sounding

listen to the pronunciation of sounding
İngilizce - Türkçe
sondaj
iskandil
tınlayan
çınlayan
{s} ses yapan
sondalama
{s} tantanalı
heybetli/öten/ses veren
derinliğini yoklama
i., k.dili. iskandil etme, iskandil
sondajlama
{s} ses getirici
(Askeri) İSKANDİL: Suyun muhtelif noktalarda derinliğini ölçme
{i} ötme
{s} yankılanan
{s} sesli
{i} tınlama
x ölç/söyle/çık/çal/görün
{i} derinlik ölçme
{s} öten
ölçülen yer/iskandil etme
sounding line iskandil ipi veya teli
{s} şatafatlı
iskandil edilen suyun derinliği
{i} iskandil etme
(Askeri) derinlik ölçümü
sound
(İnşaat) ses

Sırtlanın havlaması kahkaha gibi ses çıkarıyor. - The hyena's bark sounds like laughter.

Klavsenin sesini çok severim. - I like the sound of harpsichord very much.

sounding apparatus
(Askeri) sondaj
sounding lead
iskandil kurşunu
sounding lead
iskandil
sounding rocket
(Askeri) sondaj roketi
sounding pipe
iskandil borusu
sounding rod
sondaj çubuğu
sounding machine
iskandil makinesi
sounding balloon
(isim) sondaj balonu
sounding balloon
{i} sondaj balonu
sounding board
ses platformu
sounding board
sesi dağıtan platform
sounding board
yankı tahtası
sounding board
görüşün yayılmasını sağlayan araç
sounding device
iskandil cihazı
sounding device
sıkılık ölçme aleti
sounding line
(Askeri) ölçüm kordonu
sounding line
iskandil savlosu
sounding pipes
(Askeri) iskandil borusu
sounding rocket
(Askeri) SONDAJ ROKETİ: Üst atmosferde bilgi elde etmek için kullanılan bir araştırma roketi
sounding rod
sondaj tiji
sound
sağlam

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. - A sound mind dwells in a sound body.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. - A sound mind in a sound body.

sound
ses,v.duyul: n.ses
sound
{s} sapasağlam
sound
{f} ağzını aramak
sound
{f} gibi gelmek: That sounds
sound
{s} kuvvetli
sound
{i} koy

Ben korkunç sesleri engellemek için parmaklarımı kulaklarıma koydum. - I put my fingers in my ears to block out the terrible sounds.

Bir koyun nasıl ses çıkarır? - What sound does a sheep make?

sound
{s} bozulmamış
sound
selen
sound
deliksiz uyku
sound
doğruluk
sound
(Ticaret) akla uygun
sound
emniyetli
sound
kusursuz

Kulağa kusursuz bir şekilde nitelikli geliyorsun. - You sound perfectly qualified.

sound
gibi gelmek
sound
mükemmel

Bu mükemmel bir fikir gibi görünüyor. - That sounds like an excellent idea.

sound
geçerlik
sound
(Bilgisayar) sesli

Tom yatak odasında, sesli uyuyor. - Tom is in his bedroom, sound asleep.

Bebek sesli uyuyor gibi görünüyor. - The baby seems to be sleeping soundly.

sound
sedasız
sound
doğru

Hikaye garip gelebilir , ama doğru. - The story may sound strange, but it is true.

İngilizcen dil bilgisi bakımından doğru fakat bazen söylediğin tam olarak bir yerlinin söylediğine benzemiyor. - Your English is grammatically correct, but sometimes what you say just doesn't sound like what a native speaker would say.

sound
sonda
sound
(Bilgisayar) sesi
sound
geniş boğaz
sound
tam

O tam Tom'a benziyor. - It sounds exactly like Tom.

