u-turn

listen to the pronunciation of u-turn
Englisch - Türkisch
U dönüşü
in turn
sırayla

Onlar sahnede sırayla şarkı söylediler. - They sang on the stage in turn.

Sırayla otobüse binin. - Get on the bus in turn.

turn back
dönmek

Geri dönmek zorunda kalacağız. - We're going to have to turn back.

Geri dönmek zorundayız. - We have to turn back.

turn into
dönüşmek
turn out
sonuçlanmak
turn down
sesini kısmak
turn on
{f} açmak (radyo vs.)
turn up
ortaya çıkmak
turn
{i} nöbet

Nöbetleşe arabayı sürdük. - We took turns driving.

Fred ve George arayı nöbetleşerek sürdüler. - Fred and George took turns with the driving.

turn around
{f} etrafında dön
turn away
geri dön
turn up
sesini aç

Radyonun sesini aç. Duyamıyorum. - Turn up the radio. I can't hear it.

Lütfen televizyonun sesini açma. - Please don't turn up the volume on the television.

turn up
dönmek
turn
{i} sapma
turn right
sağa dönmek
turn up
çıkagelmek
turn
{f} etkilemek
turn
{i} değişme

Yaprakların rengi değişmeye başladı. - The leaves have begun to turn.

turn
{i} eğilim
turn
{i} dönüm

Yüzyılın dönümünde çocuklar hâlâ fabrikalarda çalışıyordu. - At the turn of the century, children still worked in factories.

Bu, tarihte bir dönüm noktasıdır. - This is a turning point in history.

Turn trick
(fahişe) İşe çıkmak
turn the other cheek
öfkeye kapılıp intikam almak yerine karşı tarafa hatasını anlaması için yaptığı şeyi bir daha yapma imkânı vermek
turn to ribbons
(Ev ile ilgili) Lime lime etmek
twist and turn
Kıvrılıp dönmek, kıvrılmak
turn
{i} değişim
turn up
kaldırmak
turn
{f} bulandırmak
turn
{f} çark etmek
turn
{f} olmak

Tom, 24 yaşını doldurmadan önce üniversiteden mezun olmak istiyor. - Tom wants to graduate from college before he turns 24 years old.

Dışarı çıkmadan önce gazın kapatıldığından emin olmak için kontrol etmeyi unutma. - Remember to check to make sure the gas has been turned off before you go out.

turn
{f} geçmek
turn
{f} dönüştürmek

Simyacılar kurşunu altına dönüştürmek istediler. - The alchemists wanted to turn lead into gold.

turn
{f} dön

Sana sağa dönmeni emrediyorum - I order you to turn right.

Ağaçların yaprakları sonbaharda sarıya döner. - The leaves of the trees turn yellow in fall.

turn
{f} yöneltmek
turn
açmak

Ama ben duş musluğunu açmak için çalıştığımda, bu siyah kabarcıklı sıvı dışarı çıktı. - But when I tried to turn the shower faucet, this black bubbly liquid came out.

Haberleri açmak istemiyorum. - I don't want to turn on the news.

turn
{f} sapmak
turn
{f} atlatmak
turn down
(Fiili Deyim ) -den vazgeçirmek , caydırmak
turn in
k.dili. yatmak
turn in
ihbar etmek
turn off
elektronik eşyaları kapamak
turn on
{f} tahrik etmek
turn on
azdırmak
turn on
cinsel istek uyandırmak
turn one's back on
birine/bir şeye sırt çevirmek
turn one's back on
sırtını dönmek
turn one's back on
sırt çevirmek
turn out
kapamak
turn out
otlamaya çıkarmak
turn over
dönmek (yatakta)
turn pale
(Fiili Deyim ) yüzünün rengi atmak , sapsarı kesilmek
turn round
dönmek
turn round
döndürmek
turn somebody on
heyecanlandırmak (cinsel)
turn the tables
(deyim) turn the tables (on someone) birinin lehinde olan durumu aleyhine cevirmek
turn to
başlamak
turn to
-e başvurmak, -in yardımını istemek
turn up
çıkıp gelmek
turn up
sesini açmak
turn up
kapıya dayanmak
turn up
(deyim) midesini bulandırmak
turn yellow
sararmak
turn down
azaltmak
turn out
dışa dönmek
turn over
çevirmek (sayfa)
turn up
açmak
await one's turn
nöbet beklemek
don't turn a blind eye to what's happening
(deyim) olanları görmezden gelme
don't turn a blind eye to what's happening
(deyim) başını kuma gömme
in regular turn
muntazam sırayla
in turn
(Havacılık) karşılık
in turn
o halde
in turn in order
sırasıyla
out of turn
sırası gelmeden
out of turn
sıra beklemeden
procedure turn
(Havacılık) kaide dönüşü
reserve turn
ters dönüş
to turn grey
saçına ak düşmek
turn
değişiklik
turn
yaşına girmek

