distance

listen to the pronunciation of distance
İngilizce - Türkçe
{i} mesafe

Her ev diğerine bağırma mesafesindedir. - Each house is within shouting distance of another.

Güvenli bir mesafeden cesur olmak kolaydır. - It is easy to be brave from a safe distance.

(Askeri) MESAFE: Pruva direkleri arasındaki herhangi bir yönde yan yana münferit gemiler veya botlar arasında ölçülen mesafe
(Tıp) distans
uzaklık

Kalabalık güvenli bir uzaklıktan izliyordu. - The crowd watched from a safe distance.

Bunu uygun bir uzaklıktan sakince gözlemledi. - He observed this calmly, from a comfortable distance.

{i} uzak olma
{i} ara

Tokyo ve Osaka arasındaki mesafe yaklaşık 10 kilometreymiş diye duydum. - I heard that the distance between Tokyo and Osaka is about 10 km.

Gözler ve kulaklar arasında dört parmaklık bir mesafe vardır. - There is a distance of four fingers between the eyes and the ears.

{f} uzağa koymak
{f} geride bırakmak
perspektif

Tom perspektife baktı. - Tom stared into the distance.

soğukluk
resmiyet
uzak yer
mesafe uzaklık
süre

Araba sürerken kamyonlardan ve diğer araçlardan uzak durun. - Keep distance from trucks and other vehicles when driving.

araya mesafe koyma
mesafeler
uzak

O, uzakta bir köpek havlaması duydu. - She heard a dog barking in the distance.

Uzaktan bakıldığında, kaya, çömelen bir insan figürüne benziyor. - Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.

distance function
(Denizbilim) uzaklık fonksiyonu
distance learning
(Bilgisayar) teleeğitim
distance freight
mesafe navlunu
distance mark
uzaklık işareti
distance mark
mesafe işareti
distance measuring equipment
mesafa ölçme teçhizatı
distance modulus
uzaklık modülü
distance relay
aralık rölesi
distance decay effect
azalan mesafe etkisi
distance education
uzaktan öğrenim
distance education
Uzaktan eğitim
distance from beach
plajdan mesafe
distance learning
uzaktan eğitim
distance learning university
Uzaktan eğitim veren üniversite
distance-learning
(Eğitim) Uzaktan eğitim: Uzaktan eğitim öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojilerindendir. Eğitim teknolojisi tarafından incelenen bir fenomendir ve bu alanın eğitim bilimlerine yaptığı en büyük katkıdır. Uzaktan eğitim ile öğretmenler ve öğrenciler asenkron uzaktan eğitim (kendi seçtiği zamanlarda basılı veya elektronik ortamların el değiştirmesi) veya senkron uzaktan eğitim (eş zamanlı iletişimi sağlayan teknolojiler ile etkileşim) yöntemlerinden uygun ve mümkün olanını kullanarak eğitim çalışmalarını yürütebilirler
distance bar
(İnşaat,Teknik) aralık demiri
distance from bullet to text
(Bilgisayar) madde iminden metne uzaklık
distance from edge
Kenardan uzaklık
distance from indent to text
(Bilgisayar) girintiden metne uzaklık
distance from number to text
(Bilgisayar) sayıdan metne uzaklık
distance from text
Metinden uzaklık
distance limit
(Askeri) mesafe kısıtı
distance mark
(radar) mesafe işareti
distance measuring equipment
(Askeri) mesafe ölçüm cihazı
distance plate
mesafe ayar levhası
distance race
uzun mesafe yarışı
distance ring
mesafe tutma halkası
distance ring
(Tekstil) rondela
distance ring
aralık halkası
distance runner
uzun mesafe koşucusu
distance selling
(Ticaret) uzaktan satış
distance sleeve
mesafe tutucu kovan
distance table
mesafe tablosu
distance transform
uzaklik gurultusu
direct distance calling
şehirlerarası otomatik arama
direct distance dialling
direkt uzak arama, otomatik arama
direct distance dialing
şehirlerarası otomatik arama
orbital distance
Yörüngesel uzaklık
setback distance
(şehir planlama) Yapı yaklaşma sınırı, çekme mesafesi
in the distance
uzakta

O, uzakta bir köpek havlaması duydu. - She heard a dog barking in the distance.

