means

listen to the pronunciation of means
Englisch - Türkisch
vasıta

Balıkçı kendini yüzen bir tahta vasıtasıyla kurtardı. - The fisherman saved himself by means of a floating board.

Bazı kaçış vasıtaları bulmalıyız. - We must devise some means of escape.

{i} araç

Bir araba, bir bisiklet, bir uçak, bir tekne ve bir tren tümü ulaştırma araçlarıdır. - A car, a bicycle, an airplane, a boat, and a train are all means of transportation.

Taşımacılık araçlarımız yok. - We have no means of transportation.

{i} vesile
ulaşım araçları
(Dilbilim) aracı

Telefon bir iletişim aracıdır. - The telephone is a means of communication.

Dil bir iletişim aracıdır. - Language is a means of communication.

kolaylık
(Matematik) içler
(Ticaret) araçlar

Mümkün olan tüm araçlar denendi. - All possible means have been tried.

Taşımacılık araçlarımız yok. - We have no means of transportation.

para

Başarı çok para anlamına gelir, değil mi? - Success means much money, doesn't it?

Onlar kazandıklarından çok para harcıyorlar. - They live beyond their means.

yöntem
gelir

Amnezi, hafıza kaybı anlamına gelir. - Amnesia means loss of memory.

Bu, onları bir ders kitabı için, bir uygulama için, bir araştırma projesi için, her şey için yeniden serbestçe kullanabileceğin anlamına gelir. - This means you can reuse them freely for a textbook, for an application, for a research project, for anything!

yol

Onu ikna etmek için her yolu kullanmalıyız. - We have to use every means to persuade him.

O, Nancy ile özel olarak konuşmanın bir yolunu buldu. - He contrived a means of speaking to Nancy privately.

çare
servet
{i} varlık
ne pahasına olursa olsun

Ne pahasına olursa olsun, onu istediğini söyledin! - You said you wanted it by any means!

taşıtlar
şüphesiz

Şüphesiz onu ben yapacağım. - I'll do it by all means.

İngiliz dili şüphesiz en kolay ve aynı zamanda uluslararası iletişimin en etkili aracıdır. - The English language is undoubtedly the easiest and at the same time the most efficient means of international communication.

means to an end araç
means of transport nakil vasıtası
by any means ne şekilde olursa olsun
{i} araç, vasıta, bir sonuca ulaşmak için kullanılan şey
imkan

Kendi imkanlarınla yaşamalısın. - You should live within your means.

Bugün ütopya gerçekleşebilir bir imkansızlık anlamına geliyor. - Utopia today means a realisable impossibility.

zenginlik
asla

Onun asla cesareti eksik değil. - He is by no means wanting in courage.

Herkesi memnun etmek asla kolay değil. - It is by no means easy to please everybody.

olanak

Ayda bir milyon yen kazanmak kesinlikle olanaksızdır. - It's by no means impossible to earn one million yen a month.

Tom olanaklarının ötesinde iyi yaşıyordu. - Tom was living well beyond his means.

demektir

O, kesin ölüm demektir! - That means sure death!

Eğitim okula gitmekten daha fazla bir şey demektir. - Education means something more than going to school.

anlama gelmek
vesait
mean
ortalama

Tom bedeninde ortalama bir kemiğe sahip değil. - Tom doesn't have a mean bone in his body.

mean
anlamına gelmek

Bu günlerde, aslan payı genellikle en büyük pay anlamına gelmektedir; fakat çok geçmeden önce onun hepsi anlamına geliyordu. - These days, the lion's share usually means the biggest share; but not so long ago, it meant all of it.

Dancada gift kelimesi hem evli hem de zehir anlamına gelmektedir. - The Danish word gift means both married and poison.

mean
demek istemek
mean
kastetmek
mean
orta

Tom bedeninde ortalama bir kemiğe sahip değil. - Tom doesn't have a mean bone in his body.

Bu, onların diğer insanlarla ortak bir şeyi olmadığı anlamına gelmez. - This does not mean that they have nothing in common with other peoples.

mean
alçak
mean
{s} aşağılık

Tom nasıl bu kadar aşağılık olabilir? - How could Tom be so mean?

