factor

listen to the pronunciation of factor
Englisch - Türkisch
etmen

Onlar burada bir fabrika inşa etmenin çok pahalı olacağını düşündü. - They thought it would be too expensive to build a factory here.

O kesinlikle bir etmendir. - That's certainly a factor.

faktör

Anladığım kadarıyla, bu iki deneyin ortak faktörleri yok. - In my understanding, those two experiments do not have common factors.

Motivasyon öğrenme sürecini etkileyen faktörlerden biridir. - Motivation is one of the factors that affects the learning process.

{i} etken

Halı fiyatı üç etken tarafından belirlenir. - The price of the carpet is determined by three factors.

Birçok etken düşünülmelidir. - Many factors must be considered.

çarpanlarını bulmak
(Tıp) Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen
{i} mat. çarpan; tambölen. f., mat. çarpanlara ayırmak
{i} finansör (üretimde)
simsar
emsal
finansör üretimde
(Ticaret) ticari temsilci
(Matematik) çarpanlara ayırmak
kahya
(Ticaret) üretim finansörü
çarpan
Çarpanlarına ayırmak
çarpılanlardan biri
{i} kalıtımsal özellik taşıyan gen
{i} tambölen
çarpan/vekil/faktör
etken,unsur
{i} kâhya [İsk.]
{i} eleman
{i} öğe
{i} katsayı
{i} değişken
çarpanlara ayır
{i} aracı kuruluş
komisyon alarak satış yapan kimse
bir firmaya borç para veren kimse
(Avrupa Birliği) faktör, sebep, etmen, unsur
esbap
(Hukuk) amil
neden

Ben sadece basit bir fabrika işçisiyim. Neden beni rahatsız ediyorsunuz? - I'm just a simple factory worker. Why do you bother me?

(Biyokimya) etmen etken
(Ticaret) vekil
(Ticaret) komisyoncu
(Hukuk) sebep
faktörlü
tam bölen
kâhya
factor II
(Biyoloji) protrombin
factor intensity
faktör yoğunluğu
factor intensive
faktör yoğunluğu
factor of production
üretim faktörü
factor of safety
güvenlik katsayısı
factor of safety
emniyet katsayısı
factor revenues
faktör gelirleri
factor shares
faktör payları
factor endowment
faktör donatimi
factor endowment theory
faktör donatimi teorisi
factor endowments
faktör donanımları
factor expenditures
faktör giderleri
factor in
faktöründe
factor income
(Ekonomi) Faktör gelir(ler)i
factor into
Çarpanlarına ayırmak
factor market
üretim faktörleri piyasası
factor mobility
üretim faktörleri hareketliliği
factor out
faktör ortaya
factor out
Çarpanlara ayırmak
factor price
üretim faktörleri fiyatı
factor use ratio
üretim faktörü kullanma oranı
factor cost
tic. faktör fiyatı
factor income
(Ticaret) faktör geliri
factor of safety
(Askeri) EMNİYET PAYI, EMNİYET EMSALİ: Bir yapı veya mekanizmaya normal olarak yüklenen yükten fazlası için bir emniyet payı olarak eklenen fazla direnç. Buna "safety factor" da denir
factor share
(Ticaret) faktör payı
factor space
(Matematik) faktör uzayı
factor theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) faktör teorisi
fast fission factor
hızlı fisyon katsayısı
fatigue correction factor
(Askeri) perakende hizmet düzeltme faktörü
fatigue notch factor
(Havacılık) yorulma gerilmesi faktörü
blocking factor
(Bilgisayar,Teknik) bloklama faktörü
blocking factor
(Bilgisayar) bloklama boyu
blocking factor
(Bilgisayar) öbekleme boyu
capacity factor
(Teknik,Ticaret) kapasite faktörü
chill factor
hissedilen sıcaklık
competence factor
mukayese faktörü
conversion factor
(Gıda,Tıp) çevirme faktörü
conversion factor
(Gıda) çevirme katsayısı
conversion factor
(Gıda) dönüşüm faktörü
correlation factor
(Tıp) korelasyon faktörü
damping factor
(Bilgisayar,Matematik) sönüm katsayısı
design factor
dizayn faktörü
dilution factor
(Gıda) dilüsyon faktörü
dissipation factor
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) yitim oranı
dissipation factor
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) yitirgenlik faktörü
diversity factor
eşzaman faktörü
environmental factor
(Biyoloji) çevresel faktör
excess air factor
(Otomotiv) hava fazlalık katsayısı
factors
etken

Bu iki etken birbirlerinden bağımsızdırlar. - These two factors are independent of each other.

