rule

listen to the pronunciation of rule
İngilizce - Türkçe
kural

Lütfen okul kurallarına uyun. - Please follow the school rules.

Trafik kurallarına uymalıyız. - We should observe our traffic rules.

hükmetmek
{i} kanun

Almanya orman kanunu ile yönetilmez ama hukukun üstünlüğü ile yönetilir. - Germany is not ruled by the law of the jungle, but by the rule of law.

{i} talimat
{i} prensip

Çok fazla yemek yememeyi prensip edinir. - He makes it a rule not to eat too much.

Başkaları hakkında kötü konuşmamayı kendisine prensip olarak benimsemektedir. - He makes it a rule never to speak ill of others.

{f} cetvelle çizmek
hükümdarlık etmek
hükme bağlamak
hükümet etmek
oranlama
düzeç
hükümet
erkan
usul
saltanat etmek
düzçizer
yol

Tüm sürücülerin yol kurallarına uymaları gerekir. - All drivers should obey the rules of the road.

Aynı kural bir yolculuğa çıkmak için de geçerlidir. - The same rule applies to going for a journey.

adet
yönetim

Hamilton İngiliz yönetimine karşı protesto etti. - Hamilton protested against British rule.

Onun yönetimi despotçaydı. - His rule was despotic.

{f} yönet

İspanya o zaman Kübayı yönetti. - Spain ruled Cuba at that time.

Beşik sallayan el dünyayı yönetir. - The hand that rocks the cradle rules the world.

{f} hükümdarı/yöneticisi olmak; yönetmek, idare etmek
buyurmak
yönetmek

Bir ülkeyi yönetmek kolay bir iş değildir. - To rule a country is not an easy task.

Kuralları yönetmekte iyidir. - She's good at getting around rules.

yöntem
cetvel

Bir cetvelle on iki inç uzunluğa kadar bir şeyi ölçebilirsiniz. - A ruler can measure something up to twelve inches in length.

Bu cetvel milimetre olarak ölçeğe sahiptir. - This ruler has the scale in millimeters.

-e egemen olmak
karar vermek
ilke

Çoğunluk kuralı demokrasinin temel ilkesidir. - Majority rule is a basic principle of democracy.

tüzük
egemenlik
{i} mahkeme kararı
{f} idare etmek
by rule kurala göre
{i} metre
{f} saltanat sürmek
ince çizgi
{f} düzeyinde olmak
çizgilik
genellikle

Genellikle içki içmem. - As a rule, I don't drink.

Erkekler, genellikle, kızlardan daha uzundur. - Boys, as a rule, are taller than girls.

cetvel tahtası
{i} norm

Bu bütün normlara ve kurallara aykırıdır. - This contradicts all norms and rules.

{f} -e hükmetmek
{f} egemen olmak, hâkim olmak
{f} sözü geçmek
{f} çizmek
{f} geçerli olmak
{i} idare

Okul idaremiz o okul kuralını ortadan kaldırmaya karar verdi. - Our school administration decided to do away with that school rule.

{i} gönye
{f} hüküm vermek
kanunen
alışılmış durum
{i} yönetmelik
üçlü kuralı
{f} karara varmak
{f} (on) huk. (hâkim) (-e) karar
kural,v.yönet: n.kural
{i} hüküm

Çar, Rusya'nın hükümdarıydı. - The czar was the ruler of Russia.

İmparatora gelince, o dünyanın hükümdarıdır. Barbarlara gelince, onlar dünyanın uşaklarıdır. - As for the Emperor, he is the ruler of the world. As for the barbarians, they are the servants of the world.

as a rule çoğunlukla
{i} standart
{f} çizgi çekmek
{f} emretmek
(Politika, Siyaset) mahkeme emri
egemen olmak
yasa

Yatakta sigara içmeyi yasaklayan çok sıkı bir kural var. - There is a very strict rule forbidding smoking in bed.

Yargıtay yasanın yasa dışı olduğuna karar verdi. - The Supreme Court ruled that the law was illegal.

(Tıp) regl
(Kanun) karar
hakim olmak
dizginlemek
kuralı
kaide
rule out
göz ardı etmek
rule of a thumb
genel kabul görmüş kural
rule out
hariç bırak
rule out
bertaraf etmek
rule of law
hukukun üstünlüğü

Almanya orman kanunu ile yönetilmez ama hukukun üstünlüğü ile yönetilir. - Germany is not ruled by the law of the jungle, but by the rule of law.