İnsanlar hâlâ tamamen bir yerli konuşucu gibi ses çıkarmadığın aşikar olduğunda sadece dil yeteneğiniz üzerine size iltifat etmek eğilimindedir. - People tend to only compliment you on your language ability when it's apparent that you still don't quite sound like a native speaker.

sound
ün

Anglofonlar her zaman yapay dillerdeki ünlü seslerden/aeiou/ şikâyet ettiler. Bu sesler diğer insanların telaffuz edemedikleri diğer birçok seslerden dolayı kullanılırlar. - The Anglophones always complained about the vowels /a e i o u/ in artificial languages. Those sounds are used because most other sounds other people cannot pronounce.

sound
(Ticaret) elverişli
sound
mükemmelen
sound
sıhhatli
sound
(Ticaret) iyi durumda
sound
sondalamak
sound
mil
sound
akıllıca (davranış)
sound
sıhhat
sound
sondaj yapmak
sound
esaslı
sound
anlam

Onun görüşlerini anlamaya çalıştım. - I tried to sound out his views.

sound
{s} sağlıklı

O hem zihinsel hem de bedensel olarak sağlıklıdır. - He is sound in both mind and body.

Büyük annem sağlıklı ve yalnız yaşıyor. - My grandmother is in sound health and lives alone.

high-sounding
azametli
high-sounding
tantanalı
high-sounding
şatafatlı
sound
etki

Tom etkilenmiş görünüyor. - Tom sounds impressed.

sound
salim

Oğlu eve sağ salim döndüğünde çok memnun olmuştu. - She was very pleased when her son returned home safe and sound.

Hepimiz sağ salim geri döndük. - We're all back safe and sound.

sound
geçerli
sound
boğaz
sound
ses çıkarmak

Daha çok yerli bir konuşmacı gibi ses çıkarmak için ne yapabilirim? - What can I do to sound more like a native speaker?

Kendi ana dilinde doğal ses çıkarmak ve ana dilin olmayan bir dilde doğal olmayan ses çıkarmak çok kolaydır. - It's very easy to sound natural in your own native language, and very easy to sound unnatural in your non-native language.

sound
çalmak
sound
ötmek
sound
güvenilir
sound
(gibi) gelmek/görünmek
sound
emin

Onun ne olduğundan emin değilim ama bir silah atışına benziyordu. - I'm not sure what it was, but it sounded like a gunshot.

Tom kesinlikle kendinden emin görünüyor. - Tom certainly sounds confident.

sound
deliksiz

Ben genellikle deliksiz uyurum. - I usually sleep soundly.

Deliksiz bir uyku beni daha iyi hissettirdi. - A sound sleep made me feel better.

sound
(uyku) derin
sound
derinliğini yoklamak
sound
iskandil etmek
sound
izlenim

Senin üzerinde epeyce bir izlenim bırakmış gibi görünüyor. - It sounds like she made quite an impression on you.

Senin üzerinde oldukça bir izlenim bırakmış gibi görünüyor. - It sounds like he made quite an impression on you.

sound
esen
sound
öttürmek
sound
{f} duyul

Duyulan tek ses saatin tik takıydı. - The only sound to be heard was the ticking of the clock.

Bombanın sesi çeyrek kilometre öteden bile duyuldu. - Even a quarter kilometer away, the sound of the bomb was heard.

sound
iyi halde
high sounding
Abartılı, cafcaflı
sound
seste
sound
dillendirmek
sound
sese

O sese ne neden oluyor? - What's causing that sound?

sound
duyul(mak)
aerological sounding
(Askeri) AEOROLOJİK SONDAJ: Atmosferin yukarı tabakalarındaki hava sıcaklığının, basınç ve rutubetin, çeşitli tip meteorograflar vasıtasıyla ölçülmesi
depth sounding
(Çevre) derinlik araştırması
echo sounding
(Fizik) yankı sondajı
echo sounding
yankı ile derinliği saptamak
echo sounding
derinliğin ölçülmesi
electrical sounding
elektrik sondajı
ionospheric sounding
iyonyuvar sondasi
kelvin sounding machine
(Askeri) kelvin iskandil cihazı
rocket sounding
(Meteoroloji) roketle sonda
skene sounding
(Tıp) skene sondası
sound
çalınmak
sound
sondayla bakmak
sound
yasal

Bu tamamen yasal geliyor. - This sounds totally legit.

sound
ses vermek
sound
muayene etmek
sound
iyi

O gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor. - That sounds too good to be true.