Birçok etken düşünülmelidir. - Many factors must be considered.

friction factor
sürtünme katsayısı
friction factor
sürtünme faktörü
growth factor
gelişim faktörü
growth factor
(Tıp) büyüme faktörü
host factor
(Tıp) konak faktörü
intensity factor
(Askeri) yoğunluk faktörü
interest factor
(Ticaret) faiz faktörü
intrinsic factor
(Tıp) intrinsik faktör
lethal factor
(Biyoloji) letal faktör
penetration factor
(Bilgisayar,Fizik) girim katsayısı
performance factor
(Askeri) performans faktörü
protection factor
(Çevre) koruma faktörü
replacement factor
(Askeri) değiştirme faktörü
restraint factor
(Askeri) tahdit faktörü
retention factor
(Tıp) alıkonma faktörü
screening factor
(Televizyon) ekranlama faktörü
shadow factor
(Askeri,Teknik) gölge faktörü
shadow factor
(Askeri) güneş açılımı
shape factor
(Gıda,Teknik) şekil faktörü
shape factor
(Gıda) biçim etkeni
slope factor
(Tıp) eğim faktörü
stem cell factor
(Tıp) kök hücresi faktörü
tumor necrosis factor
(Tıp) tümör nekroz faktör
tumor necrosis factor
(Tıp) tümör nekroze edici faktör
tumor necrosis factor
(Tıp) tümör nekrozis faktör
absorption factor
soğurum katsayısı
amplification factor
kuvvetlendirme katsayısı
band expansion factor
bant genleşme faktörü
blocking factor
bloklama katsayısı
common factor
ortak çarpan
commutation factor
komütasyon katsayısı
conversion factor
dönüşüm katsayısı
conversion factor
uyum katsayısı
damping factor
amortisman faktörü
decay factor
bozunum katsayısı
dielectric power factor
dielektrik güç faktörü
disadvantage factor
dezavantaj faktörü
dissipation factor
güç kaybı katsayısı
distortion factor
distorsiyon katsayısı
distribution factor
dağılım katsayısı
dominant factor
başat etken
factoring
faktöring
g factor
g çarpanı
gamma factor
gama faktörü
genetic factor
genetik faktör
greatest common factor
en büyük ortakçarpan
hereditary factor
kalıtım faktörü
integrating factor
integralleme çarpanı
interaction factor
etkileşim faktörü
inverted amplification factor
ters amplifikasyon faktörü
load factor
yük faktörü
loss factor
kayıp faktörü
magnetic leakage factor
manyetik kaçak faktörü
peak factor
tepe faktörü
power factor
güç katsayısı
prime factor
asal çarpan
quality factor
kalite faktörü
reflection factor
yansıma faktörü
rhesus factor
Rh faktörü
safety factor
emniyet faktörü
scale factor
ölçek
screen factor
ekran faktörü
screen factor
ızgara katsayısı
space factor
uzay faktörü
stability factor
kararlılık katsayısı
time scale factor
zaman cetveli faktörü
a factor
bir faktör
absorption factor
soğurum katsayısı, absorpsiyon katsayısı
by a factor of a million
bir milyon kat
by a factor of a thousand
bin oranında
by a factor of five
beş oranında
by a factor of one hundred
yüz oranında
by a factor of three
üç kat
causal factor
belirleyici faktör
cognitive factor
bilişsel faktör
decontamination factor
temizleme katsayısı
enlargement factor
genişleme faktörü
enrichment factor
zenginleştirme katsayısı
factorable
Çarpanlarına ayrılabilir
factoring
(Ekonomi) Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak vadeli, fatura veya fatura yerine geçen bir belgeye dayanan alacakların(çek, senet) faktoring şirketi tarafından temlik alınması yoluyla, finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir finansal üründür
factoring
(Ekonomi) Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarının alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devredilmesi işlemi, alacaklandırma
factors
faktörler

Bir sürü komplike faktörler var. - There are many complicating factors.

