draft

listen to the pronunciation of draft
İngilizce - Türkçe
taslak

O, nihai taslakla meşguldür. - He is busy with the final draft.

Arabulucular iki taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı, ama hala anlaşma sağlanamayan birçok konu var. - Negotiators have agreed on two draft texts, but there are still many areas of disagreement.

hava cereyanı
{i} ödeme emri
{f} askere almak
{i} para çekme
müsveddesini hazırlamak
(Askeri) çizim
(Askeri) su kesimi
karalamak
cereyan yapmak
sürükleme
(Askeri) çizme
kabaca plan yapmak
askere alma
balık ağı çekme
boşalma
soba borusunun çekmesi
askere çağırmak
tasarım
karalama
(Ticaret) kambiyo senedi
kura ile seçilen
taslağını çizmek
(Aİ) bkz.draught
poliçe
askere alan heyet
müsvedde
{f} kabaca plan yap
(Denizcilik) Gemilerde gövdenin suyun altında kalan kısmı
(Tıp) Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı
{i} çekiş
(Tekstil) çekim
(Askeri) Celp, er
{i} cereyan

Burası gerçekten cereyanlı. - It's really drafty in here.

Burası çok cereyanlı. - It's very drafty in here.

askere alma/poliçe/taslak
(Askeri) CELP: İstenen şartlara haiz olanların mecburi askerlik hizmeti için silah altına çağrılmaları. Buna "selective service" de denir
{s} fıçıdan çekilen
{i} taslak çiz
{i} rahatsızlık
{i} askerlik
{i} zorunlu askerlik
{i} manga
{i} istismar
{i} çekme
{f} çekmek
{f} tasarlamak
{i} sıkıntı
{i} hava akımı

Güçlü bir hava akımı o pencereden esiyor. - A strong draft's blowing in through that window.

{f} planlamak
x askere al/taslak çıkar
{f} görevlendirmek
draft
(Askeri) derinlik
baca çekişi
(Kanun) kanun tasarısı
(Politika, Siyaset) yasa tasarısı
(Ticaret) yasa taslağı
fıçıdan çekilen (bira)
(Kanun) taslak yapmak
yük
plan çizmek
taşla
tasarısı
(Hukuk) proje
draft law
(Kanun) tasarı
draft acceptance
poliçe kabulü
draft acceptor
poliçe muhatabı
draft agreement
anlaşma taslağı
draft at sight
görüldüğünde ödenecek poliçe
draft board
çizim masası
draft discount
poliçe ıskontosu
draft dodger
asker kaçağı
draft drawee
poliçeyi ödeyecek kişi
draft drawee
poliçe muhatabı
draft drawer
poliçe keşidecisi
draft endorsee
poliçenin hamili
draft endorsement
poliçe cirosu
draft evader
asker kaçağı
draft gauge
çekiş göstergesi
draft holder
poliçe hamili
draft holder
poliçe sahibi
draft horse
yük beygiri
draft mode
taslak kipi
draft printing
taslak baskı
draft quality
Taslak Niteliği
draft regulator
çekiş düzenleyicisi
draft resolution
karar taslağı
draft stop
yangın bölmesi
Draft Law
Yasa tasarısı

Temsilciler Meclisi gündeminde bulunan "Sözde Ermeni Soykırımı" yasa tasarısı ile ilgili olarak bir bildiri yayınlandı.

draft age
Taslak yaş
draft allowance
(Mühendislik) çekme payı
draft card
Taslak kartı
draft discount
poliçe iskontosu
draft endorsee
poliçenin hamili, poliçenin ciro edildiği kişi
draft ewe
Dağlık arazide uzun süre sürüde kalmış ve dolayısıyla daha fazla yavru alınabilmesi için seçilerek ova çiftliklerine gönderilmiş koyun
draft gearing
Taslak dişli
draft payable to bearer
hamiline ödenecek poliçe
draft premium
poliçeye uygulanan iskonto
draft rate
poliçeye uygulanan kur
draft survey
(Gemicilik) Draft survey, ithalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile sözkonusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, bir çok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım methodudur. İşin ehli gözetim şirketlerinin personelleri (surveyor) ve/veya gemi personeli tarafından yapılır
draft-free
hava akımının olmadığı

Perform the experiment in a draft-free room.