Aşağılık kompleksi - tam olarak ne anlama geliyor? - Inferiority complex - what exactly does that mean?

mean
adi

Bazı insanlar güzel ve bazıları adidirler. - Some people are nice, and some are mean.

means of communications
(Askeri) iletişim araçları
means of conveyance
(Ticaret) nakil vasıtası
means of livelihood
geçim yolu
means of payment
(Ticaret) ödeme araçları
means of subsistence
nafaka
means of transport
ulaşım imkanları
means of transport
(Ticaret) nakil aracı
means of transport
(Askeri) ulaştırma vasıtaları
means of transport
taşıtlar
means of transport
bazı ulaşım araçları
means to an end
araç
means to an end
vasıta
means of communication
iletişim araçları
means of transport
ulaşım araçları
means of transportation
ulaşım vasıtası
means of communication
İletişim aracı
means to
anlamına gelir
means to an end
Bir amaca ulaşmayı sağlayan araç, vasıta
means to an end
sona demektir
means-tested benefits
demektir-test faydaları
means of appeal
(Kanun) temyiz yolları
means of communications
(Askeri) HABERLEŞME VASITALARI: Bir haberin bir şahıs veya yerden diğerine gönderilmesi için kullanılan bir vasıta. Ayrıca bakınız: "communications means"
means of dissemination
(Askeri) yayım araçları
means of exchange
(Ticaret) mübadele vasıtası
means of production
(Sosyoloji, Toplumbilim) üretim araçları (marx)
means of proof
(Kanun) esbabı subutiye
means of propulsion
ilerleme yolu
means of signal communication
(Askeri) muhabere vasıtaları
means of signal communication
(Askeri) MUHABERE VASITALARI: Çeşitli cihazlarda dahil olmak üzere, haberlerin gönderilmesinde kullanılan vasıtalar. Esas muhabere vasıtaları şunlardır: gözle veya sesle muhabereyi sağlayan vasıtalar; telli ve telsiz cihazları ve güvercin. Özel muhabere vasıtaları arasında işaret ve aydınlatma mühimmatı, klakson, motorlu haberci, telsiz, telefon ve teleprimörler vardır
means of support
birini geçindiren iş/para
means of transport
(Askeri) Bak. "mode of transport"
means standards
(Politika, Siyaset) araç standartlar
mean
{f} ifade etmek

Bir kelime kullandığımda,Humpty Dumpty ifade etmek için tam benim seçtiğimi o ifade ediyor-ne daha fazla ne daha az dedi. - When I use a word, Humpty Dumpty said, it means just what I choose it to mean - neither more nor less.

mean
{f} 1. ... anlamına gelmek: Does that mean she'll be late? Yani geç mi gelecek? To the egress means to the exit. Mahrece demek çıkışa
mean
{f} demek olmak
mean
{f} tasarlamak
mean
{s} huysuz

Tom okulda en huysuz çocuktur. - Tom is the meanest kid in school.

mean
{s} k.dili. huysuz
by no means
asla

Onun asla cesareti eksik değil. - He is by no means wanting in courage.

Sonuç asla tatmin edici değildi. - The result was by no means satisfactory.

mean
What do you mean by it? Ne demek istiyorsu
mean
{s} İng. cimri, pinti
mean
niyetlenmek
mean
amaçlamak
by no means
katiyen
mean
çingene
by no means
kesinlikle

Bu kesinlikle kolay okunmuyor. - This is by no means easy reading.

O, kesinlikle gelmez. - He will by no means come.

mean
araç

Bir araba, bir bisiklet, bir uçak, bir tekne ve bir tren tümü ulaştırma araçlarıdır. - A car, a bicycle, an airplane, a boat, and a train are all means of transportation.

Olası tüm araçları denedim. - I tried all possible means.

by means of
marifetiyle
by means of
yardımıyla
by means of
kanalıyla
mean
süfli
mean
vasat
mean
kötü (davranış)
mean
(Tıp) ortalama gradiyent
mean
şahsiyetsiz
mean
iki seyin ortası
mean
acımasız

O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim. - I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today.

mean
vasıta

O, resimler vasıtasıyla fikrini açıkladı. - She explained her idea by means of pictures.