Tom uzaktaki tapınak çanını duydu. - Tom heard the temple bell in the distance.

angular distance
açısal mesafe
angular distance
(Fizik,Teknik) açısal uzaklık
effort distance
kuvvet yolu
effort distance
(kaldıraçta) kuvvet kolu
excessive rail distance
sürekartman
facing distance
(Askeri) dönüş mesafesi
long distance communications
uzun mesafeler arası iletişim
safe distance
(Askeri) emniyet mesafesi
skip distance
atlama uzaklığı
stopping distance
(Askeri) durma
air distance
kuş uçuşu mesafe
atomic distance
atomik uzaklık
automatic long distance telephone system
otomatik uzun mesafe telefon sistemi
bond distance
bağ mesafesi
braking distance
eğleçleme mesafesi
braking distance
frenleme mesafesi
electrical distance
elektriksel uzaklık
focal distance
odak uzaklığı
hyperfocal distance
hiperfokal uzaklık
internuclear distance
çekirdeklerarası uzaklık
keep one's distance
uzak durmak
load distance
kaldıraçta yük kolu
long distance
şehirlerarası alısün
long distance
uzun mesafe

O uzun mesafe yürümeye alışkın. - He is used to walking long distances.

Uzun mesafeleri yürümeye alışkın değilim. - I'm not used to walking long distances.

long distance call
şehirlerarası görüşme
long distance flight
uzun mesafe uçuşu
long distance runner
uzun mesafe koşucusu
long-distance call
şehirlerarası alısün konuşması
long-distance flight
uzun mesafe uçuşu
mean distance
ortalama uzaklık
polar distance
kutup uzaklığı
sight distance
görüş uzaklığı
sighting distance
görüş uzaklığı
stopping distance
eğleç mesafesi
zenith distance
başucu uzaklığı
Transactional distance
(Eğitim) Etkileşim uzaklığı: Öğrenci ve öğretmen arasındaki psikolojik ve iletişimsel mesafe
a good distance
oldukça uzak
a good distance off
epey uzakta
a great distance
büyük bir mesafe
commute distance
ikamet yerinden işe olan uzaklık
distances
aralıklar
equal distance
eşit mesafede
going the distance
gidiş mesafesi
in distance
Uzakta

Education in distance.

in distance
mesafede
in the distance
Uzakta ama görüş ve duyuş menzilinde

1. We saw lights in the distance. 2. Alice stood staring into the distance. 3. Five miles of sand stretched away into the distance.

internuclear distance
çekirdeklerarasi uzaklık
into the distance
Uzakta ama görüş ve duyuş menzilinde

1. We saw lights in the distance. 2. Alice stood staring into the distance. 3. Five miles of sand stretched away into the distance.

keep at distance
mesafe tutmak
keep one´s distance from
-den uzak durmak, ile arasına mesafe koymak
keep s.o. at a distance
birine soğuk davranmak
landing distance
iniş mesafesi
levenshtein distance
(Bilgisayar) ismini rus bilim adamı vladimir levenshtein'dan alan ve iki dizi arasındaki farkı hesaplamak için kullanılan bir algoritma
levenshtein distance
(Bilgisayar) düzeltme mesafesi algoritması
levenshtein distance
(Bilgisayar) levenştayn mesafesi
minimum distance code
en az aralık kodu
power distance
güç uzaklığı
power distance
Güç aralığı, güç mesafesi
projection distance
projeksiyon mesafesi
signal distance
sinyal uzaklığı
some distance
biraz mesafe
striking distance
çarpıcı mesafe
the longest distance
en uzun mesafe
visibility distance
görüş mesafesi
what's the distance to it?
ne o mesafe nedir?
Hamming distance
Hamming uzakligi
a good distance off
oldukça uzak
angular distance
(Askeri) AÇISAL MESAFE: İki nokta arasındaki genişliğin açı cinsinden ifadesi
at this distance of time
bunca zaman geçtikten sonra
couching distance
(Argo) koltuk mesafesi
distanced
ayrı
distanced
bağımsız
distances
geri plân
distances
arka plân
extended distance
(Askeri) AÇIK MESAFE: Şahıs ve birlikler arasında, normalden daha fazla olan mesafe
extrapolation distance
(Nükleer Bilimler) dışarlanmış uzaklık
facing distance
(Askeri) DÖNÜŞ MESAFESİ: Bir askerin dönüş eğitimi yapabilmesi için hesaplanmış en küçük mesafe olan 35 santim
focal distance
(Askeri) ODAK NOKTASI UZAKLIĞI
from a distance
uzaktan

Uzaktan bakıldığında, büyük kaya eski bir kale gibi görünüyor. - Seen from a distance, the big rock looks like an old castle.

