careful

listen to the pronunciation of careful
İngilizce - Türkçe
dikkatli

Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür. - The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give.

Eğer dikkatli olmazsan ,kayabilir ve buzlu basamakların üstüne düşebilirsin. - If you're not careful, you might slip and fall on the icy steps.

{s} itinalı
{s} titiz

Bir karar vermeden önce seçenekleri titizlikle düşünüp taşınmalıyız. - We should weigh the options carefully before making a decision.

{s} ölçülü
özenli

Bir hediyeyi özenli biçimde seç. - Choose a present carefully.

cimri
dikkatle yapılmış
sıkı
dikkatli olma

Arkadaş seçerken dikkatli olmalısın. - You should be careful in choosing friends.

Onu kızdırmamak için dikkatli olmalısın. - You must be careful not to make him angry.

{s} idareli
carefulness dikkat
{s} düşünen
{s} tedbirli
cimri/dikkatli
{s} tutumlu (aşırı)
carefully dikkatle
onat
dikkat etmek

Eğer zayıflamak istiyorsan ne yediğine dikkat etmek zorundasın. - If you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat.

Giderlerimize dikkat etmek zorundayız. - We have to be careful with expenses.

(Bilgisayar) dikkat

Arkadaş seçerken dikkatli olmalısın. - You should be careful in choosing friends.

Şeylerin üzerinde çok dikkatlice düşünmeyi seven tipim. - I'm the type who likes to think things over very carefully.

care
dikkat

Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür. - The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give.

Şeylerin üzerinde çok dikkatlice düşünmeyi seven tipim. - I'm the type who likes to think things over very carefully.

be careful
dikkat etmek

Giderlerimize dikkat etmek zorundayız. - We have to be careful with expenses.

Eğer zayıflamak istiyorsan ne yediğine dikkat etmek zorundasın. - If you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat.

care
{f} önem vermek
care
özen göstermek
carefully
özenle

Özenle hazırladığım konuşmamı yaptım. - I gave my carefully prepared speech.

care
önemsemek
care
özen

Özenle hazırladığım konuşmamı yaptım. - I gave my carefully prepared speech.

Kış havasında araba kullanırken önemli ölçüde özen, tavsiye olunur. - Considerable care is advised when driving in winter weather.

care
umursamak
care
aldırmak
care
bakım

Bakım onu çabuk yaşlandırdı. - Care aged him quickly.

Bakım onun görünüşünü on yaş büyük yaptı. - Care has made her look ten years older.

care
{i} itina

Onu itinayla ambulansa kaldırdılar. - They lifted him carefully into the ambulance.

careful of
e karşı dikkatli
careful of
-e karşı dikkatli
careful with
ile dikkatli olmak
careful!
dikkat!
careful driver
dikkatli sürücü
care
{f} ilgilenmek

İlgilenmek için kendi sorunlarım var. - I've got my own problems to take care of.

Beni sorunla ilgilenmek için tuttular. - I've been hired to take care of the problem.

care
kaygı

Annem, kaygısız, neşeli ve iyi huyludur. - My mother is carefree, cheerful and good-natured.

Birkaç kişi kaygısız. - Few people are free from cares.

care
ilgi

İyi bir işçi her zaman aletleriyle ilgilenir. - A good workman always takes care of his tools.

O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi. - He took care of the business after his father's death.

carefully
dikkatlice

Şeylerin üzerinde çok dikkatlice düşünmeyi seven tipim. - I'm the type who likes to think things over very carefully.

Konuşmasını çok dikkatlice hazırladı. - He prepared his speech very carefully.

carefully
sıkı/dikkatli şekilde
be careful
dikkatli olmak

Tom çok fazla su kullanmamak için dikkatli olmak istiyor. Onun kuyusu neredeyse kuru. - Tom wants to be careful not to use too much water. His well is almost dry.

Dikkatli olmak zorundasın. - You have to be careful.

care
{i} aldırış
care
sevmek
be careful
dikkatli ol

Onun evine gitme hakkında dikkatli olsan iyi olur. - You'd better be careful about going to her house.

Dolaylı çevirileri yorumlarken dikkatli ol. Cinsiyetler değişmiş olabilir. - Be careful interpreting indirect translations. Genders may have changed.

care
takmak
care
iplemek
care
umurunda olmak
care
ihtiyat
care
ilgilenme

Tom gerçekten ilgilenmiş olsa bile Mary'nin geçmişiyle ilgilenmediğini söyledi. - Tom said he didn't care about Mary's past even though he really did.