Bu teklif gerçek olamayacak kadar çok iyi görünüyor. Bit yeniği nedir. - That offer sounds too good to be true. What's the catch?

sound
sonda ile yoklamak
sound
mışıl mışıl

Çok yorgun olduğu için mışıl mışıl uyudu. - Since he was very tired, he fell sound asleep.

Bebek mışıl mışıl uyuyor gibi görünüyor. - The baby seems to be sleeping soundly.

sound
{i} melodi

En sevdiğin melodi nedir? - What is your favorite sound?

Tom'un bitişik odadan gelen melodisinin sesini duyabiliyordum. - I could hear the sound of Tom's voice coming from the next room.

sound
{s} deliksiz (uyku)
sound
{i} yüzme kesesi
sound
{s} oturaklı
sound
{s} sert

Benim son postanın çok sert görünmediğini umuyorum. - I hope my last mail didn't sound too harsh.

sound
(Tıp) Ses çıkarttırarak muayene etmek
sound
(Tıp) Seda, ses
sound
{f} etki bırakmak
sound
{i} gürültü

Bu sabah gök gürültüsü ile uyandım. - I was woken up by the sound of thunder this morning.

Gürültü ve ses arasındaki farkı kim çevirebilir? - Who can translate the difference between noise and sound?

sound
{f} çalmak: Sound your horn! Kornayı çal! The wake-up bell sounded at six. Uyandırma zili saat altıda çaldı
sound
{s} derin (uyku)
sound
{s} derin ve rahat (uyku)
sound
(Tıp) Sonda ile muyaene etmek
sound
{f} derıne dalmak (balina)
sound
{s} akıllıca (bir davranış)
sound
herkesin içinde methetmek
sound
{f} söylemek
sound
{f} araştırmak
sound
{f} belli etmek
sound
{i} haliç
sound
deliksiz bir şekilde
sound
{s} yerinde
sound
ses çıkarttırmak
sound
{i} solungaç
sound
{i} sonda ile muayene
sound
ses çıka
sound
ses çıkarma

Işık sesten daha hızlı ilerler bu sebeple bazı insanlar aptalca ses çıkarmadan önce keskin zekalı görünürler. - It is because light travels faster than sound that some people look brilliant before sounding stupid.

Kendi ana dilinde doğal ses çıkarmak ve ana dilin olmayan bir dilde doğal olmayan ses çıkarmak çok kolaydır. - It's very easy to sound natural in your own native language, and very easy to sound unnatural in your non-native language.

sound
ses erimi
soundings
derinlik ölçümü yapılan yerler
soundings
iskandil edilen suyun derinliği
subsoil sounding
(Çevre) toprakaltı araştırması
take a sounding
iskandil etmek
take a sounding
ağzını aramak
take a sounding
derinlik ölçmek
take a sounding
ağız aramak
take a sounding
ağız yoklamak
İngilizce - İngilizce
A measured depth of water

The sailor took a sounding every five minutes.

Present participle of sound

Little Mary was sounding very sleepy, so I tucked her in bed.

The action of the verb to sound

The sounding of the bells woke me from sleep.

The act of inserting of a thin metal rod into the urethra of the penis for medical or sexual purposes
Emitting a sound

The sounding bell woke me up.

