reach

listen to the pronunciation of reach
İngilizce - Türkçe
{f} erişmek

Yokohama'ya erişmek iki saatimi aldı. - It took me two hours to reach Yokohama.

{f} ulaşmak

Adaya tekne ile ulaşmak kolaydır. - The island is easy to reach by boat.

Rüzgarın yönünü değiştiremem ama gidilecek yere ulaşmak için her zaman yelkenlerimi ayarlayabilirim. - I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.

{f} uzanmak
ermek
{f} varmak

Saniyede 17 km hızla dünyadan en yakın ikinci yıldız olan Proxima Centauri'ye varmak yaklaşık 75.000 yıl alır. - At a speed of 17 km/sec, it would take about 75,000 years to reach Proxima Centauri, the second nearest star from Earth.

Hava kararmadan otele varmak istiyorum. - I want to reach the hotel before it gets dark.

{i} erişme

Yokohama'ya erişmek iki saatimi aldı. - It took me two hours to reach Yokohama.

vâsıl olmak
{i} ulaşma

Tom, Mary'ye ulaşmaya çalıştı. - Tom tried to reach Mary.

Eğer her kullanıcı Tatoeba'ya günde yirmi ilave yaparsa, Noel'e kadar bir milyon cümleye ulaşmak mümkün olabilir. - If every user added twenty a day to Tatoeba, it might be possible to reach one million sentences by Christmas.

{f} ulaş

O,tepeye ulaşamayacak kadar çok kısadır - She's too short to reach the top.

Eve ulaştığında saat zaten on ikiydi. - It was already twelve when he reached home.

{f} -e
{f} yetişmek

Tom üst rafa yetişmek için çok kısaydı. - Tom was too short to reach the top shelf.

{i} uzanma
{i} erim
{i} menzil
{f} out for (almak üzere) -e uzanmak
{i} ulaşılabilecek uzaklık
{i} kavrama gücü
{i} kavrayış

Bu kitabın onun kavrayışının ötesinde olduğunu düşünüyorum. - I think this book is beyond his reach.

{f} iletişim sağlamak
-e varmak
elin erişebileceği uzaklık
bulmak

Tom'a ulaşmak için bir yol bulmak zorundayız. - We have to find a way to reach Tom.

uzatıp vermek
temas kurmak
anlayış
görüşmek
kol uzunluğu
ile iletişim kurmak
uzatmak
{f} vermek
{f} uzanıp vermek
{i} alan

Onlar kazların beslendiği alana ulaştığında, o oturdu ve saf altın rengi olan saçını açtı. - When they had reached the common where the geese fed, she sat down and unloosed her hair, which was of pure gold.

Acele etsek iyi olur yoksa biz kamp alanına ulaşmadan önce fırtınaya yakalanırız. - We had better hurry or we'll be caught in the storm before we reach the camping site.

reach for almak üzere uzanmak
{f} idrak etmek
uza

O, kitabı almak için uzandı. - He reached out for the book.

Ayağa kalktı ve şapkasına uzandı. - He stood up and reached for his hat.

{f} isabet ettirmek
{f} geçirmek (yumruk)
{f} out (elini/kolunu) uzatmak; uzanmak: He reached out and took my hand. Uzanıp elimi tuttu
ver

O yirmi yaşına ulaşıncaya kadar bir şarkıcı olmaya karar vermedi. - She did not decide to be a singer until she reached the age of twenty.

Tom silahına davranmayı düşündü fakat yapmamaya karar verdi. - Tom thought about reaching for his gun, but decided not to.

{f} etkilemek
elini uzatıp almak veya alarak vermek
{f} çarpmak
reach down elini aşağıya uzatmak
yetmek
dokunmak

Tom Mary'ye dokunmak için uzandı. - Tom reached out to touch Mary.