Benim bir evcil hayvan teorim şeylerin uzaktan görülmesidir. - A pet theory of mine is that things should be seen from a distance.

keep one's distance
mesafeli olmak
linear distance
(Askeri) uzunlamasına mesafe
long distance
uzun mesafe,uzun mesafeli
minimum safe distance
(Askeri) (NUCLEAR) ASGARİ GÜVENLİ MESAFE (NÜKLEER): Güvenlik ve tampon mesafesi yarı çaplarının toplamı
miss distance scorer
(Askeri) SAPMA MESAFESİ KAYITÇISI: Bir sapma mesafesi kayıtçısı, en yakın yaklaşma noktasındaki mermi yolundan hedefe olan düşey mesafeyi gösterir. Bu kayıtçı, ölçü aleti sapma mesafesini gösterir; ancak sağ-yukarı değerler bilinmemektedir
nominal ocular hazard distance
(Askeri) nominal oküler tehlike mesafesi
passing sight distance
geçme görüş uzaklığı
perihelion distance
(Astronomi) günberi geçişi
polar distance
(Askeri) kutup mesafesi
quantity and distance tables
(Askeri) miktar ve mesafe çizelgeleri
quantity/distance tables
(Askeri) MİKTAR VE MESAFE ÇİZELGELERİ: Depolanabilecek patlayıcı maddelerinin cins ve miktarı ve bu maksatla kullanılan depoların binalara, kara yıllarına, demir yollarına, cephaneliklerine ve diğer tesislere yakınlığı ile ilgili yönetmelik
road clearance distance
(Askeri) YOL BOŞALTMA MESAFESİ: Belirli bir yol kısmının, bütün kol hesabına boşaltılması için bir motorlu kol başının katetmesi gereken toplam mesafe. Bu mesafe, katedilecek yol ile motorlu kol derinliğinin toplamına eşittir
road distance
(Askeri) YOL MESAFESİ: Karayolu üzerinde bir noktadan başka bir noktaya olan mesafe. Kilometre veya mil olarak ifade edilir
role distance
(Pisikoloji, Ruhbilim) rol mesafesi
safe separation distance
(Askeri) EMNİYETLİ AYIRIM MESAFESİ: Ateşleme sistemi ile silah arasında tehlikeyle ilgili fonksiyonun kabul edilebilir en az mesafesi
safety distance
(Askeri) EMNİYET MESAFESİ: Bir kol düzeninde ilerleyen araçların güvenlik ihtiyaçları ışığında komutanca belirlenen mesafe
saluting distance
(Askeri) SELAMLAMA MESAFESİ: Selamın verildiği genel olarak 6: 30 adım arasındaki mesafe. Rütbe işaretinin 30 adıma kadar tanınması güç olmadığı için, bu mesafe azami mesafe olarak tespit edilmiştir
supporting distance
(Askeri) DESTEK MESAFESİ: İki birlik arasında mevcut bulunan ve birinin diğerine yardıma gitmesi için, zamanında aşması mümkün olan mesafe
unit distance code
birim uzaklikli kod
vehicle distance
(Askeri) ARAÇLAR ARASI MESAFE: Bir konvoy halindeki araçlarda, bir aracın önüyle diğer aracın arkasındaki uzaklık
within walking distance
yürünebilecek mesafede
İngilizce - İngilizce
To move away (from) someone or something

He distanced himself from the comments made by some of his colleagues.

To leave at a distance; to outpace, leave behind

Then the horse, with muscles strong as steel, distanced the sound.

The entire amount of space to the objective

He had promised to perform this task, but did not go the distance.

A considerable amount of space

The friendship did not survive the row: they kept each other at a distance.

The amount of space between two points, usually geographical points, usually (but not necessarily) measured along a straight line

The distance to Petersborough is thirty miles.