Düşünceler kelimeler vasıtasıyla ifade edilirler. - Thoughts are expressed by means of words.

mean
kibritçi
mean
kötü davranan
mean
pespaye
mean
yöntem
mean
güç

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

mean
sefil
mean
pinti

Sen pinti bir kişisin. - You're a mean person.

Tom'un son kız arkadaşına karşı pinti olduğunu duydum. - I heard that Tom was mean to his last girlfriend.

mean
nefis
mean
cimrilik
mean
rezil
mean
zalim

Tom sarhoşken zalim olur. - Tom gets mean when he's drunk.

Sevgili çocuğum, burada kal, yoksa zalim kazlar seni ölümüne ısırır. - My dear child, stay down here, otherwise the mean geese will bite you to death.

other means
(Ticaret) suveri saire
other means
diğer araçlar
sufficient means
(Ticaret) kafi vasıtalar
sufficient safety means
yeterli güvenlik önlemleri
transportation means
(Turizm) ulaştırma aracı
try other means
başka bir yol bul
as a means of
yoluyla
by all means
elbette

Bunu elbette yapacağım. - I'll do that by all means.

Elbette problemi çözmeye çalışacağım. - I'll try to solve the problem by all means.

by any means
her ne şekilde olursa olsun
by means of
sayesinde
by means of
kullanarak
by natural means
doğal nedenlerle
by no manner of means
kesinlikle
by no manner of means
hiçbir şekilde
by no means
hiç

O hiçbir şekilde kibar değil. - She is by no means polite.

O hiçbir şekilde mutlu değildi. - He was by no means happy.

by no means
hiçbir suretle
by some means or other
şu veya bu şekilde
by this means
bu suretle
chemical means
kimyasal yollar
mean
cimri

O bana göre çok cimridir. - He is very mean to me.

Tom her zaman Mary'ye karşı cimriydi. - Tom was always mean to Mary.

mean
niyet etmek
mean
haşin
mean
aritmetik ortalama
mean
istemek

Sorunun nasıl çözüleceği konusundaki fikrinizi duydum, ancak neyi kastettiğinizi örneklemenizi istemek zorunda kalacağım. - I heard your idea on how to solve the problem, but I would have to ask you to exemplify what you mean.

mean
{i} anlam

Bu işaret ne anlama geliyor? - What does this sign mean?

Amnezi, hafıza kaybı anlamına gelir. - Amnesia means loss of memory.

mean
kaba

Tom kaba olmak istemedi. - Tom didn't mean to be rude.

Tom niyetinin kabalaşmak olmadığını söyledi. - Tom said that he didn't mean to be rude.

mean
{f} anlamına gel

Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir. - The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago.

' Felsefe ' bilgelik sevgisi anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. - 'Philosophy' is a Greek word that means the love of wisdom.

mean
çirkin

Tom Mary'nin çirkin olduğunu söylemek istemediğinde ısrar etti. - Tom insisted that he didn't mean to say that Mary was ugly.

private means
özel gelirler
mean
{s} k.dili. zor, güç. 6
a means of
Bir yolu

O, Nancy ile özel olarak konuşmanın bir yolunu buldu. - He contrived a means of speaking to Nancy privately.

as means
anlamına geldiğine
beyond his means
Onun anlamı ötesinde
beyond one's means
(deyim) Karşılyabileceğinden fazla harcayarak, müsrifçe
beyond one's means
biri demektir ötesinde
by any means of
herhangi bir yolla
by means of
Aracılığıyla, vasıtasıyla
by means of
vasıtasıyla

Bir buhar makinesi onun vasıtasıyla ısının işe dönüştürüldüğü bir makinedir. - A steam engine is a machine by means of which heat is transformed into work.

Düşünceler kelimeler vasıtasıyla ifade edilirler. - Thoughts are expressed by means of words.

