kaydetmek

listen to the pronunciation of kaydetmek
Türkisch - Englisch
register

Have you come to register a crime? - Bir suçu kaydetmek için mi geldin?

record

A group of scientists stood by, ready to record the experiment. - Bir grup bilim adamı deneyi kaydetmek hazır bekledi.

The biologists used a hydrophone to record whale calls. - Biyologlar balina aramaları kaydetmek için bir hidrofon kullandı.

(Bilgisayar,Teknik) save

Would you like to save the game? - Oyunu kaydetmek ister misiniz?

enroll
check in
enrol
write down
jot
write something down
put
keep an account of
mark down
note
take
have something taped
chart
registered
take something down
set
set something down
note something down
(Ticaret) indicate
make a record of
transcribe
journalise
(program) transcribe
set down
(Hukuk) to note, to record, to register
enter
calendar
book
to record (with a tape recorder)
to enrol, to enroll, to register; to write sth down, to take sth down, to note sth down, to set sth down, to enter; (ses, müzik, vb.) to record
to enroll, register
tape record
(sırasıyla) chronicle
enlist
sports to chalk up, score, make
tape
list
inscribe
to take notice of; to keep in mind
to record, enter, write down
to state, note
have smth. taped
(Politika, Siyaset) inventory to
clock up
allude
get down
take down
{f} matriculate
chronicle
inventory
kaydetmek sırasıyla
chronicle
kaydetmek için seçin
(Bilgisayar) select to save
kasede kaydetmek
can
kaydetme
booking
kaydetme
{i} enrollment
kaydetme
(Bilgisayar) record

You must record his speech. - Onun konuşmasını kaydetmelisin.

A group of scientists stood by, ready to record the experiment. - Bir grup bilim adamı deneyi kaydetmek hazır bekledi.

kaydetme
(Bilgisayar) save

I didn't save the document. - Dökumanı kaydetmedim.

Tom deleted Mary's save files. - Tom Mary'nin kaydetme dosyalarını sildi.

ilerleme kaydetmek
(Dilbilim) come along
ilerleme kaydetmek
break through
kaydetme
enlisting
kaydetme
(Ticaret) register

Tom told me how to do it, but it didn't register. - Tom nasıl yapıldığını bana anlattı ama kaydetmedim.

Have you come to register a crime? - Bir suçu kaydetmek için mi geldin?

kaydetme
enrolment
kaydetme
(Ticaret) reporting
kaydetme
enroll

You should have enrolled your children months ago. - Çocuklarını aylar önce kaydetmeliydin.

kaydetme
post
seyir jurnaline kaydetmek
log
kaydet
make a record of
kaydet
{f} tape recorded
kaydet
{f} recorded

Tom was looking forward to watching the football match he had recorded at home, and he was angry when he overheard someone mention the final score. - Tom evde kaydettiği futbol maçını izlemek için can atıyordu ve birinin son skordan bahsetmesine kulak misafiri olduğunda sinirliydi.

I recorded our conversation. - Konuşmamızı kaydettim.

kaydet
{f} registered

Have you registered that here? - Onu buraya kaydettiniz mi?

The thermometer registered minus ten last night. - Dün gece termometre eksi on derece kaydetti.

kaydet
tape record
kaydet
{f} enrolling
kaydet
save

You must save your files on a CD. - Dosyalarınızı bir CD'ye kaydetmelisiniz.

Tom deleted Mary's save files. - Tom Mary'nin kaydetme dosyalarını sildi.

kaydet
enroll

You should have enrolled your children months ago. - Çocuklarını aylar önce kaydetmeliydin.

Fadil's parents enrolled him in a prestigious school in Cairo. - Fadıl'ın ailesi onu Kahire'deki prestijli bir okula kaydetti.

kaydet
{f} recording

Aren't you recording this? - Bunu kaydetmiyor musun?

Aren't you recording us right now? - Bizi şimdi kaydetmiyor musun?

kaydet
{f} record

Record the serial number in the space provided below. - Aşağıda verilen boşluğa seri numarasını kaydet.

She recorded a few sentences. - Birkaç cümle kaydetti.

askere kaydetmek
(to cause) to enlist
askere kaydetmek
enlist
aşama kaydetmek
to make progress
aşama kaydetmek
climb
bekleyen davalar listesine kaydetmek
docket
deftere kaydetmek
post up
gelişme kaydetmek
make progress
ilerleme kaydetmek
to make headway, to break through
ilerleme kaydetmek
get ahead
kaydet
prerecord
kaydet
{f} register

Tom told me how to do it, but it didn't register. - Tom nasıl yapıldığını bana anlattı ama kaydetmedim.

Is it too late for us to register? - Kaydetmemiz için çok geç mi?

kaydetme
recording; registration
kaydetme
listing
kaydetme
write down
kaydetme
(Hukuk) enrollment, registration
kaydetme
registration
kaydetme
transcription
kaydetme
writedown
kaydetme
logging
kütüğe kaydetmek
to enrol in the register
listeye kaydetmek
docket
okula kaydetmek
matriculate
okula kaydetmek
register for school
sayı kaydetmek
chalk up
sicile kaydetmek
to enter into the register
skor kaydetmek
score
tutanağa kaydetmek
protocol
yeniden kaydetmek
to rerecord
yevmiye defterine kaydetmek
(Ticaret) journalize
zimmetine kaydetmek
debit
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Bağlamak
(Osmanlı Dönemi) İlgilenmek, alâkalanmak
(Osmanlı Dönemi) Yazmak
Olumlu sonuç almak
Belirtmek, söylemek
Hatırlamak için yazmak, not etmek
Hatırlamak için yazmak, not etmek: "Önüne bir şeyler kaydederken görür gibiyim."- S. F. Abasıyanık
Sesi veya resmi manyetik bant üzerine geçirmek
Sıcaklık, basınç gibi bir niceliğin değişkenliğini tespit etmek
Herhangi bir şeyi bir yere mal etmek, bir şeyin tarih, numara veya adını bir deftere geçirmek
Yazmak, bazı önemli noktaları tespit etmek
derç
derç etmek
Kaydetme
derç
kaydetme
Kaydetmek işi
Englisch - Türkisch

Definition von kaydetmek im Englisch Türkisch wörterbuch

kaydet
save
kaydet
record
kaydetmek
Favoriten