rule out
{f} reddetmek
rule out
{f} kabul etmemek
rule out
imkan vermemek
rule out
(Politika, Siyaset) hükümsüz kılmak
rule out
{f} çıkarmak
rule over
hakim olmak
rule over
hükmetmek
rule a case
(Kanun) davaya bakmak
rule a line
(Kitap) çizgi çizmek
rule based
kurala dayalı
rule based
kuralcı
rule basis
(Kanun) kanun esası
rule editor
(Bilgisayar) kural düzenleyicisi
rule making
kural koyuculuk
rule of thumb
temel kural
rule of thumb
göz kararı
rule of thumb
ampirik
rule of thumb
yaklaşık hesap
rule off
(Ticaret) hesap kapatmak
rule on
(Kanun) karar vermek (hakim)
rule out
parsel
rule out
karalamak
rule out
hariç bırakmak
rule out
elemek
rule out
çizgi çizaerek iptal etmek
rule out
(deyim) rule someone/sth. out kabul etmemek,ortadan kaldırmak
rule out
seçmek
rule out
ortadan kaldırmak
rule out
hazfetmek
rule out
gözardı etmek
rule smth out
azametli
rule smth out
karalamak
rule smth out of order
kabul etmemek
rule something out
silmek
rule something out
karalamak
rule of three
üçlü kuralı
rule out
{f} silmek
rule out
olmayacağını söylemek
rule out
boşlamak
rule out
engellemek
rule the roost
borusu ötmek
rule with a rod of iron
gözünün yaşına bakmamak
rule of thumb
el yordamı
rule a high hand
bir yüksek el kuralı
rule against
aleyhinde karar almak
rule against
aleyhinde karara varmak
rule against
aleyhinde karar vermek
rule border
kural sınır
rule break
kuralı bozmak
rule in
kural

Bu durumda bu kuralı uygulayabilir miyiz? - Can we apply this rule in this case?

Korkarım ki kitaptaki her kural ihlal edilmektedir. - I'm afraid that violates every rule in the book.

rule motion out
kural hareket dışarı
rule of conversion
dönüşüm kuralı
rule of three
üç kuralı
rule of thumb
Parmak hesabı
rule or law
kural ya da kanun
rule set
kural seti
rule the roost
(deyim) Borusu ötmek, kuralları o koymak
rule the waves
denizlerde hüküm sürmek
rule to conduct
iletim kuralı
rule with a iron hand
bir demir eli ile kural
rule with justice
adaletle kural
rule-breaker
Kurallara uymayan, kuyralları çiğneyen kişi

Teacher may ignore rule-breaker and praise students who are following the rules.

rule-governed
kuralla yönetilen
rule-governed
kurallarla işleyen
rule-maker
kural koyucu
rule based
kuralci, kurala dayali
rule condition
(Bilgisayar) kural koşulu
rule description
Kural Açıklaması
rule in the family
(deyim) aileden gelmek,ailenin ozelligi olmak
rule of law
hukuk kaidesi
rule of law
(Politika, Siyaset) yasa egemenliği
rule of the phallus
(Sosyoloji, Toplumbilim) fallusun hükümranlığı
rule of the road
trafiğin akış düzeni
rule of thumb
pratik yöntem
rule of thumb
el kararı
rule of thumb
(deyim) pratik olarak,kararlama yoluyla are there any rules of thumb for English propositions? ingilizce edatlar icin pratik bir yol var mi?
rule out
{f} almamak
rule out
{f} diskalifiye etmek
rule smb. out of order
konuşmasını kesmek
rule smb. out of order
konuşturmamak
rule smb. out of order
sözünü kesip konuşturmamak
rule smth. out
silmek
rule smth. out
karalamak
rule smth. out
üzerini çizmek
rule smth. out of order
kabul etmemek
rule the roast
sözü geçmek
rule the roast
dediğini yaptırmak
rule the roost
{k} (deyim) bas olmak,sozunu gecirmek,hakim olmak,dedigi dedik olmak
rule the roost
sözünü geçirmek
ruling
iktidardaki: ruling party iktidar partisi
rules
yönetmelik
rules
kurallar

Trafik kurallarına uymalıyız. - We should obey the traffic rules.

Lütfen okul kurallarına uyun. - Please obey the school rules.

ruling
hüküm
rules
tüzük
ruled
çizgili
ruling
{s} geçerli
ruling
yöneten

Yöneten seçkinlerin zulmüne karşı direnin. - Fight back against the oppression of the ruling elite.

ruling
yargı

Karısının ikinci kuzeni Yahudi yargı meclisinin üyesiydi. - His wife's second cousin was a member of the Jewish ruling council.

ruling
cari
ruling
cetvelle çizme
ruling
belli başlı
ruling
başlıca
ruling
mahkeme kararı
ruling
idare
ruling
egemen

Egemen sınıf yetkilerinden vazgeçmez. - The ruling class will not surrender its power.