18 yaşına girmek için sabırsızlanıyorum. - I can't wait turning 18.

turn
tüymek
turn
arkasını dönmek

Laura son dakikada sadece arkasını dönmek ve kaçmak için yaklaşıyor numarası yaptı. - Laura pretended to get closer, only to turn around and run away at the last minute.

turn
saptırmak
turn
bakmak

Tom Mary'ye bakmak için geriye döndü. - Tom turned around to face Mary.

Tom'a bakmak için her ikisi de döndü. - They both turned to look at Tom.

turn
çevrilmek
turn
ekşitmek
turn
kırmak
turn
döndürme

Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür. - Turning the steering wheel makes the car turn.

Öğretmenler onun eşek şakasını öğrendikten sonra genç büyücü kadına Tom'u tekrar bir insana döndürmesi buyruldu. - The young sorceress was ordered to turn Tom back into a human, after the teachers learned of her prank.

turn
büklüm
turn
bükmek
turn
esritmek
turn
söndürmek
turn
ters yüz etmek
turn
değiştirmek
turn
dönüş yapmak
turn
caydırmak
turn
şok
turn
doğrultmak
turn
nakletmek
turn
yönünü değiştirmek
turn
aklını çelmek
turn
kıvırmak
turn
bozmak
turn a blind eye to something
görmezden gelmek
turn a deaf ear to
kulaklarını tıkamak
turn a hand to
el atmak
turn away
savmak
turn back
reddetmek
turn down
ters çevirmek
turn down
ters dönmek
turn down
elektrikli aletler kısmak
turn down
tepmek
turn down
derecesini azaltmak
turn down
indirmek
turn down
katlamak
turn down
elinin tersiyle itmek
turn down
kıs

Lütfen radyoyu kısar mısın? - Will you please turn down the radio?

Lütfen radyonun sesini kıs. - Please turn down the radio.

turn down
reddetmak
turn in
(Argo) uyumak üzere uzanmak
turn in
(Argo) yatmaya gitmek
turn in
dağıtmak
turn in
(Argo) uyumaya gitmek
turn in
(polise) vermek
turn in
(Argo) yatağa yatmak
turn in a wide circle
(Askeri) harmanlamak
turn into
-e dönüştürmek
turn into
-e değiştirmek
turn into
olmak
turn into
-e tercüme etmek
turn into
tahavvül etmek
turn into
-e dönüşmek
turn into a mess
allak bullak olmak
turn into an institution
kurumlaşmak
turn into mud
çamurlaşmak
turn left
sola dönmek

Eğer doğru hatırlıyorsam, sanırım bir sonraki köşede sola dönmek zorundayız. - If I remember correctly, I think we have to turn left at the next corner.