basmak
saha
dayanmak
ulase
reach out
uzanmak
reach the end of the line
Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek
reach down
elini aşağıya uzatmak
reach a conclusion
bir sonuca varmak
reach the end of the line
İşin/yolun sonuna gelmek
reach the end of the road
İşin/yolun sonuna gelmek
reach ahead
ileriye uzanmak
reach one's goal
amacına ulaşmak
reach out
el/kol uzatmak
reach rock bottom
başaşağı gitmek
reach rock bottom
tepetaklak inmek
reach a goal
Bir hedefe/gayeye ulaşmak
reach a goal, e
bir hedefe ulaşmak e
reach a stable level; level off
istikrarlı bir seviyesine ulaşmak; düzey kapalı
reach a verdict
kesin bir hükme varmak
reach across
genelinde ulaşmak
reach an agreement
Anlaşmaya varmak
reach around
etrafında ulaşmak
reach closure on an issue or event
bir konu veya olay hakkında kapatma ulaşmak
reach into
içine ulaşmak
reach manly years
erkekçe yıl ulaşmak
reach out
Elini uzatmak, uzanmak, yardım eli uzatmak
reach out
Yardım etmek,yardım eli uzatmak

I'll try to reach out orphan child about their school life.

reach out in
ulaştırdı
reach rock bottom
(fiyatlar hakkında) başaşağı gitmek, tepetaklak inmek
reach stacker
istifleyici ulaşmak
reach success
Başarıya ulaşmak
reach the bottom line
sonuca ulaşmak
reach the level of civilization
uygarlık seviyesine ulaşmak
reach to summit
Zirveye ulaşmak
reach truck
Forklift
reach up
-e ulaşmak, -e erişmek
reach; succeed
ulaşmak; başarılı
reach an accord
(with) (ile) anlaşmaya/mutabakata varmak
reach an agreement
anlaşmak
reach an agreement
bağdaşmak
reach first base
(deyim) get to/reach/make first base (with sth.) (başlıca ABD,kd) bir plan veya projenin ilk safhasını tamamlamak
reach for
(almak/dokunmak üzere) -e uzanmak/elini uzatmak
reach for
(Fiili Deyim ) elini uzatıp almaya kalkışmak , -e uzanmak
reach for one's gun
silahına davranmak
reach forth
uzanmak
reach forth
elini uzatmak
reach its peak
zirvesine ulaşmak
reach me down
hazır
reach me down
ucuz (giysi)
reach me downs
ucuz hazır elbise
reach no conclusion
sonuçlanmamak
reach no conclusion
sonuca varmamak
reach on impasse
çıkmaza girmek
reach out
elini uzatmak
reach out for
almak üzere uzanmak
reach out for
uzanmak
reach the end of one's journey
yolu almak
reach the middle
ortalamak
reach the peak
zirveye ulaşmak
reached
erişilen
reachable
Erişilebilir
out of reach
yetişilmez
out of reach
erişilmez
out of reach
erişilemeyen
reach for
davranmak
reach out
uzatmak
though schools out reach
(Eğitim) ulaşılması zorlu okullar
try to reach
ulaşmaya çalışmak
try to reach an agreement
anlaşmaya çalışmak
arm's reach
elin yetişeceği mesafe
be within arms reach
elinin altında olmak
be within arms reach
yakın olmak
fail to reach
ulaşama
out of reach
uzak
reaching
{f} ulaş

Dağın zirvesine ulaşmayı başardılar, ama geri inerken bir kaza geçirdiler. - They succeeded in reaching the mountain summit, but had an accident when coming back down.

Ne yapmayı planladığını biliyorum ve amacına ulaşmanı engellemek elimden gelen her şeyi yapacağım. - I know what you are planning to do and I'll do everything I can in order to prevent you reaching your goal.

reaching
{i} ulaşma

Dağın zirvesine ulaşmayı başardılar, ama geri inerken bir kaza geçirdiler. - They succeeded in reaching the mountain summit, but had an accident when coming back down.

Altı saatlik tırmanıştan sonra, nihayet dağın zirvesine ulaşmayı başardık. - After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.

