course

listen to the pronunciation of course
Englisch - Türkisch
kurs

Bu kursta, daha çok bir yerli gibi konuşmanıza yardım ederek zaman geçireceğiz. - In this course, we'll spend time helping you sound more like a native speaker.

Sözde 30 günlük dil kurslarından nefret ediyorum. - I hate so-called 30 days language courses.

rota

Geminin kaptanı rota değiştirmeye karar verdi. - The captain of the ship decided to change course.

Düşünceler, tarihin rotasını biçimlendirir. - Ideas shape the course of history.

izlenen yol
{i} kurs (dersler dizisi)
{i} yön

Elbette bana güvenebilirsin. Ben hiç daha önce seni yanlış yönlendirdim mi? - Of course you can trust me. Have I ever given you a bum steer before?

Sel nehrin yönünü değiştirdi. - The flood diverted the course of the river.

{i} gidişat
{i} seyir

Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu. - To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

saha

Golf sahaları ya 9 ya da 18 deliğe sahiptir. - Golf courses have either 9 or 18 holes.

Golf sahası tamamen ıssız, bir tek kişi yok! - The golf course is completely deserted, there is not a single person!

{f} akmak
{f} dökülmek
{i} süreç

Sabun yapmak için çeşitli süreçler tarih boyunca icat edildi. - Several processes for making soap have been invented over the course of history.

güzergah
yarış
(Havacılık) baş

Kurda başarısız olabilirim. - I might flunk the course.

Yeni başlayanlar için bir kursunuz var mı? - Do you have a course for beginners?

kulvar
köpekle kovalamak (av)
(Mekanik) kalın
katman
(Havacılık) uçuş yolu
(Havacılık) tasarlanmış iz
kap

Geminin kaptanı rota değiştirmeye karar verdi. - The captain of the ship decided to change course.

köpekle kovalamak
av peşinden koşmak
mecra
(sıvı) akmak
yemeğin bölümlerinden biri
cereyan
pist
akış

Mississippi deltası tarihin akışı boyunca büyük ölçüde şekiş değiştirdi. - The Mississippi delta has changed shape drastically over the course of its history.

Malazgirt Savaşı, Anadolu tarihinin akışını değiştirdi. - Battle of Manzikert changed the course of the history of Anatolia.

tahsil
yemek

Bu yemekler glutensiz mi? Evet, elbette, yemeklerimizin hepsi glutensizdir. - Are these dishes gluten free? Yes, of course, all of our dishes are gluten free.

Yemek kursu okullarda zorunlu olmalı. - A cooking course should be mandatory in schools.

davranış biçimi
eylem biçimi
alan

Mıknatısların, tabii ki, etrafında bir manyetik alanı vardır. - The magnets, of course, have a magnetic field around them.

seri
yöntem
eğitim

O, mektupla öğretim ile eğitimine devam edebildi. - She was able to continue her education through correspondence courses.

Beden eğitimi gerekli bir ders mi? - Is physical education a required course?

tabak

İkinci tabakta nohut, tavuk, et, sosis ve patates var. - The second course has chickpeas, chicken, meat, sausage and potato.

yol
dizi
{i} sıralama
{f} av sürmek
(Askeri) ROTA: Yatay düzlemde gitmek istenilen hareket yönü
{f} koşmak
{f} koşturmak
ak/süzül/takip et
{f} sürgün avına çıkmak
gidişat,v.ak: n.ders
{f} köpeklerle kovalamak
yemeğ

Ana yemeğimiz için balık yiyoruz. - We are having fish for our main course.

{i} ahçı. yemek, kap, servis
{i} kur

Sözde 30 günlük dil kurslarından nefret ediyorum. - I hate so-called 30 days language courses.

O, İspanyolca kursuna kaydoldu. - She signed up for a Spanish course.

{i} izlenen yol; rota; seyir; gidiş; yön
(Tıp) Regl, adet görme, kadınlarda her dört haftada bir jenital organlardan kan gelmesi
hızla ilerlemek
av peşinden koşturmak
{f} 1. köpekle (av) kovalamak
(Mukavele) gidiş; yol; yön; kurs
tahsil/kurs/alan/akış/yön
terazi
kovalamak
(Tıp) adet görme
plan

Elbette bir planım var. - Of course, I have a plan.

