görüş

listen to the pronunciation of görüş
Türkisch - Englisch
view

His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl. - Ebeveynlerinin görüşü onun kazancını aptal bir kıza harcadığı idi!

Take a liberal view of young people. - Genç insanların özgürlükçü görüşünü al.

(Hukuk) opinion

In that respect, my opinion differs from yours. - O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır.

In my opinion, Twitter bird is the most evil bird in our world. - Kendi görüşüme göre, Twitter kuşu dünyamızdaki en kötü kuştur.

remark

Please keep your cynical remarks to yourself. - Alaycı görüşlerini kendine saklamanı rica ediyorum.

Don't take his remarks too literally. - Onun görüşlerini harfiyen almayın.

sight

Did you fall in love with her at first sight? - İlk görüşte ona âşık oldun mu?

She fell in love with him at first sight. - İlk görüşte ona âşık oldu.

concept

Unfortunately, many Russian citizens have inadequate conception of what is happening in Kyiv. - Ne yazık ki, birçok Rus vatandaşı Kiev'de olanlar hakkında yetersiz görüş sahibidir.

aspect
sight; point of view, standpoint; outlook; opinion
conviction

Our opinion is an idea which we have; our conviction an idea which has us. - Bizim görüşümüz sahip olduğumuz bir fikirdir; inancımız bize sahip olan bir fikirdir.

It is hard to live up to your convictions. - Senin görüşlerine göre yaşamak zor.

notion

He had a notion that she was very angry with him. - Onun ona çok kızgın olduğu hususunda bir görüşü vardı.

horizon

Death is only a horizon. And a horizon is just the edge of our field of view. - Ölüm sadece bir ufuktur. Ve bir ufuk sadece görüş alanımızın sınırıdır.

Death is only a horizon, and a horizon is nothing save the limit of our sight. - Ölüm sadece bir ufuktur ve bir ufuk bizim görüş limitimiz hariç hiçbir şeydir.

vision

My sister has perfect vision. - Kız kardeşim mükemmel görüşe sahiptir.

I'll check your vision. - Görüşünü kontrol edeceğim.

vision , sight
apprehension
visual

I'm afraid my visual field has narrowed. - Maalesef görüş alanım daraldı.

idea

Your opinion sounds like a good idea. - Senin görüşün, iyi bir düşünce gibi geliyor.

Our opinion is an idea which we have; our conviction an idea which has us. - Bizim görüşümüz sahip olduğumuz bir fikirdir; inancımız bize sahip olan bir fikirdir.

outlook

There seems to be a difference in outlook between us. - Aramızdaki görüş açısında bir fark var gibi görünüyor.

seeing, sight
optical
optic
interest

Only your narrow-minded ideas are interesting. - Sadece senin dar görüşlü fikirlerin ilginç.

I find her opinions odd but interesting. - Onun görüşlerini tuhaf ama ilginç buluyorum.

position

The president stated his position on the issue. - Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti.

visit, visitation (to a prison, hospital, etc.)
thought

Tom told me that he thought he was losing his sight. - Tom görüşünü kaybettiğini düşündüğünü söyledi.

I thought if I broke up with you, I'd never have to see you again. - Seninle ilişkiyi bitirseydim, seninle tekrar görüşmek zorunda kalmayacağımı sandım.

opinion, view
visibility

Visibility was severely restricted in the heavy fog. - Görüş yoğun siste ciddi olarak sınırlı idi.

Due to limited visibility navigation may be difficult. - Sınırlı görüş nedeniyle yolculuk zor olabilir.

genius

He is a genius in his own opinion. - Kendi görüşüne göre o bir deha.

faculty of sight, vision
sentiments
eye

My eyesight is beginning to fail. - Görüş yeteneğim bozulmaya başlıyor.

I have normal eyesight. - Ben normal görüşe sahibim.

feeling
estimation
case

Sami wanted to discuss a case with Layla. - Sami, Leyla ile bir dava hakkında görüşmek istedi.

The judge told the jury not to discuss the case. - Yargıç jüriye davayı görüşmemesini söyledi.

argument

Your argument is not based in fact. - Görüşün gerçeğe dayalı değil.

A new argument was presented. - Yeni bir görüş sunuldu.

tenet
ism
estimate
practice

I'll see you after practice. - Uygulamadan sonra görüşürüz.