Motivasyon öğrenme sürecini etkileyen faktörlerden biridir. - Motivation is one of the factors that affects the learning process.

factors
etmenler
feedback factor
geribesleme katsayısı
filter factor
filtre katsayısı, süzgeç katsayısı
friction factor
(Mühendislik) Sürtünme katsayısı, sürükleme katsayısı
gas factor
gaz faktörü
increase by a factor of three
üç oranında artış
intrinsic factor
(Biyokimya) Mide mukozası tarafından salgılanan, B12 vitamininin bağırsaklarda emilimi için hayatı önem taşıyan bir madde
noise factor
gürültü faktörü
nutritive factor
besin faktörü
packing factor
paketleme faktörü
predictive factor
tahmini faktörler
preexponential factor
preexponential faktörü
reduction factor
indirgeme faktörü, redüksiyon faktörü
risk factor
risk faktörü
screen factor
ekran faktörü, ızgara katsayısı
separation factor
ayırma katsayısı
sound reflection factor
ses yansıma katsayısı
time factor
zaman faktörü
visibility factor
görünürlük çarpanı
wind-chill factor
rüzgar-chill faktörü
winding factor
sarım faktörü
x factor
x faktörü
 bunker adjustment factor
bunker ayarlama faktörü
factoring
finanse etme
factoring
finanse etme anlaşması
Türkisch - Türkisch
bakınız alacaklandırıcı
factoring
bakınız alacaklandırma
Englisch - Englisch
To find all the factors of (a number or other mathematical object) (the objects that divide it evenly)
Any of various objects multiplied together to form some whole

The factors of the Klein four-group are both cyclic of order 2.

A doer, maker; a person who does things for another person or organization

The factor of the trading post bought the furs.

An integral part

The economy was a factor in this year's budget figures.

Influence; a phenomenon that affects the nature, the magnitude, and/or the timing of a consequence

The launch temperature was a factor of the Challenger disaster.

