mark

listen to the pronunciation of mark
Englisch - Türkisch
işaretlemek

Askerin mezarını işaretlemek için yalnızca basit bir beyaz haç vardı. - There was only a simple white cross to mark the soldier's tomb.

Öğretmen kağıtları işaretlemekle meşgul. - The teacher is busy marking papers.

işaret

Bu işaret ne anlama geliyor? - What does this mark mean?

Cevap yanlış işaretlendi. - The answer was marked wrong.

{i} (derste) not, numara
im, imlemek işaret;imlemek /
not atmak
{i} iz
{i} damga

Büyük çiftliklerde sığırlar genellikle damgalarla işaretlenirler. - On large farms, cattle are usually marked with brands.

Sığırlar damgalarla işaretlenirler. - The cattle are marked with brands.

nişane
damgasını vurmak
belirteç

Ben gerçekten şimdiye kadar bunun hakkında hiç düşünmedim ama otobandaki şerit belirteçleri şaşırtıcı biçimde uzun. - I never really thought about this until now, but the lane markers on the freeway are surprisingly long.

(Ticaret) fiyat etiketi koymak
numaralamak
not (derste)
kalıntı
bellik
hesaba katmak
dağ
markalamak
röper
(Tıp) n.İşaret, nişan, leke, yara yeri, iz, kusur, sakatlık, bozukluk
(okulda) not
marke etmek
belirtke
(Bilgisayar) imle
puanlamak
belgi
işaret koymak
lekelemek
not

O, İngilizce tam not aldı. - He got full marks in English.

En iyi halde ortalama bir not alacak. - He will get an average mark at best.

mark
nişan

Tom mükemmel bir nişancıdır. - Tom is an excellent marksman.

Tom uzman bir keskin nişancıdır. - Tom is a proficient marksman.

{f} işaretle

Doğru cevabı işaretleyin. - Mark the right answer.

Lütfen doğru cevabı işaretleyiniz. - Please mark the correct answer.

göstermek

Öğretmen onun yok olduğunu göstermek için onun adının yanına bir işaret koydu. - The teacher put a mark next to his name to show that he was absent.

işaret etmek
istenen düzey ya da nitelik
etiket

Biz HTML'nin, temel bir kural olarak, açık ve kapalı etiketlerle işaretlenmiş elementler olduğunu açıkladık. - We have explained that HTML is, as a basic rule, elements marked up with open and close tags.

numara
Alman parası
çizik

Sami'nin yüzünün her yerinde çizikler vardı. - Sami had marks all over his face.

belirti

Japonlar saygı belirtisi olarak her zaman eğilmezler. - The Japanese do not always make a bow as a mark of respect.

alamet
iz bırakmak

Herkes bir iz bırakmak ister. - Everyone wants to leave a mark.

Bir iz bırakmak istiyorum. - I want to leave a mark.

hedef

Bu yüzden, etik sorun devam ediyor: sigara üreticilerine hedef küresel pazarlara izin verilmeli mi? - Thus, the ethical issue remains: Should cigarette makers be allowed to target global markets?

Pazarlama bölümü ve satış bölümü hedefleri mutlaka aynı değildir. - The objectives of the marketing department and the sales department are not necessarily the same.

yara izi
etki

New York'ta Ekim 1987 borsa krizi hâlâ etkili bir şekilde hatırlanmaktadır. - The stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered.

marka
leke
belirtmek
çizgi

Çizgilerinize, hazırlanın, başlayın! - On your marks, get set, go!

{f} damgalamak
im
not vermek
(isim) markos
{i} markos
a bad mark kırık not
mevzudan dışarı
{f} damga vurmak, damgalamak
kâfi derece
{i} leke; çizik. 9
(Askeri) PARLAK NOKTA: Kara ve deniz topçu desteğinde, hedef üzerindeki optimum aydınlatma anını belirlemek için gözlemci/belirleyici tarafından aydınlatma fişeklerini ateşlemede yapılan rapor
not beside the mark konu dışı
{f} dikkat etmek, dikkate almak
istenen düzey ya da n
{f} mimlemek
kötü

En kötü ihtimalle, ortalama bir puan alacağım. - At worst, I will get an average mark.

iskandil savlası üzerinde kulaç işareti
{f} çizmek
{i} ün, şöhret
{f} dikkate almak
etiketlemek
marked
{s} işaretli

Bu oyun kartları işaretlidir. - These playing cards are marked.

Tom üzerinde oturma odası eşyası işaretli bir karton kutuyu açtı. - Tom opened a cardboard box marked living room stuff.