draft arm
(İnşaat) çekme kolu
draft beer
fıçı bira
draft budget
(Avrupa Birliği) bütçe taslağı
draft control
çekiç ayar kapağı
draft copy
taslak kopya
draft document
Taslak belge
draft drawee
(Ticaret) poliçenin muhatabı
draft drawer
(Ticaret) poliçenin keşidecisi
draft exempt
askerliğe elverişsiz
draft exempt
çürük
draft forward
(Askeri) ön taraftan çekilen su
draft frame
çekme şasisi
draft gauge
çekiş ölçeği
draft gauge
çekiş ölçer
draft gearing
(Tekstil) çekim sistemi tahriği
draft holder
(Ticaret) poliçenin hamili ya da sahibi
draft joint resolution
ortak karar taslağı
draft joint resolution
ortak karar tasarısı
draft mode
taslak modu
draft opinion
(Politika, Siyaset) görüş taslağı
draft opinion
(Avrupa Birliği) taslak görüş
draft output
(Bilgisayar) taslak çıktısı
draft output
taslak çıktı
draft plan
(Askeri) TASLAK PLAN: Başka askeri karargahlar ile işbirliği yapılıp mutabık olunduktan sonra ilgilenen ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olan ve o ülkelerin desteklemesi için milli işlemler yapmasını gerektiren bir ilk taslak planı. İlerideki planlama ve tatbikatlar için ve acil durum zamanında harekat emrinin esasını belirlemek için de kullanılır. Bak. "initial draft plan", "coordinated draft plan", "final plan", "operation plan"
draft plan
taslak
draft premium
(Ticaret) poliçeye uygulanan ıskonto
draft project
taslak proje
draft quality
Taslak Kalitesi
draft resolution
taslak çözüm
draft resolution
(Politika, Siyaset) taslak örneği
draft survey
(Askeri) geminin su çekimi ölçümü
draft survey
(Askeri) su alma derinliği tetkiki
draft survey
(Askeri) su alma derinliği ölçümü
draft survey
(Askeri) geminin su çekimi tetkiki
draft view
(Bilgisayar) taslak görünümü
draft view
taslak görünüm
drafts
henüz gönderilmemiş e posta mesajları
draught
cereyan

Kapıyı kapat! Burada bir hava cereyanı var! - Shut the door! There is a draught here!

draught
taslak

Burada bir taslak var. - There's a draught in here.

clean draft
(Ticaret) belgesiz poliçe
constitution draft
(Kanun) anayasa taslağı
contract draft
sözleşme tasarısı
demand draft
(Ticaret) ibrazında ödenecek poliçe
drafting
yudum
drafting
çek
drafting
çekmek
drafting
tasarlamak
draught
içim
draught
çizme
draught
çizim
draught
dama taşı
draught
çekim
draught
draft
draught
çek
draught
dama oyunu
draught
çekmek
draught
(Askeri) geminin su çekimi
exposure draft
(Ticaret) nihai taslak
first draft
ilk taslak
foreign draft
(Ticaret) döviz poliçesi
introduce draft resolution
(Politika, Siyaset) karar tasarısı sunma
rough draft
ilk taslak
rough draft
avanproje
sight draft
(Kanun,Ticaret) ibrazında ödenecek poliçe
sight draft
(Ticaret) ibrazından ödenecek poliçe
summer draft
(Askeri) yaz su çekimi
view draft
(Bilgisayar) taslak görüntüle
weight draft
(Ticaret) ağırlık toleransı
working draft
yazılı taslak
accommodation draft
hatır senedi
as a rough draft
taslak halinde
banker's draft check
banka çeki
budgetary draft
bütçe taslağı
date draft
vadeli poliçe
date of draft
poliçenin tarihi
documentary draft
vesikalı poliçe
double name draft
iki imzalı poliçe
draught
yudum
draught
hava akımı
draught
havalandırma
draught
geminin yüzebileceği derinlik
draughts
dama oyunu
first draft
öntaslak
forced draft
aşırı çalışmaya zorlama
rough draft
taslak
rough draft
müsvedde
sight draft
görüldüğünde ödenecek poliçe
time draft
vadeli senet
commodity draft
mal poliçesi
door draft blocker
Kapı altı rüzgâr engeli
downward draft
aşağı taslak
drafters
hazırlayanlar
final draft
iş learning which error and on producing a perfect performance from the concentrates on avoiding beginning
forced draft cooling tower
cebri itişli soğutma kulesihava kulenin alt kısmında yer alan fan vasıtasıyla dolgu bölgesine itilir ve üst kısmından atmosfere atılır
frame a draft
taslak çerçeve
genuine draft
asıl taslak
induced draft cooling tower
(Mühendislik) cebri çekişli soğutma kulesi.Soğutma kulesi faninin havayı kulenin alt kısmından alarak kulenin üst kısmından atmosfere attığı soğutma prosesi .Cebri çekişli kulelerde fan (bir veya daha fazla sayıda) kulenin üst kısmında yer alır ve sıcak su dolgu bölgesinde yukarıdan aşağı doğru akarken havayı yukarı doğru çekerler.Hava akışı su akışına zıt olduğundan dolayı işi transfer verimini artar
natural draft cooling tower
(Mühendislik) doğal çekişli soğutma kulesi
payment against draft
poliçe karşılığı ödeme
there is a draft.
bir taslağıdır
draftee
askere çağrılan kimse
draftee
(Askeri) CELP ERATI: Bak: "inductee", "selectee
draftee
(isim) askere çağrılan kimse
draftee
askere alınan kimse
drafter
plânlayan kimse
drafter
{i} teknik ressam
drafter
tasarımcı
drafter
{i} tasarı hazırlayan kimse
drafter
(Askeri) YAZAN, KALEME ALAN: Gönderecek makam veya yayımlayacak subay tarafından, gönderilecek mesajı fiilen kaleme alan kimse. Bak. "originator"
drafting
{i} çizim, teknik resim
draught
{i} çekiş
draught
görevlendirmek
draught
tasarlamak
draught
{i} foroz
draught
{i} tasarı
draught
askere almak
draught
{i} fıçıdan içki çekme
draught
{i} müsvedde
draught
taslağını çizmek
İngilizce - İngilizce
Referring to drinks on tap, in contrast to bottled