arm's reach
elin yetişeceği uzaklık
arms reach
elin yetişeceği mesafe
beyond reach
ulaşamayacağımız
couldn't reach the indicated web server
belirtilmiş ağ sunucusuna ulaşılamıyor
fail to reach
ulasama
get reach smooth water
yumuşak su ulaşmak olsun
global reach
global erişim
hard to reach
ulaşmak zor
in reach
Ulaşılabilir, erişilebilir; menzilde, menzil dahilinde
place s.t. out of s.o.´s reach
1. bir şeyi birinin erişemeyeceği/yetişemeyeceği bir yere koymak. 2. bir şeyi biri için imkânsız hale getirmek
reachable
ulaşılabilir
reached
uzattı
reaches
ulaşır
reaching
ulaşarak
what is within my reach
ne benim ulaşmak içinde
within reach
Ulaşılabilir, erişilebilir; menzilde, menzil dahilinde
within reach of
ulaşamayacağı içinde
as far as the eye can reach
göz alabildiğine
as far as the eye could reach
göz alabildiğine
be out of reach
erişilemez olmak
be out of reach
el altında olmamak
fail to reach
ulaşamamak
global reach laydown
(Askeri) küresel alçaktan yaklaşma
harbor reach
(Askeri) liman sahası
it's not within reach
El altında değil
out of reach
yetişilemez
reachable
{s} yetişilir
reaching
ulaşma
river reach
nehrin kolu
summit reach
ayırım yeri
tidal reach
(Askeri) gel-git ulaşma noktası
within reach
yakın
within reach
yetişilebilir
within reach
erişilebilir
İngilizce - İngilizce
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
To extend in dimension, time etc.; to stretch out continuously (past, beyond, above, from etc. something)

The Thembu tribe reaches back for twenty generations to King Zwide.

To strain after something; to make efforts

Reach for your dreams.

To extend to; to stretch out as far as; to touch by virtue of extent; as, his hand reaches the river
Hence, to deliver by stretching out a member, especially the hand; to give with the hand; to pass to another; to hand over; as, to reach one a book
The distance a boxer's arm can extend to land a blow
To arrive at by effort of any kind; to attain to; to gain; to be advanced to

In 3 years, he reached the position of manager.

To extend; to stretch; to thrust out; to put forth, as a limb, a member, something held, or the like

He reached for his shoe with his legs.

Any point of sail in which the wind comes from the side of a vessel
An extended portion of land or water; a stretch; a straight portion of a stream or river, as from one turn to another; a level stretch, as between locks in a canal; an arm of the sea extending up into the land
Hence, to extend an action, effort, or influence to; to penetrate to; to pierce, or cut, as far as
To attain or obtain by stretching forth the hand; too extend some part of the body, or something held by one, so as to touch, strike, grasp, or the like; as, to reach an object with the hand, or with a spear

I can't quite reach the pepper, could you pass it to me?.

An exaggeration; an extension beyond evidence or normal; a stretch

To call George eloquent is certainly a reach.

To strike, hit, or tough with a missile; as, to reach an object with an arrow, a bullet, or a shell
Extent; stretch; expanse; hence, application; influence; result; scope
To stretch out the hand
The act of stretching or extending; extension; power of reaching or touching with the person, or a limb, or something held or thrown

and we have learned not to fire at any of the dinosaurs unless we can keep out of their reach for at least two minutes after hitting them in the brain or spine, or five minutes after puncturing their hearts--it takes them so long to die.

The power of stretching out or extending action, influence, or the like; power of attainment or management; extent of force or capacity
To understand; to comprehend

I didn't reach what he was trying to tell me.