mark all
(Bilgisayar) tümünü işaretle
mark down
fiyatını indirmek
mark down
(deyim,Ticaret) fiyat kırmak
mark off
bulaşmak
mark up
(Ticaret) fiyat artırmak
mark up
fiyatını yükseltmek
mark up
zam yapmak
mark up
artırmak
mark with
(Bilgisayar) işaret
mark an epoch
yeni bir devir açmak
mark down
indirmek
mark down
yazmak
mark down
(fiyatını) düşürmek
mark down
fiyatını düşür
mark out
sınırlarını çiz
mark out
sınırlarını çizmek
mark reader
im okuyucu
mark reading
işaret okuma
mark scanning
işaret tarama
mark scanning document
işaret taramalı belge
mark sense card
işaret algılama kartı
mark sensing
işaret algılama
mark space ratio
darbe boşluk oranı
mark time
yerinde saymak
mark up
(fiyat) zam yapmak
mark up
zam yap
mark as read
okunmuş olarak işaretle
mark sense reader
işareti anlamda okuyucu
mark space ratio
darbe-boşluk oranı
mark territory
Bölgesini belirlemek/işaretlemek
mark the history
Tarihte iz bırakmak
mark the occasion
(deyim) Kutlamak
mark to market
piyasaya işareti
mark-up
(fiyat) yükseltmek, artırmak
mark-up
çizmek
mark all
tümünü imle
mark an era
çığır açmak
mark area
(Bilgisayar) alan imle
mark down
düşürmek
mark down
-in fiyatını indirmek
mark down
ucuzlatmak
mark mark
(Askeri) MARK MARK: Uçağın elektronik yer kontrollü veya hava mürettebatına sesli emir ile bombalarını bırakması için yer kontrolden uçağa verilen emir
mark my words
(deyim) sozume dikkat et! sozume mim koy! duvara yaziyorum!
mark new text with
Yeni Metni ... ile İmle
mark number
(Askeri) MODEL NUMARASI: Bak. "model number"
mark off
sınırlarını çizmek
mark out
planlamak
mark out
ayırmak
mark revisions
Değişiklikleri imle
mark something up
fiyatını artırmak
mark target
(Askeri) VURUŞ YERİNİ İŞARETLE: Hedefli atış eğitiminde, merminin hedefteki vuruş yerini işaretlemesi için, işaretçiye verilen emir
mark text
(Bilgisayar) metin imle
mark time
ilerleme göstermemek
mark time
(Askeri) hazırolda durmak
mark time
(Askeri) olduğu yerde saymak
mark time
beklemek
mark time
(Askeri) YERİNDE SAY !: Yerinde saymak için verilen komut
mark up
çizmek
mark up
yükseltmek
mark up
pahalandırmak
mark up
-in fiyatını yükseltmek/artırmak
mark#out
sinirlarini çiz
make a mark
bir işareti yapmak
make one's mark
ün kazanmak, isim yapmak
make one's mark
ünlü olmak
make one's mark
şöhret kazanmak
make one's mark in history
tarihe damgasını vurmak
manufacturer's mark
yapımcı firma işareti
markedly
önemli derecede

Hayat önemli derecede ilerledi. - Life has improved markedly.

marked
belirgin

İki fikir arasındaki zıtlık çok belirgin. - The contrast between the two ideas is very marked.

Muhalefet daha belirgin oluyor. - Opposition is becoming more marked.

marked
{s} dikkat çekici
check mark
Tik işareti
mark down
not etmek
punctuation mark
noktalama işareti
quotation mark
tırnak işareti
abrasion mark
(Tekstil) aşınma izi
alternate mark inversion
(Bilgisayar) almaşık işaret evirmeli
alternate mark inversion
(Bilgisayar) almaşan evirmeli kodlama
arrow mark
ok işareti
bench mark
kıstas
bench mark
sabit nokta
bench mark
denektaşı
bench mark
(Askeri) nivelman noktası
bench mark
ölçüt
bench mark
röper
bench mark
değerlendirme işareti
bench mark
(Çevre) sabit yükseklik noktası
bench mark
kot röperi
blast mark
(Askeri) yalaz izi
book mark
(Kitap) kitap işareti
comment mark
(Bilgisayar) açıklama işareti
community trade mark
(Politika, Siyaset) topluluk markası
custom mark
(Bilgisayar) özel işaret
custom mark
(Bilgisayar) özel im
field mark
(Bilgisayar) alan imi
group mark
(Bilgisayar,Teknik) grup işareti
hall mark
özellik
hit the mark
rast gelmek
hit the mark
isabet etmek
impression mark
(Tekstil) damga baskı
impression mark pressing
(Tekstil) damga baskı
index mark
(Tekstil) indeks işareti
mark down
kaydetmek
mark off
akmak
mark off
lekelemek
marked
markalama
marked
mimlenmek
marked
damgalı
marked
(Dilbilim) belirtili
marked
çizili
marked
nişanlanmak
marked
bariz
marked
ehemmiyetli
marking
çabukluk
marking
(Bilgisayar) ölçek imleme
marking
işaret

Öğretmen kağıtları işaretlemekle meşgul. - The teacher is busy marking papers.

Bizim ve komşunun avlusu arasındaki sınırı işaretlemek için bir çit vardır. - There is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's.

marking
markaj
marking
işaretlerek
marking
(Eğitim) not verme
marking
markalama
marking
(Bilgisayar) imlemeyi
marking
nişan
marking
çizme
marking
(Dilbilim) izleme
marks
markalar
overshoot the mark
aşırılığa kaçmak
overshoot the mark
(deyim) ileri gitmek
overstep the mark
çok olmak
overstep the mark
haddini aşmak
overstep the mark
aşırı gitmek
overstep the mark
çok ileri gitmek
overstep the mark
çizgiyi aşmak
plimsoll mark
(Askeri) kana rakamları
post mark
posta pulu
previous mark
(Bilgisayar) önceki im
previous mark
(Bilgisayar) önceki işaret
reference mark
işaret
reference mark
nişan
scale mark
(Bilgisayar) ölçek imi
scale mark
ölçek işareti
segment mark
bölüt imi
slash mark
taksim işareti
strawberry mark
yüzdeki kırmızı leke
tape mark
(Bilgisayar,Teknik) denetim işareti
black mark
kara leke
block mark
blok işareti
control mark
denetim işareti
diacritical mark
ayırıcı işaret
diacritical mark
belirtici işaret
Türkisch - Türkisch
Englisch - Englisch
Mark the Evangelist, also called John Mark, first patriarch of Alexandria and credited with the authorship of the Gospel of Mark

And Barnabas was determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought it not good to take him with them, who departed from them in Pamphylia, and went not with them to the work. And the contention was so sharp between them, that they departed asunder from the other; and so Barnabas took Mark, and sailed to Cyprus.