Distance remaining between your present position and a waypoint
{n} a space, respect, reserve, coolness
{a} left behind, cast out of a race
{v} to leave behind, to cast out or off
Français : Distance Deutsch : Entfernung
The space between two objects; the length of a line, especially the shortest line joining two points or things that are separate; measure of separation in place
If you distance yourself from a person or thing, or if something distances you from them, you feel less friendly or positive towards them, or become less involved with them. The author distanced himself from some of the comments in his book Television may actually be distancing the public from the war. + distanced dis·tanced Clough felt he'd become too distanced from his fans
(dstns) An interval of space between two points
3; to leave far behind; to surpass greatly
the effective bouting space between two fencers in combat
To cause to appear as if at a distance; to make seem remote
indifference by personal withdrawal; "emotional distance"
Refers to the relative positions of two opposing fencers See fencing measure
Space between two antagonists in fencing
The space separating the fencers We distinguish five distances: Open distance = farther than advance-lunge distance Advance-lunge distance Lunging distance Thrusting distance Close Quarters = closer than thrusting distance
To outstrip by as much as a distance see Distance, n
Must be defined each time Some use the front foot, some the back foot Some use the tip of the foot, some the heel Some substract an armlength
If two points, A and B, are located on a number line, then the positive difference of their coordinates is the distance between A and B
Remoteness of place; a remote place
Ideal disjunction; discrepancy; contrariety
To place at a distance or remotely
A withholding of intimacy; alienation; coldness; disagreement; variance; restraint; reserve
size of the gap between two places; "the distance from New York to Chicago"; "he determined the length of the shortest line segment joining the two points"
  Looking at this term from the standpoint of the narrator, the recounting narrator can have varying degrees and different types of distance from the story they are telling   Factors would include whether or not they are a part of the events as well as the passage of time since those events   Narrators can also have moral distance from their tale if their values have changed since they participated in the events they are recounting or intellectual distance if they have gained new insight or education since they performed the actions communicated  
{i} space between two points or things; condition of being apart; expanse, area
a measure of the disparity between two observations on a set of variables The most common measure is the squared Euclidian distance which is the sum of squared differences across a set of variables Letting m = the number of variables, and Xij be the value of the j-th variable for the i-th case, the squared Euclidian distance between cases k and l is
Distance learning or distance education involves studying at home and sending your work to a college or university, rather than attending the college or university in person. I'm doing a theology degree by distance learning
a remote point in time; "if that happens it will be at some distance in the future"; "at a distance of ten years he had forgotten many of the details"
{f} surpass, leave far behind; keep at a distance, maintain a distance between
When two things are very far apart, you talk about the distance between them. The distance wouldn't be a problem
The distance between two points or places is the amount of space between them. the distance between the island and the nearby shore Everything is within walking distance
If you are at a distance from something, or if you see it or remember it from a distance, you are a long way away from it in space or time. The only way I can cope with my mother is at a distance Now I can look back on the whole tragedy from a distance of forty years
Unless the context clearly indicates otherwise, "distance" means the same as "mileage "
keep at a distance; "we have to distance ourselves from these events in order to continue living
n The space between two points
The part of a picture which contains the representation of those objects which are the farthest away, esp
keep at a distance; "we have to distance ourselves from these events in order to continue living"
To move away from someone or something
in a landscape
The approximate distance to the nearest coastline The nearest coastline may be an island or a point on the U S shoreline
If you can see something in the distance, you can see it, far away from you. We suddenly saw her in the distance
The length (in feet, meters, miles, etc ) between two waypoints or from your current position to a destination waypoint This length can be measured in straight line (rhumb line) or great circle (over the earth) terms GPS normally uses great circle calculations for distance and desired track
The units of all distance measures
Usually treated as a measure of evolutionary divergence, i e phylogenetic distance increases with increasing evolutionary divergence Distances are usually expressed pair-wise among the terminal taxa, and can be calculated based on a specified evolutionary model; the model specifies the probabilities of character-state changes through evolutionary time Distances are popular for building phylogenetic trees from molecular sequence data (cf maximum likelihood, parsimony)
go far ahead of; "He outdistanced the other runners"
The distance between neurons, calculated from their positions with a distance function
the space between two points
Relative space, between troops in ranks, measured from front to rear; contrasted with interval, which is measured from right to left
those items which are viewed beyond arm's length are considered in the distance, i e , curbs, steps, television, etc
The vertical distance between a point and the regression line Usually known as the "residual "
the property created by the space between two objects or points
the property created by the space between two objects or points size of the gap between two places; "the distance from New York to Chicago"; "he determined the length of the shortest line segment joining the two points"
Remoteness in succession or relation; as, the distance between a descendant and his ancestor
The interval between two notes; as, the distance of a fourth or seventh
Distance between points P (x1, y1) and Q (x2, y2)
One of the three components of the time, distance, and shielding (TDS) response; refers to the recommendation that one maintain distance from a hazard if at all possible Refer to the North American Emergency Response Guide (NAERG) as an appropriate resource
Distance is coolness or unfriendliness in the way that someone behaves towards you. There were periods of sulking, of pronounced distance, of coldness. closeness
Length or interval of time; period, past or future, between two eras or events
If you keep your distance from someone or something, you do not get physically close to them. He walked towards the doorway, careful to keep his distance. distance yourself (from sth) to say that you are not involved with someone or something, especially to avoid being connected with them
The distance between two objects a measure of the interval between them It is important to understand that distances are not always measured by rulers, or their equivalent Measurements of distance are also related to measures of similarity and dissimilarity
a distant region; "I could see it in the distance"
A space marked out in the last part of a race course
the interval between two times; "the distance from birth to death"; "it all happened in the space of 10 minutes"
The distance of the location from the start of the line
The remoteness or reserve which respect requires; hence, respect; ceremoniousness
distance formula
Any algebraic expression that gives the distance between two points in a particular coordinate system in a particular number of dimensions
distance learning
education obtained remotely; often based on written correspondence material together with audio-visual material and sometimes summer schools and local tutorials
distance vector
An class of routing protocol based on sending global state between neighbouring nodes