turn of phrase
anlatım tarzı
turn off
keyfini kaçırmak
turn off
sıkmak
turn off
(Bilgisayar) devre dışı bırak
turn off
(Argo) canını sıkmak
turn off
kesime gitme
turn off
işine son vermek
turn off the faucet
musluğu kapatmak
turn on
döndürmek
turn on
ilgisini uyandırmak
turn on
esritmek
turn on
dönmek
turn on
cinsel arzu uyandırmak
turn on
iletime geçme
turn on
elektronik eşyaları açmak
turn on
(Bilgisayar) etkinleştir
turn on
merakını uyandırmak
turn on
açmak (cihaz vb)
turn on one's heels
(deyim) dönüp gitmek
turn on the light
ışığı açmak
turn on/off
(Bilgisayar) aç/kapat
turn out
çoğaltmak
turn out
çıkarmak
turn out
(dolap vb) boşaltmak
turn out
çıkmak
turn out
imal etmek
turn out
bir araya gelmek
turn out to be
çıkmak
turn out to be in the wrong
haksız çıkmak
turn over
üzerinde düşünmek
turn over
alıp satmak (mal)
turn over
(Biyokimya) dönüşüm
turn over
iş yapmak
turn over a new leaf
yeniden başlamak
turn somebody off
baymak
turn somebody on
azdırmak
turn somebody on
heyecanlandırmak
turn someone on
cinsel olarak tahrik etmek
turn something down
kısmak
turn something down
sesini kısmak
turn something off
söndürmek
turn something off
kapamak
turn something on
açmak
turn something out
boşaltmak
turn something to good account
bir şeyi değerlendirmek
turn to
dikkatini vermek
turn to
yardımını istemek
turn to
yardım istemek
turn to violence
şiddet uygulamak
turn up
keşfetmek
turn up
damlamak
turn up false
foslamak
turn up one's nose at
beğenmemek
turn upon
bağlanmak
turn upside down
altüst olmak
turn upside down
altüst etmek
turn upside down
altını üstüne getirmek
wait your turn
sıranı bekle
turn out
üretmek
turn out
sıraya dizilmek
turn out
tersini çevirmek
turn out
söndürmek
turn out
sıraya dizmek
a good turn
yardım
a good turn
iyilik

O bana bir iyilik yaptı. - He did me a good turn.

ampere turn
amper sarım
ampere turn gain
amper sarım kazancı
at every turn
her yerde
at every turn
her an
bilge turn
sintine dönümü
cause to turn
dönmesine neden ol
do sb. a good turn
kimese hizmet göstermek
finish-turn
tornada perdahlamak
hair not turn a hair
kılını bile kıpırdatmamak
in turn
sıra ile
instrument turn
aletli dönüş
it's my turn
sıra bende
left turn
sola dönüş
left-turn lane
sola dönüş şeridi
not turn a hair
kılını kıpırdatmamak
not turn a hair
tınmamak
not turn a hair
kılı deprememek
out of turn
sırasız
out of turn
yersiz
out of turn
uygunsuz
quarter-turn
çeyrek dönüş
Englisch - Englisch
A reversal of policy; a volte-face

The government have done a U-turn and are now supporting greater European integration instead of opposing it.

A turn in a vehicle carried out by driving in a semicircle in order to travel in the opposite direction
If you make a U-turn when you are driving or cycling, you turn in a half circle in one movement, so that you are then going in the opposite direction
disapproval If you describe a change in a politician's policy, plans, or actions as a U-turn, you mean that it is a complete change and that they made the change because they were weak or were wrong. a humiliating U-turn by the Prime Minister
complete reversal of direction of travel
Buggins's turn
The appointment of a person by rotation or promotion, on the basis of length of service (it being that person's "turn") rather than merit or level of qualification

I remembered your old saying Some day the Empire will go down because it is Buggins's turn.'.

Cruyff turn
A piece of footwork named after Johan Cruyff, a successful Dutch soccer player in the 1970s
Immelmann turn
the roll-off-the-top aerobatic maneuver, a reverse split-S
Immelmann turn
a fighter pilot maneuver resembling the aerobatic wingover or hammer-head turn, originally developed by Max Immelmann
about turn
A complete change of opinion, direction, etc
about turn
To perform an about turn
about turn
An about face; a military command to a formation of soldiers to reverse the direction in which they are facing
about-turn
to turn 180 degrees, typically in a military formation
about-turn
A turn of 180 degrees, typically in a military formation
ampere-turn
the unit of magnetomotive force
choctaw turn
A turn in figure skating that involves both a change of foot and a change of edge and lobe
epistemological turn
In the history of Western philosophy, the shift in philosophical attention from the classical and medieval focus on themes of metaphysics to a primary focus on themes and issues relating to human knowledge, usually considered to have occurred during the period from Descartes (1596-1650) through Kant (1724-1804)