by some means or other
su veya bu şekilde
choicely, by means of selection
choicely, seçim yoluyla
compare means
ortalama değerin karşılaştırılması
end justifies the means
sonu anlamına gelir haklı
ends and means
Amaçlar ve araçlar: "The ends justify the means. - Amaca giden her yol mubahtır."
ends justify means
Başarıya giden her yol mubahtır
erythema means red or a reddish color
eritem veya kırmızımsı bir renk kırmızı anlamına gelir
evacuate means to empty or remove the contents
tahliye boş veya içeriği kaldırmak anlamına gelir
it means nothing to him
ona hiçbir şey ifade
language means
dil araçları
live beyond one's means
(deyim) Bkz. beyond öne's means
mean
meann
psychoanalysis by means of hypnosis
hipnoz yoluyla psikanaliz
the means of
araçları
which means
yani
mean
{s} adi, aşağı, bayağı
mean
{s} orantılı
mean
bayağı
mean
{s} kılıksız
mean
(Askeri) ORTALAMA (DAĞITIM İÇİN)
mean
(Tıp) Orta, vasat, ortam
mean
{f} demeye gelmek
mean
{s} eli sıkı
mean
{s} vasati
mean
anlamına gelmek: Does that mean she'll be late? Yani geç mi gelecek? To the egress means to the exit. Mahrece demek çıkışa
mean
He means well
mean
{s} keyifsiz
mean
{s} hasis
mean
{s} ahlaksız

Gururu böylesine ahlaksız bir şey yapmasına izin vermezdi. - His pride wouldn't allow him to do such a mean thing.

mean
{i} ılımlılık
mean
{s} utangaç
mean
ortalama,v.anlamına gel: n.ortalama
mean
{s} zor

Bu iflasımızı sunmak zorunda olduğumuz anlamına mı geliyor? - Does this mean that we have to file bankruptcy?

Sözcüğün anlamını bilmiyorsan sözlüğe bakmak zorundasın. - If you don't know the meaning of the word, you have to look it up in the dictionary.

mean
Ne kadar beceriksiz olsa da hüsnüniyetiIt is meant for you Bu sizin için
means of transport
nakil vasıtaları
means of transport
ulaşım aracı
Türkisch - Türkisch

Definition von means im Türkisch Türkisch wörterbuch

MEÂN
(Osmanlı Dönemi) Mekân, menzil
Englisch - Englisch
That by which something is done; a tool, device, or strategy to achieve something; as, a means to an end
Resources; riches

Some kind of writer. He didn't have to make a living; he had means.

Third-person singular simple present indicative form of mean
plural form of mean
{n} medium, method, instrument, income
You can refer to the money that someone has as their means. a person of means He did not have the means to compensate her
{i} method, way, medium; resources, funds
If you do something by means of a particular method, instrument, or process, you do it using that method, instrument, or process. This is a two year course taught by means of lectures and seminars
emphasis You use expressions such as `by no means', `not by any means', and `by no manner of means' to emphasize that something is not true. This is by no means out of the ordinary They were not finished, however, not by any means
third-person singular of mean
instrumentality used to achieve an end considerable capital (wealth or income); "he is a man of means
If someone is living beyond their means, they are spending more money than they can afford. If someone is living within their means, they are not spending more money than they can afford. The more gifts she received, the more she craved, until he was living beyond his means
If you say that something is a means to an end, you mean that it helps you to achieve what you want, although it may not be enjoyable or important itself. We seem to have lost sight of the fact that marketing is only a means to an end
A means of doing something is a method, instrument, or process which can be used to do it. Means is both the singular and the plural form for this use. The move is a means to fight crime The army had perfected the use of terror as a means of controlling the population Business managers are focused on increasing their personal wealth by any available means
formulae You can say `by all means' to tell someone that you are very willing to allow them to do something. `Can I come and have a look at your house?' --- `Yes by all means'
Resources; riches; as, a person of means
how a result is obtained or an end is achieved; "a means of control"; "an example is the best agency of instruction"; "the true way to success"
plural of mean
PAYMENT
hereditary
remainder
contagious
inspections
means of exchange
A medium of exchange
means of production
The combination of the means of labor--such as machines, tools, and equipment--and the subject of labor used by workers to make products
means of transport
mode of transport
means of transportation
General term for the different kinds of transport facilities that are often used to transport people or cargo
means test
An inquiry into the financial position of a person applying for a government benefit in order to determine their eligibility
means-test
To subject a person to a means test, or to require a means test in order to receive a benefit
means-tested
Simple past tense and past participle of means-test
means-tested
Subject to a means test
means of communication
Way to communicate, resource that facilitates communication
means test
Mali yardım için başvuran kişinin mali durumunu ortaya koymaya yönelik bir araştırma
means test
Kişinin, devletten belirli bir yardımı veya ödentiyi alıp alamayacağına karar verebilmek için ilgili kişinin gelirinin hesaplanmasına yönelik bir test. Kişinin mali yardım almaya elverişli olup olmadığına karar vermek için mali durumunun araştırılması. Bir kişinin devletten para almak için yeterince yoksul olup olmadığının açığa çıkarılması için yapılan resmi denetim
means of payment
form of payment (i.e. check, cash, etc.)
means of protection
action or object which helps in self-defense
means of subsistence
way of surviving, way of keeping alive
means of transport
method of traveling from place to place (i.e. car, bus, etc.)
means test
Determination of client eligibility for a benefit or service based upon evaluation of income and assets
means test
A way of assessing financial need on the basis of an individual’s income and/or capital, or that of their family
means test
Criteria determining eligibility for publicly funded services
means test
Determination of the amount of one's government benefit on the basis of income or wealth
means test
an inquiry into the financial position of someone applying for financial aid
means test
A means test is a test in which your income is calculated in order to decide whether you qualify for a grant or benefit from the state. An investigation into the financial well-being of a person to determine the person's eligibility for financial assistance. an official check in order to find out whether someone is poor enough to need money from the government
means test
A requirement of the Legal Aid Office that a person must fit within defined financial criteria in order to be eligible for legal assistance or advice •Duty Lawyer
means test
- used in selective income security programs to determine eligibility based on the income of the prospective recipient The benefit is reduced according the income level, and there is always a level at which no benefit is granted
means test
the requirement that applicants for public assistance must demonstrate they are poor in order to be eligible for assistance
means test
An assessment of a person's or family's income or assets so that it can be determined if they are eligible to receive public support, such as Medicaid
means to
has it in his mind to, intends to, is destined to
means to an end
way to achieve a goal
means-tested
A grant or benefit that is means-tested varies in amount depending on a means test. means-tested benefits
by all means
Emphatically yes; certainly; definitely
by no means
certainly not; definitely not