{a} making a sound, examining
the act of measuring depth of water (usually with a sounding line) a measure of the depth of water taken by sounding making or having a sound as specified; used as a combining form; "harsh-sounding"
A plot of the vertical profile of temperature and dew point (and often winds) above a fixed location (Fig 6) Soundings are used extensively in severe weather forecasting, e g , to determine instability, locate temperature inversions, measure the strength of the cap, obtain the convective temperature, etc
The process of transferring sound onto a magnetic-striped 35mm picture print
A plot of the atmosphere, using data from upper air or radiosonde observations Usually confined to a vertical profile of the temperatures, dew points, and winds above a fixed location
The sand, shells, or the like, that are brought up by the sounding lead when it has touched bottom
a measure of the depth of water taken by sounding
determining the depth of water by an echo-sounder or sounding line
having volume or depth; "sounding brass and a tinkling cymbal"; "the sounding cataract haunted me like a passion"- Wordsworth
A measurement of atmospheric conditions aloft, above the effective range of a surface weather observation
1 In geophysics, any penetration of the natural environment for scientific observation
Measurement of water depth
If you take soundings, you try to find out people's opinions on a subject. She will take soundings of the people's wishes before deciding on a course of action
The act of inserting of a thin metal rod into the urethra of the penis for sexual pleasure
The sounding of a bell or a horn is the act of causing it to make a sound. There were 15 minutes between the first air raid alert and the sounding of the all-clear signal
{i} measurement of water depth by means of a line and lead; measurements obtained by sounding with a lead and line; measurement of atmospheric conditions (Meteorology)
A plot of the atmosphere, using data rom upper air or radiosonde observations Usually confined to a vertical profile of the temperatures, dew points, and winds above a fixed location
Same as an upper air observation, but commonly used to refer to a single complete radiosonde observation
Measured or charted depth of water or the measurement of such depth
making or having a sound as specified; used as a combining form; "harsh-sounding"
appearing to be as specified; usually used as combining forms; "left their clothes dirty looking"; "a most disagreeable looking character"; "angry-looking"; "liquid-looking"; "severe-looking policemen on noble horses"; "fine-sounding phrases"; "taken in by high-sounding talk"
The act of one who, or that which, sounds (in any of the senses of the several verbs)
  In automated HF radio systems, the broadcasting of a very brief signal, containing the station address, station identifier, or call sign, to permit receiving stations to measure link quality (188)
Making or emitting sound; hence, sonorous; as, sounding words
the act of measuring depth of water (usually with a sounding line)
Measuring the depth of water beneath a ship
{s} making a noise, producing a loud sound, resonant; making loud meaningless noises
ascertaining the depth of the sea by means of a lead and line, sunk from a ship to the bottom
measurement by sounding; also, the depth so ascertained
Any place or part of the ocean, or other water, where a sounding line will reach the bottom; usually in the plural
A measured DEPTH of water On hydrographic charts the SOUNDINGS are adjusted to a specific plane of reference (SOUNDING DATUM)
a set of data measuring the vertical structure of one or more atmospheric parameters (e g , temperature, humidity, pressure, wind) at a given time
sounding balloon
weather balloon
sounding board
A thin board that forms part of the resonating chamber of a musical instrument and serves to reinforce its sound
sounding board
A structure that reflects sound towards the intended listeners
sounding board
Any device or means used to spread an idea or point of view
sounding board
A person, or group, whose reactions to a new idea or proposal serve to assess its acceptability
sounding boards
plural form of sounding board
sounding-board
Alternative spelling of sounding board
sounding balloon
{i} unmanned balloon that carries instruments at a great height to make atmospheric measurements
sounding balloon
An unmanned balloon sent aloft for meteorological or aëronautic purposes
sounding board
a person whose reactions to something serve as an indication of its acceptability; "I would use newspapermen as a sounding board for such policies"
sounding board
(music) resonator consisting of a thin board whose vibrations reinforce the sound of the instrument
sounding board
board within a musical instrument which strengthens the sound; one who listens to new ideas and gives feedback for evaluation
sounding board
If you use someone as a sounding board, you discuss your ideas with them in order to get another opinion. He needed a sounding board rather than thinking alone. someone you discuss your ideas with in order to see if they think your ideas are good sounding board for
sounding board
(music) resonator consisting of a thin board whose vibrations reinforce the sound of the instrument a person whose reactions to something serve as an indication of its acceptability; "I would use newspapermen as a sounding board for such policies
sounding brass
words that are meaningless, comments or remarks that have no substance
sounding lead
a metal bob at the end of a sounding line
sounding lead
The metal weight at the end of a sounding line
sounding line
A line marked at intervals of fathoms and weighted at one end, used to determine the depth of water. Also called lead line
sounding line
measuring tape
sounding rocket
a research rocket used to obtain information about the atmosphere at various altitudes
sounding rocket
A rocket used to make observations anywhere within the earth's atmosphere
sounding rod
staff used as a yardstick, stick used to measure
sounding the alarm
activating a warning system
sounding-rod
staff used as a yardstick, stick used to measure
Sound
The strait that separates Zealand (an island of Denmark) from Scania (part of Sweden); also sometimes called by the Danish name, Øresund
echo sounding
The technique of using reflected pulses of sound to determine depth or the location of objects (or fish) under water
echo sounding
A particular measurement made using this technique
high-sounding
Having an elevated or moralistic tone
high-sounding
Oratorial or even contrived sounding
radio sounding
Investigation of the upper atmosphere by use of a radiosonde
sound
To produce a sound