To be a product of other objects
{n} an agent for another, deputy, substitute
Resolve into factors
any of the numbers (or symbols) that form a product when multiplied together
A company that purchases another company's receivables at a discount and processes and collects the remaining account balances
Numbers multiplied to produce a specific product For example: 2 x 3 x 3 = 18: factors are 2 and 3; (x - 2) and (x + 1) are factors of x2 + x - 2
A number that will divide into another number exactly (The factors of 10 are 1, 2 and 5)
Given an integer n, any number that divides it is called a factor of n For example, 7 is a factor of 91, because 91/7 is an integer
You can use factor to refer to a particular level on a scale of measurement. suncream with a protection factor of
A financial institution that buys a firm's accounts receivables and collects the debt
1) Numbers that are part of an indicated product For example, the product 8x has two factors: the number 8 and the variable x 2) In dealing with whole numbers, factors of a given whole number are the numbers that it can be divided by with no remainder For example, the factors of 72 include 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, and 72 3) A process that is used to convert an expression into a product of several factors For example, the expression x2 -2x - 15 can be factored into (x + 3)(x - 5)
To sell accounts receivable at a discount before they are due
A firm engaged in the business of financing accounts receivable, called factoring
anything that contributes causally to a result; "a number of factors determined the outcome"
1)A number being multiplied in a multiplication number model 2) A whole number that can divide another whole number without a remainder
A decimal value reflecting the proportion of the out-standing principal balance of a mortgage security, which changes over time, in relation to its original principal value The Bond Buyer publishes the "Monthly Factor Report", which contains a list of factors for Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac securities
He may buy and sell in his own name, and he is intrusted with the possession and control of the goods; and in these respects he differs from a broker
A steward or bailiff of an estate
As a verb, to factor is the act of buying or selling accounts receivable at a discount As a noun, a factor is a company engaged in the buying of accounts receivable
A funding source that specializes in funding accounts receivable
one of two or more integers that can be exactly divided into another integer; "what are the 4 factors of 6?"
A factor is one of the things that affects an event, decision, or situation. Physical activity is an important factor in maintaining fitness
To resolve (a quantity) into its factors
4. A factor of a whole number is a smaller whole number which can be multiplied with another whole number to produce the first whole number. to divide a number into factors factor in to include a particular thing in your calculations about how long something will take, how much it will cost etc factor out to not include something in your calculations about how long something will take, how much it will cost etc. In multiplication, one of two or more numerical or algebraic components of a product. A whole number's factors are the whole numbers that divide evenly into it (e.g., 1, 2, 3, 4, 6, and 12 are factors of 12). To factor a counting number means to break it down into its prime number factors. To factor a polynomial is to find its prime polynomial factors, a basic procedure for solving algebraic equations. According to the fundamental theorem of arithmetic, the prime factorization of any number or polynomial is unique
a protein in the blood that is needed to form the blood clot
One who transacts business for another; an agent; a substitute; especially, a mercantile agent who buys and sells goods and transacts business for others in commission; a commission merchant or consignee
{f} separate into factors (Mathematics)
A financial institution that specializes in purchasing accounts receivable from businesses (Chapter 14)
A decimal value reflecting the proportion of the outstanding principal balance of a mortgage security, which changes over time, in relation to its original principal value The Bond Buyer publishes the "Monthly Factor Report," which contains a list of factors for Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac securities
A variable that is controlled or manipulated by the researcher May also be known as the independent variable or factor
an abstract part of something; "jealousy was a component of his character"; "two constituents of a musical composition are melody and harmony"; "the grammatical elements of a sentence"; "a key factor in her success"; "humor: an effective ingredient of a speech"
Given an integer N, any number that divides it is called a factor
1) to divide until no further division (without remainders) can be done -- "The process is called factoring, and the answer is called the prime factorization of the number " (71) 2) number that can divide into another with no remainder -- " in the two numbers being multiplied (called factors) " (126)
an independent variable in statistics
any of the numbers (or symbols) that form a product when multiplied together resolve into factors; "a quantum computer can factor the number 15
Any of the numbers or symbols in mathematics that when multiplied together form a product For example, 3 is a factor of 12, because 3 can be multiplied by 4 to give 12 Similarly, 5 is a factor of 20, because 5 times 4 is 20 (cf What are Multiples Discussion)
resolve into factors; "a quantum computer can factor the number 15"
If an amount increases by a factor of two, for example, or by a factor of eight, then it becomes two times bigger or eight times bigger. The cost of butter quadrupled and bread prices increased by a factor of five
a businessman who buys or sells for another in exchange for a commission
A financial institution that buys a firm's accounts receivable and collects the accounts
an independent variable in statistics anything that contributes causally to a result; "a number of factors determined the outcome"
One of the elements or quantities which, when multiplied together, form a product
One of the elements, circumstances, or influences which contribute to produce a result; a constituent
an independent variable in statistics anything that contributes causally to a result; "a number of factors determined the outcome" any of the numbers (or symbols) that form a product when multiplied together resolve into factors; "a quantum computer can factor the number 15
A variable in a statistical model whose effect on the dependent variable or variables is to be studied
A term which usually refers to the independent variable If two different independent variables are used they are referred to as Factor A and Factor B Each factor may have different levels, e g if Factor A is a drug treatment then doses of differing amounts are the dose levels
Financial institution that buys accounts receivables from a firm and bills customers directly, in contrast to a bank that only lends on accounts receivable
(verb) To factor a number is to determine what prime numbers it is divisible into (noun) A factor of a number is one of two or more expressions that are multiplied together to make that number
(genetics) a segment of DNA that is involved in producing a polypeptide chain; it can include regions preceding and following the coding DNA as well as introns between the exons; it is considered a unit of heredity; "genes were formerly called factors"
{i} cause; agent, broker; financier, money lender; number which is multiplied with another to produce a given product (Mathematics)
He may be a home factor or a foreign factor