He by no means gave up his shop. On the contrary, he kept well abreast of new discoveries. He followed the great movement of chocolates; he was the first to introduce cocoa and revalenta into the Seine-Inferieure.

contraharmonic means
plural form of contraharmonic mean
golden means
plural form of golden mean
independent means
The personal state of living from one's own financial assets or other sources of income and therefore not needing to have any employment
man of means
A man who possesses sufficient wealth to be regarded as prosperous or well off
mean
To convey meaning

My home life means a lot to me.

mean
Having the mean (see noun below) as its value
mean
To intend

Man was not meant to question such things.

mean
Miserly; stingy

He's so mean. I've never seen him spend so much as five pounds on presents for his children.

mean
Either of the two numbers in the middle of a conventionally presented proportion, as 2 and 3 in 1: 2=3: 6

In \frac{18}{27}=\frac23, the product of the means is 2\cdot27, and the product of the extremes is 18\cdot3. Both products are 54.

mean
Selfish; acting without consideration of others; unkind

It was mean to steal the girl's piggy bank, but he just had to get uptown and he had no cash of his own.

mean
Middling in quality or excellence; moderately good, tolerable

I have declared in the causes what harm costiveness hath done in procuring this disease; if it be so noxious, the opposite must needs be good, or mean at least, as indeed it is .

mean
To pity; to comfort

Anone he meaned hym, and wolde have had hym home unto his ermytage.

mean
The alto part in polyphonic music; an alto instrument

Of these they have Base, Tenor, Countertenor, Meane, and Treble.

mean
Accomplished with great skill; deft; hard to compete with

He hits a mean backhand.

mean
Low in quality; inferior
mean
An intermediate step or intermediate steps
mean
The average, the arithmetic mean
mean
To complain, lament
mean
Causing or intending to cause intentional harm; bearing ill will towards another; cruel; malicious

Watch out for her, she's mean. I said good morning to her, and she punched me in the nose.

mean
Powerful; fierce; harsh; damaging

It must have been a mean typhoon that levelled this town.

mean
Loosely, an intermediate value or range of values; a mid-value; a vague average

It presents a sort of mean between speech and song, continually inclining towards the latter, never altogether leaving its hold on the former; it is speech, though always attuned speech, in passages of average interest and importance; it is song, though always distinct and articulate song, in passages demanding more fervid utterance.

