agent

listen to the pronunciation of agent
Englisch - Türkisch
ajan

Vergi ajanı indirime izin verdi. - The tax agent allowed the deduction.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

{i} acenta

Seyahat acentası yanımıza bazı seyahat çekleri almamızı önerdi. - The travel agent suggested that we take some traveler's checks with us.

Tom Mary'nin gerçek emlak acentasıdır. - Tom is Mary's real estate agent.

katkı maddesi
(Politika, Siyaset) özne
(Politika, Siyaset) aktör
(İnşaat) yardımcı
{i} faktör
temsilci

Eğitim ilerlemenin temsilcisidir. - Education is the agent of progress.

Servis temsilcisi problemi çözmeme yardım etti. - The service agent helped me solve my problem.

vekil
free agent başkalarına karşı hesap vermek mecburiyetinde olmayan kimse
{i} distribütör
{i} etkili olan kimse
(Tıp) Amil, faktör
(Askeri) AJAN (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): İstihbarat kullanımında istihbarat veya karşı istihbarat amaçlarıyla bilgi toplama veya bilgi toplamaya yardım etme yetkisi veya talimatı verilmiş kişi. Ayrıca bakınız: "anticrop agent; antimaterial agent; biological agent; chemical agent; defoliating agent, nerve agent; riot control agent"
(Nükleer Bilimler) belirteç
(Mukavele) bir tarafın diğer bir taraf yerine onun menfaatlerini koruyarak taraflar arası sözleşmede tanımlandığı şekilde yetkilendirildiği hukuki bir ilişki şekli, vekalet
kendi kendine karar verebilen kimse
aracı
(Ticaret) komisyoncu
(Politika, Siyaset) görevli
birim
(Politika, Siyaset) oyuncu
(Askeri) vapur ortaklığı
(Kimya) etkin madde
(Gıda,Tıp) madde
gizli ajan
fail
yapan kimse
(Hukuk) acente

Bir seyahat acentesi, gezimiz için her şeyi düzenledi. - A travel agent arranged everything for our trip.

O bir New York şirketinin sigorta acentesidir. - He is an insurance agent for a New York company.