"The chair must not touch the wall
{n} power, ability, extent, fetch, scheme
{v} to hold out, extend, arrive at, vomit
(1) The estimated number of individuals in the audience of a broadcast that is reached at least once during a specific period of time (2) Also applies to Outdoor advertising audiences
the act of physically reaching or thrusting out
A stream section with fairly homogeneous characteristics
Unique Web users that visited the site over the course of the reporting period, expressed as a percent of the universe for the demographic category Also called unduplicated audience
The number of different target customers who are exposed at least once to a commercial or advertisement during a specific time period
If you reach somewhere, you move your arm and hand to take or touch something. Judy reached into her handbag and handed me a small printed leaflet He reached up for an overhanging branch
an area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet"; "the ambit of municipal legislation"; "within the compass of this article"; "within the scope of an investigation"; "outside the reach of the law"; "in the political orbit of a world power"
"make the first team"; "We made it!"; "She may not make the grade" to extend as far as; "The sunlight reached the wall"; "Can he reach?" "The chair must not touch the wall
When people reach an agreement or a decision, they succeed in achieving it. A meeting of agriculture ministers in Luxembourg today has so far failed to reach agreement over farm subsidies They are meeting in Lusaka in an attempt to reach a compromise
The beneficiaries and other stakeholders of a development intervention, whether sectors, groups of people or geographic areas of the country or region
to extend as far as; "The sunlight reached the wall"; "Can he reach?"
The distance a boxers arm can extend to land a blow
1 The length of channel uniform with respect to discharge, depth, area, and slope 2 The length of a channel for which a single gage affords a satisfactory measure of the stage and discharge 3 The length of a river between two gaging stations 4 More generally, any length of a river
the act of physically reaching or thrusting out be in or establish communication with; "Our advertisements reach millions"; "He never contacted his children after he emigrated to Australia"
"make the first team"; "We made it!"; "She may not make the grade"
A stream section with fairly homogeneous characteristics; for example, a treatment plant that services a trailer park
An effort to vomit
To extend in dimension, time, amount, action, influence, etc., so as to touch, attain to, or be equal to, something
The amount of different types of people who see an ad or message, including a website Popularity
If someone or something has reached a certain stage, level, or amount, they are at that stage, level, or amount. The process of political change in South Africa has reached the stage where it is irreversible We're told the figure could reach 100,000 next year
The percentage of different households or demographics that were exposed to a media schedule at least one time Since reach is an unduplicated measurement of all exposures to a household/demographic, it can never exceed 100% Expressed as an absolute number, reach is referred to as net impressions or net audience
of a river The part which lies between two points or bends; so called because it reaches from point to point “When he drew near them he would turn from each, And loudly whistle till he passed the Reach ” Crabbe: Borough Read between the Lines (See under Lines )
The total number of people or households reached by a medium or by an announcement Usually expressed as a percentage of the market
To arrive at; to come to; to get as far as
The number of different persons or homes exposed to a specific media vehicle or schedule at least once Usually measured over a specific period of time
An artifice to obtain an advantage
To retch
If you can reach something, you are able to touch it by stretching out your arm or leg. Can you reach your toes with your fingertips?
reach a destination, either real or abstract; "We hit Detroit by noon"; "The water reached the doorstep"; "We barely made it to the finish line"; "I have to hit the MAC machine before the weekend starts"
To attain or obtain by stretching forth the hand; to extend some part of the body, or something held by one, so as to touch, strike, grasp, or the like; as, to reach an object with the hand, or with a spear
the limit of capability; "within the compass of education"
The distance between two specific points outlining that portion of the stream, or river for which the forecast applies This generally applies to the distance above and below the forecast point for which the forecast is valid
Reach is the number of different types of individuals that see an ad or message Reach also applies to how well-known particular sites or groups of sites are Web research and reporting companies like RelevantKnowledge issue monthly reports on the 25 sites with the greatest overall reach, as well as more detailed reports on demographic characteristics by site
To sail on the wind, as from one point of tacking to another, or with the wind nearly abeam
{i} distance that an arm can extend
The percentage of different homes or people, (unduplicated audience), exposed to a media vehicle at least once during a specific period of time
To extend in dimension, time, amount, action, influence, etc
An expanse of a stream channel
(1) Most generally, any specified length of a stream or conveyance (2) A length of channel which is uniform in its discharge depth, area, and slope (3) A length of channel for which a single gage affords a satisfactory measure of the stage and discharge (4) The length of a river between two gaging stations
The number of people or households that are exposed to an advertisement at least once over a specified period of time
reach a point in time, or a certain state or level; "The thermometer hit 100 degrees"; "This car can reach a speed of 140 miles per hour"
The percentage of consumers in the advertising target actually exposed to a particular advertisement in a stated time period p 493
The pole or rod which connects the hind axle with the forward bolster of a wagon
{f} arrive; obtain, procure; extend the arm outward
(1) An arm of the ocean extending into the land (2) A straight section of restricted waterway of considerable extent; may be similar to a narrows, except much longer in extent
The number of different persons exposed to a specific media vehicle or schedule at least once Usually measured over a specific period of time
To extend to; to stretch out as far as; to touch by virtue of extent; as, his land reaches the river
The act of stretching or extending; extension; power of reaching or touching with the person, or a limb, or something held or thrown; as, the fruit is beyond my reach; to be within reach of cannon shot
reach for the stars
To have high hopes, to be ambitious
reach-around
Manual stimulation of a sexual partner's genitals during anal or vaginal intercourse from behind
reach the end of the line
Reach the point at which something can no longer continue in the same way
reach the end of the road
Reach the point at which something can no longer continue in the same way
reach a breakthrough
find the solution to a problem; overcome opposition
reach a decision
arrive at a conclusion, make a decision, decide to move in a particular direction
reach an understanding
come to an agreement
reach completion
become finished, become whole
reach into
run into or up to
reach majority
reach the age of adulthood, reach the age of legal responsibility
reach one's nostrils
be smelled; have a strong odor
reach out
move forward or upward in order to touch; also in a metaphorical sense; "Government reaches out to the people"
reach out
attempt to communicate; "I try to reach out to my daughter but she doesn't want to have anything to do with me"
reach out
attempt to communicate; "I try to reach out to my daughter but she doesn't want to have anything to do with me
reach out
extend: reach outward in space; "The awning extends several feet over the sidewalk"
reach out
reach: move forward or upward in order to touch; also in a metaphorical sense; "Government reaches out to the people"
reach out
reach outward in space; "The awning extends several feet over the sidewalk"
reach out
stretch out one's hand; get in touch with
reach the finals
make it to the last set in a series of games, make it to the finish
reach the quarter-finals
make it to the round just before the semifinals (Sports)
reach the semi-finals
make it to the rounds just before the final deciding round (Sports)
reach the wrong hands
be delivered to the wrong person, arrive to the wrong person
arm's reach
The area within which something may be accessed without moving