mean
Any function of multiple variables that satisfies certain properties and yields a number representative of its arguments; or, the number so yielded; a measure of central tendency

The generalized power means include power means, certain Gini means, in particular the counter-harmonic means.

not by any means
Not at all, not in the slightest

Though unusual in the Dublin area he knew that it was not by any means unknown for desperadoes who had next to nothing to live on to be abroad waylaying and generally terrorising peaceable pedestrians by placing a pistol at their head.

of means
Possessing significant wealth, especially as suggesting social standing

Rich and pretty, he shows how meaningless it is to be a man of means. He in incapacitated by wealth, status and the availability of sex with good-looking people.

the end justifies the means
Morally wrong actions are sometimes necessary to achieve morally right outcomes; actions can only be considered morally right or wrong by virtue of the morality of the outcome
the ends justify the means
Alternative form of the end justifies the means
woman of means
A woman who possesses sufficient wealth to be regarded as prosperous or well off
mean
used of persons or behavior; characterized by or indicative of lack of generosity; "a mean person"; "he left a miserly tip"
mean
{i} midpoint, middle, equally far from two extremes; average
mean
{a} low, pitiful, fordid, medial, average
mean
{v} to intend, design, have in mind or view
beyond one's means
(deyim) Too expensive, not affordable

Unfortunately, a new Mercedes Benz is beyond my means right now.