agent name
(Bilgisayar) aracı adı
agent based
vekil tabanlı
agent provocateur
ajan provokatör
agent provocateur
şuç işlemeye yönlendiren ajan
agent of
ajan
agent area
(Kimya) etmen alanı
agent authentication
(Askeri) AJANLAR İÇİN SAHTE EVRAK VE TEÇHİZAT DÜZENLEME: Ajanlara, düzmece hikayelerine uygun ve bunları destekleyici nitelikte ve orijinaline yakın gerçeklikte kişisel evrak, giyecek ve teçhizat sağlamayı amaçlayan teknik destek görevi
agent bank
(Ticaret) temsilci banka
agent bank
(Ticaret) banka acentalığı
agent bz
(Tıp) ajan bz
agent finance officer
(Askeri) MUTEMET SUBAY, MUTEMET: Bak "agent officer"
agent ga
(Tıp) ajan ga
agent gb
(Tıp) ajan gb
agent gd
(Tıp) ajan gd
agent h
(Tıp) ajan h
agent in use
(Bilgisayar) aracı kullanımda
agent l
(Tıp) ajan l
agent net
(Askeri) AJAN ŞEBEKESİ, AĞI: Baş ajanın direktifleri altında çalışan gizli amaçlı bir teşkilat
agent noun
(Dilbilim) kılıcı ad
agent officer
(Askeri) MUTEMET SUBAY, NAKİT MUTEMEDİ: Maliye dairesi tarafından kendisine para emanet edilen ve bu paraları mutemet olarak ödemeye yetkili kılınan subay veya astsubay. Ayrıca bakınız: "Class A agent officer" "class B agent officer"
agent orange
(Kimya) turuncu etmen
agent provocateur
{ç} a.gents pro.vo.ca.teurs (^jan' prôvôk^tör') provokatör, kışkırtıcı ajan
agent provocateur
kışkırtıcı ajan
agent provocateur
provokatör ajan
agent purple
(Kimya) mor etmen
agent vx
(Tıp) ajan vx
agent worker
(Tıp) kimyasal ajan çalışanı
Antifungal agent
Mantar yok edici
military agent
Askerî ajan, ordu ajanı
purchasing agent
satın alma görevlisi
accredited agent
akredite edilmiş acenta
action agent
(Askeri) muharebe casusu
binding agent
yapıştırıcı
blister agent
(Askeri) yakıcı kimya harp maddesi
blocking agent
(Denizbilim) önleyici özdek
bonding agent
yapıştırıcı madde
bonding agent
yapıştırıcı
broker agent
(Ticaret) aracı
broker agent
(Ticaret) mutavassıt
chemical agent
(Askeri) kimyasal harp maddesi
choking agent
(Askeri) boğucu gaz
coloring agent
(Tıp) boyar madde
commercial agent
(Ticaret) mümessil
concrete agent
beton katkısı
concrete agent
beton katkı maddesi
contrast agent
(Tıp) kontrast madde
corresponding agent
(Turizm) muhabir acenta
curing agent
(İnşaat) kür malzemesi
customs agent
gümrükçü
emulsifying agent
emülsiyonlama maddesi
etiologic agent
(Tıp) etyolojik ajan
express agent
ambarcı
fixing agent
fiksaj maddesi
fixing agent
fiksaj banyosu
leisure travel agent
(Turizm) dinlence seyahat acentası
levelling agent
(İnşaat) egaliz maddesi
lubricant agent
(Tıp) kaydırıcı madde
oxidizing agent
oksitleyici
press agent
basın danışmanı
reducing agent
(Denizbilim) indirgeyici özdek
reducing agent
(Kimya) redüktör
reducing agent
(Kimya) azaltıcı
road agent
gaspçı
road agent
eşkıya
sales agent
(Ticaret) satış acentesi
site agent
şantiye sorumlusu
smoke agent
(Askeri) sis maddesi
specific agent
(Kimya) özgün etmen
stripping agent
renk giderme maddesi
stripping agent
sökme maddesi
thickening agent
(Tıp) kıvamlaştırıcı madde
user agent
(Bilgisayar) kullanıcı aracısı
welding agent
(Tıp) kaynak madde
wetting agent
yüzey aktif madde
wetting agent
yüzeyetkin özdek
wetting agent
ıslatıcı
addition agent
katkı maddesi
advertising agent
reklam ajansı
air entraining agent
hava boşluğu yapan katkı
alkylating agent
alkilleyici ajan
anlonic surface active agent
anyonik yüzey aktif madde
antifoaming agent
köpük önleyici madde
antiredeposition agent
kir taşıyıcı madde
antisnag agent
kaçmazlık apresi
antiswelling agent
şişme önleyici madde
binding agent
bağlayıcı
binding agent
binder
blasting agent
patlayıcı
blowing agent
üfleme ajanı
bonding agent
tutturucu madde
bonding agent
bağlayıcı madde
business agent
iş acentası
business agent
ticari mümessil
carbonizing agent
karbonizasyon maddesi
carrying agent
nakliyeci
carrying agent
taşımacı
catalytic agent
katalitik madde
cationic surface active agent
katyonik yüzey etkin madde
chemical agent
kimyasal ajan
clarifying agent
arıtma maddesi
cleansing agent
temizleme şirketi
collecting agent
tahsildar
colouring agent
boya maddesi
commercial agent
ticaret acentası
commission agent
komisyoncu acente
complexing agent
kompleks yapıcı
conditioning agent
kondisyonlama maddesi
confident agent
gizli ajan
confidential agent
gizli ajan
consular agent
fahri konsolos
cooling agent
soğutucu madde
credit agent
sigorta acentesi
customs agent
gümrük komisyoncusu
defoaming agent
köpük giderici madde
dehydrating agent
kurutma maddesi
diluting agent
seyreltici
discharging agent
aşındırma maddesi
disinfecting agent
dezenfektan
dispersing agent
dispersleme maddesi
double agent
iki taraflı çalışan casus
drying agent
kurutma maddesi
dulling agent
matlaştırma maddesi
emigration agent
göçmenlik acentesi
emulsifying agent
emülgatör
estate agent
emlak simsarı
estate agent
emlakçı

Tom lisanslı bir emlakçıdır. - Tom is a licensed real estate agent.