ruling
yönetim
circular slide rule
(Askeri) dairesel sürgülü cetvel
compound rule
(Dilbilim) tamlama vurgusu
compound rule
(Dilbilim) bileşik sözcük vurgusu
corrupted rule
(Bilgisayar) bozulmuş kural
divide and rule
parçala ve hükmet
edit rule
(Bilgisayar) kural düzenle
edit rule
(Bilgisayar) ilkeyi düzenle
explain rule
(Bilgisayar) kuralı açıkla
general rule
(Politika, Siyaset,Teknik) genel kural
ignore rule
(Bilgisayar) kuralı yoksay
ignore rule
(Bilgisayar) kuralı geç
lever rule
(İnşaat) kaldıraç kuralı
majority rule
(Politika, Siyaset,Ticaret) çoğunluk kuralı
martial rule
(Askeri) sıkıyönetim
obey the rule
kurala uymak
octet rule
oktet kuralı
plumb rule
tesviyeruhu
plumb rule
kabarcıklı düzeç
row height rule
(Bilgisayar) satır yüksekliği kuralı
rule of thumb
pratik iş görme usulü
ruled
çizili
ruled
hükmedilen
ruled
yönetilenler
rules
töre
rules
esaslar
rules
mevzuat
ruling
en başta gelen
ruling
(Sigorta,Ticaret) özelge
ruling
(Kanun) iktidardaki
ruling
yargı kararı
ruling
yöneterek
ruling
yönetme
ruling
resmi karar
security rule
(Bilgisayar) güvenlik kuralı
sense of rule
yönetim anlayışı
set up a rule
kural koymak
steel rule
çelik cetvel
steel rule
(Otomotiv) çelik şerit metre
steel rule
(Otomotiv) çelik metre
İngilizce - İngilizce
To excel

This game rules!.