When the horn sounds, be careful.

sound
A distinctive style and sonority of a particular musician, orchestra etc
sound
probe
sound
: Long narrow inlet. (Puget Sound, Owen Sound, etc.)
sound
A vibration capable of causing this
sound
having the soundness property

With fresh material, taxonomic conclusions are leavened by recognition that the material examined reflects the site it occupied; a herbarium packet gives one only a small fraction of the data desirable for sound conclusions. Herbarium material does not, indeed, allow one to extrapolate safely: what you see is what you get.

sound
To convey an impression by one's sound

He sounded good when we last spoke.

sound
dive downwards, used of a whale

The whale sounded and eight hundred feet of heavy line streaked out of the line tub before he ended his dive.

sound
A probe (e.g. a surgeon's tool)
sound
To arise or to be recognizable as arising within a particular area of law
sound
test
sound
sound asleep; quietly resting, sleeping peacefully; undisturbed
sound
A sensation perceived by the ear caused by the vibration of air or some other medium

He turned when he heard the sound of footsteps behind him.

sound
To cause to produce a sound

He sounds the instrument.

sound
To pronounce a vowel or a consonant

The e in house isn't sounded.

sound
in good condition; free from defect or damage or decay; "a sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation
sound
{a} healthy, whole, stout, right, just, fast
sound
{n} a noise, probe, a narrow arm of the sea, air bladder of fish
sound
{v} to make or yield a noise, celebrate by sound, play on, search for bottom with a lead
soundings
{n} a part of the ocean in which a line will reach the bottom, also the kind of ground found by sounding
Sound
soun

Sounds like you're having fun. - It sounds like you're having fun.

That sounds really interesting. - This sounds very interesting.