O emlakçı ile daha düşük bir fiyatı görüştü. - He negotiated a lower price with the real estate agent.

estate agent
emlak komisyoncusu
exclusive agent
tek yetkili temsilci
fbi agent
fbı ajanı
fluorescent whitening agent
optik ağartıcı
fluorescent whitening agent
optik beyazlatıcı
foaming agent
köpürtücü madde
forwarding agent
nakliye acentesi
forwarding agent
sevkıyat acentası
ganglion blocking agent
gangliyon bloke edici ilaç
hardening agent
sertleştirme maddesi
house agent
emlakçı
impregnating agent
emdirme maddesi
inquiry agent
sorgu vekili
insurance agent
sigorta acentası
irritant agent
tahriş edici kimyasal madde
kiering agent
pişirme maddesi
land agent
emlak komisyoncusu
levelling agent
düzgün boyama maddesi
liquidating agent
tasfiye memuru
narcotics agent
narkotik şube
neutralizing agent
nötrleştirici madde
oxidizing agent
yükseltgen
oxidizing agent
yükseltgen madde
patent agent
patent işleri uzmanı
press agent
haber ajanı
press agent
basın sözcüsü
protective agent
önleyici şey
publicity agent
reklamcı
purchasing agent
satınalma temsilcisi
purifying agent
temizleme maddesi
real estate agent
emlak komisyoncusu
recognized agent
yetkili temsilci
reducing agent
indirgen
secret agent
gizli ajan
selling agent
satış acentesi
sequestering agent
kompleks yapıcı
ship agent
gemi acentesi
shipping agent
deniz nakliyecisi
shipping agent
gemicilik şirketi
sizing agent
haşıl maddesi
softening agent
yumuşatma maddesi
solubilizing agent
çözme maddesi
surface-active agent
yüzeyetkin özdek
surface-active agent
yüzey aktif madde
sweetening agent
tatlandırıcı
ticket agent
bilet acentesi
transfer agent
nakliye acentası
wetting agent
suda eriyen madde
ad agent
reklam acentası
antimicrobial agent
Mikroplara karşı etkili unsur
antisnag agent
kaçmazlik apresi
authorized agent
yetkili satıcı
blowing agent
ajan üfleme
case agent
(İdari Yönetim) adlı bir soruşturmayı yürütmekle görevli soruşturmacı polis, adlı kolluk görevlisi
cleaning agent
Temizlik malzemesi, temizlik araçları ve gereçleri
fluorescent whitening agent
optik beyazlatıcı, optik agartici
gelling agent
jelleşme ajanı
overseas agent
dış temsilci
stimulant, cooling agent
uyarıcı, ajan soğutma
ticket agent
gişe yetkilisi
to be agent
ajan olmak için
Englisch - Englisch
In the client-server model, the part of the system that performs information preparation and exchange on behalf of a client or server. Especially in the phrase “intelligent agent” it implies some kind of autonomous process which can communicate with other agents to perform some collective task on behalf of one or more humans
The participant of a situation that carries out the action in this situation, e.g. "the boy" in the sentences "The boy kicked the ball" and "The ball was kicked by the boy"
One who exerts power, or has the power to act; an actor

Heaven made us agents, free to good or ill. --Dryden.