All my reference books are within arm's reach.

boardinghouse reach
The ability to reach a long distance across a table to get desired food

He developed his boardinghouse reach in the oil fields.

boardinghouse reach
The inconsiderate act of reaching across a neighboring diner to retrieve a distant item at the table (considered poor etiquette)
dry reach
A dry or no longer active branch or reach (i.e. segment) of a river
reachable
Within easy reach; accessible
reachable
That may be reached from another node in a graph by passing along one or more lines
reacher
A person who reaches
reacher
A device used to reach something
reaches
The extreme limits

If we look to the nether reaches of the list, we find some anomalies.

reaches
Third-person singular simple present indicative form of reach
reaches
plural form of reach
reaching
Sailing on a reach
broad reach
(Denizcilik) (noun) a point of sailing in which the wind blows over a boat's quarter, between the beam and the stern: on a broad reach they are magnificent craft
broad reach
(Denizcilik) (verb) (broad-reach) [no OBJ.] sail with the wind in this position
market reach
(Pazarlama) Estimated number of the potential customers it is possible to reach through a an advertising medium or a promotional campaign
beyond reach
beyond what one is able to achieve, beyond one's ability, beyond where one can extend the arm
fail to reach an agreement
be unable to agree
global reach
When people talk about the global reach of a company or industry, they mean its ability to have customers in many different parts of the world. The company does not yet have the global reach of its bigger competitors It would have to grow by acquisitions or joint ventures to achieve global reach
out of reach
inaccessibly located or situated; "an unapproachable chalet high in the mountains"; "an unreachable canyon"; "the unreachable stars"
reachable
{s} can be arrived at; obtainable, procurable; lying within an arm's reach
reachable
easily approached; "a site approachable from a branch of the Niger"
reachable
Being within reach
reached
past of reach
reacher
One who reaches
reacher
An exaggeration
reaches
third-person singular of reach
reaches
The upper, middle, or lower reaches of a river are parts of a river. The upper reaches are nearer to the river's source and the lower reaches are nearer to the sea into which it flows. This year water levels in the middle and lower reaches of the Yangtze are unusually high
reaches
plural of reach
reaches
You can refer to the higher or lower levels of an organization as its upper or lower reaches. the upper reaches of the legal profession. = echelons
reaches
You can refer to the distant or outer parts of a place or area as the far, farthest, or outer reaches. the outer reaches of the solar system
reaches
{i} continuous and successive stretches of water
reaching
Any point of sail with the wind coming from the side of the boat If the wind is coming from directly over the side, it is a beam reach If the boat is pointed with its bow more directly into the wind it is a close reach If the wind is coming from over the quarter, it is called a broad reach
reaching
present participle of reach
reaching
{i} arriving; procuring, obtaining; extending the arm outward
reaching
the act of physically reaching or thrusting out
reaching
Sailing with the wind coming from the side of the boat
reaching
All angles against the wind that are not beating or dead downwind A close reach has the wind forward of abeam; a beam reach is when the wind is perpendicular to the boat; and a broach reach is when the wind is aft of abeam
reaching
Sailing across the wind or any course between close-hauled and running (close, beam, broad)
reaching
accomplishment of an objective
reaching
Sailing with the sail eased
within reach
at arm's length, at a distance which can be achieved
reach