I'd rather have a fresh, cheap draft beer.

to write a first version, make a preliminary sketch
Depth of water needed to float a ship
Draw through a flue of gasses (smoke) resulting from a combustion process
An amount of liquid that is drunk in one swallow

She took a deep draft from the bottle of water.

To follow very closely behind another vehicle, thereby providing an aerodynamic advantage to both lead and follower, thereby conserving energy or increasing speed
write a law
A cheque, an order for money to be paid
to force or convince a person to do a job they do not want to do
A current of air, usually coming into a room or vehicle
to conscript a person, force a person to serve in the military
to select a rookie player onto a professional sports team
to select and separate an animal or animals from a group
A system of assigning rookie players to professional sports teams
A preliminary sketch, rough outline

His first drafts were better than most authors' final products.

An early version of a written work

I have to revise the first draft of my term paper.

conscription, the system of forcing people to serve in the military

He left the country to avoid the draft.

the pulling force (tension) on couplers and draft gear during a slack stretched condition
{v} to draw, select from a number, detach
{n} a bill drawn on any person for money, quantity drank, a drawing, that which is drawn, delineation, sketch, detachment, depth
{a} used for or in drawing
a current of air (usually coming into a room or vehicle) a document ordering the payment of money; drawn by one person or bank on another draw up an outline or sketch for something; "draft a speech
a serving of drink (usually alcoholic) drawn from a keg; "they served beer on draft"
An unconditional order in writing from one person (the Drawer) to another (the Drawee), directing the drawee to pay a specified amount to a named drawer on a fixed date
An allowance or deduction made from the gross weight of goods
A signed, written order by one party that instructs another party to pay a third party a specific amount It also may be called a bill of exchange BACK TO TOP
The maximum depth of the boat or any of its appendages below the waterplane, in the condition of Empty Weight (see Rule 22 0) In the case of any movable appendage, which is not fixed down while racing, the minimum depth is also required
make a blueprint of
a preliminary sketch of a design or picture
an amount of liquid that is drunk in one swallow [also spelled draught.]
An unconditional written order requesting one party (such as an importer) to pay a specified amount of money at a specified time to the order of the writer of the draft Also called a "bill of exchange " Personal checks are one type of draft
engage somebody to enter the army
The form of any writing as first drawn up; the first rough sketch of written composition, to be filled in, or completed
A signed, written order by which one party (the drawer) instructs another party (the drawee) to pay a specified sum to a third party (the payee), at sight or at a specific date
Relating to, or characterized by, a draft, or current of air
To draw the outline of; to delineate
The draft of a vessel is the vertical distance between the waterline and the underside of the keel of the vessel During the construction of a vessel the marks showing the draft are welded on each side of the vessel near the stem, the stern and amidships Synonym: Draught
(Ticaret) A financial document that directs payment from a person, or more typically a bank, and may be authorized to provide automatic payments for a consecutive number of invoices or cycles
{f} make an outline, draw up in written form; conscript, recruit for military service; force or persuade to do some task; draw out and separate
The mandantory call to military service for young men All 18 year old males are required to register with the Selective Service, which maintains records of your availability to serve in the military It takes an act of Congress to reinstate the draft
a preliminary sketch of a design or picture a regulator for controlling the flow of air in a fireplace the depth of a vessel's keel below the surface (especially when loaded) preliminary version of a written work a serving of drink (usually alcoholic) drawn from a keg; "they served beer on draft"
the act of moving a load by drawing or pulling
An unconditional order in writing from one person (the drawer) to another (the drawee), directing the drawee to pay a specified amount to a named payee at a fixed or determinable future date
A selecting or detaching of soldiers from an army, or from any part of it, or from a military post; also from any district, or any company or collection of persons, or from the people at large; also, the body of men thus drafted
A selection system in which new players are chosen from a pool of available talented, usually ready-to-graduate, college players Teams with poor records are permitted to make their selections before teams with better records
The slant given to the furrows in the dress of a millstone
the act of moving a load by drawing or pulling a dose of liquid medicine; "he took a sleeping draft"
Measurement in feet from waterline to lowest point of ship's keel
In racing terms, draft is the area directly behind a car where the air is disturbed and there is very little wind A real-world example would be putting your hand outside the window of your car, and moving it behind the side mirror, then out from behind the mirror Behind the mirror is the draft
A bill of exchange where the drawer instructs the drawee to pay a certain amount to a named person, usually in payment for the transfer of goods or services SIGHT DRAFT is payable when presented TIME DRAFTS [also called usance drafts] are payable at a future fixed date or determinable [30, 60, 90 days, etc ] date Time Drafts are sometimes used as a financing tool to give the buyer time to pay for his/her purchase