Öyleyse siz de bu kursu takip etmeyi planlıyorsunuz. - So you're planning to follow this course as well!

ileriye doğru hareket
golf sahası
(Mekanik) kaba
(Tıp) regl
gemi rotası
kursin
derste
course of events
(deyim) gidişat
of course
elbette

Elbette o İngilizce konuşabilir. - Of course she can speak English.

Elbette o testi geçti. - Of course she passed the test.

course chart
(Askeri) kurs eğitim planı
course density
(Dilbilim) içerik yoğunluğu
course fee
kurs ücreti
course grade
(Eğitim) ders notu
course load
(Eğitim) kurs miktarı
course of action
hareket biçimi
course of action
(Askeri) sevk ve idare tarzı
course of events
(deyim) işin gidişatı
course of events
(deyim) olayların gidişatı
course of events
(deyim) işin gidişi
course of treatment
kür
course and speed calculator
rota ve hız hesaplayıcısı
course correction
rota düzeltmesi
course credit
ders kredisi
course determination
yön saptaması
course deviation
rota sapması
course error
rota hatası
course line
rota çizgisi
course line computer
rota hattı bilgisayarı
course of approach
yaklaşma rotası
course of arrival
varış rotası
course of business
işlerin seyri
course of flight
uçuş rotası
course of lectures
konferans serisi
course recorder
rota kayıt aygıtı
course triangle
rota üçgeni
Course Made Good
Bir geminin yere (deniz dibine)göre rotasıdır
course and speed error
rota ve hız hatası
course book
ders kitabı
course name
ders adı
course of action
davranış biçimi
course of history
tarih ders
course of lectures
Tabii dersler
course of life
hayat ders
course of study
derse
course acquisition
(Askeri) rota tayini
course aim
(Askeri) KURS HEDEFİ
course assessment
(Askeri) KURS DEĞERLENDİRMESİ
course control documents
(Askeri) KURS KONTROL DÖKÜMANLARI (HV): Hava Trafik Kontrol kurslarının muhteva ve niteliklerini kontrola yarayan dökünanlar (Kurs eğitim standartları, kurs şemaları, kurs ana hatları, özetler, değerlendirme kestiyonerleri v. b.)
course indicator
rota gostergesi
course light
(Askeri) SEYRÜSEFER IŞIĞI: Hava yolu üzerinde veya yakınındaki noktalardan görülebilecek şekilde bir hava yolu istikametine çevrilmiş ışık
course light
(Askeri) seyrüsefer ışığı
course line
(Askeri) ROTA HATTI: Arz sathında bulunan iki nokta arasındaki hayali hat. Bu hat hava ve deniz seyrüseferi için bir esas olarak kullanılır
course line shot
(Askeri) İSTİKAMET ATIMI: Hedef hareket hattını hedef yakınında kesen bir atımın kıymetlendirilmesi
course objectives
(Askeri) KURS HEDEFLERİ
course of action
(Askeri) HAREKET ŞEKLİ: Bir iş veya görevin başarılması için alınan tertip
course of action
{i} hareket tarzı
course of advertisement
reklam mecrası
course of business
(Ticaret) iş faaliyetlerinin gidişatı
course of events
olayların akışı
course of proceeding
sürecin işleyişi
course of proceeding
sürecin gidişatı
course of the loss
(Ticaret) zararın oluş biçimi
course of trade
(Ticaret) ticari gidişat
course records
(Askeri) KURS KAYITLARI
course sector
(Havacılık) rota sektörü
course training standard
(Askeri) KURS EĞİTİM STANDARDI (HV. ): Bir eğitim kursunu bitiren bir öğrencinin kazanmış olması gerekli iş görme ve bilgi derecesini belirtir. Hava eğitim komutanlığı ihtisas yayını. Bu yayında, belirli iş unsurları ile iş bilgileri gösterilmiş ve herbiri için istenilen ehliyet derecesi açıklanmıştır. Belli başlı kurs nitelik kontrol dokümanıdır
complete the course
kursu bitirmek
complete the course
kursu tamamlamak
correspondence course
mektupla öğretim
commercial course
ticari kur
collision course
(Havacılık) çarpışma rotası
collision course interception
(Havacılık) çarpışma rotasıyla önleme
collision course interception
(Askeri) ÇARPIŞMA ROTASI ÖNLEMESİ: Her iki uçağın sabit baş tutması ile yapılan bir önleme
collision course interception
(Askeri) çarpışma rotası önlemesi
commercial course
(Ticaret) ticari kurs
compass course
(Askeri) pusula başı
compass course
(Askeri) PUSULA BAŞI: Bir uçak, tank şahıs vesairenin rotası. Bu rota; pusulanın gösterdiği kuzey-güney hattı ile uçak, tank, şahıs vesairenin hareket istikameti arasındaki yatay açı ile ifade edilir
core course
(Eğitim) temel kurs
main course
ana yemek