beyond one's means
(deyim) Too costly for one, more than one can afford
by all means
definitely or certainly; "Visit us by all means
mean
That which is mean, or intermediate, between two extremes of place, time, or number; the middle point or place; middle rate or degree; mediocrity; medium; absence of extremes or excess; moderation; measure
Mean
Doctrine of the Mean Greenwich Mean Time mean life mean median and mode mean value theorems
mean
The mean is the same as the average Add up the series of numbers and divide the sum by the number of values
mean
In statistics, the average obtained by dividing the sum of two or more quantities by the number of these quantities
mean
characterized by malice; "a hateful thing to do"; "in a mean mood"
mean
have a specified degree of importance; "My ex-husband means nothing to me"; "Happiness means everything"
mean
marked by poverty befitting a beggar; "a beggarly existence in the slums"; "a mean hut"
mean
Wanting dignity of mind; low-minded; base; destitute of honor; spiritless; as, a mean motive
mean
To want or intend to convey
mean
This measure represents an arithmetic average of a set of values It is derived by dividing the sum (or aggregate) of a group of numerical items by the total number of items in that group For example, mean family income is obtained by dividing the aggregate of all income reported by people in families by the total number of families Back to the Census Definitions Menu
mean
an average of n numbers computed by adding some function of the numbers and dividing by some function of n destine or designate for a certain purpose; "These flowers were meant for you"
mean
a statistical measurement of the central tendency or average of a set of values Contrast with median
mean
Occupying a middle position; middle; being about midway between extremes
mean
The average of a set of values
mean
intend to refer to; "I'm thinking of good food when I talk about France"; "Yes, I meant you when I complained about people who gossip!"
mean
A simple average (the sum of the items in a set of data divided by the number of items) or the value midway between two extremes (a high of 100 and a low of 50 have a mean of 75)
mean
Average value calculated by taking the sum of all values and dividing by the total number of values Commonly referred to as the "average "
mean
having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that liberal obedience without which your army would be a base rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something essentially vulgar and meanspirited in politics"
mean
To have conviction in what one says
mean
approximating the statistical norm or average or expected value; "the average income in New England is below that of the nation"; "of average height for his age"; "the mean annual rainfall"
mean
(Ticaret) The average of a set of numeric values, as calculated by summing the individual values and dividing by the number of values in the set
mean
A part, whether alto or tenor, intermediate between the soprano and base; a middle part
mean
have in mind as a purpose; "I mean no harm"; "I only meant to help you"; "She didn't think to harm me"; "We thought to return early that night"
mean
The sum of a list of numbers, divided by the total number of numbers in the list Also called arithmetic mean (cf Mean, Median and Mode Discussion)
mean
A mathematical average of a set of numbers or measurements, with the mean equaling the sum of the numbers divided by the number of units The mean radius of the Moon, for example, is the average radius figured from multiple measurements
mean
Of little value or account; worthy of little or no regard; contemptible; despicable
mean
excellent; "famous for a mean backhand"
mean
Destitute of distinction or eminence; common; low; vulgar; humble
mean
That through which, or by the help of which, an end is attained; something tending to an object desired; intermediate agency or measure; necessary condition or coagent; instrument
mean
used of sums of money; so small in amount as to deserve contempt
mean
{f} intend; indicate; signify; be significant; designate for a specific purpose; think of
mean
have as a logical consequence; "The water shortage means that we have to stop taking long showers"
mean
To have a purpose or intention
mean
A statistic which measures the center of a sample of data by adding up the observations and dividing by the number of data points It may be thought of as the center of mass or balancing point for the data, i e , that point at which a ruler would balance if all the data values were placed along it at their appropriate numerical values Regardless of the distribution from which the data comes, the Central Limit Theorem shows that as the sample size increases, sample means will tend to follow a normal distribution Unlike the sample median, outliers can have a large impact on the calculated sample mean
mean
excellent; "famous for a mean backhand
mean
mean or intend to express or convey; "You never understand what I mean!"; "what do his words intend?"
mean
to intend; to purpose; to design; as, what do you mean to do ? To signify; to indicate; to import; to denote
mean
destine or designate for a certain purpose; "These flowers were meant for you"
mean
The mean is the sum of the individual numbers divided by the number of quantities added together
mean
To convey, signify, or indicate
mean
The average value of a population This value is often symbolized by the Greek letter mu, m It also means the average value of a sample, in which case the symbol M is used The sample mean is most often a good estimate of the population mean
mean
The mathematical average of a range of numbers (calculated by dividing the sum total of all the items in the range by the total number of items in the range)
mean
To result in; to bring about
mean
Calculated by dividing the sum of values in a particular statistical universe by the number of units in the universe Also referred to as the average
mean
The arithmetic average of a set of data in which the values of all observations are added together and divided by the number of observations
mean
To have in the mind, as a purpose, intention, etc
mean
denote or connote; "`maison' means `house' in French"; "An example sentence would show what this word means"
mean
Of poor quality; as, mean fare
mean
The sum of the values in a data set divided by the number of values in the data set
mean
The mean of a collection of numbers is otherwise known as an average This is computed by adding the collection of numbers up and dividing by the total numbers in the collection eg 3+4+2=9, then because there was 3 numbers in the collection, you divide the sum by 3 9 divided by 3 = 3 Three is the mean
mean
A geometrical mean is the square root of the product of the quantities
mean
Another word for the average of a set of numbers Simply add up the individual numbers and then divide by the number of items
mean
One of several statistics that describe the central tendency in a group Other measures of central tendency include the median and the mode The mean is simply the average of all the measures; the average is the sum of all measures divided by the number of these measures The presence of a few extreme values can result in a mean that is not a good description of the central tendency of the group as a whole
mean
The average value of a set of numbers
mean
Meantime; meanwhile
mean
{s} average; middle; nasty, unkind; despicable, base; miserable, wretched; miserly; inferior
mean
Intermediate in excellence of any kind
mean
A quantity having an intermediate value between several others, from which it is derived, and of which it expresses the resultant value; usually, unless otherwise specified, it is the simple average, formed by adding the quantities together and dividing by their number, which is called an arithmetical mean
mean
an average of n numbers computed by adding some function of the numbers and dividing by some function of n
mean
The average of a set of numbers, calculated by adding all the values represented and dividing by the number of values
mean
The mean is the arithmetic average of a group of scores It is calculated by adding the scores and dividing the sum by the number of scores
mean
A mediator; a go-between
mean
The sum of the scores divided by the number of scores
mean
Hence: Resources; property, revenue, or the like, considered as the condition of easy livelihood, or an instrumentality at command for effecting any purpose; disposable force or substance
mean
To intend; to plan on doing
mean
Penurious; stingy; close-fisted; illiberal; as, mean hospitality
mean
To have intentions of a some kind
mean
Average; having an intermediate value between two extremes, or between the several successive values of a variable quantity during one cycle of variation; as, mean distance; mean motion; mean solar day
mean
the arithmetic average, or the sum of all the values divided by the number of values
Türkisch - Englisch
instrumentality
means
Favoriten