An active power or cause; that which has the power to produce an effect; as, a physical, chemical, or medicinal agent; as, heat is a powerful agent
One who acts for, or in the place of, another (the principal), by authority from him; one intrusted with the business of another; a substitute; a deputy; a factor
{n} a substitute or dealer for another, any active power or cause
The element that is able to transmit a disease We are currently unsure what the absolute agent is for a TSE (such as CJD) Some arguments suggest that it is a virus (see Diringer) some that it is a virino (see Kimberlin or Narang) and many that it is a prion (see Bolton or Prusiner)
A person who has received the power to act on behalf of another, binding that other person as if he or she were themselves making the decisions The person who is being represented by the agent is referred to as the " principal "
One who solicits, negotiates or effects contracts of insurance on be-half of an insurer His right to exercise various functions, his authority, and his obligations and the obligations of the insurer to the agent are subject to the terms of the agency contract with the insurer, to statutory law, and to common law
An individual licensed by the State who sells insurance to a payer and who provides service to the policyholder for the insurer Could be sole-proprietor, member of a large firm or employee of the insurance company Paid by a fee/commission from insurer
A person empowered by a Principal to act on behalf of the Principal in dealings with third parties The third party is entitled to rely upon the agreement, assurances or statements of the Agent as being binding on the Principal
In the client-server model, the part of the system that performs information preparation and exchange on behalf of a client or server application [Source: RFC1208]
There is always some piece of software acting as an "agent" on behalf the visitor making the request There is a standard way for that software to tell the web server its name, version number, and possibly other information
(1) An individual or firm that effects securities transactions for the accounts of others (2) A person licensed by a state as a life insurance agent (3) A securities salesperson who represents a broker-dealer or issuer when selling or trying to sell sec
A AGENT is a case used in logical forms It signifies the entity that is acting in an event It normally corresponds to the syntactic subject of an active voice declarative sentence In the logical form for a state description, the term EXPERIENCER is used for the corresponding entity AGENTs appear in the frame-like structures used to describe logical forms: e g the following, representing "John breaks it with the hammer": (BREAK e1[AGENT (NAME j1 "John"] [THEME (PRO i1 IT1)] [INSTR <THE h1 HAMMER>])
A person who has received, usually by appointment, the power to act on behalf of another
A licensed person or organization authorized to sell insurance by or on behalf of an insurance company
An authorized representative of an insurance company who sells and services insurance contracts
a businessman who buys or sells for another in exchange for a commission
A program that performs information gathering, information filtering, and/or mediation on behalf of a person or entity
a representative who acts on behalf of other persons or organizations
any agent or representative of a federal agency or bureau
One authorized to represent and to act on behalf of another person (called the principal) Unlike an employee, who merely works for a principal, an agent works in the place of a principal The main difference between an agent and an employee is that the agent may bind his or her principal by contract, if within the scope of authority, whereas an employee may not unless given express authorization (See law of agency, principal)
A person or organization that acts on behalf of another In the telecommunications industry, Agents typically are independent individuals or companies that market the services of a carrier as if they were employees of that carrier
One who is authorized to represent and to act on behalf of another person (called the principal) A real estate broker is the agent of his client, be it the seller or buyer, to whom he owes a fiduciary obligation A salesman is the agent of his broker and does not have a direct personal contractual relationship with either the seller or buyer
a substance that exerts some force or effect
A person authorized by another to act on their behalf Thus, an agent can enter into contracts and other such legal binding functions on behalf of another Usually, the corporation's officers act as corporate agents
A person or legal entity with the proper authorization to act on behalf of another person or legal entity [ITDS] A person who acts for or in place of another with authority delegated by the other person [OTS] The decision-maker in a principal-agent relationship [Harvey]
A person or organization, usually represented by a true name or nym Also, a computer program controlled by, and acting on behalf of, an agent More generally, a combination of a nym with a persistent pattern of behavior, upon which can be based a reputation Note that this differs from the legal and business definitions of "agent", but corresponds more closely to the economics and computer science uses of the term
An insurance company representative licensed by the state who solicits, negotiates or effects contracts of insurance, and provides service to the policyholder for the insurer
Software that runs on a client computer for use by administrative software running on a server Agents are typically used to support administrative actions, such as detecting system information or running services
the semantic role of the animate entity that instigates or causes the hapening denoted by the verb in the clause
An authorized person who manages or transacts business for another Laws governing real estate--especially relating to agents--vary considerably from state to state While some standardization has been achieved, it is best to check the particulars in each state
Agents are search tools that automatically seek out relevant online information based on your specifications Agents are also called intelligent agents, personal agents, knowbots or droids
An individual whose job is to represent an author's work to various publishers Agents also negotiate contracts for their clients The usual commission is around 10 to 15 percent of the advance/royalties acquired (Note the "commission"; it is commonly held that legitimate agents do not charge reading/evaluation fees -- they receive their payment as a percentage of what they make for you ) Also known as "Authors' Representatives" and "Literary Agents "
an active and efficient cause; capable of producing a certain effect; "their research uncovered new disease agents"
a businessman who buys or sells for another in exchange for a commission a representative who acts on behalf of other persons or organizations any agent or representative of a federal agency or bureau a substance that exerts some force or effect
{i} person authorized to perform a certain action; representative; factor, cause; broker; cleansing means; substance which is able to produce an effect (Pharmacology)
In the client-server model, the part of the system that performs information preparation and exchange on behalf of a client or server. Especially in the phrase "intelligent agent" it implies some kind of automatic process which can communicate with other agents to perform some collective task on behalf of one or more humans
A chemical that has a particular effect or is used for a particular purpose can be referred to as a particular kind of agent. the bleaching agent in white flour
An agent in the arts world is a person who gets work for an actor or musician, or who sells the work of a writer to publishers
an active and efficient cause; capable of producing a certain effect; "their research uncovered new disease agents" a businessman who buys or sells for another in exchange for a commission a representative who acts on behalf of other persons or organizations any agent or representative of a federal agency or bureau a substance that exerts some force or effect
An agent is a person who works for a country's secret service. All these years he's been an agent for the East
One who acts for, or in the place of, another, by authority from him; one intrusted with the business of another; a substitute; a deputy; a factor
Acting; opposed to patient, or sustaining, action
An agent is a person who looks after someone else's business affairs or does business on their behalf. You are buying direct, rather than through an agent. see also estate agent, press agent, travel agent = representative, rep
One who acts for, or in the place of another, by authority from him; one intrusted with the business of another; a substitute; a deputy; a factor
Agent Orange
a herbicide and defoliant used by US forces in Vietnam
agent noun
A noun that denotes an agent who does the action denoted by the verb from which the noun is derived, such as "cutter" derived from "to cut"