Küçük çatal salata için ve büyük olan ana yemek içindir. - The small fork is for your salad, and the large one is for the main course.

courses
adet
in course of
sırasında
in course of time
zamanla
in course of time
zamanın akışı içinde
main course
ana yemekler
of course
tabii

Ne istersen yapabilirsin tabii ki de. - You can do whatever you want to, of course.

Tabii ki de savaşa karşıyım. - I am against the war, of course.

of course
hayhay
as a matter of course
(Konuşma Dili) gayet tabii
course of action
(Askeri) hareket hattı
courses
yönler
diving course
dalış kursu
due course of time
vakti saati gelince
due course of time
zamanı gelince
elective course
seçimlik ders
former river course
(Çevre) eski nehir yatağı
in due course
vakti gelince
in due course of
esnasında
in the course of
seyrinde
in the course of
(Konuşma Dili) süresince
in the course of time
zaman içerisinde
intensive language course
(Dilbilim) yoğun dil öğretim kursu
join a course
kursa katılmak
matter of course
işin doğal gidişine
occur in the course of time
zamanla oluşmak
of course
tabii ki elbette
of course
elbet

Elbette o testi geçti. - Of course she passed the test.

Elbette o İngilizce konuşabilir. - Of course she can speak English.

of course
tabi

Tabii ki sana yardım edeceğim. - Of course I'll help you.

Tabii ki, ben Japonya'da iken Çin hakkında ders kitaplarından öğrendim, ama benim kendi adıma Çin'de gördüğüm bu ders kitaplarında anlatıldığından tamamen farklıdır. - Of course, I learnt about China from textbooks when I was in Japan, but what I see for myself in China is completely different from what is described in those textbooks.

of course
kuşkusuz
of course
kuşkusuz ki
of course
(Konuşma Dili) tabii ki

Ne istersen yapabilirsin tabii ki de. - You can do whatever you want to, of course.

Tabii ki caz müziğine aşina idi. - Of course he was familiar with jazz.

of course not!
ne münasebet
ordinary course of business
(Ticaret) olağan iş süreci
senior officers course
(Askeri) kıdemli subaylar kursu
suggest a course of action
fikir vermek
wearing course
(İnşaat) aşınmaz yüzey
wearing course
aşınma tabakası
a matter of course
kaçınılmaz son
a matter of course
beklenen son
alter course
rota değiştirmek
antproof course
karıncalara karşı dayanıklı kat
as a matter of course
doğal olarak

O, doğal olarak faturayı ona ödetti. - She let him pay the bill as a matter of course.

asphalt base course
asfalt temel tabakası
asphalt leveling course
asfalt düzeltme tabakası
asphalt surface course
asfalt satıh tabakası
base course
temel tabakası
brick course
tuğla dizisi
change of course
rota değişimi
courser
avcı
courser
av köpeği
diploma course
diploma kursu
golf course
golf sahası

Harrison uçağını golf sahasına çarptıktan sonra ciddi şekilde yaralandı. - Harrison Ford was seriously injured after he crashed his plane into a golf course.

Golf sahası tamamen ıssız, bir tek kişi yok! - The golf course is completely deserted, there is not a single person!

in due course
vaktinde
in due course
zamanında
in the course of
esnasında
line of course
rota çizgisi
magnetic course
manyetik rota
matter of course
olağan iş
mid-course
orta yol
par for the course
olan oldu
refresher course
bilgi tazeleme kursu
course of action
(Askeri) hareket şekli
foundation course
Hazırlık kursu, hazırlık sınıfı
general course of conduct; behavior
kuralları genel ders; davranış
in due course
zamanı/vakti gelince
stay on course
rotasında olmak
courser
(isim) süvari atı
courser
süvari atı
courser
hızlı at
courser
koşan sukuşu
courser
Cursorius
courses
regl
coursing
{i} köpekle kovalama
coursing
tazı ile tavşan kovalama
coursing
tavşan takip
coursing
ak/süzül/takip et
Englisch - Englisch
A string on a lute
To pursue by tracking or estimating the course taken by one's prey
The direction of movement of a vessel at any given moment

The ship changed its course 15 degrees towards south.