To factor a number means to break it up into numbers that can be multiplied together to get the original number EXAMPLES: 6 = 3 x 2 so, factors of 6 are 3 and 2 9 = 3 x 3 so, factors of 9 are 3 and 3 Sometimes, numbers can be factored into different combinations For example, 8 = 4 x 2 = 2 x 2 x 2 18 = 9 x 2 = 6 x 3 = 3 x 2 x 3 Now, here's a problem for you: What are the factors of 12? For more practice factoring see the Math Pak Factor drills
year
factor of production
A resource employed to produce goods and services, such as labor, land, and capital
factor space
A space which is a factor (multiplicand) in a product space
factor space
A space obtained from another by identification of points that are equivalent to one another in some equivalence relation
factor spaces
plural form of factor space
factor in
Resolve into factors; "a quantum computer can factor the number 15"; (synonym) factor, factor out
factor in
(Or 'factor out') Resolve into factors; "a quantum computer can factor the number 15"
factor into
Resolve into factors
factor out
(Or 'factor in')Resolve into factors; "a quantum computer can factor the number 15"
factor I
{i} (haematology) fibrinogen, protein which the liver synthesises, protein that converts to fibrin when blood clots
factor IX
A protein substance in blood plasma that participates in and is essential for the blood-clotting process. A deficiency of this factor is the cause of Christmas disease
factor IX
{i} Christmas factor, coagulation factor that is fundamental for the blood-clotting process (the absence of factor IX is associated with hemophilia B)
factor analyse
to perform a factor analysis of correlational data
factor analysis
An analytical procedure that can be used for identifying the number and nature of constructs underlying a set of measures
factor analysis
an approach that, like cluster analysis, identifies relationships without using an outcome (dependent) variable Grouping related characteristics instead of related people, factor analysis reveals unobserved "dimensions" that underlie a larger number of observed variables This technique can either identify a subset of variables to represent these dimensions, or derive new variables that are composites of the original variables associated with each dimension In either case, subsequent analyses (e g regression or cluster) can benefit from variable reduction
factor analysis
Any of several methods of analyzing the inter-correlations or co-variances among variables by constructing hypothetical factors, which are fewer in number than the original variables It indicates how much of the variation in each original measure can be accounted for by each of the hypothetical factors
factor analysis
A multivariate statistical technique which assesses the degree of variation between artifact types, and is based on a matrix of correlation coefficients which measure the relative association between any two variables
factor analysis
A statistical method for studying the interrelations among various tests, the object of which is to discover what the tests have in common and whether these communalities can be ascribed to one or several factors that run through all or some of these tests family therapy A general term for a number of therapies that treat the family or couple, operating on the assumption that the key to family or marital distress is not necessarily in the problems of any individual family member but is rather in the interrelationships within the family fine motor skills small muscle movements such as those involved in eye-hand coordination, reaching, grasping and manipulating objects flat affect a lack of emotional responsiveness
factor analysis
A multi-variate, data reduction technique It aims to summarise a large number of variables with a small number of factors
factor analysis
A statistical procedure that seeks to explain a certain phenomenon, such as the return on a common stock, in terms of the behavior of a set of predictive factors
factor analysis
Factor analysis is a data-reduction technique intended to trim the range f variables (R-factor analysis) or people(Q-factor analysis) to their underlying dimensions or segments (factors)
factor analysis
A technique for finding a generative model which can represent some of the statistical structure of the observations Usually refers to linear factor analysis where the generative model is linear
factor analysis
showing the connection of values by analyzing factors (Statistics)
factor analysis
a statistical technique used to (1) estimate factors or latent variables, or (2) reduce the dimensionality of a large number of variables to a fewer number of factors
factor analysis
A statistical method for grouping large numbers of variables in order to determine those which are characterised by a common underlying factor, i e "economy" or "quality" consciousness
factor analysis
a statistical technique used to separate variables into groups which measure single dimensions of a multidimensional concept
factor analysis
Uses many variables to produce a reduced list of other variables which contain the same information Often used as a method of data reduction, to convert 10-50 variables asking much the same thing, into 1-10 variables containing all the different dimensions which made up the original items Also useful to identify variables which are measuring potentially the same thing Confirmatory factor analysis is used to confirm that the items used can be summed to make one or more scores to explain a certain concept such as depression
factor analysis
Procedure for data simplification through reducing the many rating scales (or set of variables) used by the researcher to a smaller set of factors or composite variables by identifying dimensions underlying the data
factor analysis
any of several methods for reducing correlational data to a smaller number of dimensions or factors; beginning with a correlation matrix a small number of components or factors are extracted that are regarded as the basic variable that account for the interrelations observed in the data
factor analysis
a large family of related techniques all of which examine the correlations between a set of variables to identify those groups of variables that are relatively homogeneous
factor analysis
A statistical method used in test construction and in interpreting scores from batteries of tests The method enables the investigator to compute the minimum number of determiners (factors) required to account for the intercorrelations among the scores on the tests making up the battery
factor analysis
A multivariate analysis technique that reduces an original set of attributes into a smaller number of underlying factors Used in AR perceptual mapping
factor analytical
of or relating to or the product of factor analysis
factor in
resolve into factors; "a quantum computer can factor the number 15"
factor in
If you factor a particular cost or element into a calculation you are making, or if you factor it in, you include it. Using a computer model they factored in the costs of transplants for those women who die You'd better consider this and factor this into your decision making
factor of proportionality
the constant value of the ratio of two proportional quantities x and y; usually written y = kx, where k is the factor of proportionality
factor of safety
certain amount of safety
factor out
resolve into factors; "a quantum computer can factor the number 15"
fatgue notch factor
A notch, scratch, or other impairment on the surface of a metal resulting in premature failure of the metal
Lorentz factor
the factor, used in special relativity, to calculate the degree of time dilation, length contraction and relativistic mass of an object moving relative to an observer
Q factor
a measure of the quality of an electric circuit; the ratio of the reactance to the resistance
Rhesus factor
An antigen (also referred to as RhD) appearing on the surface of the red blood cells of most (85%) humans. An incompatibility between the Rh-blood types of a mother and her baby may cause serious disease for the baby
X factor
prothrombinase, also called factor X
X factor
An unknown or hard-to-define influence; a factor with unknown or unforeseeable consequences