On standard accounts, Descartes's epistemological turn—a sea change in the history of philosophy—is marked by an inside-out approach to philosophical inquiry, an approach owed to the priority of thought.

good turn
A good deed; a thoughtful or selfless act

One good turn deserves another.

handbrake turn
An automobile driving manoeuvre where the driver starts turning the vehicle and then pulls on the handbrake to make the rear tyres lose adhesion and thus cause the back of the vehicle to slide around (in the direction of the turn)
handbrake turn
A abrupt change of opinion

It might make her look a bit ridiculous (she never criticised the delegate system when she thought she was going to win), but then Mrs Clinton seems to have what one of her supporters called the testicular fortitude to carry off that kind of handbrake turn.

hook turn
A turn made by a vehicle across all lanes of traffic, sometimes used to improve the flow of through traffic or to keep the middle of the road free for trams etc
in turn
In response; in return

The musical ambassadors finished their performance, and the local musicians in turn played for them a traditional ballad.

in turn
In due order; in proper sequence; in a determined or measured sequence, as a waiting line or queue

The boy was next in turn to sit on Santa's lap.

in turn
One after the other; one at a time; in succession; successively

Eventually, each of the countries in turn would be brought to submission by the invading force.

in turn
Having a relationship sequentially comparable to one just mentioned; accordingly or similarly, with respect to sequence, precedence, or hierarchy.Kibbitzer 51, “In turn”

Mr. X leaked the secret to Mr. Y who in turn leaked it to Mr. Z.

in-turn
A shot in which the handle of the stone is rotated across the body

For a right-handed thrower, an in-turn is clockwise, and the opposite for a lefty.

linguistic turn
The shift which occurred in philosophical attention, during the 20th century and within a number of philosophical schools of thought, from traditional themes of metaphysics and epistemology to a focus on the structure and usage of language and the relation of language to human understanding of those traditional themes

The so-called linguistic turn. . . involved moving away from foundationalist assumptions of the primacy of logic and towards a more subtle recognition of the varied nature of language and of its deep influence, its pervasive implications across the range of human practices.

moonshiner's turn
A rapid illegal U-turn performed by putting the car in neutral and applying the hand brake, thereby producing a controlled skid, with the car still moving backwards when forward power is again applied

Did you see the moonshiner’s turn he pulled in that chase scene?.

one good turn deserves another
One act of kindness should be paid back by another act of kindness
out-turn
A shot in which the handle of the stone is rotated away from the body

For a right-handed thrower, an out-turn is counter-clockwise, and the opposite for a lefty.

please turn left
When giving directions to a person (for example, a taxi driver), indicates that he or she should turn left
please turn right
When giving directions to a person (for example, a taxi driver), indicates that he or she should turn right
round turn
A full encirclement of an object with rope
speak out of turn
Alternative form of talk out of turn
talk out of turn
To make a remark or provide information when it is inappropriate or indiscreet to do so, or when one does not have permission or the authority to do so

A judge admonished rock star Courtney Love after she showed up two hours late for a hearing on drug charges and talked out of turn in court.

talking out of turn
Present participle of talk out of turn
telemark turn
A turn led with the heel flat on the downhill ski while the uphill ski is pulled beneath the skier's body with a flexed knee and raised heel
three-point turn
An act of turning around a car, involving one forward turn and two backward turns (or vice-versa)
toss and turn
to be constantly moving, unable to lie still

I didn't get a wink of sleep. I was tossing and turning all night long.

tune in, turn on, drop out
Pay attention to the new way of living; take drugs; abandon the established ways
turn
To change the direction or orientation of

Turn the knob clockwise.

turn
To fundamentally change; to metamorphose

He turned into a monster every full moon.

turn
To change personalities, such as from being a face (good guy) to heel (bad guy) or vice versa
turn
To complete

They say they can turn the parts in two days.

turn
To sour or spoil; to go bad

This milk has turned; it smells awful.