The agent noun 'cutter' means a person who cuts or thing that cuts.

agent nouns
plural form of agent noun
agent participle
A verb form in some (e.g. Finno-Ugric) languages that allows the property of something being a target of an action to be formatted as an adjective-like attribute
agent participles
plural form of agent participle
agent provocateur
A person who secretly disrupts a group's activities from within the group; an instigator, troublemaker
agent of necessity
An agent of necessity is a person deemed to have authority to act as an agent for another in an emergency
Agent Orange
Toxic chemical defoliant used by American military in Vietnam to deprive the enemy of food and of hiding places in the jungles, by killing all vegetation Nicknamed "Agent Orange" because of the identifying orange stripe on its steel drum containers It was sprayed over large areas by aircraft and over smaller areas by hand It was supposed to have been diluted 20: 1, but it was used full strength Many Vietnam Veterans suffer from health problems caused by exposure to Agent Orange
Agent Orange
chemical substance used during the Vietnam War to defoliate trees (caused health problems to soldiers and their children, later found to be carcinogenic)
Agent Orange
Mixture of herbicides. It contains approximately equal amounts of esters of 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) and 2,4,5-T (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid) and trace amounts of dioxin. About 13 million gallons were sprayed by U.S. military forces onto Vietnam's forests and crops during the Vietnam War, with the dual purpose of destroying cover for enemy movements and destroying food sources. Exposure to Agent Orange has been blamed for an abnormally high incidence of miscarriages, skin diseases, cancers, birth defects, and malformations among Vietnamese and of cancers and other disorders in U.S., Australian, and New Zealand servicemen and their families
Agent Orange
A chemical defoliant, prevented VC and NVA soldiers from taking advantage of dense jungle cover, especially along rivers, used to defoliate approximately one-seventh of the vegetation in South Vietnam
Agent Oriented Modelling Technique
AOMT, technology to build agent programs
agent bank
A bank that participates in another bank's acquiring program, usually by turning over its applicants for bank cards to the bank administering the bank acquiring program
agent bank
chartered bank, bank handling and representing a large transaction for other banks
agent bank
A bank acting for a foreign bank
agent bank
a bank authorized to act on behalf of a individual
agent bank
(1) A bank acting for a foreign bank (2) In the Euro market - the agent bank is the one appointed by the other banks in the syndicate to handle the administration of the loan
agent bank
To be considered a securities lending agent, the lending institution must disclose the names of all parties involved in a transaction and disclose any compensation it receives to the client
agent bank
A bank acting on behalf of a foreign bank [ITDS]
agent bank
a bank that acts as an agent for a foreign bank
agent bank
a bank named by a multi-bank lending syndicate to protect their interests
agent orange
a herbicide used in the Vietnam War to defoliate forest areas
agent provocateur
An agent provocateur is a person who is employed by the government or the police to encourage certain groups of people to break the law, so they can arrest them or make them lose public support. Agents provocateurs may seek to discredit the opposition. agents provocateurs someone who is employed to encourage people who are working against a government to do something illegal so that they are caught
agent provocateur
a secret agent who incites suspected persons to commit illegal acts
agent provocateur
person hired to incite a group to do something illegal which will result in their being punished
agent-in-place
an operative serving as a penetration into an intelligence target
FBI agent
An employee of the United States Federal Bureau of Investigation; an investigator with jurisdiction in matters crossing US state lines
anti-caking agent
alternative spelling of anticaking agent
anti-foaming agent
Any food additive added to prevent excessive effervescence
anticaking agent
any substance added to another product to prevent it from forming lumps
bargain agent
A labor union designated by an appropriate government agency or recognized by the employer as the exclusive representative of all employees in the bargaining unit for purposes of collective bargaining
bleaching agent
Any substance added to a product in order to whiten it; a bleach
blowing agent
an expanding agent used to produce a gas by chemical or thermal action, or both, in the manufacture of hollow or cellular materials
casting agent
A person who finds jobs for actors, models, and other people in the entertainment business
chelating agent
Any compound that reacts with a metal ion to produce a chelate
chemical agent
any noxious substance intended for use in military or police operations
chemotherapeutic agent
A pharmacological agent that is known to be of use in the treatment of cancer
colour retention agent
any compound added to a food product in order to retain or enhance its colour during storage or cooking
double agent
A spy who pretends to work for one side, when they are truthfully working for the other/ passing information to the other
double-agent
Attributive form of double agent