A row of material that forms the roofing, waterproofing or flashing system
The path taken by a flow of water; a watercourse
A golf course
A learning program, as in a school

I need to take a French course to pep up.

To run or flow (especially of liquids and more particularly blood)

Blood pumped around the human body courses throughout all its veins and arteries.

A racecourse
The intended passage of voyage, such as a boat, ship, airplane, spaceship, etc

A course was plotted to traverse the ocean.

The itinerary of a race

The cross-country course passes the canal.

A path, sequence, development, or evolution

His illness ran its course.

The lowest square sail in a fully rigged mast, often named according to the mast

Main course and mainsail are the same thing in a sailing ship.

A normal or customary sequence
Any ordered process or sequence or steps
A chosen manner of proceeding
In weft knitting, a single row of loops connecting the loops of the preceding and following rows
A part of a meal

We offer seafood as the first course.

A treatment plan
The trajectory of a ball, frisbee etc
A row of bricks or blocks

On a building that size, two crews could only lay two courses in a day.

line of motion or direction
{n} a race, place of running, passage, progress, way, order of succession, service of meat
{v} to hunt, run, pursue, rove about
The ground or path traversed; track; way
a line or route along which something travels or moves; "the hurricane demolished houses in its path"; "the track of an animal"; "the course of the river"
If you are on course for something, you are likely to achieve it. The company is on course for profits of £20m in the next financial year
The menses
A Principal Subject in respect of Dual Honours awards or a collection of modules grouped under a specific title, the details of which have been approved by Senate as leading to appropriate End Qualifications and Intermediate Awards
part of a meal served at one time; "she prepared a three course meal"
A course is a unit of study in a given discipline identified by a unique number and name For example, AS/EN3320 6 0 Poetry of the United States, is a third year course offered by the Department of English in the Faculty of Arts
a comprehensive unit of instruction, defined and identified by an institution, which follows a prepared outline of content and is designed to deliver specific learning or training outcomes In order to be a course, there must be a registration process and generally, but not always, an evaluation component
If something happens in the course of a particular period of time, it happens during that period of time. In the course of the 1930s steel production in Britain approximately doubled We struck up a conversation, in the course of which it emerged that he was a sailing man. = during
as might be expected; "naturally, the lawyer sent us a huge bill"
A course is one part of a meal. The lunch was excellent, especially the first course. a three-course dinner
If a ship or aircraft is on course, it is travelling along the correct route. If it is off course, it is no longer travelling along the correct route. The ill fated ship was sent off course into shallow waters and rammed by another vessel
education imparted in a series of lessons or class meetings; "he took a course in basket weaving"; "flirting is not unknown in college classes"
A focused body of instruction offered by an education provider A course may be made up of one or more classes
A course is a systematic plan of study which may utilize lecture, discussion, laboratory, recitation, seminar, workshop, studio, independent study, internship, or other similar teaching formats to facilitate learning for the student
move swiftly through or over; "ships coursing the Atlantic"
a mode of action; "if you persist in that course you will surely fail"; "once a nation is embarked on a course of action it becomes extremely difficult for any retraction to take place"
Method of procedure; manner or way of conducting; conduct; behavior
That part of a meal served at one time, with its accompaniments
Motion, considered as to its general or resultant direction or to its goal; line progress or advance
{f} hunt, pursue; run over; race
To move with speed; to race; as, the blood courses through the veins
Progress from point to point without change of direction; any part of a progress from one place to another, which is in a straight line, or on one direction; as, a ship in a long voyage makes many courses; a course measured by a surveyor between two stations; also, a progress without interruption or rest; a heat; as, one course of a race
If you do something as a matter of course, you do it as part of your normal work or way of life. If police are carrying arms as a matter of course then doesn't it encourage criminals to carry them?
A series of motions or acts arranged in order; a succession of acts or practices connectedly followed; as, a course of medicine; a course of lectures on chemistry
The path taken by a waterway
Direction the ship is heading
If something runs its course or takes its course, it develops naturally and comes to a natural end. They estimated that between 17,000 and 20,000 cows would die before the epidemic had run its course
You can refer to the way that events develop as, for example, the course of history or the course of events. a series of decisive naval battles which altered the course of history
Course is often used in the expression `of course', or instead of `of course' in informal spoken English. See of course
In sport, a course is an area of land where races are held or golf is played, or the land over which a race takes place. Only 12 seconds separated the first three riders on the Bickerstaffe course