Benimle ilgilenmene ihtiyacım yok. - I don't need you to take care of me.

care
istemek
care
{f} hoşlanmak
care
umrunda olmak
care
ilgili olmak
care
yükümlülük
carefully
tutumlu
carefully
dikkatli şekilde
carefulness
dikkatli olma
care
sorumluluk
care
{f} ilgili ol
care
koruma

Hepimiz ulusal mirasımızı korumak için özen göstermeliyiz. - We must all take care to preserve our national heritage.

Yaşlıları korumak için üzerimize düşeni yapmak amacıyla, bakım çalışmalarımız sırasında müşterilerimizi eğitmeye ve onlara göz kulak olmaya çalışıyoruz. - To do our part to protect the elderly, we work to educate and watch out for our clients during our caregiving activities.

carefully
dikkatle

Talimatları dikkatle okursanız, yanlış yapmazsınız. - You can't go wrong if you read the instructions carefully.

Hiç kimse onu görmesin diye mektubu dikkatle sakladı. - She hid the letter carefully so that no one should see it.

carefully
usulcacık
carefulness
özen
carefulness
dikkat
You can never be too careful
asla yeterince dikkatli olamazsın
be careful, watch out for yourself
Dikkatli olun, kendinize dikkat olmak
care
bakıma
carefully
özenlice
more careful
daha dikkatli
prudent, cautious, careful
Temkinli, dikkatli ihtiyatlı
to be careful
dikkatli olmak
to be careful
hassas davranmak
CARE
(Askeri) Her Bölgede Yardım ve Kurtarma İşbirliği (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere)
be careful not to
sakınmak
be careful to
ihmal etmemek
be careful, the doors are closing
dikkatli olun kapılar kapanıyor
being careful
dikkatli olma
care
{f} ilgi duymak
care
endişelenmek
care
üzüntü

Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar. - Cares and worries were pervasive in her mind.

care
{i} bakım: He's in intensive care. O yoğun bakımda. He left him in his sister's care. Onu kız kardeşine emanet etti
care
care iste/önemse
care
himaye
care
kendini üzmek
care
{f} kafaya takmak
care
eski üzüntü
care
{i} merak

Tom ve benim kendimize bakabilip bakamayacağımızı merak ediyorum. - I wonder if Tom and I can take care of ourselves.

Beni gerçekten sevip sevmediğini merak ediyorum. - I wonder if you have ever really cared for me.

care
{i} yapılması gereken şey
care
{f} merak etmek
care
kaygı/ilgi/koruma/özen
care
borç
care
gaile
care
{i} tasa

Onlar sağlık hizmetleri için bir yasa tasarısı hazırladılar. - They've written a bill for health care.

O iç tasarımda kariyerine devam etmektedir. - She is pursuing her career in interior design.

care
{i} vecibe
care
{i} dert, kaygı, tasa
care
in care of eliyle
care
{f} hevesli olmak
care
sıkıntı
care
{i} endişe

Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar. - Cares and worries were pervasive in her mind.

Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu. - Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management.

care
(Tıp) İhtimam, bakım
care
{f} beğenmek
care
muhafaza etmek
care
{f} umurumda olmak
carefully
itinayla

Onu itinayla ambulansa kaldırdılar. - They lifted him carefully into the ambulance.

carefully
idareli biçimde
carefully
itina ile
carefulness
dikkatlilik
carefulness
düşüncelilik
carefulness
önemseme
carefulness
[n] dikkat
if you pay careful attention
dikkat ederseniz
if you pay careful attention
dikkat edersen
would you please be careful with these blouses
bu bluzlara lütfen dikkatli davranır mısınız
İngilizce - İngilizce
Full of cares or anxiety; worried, troubled
Having care (for); attentive to potential danger, error or harm; cautious

He was a slow and careful driver.

Full of care or grief; sorrowful, sad

Alas,’ sayde Sir Cadore, ‘now carefull is myne herte that now lyeth dede my cosyn that I beste loved.’.

Conscientious and painstaking; meticulous

They made a careful search of the crimescene.