turn
A pass behind or through an object
turn
Of a ball, to move sideways off the pitch when it bounces
turn
A movement of an object about its own axis in one direction that continues until the object returns to its initial orientation
turn
Of a body, person, etc, to move around an axis through itself

turn on the spot.

turn
A single loop of a coil
turn
A deed done to another

I felt that the man was of a vindictive nature, and would do me an evil turn if he found the opportunity.

turn
A figure in music, often denoted ~, consisting of the note above the one indicated, the note itself, the note below the one indicated, and the note itself again
turn
A fit or a period of giddiness

Then you must know as well as the rest of us that there was something queer about that gentleman--something that gave a man a turn--I don't know rightly how to say it, sir, beyond this: that you felt in your marrow kind of cold and thin..

turn
the basic coil element that forms a single conducting loop comprised of one insulated conductor
turn
A chance to use (something) shared in sequence with others

They took turns playing with the new toy.

turn
A sideways movement of the ball when it bounces (caused by rotation in flight)
turn
To change one's direction of travel

Turn right here.

turn
The fourth communal card in Texas hold 'em
turn
Of a bowler, to make (the ball) move sideways off the pitch when it bounces
turn
To rebel; to go against something formerly tolerated

The prisoners turned on the warden.

turn
A change of direction or orientation

Give the handle a turn, then pull it.

turn
A change in temperament or circumstance

She took a turn for the worse.

turn
The flop (the first three community cards) in Texas hold 'em
turn
To change the color of the leaves in the autumn

The hillside behind our house isn't generally much to look at, but once all the trees turn it's gorgeous.

turn
(also turnaround) The time required to complete a project

They quote a three-day turn on parts like those.

turn
To position (something) by folding it

Turn the bed covers.

turn
To shape (something) symmetrically by rotating it against a stationary cutting tool, as on a lathe

She turned the table legs with care and precision.

turn
character; personality; nature

It was fortunate for his comfort, perhaps, that the man who had been chosen to accompany him was of a talkative turn, for the prisoners insisted upon hearing the story of the explosion a dozen times over, and Rufus Dawes himself had been roused to give the name of the vessel with his own lips.

turn
To become (begin to be)

When I asked him for the money, he turned nasty.

turn
One's chance to make a move in a game having two or more players
turn a blind eye
To ignore or deliberately overlook, especially with respect to something unpleasant or improper

In this my countrymen, without having produced any really very great work, by the old standards, make a respectable show. . . . In saying this, however, we must turn a blind eye to a considerable number of statues of our distinguished citizens which even more lamentably exhibit the defects arising from ignorance of modeling and design.

turn a corner
Alternative form of turn the corner
turn a deaf ear
to refuse to listen or hear something
turn a hair
To become afraid or visibly upset
turn a phrase
To create a particular linguistic expression which is strikingly clear, appropriate, and memorable

Nobody, however, can take issue with Purdy's ability to turn a phrase. He has that rare Joycean knack for illuminating an entire universe with one simple detail.

turn a profit
To gain money or to gain materially

The company has not turned a profit from the merger.

turn a profit
To obtain profit from an investment
turn a trick
To perform a sexual service for a customer

City prostitutes say laws governing the sex trade are putting them in danger every time they turn a trick.

turn about
To revolve
turn about
To change or reverse the position of
turn about
To reverse one's position; to turn round
turn about
Alternative spelling of turnabout
turn about
To turn (something) one way and then another; to move about
turn about
To turn (oneself) around

Jesus tourned him about, and behelde her saynge: Doughter be off goode comforte, thy fayth hath made the safe.

turn against
To use to the disadvantage or injury of

They turned their arms against their former allies.

turn against
To rebel or oppose to something formerly supported

They turned against their leader.

turn against
To set against or in opposition to something

She turned him against his friends.

turn and bank indicator
An aircraft instrument that shows both the aircraft's rate of turn about the vertical axis and also the amount of banking about the longitudinal axis
turn around
To physically rotate horizontally 360 degrees

Turn around once or twice so I can see your new dress.

turn around
To be duplicitous

You can't just turn around and say that it was all my fault.

turn around
To effect a positive reversal of a trend

Let's turn this around 180 degrees and enjoy the rest of our vacation.