A series of educational activities dealing with a subject and occurring over a defined amount of time The activities may include lectures, discussions, simulations, various assignments, and tests and exams A course realized through a class, which has a specific schedule One course can therefore be offered in a number of classes, scheduled at different times
A course of medical treatment is a series of treatments that a doctor gives someone. Treatment is supplemented with a course of antibiotics to kill the bacterium
A coffee that is rough on the tongue
Each course has it's own assigned number This number, in most cases, will remain the same every semester When looking in the course catalogue, under each subject, you will find course descriptions At the beginning of each description will be the course number Please note that a course can have more than one section
To run through or over
To pursue by tracking or estimating the course taken by ones prey
A particular portion of a subject selected for study A course is identified by a subject title and course number; for example: "Accounting 1 "
A period of learning
Customary or established sequence of events; recurrence of events according to natural laws
A combination of coherent units approved by Academic Council that leads to a particular qualification All bachelor degree courses shall include at least one major, except in the case of General Arts which will comprise three minors from the Division of Social Sciences, Humanities and Education The requirements of the course thus comprise the requirements of the qualification plus the requirements of the major
The act of moving from one point to another; progress; passage
a sequence of control points marked on the map which are to be visited by the orienteer
move swiftly through or over; "ships coursing the Atlantic
If something changes or becomes true in the course of time, it changes or becomes true over a long period of time. In the course of time, many of their myths become entangled
{i} direction; part of a meal; series; layer; series of lessons or classes on a particular subject; unit of studies (especially on a university level)
course authoring tool
Software designed for creating e-learning courses
course authoring tools
plural form of course authoring tool
course of action
A plan; a set of intended actions, through which one intends to achieve a goal
course book
A course book is a textbook that students and teachers use as the basis of a course
Course Made Good
'Course made good' is a navigational term, especially in use in the time of sailing ships. It means the course actually achieved on the chart (map), after making allowances for wind direction and currents
course catalog
a catalog listing the courses offered by a college or university
course code
A unique code to identify each course within the SchoolNet system
course code
The code or program code that uniquely refers to a program of study eg 5414IT is the code for the Bachelor of Information Technology
course code
A unique code to identify each course within the SIS2000+ System
course code
A group of letters or numbers or a combination of both which identifies a course for administrative purposes
course code
The unique code by which the module is known, which is generated by the University's central Student Record, Banner
course code
A course code is a five digit code which identifies the course on the University’s record system eg , 12212 – State, Power and Society
course code
a set of numbers and letters assigned by Monash to various courses e g AFC1010, HSY3250
course for beginners
course for people who have no previous knowledge of a subject, introductory course
course load
The number of semester hours a student schedules in a given term
course load
the number of hours carried by a student in a given semester An average course load is 15 semester hours
course load
The number of courses taken in a given term Students on F-1 visas are required to take a full course load (usually 12 credit hours or four courses)
course load
Total number of semester credit hours for which a student registered during any semester
course load
students were classified as full time or part time based on the number of hours they attempted during their first term enrolled
course load
Twelve credits is considered a full-time load Freshman and sophomore students may enroll in up to 18 credits during the fall or spring semester, but 15-16 credits is the maximum recommended because generally you have to study 2 hours out of class for each hour in class -- so that would be a total of 45 hours of work for a 15 credit load (High school special students are limited to six credits per semester and credit restrictions also may be imposed on students designated as high risk) contents
course load
The number of semester credit hours associated with the academic work in which a student is enrolled in any given term
course load
Course load refers to the total number of units taken for credit, audit, by correspondence, or through concurrent registration at another institution
course load
the number of hours or courses in which a student is enrolled in any given semester
course of action
a mode of action; "if you persist in that course you will surely fail"; "once a nation is embarked on a course of action it becomes extremely difficult for any retraction to take place"
course of action
{i} manner of action
course of action
1 Any sequence of acts that an individual or unit may follow 2 A possible plan open to an individual or commander that would accomplish or is related to accomplishment of the mission 3 A feasible way to accomplish a task or mission which follows the guidance given, will not result in undue damage/risk to the command, and is noticeably different from other actions being considered