And put him on an LA film set and he glowed with that indefinable X-factor that agents the world over wished they could bottle.

X-factor
Alternative spelling of X factor
breakeven load factor
The load factor necessary for an airline to break even. It is a function of the percent of seats filled at a particular yield versus the airlines operating costs
bugger factor
Another term for Sod's law or Murphy's law: "Anything that can go wrong, will go wrong."
citrovorum factor
The active form of folic acid
corn-factor
A trader in grains

My name is Henchard; ha'n't you replied to an advertisement for a corn-factor's manager that I put into the paper - ha'n't you come here to see me about it?.

death factor
Any of various substances that cause apoptosis in cells

The Fas ligand (FasL) is a key death factor of cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells.

feel-good factor
the collective feeling of well-being (or otherwise) of an electorate; a high one supposedly favouring the incumbent party in an election
form factor
The ratio of the RMS value to the absolute mean of a sinusoidal wave (especially to that of an alternating current)
form factor
A factor describing the stress distribution of a body
form factor
A function that describes the scattering power of an atom as function of the scattering angle
form factor
The emissivity of a material
form factor
Any of several functions that describe the unknown internal state of a particle
form factor
The geometry of an object, especially in engineering design; configuration

I want him to barely remember that this is the form factor that dictionaries used to come in.

fudge factor
any padding or compensation built into a guess or estimate
fudge factor
A quantity introduced to compensate for uncertainty

We don't know exactly how much the load will weigh, so we'll add in a fudge factor to make sure we don't underestimate.

granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
A cytokine protein secreted by macrophages, T cells, mast cells, endothelial cells and fibroblasts
growth factor
A naturally-occurring substance capable of stimulating cellular growth, proliferation, and cellular differentiation
gut factor
The emotional dimension of decision making. A persons subjective (often almost visceral) feelings about what feels right or wrong, good or bad. An inner persuasion that one may feel convinced is the appropriate decision
latte factor
the economics phenomenon whereby many small purchases add up to a significant expenditure over time
nerve growth factor
a functional protein complex required for the suvival, growth and specialization of certain types of neurons in vertebrates

Nerve growth factor is the prototypical member of the neurotrophin family.

power factor
The ratio of the actual power to the apparent power in an alternating current power system; specifically, the cosine of the phase angle between the voltage and the current

The power factor is of interest because it is a measure of the power which does useful work.

prime factor
A factor of a given integer which is also a prime number
prime factor
to reduce an integer to its set of prime factors
pull factor
The lure of another country, region, organization, or religion

Family is often a pull factor for older adults. A senior may want to move closer to family for two fundamental reasons:.

push factor
A factor that leaves one with no choice but to leave one's current home (especially parental home), country, region, organization, or religion
safety factor
The ratio of the maximum stress or load which something can withstand to the stress or load which it was designed to withstand under normal operation

The common safety factor used for elevator support cables is 11.