Distance-vector protocols are more suited to external routing as they don't require a consistent world-view.

distance vision
The ability to see clearly an image that is relatively far away (greater than about 36 inches)
Distance Vector Multicast Routing Protocol
(Computers) protocol used for sending multicast transmissions over a network or IP (allows significant savings on network bandwidth), DVMRP
distance education
Distance Education (Commission on the Institutions of Higher Education North Central Association of Colleges and Schools) is defined, for the purposes of accreditation review, as a formal educational process in which the majority of the instruction occurs when student and instructor are not in the same place Instruction may be synchronous or asynchronous Distance education may employ correspondence study, or audio, or video, or computer technologies
distance education
At its most basic level, distance education is an educational delivery that does not physically limit the students to the same geographic location as the instructor or other classmates Technology such as voice, video, audio and print, perhaps in concert with face-to-face communication, is used to bridge the gap Today, technology is used to make new approaches to the teaching and learning processes possible
distance education
(n ) Learning and teaching that occurs when the student and teacher are not necessarily in the same place and/or interacting at the same time
distance education
Students are enrolled in a course that is delivered entirely over the internet with no 'face-to-face' classroom meeting
distance education
Education via communications media (Internet, correspondence, radio, television, and others) with little or no classroom or other face-to-face contact between students and teachers
distance education
a formal learning activity which occurs when students and instructor are separated by geographic distance or by time, often supported by communications technology such as television, videotape, computers or mail
distance education
Teaching and learning in which learning normally occurs in a different place from teaching
distance education
Distance education could refer to any education that is done away from a campus These types of courses include correspondence, off-campus center, on-line, video conferencing, compressed video, video/audio tape, and other new technologies emerging each year top^
distance education
Off-campus provision, the prime means of which is other than face-to-face interaction between teacher and learner
distance education
Classes taught over satellite or local television, through the Internet, by video tape or CD ROM, and by correspondence Some may be regularly scheduled; others may be taken when most convenient for the student's schedule
distance education
The process of providing instruction when students and instructors are separated by physical distance and technology, often in tandem with face-to-face communication, is used to bridge the gap
distance education
Also referred to as online learning; courses offered online that do not require the student to be on campus for most or all class participation Students can work with course materials at their own convenience or they can work collaboratively on class projects using tools like chat and discussion groups (bulletin boards)
distance education
Educational situation in which the instructor and students are separated by time, location, or both Education or training courses are delivered to remote locations via synchronous or asynchronous means of instruction, including written correspondence, text, graphics, audio- and videotape, CD-ROM, online learning, audio- and videoconferencing, interactive TV, and facsimile Distance learning does not preclude the use of the traditional classroom
distance education
(see distance learning) -
distance education
Options for students who cannot attend traditional on-campus courses such as telecourses, on-line courses or interactive television courses
distance education
Distance Learning, also known as correspondence education, refers to the alternative approach to traditional classroom instruction, whereby learning packages are delivered to the learners via multiple channels: mail, media The term is used to designate any learning that takes place between a teacher and a learner when they are not in the same place at the same time Today, distance learning has evolved into Web Based Education due to Information Technology, especially the Internet
distance education
Defined as planned teaching/learning experience that uses a wide spectrum of technologies to reach learners at a distance and is designed to encourage learner interaction and certification of learning
distance education
Eduation that takes place when the teacher and student are separated by space or time The gap between the two can be bridged through the use of technology -- audio tapes, videoconferencing, satellite broadcasts and online technology, just to name a few -- and/or more traditional delivery methods such as the postal service
distance education
Off campus study completed via correspondence
distance education
Describes instruction and learning that occur when the instructor and learner do not physically meet in the same place or at the same time Instructor and learner convey information via technology, which may include mail, telephone, audiotape, videotape, satellite, and the Internet-singly or in any combination