double-agent care.

drying agent
Any compound that has an affinity for water such that it will extract it from other materials; a desiccant
estate agent
A person or company who acts in the sale, lease or maintenance of land, property, real estate etc for another
estate agent
A land bailiff
firming agent
Any food additive added to react with pectin and give the food product a stronger structure
flour treatment agent
A food additive added to flour in order to improve its properties
foaming agent
Any substance that will produce a foam under specified conditions
free agent
A person who acts freely, or without constraint to a higher power
free agent
A professional athlete who is free to play for or sign a contract to play for any team
gelling agent
any substance added to a food product to provide the texture of a gel
glazing agent
Any food additive added to produce a shiny protective coating
improving agent
any substance added to flour in order to improve some aspect of its performance
leavening agent
Any organism or substance used to make baked goods rise
lifting agent
the substance that creates the buoyancy of a balloon or other airship; normally hydrogen, helium or hot air
literary agent
A person who represents writers and their written works to publishers and film producers and assists in the sale and deal negotiation of the same
multi-agent system
A system composed of multiple interacting intelligent agents, capable of solving problems which are difficult or impossible for an individual agent or monolithic system to solve
multi-agent systems
plural form of multi-agent system
nerve agent
Alternative name of nerve gas
oxidizing agent
Any substance that oxidizes, or receives electrons from, another; in so doing, it becomes reduced
pharmacological agent
A biologically active substance applied pharmacologically to the body for their therapeutic effects on one or more tissues or organs
press agent
A person who organizes the publicity for a firm or organization, and acts as an intermediary with the press and other media
purchasing agent
A person or group whose job is to buy equipment, supplies, inventory, or other assets for a business or other organization

The newspaper claims to have “confirmed” that Humayun Khan’s family import-export business, Pakland Corp., was a purchasing agent for Pakistan’s nuclear programme.

raising agent
any substance added to a food product (such as dough or batter) that makes them rise when cooked; a leavening
reducing agent
Any substance that reduces, or donates electrons to, another; in so doing, it becomes oxidized
road agent
A criminal who accosts travelers and robs them

The highway robber—road-agent, he is quaintly called—is still busy in these parts.