high-sounding
pretentious (especially with regard to language or ideals); "high-flown talk of preserving the moral tone of the school"; "a high-sounding dissertation on the means to attain social revolution"
high-sounding
disapproval You can use high-sounding to describe language and ideas which seem very grand and important, especially when you think they are not really important. high-sounding decrees designed to impress foreigners and attract foreign capital. high-sounding statements, principles etc seem very impressive but are often insincere
sound
(1) (noun) a relatively long arm of the SEA or OCEAN forming a CHANNEL between an island and a mainland or connecting two larger bodies, as a SEA and the OCEAN, or two parts of the same body; usually wider and more extensive than a STRAIT (2) (verb) To measure the DEPTH of the water
sound
A narrow body of water separating an island from the mainland
sound
To celebrate or honor by sounds; to cause to be reported; to publish or proclaim; as, to sound the praises of fame of a great man or a great exploit
sound
thorough; "a sound thrashing"
sound
A sound file can be a small sound or a long soundtrack or speech and can be played continuously to add an environmental effect to the page or in response to a user action When the sound is an important part of the content or user interaction with the page, alternatives need to be provided
sound
the particular auditory effect produced by a given cause; "the sound of rain on the roof"; "the beautiful sound of music" the subjective sensation of hearing something; "he strained to hear the faint sounds" the sudden occurrence of an audible event; "the sound awakened them" a large ocean inlet or deep bay; "the main body of the sound ran parallel to the coast" mechanical vibrations transmitted by an elastic medium; "falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them" appear in a certain way; "This sounds interesting" give off a certain sound or sounds; "This record sounds scratchy" make a certain noise or sound; "She went `Mmmmm'"; "The gun went `bang'" cause to sound; "sound the bell"; "sound a certain note" announce by means of a sound; "sound the alarm" thorough; "a sound thrashing" free from moral defect; "a man of sound character" financially secure and safe; "sound investments"; "a sound economy" in good condition; free from defect or damage or decay; "a sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation
sound
Sound is an oscillation in pressure, stress particle displacement, particle velocity in a medium - (in room temperature, in air speed of sound is 1125'/second or one mile in five seconds) Sound produces an auditory sensation caused by the oscillation
sound
Free from error; correct; right; honest; true; faithful; orthodox; said of persons; as, a sound lawyer; a sound thinker
sound
The air bladder of a fish; as, cod sounds are an esteemed article of food
sound
the subjective sensation of hearing something; "he strained to hear the faint sounds"
sound
longitudinal pressure waves audible to the human ear
sound
Undisturbed; deep; profound; as, sound sleep
sound
Healthy
sound
the audible part of a transmitted signal; "they always raise the audio for commercials"
sound
The vibration of air molecules in the atmosphere that can be sensed by the ear A sound wave is produced by a force that vibrates the surrounding air molecules, such as a stick striking a wooden surface or a guitar string being plucked As the air molecules are set in motion, they radiate outwards, colliding into other air molecules like a chain of falling dominoes, until they strike the ear drum Each type of disturbance in the atmosphere produces a distinct pattern of vibrations These patterns of vibrating air molecules give a sound its unique loudness, pitch, and timbre
sound
(1) the sensation resulting from stimulation of the auditory mechanism by air waves or vibrations (2) an instrument that may be inserted into a cavity or tube (e g , eustachian) for diagnosis or treatment
sound
utter with vibrating vocal chords
sound
Mechanical disturbance that propagates as a longitudinal wave through a solid, liquid, or gas. A sound wave is generated by a vibrating object. The vibrations cause alternating compressions (regions of crowding) and rarefactions (regions of scarcity) in the particles of the medium. The particles move back and forth in the direction of propagation of the wave. The speed of sound through a medium depends on the medium's elasticity, density, and temperature. In dry air at 32 °F (0 °C), the speed of sound is 1,086 feet (331 metres) per second. The frequency of a sound wave, perceived as pitch, is the number of compressions (or rarefactions) that pass a fixed point per unit time. The frequencies audible to the human ear range from approximately 20 hertz to 20 kilohertz. Intensity is the average flow of energy per unit time through a given area of the medium and is related to loudness. See also acoustics; ear; hearing; ultrasonics. sound reception Albemarle Sound Cumberland Sound King George Sound Long Island Sound McMurdo Sound Milford Sound Nootka Sound Controversy Pamlico Sound Prince William Sound Puget Sound Queen Charlotte Sound Scoresby Sound Smith Sound sound barrier sound card sound effect Sound the Viscount Melville Sound Melville Sound
sound
a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water
