horizon

listen to the pronunciation of horizon
İngilizce - Türkçe
ufuk

Güneş ufukta göründü. - The sun appeared on the horizon.

Güneş ufukta yükseldi. - The sun rose over the horizon.

(Askeri) UFUK, YATAY DÜZLEM: Genel olarak belirli bir mevkiden bakıldığında yer ile semanın belirli veya zahiri olarak birleştiği yer. Ayrıca belirgin, zahiri veya bölgesel ufuk olarak da adlandırılır. Belirgin veya zahiri ufuk gerçek ufuğa yalnızca görüş noktası deniz seviyesine çok yakın olduğunda yaklaşır
(Jeoloji) kat
(Tıp) horızon
çevren
İktisat dilinde talep ve arz eğrilerinin piyasa denklemindeki çizgisi
apparent horizon görünen çevren
{i} görüş

Ölüm sadece bir ufuktur. Ve bir ufuk sadece görüş alanımızın sınırıdır. - Death is only a horizon. And a horizon is just the edge of our field of view.

Ölüm sadece bir ufuktur ve bir ufuk bizim görüş limitimiz hariç hiçbir şeydir. - Death is only a horizon, and a horizon is nothing save the limit of our sight.

seviye
fikir ufukları
horizon
{i} anlayış
yatay

X ekseni yatay eksendir ve Y ekseni dikey eksendir. - The X-axis is the horizontal axis and the Y-axis is the vertical axis.

Bence, iyi tasarlanmış bir web sitesi yatay kaydırma gerektirmemeli. - In my opinion, a well-designed website shouldn't require horizontal scrolling.