A male given name

And your name? she said, I suppose it's quite unremarkable? Very funny. Mark. It could stand as a symbol of for a man, for men as a category, she reflected,but I don't suppose that's why your mother gave it to you? My mother's motives always were inpenetrable to me. I was her only child, she wanted a simple life. So she gave me a simple name to go along with it. --- It wasn't a popular name until the nineteenth century. People were put of by King Mark in the Tristram and Iseult..

The Gospel of St. Mark, a book of the New Testament of the Bible. Traditionally the second of the four gospels
To take note of
To follow a player not in possession of the ball when defending, to prevent them receiving a pass easily
An English and Scottish unit of currency (originally valued at one mark weight of silver), equivalent to 13 shillings and fourpence
To indicate in some way for later reference
boundary, land in a boundary

historical A common, or area of common land, especially among early Germanic peoples.

Any of various European monetary units, especially the base unit of currency of Germany between 1948 and 2002, equal to 100 pfennigs
attention

in the short story of western flavor he was a pioneer of mark, the founder of a genre: probably no other writer is so significant in his field.

characteristic, sign, visible impression

What mark did you get in your history test?.

indicator of position, objective etc

Now put the pastry in at 450 degrees, or mark 8.

To catch the ball directly from a kick of 15 metres or more without having been touched in transit, resulting in a free kick
To blemish, scratch, or stain
To indicate the correctness of and give a score to an essay, exam answers, etc
A measure of weight (especially for gold and silver), once used throughout Europe, equivalent to 8 oz
A mark coin
{v} to make a mark, note, mind, observe
{n} a coin, a token, object to shoot at, butt, impression, note, proof, evidence
{i} male first name (form of Marcus); family name; one of the twelve disciples of Jesus, author of the Gospel of Mark (Biblical); second of the four Gospels of the New Testament written by St. Mark (Biblical); village in Illinois (USA); medieval territory in Germany
Jocular diminutive: Marky
marking consisting of crossing lines
a line, point, stamp, figure, or the like, drawn or impressed, so as to attract the attention and convey some information or intimation; a token; a trace
A mark is a written or printed symbol, for example a letter of the alphabet. He made marks with a pencil
A character or device put on an article of merchandise by the maker to show by whom it was made; a trade-mark
The unmarked fathoms are called "deeps
If someone or something leaves their mark or leaves a mark, they have a lasting effect on another person or thing. Years of conditioning had left their mark on her, and she never felt inclined to talk to strange men
something that exactly succeeds in achieving its goal; "the new advertising campaign was a bell ringer"; "scored a bull's eye"; "hit the mark"; "the president's speech was a home run"
If you make your mark or make a mark, you become noticed or famous by doing something impressive or unusual. She made her mark in the film industry in the 1960s
To leave a trace, scratch, scar, or other mark, upon, or any evidence of action; as, a pencil marks paper; his hobnails marked the floor
An object the sailing instructions require a boat to pass on a specified side
A common, or area of common land, especially among early Germanic peoples
A mark is a small area of something such as dirt that has accidentally got onto a surface or piece of clothing. The dogs are always rubbing against the wall and making dirty marks A properly fitting bra should never leave red marks
To 'catch' the ball To qualify as a mark, the player must be in control of the ball and it can't have been touched by anothe player nor bounced before reaching the player
A visible sign or impression made or left upon anything; esp
If you mark something with a particular word or symbol, you write that word or symbol on it. The bank marks the check `certified' Mark the frame with your postcode For more details about these products, send a postcard marked HB/FF
the impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember; "it was in London that he made his mark"; "he left an indelible mark on the American theater"
{f} indicate, signal; write down, record; notice; make a mark (intentionally or unintentionally) check accuracy of work and allot a grade; distinguish
A mark is equivalent to a binary 1, EIA negative voltage
To be a mark upon; to designate; to indicate; used literally and figuratively; as, this monument marks the spot where Wolfe died; his courage and energy marked him for a leader
To notice or observe; to give attention to; to take note of; to remark; to heed; to regard
An event that marks a particular stage or point is a sign that something different is about to happen. The announcement marks the end of an extraordinary period in European history
To identify the spot on the green where a player has picked up a ball for cleaning or to clear the way for another player's putt
1) A strike or spare; 2) the point on the lane where the bowler intends to put the ball down or otherwise use as a target
When a teacher marks a student's work, the teacher decides how good it is and writes a number or letter on it to indicate this opinion. He was marking essays in his small study. + marking mark·ing For the rest of the lunchbreak I do my marking
to overstep the mark: see overstep. Author of the second Gospel in the New Testament and disciple of Saint Peter. Abbr. Mk See table at Bible. In Arthurian legend, a king of Cornwall who was the husband of Iseult and the uncle of her lover Tristan. Antony Mark Clark Mark Wayne Goodson Mark Hanna Mark Hopkins Mark Mark the Evangelist Saint McGwire Mark David Morris Mark ripple mark Roget Peter Mark Rothko Mark Saint Mark's Basilica Scott Paul Mark Spitz Mark Andrew Strand Mark Tobey Mark Twain Mark Van Doren Carl Clinton and Mark
in many text editors, it is an invisible label used to mark your position in the file
a reference point to shoot at; "his arrow hit the mark"
a person who is gullible and easy to take advantage of
Resemblance, likeness, image
To take particular notice; to observe critically; to note; to remark
An old weight and coin
insert punctuation marks into
The mark points to a position in the text It specifies one end of the region (q v ), point being the other end Many commands operate on all the text from point to the mark Each buffer has its own mark See section 7 The Mark and the Region
as, this pencil makes a fine mark
a distinguishing symbol; "the owner's mark was on all the sheep"
A number or other character used in registering; as, examination marks; a mark for tardiness
Apostle and companion of Saint Peter; assumed to be the author of the second Gospel
Image; likeness; hence, those formed in one's image; children; descendants
If you are quick off the mark, you are quick to understand or respond to something. If you are slow off the mark, you are slow to understand or respond to something
a visible indication made on a surface; "some previous reader had covered the pages with dozens of marks"; "paw prints were everywhere"