A straight line (continuous mark, as made by a pen or the like), especially one lying across a paper as a guide for writing
Something to keep order
To regulate, be in charge of, make decisions for, reign over
To mark (paper or the like) with [[#Noun|rules]] (lines)
A regulation, law, guideline
A ruler; device for measuring, a straightedge, a measure
{n} government, command, direction, law
{v} to govern, manage, direct, draw lines
A measuring instrument consisting of a graduated bar of wood, ivory, metal, or the like, which is usually marked so as to show inches and fractions of an inch, and jointed so that it may be folded compactly
Ordibary course of procedure; usual way; comon state or condition of things; as, it is a rule to which there are many exeptions
If someone in authority bends the rules or stretches the rules, they do something even though it is against the rules. There is a particular urgency in this case, and it would help if you could bend the rules
A thin plate of metal (usually brass) of the same height as the type, and used for printing lines, as between columns on the same page, or in tabular work
A rule of thumb is a rule or principle that you follow which is not based on exact calculations, but rather on experience. A good rule of thumb is that a broker must generate sales of ten times his salary if his employer is to make a profit
decide with authority; "The King decreed that all first-born males should be killed"
(a) The rules in the RRS book, including the Definitions, Race Signals, Introduction, preambles, and the rules of an appendix when it applies, but not titles; (b) the prescriptions of a national authority, when they apply; (c) the class rules except any that conflict with the rules in this book; (d) the notice of race (e) the sailing instructions; (f) any other documents governing the event
a basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct; "their principles of composition characterized all their works"
measuring stick consisting of a strip of wood or metal or plastic with a straight edge that is used for drawing straight lines and measuring lengths
The act of ruling; administration of law; government; empire; authority; control
A determinate method prescribed for performing any operation and producing a certain result; as, a rule for extracting the cube root
A rule of procedure that a Court must follow, related to a specific Act Rules are made by a lawful judiciary authority
prescribed guide for conduct or action directions that define the way a game or sport is to be conducted; "he knew the rules of chess"
A general principle concerning the formation or use of words, or a concise statement thereof; thus, it is a rule in England, that s or es , added to a noun in the singular number, forms the plural of that noun; but "man"
For each bill, the House Rules Committee sets a time limit for debate and decides who will manage the debate and when it will occur This decision is the "rule" on the bill In the Senate, these matters are handled more formally, with an agreement between majority leaders, minority leaders, sponsors of the bill, and other main actors
The cellular automata rules in which this oscillator works The minimum rule is listed first, then the maximum rule (if the oscillator works in more than one rule) Optional Birth and Survival counts are underlined in the web-based version of Oscillizer [Note: Only rules in which the oscillator works in exactly the same way as the given rule are listed The pattern may well be a different oscillator in some other rule, but that rule will not be shown ]
To have power or command; to exercise supreme authority; often followed by over
(mathematics) a standard procedure for solving a class of mathematical problems; "he determined the upper bound with Descartes' rule of signs"; "he gave us a general formula for attacking polynomials"
That which is prescribed or laid down as a guide for conduct or action; a governing direction for a specific purpose; an authoritative enactment; a regulation; a prescription; a precept; as, the rules of various societies; the rules governing a school; a rule of etiquette or propriety; the rules of cricket
measuring stick consisting of a strip of wood or metal or plastic with a straight edge that is used for drawing straight lines and measuring lengths a principle or condition that customarily governs behavior; "it was his rule to take a walk before breakfast"; "short haircuts were the regulation"
be larger in number, quantity, power, status or importance; "Money reigns supreme here"; "Hispanics predominate in this neighborhood"
If something rules your life, it influences or restricts your actions in a way that is not good for you. Scientists have always been aware of how fear can rule our lives and make us ill
Informally, a rule is any CycL formula which begins with #$implies, that is, any conditional A rule has two parts, called its antecedent and consequent, or left-hand side and right-hand side
A logical statement that lets you respond to an event, based on predetermined criteria
Systematic method or practice; as, my ule is to rise at six o'clock
keep in check; "rule one's temper"
To require or command by rule; to give as a direction or order of court
An established standard, guideline, or regulation A principle set up by any authority that directs either action or forbearance, as in the rules of a legislative body, of a company, or of the law
(a) The rules in this book, including the Definitions, Race Signals, Introduction, preambles and the rules of relevant appendices, but not titles
any one of a systematic body of regulations defining the way of life of members of a religious order; "the rule of St
a principle or condition that customarily governs behavior; "it was his rule to take a walk before breakfast"; "short haircuts were the regulation"
Dominic" prescribed guide for conduct or action directions that define the way a game or sport is to be conducted; "he knew the rules of chess" (linguistics) a rule describing (or prescribing) a linguistic practice the duration of a monarch's or government's power; "during the rule of Elizabeth" keep in check; "rule one's temper" decide with authority; "The King decreed that all first-born males should be killed" decide on and make a declaration about; "find someone guilty" mark or draw with a ruler; "rule the margins" have an affinity with; of signs of the zodiac
The rules of something such as a language or a science are statements that describe the way that things usually happen in a particular situation. according to the rules of quantum theory
If something is the rule, it is the normal state of affairs. However, for many Americans today, weekend work has unfortunately become the rule rather than the exception
A rule is a statement telling people what they should do in order to achieve success or a benefit of some kind. An important rule is to drink plenty of water during any flight
An order regulating the practice of the courts, or an order made between parties to an action or a suit
forms its plural "men", and is an exception to the rule
A straight line on the page, usually expressed with its width as in, "a 1-point rule " Don't call them lines, except in hairline
(linguistics) a rule describing (or prescribing) a linguistic practice the duration of a monarch's or government's power; "during the rule of Elizabeth"
To mark with lines made with a pen, pencil, etc
If workers work to rule, they protest by working according to the rules of their job without doing any extra work or taking any new decisions. Nurses are continuing to work to rule. exclusionary rule gag rule Home Rule Irish L'Hôpital's rule Rule of the Community product rule quotient rule
In the context of Veracity, the term "rule" is used to refer to a (pattern,arrow,action) triplet in a policy file A policy file is considered to consist of a list of rules See also Production
a principle guiding action For Kant, concepts are rules, the understanding is the faculty of rules, and our use of rules is central to our account of objectivity Much of Wittgenstein's discussion of following a rule runs parallel to the Kantian insight that rules do not determine their own application The question of what gives a rule authority and holds it and its application in place led to the rejection of the possibility of a private language and Wittgenstein's emphasis on practices and forms of life Interrelations among rules, roles and practices are central concerns in the philosophy of social science Discussions of what constitutes a legal rule and how such rules have normative force are main features of the philosophy of law
Dominic"
something regarded as a normative example; "the convention of not naming the main character"; "violence is the rule not the exception"; "his formula for impressing visitors"
the duration of a monarch's or government's power; "during the rule of Elizabeth"
When someone in authority rules that something is true or should happen, they state that they have officially decided that it is true or should happen. The court ruled that laws passed by the assembly remained valid The Israeli court has not yet ruled on the case A provincial magistrates' court last week ruled it unconstitutional The committee ruled against all-night opening mainly on safety grounds. = pronounce
A solid or dashed graphic line in documents used to separate the elements of a page Rules and other graphic devices should be used sparingly, and only for clarifying the function of other elements on the page
prescribed guide for conduct or action
(a) The rules in this book, including the Definitions, Race Signals, Introduction, preambles and the rules of relevant appendices, but not titles; (b) the prescriptions of the national authority, unless the sailing instructions state that they do not apply; (c) the class rules, or the rules of the handicapping or rating system, except any that conflict with the rules in this book; (d) the notice of race; (e) the sailing instructions; and (f) any other documents that govern the event
mark or draw with a ruler; "rule the margins"
A segment of an awk program that specifies how to process single input records A rule consists of a pattern and an action awk reads an input record; then, for each rule, if the input record satisfies the rule's pattern, awk executes the rule's action Otherwise, the rule does nothing for that input record
The instructions on the time and substance of debate on a House bill, which are attached to the bill when reported out to the floor by the House Rules Committee
(linguistics) a rule describing (or prescribing) a linguistic practice
{i} law, regulation; custom, common practice; government; ruler, flat tool used for measuring distances
A straight strip of wood, metal, or the like, which serves as a guide in drawing a straight line; a ruler
Rules are instructions that tell you what you are allowed to do and what you are not allowed to do. a thirty-two-page pamphlet explaining the rules of basketball Strictly speaking, this was against the rules
A segment of an awk program, that specifies how to process single input records A rule consists of a pattern and an action awk reads an input record; then, for each rule, if the input record satisfies the rule's pattern, awk executes the rule's action Otherwise, the rule does nothing for that input record
Horizontal or verticle lines used in design for separating sections or merely provide graphic elements for decoration
A data-driven programming construct-associated with a class-consisting of a condition and action A rule's action is executed ("fired") when its condition is satisfied by objects in memory A rule whose condition references only the "this" object is termed an intra-object rule, otherwise an inter-object rule Sometimes called a "production" or "production rule"
To control or direct by influence, counsel, or persuasion; to guide; used chiefly in the passive
Rule of Three
The religious tenet held by some Wiccans stating whatever energy, positive or negative, a person puts into the world will be returned threefold
rule OK
To be popularly accepted, or supported by the general majority of people