sound
Whole; unbroken; unharmed; free from flaw, defect, or decay; perfect of the kind; as, sound timber; sound fruit; a sound tooth; a sound ship
sound
having legal efficacy or force; "a sound title to the property"
sound
Founded in truth or right; supported by justice; not to be overthrown on refuted; not fallacious; as, sound argument or reasoning; a sound objection; sound doctrine; sound principles
sound
give off a certain sound or sounds; "This record sounds scratchy"
sound
To cause to exit as a sound; as, to sound a note with the voice, or on an instrument
sound
Founded in law; legal; valid; not defective; as, a sound title to land
sound
To order, direct, indicate, or proclain by a sound, or sounds; to give a signal for by a certain sound; as, to sound a retreat; to sound a parley
sound
the particular auditory effect produced by a given cause; "the sound of rain on the roof"; "the beautiful sound of music"
sound
To ascertain, or try to ascertain, the thoughts, motives, and purposes of (a person); to examine; to try; to test; to probe
sound
A physical disturbance in a medium (e g air) that is capable of being detected by the human ear or the hearing sensation excited by a physical disturbance in a medium
sound
To be conveyed in sound; to be spread or published; to convey intelligence by sound
sound
To make or convey a certain impression, or to have a certain import, when heard; hence, to seem; to appear; as, this reproof sounds harsh; the story sounds like an invention
sound
{f} make a noise; give an impression; cause to produce a sound; present or summon with a sound; pronounce; examine by causing to emit sound; measure the depth of water with a sounding line
sound
deeply or completely; "slept soundly through the storm"; "is sound asleep"
sound
announce by means of a sound; "sound the alarm"
sound
in good condition; free from defect or damage or decay; "a sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation"
sound
To explore, as the bladder or urethra, with a sound; to examine with a sound; also, to examine by auscultation or percussion; as, to sound a patient
sound
(1) an argument showing what we should believe but won't; (2) indeterminately produced by falling trees
sound
1 An oscillation in pressure, stress, particle displacement, particle velocity, etc , in a medium with internal forces (e g , elastic, viscous), or the superposition of such propagated oscillations
sound
Healthy; not diseased; not being in a morbid state; said of body or mind; as, a sound body; a sound constitution; a sound understanding
sound
(of sleep) deep and complete; "a heavy sleep"; "fell into a profound sleep"; "a sound sleeper"; "deep wakeless sleep"
sound
Mechanical energy vibrations transmitted as waves through a solid, liquid, or a gas that can be detected by the human ear
sound
exercising or showing good judgment; "healthy scepticism"; "a healthy fear of rattlesnakes"; "the healthy attitude of French laws"; "healthy relations between labor and management"; "an intelligent solution"; "a sound approach to the problem"; "sound advice"; "no sound explanation for his decision"
sound
(phonetics) an individual sound unit of speech without concern as to whether or not it is a phoneme of some language
sound
measure the depth of (a body of water) with a sounding line
sound
The occasion of sound; the impulse or vibration which would occasion sound to a percipient if present with unimpaired; hence, the theory of vibrations in elastic media such cause sound; as, a treatise on sound
sound
heavy; laid on with force; as, a sound beating
sound
To causse to make a noise; to play on; as, to sound a trumpet or a horn
sound
mechanical vibrations transmitted by an elastic medium; "falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them"
sound
make a certain noise or sound; "She went `Mmmmm'"; "The gun went `bang'"
sound
= Vibrations transmitted through an elastic material or a solid, liquid, or gas, capable of being detected by human organs of hearing The response of the human ear to audible sound depends both on the sound frequency (measured in Hertz, Hz) and the sound pressure, measured in decibels (dB) Audible sound for fit, healthy young people is from 20Hz-20,000Hz, with maximum sensitivity at around 3,000Hz As we age it is normal to detect sounds in the middle or speech frequencies Frequencies below 20Hz are called 'infrasound' and those above 20,000Hz 'ultrasound' The numerical magnitude of a sound is normally expressed as the sound pressure level in logarithmic decibel units (dB)
sound
Digetic: Voices of characters, sounds made by objects in the story, or music represented as coming from instruments in the story Nondigetic: Sound coming from outside the story, including music added to the soundtrack or an off-camera narrator Synchronous sound: Sound that matches the action Asynchronous sound: Sound that doesn't match the action
sound
A type of physical kinetic energy called acoustical energy (Also see Acoustical Energy) 2
sound
To measure the depth of; to fathom; especially, to ascertain the depth of by means of a line and plummet
sound