the shortest of the four Gospels in the New Testament
{i} sign, indication; symbol (usually an X) made in place of a signature by a person who is unable to write; grade; stain, trace; scar; target, goal, standard for achievement; runner's starting point in a race; (former) unit of currency in Germany
If something marks a place or position, it shows where something else is or where it used to be. A huge crater marks the spot where the explosion happened
establish as the highest level or best performance; "set a record"
A score for finding the correct answer, or other academic achievement; the sum of such point gained as out of a possible total
An object the sailing instructions require a boat to pass on a specified side, excluding its anchor line and objects attached temporarily or accidentally
If you do something to mark an event or occasion, you do it to show that you are aware of the importance of the event or occasion. Hundreds of thousands of people took to the streets to mark the occasion
A character (usually a cross) made as a substitute for a signature by one who can not write
A characteristic or essential attribute; a differential
mark and sweep
A form of garbage collection in which every accessible object in memory is flagged, leaving unflagged only those that are no longer reachable and can thus be discarded
mark down
To reduce the price of
mark down
To write a memorandum about
mark my words
Listen to me; used before a statement one wishes to emphasize
mark off
To indicate as dealt with, as on a list
mark off
To separate by or as with a boundary line
mark time
Marching in place; not going anywhere
mark to market
To value an asset at its current actual or estimated market price
mark to market
Alternative spelling of mark-to-market
mark to markets
plural form of mark to market
mark to model
To value an asset at a modeled estimate of its market value or of some other approved valuation
mark to model
A valuation or valuation method that assigns a value to an asset based on a model of its value
mark up
To increase the price of something between its wholesale and retail phase
mark up
To add coding to text so that it will display properly on a computer
mark-to-market
Assigning a value to an asset equal to the current market price of the asset or one calculated based on related standardised assets for which there is a market
mark-to-model
Alternative spelling of mark to model
mark something up and down
(of a retailer) increase or reduce the indicated price of an item
mark the occasion
(deyim) Celebrate
Mark Andrew Spitz
born Feb. 10, 1950, Modesto, Calif., U.S. U.S. swimmer. He swam in college for Indiana University. At the 1968 Olympic Games he won two gold medals in team relay races. In the 1972 Olympics he won four individual men's events (setting world records in all four) and three team events (one world record); Spitz's feat of winning seven gold medals in a single Olympic Games remains unmatched
Mark Antony
an ancient Roman politician and soldier who supported Julius Caesar, and after his death became one of the triumvirate of three rulers of the Roman Empire. He fell in love with Cleopatra, and after they were defeated in battle, they both killed themselves (?83-30 BC). Antony, Mark. Latin Marcus Antonius born 83 died August, 30 BC Roman general. After military service (57-54), he joined the staff of his relative Julius Caesar. He helped Caesar drive Pompey from Italy in 49 and in 44 was made co-consul. After Caesar's assassination, Octavian (later Caesar Augustus) initially opposed Antony but later formed the Second Triumvirate with Antony and Lepidus. Antony helped defeat republican forces at Philippi and took control of Rome's eastern provinces. On a mission to Egypt to question Cleopatra about her loyalty, he became her lover (41-40). He returned to Italy in 40 to settle differences with Octavian, whereupon he received command of the eastern provinces. To strengthen his position, he agreed to marry Octavian's sister Octavia. When relations with Octavian again collapsed, he headed for Syria and sent for Cleopatra for aid. Octavian sent Octavia to him, and, when Antony ordered her back to Rome, a fatal breach opened. The Triumvirate ended in 32, leaving Antony little support in Rome. He divorced Octavia, and Octavian declared war on Cleopatra. Antony lost the Battle of Actium, and he and Cleopatra fled to Egypt, pursued by Octavian. When resistance became futile, they committed suicide
Mark Antony
{i} (83-30 B.C., Marcus Antonius in Latin), Roman politician and general and friend of Julius Caesar who defeated Julius Caesar's assassins, member of the second triumvirate
Mark Clark
born May 1, 1896, Madison Barracks, N.Y., U.S. died April 17, 1984, Charleston, S.C. U.S. army officer. After graduating from West Point, he served in Europe in World War I. In 1942 he was appointed chief of staff of army ground forces. He commanded the U.S. landing at Salerno, Italy, in September 1943 and received the surrender of the government of Pietro Badoglio. He then directed the hard-fought campaign to wrest the Italian peninsula from Axis control, taking Rome in June 1944 and receiving the surrender of the last German forces in northern Italy in May 1945. In the Korean War he commanded all UN troops (1952-53). After his retirement he served as president of The Citadel military college (1954-66)
Mark Crilley
{i} (born in 1966) creator and author of the USA comic book series ""Akiko
Mark David McGwire
born Oct. 1, 1963, Pomona, Calif., U.S. U.S. baseball player. McGwire played first base in college, then joined the Oakland Athletics in 1987 and quickly displayed the strength that would become his trademark. His 49 home runs hit during his first season in the majors set a record, and he was named the American League's Rookie of the Year. In 1989 his .343 postseason batting average guided Oakland to the World Series championship. Injuries plagued him in 1993-95. Traded to the St. Louis Cardinals in 1997, he hit 58 homers. In 1998 he topped Roger Maris's 37-year-old season record of 61 home runs. He and Sammy Sosa thrilled fans with their home-run competition, and McGwire achieved the new record with 70; the record was broken in 2001 by Barry Bonds (73). In 1999 McGwire hit 65 home runs. Following the 2001 season he retired from professional play
Mark Goodson
born Jan. 24, 1915, Sacramento, Calif., U.S. died Dec. 18, 1992, New York, N.Y. U.S. radio and television producer. He worked as a radio announcer from 1939. In the late 1940s he and Bill Todman developed hit radio shows such as Stop the Music (1947) and Hit the Jackpot (1948), and long-running television game shows including What's My Line? (1950-67), I've Got a Secret (1952-67), To Tell the Truth (1956-67), and The Price Is Right (1957-64). He received an Emmy Award for lifetime achievement in 1990
Mark Hanna
orig. Marcus Alonzo Hanna born Sept. 24, 1837, New Lisbon, Ohio, U.S. died Feb. 15, 1904, Washington, D.C. U.S. industrialist and political kingmaker. He became a businessman in Cleveland, Ohio, with interests in banking, coal and iron, transportation, and publishing. Convinced that the interests of big business would best be served by the Republican Party, he began in 1880 to gather support among industrialists for its candidates. In 1892 he helped William McKinley secure the Ohio governorship. For McKinley's 1896 presidential campaign Hanna helped the Republicans raise an unprecedented $3.5 million, enough to overwhelm the grassroots campaign of William Jennings Bryan. He served in the U.S. Senate (1897-1904)