tabaka
(Askeri) yatay düzlem
ufukta
ufka
afak
gözerimi
horizon of the universe
evren ufku
horizon bar
ufuk bar
horizon of the universe
(Astronomi) evren gözerimi
horizon reference system
(Askeri) yatay referans sistemi
horizon sensor
(Telekom) ufuk duyargası
apparent horizon
(Askeri,Havacılık) görünen ufuk
broaden one's horizon
ufkunu genişletmek
gyro horizon
(Askeri) cayro ufku
open up one's horizon
ufkunu açmak
time horizon
(Ticaret) zaman tercihi
true horizon
(Askeri) hakiki ufuk
visible horizon
görünen ufuk
artificial horizon
suni ufuk
d horizon
d horizonu
geological horizon
jeolojik ufuk
gyro horizon
suni ufuk
appear on the horizon
Ufukta görünen
event horizon
olay ufku
expand one's horizon
Ufkunu genişletmek
gyroscopic horizon
jiroskopik ufuk
horizons
ufuklar
loom on the horizon
Ufukta belirmek
planning horizon
ufuk planlama
alluvial horizon
alüvyal horizon
apparent horizon
(Askeri) GÖRÜNEN UFUK: Kara veya deniz ile gökyüzünün birleştiği hat
argillic horizon
arjilik zon
artificial horizon
suni ufuk,suni ufuk
artificial horizon
(Askeri) SUNİ UFUK: Hakiki ufka nazaran irtifa gösteren alet. Bu alet; hava seyrüsefer aletlerinde hakiki ufuk yerine kullanılır. Suni ufuk, genellikle, bir jiroskop ruhlu veya sarkaçtan ibarettir. bkz: "Attitude indicator
b horizon
b zonu (toprakta)
bubble horizon
(Askeri) ruhlu ufku
bubble horizon
(Askeri) RUHLU UFKU: Bir ruhlu vasıtasıyla tespit edilmiş ve gök ufkuna paralel suni bir ufuk
c-horizon
(toprakta) c-zonu
calcic horizon
kalsik zon
cambic horizon
kambik zon
closure of horizon
(Askeri) ufuk kapaması
closure of horizon
(Askeri) UFUK KAPAMASI: Açının, bütün daireyi tamamlayan bir noktada tam açı çıkarılarak ölçülmesi. Bu takdirde, bütün açılar toplamının 360 dereceye eşit olması gerekir
cloud on the horizon
(deyim) kötü ,hoş olmayan bir şeyin belirtisi
false horizon
(Askeri) YALANCI UFUK: Görünen ufka benzeyen, fakat bunun altında veya üstünde olan bir hat
false horizon
(Askeri) yalancı ufuk
gyro horizon
yalancı ufuk
gyro horizon
(Askeri) CAYRO UFKU: Uçuş yükseliş derecesini tayine yarayan ve suni bir ufuk meydana getiren uçuş aleti
long term time horizon
(Ticaret) uzun vadeli zaman
other; over the horizon
(Askeri) diğer; ufuk ötesi
over the horizon
(Askeri) UFUK ÖTESİ: Menzilini arttırmak ve yayın gücünü görüş hattının ötesine çıkarmak için atmosferik yansımaları ve kırılmaları kullanan bir emisyon sistemi
planning horizon
(Ticaret) planlama süresi
planning horizon
(Ticaret) planlama dönemi
political horizon
siyasi ufuk
political horizon
politik ufuk
radar horizon
(Askeri) RADAR UFKU: Bir radar anteninden çıkan yayınların yeryüzünün sathına teğet geçtiği noktaların oluşturduğu hat. Açık denizde bu hat yataydır ancak karada bölgenin topoğrafik özelliklerine göre değişir
sensible horizon
(Askeri) yatay ufuk
sensible horizon
(Askeri) YATAY UFUK: Gök yuvarlağının, herhangi bir noktadan, örneğin gözlemcinin gözünden geçen ve başucu -ayakucu hattına dikey olan bir düzlemle kesişmesi suretiyle meydana gelen gökküresi çemberi
true horizon
(Askeri) HAKİKİ, GERÇEK UFUK: l. Bir görüş noktasından geçen yatay düzlemin sınırı. 2. Fotogrametride; bir mercek sisteminin perspektif merkezinden geçen yatay düzlemin sınırı
visible horizon
(Askeri) GÖRÜNEN UFUK: Bak "apparent horizon"
visual horizon
(Sanat) göz ufku
İngilizce - İngilizce
The horizontal line that appears to separate the Earth from the sky
The range or limit of one's knowledge, experience or interest
A specific layer of soil or strata
A cultural sub-period or level within a more encompassing time period
{n} the line that terminates the sight
A division of cultural history which is characterized by a group of traits with a wide geographical distribution and a brief duration
Brand of advanced lead-acid batteries made by ElectroSource (also apparently the name of a stationary power supply system made by Exide ) The plates in a Horizon battery are arranged horizontally, instead of the more common vertical arrangement, hence the name Horizon batteries have very high energy density for lead-acid batteries, but are not general available at retail
The horizon is the line in the far distance where the sky seems to meet the land or the sea. A grey smudge appeared on the horizon. That must be Calais, thought Fay The sun had already sunk below the horizon
the great circle of the celestial sphere equi-distant from the zenith and the nadir