road-agent
Alternative spelling of road agent
secret agent
A member of an intelligence agency whose identity or affiliation is kept confidential
select agent
A pathogen or biological toxin which has been declared to have the potential to pose a severe threat to public health and safety
shopping agent
shopping bot
thickening agent
any substance used to increase viscosity, especially of a food product
transfer agent
An entity designated by a publicly-traded corporation to keep track of the ownership of the corporation's stocks and bonds
travel agent
Alternative form of travel agency
travel agent
A consultant who arranges personal travel and accommodation for travellers
triple agent
A spy who pretends to be a double agent for one side, while he or she is truthfully a double agent for the other side
triple agent
A spy who works for three opposing sides, such that each side thinks the spy works for them alone
user agent
The client application used with a particular network protocol, such as http: or ftp:
wetting agent
a substance, such as a surfactant, that reduces the surface tension of a liquid, allowing it to spread across, and penetrate the surface of a solid
chelating agent
An organic sequestering agent used to inactivate hard water and other metallic ions in water Additives in detergents for inactivating the minerals in water that interfere with cleaning Ingredients include ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA), NTA and sodium citrate
an agent
{n} practisant
field agent
In espionage, a field agent is an agent who works on the field as opposed to one who works at the office or headquarters. A field agent can work alone or in a group but usually has a case officer who is in charge.Field agents can be undercover, and travel using fake passports that may be under the name of a front organization or shell corporation. Field agents can be armed, but the weapon is always concealed in order to blend in with the masses and not stick out. Field agents are often present in fiction, though their duties and actions can be quite different in reality
free agent
(Spor) In professional sports, a free agent is a player whose contract with a team has expired and who is thus eligible to sign with another club or franchise
skin conditioning agent
(Kozmetik) an ingredient that usually acts by attracting and holding moisture in the skin
skin conditioning agent
(Kozmetik) ingredients that enhance the appearance of dry or damaged skin by reducing flaking and restoring suppleness
agents
an automaton, whether physical, logical, or virtual, that specializes in a service On Yeibichai, the Mirnaya Direvnya supports the following automated agents for its human residents (language=Yeibichai/Em-Deh)
agents
OSU Extension professionals who provide leadership for county based educational programs
agents
Buying Selling Baltimore (info) Contact Services Baltimore real estate (home)
agents
An agent is someone who acts on behalf of another person In this context the agent is normally acting on behalf of a registrar in accepting name registrations
agents
{i} (Business) smart software which may be used in an exchange or auction to supervise prices and terms in the name of buyer and supplier and at times to execute trades in an automatic manner
agents
The components of Firehunter that are responsible for executing measurements that sample elements of your services as defined in the service model Agents may be local or remote to the DMS
agents
Intelligent software used in an exchange or auction to monitor prices and conditions on behalf of buyer and supplier, and in some cases to automatically execute trades
agents
GroupWise uses three types of agents
agents
Individuals within an interacting population, each may have only limited freedom to react to their neighbours yet the behaviour of the whole (emergent) may be much more complex Collections of agents are sometimes called 'swarms'
agents
Middlemen who represent buyers or sellers on a permanent basis p 383
agents
two types of agents sell insurance Independent agents are self employed business people who typically represent two insurance companies and are paid on a commission basis Exclusive agents represent only one insurance company and may be salaried employees or work on a commission basis
agents
Computer programs that roam the Web scanning and collecting data about HTML documents for their associated databases Search engines then use this information to locate HTML documents Often referred to as 'spiders' or 'Web robots'
agents
GroupWise programs responsible for message transfer and delivery throughout the GroupWise system See also Message Transfer Agent (MTA) and Post Office Agent (POA)
agents
Buying Selling San Jose Info Contact Services San Jose (home)
agents
Materials or substances added to products to enhance performance or extend shelf life; for example, flow conditioning agents for hygroscopic powders
agents
Intelligent programs, essentially macros, that facilitate movement across applications to execute user-defined tasks
agents
Intelligent software that can be used in an exchange or auction to monitor prices and conditions on behalf of buyer and supplier, and in some cases to automatically execute trades
agents
plural of agent
agents
Agents, or 'intelligent agents' are small programs that search the web for pre-determined content
agents
Also known as intelligent agents, knowbots and droids, an agent is a software routine that waits in the background and automatically seeks out online information based on your queries
agents
Buying Selling Atlanta Info Contact Services Atlanta real estate (home)
agents
Processes that discover connectivity information between devices on the network They can also report the existence of devices
agents
Reusable software objects that can operate across different software applications and even across networks
agents
Computer programs that roam the Web scanning and collecting data about HTML documents for their associated databases Often referred to as 'spiders' or robots'
agents
Buying Selling San Diego Info Contact Our Services San Diego (Home)
agents
Middlemen that provide a risk-free procurement function by not taking title to the merchandise they buy or sell for their customers
agents
Agents are computational entities which analyze user activities and user products They are not activitated explicitly by the user but act on their own dependent of changes in the computational environment Examples: critics, expectation agents
agent
Favoriten