Mark Hopkins
born Sept. 3, 1814, Richmond County, Va., U.S. died March 29, 1878, Yuma, Arizona Territory U.S. businessman who helped build the Central Pacific (later the Southern Pacific) Railroad and for whom San Francisco's Mark Hopkins Hotel atop Nob Hill was named. He was brought up in North Carolina. After an unprofitable attempt to mine gold in California in 1851, he began selling groceries and established one of the most prosperous mercantile houses in the state. With three other merchants he planned a transcontinental railroad, and in 1861 they organized the Central Pacific Railroad. In 1869 the main line was completed, meeting the Union Pacific at Promontory, Utah
Mark McGwire
(born 1963) American baseball player from the St. Louis Cardinals who holds the all-time record for the most home runs hit in one season
Mark McGwire
US baseball player. In 1998, he was the first player in history to hit 62 home runs in one season (=set of games played during one year) (1963- ). born Oct. 1, 1963, Pomona, Calif., U.S. U.S. baseball player. McGwire played first base in college, then joined the Oakland Athletics in 1987 and quickly displayed the strength that would become his trademark. His 49 home runs hit during his first season in the majors set a record, and he was named the American League's Rookie of the Year. In 1989 his .343 postseason batting average guided Oakland to the World Series championship. Injuries plagued him in 1993-95. Traded to the St. Louis Cardinals in 1997, he hit 58 homers. In 1998 he topped Roger Maris's 37-year-old season record of 61 home runs. He and Sammy Sosa thrilled fans with their home-run competition, and McGwire achieved the new record with 70; the record was broken in 2001 by Barry Bonds (73). In 1999 McGwire hit 65 home runs. Following the 2001 season he retired from professional play
Mark Morris
born Aug. 29, 1956, Seattle, Wash., U.S. U.S. dancer and choreographer. He formed the Mark Morris Dance Group in 1980. It was the resident company at the Théâtre Royal de la Monnaie in Brussels (1988-91), returned to the U.S. in 1991, and made its permanent home in Brooklyn in 2001. Known for his daring style, he has choreographed many works for his own company as well as for opera productions and television performances, including The Hard Nut (1991), his modernized version of The Nutcracker
Mark Rothko
a US artist, born in Russia, known especially for his large paintings of squares and rectangles in different colours (1903-70). orig. Marcus Rothkowitz born Sept. 25, 1903, Dvinsk, Russia died Feb. 25, 1970, New York, N.Y., U.S. Russian-born U.S. painter. His family settled in Portland, Ore., in 1913, and he took up painting (largely self-taught) after moving to New York City in 1925. His early realistic style culminated in the Subway series (late 1930s). The semiabstract forms of his work in the early 1940s developed into a highly personal, contemplative form of Abstract Expressionism by 1948. Unlike many of his fellow Abstract Expressionists, Rothko never relied on such dramatic techniques as violent brush strokes or the dripping and splattering of paint. Instead, his virtually gestureless paintings achieved their effects by juxtaposing large areas of melting colours that seemingly float parallel to the picture plane in an indeterminate, atmospheric space. Rothko spent the rest of his life refining this basic style through continuous simplification. In 1965-66 he completed 14 immense canvases, whose sombre intensity reveals his deepening mysticism; they are now housed in a chapel in Houston, which was named the Rothko Chapel after his suicide
Mark Spitz
born Feb. 10, 1950, Modesto, Calif., U.S. U.S. swimmer. He swam in college for Indiana University. At the 1968 Olympic Games he won two gold medals in team relay races. In the 1972 Olympics he won four individual men's events (setting world records in all four) and three team events (one world record); Spitz's feat of winning seven gold medals in a single Olympic Games remains unmatched
Mark Strand
born April 11, 1934, Summerside, P.E.I., Can. Canadian-born U.S. poet and writer of short fiction. Educated in the U.S., he taught at several American universities. His poetry, influenced by Latin American surrealism and European writers such as Franz Kafka, is known for its symbolic imagery and its minimalist sensibility. His volumes include the collections Sleeping with One Eye Open (1964), The Story of Our Lives (1973), and Blizzard of One (1998); Dark Harbor (1993), a book-length poem; and Mr. and Mrs. Baby and Other Stories (1985). He was named U.S. poet laureate in 1990
Mark Tobey
born Dec. 11, 1890, Centerville, Wis., U.S. died April 24, 1976, Basel, Switz. U.S. painter. He studied at the Art Institute of Chicago. In 1918 he converted to the Bah' religion and his work became inspired by Asian art and thought. In the 1930s he achieved notoriety with his "white writing" paintings, consisting of a web of calligraphic marks painted in white on a gray or coloured ground (e.g., Broadway, 1936), which soon displaced his representational work. His style is distinguished by his use of the small format and a refined execution in watercolour, tempera, or pastel. In the 1950s he exerted much influence abroad, especially on French Tachism
Mark Twain
pen name of Samuel Clemens (1835-1910, American writer, author of "The Adventures of Huckleberry Finn")
Mark Twain
a US writer best known for his novels The Adventures of Tom Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn, and for his descriptions of life on the Mississippi River. His real name was Samuel Langhorne Clemens (1835-1910). orig. Samuel Langhorne Clemens born Nov. 30, 1835, Florida, Mo., U.S. died April 21, 1910, Redding, Conn. U.S. humorist, writer, and lecturer. He grew up in Hannibal, Mo., on the Mississippi River. At age 13 he was apprenticed to a local printer. In 1856 he signed on as an apprentice to a steamboat pilot. He plied the Mississippi for almost four years before going to Nevada and California. In 1863 he took his pseudonym, the riverman's term for water "two fathoms deep." In a California mining camp he heard the story that he would make famous as "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County" (1865). He traveled widely, using his travels as subject matter for lectures and books, including the humorous narratives The Innocents Abroad (1869) and Roughing It (1872). He won a worldwide audience for his stories of youthful adventures, especially Tom Sawyer (1876), The Prince and the Pauper (1881), Life on the Mississippi (1883), and Huckleberry Finn (1884), one of the masterpieces of American fiction. The satirical A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1889) and increasingly grim works including Pudd'nhead Wilson (1894) and The Man Who Corrupted Hadleyburg (1900) followed. In the 1890s financial speculations bankrupted him, and his eldest daughter died. After his wife's death (1904), he expressed his pessimism about human character in such late works as the posthumously published Letters from the Earth (1962)