A given soil layer in a soil profile Horizons are designated as A, B, C, or D, with the A horizon being the surface layer, usually
a specific layer or stratum of soil or subsoil in a vertical cross section of land
the range of interest or activity that can be anticipated; "It is beyond the horizon of present knowledge" the line at which the sky and Earth appear to meet the great circle on the celestial sphere whose plane passes through the sensible horizon and the center of the Earth a specific layer or stratum of soil or subsoil in a vertical cross section of land
One of several lines or planes used as reference for observation and measurement relative to a given location on the surface of the earth The geographic horizon, also called the apparent horizon, is the distant line along which earth and sky appear to meet This is the usual concept of horizon and is used in weather observing The local horizon is the actual lower boundary of the observed sky or the upper outline of terrestrial objects including nearby natural obstructions, such as mountains
One of a particular layer of soil (e g , the organic-rich "a" horizon) as used in soil science
Line at which the Earth and sky appear to meet See also: zenith
The range or limit of ones knowledge, experience or interest
A distinct layer of soil encountered in vertical section
A plane passing through the eye of the spectator and at right angles to the vertical at a given place; a plane tangent to the earth's surface at that place; called distinctively the sensible horizon
(1) A surface separating two beds in sedimentary rock
(1) The line or circle which forms the apparent boundary between Earth and sky (2) (Geological) A plane in rock strata characterized by particular features, as occurrence of distinctive fossil species One of the series of distinctive layers found in a vertical cross-section of any well-developed soil
The chief horizontal line in a picture of any sort, which determines in the picture the height of the eye of the spectator; in an extended landscape, the representation of the natural horizon corresponds with this line
-A layer within the soil profile with morphological characteristics and properties different from layers below and/or above it
An individual layer within the soil which has its own unique charateristics (such as color, structure, texture, or other properties) that makes it different from the others in the soil profile
A soil layer approximately parallel to the earth's surface with definite physical and chemical characterisitcs
{i} line where the sky appears to meet the Earth; view, range of operations or activities, purview; limit of the knowledge or interest of a person
A vertical cut through a soil is called a soil profile The soil profile is divided into horizontal layers called horizons The A horizon is the uppermost one and is largely influenced by plant roots, microbial activity, earthworms, etc The C horizon is the deepest and consists of relatively unweathered material The B horizon occurs between the A and C horizons Generally, the B horizon best expresses the weathering processes taking place in the soil Not all soils have A, B, and C horizons Some soils may not have a B horizon, for instance, while other soils may have other horizons that we did not have mentioned here
Wherever one is located on or near the Earth's surface, the Earth is perceived as essentially flat and, therefore, as a plane The sky resembles one-half of a sphere or dome centered at the observer If there are no visual obstructions, the apparent intersection of the sky with the Earth's (plane) surface is the horizon, which appears as a circle centered at the observer For rise/set computations, the observer's eye is considered to be on the surface of the Earth, so that the horizon is geometrically exactly 90 degrees from the local vertical direction
Layers typical of the soil profile in a particular region
the great circle on the celestial sphere whose plane passes through the sensible horizon and the center of the Earth
The earliest Time Step for which a full History is retained It is expressed as a non-negative integer A Transitioned Variable maintains pointers to the Mode Transition Variable at both the Horizon and the Zenith
Your horizons are the limits of what you want to do or of what you are interested or involved in. As your horizons expand, these new ideas can give a whole new meaning to life