course of action
1 Any sequence of activities that an individual or unit may follow 2 A possible plan open to an individual or commander that would accomplish, or is related to the accomplishment of the mission 3 The scheme adopted to accomplish a job or mission 4 A line of conduct in an engagement 5 A product of the Joint Operation Planning and Execution System concept development phase
course of action
1 A plan that would accomplish, or is related to, the accomplishment of a mission 2 The scheme adopted to accomplish a task or mission It is a product of the Joint Operation Planning and Execution System concept development phase The supported commander will include a recommended course of action in the commander's estimate The recommended course of action will include the concept of operations, evaluation of supportability estimates of supporting organizations, and an integrated time-phased data base of combat, combat support, and combat service support forces and sustainment Refinement of this data base will be contingent on the time available for course of action development When approved, the course of action becomes the basis for the development of an operation plan or operation order (Joint Pub 1-02)
course of events
sequence of events, series of occurrences
course of instruction
education imparted in a series of lessons or class meetings; "he took a course in basket weaving"; "flirting is not unknown in college classes"
course of lectures
a series of lectures dealing with a subject
course of life
throughout the period of one's life, the path of life
course of studies
complete series of studies, path of studies
course of study
education imparted in a series of lessons or class meetings; "he took a course in basket weaving"; "flirting is not unknown in college classes"
course of study
an integrated course of academic studies; "he was admitted to a new program at the university"
course of study
{i} course of academic studies; major, main subject of study chosen by a college or university student; instruction that is given in a series of lessons
course of study
an integrated course of academic studies; "he was admitted to a new program at the university
course session
a regularly scheduled session as part of a course of study
course work
Course work is work that students do during a course, rather than in exams, especially work that counts towards a student's final grade. Some 20 per cent of marks are awarded for coursework
collision course
a course of action (following a given idea) that will lead to conflict if it continues unabated a course of a moving object that will lead to a collision if it continues unchanged
collision course
a course of a moving object that will lead to a collision if it continues unchanged
collision course
If two or more people or things are on a collision course, there is likely to be a sudden and violent disagreement between them. The two communities are now on a collision course Britain's universities are set on a collision course with the government
collision course
a course of action (following a given idea) that will lead to conflict if it continues unabated
collision course
If two or more people or things are on a collision course, they are likely to meet and crash into each other violently. There is an asteroid on a collision course with the Earth. A course, as of moving objects or opposing philosophies, that will end in a collision or conflict if left unchanged: two planes on a collision course; dissidents on a collision course with the regime
compulsory course
required course, obligatory class
conversion course
course preparing someone to convert to Judaism
conversion course
a course for students who have some knowledge of a subject, but who need slightly different or more knowledge in order to do something
correspondence course
  A course completed from a distance using written correspondence for interaction and to submit assignments   Correspondence classes became popular in the 1890's
correspondence course
a course offered (by mail) by a correspondence school
correspondence course
Correspondence courses are conducted by mail The student "corresponds" with the school in sending and receiving assignments, tests, lessons, etc This method of delivery has been used in the U S for almost a century
correspondence course
A class where students receive lessons in the mail and send completed assignments to instructors Correspondence is an example of independent study See Independent Study
correspondence course
A "home study" course provided by an institution to students who are not physically attending classes Instructional materials are primarily print-based Course assignments and instructor feedback are exchanged by postal or electronic mail Students schedule exams at a pre-arranged test site under the supervision of an approved proctor
correspondence course
course which is conducted through the mail rather than in a classroom setting
correspondence course
A correspondence course is a course in which you study at home, receiving your work by post and sending it back by post. I took a correspondence course in computing. An educational course offered by a correspondence school. a course of lessons in which the student works at home and sends completed work to their teacher by post
correspondence course
a course in which all communication between student and instructor is done with printed materials via the US Mail
correspondence course
A course offered primarily through print media All textbooks, study guides, assignments, and tests are provided to the student's preferred mailing address Faculty stay in touch with students through mail, email, telephone, and fax
'course
Abbreviation of of course