Mark Wayne Clark
born May 1, 1896, Madison Barracks, N.Y., U.S. died April 17, 1984, Charleston, S.C. U.S. army officer. After graduating from West Point, he served in Europe in World War I. In 1942 he was appointed chief of staff of army ground forces. He commanded the U.S. landing at Salerno, Italy, in September 1943 and received the surrender of the government of Pietro Badoglio. He then directed the hard-fought campaign to wrest the Italian peninsula from Axis control, taking Rome in June 1944 and receiving the surrender of the last German forces in northern Italy in May 1945. In the Korean War he commanded all UN troops (1952-53). After his retirement he served as president of The Citadel military college (1954-66)
mark up
The section-by-section review and revision of a bill by committee members
mark up
The user action of applying ink as commentary to or highlighting of original content
mark up
(1) The process of preparing a manuscript for setting, with standard markings for the typesetter (2) The operation of converting typesetting specifications to computerized typesetting instruction codes and the process of indicating these codes on the manuscript as items to be included during the keyboarding to top
mark up
is the amount of profit added on to the cost of a product or service to give selling price A mark up is usually expressed as a percentage Note: you might see a definition that says that mark up refers to Gross Profit and Cost of Sales No problem, it's really the same as we have said
mark up
—The process of amending a legislative proposal Held by the Committee of jurisdiction, committee members can offer amendments, which if successful, changes the legislative language of a particular bill If the bill is changed drastically the committee might reintroduce the legislation under a new bill
mark up
increase the price of
mark an event
note an occurrence, mark an incident
mark down
To mark an item down or mark its price down means to reduce its price. A toy store has marked down the Sonic Hedgehog computer game Clothes are the best bargain, with many items marked down. = reduce mark up
mark down
If a teacher marks a student down, the teacher puts a lower grade on the student's work because of a mistake that has been made. If you mark each other's work, they don't mark you down because then you can mark them down
mark down
If you mark something down, you write it down. I tend to forget things unless I mark them down As he marks down the prices, he stops now and then to pack things into a large bag
mark down
lower prices, make cheaper
mark down
If you mark someone down as a particular type of person, especially a type that you do not like, you consider that they have the qualities which make them that type of person. If he'd taken that five pounds, I would have marked him down as a greedy fool
mark down
reduce the price of
mark my words
{f} listen to me, pay attention to what I am saying
mark of cain
the mark that God set upon Cain now refers to a person's sinful nature
mark off
If you mark off a piece or length of something, you make it separate, for example by putting a line on it or around it. He used a rope to mark off the circle
mark off
restrict; indicate; separate, make a distinction between
mark off
set boundaries to; "mark out the territory
mark off
put a check mark on or next to; "Please check each name on the list"; "tick off the items"
mark off
If a particular quality or feature marks someone or something off from other people or things, it is unusual and makes them obviously different. Her clothes, of course, marked her off from a great number of the delegates at the conference The traditionalist influences within the navy marked it off as a rather old-fashioned institution
mark off
set boundaries to; "mark out the territory"
mark out
restrict; indicate; separate, make a distinction between
mark out
To mark out an area or shape means to show where it begins and ends. When planting seedlings I prefer to mark out the rows in advance
mark out
If a particular quality or feature marks someone or something out, it makes them obviously different from other people or things. There were several things about that evening that marked it out as very unusual Her independence of spirit marked her out from her male fellow officers
mark out
set boundaries to; "mark out the territory"
mark the roll
check off an attendance list, mark attendance
mark time
march in place, march without moving forward
mark time!
march in place!
mark up
is the amount of profit added on to the cost of a product or service to give selling price A mark up is usually expressed as a percentage Note: you might see a definition that says that mark up refers to Gross Profit and Cost of Sales No problem, it's really the same as we have said
mark up
The section-by-section review and revision of a bill by committee members
mark up
The user action of applying ink as commentary to or highlighting of original content
mark up
increase the price of
mark up
If you mark something up, you increase its price. You can sell it to them at a set wholesale price, allowing them to mark it up for retail A typical warehouse club marks up its goods by only 10 to 15 percent. see also mark-up = increase mark down
mark up
(1) The process of preparing a manuscript for setting, with standard markings for the typesetter (2) The operation of converting typesetting specifications to computerized typesetting instruction codes and the process of indicating these codes on the manuscript as items to be included during the keyboarding to top
mark up
deface; raise the sale price
mark up
—The process of amending a legislative proposal Held by the Committee of jurisdiction, committee members can offer amendments, which if successful, changes the legislative language of a particular bill If the bill is changed drastically the committee might reintroduce the legislation under a new bill
mark-to-market
The process whereby the book value or collateral value of a security is adjusted to reflect current market value
mark-to-market
Daily cash flow system used by U S futures exchanges to maintain a minimum level of margin equity for a given futures or option contract position by calculating the gain or loss in each contract position resulting from changes in the price of the futures or option contracts at the end of each trading day
mark-to-market
An accounting process by which the price of securities held in an account are valued each day to reflect the closing price, or market quote if the last sale is outside of the market quote The result of this process is that the equity in an account is updated daily to properly reflect current security prices
mark-to-market
Valuing stocks or other financial instruments held against the current market price to determine the paper profit or loss to date
mark-to-market
A process whereby the value of an inventory position of securities is adjusted on a dealer's records to its current market value Certain regulatory requirements mandate that dealers and dealer banks carry trading inventory at prices no higher than current market values
mark-to-market
The daily adjustment of an account to reflect accrued profits and losses
mark-to-market
Principle for assessing the own-account trading positions of a bank (trading result) against current market prices irrespective of the purchase costs taking into consideration unrealized market profits