The horizontal plane passing through an observer and experienced as the circle where the sky meets the ground Geometrically, it's the "tangent plane" to the Earth's surface at the position where the observer is located One of the fundamental planes defining local space, along with the meridian and the Prime Vertical See also House
In geology, any given definite position or interval in the stratigraphic column or the scheme of stratigraphic classification; generally used in a relative sense
1 geologic A plane of stratification assumed to have been originally horizontal 2 soil A layer of soil distinguished by characteristic physical properties Soil horizons generally are designated by letters (for example, A horizon, B horizon, C horizon)
the line at which the sky and Earth appear to meet
If something is on the horizon, it is almost certainly going to happen or be done quite soon. With breast cancer, as with many common diseases, there is no obvious breakthrough on the horizon. In pedology, a distinct layer of soil forming part of the vertical sequence in a soil profile. Each horizon differs from the one above or below it in colour, chemical composition, texture, and structure. The horizons become differentiated during soil development because conditions vary with depth. There are generally three major layers within any given soil profile, and they are designated, from surface downward, as A, B, and C horizons. The A horizon generally contains more organic matter than the others; it is also the most weathered and leached. The B horizon tends to be a zone of accumulation, since all or part of the mineral matter removed from the A horizon in solution may be deposited in it. The C horizon consists chiefly of the materials from which the A and B layers were derived; called parent materials, these are only slightly altered, because they are in general not subjected to soil-forming processes
The line where the earth and sky, or ocean and sky, appear to meet
Patented white-wine hybrid grape variety recently released, (1996), from the Geneva Research Station of W New York Usually ripens during early to mid-October with bunch rot problems in some years Claimed to produce pleasant apple peel flavors in its wine, although some taste experts have noted labrusca and hybrid aromas in some samples Also recommended for juice production
The plane perpendicular to the local vertical direction as defined by a plumb-line
A plane parallel to the sensible horizon of a place, and passing through the earth's center; called also rational or celestial horizon
The great circle on the celestial sphere marked by a plane perpendicular to the zenith-nadir axis and tangent to the Earth at the point of the observer
the line at which the sky and Earth appear to meet the great circle on the celestial sphere whose plane passes through the sensible horizon and the center of the Earth a specific layer or stratum of soil or subsoil in a vertical cross section of land
the range of interest or activity that can be anticipated; "It is beyond the horizon of present knowledge"
The circle which bounds that part of the earth's surface visible to a spectator from a given point; the apparent junction of the earth and sky
the distant line along with the earth and sky appear to meet, where nearby obstructions are not considered as part of the horizon
The epoch or time during which a deposit was made
The unbroken line separating sky and water, as seen by an eye at a given elevation, no land being visible
orisont
horizon bar
line that designates the location of the horizon in artificial optical devices
artificial horizon
An instrument that displays the pitch and roll of an aircraft in flight by comparing its attitude to a gyroscopically-maintained indication of the flat horizon line
cosmological horizon
A boundary to the universe that any particular observer can observe
event horizon
A point of no return, by analogy to the astronomical usage
event horizon
The gravitational sphere of a black hole within which the escape velocity is greater than the speed of light, causing time to practically stop
split horizon
a method of preventing routing loops in distance-vector routing protocols by prohibiting a router from advertising a route back onto the interface from which it was learned
time horizon
A fixed point of time in the future where certain processes will be evaluated or assumed to end
tour d'horizon
An extensive tour; figuratively, a wide-ranging or general survey