Yet nationalism rules OK across most public management.

rule against perpetuities
Any rule that prevents a testator or other transferor of property from controlling further transfer of his property beyond a certain length of time
rule against perpetuities
The rule that prevents a testator or other transferor of property from controlling further transfer of his property more than twenty-one years after the death of anyone alive at the time of the original transfer who may have some interest in the transfer
rule books
plural form of rule book
rule in
To consider (something) as a possible option among others

At this stage, we don't want to rule anything in or out.

rule nisi
A procedure which calls upon a party to show cause as to why a proposed rule should be applied by the court
rule of law
the doctrine that no individual is above the law and that everyone must answer to it
rule of the road
The regulation requiring all traffic (travelling on a road or otherwise) to keep either to the left or the right

The Liverpool and Manchester railway, the first steam-operated passenger railway, which opened in 1830, adopted the British rule of the road, with trains passing each other on the left.

rule of three
A rule for clinical trials used for determining the rate of adverse side effects when no such side effects present during the course of the trial
rule of three
A religious tenet stating that whatever energy a person puts out into the world, be it positive or negative, will be returned to that person three times
rule of three
If two ratios are equal, then the denominator of the second equals its numerator times the reciprocal of the first ratio: if \frac ab=\frac cd then d=\frac{bc}a
rule of three
A rule which states that things which come in groups of three are inherently funnier or more effective than things which come in groups of other sizes
rule of thumb
A general guideline, rather than a strict rule; an approximate measure or means of reckoning based on experience or common knowledge

The usual rule of thumb says that to calculate when an investment will double, divide 70 by the interest rate.

rule of thumb
Approximated, guesstimated

I made a quick, rule-of-thumb estimate of the manhours required for the job.

rule on
To make a decision in an official capacity regarding some matter

The judge hasn't ruled on the case yet.

rule out
To reject an option from a list of possibilities

As John Doe had an alibi, the police were able to rule him out as a suspect.

rule out
To cross an item out by drawing a straight line through it, as with a ruler
rule out
To make something impossible

The constant rain ruled out any chance of a game of tennis.

rule out
to disallow
rule the roost
To be the controlling member(s) of a family, organization, or other group

At that moment in fashion, French couturiers ruled the roost.

rule the school
To socially dominate a school's student population, or a major part of it (such as the girls or the boys)
rule the school
To substantially control a school administratively, financially, or to control a school's curriculum
rule with an iron fist
To rule with absolute authority or to the detriment of the people. To rule tyrannically

He considered himself king of his castle, and he rules with an iron fist.