A drawing of lines for a plan; a plan delineated, or drawn in outline; a delineation
A version of a manuscript The first draft is the first one written; the rough draft is an unpolished version; the final draft is the last one
A draft is an early version of a letter, book, or speech. I rewrote his rough draft, which was published under my name I faxed a first draft of this article to him
When you draft a letter, book, or speech, you write the first version of it. He drafted a standard letter to the editors
A current of air
As in "rough draft" of a document Standard output of a dot matrix printer is called "draft quality" -- fast but sloppy in appearance Because of faster printers, the term is now seldom used
A narrow border worked to a plane surface along the edge of a stone, or across its face, as a guide to the stone-cutter
compulsory military service
a large and hurried swallow; "he finished it at a single gulp"
If people are drafted into a place, they are moved there to do a particular job. Extra police have been drafted into the town after the violence The manager will make a special plea to draft the player into his squad as a replacement
Sometimes called a bank draft or bill of exchange, the draft is a negotiable instrument that contains an order to pay It must be signed by the drawer (seller) and be payable at sight or by a certain time The draft must contain an unconditional order to pay a certain sum of money to the drawee (buyer) Drafts are used in both collection and letter of credit methods of payment
a document ordering the payment of money; drawn by one person or bank on another
To draw from a military band or post, or from any district, company, or society; to detach; to select
Pertaining to, or used for, drawing or pulling as vehicles, loads, etc
Referring to drinks on tap as opposed to bottled. (draft beers)
The depth below the water level, usually sea level, to whichthe base (or keel) of an iceberg penetrates is called its draft
the method by which NBA teams annually select college or foreign players to their teams, designed to promote balanced competition in the NBA
Depth of water necessary to float a ship; the depth below the water surface to which the bottom of a ship sinks when bearing a specific load
A TechPak or TechNeed that is in the process of being written, but which has not yet been submitted to the in-licensing or out-licensing administrator for the organization
Depth of water needed to float ship [also spelled draught.]
draft animal
Alternative spelling of draught animal., a strong working animal used to draw a load(ed cart), a plow etc., as opposed to a mount
draft animals
plural form of draft animal
draft card
the card that is sent to you by the government to tell you that you have to go to war
draft cards
plural form of draft card
draft dodger
A person who illicitly seeks to avoid compulsory military service (the draft)
draft dodgers
plural form of draft dodger
draft horse
a horse used for muscular work, other then carrying a rider and/or load, such as pulling a cart, plow or log
draft horse
a horse of a race specifically bred for such work, heavier and stronger than a mount
draft horses
plural form of draft horse
draft-quality
Describing printed material that is good enough for preliminary use but not good enough to be sent out. Now somewhat obsolete due to advances in printer technology; at one time many printers offered a choice between fast draft-quality and better appearing letter-quality
draft bill of exchange
(Ticaret) : written, unconditional order for payment from one person (the drawer) to another (the drawee). It directs the drawee to pay a specified sum of money, in a given currency, at a specific date to the drawer
draft gear
(Otomotiv) The mounting box or device that fastens a coupler to the car or truck. Also called "Coupler box"
Draft Riot of 1863
Four days of violence in New York City to protest the inequities of American Civil War conscription. The law permitted draftees to buy their way out of army service for $300, a sum relatively few men could afford. When the drawing of names began on July 11, mobs of Irish and other foreign-born workers surged into the streets, burning draft headquarters and other buildings, and assaulting blacks, who they had feared would take their jobs. About 100 people (mostly rioters) died
draft age
age at which one is eligible to be inducted into the military forces
draft animal
animal used for pulling heavy loads (horse, ox, etc.)
draft animal
an animal used for pulling heavy loads
draft beer
beer drawn from a keg
draft board
A local board of civilians in charge of the selection of persons for compulsory military service. the committee that decides who will be drafted into the army, navy etc
draft board
a board to select personnel for involuntary military service
draft card
a card sent to someone telling them they have been drafted into the army, navy etc
draft copy
preliminary version of a written work
draft dodger
one who avoids or tries to avoid performing mandatory military service (Informal)
draft dodger
someone who is drafted and illegally refuses to serve
draft dodger
disapproval A draft dodger is someone who avoids joining the armed forces when normally they would have to join. someone who illegally avoids joining the army, navy etc, even though they have been ordered to join
draft evader
draft dodger: someone who is drafted and illegally refuses to serve
draft horse
horse adapted for drawing heavy loads
draft law
bill, proposed law
draft printing
printing of rough copies
draft quality
unfinished, rough, printed quickly without attention to punctuation
draft service
conscripting of men into the army
drafted
Simple past tense and past participle of draft
drafted
conscripted
drafted
of a certain depth required to float (said of a vessel); used comparatively with shallow, deep, etc

