konu

listen to the pronunciation of konu
Türkisch - Englisch
subject

I cannot appreciate the subtleties of the subject. - Ben konunun inceliklerini kavrayamam.

Mathematics is a good subject. - Matematik iyi bir konudur.

topic

Our topic of the week is: _____. - Haftanın konusu: _____.

A new topic came up in conversation. - Konuşmada yeni bir konu gündeme geldi.

matter

They are matters which we need to discuss. - Onlar tartışmamız gereken konular.

His interpretation of this matter is too one-sided. - Onun bu konuyla ilgili yorumu çok tek-taraflıdır.

(Hukuk) issue

The convention voted on the issue sixty times. - Kongre, konuyla ilgili altmış kez oylandı.

Let us turn now to the fundamental issue. - Şimdi temel konuya dönelim.

point

I can't necessarily agree with you on that point. - Ben o konuda zorunlu olarak seninle aynı fikirde olamam.

I can't go along with you on that point. - Ben bu konuda seninle aynı fikirde olamam.

theme

What's the theme of the novel? - Romanın konusu nedir?

I've kept a blog before. I didn't really have a set theme; I just blogged about whatever happened that day. - Ben daha önce bir blog tuttum. Gerçekten belirli bir konum yoktu; Sadece o gün olan herhangi bir şeyi blogladım.

subject , topic
affair

I have nothing to do with the affair. - Bu konu ile bir ilgim yok.

According to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs. - Bir ankete göre, insanların beşte üçü uluslararası konulara ilgisiz.

subject, topic, matter
heading
(Bilgisayar) re
score
(Politika, Siyaset) area

They want to talk to you about areas of mutual interest. - Onlar karşılıklı ilgi alanları konusunda sizinle konuşmak istiyorlar.

Negotiators have agreed on two draft texts, but there are still many areas of disagreement. - Arabulucular iki taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı, ama hala anlaşma sağlanamayan birçok konu var.

object

I have no objection to paying a special fee if it is necessary. - Gerekirse özel bir ücret ödeme konusunda herhangi bir itirazım yok.

His book became an object of criticism. - Onun kitabı eleştiri konusu haline geldi.

text

We read the full text of his speech. - Onun konuşmasının tam metnini okuduk.

Taro ordered some English conversation textbooks from London. - Taro, Londra'dan bazı İngilizce konuşma ders kitapları ısmarladı.

subject matter

Rote learning might help you to pass exams, but it's no guarantee that you'll really understand the subject matter. - Ezbere öğrenme sınavları geçmenizde fayda sağlayabilir ama konuyu gerçekten anlayacağınızın teminatı değildir.

business

They were talking business. - Onlar iş konuşuyorlardı.

We'll talk business later. - İşi daha sonra konuşacağız.

head

I would like to speak to the head nurse. - Baş hemşire ile konuşmak istiyorum.

Tom's speech was full of double entendres, most of which went over his audience's head. - Tom'un konuşması çift anlamlı sözlerle doluydu. Bunların çoğunu seyirci anlamadı.

shebang
argument

The argument presented in Doyle's study was first published as a white paper on drug-related crimes. - Uyuşturucu ile ilgili suçlar konusunda Doyle'nin çalışmasında sunulan argüman bir beyaz kağıt olarak ilk kez yayımlandı.

The speaker's argument was off the point. - Konuşmacının tartışması konuyla alâkasızdı.

subject, topic; matter; theme
res

The doctor insisted that the patient get plenty of rest. - Doktor hastanın çok dinlenmesi konusunda ısrar etti.

This carpet is designed for residential use. - Bu halı konut kullanımı için tasarlanmıştır.

thing

Professor Brown explains things very well. - Profesör Brown konuları çok iyi açıklıyor.

I don't know about things like that. - Öyle şeyler konusunda bilgim yok.

scope

This subject is not within the scope of our study. - Bu konu bizim çalışma kapsamında değildir.

question

A trip to America this summer is out of the question. - Bu yaz Amerika'ya bir yolculuk söz konusu değil.

A trip to America is out of the question. - Amerika'ya bir yolculuk söz konusu değil.

the subject
hot topic
konu dışı
{s} irrelevant

It is irrelevant what you think. - Düşündüğün şey konu dışı.

Whether you like Tom or not is irrelevant. - Tom'u sevip sevmemen konu dışı.

konu dışına çıkmak
digress
konu ile ilgili
germane
konu olan şey
subject
konu adı
(Bilgisayar) topic name
konu başlıkları
(Bilgisayar) headings
konu başlığı
(Bilgisayar) topic title
konu bilgisi
(Bilgisayar) topic information
konu dizini
(Bilgisayar) subject index
konu dosyası
(Bilgisayar) topic file
konu dışı
off topic
konu dışı
digressive
konu dışı
irrelevancy
konu dışı
off-topic
konu dışı
irrelevance
konu dışı
(Dilbilim) no bearing on
konu dışı olarak
extraneously
konu dışı olma
irrelevance
konu dışı olmak
(Konuşma Dili) be beside the point
konu dışına çıkmak
wander off
konu et
issue
konu harici
off-topic
konu komşu
the neighbours
konu komşu
neighbourhood
konu olmak
be discussed
konu olmak
be mentioned
konu olmak
subject to
konu planı
(Askeri) subject schedule
konu yok
(Bilgisayar) no subject
konu özeti
(Bilgisayar) topics summary
konu açmak
Start a topic
konu mankeni
dummy subject
konu tekrarı
revision of the unit

konu tekrarı yapacağım.

konu tekrarı
topic
konu, husus
issues, issues
konu başlığı
head
konu başlığını değiştir
(Bilgisayar) change title
konu bulundu
(Bilgisayar) topics found
konu cümlesi
topic sentence
konu dil
(Dilbilim) first order language
konu dil
(Dilbilim) object language
konu dışı
extraneous, irrelevant
konu dışı
wide off the mark
konu dışı olan
extraneous
konu dışı olmak
miss the mark
konu dışı söz
digression
konu dışılık
digressiveness
konu dışına çıkmak
to digress
konu dışında
far afield
konu dışında tutmak
(Dilbilim) leave aside
konu edilmiş
entreated
konu gösterge kodu
(Askeri) subject indicator code
konu ile ilgili
thematic
konu ile ilgili
relevant

How dare you say that's not relevant! - Onun konu ile ilgili olmadığını söylemeye nasıl cesaret edersin!