sleaze factor
the corrupt or tainted element of a political party or administration
sleaze factor
the sleazy or sordid aspect of a political situation
space factor
The ratio of the volume occupied by the wire in the winding, or the iron in the core, to the total volume of the winding or the core
sun protection factor
an indication of how long a sunscreen remains effective when applied to the skin

Example: If someone normally burns in 10 minutes with no sunscreen, then a sunscreen with factor 20 will provide protection for up to 20x10 = 200 minutes.

tumor necrosis factor
Any of several polypeptide hormones, produced by macrophages, that can destroy some cancer cells
vascular endothelial growth factor
A signalling protein that regulates vasculogenesis
warp factor
A hypothetical figure describing a speed of one light-year per hour
x factor
Alternative spelling of X factor
megakaryocyte growth and development factor
Thrombopoietin (THPO) also known as megakaryocyte growth and development factor (MGDF) is a protein that in humans is encoded by the THPO gene
A factor
In chemical kinetics, the "preexponential" factor or "A factor" is the pre-exponential constant in the Arrhenius equation, an empirical relationship between temperature and rate coefficient. It is usually designated by A when determined from experiment, while Z is usually left for collision frequency
factorable
Able to be factorized; expressible as a product of factors
factoring
(Ekonomi) The selling of a company's accounts receivable, at a discount, to a factor, who then assumes the credit risk of the account debtors and receives cash as the debtors settle their accounts. also called accounts receivable financing
geogenic factor
(Çevre) Geogenic factors are those which originate in the soil, as opposed to those of anthropic origin (anthropogenic)
intrinsic factor
A substance that is secreted by the gastric mucous membrane and is essential for the absorption of vitamin B12 in the intestines
preexponential factor
In chemical kinetics, the "preexponential" factor or "A factor" is the pre-exponential constant in the Arrhenius equation, an empirical relationship between temperature and rate coefficient. It is usually designated by A when determined from experiment, while Z is usually left for collision frequency
sequence-specific DNA-binding factor
(Biyoloji) In molecular biology and genetics, a transcription factor (sometimes called a sequence-specific DNA-binding factor) is a protein that binds to specific DNA sequences, thereby controlling the flow (or transcription) of genetic information from DNA to mRNA. Transcription factors perform this function alone or with other proteins in a complex, by promoting (as an activator), or blocking (as a repressor) the recruitment of RNA polymerase (the enzyme that performs the transcription of genetic information from DNA to RNA) to specific genes
transcription factor
(Biyoloji) In molecular biology and genetics, a transcription factor (sometimes called a sequence-specific DNA-binding factor) is a protein that binds to specific DNA sequences, thereby controlling the flow (or transcription) of genetic information from DNA to mRNA. Transcription factors perform this function alone or with other proteins in a complex, by promoting (as an activator), or blocking (as a repressor) the recruitment of RNA polymerase (the enzyme that performs the transcription of genetic information from DNA to RNA) to specific genes
wind chill factor
(Meteoroloji) Wind chill (often popularly called the wind chill factor) is the felt air temperature on exposed skin due to wind. The wind chill temperature is never higher than the air temperature, and the windchill is undefined at the higher temps (above 10 °C [50 °F]). Humidity on the skin can result in a higher felt air temperature, which is accurately termed the heat index (or humidex), and is used instead
wow factor
An aspect of something that is very impressive or exciting
factorable
{s} may be broken down into factors (Mathematics)
factorable
Capable of being factored. For integers synonyms are composite, non-prime
factored
{s} resolved into factors (Mathematics)
factored
past of factor
factoring
The sale of accounts receivable to another firm, which takes responsibility for collections 556
factoring
The practice of selling accounts receivable to another firm
factoring
Sale of a firm's accounts receivable to a financial institution known as a factor A means of enhancing cash flow
factoring
Factoring is breaking down a number or expression into products of smaller parts
factoring
A type of financial service thereby a corporation sells of transfers title of its accounts receivable to factoring company normally at a discount which then acts as the principal owner of the recallable not as an agent
factoring
Factoring a number means finding its prime factors For example, 10 = 2*5 60 = 2*2*3*5 Some cryptographic algorithms rely on the difficulty of factoring large numbers
factoring
Factoring is the process of purchasing commercial accounts receivable (invoices) from a business at a discount
factoring
The purchase of debts owed, or "accounts receivable," in exchange for immediate payment at a discount In e-commerce, the term is often applied to ISOs that offer to process credit card transactions through their own merchant account rather than through an account established by the merchant, in exchange for a percentage of the transaction or other fee Factoring of credit card debt is illegal