A johnboat is a shallow drafted boat favored by fishermen.

draftee
One who is drafted (into a military service, etc)
drafter
a person who writes a legislative bill
drafter
a person who prepares technical drawings and plans
drafter
a person who prepares drafts
drafting
The act or process of producing a technical drawing, or draft
drafting
The practice among ground vehicle drivers of following in a close line to reduce wind resistance
drafting
A profession, usually related to making technical drawings for architecture, engineering, or manufacturing
drafting
The art of producing technical drawings
drafting
Present participle of draft
draught
The act of drawing in a net for fish

he sayde vnto Simon: Cary vs into the depe, and lett slippe thy nett to make a draught.

draught
The act of drawing
draught
That which draws
draught
A dose of medicine in liquid form
draught
A privy

Rid me these Villaines from your companies; / Hang them, or stab them, drowne them in a draught, / Confound them by some course, and come to me, / Ile giue you Gold enough.

draught
The depth below the water line to the bottom of a vessel's hull
draught
A game piece used in the game of draughts
draught
A type of beer, brewed using a top-fermenting yeast; ale
draught
The action or an act of pulling something along, especially a beast of burden, vehicle or tractor
draught
A drawing or picture

And therefore, for the whole process, and full representation, there must be more than one draught; the one representing him in station, the other in session, another in genuflexion.