mark-to-market
Method of valuing ASSETS that results in adjustment of an asset's carrying amount to its market value
mark-to-market
The daily adjustment of an account to reflect profits and losses
mark-to-market
The daily adjustment of margin accounts to reflect profits and losses
mark-to-market
Process by which security position values are brought up to their current value The customer may request the excess equity, or the firm may call for the deposit of additional funds Either request is a "mark" to the market
mark-to-market
means a market valuation of the open positions or derivatives exposure on an Investment Structure or an investment portfolio
mark-to-market
Is the valuation process which provides an indication of reasonable prices for positions on a daily basis or some other proscribed time frame In accounting parlance, it would mean valuing securities/loans at their market values
mark-to-market
An accounting process by which the price of securities held in account are valued each day to reflect the last sale price or market quote if the last sale is outside of the market quote The result of this process is that the equity in an account is updated daily to properly reflect current security prices
mark-to-market
Valuation of a financial instrument according to the current trading value (price) on the exchange
mark-to-market
The practice of crediting or debiting a trader's account based on the daily closing prices of the futures contracts he is long or short
mark-to-market
An accounting process by which the price of securities held in an account are valued each day to reflect the settlement price The result of this process is that the equity in an account is updated daily to properly reflect current asset prices
mark-to-market
The process by which contracts are revalued daily for the calculation of variation margin
mark-to-market
Adjustment of the book value or collateral value of a security to reflect current market value
mark-to-market
is the daily adjustment of the value of open positions to reflect gains and losses resulting from price movements occurring during the last trading session This periodic review values all open positions in a portfolio at current market prices
mark-to-market
The procedure of revaluing a portfolio or position to reflect current market prices
mark-to-market
Daily adjustment of (mostly exchange-traded) derivative contracts to calculate daily gains or losses on the relevant position
mark-to-market
Daily cash flow system used by U S futures exchanges to maintain a minimum level of margin equity for a given futures or options contract position by calculating the gain or loss in each contract position resulting from changes in the price of the futures or option contracts at the end of each trading day
mark-up
The difference between the invoice price and the dealer's selling price
mark-up
the amount added by a wholesaler or retailer to the cost of a product to determine the selling price to the customer
mark-up
A committee or subcommittee drafting session where proposed legislation is amended
mark-up
Refers to the "line-item-by-line-item" evaluation of the state agency's budget request by the House Appropriations Committee, the Senate Finance Committee, and the State Budget House/Senate Conference Committee Shifting of available funds occurs here, adding and subtracting until the budget is balanced Decisions to increase or decrease funding for programs are made at this time
mark-up
codes used to provide information about a text, such as POS tags, SGML codes etc
mark-up
The term for changing and amending a bill in committee The committee "marks up" the bill before voting on it The "mark-up" is the version of the bill after the committee changes it
mark-up
The difference between the invoice price and the price the dealer sells the car for
mark-up
A way to embed special characters (meta-characters) inside a text file These characters send special instructions to the computer on how to handle the file contents
mark-up
The amount that is added to the cost price to achieve the required selling price
mark-up
To write up instructions, as on a dummy
mark-up
action by a Congressional committee to amend and/or approve a bill; following mark-up the bill is "reported" out of committee and is ready for consideration by the entire House or Senate
mark-up
The difference between cost and sell Also referred to as gross margin
mark-up
The entire set of tags (formatting descriptors) for a document is called a mark-up This tells the browser how to display the data
mark-up
The amount added to the product cost to determine its selling price
mark-up
the session in which a congressional committee or subcommittee debates and votes on a bill
mark-up
A percentage fee for overhead and profit added to hard construction cost by the contractor Not to be confused with a margin percentage which is a percentage of sales price verses hard cost
mark-up
mark-up mark-ups in AM, also use markup A mark-up is an increase in the price of something, for example the difference between its cost and the price that it is sold for. an increase in the price of something, especially from the price a shop pays for something to the price it sells it for mark up
mark-up
indications to a typesetter about treatment of text, diagrams, headings and margins using recognized symbols
mark-up
The review and possible revision of a piece of legislation by committee members
mark-up
Meetings where congressional committees work on language of bills or resolutions At Budget Committee mark-ups, the House and Senate Budget Committees work on the language and numbers contained in budget resolutions and legislation affecting the congressional budget process [Back to top]
mark-up
The procedure of inserting file markers, field tags, and/or hypertext links in the text Mark-up can be based on a standard markup language, such as the Automated Composition System of the Government Printing Office or the Standard Generalized Markup Language (SGML) A useful markup language can also be unique to one organization or even to one file The particular file marker and field tags used with a file are declared when in setting up a text indexer Hypertext links do not have to be declared, because they are automatically indexed as searchable terms
mark-up
Instructions written usually on a "dummy "
make one's mark
To make, or leave, a lasting impression, especially to achieve apparent success
man-mark
To mark an opposition player closely
Deutsche Mark
The former currency unit of Germany, now replaced by the Euro, abbreviated as DM or DEM
Marks
A surname derived from the given name Mark
Plimsoll mark
properly the International Load Line, a mark on the hull of a merchant ship to show the waterline under specified conditions. The line shows the maximum capacity load the ship may carry
beauty mark
A single, circular, dark spot, especially on one side of a woman's face below the forehead, produced either naturally (as by a mole) or artificially using cosmetics
beauty-mark
Alternative spelling of beauty mark
center mark
A symbol used to mark the center of a circle or partial circle on an engineering drawing
check mark
a mark (✓) made to indicate agreement, correctness or acknowledgement

