yararlanmak

listen to the pronunciation of yararlanmak
Türkçe - İngilizce
benefit from
benefit
draw on
take advantage of

We have to take advantage of this situation. - Bu durumdan yararlanmak zorundayız.

I don't want to take advantage of them. - Onlardan yararlanmak istemiyorum.

enjoy
impose
make use of
harness
avail oneself of
capitalize on
avail oneself of something
utilise
cash in
(deyim) play upon
refer
practice on
capitalize
practise on
turn to account
pass over
to make use of, to utilize, to benefit (from/by), to take advantage of, to cash in (on sth), to capitalize on sth, to avail oneself of, to draw on/upon sth, to utilize
put account
practice upon
parlay
profit
(Hukuk) to exploit, to avail, to enjoy, to resort to
rejoice in
practise upon
to benefit from, profit from, make good use of; to utilize
profit by
avail oneself of smth
pass up
use
get round
utilize
avail
yarar
profit

I hope the interview would be of profit. - Umarım mülakat yararlı olur.

She profited from her stay in London and considerably improved her English. - O, Londra'da kalmaktan yararlandı ve İngilizcesini büyük ölçüde geliştirdi.

yarar
advantage

He took advantage of the opportunity to visit the museum. - O,müzeyi ziyaret etme fırsatından yararlandı.

It would be to your advantage to prepare questions in advance. - Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur.

yarar
benefit

He's not my boyfriend, it's just platonic love with benefits! - O, benim erkek arkadaşım değil, sadece yararı olan platonik aşk.

I think that this material is of benefit to everyone. - Bu malzemenin herkes için yararlı olduğunu düşünüyorum.

yarar
{i} use

All my efforts turned out to be useless. - Tüm çabalarımın yararsız olduğu ortaya çıktı.

You had better make use of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansanız iyi olur.

yarar
utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

yarar
gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

en iyi şekilde yararlanmak
make the most of
yarar
point

What's the point of not eating? - Yememenin yararı nedir?

What's the point in doing this? - Bunu yapmanın ne yararı var?

yarar
expediency
yarar
(Biyokimya) availment
yarar
(Ticaret) boor
yarar
good

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil. - Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir.

Your success will largely depend upon how you will make good use of your opportunity. - Sizin başarınız büyük ölçüde fırsatınızdan nasıl yararlanacağınıza bağlıdır.

yarar
usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

yarar
interest

Are you sure this is in Tom's best interest? - Bunun Tom'un yararına olduğuna emin misin?

It's in your best interest to testify against Sami. - Sami'ye karşı tanıklık etmeniz sizin yararınızadır.

yarar
useful

This site is quite useful. - Bu site oldukça yararlı.

All models are wrong, but some are useful. - Tüm modeller yanlış, ancak bazıları yararlı.

yarar
virtue
yararlanma
injury
yararlanma
(İnşaat) beneficial occupancy
yarar
behoof
yarar
serviceability
yarar
service
yararlanma
utilization
yarar
{i} convenience

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

iyilik görmek, yararlanmak
good to see, to take advantage
yarar
benefıt
fırsattan yararlanmak
to take advantage of an opportunity
olabildiğince yararlanmak
make the best of
sözlükten yararlanmak
refer to a dictionary
yarar
{i} account
yarar
{i} stead
yarar
benefit, profit; advantage
yarar
(Hukuk) interest, benefit, advantage
yarar
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
yarar
{i} efficacy
yarar
grist to the mill
yarar
avail

You had better avail yourself of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansan iyi olur.

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

yarar
serviceable
yarar
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
yararlanma
enjoyment
yararlanma
benefitting from; utilizing
yararlanma
resort
yararlanmak