See you at band practice. - Bando uygulamasında görüşürüz.

eyesight

My eyesight is getting worse. - Benim görüşüm kötüleşiyor.

My eyesight is beginning to fail. - Görüş yeteneğim bozulmaya başlıyor.

(Bilgisayar) feedback
counsel
thinking

I love our little jokes and I'm quite jealous of your thinking and views on things. - Ben küçük esprileri seviyorum ve senin şeyler üzerinde düşünceni ve görüşlerini oldukça kıskanıyorum.

(Ticaret) opininon
outlook on
dictum
prospect
stance

Many people uphold the stance that 95% of DNA is junk. - Birçok kişi DNA'nın % 95'inin önemsiz olduğu görüşünü savunur.

(Ticaret) consideration

An option is now under consideration. - Bir seçenek şimdi görüşülmekte.

(Politika, Siyaset) perspective
submission
confer with

If you have some troubles, I recommend you confer with him. - Bazı sıkıntılarınız varsa onunla görüşmenizi öneririm.

I must confer with my colleagues on the matter. - Meseleyle ilgili meslektaşlarımla görüşmeliyim.

conception

Unfortunately, many Russian citizens have inadequate conception of what is happening in Kyiv. - Ne yazık ki, birçok Rus vatandaşı Kiev'de olanlar hakkında yetersiz görüş sahibidir.

{i} viewing
contention
attitude
judgment
assess
observation
slant
discernment
confer on
point of view

She is open to people who have a different point of view. - O, farklı görüşten insanlara açık.

I fully agree with your point of view. - Görüşüne tamamen katılıyorum.

standpoint
opinion of
viewpoint

From an objective viewpoint, his argument was far from rational. - Objektif olarak bakınca, onun görüşleri rasyonalizmden epey uzak.

discussing

Tom and Mary are discussing the situation. - Tom ve Mary durumu görüşüyorlar.

The committee is discussing social welfare. - Kurul sosyal yardımı görüşüyor.

{f} interview

He was the first man I interviewed for the job. - İş için görüştüğüm ilk adamdı.

When my interview was postponed until 3, I wandered around killing time. - İş görüşmem ertelenince saat 3'e kadar boş boş gezdim.

görüş birliği
(Hukuk) concensus
görüş alanı dışındaki
out of sight
görüş mesafesi
visibility
görüş ayrılığı
Dissidence
görüş birliği
Consensus
görüş farkı
difference of opinion
görüş alanı
view

The ship soon came into view. - Gemi yakında görüş alanına girdi.

Death is only a horizon. And a horizon is just the edge of our field of view. - Ölüm sadece bir ufuktur. Ve bir ufuk sadece görüş alanımızın sınırıdır.

görüş alanı
purview
görüş alanı
ken

The whereabouts of Ken's notorious dog is an issue well beyond Ken's ken. - Ken'in adı çıkmış köpeğinin nerede olduğu Tom'un görüş alanının çok ötesinde bir sorun.

görüş alanı içinde
within range of vision
görüş alış verişi
(Hukuk) exchange of views
görüş alışverişinde bulunmak
to consult (with sb)
görüş ayrılığı
difference of opinion, divergence
görüş ayrılığı/farkı
difference of opinion
görüş açısı
standpoint
görüş açısı
angle
görüş açısı
angle of vision
görüş açısı
visual angle
görüş açısı
angle of sight, angle of vision
görüş açısı
1. angle of vision, range of vision. 2. point of view
görüş belirtmek
opine
görüş bildirgesi
(Hukuk) report of opinions
görüş birliği
oneness
görüş birliği
agreement, consensus
görüş hattı
bearing line
görüş hattı
line of sight
görüş hattı ötesinde
(Askeri) beyond line of sight
görüş keskinliği
visual acuity
görüş mesafesi
visibility distance
görüş mesafesi
line of sight
görüş mesafesi
eyeshot
görüş mesafesi dışında
(Askeri) beyond visual range
görüş netliği
visibility
görüş noktası
viewpoint
görüş noktası
standpoint
görüş sahası
(Askeri) field of view
görüş uzaklığı
sighting distance
görüş uzaklığı
eyesight
görüş şartları
visibility conditions
gözün görüş alanını ölçen alet
perimeter
görüşler
(Askeri) remarks

Please keep your cynical remarks to yourself. - Alaycı görüşlerini kendine saklamanı rica ediyorum.