rule-based
based on a series of simple "if then" rules
rule-of-thumb
Alternative form of rule of thumb
rule of thumb
A rule of thumb is a principle with broad application that is not intended to be strictly accurate or reliable for every situation
rule the roost
(deyim) Be the most powerful person who makes all the decisions in a group
Rule Britannia
a song about the power Britain used to have at sea because of its navy, which people sing on patriotic occasions, such as the Last Night of the Proms. Some of the words are: Rule Britannia, Britannia rule the waves,/Britons never, never, never shall be slaves
rule book
If you say that someone is doing something by the rule book, you mean that they are doing it in the normal, accepted way. This was not the time to take risks; he knew he should play it by the rule book
rule book
A rule book is a book containing the official rules for a particular game, job, or organization. one of the most serious offences mentioned in the Party rule book
rule in
If you say that you are not ruling in a particular course of action, you mean that you have not definitely decided to take that action. We have made no decisions on restructuring yet. We are ruling nothing out and we are ruling nothing in We must, as I said, take care not to rule in or rule out any one solution
rule in
include or exclude by determining judicially or in agreement with rules
rule of engagement
A directive issued by competent military authority that delineates the limitations and circumstances under which forces will initiate and prosecute combat engagement with other forces encountered
rule of evidence
(law) a rule of law whereby any alleged matter of fact that is submitted for investigation at a judicial trial is established or disproved
rule of law
a state of order in which events conform to the law
rule of law
the principle that every member of a society, even a ruler, must follow the law
rule of law
principle that every member of a society, even a ruler, must follow the law
rule of law
A legal environment in which civil cases (contracts, employment, property, etc ) and criminal cases are handled in a non-arbitrary manner according to a well-developed and well-understood body of law
rule of law
government by strict adherence to the law; political situation in which the law is strictly enforced upon the citizens
rule of law
The rule of law refers to a situation in which the people in a society obey its laws and enable it to function properly. I am confident that we can restore peace, stability and respect for the rule of law
rule of three
Ever mind the Rule of Three "Three times what thou givest returns to thee" "This lesson well, thou must learn" "Thee only gets what thou dost earn"
rule of three
An accepted guideline that states a solution presented in pattern format is not truly a pattern unless at least three independent occurrences of that solution exist
rule of three
A requirement that selection must be made from the highest three eligible candidates on the certificate who are available for the job to which they applied
rule of three
method for calculating the numerical value of a variable dependent on three given terms
rule of thumb
rough estimate
rule of thumb
A common or ubiquitous benchmark Example; it is often assumed that each worker in an office will need approximately 250 square feet of work space
rule of thumb
guiding principle, guide or principle based on experience or practice
rule of thumb
A rule which holds true for all normal members of a class, but admits exceptions
rule of thumb
A rule which permits the exclusion of aberrantly high temperatures when calculating the coverline Temperatures eliminated with this rule differ from disturbances in that there is no obvious reason for them to be outside the norm Disturbed temperatures are eliminated based on conditions which cause the temperature to be skewed, such as late or early rising, sickness, etc A temperature where the Rule of Thumb has been applied is easily identified in the Chart by the hand and thumb icon which obscures it
rule of thumb
a rule or principle that provides guidance to appropriate behavior
rule of thumb
a mathematical relationship between or among variables based on experience, observation, hearsay, or a combination of these, usually applicable to a specific industry
rule of thumb
A useful principle having wide application but not intended to be strictly accurate or reliable in every situation
rule of thumb
An English expression which means the accepted way of assessing a situation but which is not official
rule of thumb
- a mathematical relationship between or among variables based on experience, observation, hearsay, or a combination of these, usually applicable to a specific industry
rule of thumb
An informal rule or guide-line which enables you to choose a correct answer in most situations Howevr, a rule of thumb is a simplification and cannot be relied on to provide the correct solution in all situations Use with care!
rule out
dismiss from consideration; "John was ruled out as a possible suspect because he had a strong alibi"; "This possibility can be eliminated from our consideration"
rule out
{f} deny, remove as a possibility
rule out
If something rules out a situation, it prevents it from happening or from being possible. A serious car accident in 1986 ruled out a permanent future for him in farming
rule out
include or exclude by determining judicially or in agreement with rules
rule out
make impossible, especially beforehand
rule out
If you rule out a course of action, an idea, or a solution, you decide that it is impossible or unsuitable. The Prime Minister is believed to have ruled out cuts in child benefit or pensions
rule out of
If someone rules you out of a contest or activity, they say that you cannot be involved in it. If something rules you out of a contest or activity, it prevents you from being involved in it. He has ruled himself out of the world championships next year in Stuttgart
rule out the possibility
remove as a possibility, make impossible
rule set
system of regulation, codex, collection of laws or rules
rule the roost
govern, rule, be the leader
rule with a rod of iron
rule with an iron fist, govern by force
rule with justice
rule in a fair and decent manner
68–95–99.7 rule
That a normal distribution has 68% of its observations within one standard deviation of the mean, 95% within two, and 99.7% within three
Bosman rule
Bosman ruling
Dühring's rule
An empirical rule stating that a linear relationship exists between the temperatures at which two solutions exert the same vapor pressure
Hebb's rule
Neurons which fire together, wire together
M'Naghten rule
A test of criminal insanity

it must be clearly proved that, at the time of committing the act, the party accused was labouring under such a defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing, or, if he did know it, that he did not know he was doing what was wrong.