I thought his opinion was relevant. - Onun fikrinin konu ile ilgili olduğunu düşünmüştüm.

konu ile ilgili olmamak
extraneousness
konu ile ilgisi olmayan
extraneous
konu kapanmıştır
end of discussion
konu kimliği
(Bilgisayar) topic id
konu komşu
kith and kin
konu komşu
the neighbours, kith and kin
konu komşu
the neighbors, the whole neighborhood
konu mankeni
wall flower
konu mankenleri
wall flowers
konu no
(Bilgisayar) topic id
konu numarası
(Bilgisayar) topic number
konu olarak yayınlanmak
feature in
konu tanıma kodu
(Askeri) subject identification code
konu tümcesi
(Dilbilim) topic sentence
konu yazdır
(Bilgisayar) print topic
konu şudur ki
point is that
konu, yer ve kişiler
(Bilgisayar) topic, place and people
konu-dil
(Felsefe) objectlanguage
bir konu hakkında genel tanıtım yapmak
(Hukuk) to introduce
hassas (konu)
delicate
hassas (konu)
sore
konu işlemek
discuss a subject
konular
(Bilgisayar) topic

We discussed a wide range of topics. - Çok çeşitli konular tartıştık.

There are some topics you shouldn't discuss with Tom. - Tom'la tartışmaman gereken bazı konular var.

konular
themes
konular
plots

How do you come up with such interesting plots for your novels? - Romanlarınız için böylesine ilginç konuları nasıl buluyorsunuz?

önemli konu
meat
önemli konu
weighty matter
asıl konu
real issue
kapma işine konu olmak
catching on to the subject
konu almak
be subject
konu olmak
be issue
konular
topics

There are some topics you shouldn't discuss with Tom. - Tom'la tartışmaman gereken bazı konular var.

The conversation moved on to other topics. - Konuşma diğer konulara geçti.

konular
subjects

Math and English were my favorite subjects. - Matematik ve İngilizce benim en sevdiğim konulardır.

I like English the best of all the subjects. - Tüm konuların içinde en çok İngilizceyi severim.

oynatmak işine konu olmak
To play to be the subject of work
Schengen Bilgi Sisteminde yardım teklifine konu kişi hakkında uyarı konusu
(Hukuk) issue an alert for the requested person in the Schengen Information System (SIS) (to)
ana konu
staple topic
belirsiz konu
moot point
bilinmeyen konu
(Bilgisayar) unknown title
birden çok konu başlığı
(Bilgisayar) multiple titles
bunun konu ile ilgisi yok
that's neither here nor there
dikkati dağıtmak için ortaya atılan konu
red herring
dinlenen kişi / konu
(Hukuk) subject of the interception
dönüp dolaşıp gelinen konu
hobbyhorse
en hassas olunan konu
heartstrings
endişelendiren konu
solicitudes
genel konu
generality
gizemli olayları konu alan
(Konuşma Dili) cloak-and-dagger
güncel konu
current issue
herkes konu seçebilir
(Bilgisayar) settopic anyone
ikinci derecede önemli konu
(Kanun) collateral issue
ilgili konu uzmanı
(Askeri) subject matter expert
istihbarat konu kodu
(Askeri) intelligence subject code
iyi olduğu konu
strong point
işlenen konu
argument
konu dışı
beside the question
konu dışı
irrelative
konu dışı
{s} inconsequential
konu dışı
beside the mark
konu dışı
{s} extraneous
konu dışı
{s} inconsequent
konu dışı
out of question
konu dışı
{s} immaterial
kısım konu başlığı
(Bilgisayar) section title
mektup iletisi konu satırı
(Bilgisayar) mail message subject line
metroloji konu alanları
(Ticaret) metrological subject field
nazik konu
critical issue
psikolojik konu
(Askeri) psychological theme
sertifikayı veren:konu
(Bilgisayar) issuer: subject
sosyal konu
social issue
sıkıntı yaratan konu
a bone to pick
tüzüğün geçerli olup olmadığının konu alındığı dava
(Hukuk) proceedings in which a regulation is in issue
veren kuruluş:konu
(Bilgisayar) issuer: subject
yatak konu
bearing cone
önemsiz konu
quiddity
önemsiz konu
side issue
Türkisch - Türkisch
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç. Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Üzerinde konuşulan şey, bahis
sermaye
süje
mevzu

Konuşmasının muhtevası, mevzu ile alakalı değildir. - Konuşmasının içeriği, konu ile ilgili değildir.

sayfa
(Osmanlı Dönemi) bahis
konu komşu
Bütün komşular, birbirine yakın yerde oturan kimseler
konu mankeni
Geçmiş bir olayın gelişmesini ve sonucunu aynı biçimde yansıtmak üzere canlandıran kimse
Konu olmak
uğramak
konu
Favoriten