turn around
To produce; to output; to generate''

We can turn around 500 units by next week.

turn around
To change to the opposite direction from a previous position

She turned her position around and now she is in favor of the merger.

turn around
To reverse the expected outcome of a game, usually from a losing position to a winning one

They were way ahead but the game turned around on them and they lost 4-3.

turn around
To consider from a different viewpoint

Let's turn that around and look at it from another angle.

turn around
Annoyingly repetitive or consistent

Every time you turn around the price of milk has gone up again.

turn around
Alternative spelling of turnaround
turn around
To make a situation worse by trying to make it better

They turned it around 360 degrees and now they're losing even more money.

turn around
To reverse a trend, usually towards a more favorable outcome; to return (a business, department) to effectiveness, profitability, etc

The new management team has really turned the company around and they expect a good profit next year.

turn arounds
plural form of turn around
turn away
to rotate the body or head so as not to face someone or something

Thereat the Elfe did blush in priuitee, / And turnd his face away; but she the same / Dissembled faire, and faynd to ouersee.

turn away
to refuse to admit someone
turn away
to avert or deflect something
turn away
to bend or turn from a fixed course
turn back
To prevent or refuse to allow passage or progress

The soldiers turned back all the refugees at the frontier.

turn back
To adjust to a previous setting

I love that song, turn back to it!.

turn back
To reverse direction and retrace one's steps

Realising he had forgotten his briefcase, he turned back to the office.

turn back
To return to a previous state of being

Once we take this decision, there's no turning back.

turn back
To fold something back; to fold down

When you make the bed, please always turn the sheet back over the blanket.

turn back the clock
To return to a previous state

We had a terrible year so we agreed to turn back the clock and go on as if it hadn't happened.

turn down
To refuse, decline, or deny

He turned down all our offers of help.

turn down
To reposition by turning, flipping, etc. in a downward direction

Turn down the blankets to let them air out.

turn down
To reduce the amount of something by means of a control, such as the volume, heat, or light

When it starts to boil, turn down the heat to a simmer.''.

turn flukes
Of a whale: to go under, dive
turn flukes
To turn in, go to bed

But come, it's getting dreadful late, you had better be turning flukes--it's a nice bed; Sal and me slept in that ere bed the night we were spliced.

turn heads
To garner a considerable amount of attention
turn in
To convert a goal using a turning motion of the body
turn in
to submit something; to give

He turned in his paperwork to the main office.

turn in
to relinquish; give up; to tell on someone to the authorities (especially to turn someone in)

My nosey next door neighbor turned me in for building my garage without a permit.

turn in
to go to sleep; retire to bed

I'm tired, so I think I'll turn in early tonight.

turn in one's grave
to be appalled, offended or disgusted by something, despite being deceased

Beethoven is probably turning in his grave at the way that rock group mangled his Ninth Symphony.

turn into
To transform into; become

The carriage turned into a pumpkin at midnight.

turn into
To transform into; cause to become

I am the nursery magic Fairy, she said. I take care of all the playthings that the children have loved. When they are old and worn out and the children don't need them any more, then I come and take them away with me and turn them into Real..

turn into a pumpkin
Used to indicate a curfew, or the time by which one must depart

I'm turning into a pumpkin at 4:00, so we need to finish this.

turn into a pumpkin
To go to bed; to go to sleep (especially at, or around midnight.)

Tell her I'm turning into a pumpkin if she stays out too late. She won't be getting a lift from me.

turn loose
To release or let go; to permit (someone or something) to roam freely or to act freely

He's so creative, and I'd love to turn him loose in my garden sometime and see what he dreams up.

turn of events
A deviation from the expected course of events
turn of phrase
An expression which is worded in a distinctive way, especially one which is particularly memorable or artful
turn of the century
The beginning or end of a certain century

By the turn of the century he was starting to become well known in literary circles.

turn of the year
approximately at the end of one year and the beginning of the next. Around December - January

By the turn of the year you should receive your tax refund.

turn off
To leave a road; to exit

Turn off at the next exit so we can have lunch.

turn off
To power down; to stop a device by switching it off

Turn off the machine and unplug it when you leave.