Mull of Kintyre rule
An unofficial guideline used by publishers and the media in the United Kingdom to decide to what degree of erection an image of a man's penis can be shown
Oddo-Harkins rule
a rule which states that elements that have an even number of protons in the nucleus are more common than those with an odd number
area rule
a process used in aerodynamics to reduce drag, typically by narrowing the fuselage at the wing roots
as a rule
In general; most often

We go fishing every Sunday as a rule, but today the lake is frozen.

blood rule
A rule requiring that a player receive medical attention before continuing to play if he is bleeding or there is blood on him or his clothes
bright-line rule
A clearly defined rule or standard, comprised of objective factors, which leaves little or no room for varying interpretation
bright-line rule
A clear-cut, easy to make decision
cardinal rule
A fundamental rule, upon which other matters hinge
divide and rule
To gain and maintain power by breaking up larger concentrations of power into chunks that individually have less power than the one implementing the strategy
empirical rule
That a normal distribution has 68% of its observations within one standard deviation of the mean, 95% within two, and 99.7% within three
every rule has an exception
Alternative form of there is an exception to every rule
exception that proves the rule
A form of argument in which the existence of a counterexample to a rule is used to demonstrate the fact that a rule exists
exception that proves the rule
The rare occurrence of a counterexample to a rule, used to underscore that the rule exists
exclusionary rule
A doctrine which requires that evidence obtained as the result of an illegal act on the part of law enforcement personnel (such as a warrantless search, or continued questioning a witness who has invoked the right of counsel) must therefore be excluded from being admitted as evidence in a trial
five-second rule
The false belief that food dropped on the ground may safely be eaten provided it is picked up within five seconds of touching the ground
golden rule
A fundamental rule or principle

It is all-important to remember that naturalists have no golden rule by which to distinguish species and varieties.

golden rule
The principle that one should treat other people in the manner in which one would want to be treated by them

Mr. Francis seems to understand the fundamental principle of all moral accounting, the great ethic rule of three. Let A do to B, as he would have B do to him; the product will give the rule of conduct required. My father smiled at this reduction of the golden rule to arithmetical form.

home rule
The rule or government of an appendant or dependent country, as to all local and internal legislation, by means of a governing power vested in the people within the country itself, in contradistinction to a government established by the dominant country
house rule
A rule adopted by a particular establishment

There were a couple of strict house rules: no playing on the billiard table, which we had damaged twice; and no talking in bed.

infield fly rule
A rule providing that a fair fly ball hit with a force play at third base, which is deemed catchable by an umpire, be ruled an out irrespective of the fielder's play, eliminating the force play at all bases
literal rule
The method of strictly interpreting a statute according unto the meaning, established by convention, of the words used therein
majority rule
A decision rule whereby the decisions of the numerical majority of a group will bind on the whole group
mercy rule
In sporting parlance, a rule that ends a one-sided contest prior to its natural conclusion
mob rule
Government by violent gangs, or by the masses
nasciturus rule
An unborn child, if subsequently born alive, is considered as already in existence whenever it is to its own advantage

The right of a child to sue for prenatal injuries is recognised in law, but the more difficult question is whether such an action should be allowed by using the nasciturus rule or by using the ordinary principles of the law of delict. The contention that the recognition of an action for prenatal injuries is logically impossible without the conferment of legal rights, and hence legal personality, upon the unborn child, as achieved by the nasciturus rule, is to be rejected. ROAD ACCIDENT FUND v MTATI 2005 (6) SA 215 (SCA).

octet rule
A rule stating that atoms lose, gain, or share electrons in order to have a full valence shell of 8 electrons. (Hydrogen is excluded because it can hold a maximum of 2 electrons in its valence shell.)
octet rule
The statement that when atoms combine to form molecules they generally each lose, gain, or share valence electrons until they attain or share eight; also called
one-drop rule
The notion that one drop of black blood (i.e., any African ancestry at all) makes a person black
phase rule
the rule which states that the number of degrees of freedom in a system at equilibrium equals the number of components minus the number of phases plus 2
prudent man rule
A standard for the duty of a fiduciary with responsibility over investments
ruled
Simple past tense and past participle of rule

She ruled over her children firmly but gently.

ruling
Present participle of rule
ruling
An order or a decision on a point of law from someone in authority
selection rule
Any of several general rules concerning the transitions between the states of a quantum mechanical system; they derive from the symmetry properties of the states and of their interactions
self-rule
Rule of a group of people by their own leaders as opposed to rule imposed by a foreign government or people
silver rule
The principle that one should not treat other people in the manner in which one would not want to be treated by them

Confucius (551-479 BC) squarely faces the issue and gives us the first specific statement of the rule in its negative form, sometimes referred to as the Silver Rule..

slayer rule
A legal doctrine that prevents a murderer from realizing any inheritance from their victim, in effect in most jurisdictions
slide rule
An analog calculator consisting of three interlocking strips marked with logarithmic scales, such that multiplication, division etc. can be performed by the equivalent of addition and subtraction
there is an exception to every rule
Usually said in a situation when the rule is incorrect and unusable
two second rule
a rule of thumb by which a driver may maintain a safe following distance, allowing at least a two seconds behind any vehicle that is directly in front of the driver's vehicle
two-second rule
A rule of thumb for safe driving by which a driver must maintain a two-second distance from the vehicle in front
work to rule
To work slowly by strictly following all work rules, usually in a work-to-rule job action, as part of unionized labor protest
work-to-rule
Such a labor protest
work-to-rule
Of or pertaining to a labor protest in which employees do only the minimum work required by the rules of a workplace, following safety or other regulations to the letter in order to cause a slowdown