Don't take his remarks too literally. - Onun görüşlerini harfiyen almayın.

görüşler
opinions

He changes his opinions one after another. - O, birbiri ardına görüşlerini değiştirir.

He always values his wife's opinions. - O, her zaman karısının görüşlerine değer verir.

ortak görüş
consensus
bildirilen görüş
submission
görüş birliği
communion
ikinci görüş
(Pisikoloji, Ruhbilim) second opinion
ileri görüş
foresight
ilk görüş
first sight

I fell in love with her on first sight. - Ben ilk görüşte ona âşık oldum.

Did you fall in love with her at first sight? - İlk görüşte ona âşık oldun mu?

olumlu görüş
(Ticaret) unqualified opinion
pist görüş mesafesi
(Havacılık) runway visual range
siyasi görüş
political view
temiz görüş
(Askeri) clear vision
yakın görüş
close up
görüş belirtmek
observe
genel görüş
(deyim) Common wisdom
(hava) (askeri (mil) olarak) görüş, miktar (bulut); (bulut yüksekliği) tavan (bi
(Askeri) (weather) visibility (in miles), amount (of clouds, in eighths), (height of cloud) top (in thousands of feet), (height of cloud) base (in thousands of feet)
acil durum düşük görüş yaklaşımı
(Askeri) emergency low visibility approach
açık görüş uçuşu
contact flight
barış görüş olmak
to make peace with one another, become reconciled, make up
bilimsel görüş
scientific perspective
bilimsel görüş
scientific outlook
bilimsel görüş
scientific view
bilimsel görüş
scientific opinion
birleştirilmiş başlık ve görüntü görüş sistemi (Kara Kuvvetleri)
(Askeri) integrated helmet and display sight system (Army)
dini görüş
religious opinion
direkt görüş periskobu
(Askeri) direct view optics telescope
düşük görüş mesafesi
low visibility
düşünce / görüş alışverişi
(Hukuk) exghange of views
felsefi görüş
philosophical view
gece görüş cihazı
(Askeri) night vision device
gece görüş gözlüğü
(Askeri) night vision goggle
gece görüş sistemi
(Askeri) night vision system
geliştirilmiş görüş alanı
(Askeri) extended line of sight
genel görüş
Zeitgeist
genel görüş
panoramic sight
geniş görüş açılı ön cam
panoramic windshield
geniş görüş sağlayan nokta
vantage point
görüş bildirmek
(Politika, Siyaset) deliver an opinion
hakim görüş
(Meteoroloji) prevailing visibility
ikici görüş
(Hukuk) dualism
ileri görüş
foresight, prescience
iradeci görüş
(Hukuk) voluntarist doctrine
jeopolitik görüş
(Politika, Siyaset) geopolitical concept
kimyasal görüş
(Kimya) chemical vision
kişisel görüş
private view
kırmızı görüş
(Askeri) redout
kızıl ötesi görüş
(Askeri) forward looking infra-red
liberal görüş
(Politika, Siyaset) liberal thought
objektivist görüş
(Hukuk) objectivist doctrine
olumsuz görüş
(Politika, Siyaset) adverse opinion
orta vadeli görüş açısı
(Hukuk) in a medium perspective
pilot gece görüş sistemi
(Askeri) pilot night vision system
pist görüş kayıt cihazı
(Askeri) runway visibility recorder
politik görüş
politics

Because it is politics that has caused this war, making the war our everyday reality. - Savaşı gündelik gerçeklik yaparak, bu savaşa sebep olan politik görüştür.

seviye görüş camı
level sight glass
siyasi görüş
politics
soyut görüş
abstract idea
sıfır görüş
(Meteoroloji) whiteout
sınırsız görüş
(Havacılık) unlimited visibility
tam görüş
full view
tanımlama ve radar görüş alanı
(Askeri) positive identification and radar advisory zone
tavan ve görüş açık
(Askeri) ceiling and visibility unlimited
tekçi görüş
(Hukuk) (birci) monism
uygun görüş
(Hukuk) assent
yatay görüş
(Havacılık) horizontal visibility
yetersiz görüş uzaklığı
restrictive sight distance
yüksek görüş mesafesi
high visibility
özel görüş
personal opinion, private opinion
üstten görüş
high-angle shot
ılımlı politik görüş
centre [Brit.]
ılımlı politik görüş
center
şahsi görüş
personal conviction
şahsi görüş
private view
şahsi görüş
say so
görüş
Favoriten