In her engaging tour d'horizon When Everything Changed: The Amazing Journey of American Women from 1960 to the Present , Gail Collins quotes Van Gelder's lament .

event horizon
(Astronomi) The region, usually described as spherical, marking the outer boundary of a black hole, inside which the gravitational force is strong enough to prevent matter or radiation from escaping
on the horizon
IMMINENT, impending, close, near, approaching, coming, forthcoming, in prospect, at hand, on the way, about to happen, upon us, in the offing, in the pipeline, in the air, just around the corner; brewing, looming, threatening, menacing; (informal) on the cards
on the horizon
Imminent
A horizon
In ABC soil, the uppermost zone of soil, containing humus; topsoil. Also called zone of leaching
B horizon
In ABC soil, the second or subsurface zone of soil made of clay and oxidized materials and organic matter obtained from the A horizon by leaching; subsoil. Also called zone of accumulation, zone of illuviation
C horizon
The third-deepest soil zone in ABC soil, unaltered by weathering and made up of the parent rock from which the two uppermost layers derive as well as other mineral materials
a-horizon
The uppermost zone in the Soil Profile, from which soluble Salts and Colloids are leached, and in which organic matter has accumulated Generally this represents the most fertile soil layer Along with the B-Horizon, this layer constitutes part of the Zone of Eluviation
a-horizon
The humus-rich uppermost zone of a soil
a-horizon
the top layer of a soil profile; usually contains humus
appear on the horizon
come into view in the distance
artificial horizon
a navigational instrument based on a gyroscope; provides an artificial horizon for the pilot
artificial horizon
An instrument displaying a line on a flight indicator that lies within the horizontal plane and about which the pitching and banking movements of an aircraft are shown. Also called gyro horizon
artificial horizon
flight instrument which shows the aerodynamic balance of an aircraft
b-horizon
immediately below the A-horizon; contains deposits of organic matter leached from surface soils
c-horizon
beneath the B-horizon and above the bedrock; consisting of weathered rock
celestial horizon
A great circle on the celestial sphere having a plane that passes through the center of the earth and is parallel to an observer's horizon. Also called rational horizon
forecast horizon
(Ticaret) The future period of time for which a demand forecast is generated, typically as long as the longest single-item cumulative lead time (on a monthly planning basis) or for 2-5 year periods for strategic planning
geological horizon
a layer of rock with a particular composition (especially of fossils); for dating the stratum
horizons
plural of horizon
loomed on the horizon
appeared on the horizon, was seen very far away
on the horizon
{s} impending, forthcoming, about to happen, imminent
planning horizon
the total timespan covered by a firm's marketing plans; the length of the planning horizon is commonly determined by the degree of uncertainty in the environment
planning horizon
The length of time into the future planning systems generate requirements and messages The horizon should be at least as far out as the single longest cumulative lead time for any item in the system
planning horizon
The period of time to which a certain particular plan relates
planning horizon
The overall period considered in the planning process that spans all activities covered in the analysis or plan, and all future conditions and effects of proposed actions which would influence the planning decisions For timber resource planning purposes, the overall time period extends far enough into the future to assure that the allowable sale quantity can be achieved and maintained at the long-term sustained yield capacity It is the last year of the planning period (fixed by the planner), the length of the planning period that will be considered in the planning process For example, one 1995 plan had a "planning horizon" of 2025 AD
planning horizon
the time period which will be considered in the planning process
planning horizon
he time period which will be considered in the planning process
planning horizon
In an MRP system, the planning horizon is the span of time from the current to some future date for which material plans are generated This must cover at least the cumulative purchasing and manufacturing lead time, and usually is quite a bit longer
planning horizon
(Ticaret) The length of time into the future planning systems generate requirements and messages. The horizon should be at least as far out as the single longest cumulative lead time for any item in the system
sensible horizon
The plane intersecting an observer's position perpendicular to the line formed by the observer's nadir and zenith
soil horizon
a layer in a soil profile
time horizon
The length of time until you need a certain amount of money When choosing investments, it's important to know how long you can leave the money in the investment to grow
time horizon
Time Horizon denotes the number of years (or months) of historical asset price data that you wanted factored into the calculation for expected return Since FinPortfolio calculates an asset's expected return based on historical price data, defining the time horizon enables you to express your view as to what historical time period might best predict the behavior of the market going forward
time horizon
The length of time a sum of money is expected to be invested
time horizon
The time interval over which an investment program is to be completed An investor's time horizon is important in the selection of appropriate securities
time horizon
This refers to the length of time you should expect to keep your money in a mutual fund in order to enjoy a good return Aggressive funds, which are volatile, require a longer time horizon because the risk of losing money over the short term is great See "Time vs Risk " BACK TO TOP
time horizon
Time Horizon denotes the number of years (or months) of historical asset price data that an investor wants factored into the calculation for expected return
time horizon
The amount of time, usually expressed in years, that an investor expects to hold an investment
time horizon
The time period over which current judgements are expected to be relevant and investment results are to be measured
time horizon
The period of time that a person is willing to keep his or her money invested
time horizon
The length of time an investor plans to be investing
time horizon
Length of time an investor has to realize a particular financial goal
time horizon
The length of time an investment is held
time horizon
The period, usually expressed in years, for which an investor expects to hold an investment
time horizon
– The amount of time an individual has to invest to achieve their income goals For long-term retirement savings, the time horizon should include both the number of years until retirement as well as the number of years that the account balance should last while receiving a distribution
time horizon
The amount of time you have to invest before you will need to use the invested capital For example, the number of years until you will retire, plus each of the years you expect to be retired, are your time horizons for a retirement investment For college savings, there are four time horizons, one for each year of college Your time horizon is a key component to consider when deciding how much risk you can take on for your investment portfolio
time horizon
The amount of time a person has until he or she needs to access their investments
time horizon
The period of time considered by an analyst or decision maker in choosing among alternative designs or management strategies; typically the economic life for such facilities decisions as lease or purchase, build or buy, and renew or replace
time horizon
Time Horizon is the amount of time an investor is willing, or able, to hold an investment Generally, the longer one holds certain types of investments, the more likely it is that there will be a positive return Citibank considers an investment Time Horizon of less than three years to be a short-term Time Horizon, and a time of three years or longer to be a long-term Time Horizon
time horizon
Period for which an investor plans to hold investments
time horizon
~ The number of years between now and the time you intend to reach your investment goals
time horizon
The time window in which workers anticipate and plan into the future, allowing them to stay ahead of a situation
time horizon
Time Horizon is the amount of time an investor is willing, or able, to hold an investment
widen the horizon
open new possibilities, create new options
Türkçe - İngilizce
horizon
ufuk çizgisi horizon line, horizon
(in a picture)
horizon