Disgruntled by chronic staff shortages, doctors threatened a “work-to-rule” action at the East London Hospital Complex by the end of this week.

zero one infinity rule
The rule that a database (or similar) should allow for either zero, one, or an indefinite number of an entity
rule of law
reign of law
Rules
Australian Rules football Kirchhoff's circuit rules rules of order Queensberry rules
ruled
subject to a ruling authority; "the ruled mass"
ruled
Having printed lines
ruled
past of rule
ruled
{s} marked with parallel lines; governed, controlled
ruled
ruled paper has parallel lines printed across it = lined
ruled
subject to a ruling authority; "the ruled mass
rules
The procedural guidelines adopted by the House for its business and the Senate for its business
rules
manages the rules of the game Private Attributes: currentRollScore : pic 9(4) = 0 how much the current roll is scored at currentPlayerScore : pic 9(4) = 0 the players current score diceValueTable : Table = see 88 levels The score value for combinations of rolls dice1 : pic 9 = 0 value for one dice rolled dice2 : pic 9 = 0 value for one dice rolled dice3 : pic 9 = 0 value for one dice rolled dice4 : pic 9 = 0 value for one dice rolled dice5 : pic 9 = 0 value for one dice rolled Public Operations: New () : Initializes the class getScore () : returns the calculated score for a roll of the dice scoreDice () : calculates the score of the dice based on the rules of the game setOneDice () : call back method to set the value of the dice to score setPlayerScore () : sets the players score which is used to determine if the player has accumulated enough points to begin scoring (300 or more in a single first roll) setScoreForRoll () : sets the value that was calculated for the roll of the dice
rules
Principles formally adopted to govern the operation of either or both houses These include Standing Rules of the Assembly, Standing Rules of the Senate, and Joint Rules of the Senate and Assembly
rules
These EBT Operating Rules, adopted April 25, 1996, as amended thereafter from time to time
rules
The procedures of action as determined by each house or joint action
rules
Firewalls use rules to determine the criteria for blocking or allowing connections and data transmissions between computers
rules
Instructions that describe how information should be processed Many computer programs rely on rules to function The rules that we refer to most often are the instructions you would use in conjunction with filters in your e-mail management software or CMS to automate e-mail processing You could, for example, set up rules that tell your e-mail management software to place messages that do not contain a zip code in your state in a different folder from the ones that do Back to top
rules
A code of procedure adopted by each house of the General Assembly to govern its operations
rules
Those ideas which govern the operation of either or both houses There are Standing Rules of the Assembly, Standing Rules of the Senate, and Joint Rules
rules
The principles for governing an exchange In some exchanges, rules are adopted by a vote of the membership, while regulations can be imposed by the governing board
rules
third-person singular of rule
rules
plural of rule
rules
With reference to expert systems, these are if-then statements If this condition is true, then do this
rules
A structure of the form "IF <PATTERN> THEN <ACTION>" In a PRS, this is reduced just to a pair of pixel patterns of the same size and shape, the LeftHandSide pattern which is always looking for a match in the field, and the RightHandSide pattern which is how a match would be rewritten You can think of these as the "before" and "after" patterns, respectively Rules such as these whose action is to change the pattern they matched are typically called "rewrite rules"
rules
Conditions, actions and exceptions defined for the management of mail messages
rules
Tariff sheets which cover the application of all rates, charges, and services, when such applicability is not set forth in and as a part of the rate schedules
rules
That part of a decision table that specifies which actions are to be followed for a given set of conditions (9)
rules
Method of testing incoming messages for certain conditions (such as the name of the sender or the contents) and acting upon them For example, a rule could define that any mall from user 'boss' should be moved to the urgent folder Shared folder Mail folder accessible to more than one user, func-tioning as a bulletin board
rules
A code of procedure adopted by each house of a legislature to govern its operations
rules
Refers to the set of service standards that a Manager sets within the SrvCtr system for transaction specific activities Rules include the selection of Service Provider & Technician, Deadline, Acceptance time and notification settings, for all Work Orders issued under a specific Category / Type / Item for a specific tenant
rules
The guidelines by which the Senate, the House of Representatives, or a committee governs its meetings Rules are formally adopted at the first convening of the Legislative Assembly or of a committee, and require a vote (with at least a quorum of members present) for official adoption
rules
means rule and regulations
rules
a set of defined actions permitted in a certain situation or location
rules
Rules are lines or dividers between elements in a web page The element renders a horizontal rule in a page You can also present vertical rules through the use of graphic images
Türkçe - İngilizce
(Havacılık) run
taxiing
rule kaçırmak
to overshoot
rule yapma
(Havacılık) taxiing
rule