or area, showing the locations of known Special Flood Hazard Areas Usually referred to by the generic term "flood map"
members of a business organization that owns or operates one or more establishments; "he worked for a brokerage house"
Taut balance of elements; tightly knit structure; also distinct flavor
with resolute determination; "we firmly believed it"; "you must stand firm"
You use firm to describe control or a basis or position when it is strong and unlikely to be ended or removed. Although the Yakutians are a minority, they have firm control of the territory = secure + firmly firm·ly This tradition is also firmly rooted in the past = securely
Refers to an order to buy or sell a security that can be executed without confirmation for a stated period of time
If you describe someone as firm, you mean they behave in a way that shows that they are not going to change their mind, or that they are the person who is in control. She had to be firm with him. `I don't want to see you again.' Perhaps they need the guiding hand of a firm father figure. + firmly firm·ly `A good night's sleep is what you want,' he said firmly
of Tippecanoe"- Campaign song for William Henry Harrison; "fast friends"
n m
sturdily, steadily; firmly; assertively; in a determined manner
{f} solidify; become solid; stabilize; (about prices) become stable
an organisation that produces goods or services (chapter 6)
Not easily excited or disturbed; unchanging in purpose; fixed; steady; constant; stable; unshaken; not easily changed in feelings or will; strong; as, a firm believer; a firm friend; a firm adherent
of Tippecanoe"- Campaign song for William Henry Harrison; "fast friends" not soft or yielding to pressure; "a firm mattress"; "the snow was firm underfoot"; "solid ground" marked by the tone and resiliency of healthy tissue; "firm muscles" marked by firm determination or resolution; not shakable; "firm convictions"; "a firm mouth"; "steadfast resolve"; "a man of unbendable perseverence"; "unwavering loyalty" not subject to revision or change; "a firm contract"; "a firm offer" not liable to fluctuate or especially to fall; "stocks are still firm" (of especially a person's physical features) not shaking or trembling; "his voice was firm and confident"; "a firm step" with resolute determination; "we firmly believed it"; "you must stand firm
A firm decision or opinion is definite and unlikely to change. He made a firm decision to leave Fort Multry by boat It is my firm belief that an effective partnership approach between police and the public is absolutely necessary. = definite + firmly firm·ly He is firmly convinced that it is vital to do this. = strongly
The delivery of gas or electricity to a customer on a continuous basis Residential and smaller commercial customers generally use this service
If a price, value, or currency is firm, it is not decreasing in value or amount. Cotton prices remain firm and demand is strong The shares held firm at 280p = steady + firmness firm·ness the firmness of the dollar against other currencies
Attacks the palate with acid or tannic astringency Suggests that the wine is young and will age Nearly always a positive comment and very desirable with highly flavoured foods
not subject to revision or change; "a firm contract"; "a firm offer"
unwavering in devotion to friend or vow or cause; "a firm ally"; "loyal supporters"; "the true-hearted soldier of Tippecanoe"- Campaign song for William Henry Harrison; "fast friends"
Firm evidence or information is based on facts and so is likely to be true. There's unlikely to be firm news about the convoy's progress for some time. = hard, definite
{s} strong, solid; stable; hard; fixed, immovable; determined, set; assertive
When moist, crushes under moderate pressure between thumb and forefinger, but resistance is distinctly noticeable
members of a business organization that owns or operates one or more establishments; "he worked for a brokerage house" strong and sure; "a firm grasp"; "gave a strong pull on the rope" unwavering in devotion to friend or vow or cause; "a firm ally"; "loyal supporters"; "the true-hearted soldier
To fix; to settle; to confirm; to establish
If something is firm, it does not change much in shape when it is pressed but is not completely hard. Fruit should be firm and in excellent condition Choose a soft, medium or firm mattress to suit their individual needs. soft
Become firm; stabilise
securely fixed in place; "the post was still firm after being hit by the car"
firm up
To make tentative plans more definite

Can we firm up plans for the barbecue Sunday?.

firm up
To make muscles more toned through physical exercise

He hopes to firm up his biceps a bit before meeting the girls.