turn off
To repulse, disgust, or discourage

Cigarette smoking really turns me off.

turn on
to power up (a device), to start, to cause to start operating

Please turn the lights on so I can see what I'm reading.

turn on
To sexually arouse
turn on
To violently rebel against; to suddenly attack

Suddenly all his friends turned on him.

turn on
To depend upon; to pivot around, to have as a central subject

The argument turned on the question of whether or not jobs would be lost.

turn on
To set a flow of (water, gas, electricity etc.) running

Turn on the tap.

turn on
To start operating; to power up, to become on

My computer won't turn on.

turn on
To fill with enthusiasm; to intoxicate, give pleasure to ( + to an object of interest or excitement)

Attractive showroom models can turn buyers on.

turn on
to cause to take up drugs, especially hallucinogens

In fact, many youngsters will not even turn on a close friend if they know he has never used drugs. And it is rare indeed for a youth to actively seek out people to turn on.

turn on a dime
to have a small turning circle
turn on its head
To turn upside-down; to invert

The crisis turned on their head the formulas that had seemed to work.

turn on its head
to completely change

The global economic crisis has managed to turn on their head stock exchanges worldwide.

turn one on
To excite (often sexually), to increase interest

John's a maid fetishist. Maid outfits really turn him on.

turn one's back
To cease paying attention to something

As soon as I turned my back, he started writing on the wall.

turn one's back
To forsake, to abandon; to ignore

He got off to a strong start, only to turn his back on the project two months later.

turn out
The total number of people that show up to an event

The turn out at Sarah's party was not very good.

turn out
To extinguish a light or other device

Turn out the lights before you leave.

turn out
To produce; make

The bakery turns out three hundred pies each day.

turn out
To leave a road

Turn out at the third driveway.

turn out
To refuse service or shelter; to eject or evict

The hotel staff hastened to turn out the noisy drunk.

turn out
To result; end up

I had hoped our first meeting would turn out better.

turn out
To attend; show up

Hundreds of people turned out to see the parade.

turn out
To become apparent or known, especially (as) it turns out

It turns out that he just made a lucky guess.

turn out
To turn or rotate outwards or out of something

Turn out the dough onto a board and shape it.

turn over
To relinquish; give back

They turned over the evidence to the authorities.

turn over
To flip over; to rotate top to bottom

Turn over the box and look at the bottom.

turn over
To transfer

But what is to be done with our manufacturing population This one thing, of doing for them by ‘underselling all people,’ and filling our own bursten pockets and appetites by the road; and turning over all care for any ‘population,’ or human or divine consideration except cash only, to the winds, with a “Laissez-faire” and the rest of it: this is evidently not the thing.

turn over
To produce, complete, or cycle through

They can turn over about three hundred units per hour.

turn over a new leaf
To engage in self-improvement; to begin a good habit or shed a bad habit

Every year he resolves to turn over a new leaf and start exercising.

turn round
To revolve or rotate around a centre

The body was turning round slowly as it fell.

turn round
To process; to complete work on (something), especially with a view to sending it on in a finished state

New figures are in – we need to turn these round ASAP, the boss wants a report tonight.

turn round
To make (a ship, airplane etc.) ready for departure

The stopover is very short, and crews will have about 15 minutes to turn the plane round.

turn round
To make revolve, rotate
turn round
To change one's opinion or attitude (especially when becoming hostile etc.)

You can't turn round and blame me all of a sudden.

turn round
To put into an opposing position; to reverse

He turned the glass round and examined the other side.

turn round
To turn so as to be facing in the opposite direction

It seemed that there was someone behind me; but when I turned round, no one was there.

turn tail
To flee; to run away; to leave

He was the sort of man who, faced with the prospect of marriage, decided to turn tail and run rather than commit.

turn the air blue
To speak a stream of bad language; to curse and swear
turn the corner
To pass the most critical point of some process; to pass out of danger
turn the other cheek
To accept a punishment or an injury and not act out revenge or retaliate
turn the page
To move on to new involvements or activities; to make a fresh start

You've been divorced for three years. It's time to turn the page and start looking for somebody else.