draught
Beer drawn from a keg rather than a bottle or can
draughts
A game for two players played on a chessboard in which the players each have 12 pieces, known as men, and the object is to capture each of the opponent's pieces by jumping one's own pieces over the opponent's pieces. (See the Wikipedia page for the full rules of the game. There are various variants of the game.)
drafts
{n} a game played on checkers
draught
{n} the act of drinking, see draft
door draft blocker
A blocker that blocks the air draft coming under a door
door draft stopper
A stopper that blocks the air draft coming under a door
A draft
bill of exchange
Drafted
conscript
drafted
past of draft
draftee
{i} one who is conscripted by the army, inductee
draftee
One who is drafted into a military service. Meaning a person who is taken into a draft and classified as to military status. Induction is the process of activating a draftee or a volunteer
draftee
someone who is drafted into military service
draftee
An inductee; a conscript
draftee
A draftee is the same as a conscript. someone who has been drafted into the army, navy etc
draftees
plural of draftee
drafter
someone who prepares drafts
drafter
{i} one who draws out and separates animals; draftsman, one who drafts a document
drafter
a draftsman
drafter
a writer of a draft
drafter
a draughtsman
drafters
plural of drafter
drafting
Drafting is the process of sitting down with pen in hand or fingers on keyboard to do the actual writing required
drafting
the craft of drawing blueprints writing a first version to be filled out and polished later
drafting
Picture Plane The two-dimensional planar surface that records the image of an object or building There are three basic picture planes: horizontal, frontal, and profile
drafting
In stock car racing, cars will often follow another car closely in single file and get pulled along in the vacuum behind the lead car, catching extra speed and saving fuel
drafting
It is the process of drawing fibers to reduce the weight per unit length Spinning process achieved by progressively running a set of rollers at higher speeds through which the material is passed
drafting
The preparation of deeds, contracts and other legal documents
drafting
The process of preparing cartographic reproduction material by means of drawing with pencil, pen and ink, or scribing according to specifications (See specifications)
drafting
{s} pertaining to technical or mechanical drawing
drafting
a stage of the writing process: roughing out a first version of a piece of writing
drafting
The process of drawing out a strand of material by pulling it apart Commercially, this is done between rollers and in handspinning it is done with the hands
drafting
The process of writing several drafts should leave you with a sense of having moved forward in your thinking about an idea Below you will see what is generally expected in a first, second, or later draft However, it is important to recognize that each person and each essay is unique Some writings feel nearly finished after the second draft, while others could go through four or more drafts to feel finished
drafting
A driver's use of the car ahead of him or her to break wind resistance and gain momentum
drafting
An early stage in the writing process characterized by composing thoughts into a cohesive text
drafting
the craft of drawing blueprints
drafting
In racing, when one skater follows closely behind another skater and rides in his or her slipstream, or air pocket This allows the trailing skater to expend less energy
drafting
Precise graphical representation of a structure, machine, or its component parts that communicates the intent of a technical design to the fabricator (or the prospective buyer) of the product. Drawings may present the various aspects of an object's form, show the object projected in space, or explain how it is built. Drafting uses orthographic projection, in which the object is viewed along parallel lines that are perpendicular to the plane of the drawing. Orthographic drawings include top views (plans), flat front and side views (elevations), and cross-sectional views showing profile. Perspective drawing, which presents a realistic illusion of space, uses a horizon line and vanishing points to show how objects and spatial relationships might appear to the eye, including diminution of size and convergence of parallel lines. Drafting was done with precision instruments (T square or parallel rule, triangle, mechanical pens and pencils) until computerization revolutionized production methods in architectural and engineering offices
drafting
A procedure where a car gets closer to the car in front and gets pulled along by the vacuum created by the car in front as it passes thru the air This also helps to push the front car This allows the cars to gain speed and save fuel
drafting
The practice of two or more cars, while racing, to run nose to tail, almost touching The lead car, by displacing the air in front of it, creates a vacuum between it's rear end and the following car's nose The second car is actually pulled by the first
drafting
Technical drawing, as for mechanical or architectural plans
drafting
When a player selects a mission, the game will attempt to draft other players into that mission   If you are withing in the draft radius, you will get a "You have been drafted" message   Either accept or forfeit the draft request
drafting
The practice among cyclists of riding in a close line to minimize wind resistance
drafting
Using mechanical techniques to produce accurate scale drawings of scenic or other theatrical elements
drafting
a process which reduces the linear density of an assembly of fibres Drafting typically occurs in the early stages of producing yarns from staple fibres