If you are careful, you give serious attention to what you are doing, in order to avoid harm, damage, or mistakes. If you are careful to do something, you make sure that you do it. Careful on those stairs! We had to be very careful not to be seen Pupils will need careful guidance on their choice of options. careless + carefully care·ful·ly Have a nice time, dear, and drive carefully He had chosen his words carefully in declaring that the murderers were madmen. carelessly
{s} cautious; particular, painstaking; meticulous
{a} full of cares, cautious, diligent, saving
If you tell someone to be careful about doing something, you think that what they intend to do is probably wrong, and that they should think seriously before they do it. I think you should be careful about talking of the rebels as heroes + carefully care·ful·ly He should think carefully about actions like this which play into the hands of his opponents
ad acting safely; with much thought
If you are careful with something such as money or resources, you use or spend only what is necessary. It would force industries to be more careful with natural resources. = prudent
Filling with care or solicitude; exposing to concern, anxiety, or trouble; painful
mindful of the future in spending money; "careful with money"
full of cares or anxiety; "Thou art careful and troubled about many things"-Luke 10
Calaenglish | adronato
> xiao ixn
Full of care; anxious; solicitous
attentive to potential danger, error or harm; cautious
Careful work, thought, or examination is thorough and shows a concern for details. He has decided to prosecute her after careful consideration of all the relevant facts What we now know about the disease was learned by careful study of diseased organs. = painstaking + carefully care·ful·ly He explained very carefully what he was doing
Taking care; giving good heed; watchful; cautious; provident; not indifferent, heedless, or reckless; often followed by of, for, or the infinitive; as, careful of money; careful to do right
full of cares or anxiety; "Thou art careful and troubled about many things"-Luke 10 41
with care and dignity; "walking at the same measured pace"; "with all deliberate speed"
cautiously attentive; "careful of her feelings"; "heedful of his father's advice"
exercising caution or showing care or attention; "they were careful when crossing the busy street"; "be careful to keep her shoes clean"; "did very careful research"; "careful art restorers"; "careful of the rights of others"; "careful about one's behavior"
If you are careful, you try to avoid having an accident, making a mistake, or upsetting someone
careful approach
cautious manner; cautious advance
careful driver
cautious driver, defensive driver, driver who is alert for danger
careful supervision
close watch, close surveillance, careful inspection
care
the state of being cared for by others

in care.

care
Grief, sorrow

Than Feraunte his cosyn had grete care and cryed full lowde .

care
worry

I don't have a care in the world.

care
Polite or formal way to say want

Would you care to dance?.

care
The treatment of those in need (especially as a profession)
care
To look after

Young children can learn to care for a pet.

care
To be concerned about, have an interest in

I don't care what you think.

care
Close attention; concern; responsibility

Care should be taken when holding babies.

care
maintenance, upkeep

dental care.

carefully
With attention to the result

He carefully avoided the subject all evening.