'Course, I said, examining the picture before exclaiming very seriously, His hair's too greasy..

allow nature to take her course
Alternative form of let nature take its course
allow nature to take its course
Alternative form of let nature take its course
bird course
In an educational institution, a course which is regarded as particularly easy

In chapter three of Professors' Guide, the authors discuss the well-known strategy of students larding up their schedules with Mickey Mouse courses, which Taylor notes was unheard of in his day. I don't even remember the word ‘bird course’ being around, he says.

courser
Any of several species of bird in the genus Cursorius of the family Glareolidae
courser
A stone used in building a course
courser
A dog used for coursing
coursing
The "sport" of chasing wild animals, especially hares, with dogs by sight rather than by scent
crash course
A quick, intense course of learning, especially one which is informal or hurried

He got a crash course in babysitting when his sister dropped off his nephew for the afternoon.

due course
Regular or appropriate passage or occurrence

The Reform Bill, although the Duke of Wellington described it as a revolution by due course of law, set up in fact but a very limited suffrage,.

golf course
The land where one plays golf, with a green and a flag
let Nature take its course
Alternative form of let nature take its course
let nature take her course
Alternative form of let nature take its course
let nature take its course
To permit events to proceed or a situation to develop without intervention or interference

Her life is not worth living, people say; see, she is dependent on others even for food and water; let nature take its course.

main course
The main serving or dish of a meal, usually cooked
matter of course
An expected or customary outcome

On some occasions standing ovations may be given to political leaders as a matter of course, rather than as a special honour.

matter of course
A natural or logical outcome
mizzen course
On a mizzenmast, the lowest sail
of course
Acknowledges the validity of the associated phrase

Of course, there will be a few problems along the way.

of course
Indicates enthusiastic agreement

Of course I'll go with you.

of course
Asserts that the associated phrase should not be argued, particularly if it is obvious or there is no choice in the matter

You will, of course, surrender all your future rights to the property.

off course
not following the planned, or intended, route

The strong winds made the car go careering off course.

off course
Common misspelling of of course
on course
Proceeding smoothly as planned
par for the course
To be expected; normal; common; usual

It took a long time to finish, but that's par for the course on a project like this.

permit nature to take her course
Alternative form of let nature take its course
permit nature to take its course
Alternative form of let nature take its course
protection course
A sacrificial material used to shield a waterproofing material from damaging external forces
ridge course
the last or top course of roofing materials, such as tile, roll roofing, shingles, etc. that covers the ridge and overlaps the intersecting field roofing
stay the course
To persist or continue

If you decide to stay the course and finish engineering school, it will mean long hours and sleepless nights.

the course of true love never did run smooth
There will always be problems in a relationship
courser
a fleet and spirited horse
courser
{n} a racehorse, horseracer, hunter, disputer
courses
{n} the principal sails of a vessel
coursing
{n} the pursuit of hares with grayhounds
foundation course
Foundation course or introductory course is a college or university course that introduces students to a subject and prepares them for studying it at a higher level
stay on course
following the intended route

time, unfortunately, doesn't make it easy to stay on course.

Course of Action
coa
coursed
Hunted; as, a coursed hare
coursed
Arranged in courses; as, coursed masonry
courser
A grallatorial bird of Europe (Cursorius cursor), remarkable for its speed in running
courser
A North African bird, of the genus Cursorius, that runs
courser
Sometimes, in a wider sense, applied to running birds of the Ostrich family
courser
One who courses or hunts
courser
A person who practises coursing
courser
{i} fast horse; person who hunts with hounds; hunting dog
courser
swift-footed terrestrial plover-like bird of southern Asia and Africa
courser
A racehorse or a charger
courser
A hunter
courser
A swift or spirited horse; a racer or a war horse; a charger
courses
Plural of course
courses
Horizontal rows of shingles or tiles Back to Top
courses
One of the continuous horizontal layers (rows) of masonry that form the masonry structure
courses
the largest, and hence lowest, sails on a ship
courses
Third-person singular simple present of to course
coursing
The "sport" of chasing wild animals, especially hares, with dogs by sight rather than by scent"
coursing
present participle of course
coursing
hunting with dogs that are trained to chase game by sight instead of by scent
coursing
The pursuit or running game with dogs that follow by sight instead of by scent
coursing
{i} hunting with dogs (such as greyhounds) that are trained to chase game by sight instead of by scent
coursing
Coursing is a sport in which rabbits or hares are hunted with dogs
Türkisch - Englisch

Definition von course im Türkisch Englisch wörterbuch

çıkar yol course of action that will produce good results, good course
to follow, solution, remedy
course
Favoriten