drafting
A fast-moving car creates a low-pressure area behind it, causing the air to try to move with the car A car following behind can take advantage of this low pressure as it actually sucks the car along faster, known as "being in the slipstream " A savvy driver can either use the draft to pass, or to lift off the gas slightly and conserve fuel
drafting
{i} draft of a first version; mechanical drawing; artistic drawings or blueprints
drafting
the creation of artistic drawings; "he learned drawing from his father"
drafting
Practice of two, or more, cars, while racing, to run nose to tail, almost touching The lead car, by displacing air in front of it, creates a vacuum between its rear end and the following car's nose The second car is actually pulled by the first
drafting
swimming in the wake of or behind another swimmer It has been scientifically proven that a swimmer benefits by swimming roughly 10 meters or less directly behind a leading swimmer
drafting
The stage of the writing process in which students begin composing thoughts into a cohesive text
drafting
In racing terms, this is the act of following the car in front of you close enough that your car does not have to fight drag This lessens the load on your engine or motor, and on a long straight section of the track your car and the car in front of you can go faster than another car on its own In R/C racing, this is very rarely able to be used because of the size of the cars and the maneuverability of the cars, even on an oval track
drafting
the pulling out and reducing of fibers
drafting
Drafting is the pulling of water from a source other than accepting pressurized water from a hydrant or another fire apparatus Cisterns, lakes, ponds and swimming pools are often used in drafting operations Many departments in rural areas without fire hydrants use drafting
drafting
writing a first version to be filled out and polished later
drafting
Drawing out or attenuation of the roving on a spinning mule This is achieved initially by drafting rollers and then by the draw cycle of the machine
drafts
(bills of exchange) Orders drawn by a drawer that order a second party, the drawee, to pay a sum of money to a payee The payee may be the same party as the drawer
drafts
Written orders like checks instructing a bank, credit union, or savings and loan institution to pay your money to a person or organization
drafts
The folder where draft messages are saved By default settings, Outlook automatically saves a draft copy of any incomplete message every three minutes
drafts
The preliminary versions of an essay They might be expanded notes, sketches, or a rough attempt which is then used as material on which further work is done When you have produced the first draft of an essay, you should re-write and check your work
drafts
Location of items (mail, calendar events, notes, tasks, etc) that have not been sent Similar to queued messages in Out mailbox in Eudora
drafts
third-person singular of draft
drafts
Writes or composes papers or documents in rough, preliminary or final form; often for clearance and approval by others
drafts
plural of , draft
draught
the action or an act of pulling something along, esp. a beast of burden, vehicle or tractor
draught
The depth of water at which the ship floats
draught
Relating to, or characterized by, a draft, or current of air
draught
The quantity drawn in at once in drinking; a potion or potation
draught
Draught beer is beer which is kept in barrels rather than bottles. Draught beer is available too. Beer that is on draught is kept in and served from a barrel rather than a bottle. They drink bitter on draught in the local bar. = on tap
draught
To draw out; to call forth
draught
The act of selecting or detaching soldiers; a draft see Draft, n
draught
2 The act of drawing up, marking out, or delineating; representation
draught
The drawing of a bowstring
draught
Used for drawing vehicles, loads, etc
draught
type of beer, brewed using a top-fermenting yeast
draught
A mild vesicatory; a sinapism; as, to apply draughts to the feet
draught
the depth of a vessel's keel below the surface (especially when loaded)
draught
A sudden attack or drawing upon an enemy
draught
that which is drawn
draught
the depth below the water line to the bottom of a vessels hull
draught
A current of air moving through an inclosed place, as through a room or up a chimney
draught
Capacity of being drawn; force necessary to draw; traction
draught
That which draws A team of oxen or horses
draught
The degree of taper of a side wall or the angle of clearance in a mould to facilitate the removal of parts from the mould
draught
That which is drawn That which is taken by sweeping with a net
draught
A sink or drain; a privy
draught
a current of air (usually coming into a room or vehicle)
draught
capacity of being drawn
draught
To diminish or exhaust by drawing
draught
Used in making drawings; as, draught compasses
draught
as, a draught beast; draught hooks
draught
the act of moving a load by drawing or pulling
draught
Act of drawing a net; a sweeping the water for fish
draught
A draught is one of the round pieces which are used in the game of draughts. Variant of draft
draught
The depth of water necessary to float a ship, or the depth a ship sinks in water, especially when laden; as, a ship of twelve feet draught
draught
Draughts is a game for two people, played with 24 round pieces on a board. He was in the study playing draughts by the fire with Albert
draught
The act of drawing liquor into the mouth and throat; the act of drinking
draught
The force drawn; a detachment; in this sense usually written draft
draught
a dose of liquid medicine; "he took a sleeping draft"
Türkçe - İngilizce
draught
draft
(Askeri) gage
draft, draught
draft