Care
flying fuck
care
Capitalised Replacement of Equipment
care
If you take care to do something, you make sure that you do it. Foley followed Albert through the gate, taking care to close the latch
care
politeness You can ask someone if they would care for something or if they would care to do something as a polite way of asking if they would like to have or do something. Would you care for some orange juice? He said he was off to the beach and would we care to join him. = like
care
a cause for feeling concern; "his major care was the illness of his wife"
care
be concerned with; "I worry about my grades"
care
{f} be concerned with -; look out for -, watch over -; like, be fond of -
care
feel concern or interest; "I really care about my work"; "I don't care"
care
be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She managed her parents' affairs after they got too old"
care
{i} attention, concern; caution; supervision, management
care
To take care of a problem, task, or situation means to deal with it. They leave it to the system to try and take care of the problem `Do you need clean sheets?' --- `No. Mrs. May took care of that.' = deal with
care
Care International - International NGO
care
formulae You can say `Take care' when saying goodbye to someone
care
If you do something with care, you give careful attention to it because you do not want to make any mistakes or cause any damage. Condoms are an effective method of birth control if used with care We'd taken enormous care in choosing the location
care
CARE Australia
care
attention and management implying responsibility for safety; "he is in the care of a bodyguard"
care
If you say that someone does something when they care to do it, you mean that they do it, although they should do it more willingly or more often. The woman tells anyone who cares to listen that she's going through hell Experts reveal only as much as they care to. = choose
care
Your cares are your worries, anxieties, or fears. Lean back in a hot bath and forget all the cares of the day Johnson seemed without a care in the world. = worry see also caring, aftercare, day care, intensive care
care
emphasis You can say `Who cares?' to emphasize that something does not matter to you at all. `But we might ruin the stove.' --- `Who cares?'. Cooperative for American Relief Everywhere. Cooperative for American Relief to Everywhere a US organization that sends special boxes of food, clothing, and medicine called "CARE packages" to anywhere in the world where they are needed
care
the work of caring for or attending to someone or something; "no medical care was required"; "the old car needed constant attention"
care
If you say that you do not care for something or someone, you mean that you do not like them. She had met both sons and did not care for either
care
provide care for; "The nurse was caring for the wounded
care
management [Health] the assessment of health care needs, development of a plan of care, coordination of those services assessed to be needed, and appropriate monitoring/follow-up of the extent and quality of the services provided similar to ASOP No 18]
care
concern for the well-being of others and commitment to the accomplishment of a task Caring is the emotional element required for successful leadership See concern and commitment
care
Attention or heed; caution; regard; heedfulness; watchfulness; as, take care; have a care
care
If you care about something, you feel that it is important and are concerned about it. a company that cares about the environment. young men who did not care whether they lived or died Does anybody know we're here, does anybody care?
care
prefer or wish to do something; "Do you care to try this dish?"; "Would you like to come along to the movies?"
care
If you take care of someone or something, you look after them and prevent them from being harmed or damaged. There was no one else to take care of their children You have to learn to take care of your possessions. = look after
care
Ceramic Applications for Reciprocating Engines
care
{n} uneasiness, charge, regard, caution, attention
care
The object of watchful attention or anxiety
care
activity involved in maintaining something in good working order; "he wrote the manual on car care" the work of caring for or attending to someone or something; "no medical care was required"; "the old car needed constant attention" attention and management implying responsibility for safety; "he is in the care of a bodyguard" a cause for feeling concern; "his major care was the illness of his wife" feel concern or interest; "I really care about my work"; "I don't care" provide care for; "The nurse was caring for the wounded
care
activity involved in maintaining something in good working order; "he wrote the manual on car care"
care
Children who are in care are looked after by the state because their parents are dead or unable to look after them properly. a home for children in care She was taken into care as a baby
care
provide care for; "The nurse was caring for the wounded"
care
n care, trouble, sorrow; worry kares pl [OE Angl caru]
care
judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised caution in opening the door"; "he handled the vase with care"
care
emphasis You can use for all I care to emphasize that it does not matter at all to you what someone does. You can go right now for all I care
care
(Continuing Assistance to Retired Escapees) is located at Rainbow's End park in Livingston, Texas, the site of the headquarters of the Escapees RV Club The CARE center will allow Escapees who are no longer able to travel actively to continue to live in their RVs and be part of the way of life while receiving the assistance they need The CARE center, includes serviced parking sites that can be leased, in-rig assistance, and a day care/activity center, all adjacent to the regular RV park/club headquarters at Rainbow's End (NOTE: CARE is now a licensed adult day care center )
care
If someone sends you a letter or parcel care of a particular person or place, they send it to that person or place, and it is then passed on to you. In American English, you can also say in care of. Please write to me care of the publishers
care
Center for Art and Religion in Education
care
approval If you care for someone, you feel a lot of affection for them. He wanted me to know that he still cared for me. people who are your friends, who care about you. + caring car·ing the `feminine' traits of caring and compassion
carefully
{a} with care, with heed, with caution
to be careful
{v} cark
care
an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up out of fear of public reaction"
care
emphasis If you say that you couldn't care less about someone or something, you are emphasizing that you are not interested in them or worried about them. In American English, you can also say that you could care less, with the same meaning. I couldn't care less about the bloody woman I used to be proud working for them; now I could care less. I'm just out here for the money
care
v to like; to protect; to feel worry or interest
care
To be anxious or solicitous; to be concerned; to have regard or interest; sometimes followed by an objective of measure
care
If you care for someone or something, you look after them and keep them in a good state or condition. They hired a nurse to care for her. these distinctive cars, lovingly cared for by private owners. well-cared-for homes. Care is also a noun. Most of the staff specialise in the care of children. sensitive teeth which need special care She denied the murder of four children who were in her care
care
The agent must exercise a reasonable degree of care while transacting the business entrusted to him or her by the principal The principal expects the agent's skill and expertise in real estate matters to be superior to that of the average person The most fundamental way in which the agent exercises care is to use that skill and knowledge in the principal's behalf The agent should know all facts pertinent to the principal's affairs, such as the physical characteristics of the property being transferred and the type of financing being used (See agent, law of agency, principal)
be careful
watch out
be careful
be cautious; pay attention; be meticulous (in one's work or methods)
be careful of one's parts of speech
mind one's manner of speaking
be careful!
watch out!
being careful
being cautious, being wary, being attentive
care
To be mindful of
care
Not looked after by parents or foster parents (in care)
care
A burdensome sense of responsibility; trouble caused by onerous duties; anxiety; concern; solicitude
care
The career/subject of looking after people
care
Charge, oversight, or management, implying responsibility for safety and prosperity
care
A concern or responsibility
carefully
in a careful way   carelessly
carefully
with caution or prudence or tact; "she ventured cautiously downstairs"; "they handled the incident with kid gloves"
carefully
taking care or paying attention; "they watched carefully
carefully
taking care or paying attention; "they watched carefully"
carefully
In a careful manner; with care that nothing goes wrong
carefully
cautiously; meticulously
carefully
In a careful manner
carefulness
the trait of being cautious; being attentive to possible danger; "a man of caution"
carefulness
the quality of being careful and painstaking; "I admired the carefulness of his work
carefulness
{i} caution
carefulness
Quality or state of being careful
carefulness
The state of being careful
carefulness
the quality of being careful and painstaking; "I admired the carefulness of his work"
was careful
was cautious, paid attention
was particularly careful
was especially cautious, was strict
careful