distance education
Courses offered by methods other than face to face delivery These are mainly offered by TAFE NSW through the Open Training and Education Network – Distance Education (OTEN–DE)
distance education
Instructor and student are in different locations
distance education
[return to top] Often used interchangeably with distance learning Typically the learners and instructors are separated by time and place Interaction must take place through some form of media, such as print (correspondence courses) or electronic (computers) Most distance education courses use a combination of media and technologies For example, Athabasca courses rely on a combination of print and computer
distance education
any learning situation where students are physically separated from their instructor
distance education
Distance education (DE) takes place when an instructor and student are separated by physical distance, and various technologies (e g , Internet, videoconferencing, etc ), are used to bridge the distance These types of instructional delivery systems can provide nontraditional students with a second chance at a college education, and reach those disadvantaged by time constraints, physical disability, or remote geographical location Sometimes called distance learning
distance formula
Algebraic expression that gives the distances between pairs of points in terms of their coordinates (see coordinate system). In two-and three-dimensional Euclidean space, the distance formulas for points in rectangular coordinates are based on the Pythagorean theorem. The distance between the points (a,b) and (c,d) is given by SquareRoot((a -c)^2 + (b -d)^2). In three dimensional space, the distance between the points (a, b, c) and (d, e, f) is SquareRoot((a -d)^2 + (b -e)^2 + (c -f)^2)
distance learning
Education in which students take academic courses by accessing information and communicating with the instructor asynchronously over a computer network. Also called distance education. a method of study that involves working at home and sending your work to your teacher
distance learning
- Teaching/learning that occurs off of a traditional campus through a variety of delivery forms, including audio, audio-graphic, satellite video, two-way videoconferencing, computer telecourse, internet wide area networks, local area networks or other electronic means
distance learning
Term often used as synonymous with distance education, not strictly correctly since distance education includes teaching as well as learning
distance learning
Learning in your own base from correspondence type materials, including course units, books, videos, tapes and television Tutors and learners are generally separated by geographical distance and contact is usually by means of post or telephone
distance learning
The integration of technology in educational courses whereby students may view and participate in lectures from various locations, or on an individual basis (using CD-ROMs, for instance) Various forms of computer-based communication (email, newsgroups, videoconferencing, electronic forums) may be used to facilitate class discussions, faculty "office hours," and communication among students and between faculty and students (See the Classroom Technology Services Web site )
distance learning
Learning through TV, radio, correspondence, computer network, CD-ROM, video and so on
distance learning
(Ticaret) Systems that deliver education and training from a centralized source to remote locations. They may be real-time or periodic, and include methods for interaction, testing and student feedback
distance learning
Using technology such as two-way, interactive television, teacher and student(s) in different locations may communicate with one another as in a regular classroom setting
distance learning
Instruction provided at a distance to students who do not come to the institution Traditional distance education uses printed materials and correspondence between the learner and the tutor Modern technology now allows the internet to improve this by the use of computer conferencing, and other communication between learners and teachers, using voice, video, and course materials on the web
distance learning
A term encompassing all learning that takes place at locations remote from the point of instruction Distance learning may take the form of an instructor-led course delivered via satellite to multiple remote locations Distance learning may also be training applications delivered via computer networks to students at any network node Web-based training is one distance learning method in that the training application resides on a Web server while students may use the training from any location that can access the server
distance learning
a means by which teaching / learning can be achieved over distances including (but not limited to) telecommunications such as the Internet, cable-television, videoconferencing, etc
distance learning
possibility offered by the implementation of the connection of schools to the Internet, in which students can be taught, via tele-conferencing and the passage of information over networks, while in a different geographic location from other students, as well as from their teacher
distance learning
Educational instruction carried out at a site other than the classroom where an instructor is located, typically via satellite or cable television and in real time
distance learning