turn the tables
To reverse a situation, such that the advantage has shifted to the party which was previously disadvantaged

The tables are turned, my red friend! said the hunter, coolly. It's your life, not mine, this time!.

turn the tide
To make a change, or reversal of general opinion

Images captured by the photojournalist Philip Jones Griffiths in Vietnam helped turn the tide of public opinion against the war.

turn to
to become, to degenerate into

iron turn to rust in the presence of air and water.

turn to
to consult for advice

When I'm in trouble, I turn to my pastor to help me.

turn to custard
To go badly awry
turn to stone
To become completely still; to stop all movement

The lions would creep up on their prey, but turn to stone when the prey looked in their direction.

turn tricks
To work as a prostitute, providing sexual services for money

By 1996, she was a hooker sleeping in the streets or at ratty hotels in Santa Cruz and San Francisco, turning tricks to get her next bag of heroin.

turn turtle
To turn upside down. Commonly used for boats and ships that capsize and turn through 180° so their hulls are above their superstructure, but it can refer to any vehicle in a similar position
turn turtle
To roll upside-down with one's surfboard (usually a longboard) to allow a wave (usually an already broken wave) to pass over

1998: a surfer prepares to turn turtle in the righthand shot — Kite Aerial Photography.

turn up
To belay or make fast a line on a cleat or pin

Turn up the main halyard.

turn up
To show up; to appear suddenly or unexpectedly

Highly providential was the appearance on the scene of Corny Kelleher when Stephen was blissfully unconscious but for that man in the gap turning up at the eleventh hour the finis might have been that he might have been a candidate for the accident ward.

turn up
To reposition by rotating, flipping, etc. upwards

He turned up his collar against the cold.

turn up
To increase the amount of something by means of a control, such as the volume, heat, or light

Turn up the radio and sing along.

turn up for the book
a very unexpected, usually pleasant, surprise

Her mother kept well away from us, which was a turn up for the book, and for the time being at any rate, I was a model husband.

turn up one's nose
To regard with contempt or scorn, especially in conjunction with the gesture of raising one's nose; to treat with contempt or scorn; to ignore or disregard in a contemptuous or scornful way

Lovely as he was, Satan could be cruelly offensive when he chose; and he always chose when the human race was brought to his attention. He always turned up his nose at it, and never had a kind word for it.

turn up one's nose
To refuse, especially with disgust, contempt or scorn, and especially in conjunction with the gesture of raising one's nose; to refuse with apparent disregard about offending the offerer

What I want to know is what he gets to eat there. A piece of dried fish now and then--what? That's coming down pretty low for a man who turned up his nose at my table d'hote!.

turn up one's nose
To make the gesture of raising one's nose, as a sign of scorn, contempt or disgust

'What do you mean? What's not like that?'.

turn upside down
To flip over; to rotate top to bottom

Turn the box upside down and look at the bottom.

turn upside down
To thoroughly examine

They turned the house upside down looking for the car keys.

turn-about
sequentially; in turn

He not only sold matches like any ordinary match-man, but he drew pavement pictures as well. He did these things turn-about according to the weather. If it was wet, he sold matches because the rain would have washed away his pictures if he had painted them. If it was fine, he was on his knees all day, making pictures... .

turn-about
Alternative spelling of turnabout
turn-off
Something that repulses, disgusts, or discourages, especially sexually

I like the people, but the 60-hour weeks are a big turn-off.

turn-on
Something that attracts, gives pleasure, or encourages, especially sexually

Pretty eyes have always been a turn-on.

turn out
prove to be in the result or end; "It turns out that he was right
turn out
prove to be in the result or end; "How will the game turn out?"
turn up
If you turn something up or if it turns up, you find, discover, or notice it. Investigations have never turned up any evidence. a very rare 15th-Century spoon, which turned up in an old house in Devon
don't turn a blind eye to what's happening
(deyim) don't ignore something and pretend you do not see it
toss and turn
(of someone lying down, asleep or attempting to sleep) to be constantly moving, unable to lie still
A U-turn
uey
turn and turn about
in turn, one after the other
u-turn
Favoriten