Put a check mark in the box corresponding to the correct answer.

convertible mark
official currency of Bosnia and Herzegovina, abbreviated BAM
cue mark
A visual indicator, placed in an upper corner of a frame of a motion picture, to signal the projectionist to change reels
diacritical mark
: A symbol in writing used with a letter to indicate a different pronunciation, stress, tone, or meaning, also called "tone marks" when used to indicate tones, e.g. in Vietnamese or pinyin (romanticized Chinese Mandarin)
easy mark
someone who is easily fooled or victimised
easy mark
an easy target
end mark
A typographic element that signal the end of an article. Often they are simple bullets but they can also be intricate symbols
exclamation mark
Punctuation mark “!” (used to denote excitement, surprise or shock)

The excessive use of exclamation marks devaluates their effect, but is typical of concise genres such as cartoons, not reference works!.

exclamation-mark
Attributive form of exclamation mark

exclamation-mark key.

funnel mark
The identifying mark of a shipping company, displayed on the ship's funnel (smokestack)
gas mark
a scale of temperatures in domestic gas cookers

Roast potatoes need 25 minutes at gas mark 7.

high-water mark
The peak or apex of something
high-water mark
A mark, such as a line of seaweed, showing the highest level reached by a body of water
interrogation mark
A question mark
irony mark
The proposed punctuation mark ؟ or ⸮, used to suggest irony or sarcasm in a question
laundry mark
An identifying marking, usually in coded form and handwritten in indelible ink on an inconspicuous area of a garment, widely used until the mid-20th century as an organizing aid by merchants who cleaned and pressed clothing

Some of the numbers I remember had become useless information until the computer age brought forth the frequent necessity of thinking up passwords. . . . hen at least one letter is required, I type in my army laundry mark, which is my last initial and the final four digits of my serial number.

laundry-mark
Alternative spelling of laundry mark
marked
Having a visible or identifying mark

Of a playing card: having a secret mark on the back for cheating.

marked
singled out; suspicious; treated with hostility; the object of vengeance

A marked man.

marked
Of a word, form, or phoneme: distinguished by a positive feature

e.g. in author and authoress, the latter is marked for its gender by a suffix.

marked
Clearly evident; noticeable; conspicuous

The eighth century BC saw a marked increase in the general wealth of Cyprus.

marked
Simple past tense and past participle of mark
markedly
In a marked manner; distinctly, noticeably, conspicuously

Being markedly different as a teenager can get you taunted, as an adult it can make you famous.

marking
Present participle of mark
Türkisch - Englisch
mark (monetary unit of Germany)
German mark
mark
mark vazelin
(Ticaret) vaseline
mark
Favoriten