The peceived object occasioned by the impulse or vibration of a material substance affecting the ear; a sensation or perception of the mind received through the ear, and produced by the impulse or vibration of the air or other medium with which the ear is in contact; the effect of an impression made on the organs of hearing by an impulse or vibration of the air caused by a collision of bodies, or by other means; noise; report; as, the sound of a drum; the sound of the human voice; a horrid sound; a charming sound; a sharp, high, or shrill sound
sound
{i} vibrations that can be detected by the human ear; noise; vocal utterance; range in which something can be heard; implication; meaningless noise; body of water which connects two larger bodies of water; ocean inlet
sound
means any resource whose content is primarily audio or intended to be realized in audio Music, sound effects, recorded speech are examples More help
sound
free from moral defect; "a man of sound character"
sound
appear in a certain way; "This sounds interesting"
sound
cause to sound; "sound the bell"; "sound a certain note"
sound
{s} whole, healthy; in good condition; sane; firm, having a solid foundation; secure; valid, reasonable; thorough; moral; trustworthy; having common sense; conservative
sound
(1) to try the depth of the water; (2) a deep bay
sound
To signify; to import; to denote
sound
To make a noise; to utter a voice; to make an impulse of the air that shall strike the organs of hearing with a perceptible effect
sound
Any elongated instrument or probe, usually metallic, by which cavities of the body are sounded or explored, especially the bladder for stone, or the urethra for a stricture
sound
a large ocean inlet or deep bay; "the main body of the sound ran parallel to the coast"
sound
the sudden occurrence of an audible event; "the sound awakened them"
sound
reflects weight of sound argument or evidence; "a sound argument"
sound
in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body"
sound
Firm; strong; safe
sound
A narrow passage of water, or a strait between the mainland and an island; also, a strait connecting two seas, or connecting a sea or lake with the ocean; as, the Sound between the Baltic and the german Ocean; Long Island Sound
sound
Complete, solid, or secure
sound
financially secure and safe; "sound investments"; "a sound economy"
sound
Soundly
sound
card An expanson board that enables a computer to manipulate and output sounds Sound cards are necessary for nearly all CD-ROMs and have become commonplace on modern personal computers Sound cards enable the computer to output sound through speakers connected to the board, to record sound input from a microphone connected to the computer, and manipulate sound stored on a disk Nearly all sound cards support MIDI, a standard for representing music electronically In addition, most sound cards are Sound Blaster-compatible, which means that they can process commands written for a Sound Blaster card, the de facto standard for PC sound Sound cards use two basic methods to translate digital data into analog sounds: FM Synthesis mimics different musical instruments according to built-in formulas Wavetable Synthesis relies on recordings of actual instruments to produce sound Wavetable synthesis produces more accurate sound, but is also more expensive Webopedia
sound
A term used in evaluating arguments An argument is sound if and only if both of the following are true: It is valid All its premises are true Subjective -- A claim or judgment is subjective if its truth depends on whether or not it conforms to the tastes, attitudes, or beliefs of the person making the claim In other words, a claim or judgment is subjective if its truth-conditions make essential reference to the individual making the claim -- to her desires, beliefs, tastes, etc Thus the claim "Anchovies taste yummy" is subjective, because for the purposes of assigning a truth-value to it, we must take the claim to be elliptical for "Anchovies taste yummy to me "
sound
Fig
sound
To ascertain the depth of water with a sounding line or other device
sound
Digitizing voices, music, et c so they can be played by a computer Popular sound file formats include AU, WAV, SND, MPEG, MIDI, AIFF
sound
Of a valid argument whose premisses are true
sound
The series of disturbances in matter to which the human ear is sensitive Also similar disturbances in matter above and below the normal range of human hearing
sound
Good or a good thing
sound
To examine the condition of (anything) by causing the same to emit sounds and noting their character; as, to sound a piece of timber; to sound a vase; to sound the lungs of a patient
sound
Building command to attach a background sound to an object
sound
Noise without signification; empty noise; noise and nothing else
sound
Use of the SOUND element specifies an audio file to be played in the background while viewing a document
sound
Caused by objects oscillating in air within the audible frequencies Sound is perceived by the human ear by transforming the mechanical energy of the sound wave into electrical energy in the brain Perception of the sound is relative to the frequency Back
sound
A cuttlefish
soundings
{i} area of water that is shallow enough to be measured with a hand sounding line; measurements obtained by sounding with a lead and line
soundings
plural of sounding
sounding

  Heceleme

  sound·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  saundîng

  Telaffuz

  /ˈsoundəɴɢ/ /ˈsaʊndɪŋ/

  Videolar

  ... people without it sounding like I'm blaming people for ...

  Günün kelimesi

  chaperon