firm and abiding
permanent, not easily moved, lasting, stable
firm as a rock
steadfast, unyielding; solid, hard
firm base
sound basis, solid foundation
firm believer
one with strong faith, one who is convinced
firm breasts
breasts which do not sag
firm commitment
A lender’s agreement to loan money to a specific borrower for a specific property first mortgage ; -->
firm commitment
A lender?s agreement to make a loan to a specific borrower on a specific property
firm commitment
A definite undertaking by a lender to loan a set amount of money at a specified interest rate for a certain term
firm commitment
A lender's conditions, agreement or promise to make a loan to a specific borrower on a specific property
firm commitment
A lender's agreement to make a loan to a specific borrower on a specific property
firm commitment
Arrangement where investment bankers purchase from the issuer of securities to be offered to the public
firm commitment
A promise from a lender to lend a specific borrower a specified amount of money on specified terms to be secured against a specific property
firm commitment
An agreement by a financial institution to loan a specified sum of money for a specific time period and at a certain interest rate, provided all conditions set by the lender are met by the borrower
firm commitment
A promise by FHA to insure a mortgage loam for a specified property and borrower A promise from a lender to make a mortgage loan
firm commitment
A type of underwriting whereby the underwriter agrees to purchase the entire issue from the issuer, regardless of his ability to sell the securities to the public Any unsold shares cannot be returned to the issuer Also called a "Firm Commitment Underwriting "
firm commitment
A lender's agreement to provide a loan to a specific borrower on a specific property
firm commitment
Guarantee from an underwriter of a securities offering to the issuer to sell all or a prescribed minimum of the offering even if the underwriter has to purchase some of the offering itself
firm commitment
A lender's agreement to make a loan to a specific borrower on a specific property An FHA or PMI agreement to insure a loan on specific property, with a designated purchaser
firm commitment
A lending institution's agreement to give a loan to a specific borrower on a specific property
firm commitment
A lender’s agreement to make a loan to a specific borrower on a specific property
firm commitment
One type of underwriting arrangement provided by an investment banking firm which acts as an underwriter and sells securities/stocks from your company to the public With a Firm Commitment, the underwriters purchase outright the securities your company offers
firm commitment
A promise by FHA to insure a mortgage loan for a specified property and borrower A promise from a lender to make a mortgage loan
firm commitment
A promise made by a lender when it agrees to loan money for the purchase of property
firm commitment
A lender's agreement to make a long to a specific borrower on a specific property A FHA or PMI agreement to insure a loan on a specific property, with a designated purchaser
firm commitment
A lender's agreement to make a loan to specific borrower on a specific properly
firm contract
contract that cannot be easily broken
firm decision
decisive resolution, resolute judgment, determined ruling
firm faith
enduring faith, strong faith
firm ground
solid land, hard terrain; solid basis
firm measures
strong action, determined action
firm offer
excellent proposal, good offer
firm offer
Respond to an initiator's Inquiry or a buyer's Firm Bid with different terms of negotiation This is binding and cannot be withdrawn
firm offer
An offer which the offeror promises to keep open for a fixed period of time
firm offer
An offer to buy the property, as outlined in the Offer to Purchase, with no conditions attached BACK TO TOP
firm offer
An offer to purchase delivered to the potential Vendor by a potential Purchaser who will not negotiate any changes to the offer
firm offer
An offer to buy the property as outlined in the offer to purchase with no conditions attached
firm offer
An offer made by a potential buyer that will not be further negotiated
firm offer
An offer to buy the property as outlined in the offer to purchase and with no conditions attached
firm omelet
eggs beaten with milk or cream and cooked until set
firm planned order
(Ticaret) (FPO) A manufacturing order that reserves capacity and allocates material but, unlike a work order, has not been authorized for release to the production floor. MRP planned orders are automatically changed by the system at each regeneration; FPOs are manually controlled by the planner and are normally either turned into actual work orders, or cancelled. A tool for what-if capacity analysis, and also sometimes used to allocate known components on a bill of material that is not complete and requires finalization before releasing to production orders for the floor
firm position
strong stand, unyielding viewpoint, resolute belief, fixed attitude
firm relations
good relationship, unshakeable relationship, enduring relations
firm resolve
steadfast determination
firm stand
strong position, unyielding viewpoint, resolute belief, fixed attitude
firm up
If a financial institution firms up the price or value of something, they take action to protect and maintain its price or value. OPEC has agreed to freeze its global oil production slightly in order to firm up crude prices
firm up
If you firm something up or if it firms up, it becomes clearer, stronger, or more definite. Looking to the future, the Government will firm up their plans for a cleaner, greener, safer Britain At least the bank situation had firmed up
firm up
solidify, become more firm; cause to become more firm; settle, make definite, clarify; tone through exercise (i.e. a muscle or part of the body)
firm up
arrange firmly; "firm up one's plans"
firm up
arrange firmly; "firm up one's plans
firm up
If you firm up something or if it firms up, it becomes firmer and more solid. This treatment helps tone the body, firm up muscles and tighten the skin I now go swimming five times a week, which helps firm me up The mixture will seem too wet at this stage, but it will firm up when chilled
firm zone
(Ticaret) The period of time in an existing production schedule, normally the MPS, when changes are not allowed due to the impact on lower level items already in process and on vendors. It usually starts with the current date and extends into the future as far as required based on lead time. The same logic is also sometimes used in vendor scheduling
firming
Present participle of firm
firmly
In a firm or definite or strong manner

She corrected him firmly but gently.

firmness
The state of being firm; strength; permanence; stability; hardness; resolution
levered firm
A company that funds its operations by taking out loans
firmly
in a stable manner; strongly; sturdily, resolutely; assertively
firmly
{a} strongly, immoveable, steadily, safely
firmness
{n} a firm state, solidity, constancy
take a firm stand
Be insistent and refuse to budge
firmed
past of firm
firmer
Comparative form of firm; more firm
firmest
superlative of firm
firming
Of beauty products, that make, or are supposed to make, the skin firmer
firmly
Securely
firmly
In a firm manner
firmly
with resolute determination; "we firmly believed it"; "you must stand firm"
firmly
in a secure manner; in a manner free from danger; "she held the child securely"
firmly
with firmness; "held hard to the railing"
firmly
In a firm or definite manner
firmly
tightly
firmness
{i} stability; steadiness; strength; soundness; sturdiness; assertiveness
firmness
the trait of being resolute; firmness of purpose; "his resoluteness carried him through the battle"; "it was his unshakeable resolution to finish the work"
firmness
the firmness and tone of healthy tissue; "his muscle firmness"
firmness
The state or quality of being firm
firmness
the property of being unyielding to the touch the firmness and tone of healthy tissue; "his muscle firmness
firmness
the property of being unyielding to the touch
firmness
the quality of being steady or securely and immovably fixed in place
firms
The principal rafters of a roof, especially a pair of rafters taken together
firms
plural of firm
firms
third-person singular of firm
firm