rapor

listen to the pronunciation of rapor
Türkçe - İngilizce
report

My boss is not satisfied with my TPS reports. - Patronum benim TPS raporlarımdan memnun değil.

Ann has just finished writing her report. - Ann raporunu yazmayı az önce bitirdi.

paper

The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory. - Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır.

The statistical data presented in her paper is of great use for us in estimating the frequency of the movement. - Onun raporunda sunulan istatistiki veriler hareketin sıklığını tahmin etmede bizim için çok faydalı.

account

The new accounting procedures require us to fill out different forms for reporting expenses. - Yeni muhasebe prosedürleri giderleri rapor etmek için farklı formları doldurmamızı gerektirir.

(Tekstil) repeat
order
medical certificate
recital
write-up
minute
run down
return
statement
sick certificate
write up
sick report
record
essay
certificate
{i} reporting

The media are not reporting these stories. - Medya bu hikayeleri rapor etmiyor.

I'm reporting for duty. - Ben görev için rapor veriyorum.

dispatch
conspectus
memoir
(Tekstil) repair
rapor etmek
{f} report

The new accounting procedures require us to fill out different forms for reporting expenses. - Yeni muhasebe prosedürleri giderleri rapor etmek için farklı formları doldurmamızı gerektirir.

I would like to report a theft. - Bir hırsızlığı rapor etmek istiyorum.

rapor edilen birlik
(Askeri) reported unit
rapor edilmek
(deyim) be down
rapor edilmiş
reported
rapor etme
reporting
rapor etmek
(Askeri) render
rapor haline getirmek
report
rapor idare sistemi
(Askeri) reports management system
rapor kartı
report card
rapor sunmak
report
rapor vermek
report

They barred journalists from reporting on the elections. - Onlar gazetecileri seçimlerle ilgili rapor vermekten engelledi.

rapor vermek
make a report
rapor vermek
certify
rapor yazdır
(Bilgisayar) print report
rapor üret
(Bilgisayar) generate report
rapor şablonu
(Bilgisayar) report template
rapor düzenlemek
reports to
rapor atma yeri
(Askeri) dropping ground
rapor ayarları
(Bilgisayar) report settings
rapor ayarı
(Bilgisayar) report setting
rapor birimi
(Askeri) reporting unit
rapor düzenlemek
draw up a report
rapor düzenlemek
prepare a report
rapor düzenlemek
compile a report
rapor edilmemiş
(Ticaret) unreported
rapor etme fasılası
(Askeri) reporting time interval
rapor görüntüle
(Bilgisayar) view reports
rapor hazırlamak
prepare a report
rapor iletisi
(Bilgisayar) report message
rapor isteği
(Askeri) reporting requirements
rapor kaydediliyor
(Bilgisayar) saving report
rapor kontrol sembolü
(Askeri) report control symbol
rapor kontrol sistemi
(Askeri) report control system
rapor noktası
(Askeri,Havacılık) reporting point
rapor olarak kaydet
(Bilgisayar) save as report
rapor postası
(Askeri) reporting post
rapor program üreteci
(Bilgisayar,Teknik) report program generator
rapor seç
(Bilgisayar) select report
rapor seçenekleri
(Bilgisayar) report options
rapor sil
(Bilgisayar) delete report
rapor sistemleri
transaction systems
rapor son tarihi
(Bilgisayar) ending rpt date
rapor sonu tarihi
(Bilgisayar) summary as of
rapor sunumu çağrısı
(Ticaret) call for paper
rapor tarih aralığı
(Bilgisayar) rpt date range
rapor uygula
(Bilgisayar) apply report
rapor veren ast teşkilat
(Askeri) subordinate reporting organization
rapor veren teşkilat
(Askeri) reporting organization
rapor vermek
to make a report
rapor yaratıcısı
(Bilgisayar) reportcreator
rapor yayınlamak
publish a report
rapor yazmak
to draw up a report
rapor yazmak
draw up a report
rapor yazıcısı
(Marangozluk,Teknik) logging printer
rapor özeti
(Ticaret) summary statement
rapor üreteci
report generator
rapor üretimi
report generation
rapor şekli
(Ticaret) statement form
rapor şekli
(Ticaret) running form
rapor şekli
(Ticaret) report form
rapor şeklinde bilanço
(Ticaret) reducing balance form
düzenli rapor
(Politika, Siyaset) regular report
genel rapor
(Askeri) general report
meteorolojik rapor
(Meteoroloji) report
nihai rapor
(Politika, Siyaset) final report
olumsuz rapor
(Askeri) negative report
raporlar
proceedings
raporlar
returns
resmi rapor
return
rapor etmek
cover
raporlar
essays
raporlar
reports

Reports are due next Monday. - Raporların önümüzdeki Pazartesi vadesi doluyor.

My boss is not satisfied with my TPS reports. - Patronum benim TPS raporlarımdan memnun değil.

Birleşik Devletler ticari gemi yer tespit rapor sistemi
(Askeri) United States merchant ship vessel locator reporting system
Müşterek Alınan Evrensel Dersler (Rapor)
(Askeri) Joint Universal Lessons Learned (report)
aksine rapor olmadıkça
(Politika, Siyaset) save as otherwise provided
askeri standart rapor işlemleri ve muhasebe yöntemleri
(Askeri) military standard transaction reporting and accounting procedure
ayrıntılı rapor
run down
bölgesel rapor merkezi
(Askeri) regional reporting center
dahili rapor
(Ticaret) internal report
esas rapor
(Askeri) basic report
etkin rapor
(Bilgisayar) active report
form rapor tasarımı
(Bilgisayar) form report design
formu rapor olarak kaydet
(Bilgisayar) save form as report
ikmal uyuşmazlıklarını rapor etme
(Askeri) reporting of supply discrepancy
istihbarat rapor verme sistemi
(Askeri) intelligence reporting
jeoteknik rapor
(Jeoloji) geotechnical report
kontrol ve rapor postası/yeri
(Askeri) control and reporting post
mali rapor
(Ticaret) earnings report
meteorolojik radar tali sistemi; intikal rapor sistemi
(Askeri) meteorological radar subsystem; movement report system
olumsuz rapor
nil report
ortak rapor
(Hukuk) joint report
otomatik rapor
(Bilgisayar) autoreport
politik-askeri (rapor)
(Askeri) polmil (report)
resmi rapor tutturmanız gerekiyor
You have to make an official report
senelik rapor
(Ticaret) annual report
son rapor
final report
son rapor; frekans cevabı
(Askeri) final report; frequency response
sosyal rapor
(Ticaret) social survey
teknik rapor
technical report
uzun rapor
long-form report
yangınları rapor eden görevli
fireguard
yinelenen rapor
(Bilgisayar) replicable report
yıllık rapor
(Hukuk) annual report
zarif rapor
(Bilgisayar) elegant report
zorunlu rapor
mandatory report
özet rapor sahaları
(Askeri) summary areas
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir tedkik neticesini bildiren yazı
Hastalığın teşhisini, hastanın durumunun gerektirdiği dinlenme vb.ni gösteren, doktor veya doktorlar kurulunca verilen yazı
Hastalığın teşhisi, hastanın dinlenme durumu vb.ni gösteren, doktor veya doktorlar kurulunca verilen yazı
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı: "Yanımdaki küçük masanın üstünde çabucak raporunu yazdı."- Ö. Seyfettin
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı
yazanak
ADLİ RAPOR
(Hukuk) Hukuksal bir olayda hekimin vereceği ve adaleti etkiliyebilecek nitelikte rapor
ön rapor
Esas rapora dayanak olmak üzere hazırlanmış olan ön bilgi yazısı
rapor