factoring
The process by which you sell your accounts receivable to a financial institution in return for cash The financial institution charges a fee for factoring
factoring
The act of resolving into factors
factoring
Selling a RECEIVABLE at a discounted value to a third party for cash
factoring
The process of selling the accounts receivable of a company to a third party
factoring
The purchase of a business' accounts receivable at a discount
factoring
Sale of a firm's accounts receivable to a financial institution known as a factor
factoring
The breaking down of an integer into its prime factors This is a hard problem
factoring
The discount applied when a company sells its receivables to another company and the purchaser obtains title to the accounts receivable
factoring
The process of breaking numbers down into all of their factors
factoring
Service of assuming the credit risk of another party's sales, generally including collecting payment when due Factors often provide or arrange limited-recourse financing against the accounts receivable they are guaranteeing, referred to as "purchasing receivables "
factoring
The selling of a company's accounts receivable, at a discount, to a factor, who then assumes the credit risk of the account debtors and receives cash as the debtors settle their accounts also called accounts receivable financing
factoring
(mathematics) the resolution of an integer or polynomial into factors such that when multiplied together they give the integer or polynomial
factoring
Selling a Receivable Note at a discount in order to receive immediate cash
factoring
(1) the selling of accounts receivable; (2) selling invoices at a discount
factoring
present participle of factor
factoring
Factoring is the discounting of a foreign account receivable that does not involve a draft The exporter transfers title of its foreign accounts receivable to a factoring house (an organization that specializes in the financing of accounts receivable) for cash at a discount from the face value Factoring is often done without recourse to the exporter Factoring of foreign accounts receivable is less common than with domestic receivables
factoring
(p 596) The process of selling accounts receivable for cash
factoring
In finance, the selling of accounts receivable on a contract basis to an agency known as a factor in order to obtain cash payment before the accounts come due. The factor assumes full responsibility for credit analysis of new accounts, payments collection, and credit losses. Factoring is most often used in seasonal industries such as textiles and shoes to shift the functions of credit and collection to a specialized agency
factoring
This term refers to the practice of allowing more than one merchant to process transactions through a single merchant account Factoring is not permitted under Visa, MasterCard and American Express regulations
factoring
a means of obtaining faster cash inflow, and thus increased funds A firm appoints the factor to collect outstanding accounts payable and to administer debtors' accounts It also lends money to the client based on the value of the firm's sales
factors
the identifiable and distinguishable characteristics or aspects of a VSU which are used to determine some VSU parameters
factors
Firms that buy and administer another firm's accounts receivable
factors
Plural of factor
factors
Process inputs an investigator manipulates to cause a change in the output Some factors cannot be controlled by the experimenter but may effect the responses If their effect is significant, these uncontrolled factors should be measured and used in the data analysis Note: The inputs can be discrete or continuous
factors
Any of two or more quantities that are multiplied together In the expression 3 712 x 11 315, the factors are 3 712 and 11 315
factors
what the independent variables are called when there are two or more
factors
Companies that buy accounts receivable, which are debts for merchandise or services bought on credit Factors assume the job of collecting the money due BACK TO TOP
factors
Third-person singular simple present of to factor
factors
close window
factors
If you are buying a flat this is a private company, which deals with the maintenance, repair and insurance of the tenement, or block of which the flat forms part This company will send you a bill every six months for your share of the cost of such maintenance, repair and insurance
factors
things to consider which might influence or change a result
factors
(n ) numbers that divide exactly into a given number For example, all factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6, and 12 The number or expression that is multiplied by another to yield a product
factors
a summation of the considerations and examinations of the human spirit and the material universe completed between 1923 and 1953, by L Ron Hubbard The Factors can be found in the book Scientology 0-8: The Book of Basics
factors
Another word for independent variables in the analysis of variance
factors
The elements of a retrieve that make it more complicated or difficult For example, wind, terrain, cover, ditches, type of flyer, angle of throw, tightness/closeness of retrieve, type of bird and if itis dead or a live shot flyer, etc
factor
Favoriten