Courses that are taught to students who are separated by time and/or space from the instructor Modes of delivery for these classes include: telecourses, online courses, video taped courses, correspondence courses, or live-interactive courses At GVSU, it refers to courses taught via the World Wide Web as well as Interactive Television (ITV)
distance learning
The use of technology to allow learners to receive education irrespective of time and location If they receive the education at the same time as it is offered in an on-campus learning environment, the offering is said to be synchronous (i e occurring at the same time) In most on-line learning situations the education is occurring asynchronously (i e the learners are not accessing the information at the same time it is offered nor at the same time that other learners may be accessing it)
distance learning
Learning through TV, radio, correspondence or via computer networks which takes place mainly at a distance from the educational institution responsible for the learning programme
distance learning
is defined as a formal educational process in which some or all of the instructional interaction occurs when student and instructor are not in the same place Distance learning delivery media may include the Web/Internet (often referred to as 'online'), print-based correspondence, television or radio broadcast, pre-recorded audio or video, or other computer technologies
distance learning
Education Week defines the term as the use of telecommunications technologies, including satellites, telephones and cable-television systems, to broadcast instruction from one central site to one or more remote locations Typically, a television image of a teacher is broadcast to students in remote locations; this may also be done using interactive videoconferencing More and more students and campuses are recognizing the value of online courses The industry has progressed a great extent, in securing reliable and effective systems to administer the courses
distance learning
method of studying from far away, system of learning from home (via the Internet or by sending assignments in the mail)
distance learning
Learning that takes place when the instructor and student are separated by space and/or time The gap between the two can be bridged through the use of technology - such as audio tapes, videoconferencing, satellite broadcasts and online technology - and/or more traditional delivery methods, such as the postal service
distance learning
A high-tech alternative to correspondence courses, these classes are offered via satellite or internet
distance learning
Using technology - including radio, television, computer, or video -- to allow students in one location to participate in a class being offered at another location
distance learning
A formal educational process in which the major portion of the instruction occurs when the learner and the instructor are not in the same place at the same time
distance learning
An option for earning course credit at off-campus locations via cable television, Internet, satellite classes, videotapes, correspondence courses, or other means
distance learning
A method of instruction delivered primarily by distance using forms of technology such as satellites, computers, tele-conferencing networks, televisions/radio broadcasts and other mechanisms Support programmes may be required involving the more conventional institution-based and face-to-face methods of learning but the key component of a distance learning programme is delivered outside the institution without face-to-face instruction
distance learning
An option for earning course credit off-campus via cable television, Internet, satellite classes, videotapes, correspondence courses, or other means
distance learning
Courses offered by correspondence and/or telecommunications (e g , videoconferencing, Internet)
distance race
A race of relatively long distance, especially a running race longer than 1,500 meters (1635 yards)
distance runner
A runner who competes in distance races
distance vision
vision for objects that a 20 feet or more from the viewer
directed distance
A segment of a line having an indicated positive sense
Cartesian distance
Euclidean distance
Euclidean distance
The distance between two points defined as the square root of the sum of the squares of the differences between the corresponding coordinates of the points; for example, in two-dimensional Euclidean geometry, the Euclidean distance between two points a = (ax, ay) and b = (bx, by) is defined as:
Levenshtein distance
The number of edits (replacements, deletions and insertions) required to change one string into another
Manhattan distance
The distance between two points in a grid based on a strictly horizontal and/or vertical path (that is, along the grid lines), as opposed to the diagonal or "as the crow flies" distance. The Manhattan distance is the simple sum of the horizontal and vertical components, whereas the diagonal distance might be computed by applying the Pythagorean theorem
automatic distance control
Technologies that utilize radar, infrared and image processing to allow for a decentralized recording of the environment around the vehicle. Includes adaptive cruise control (ACC)
braking distance
The distance travelled by a vehicle between the time that the brakes are applied and the vehicle coming to rest
cartesian distance
An alternative spelling of Cartesian distance
distances
plural form of distance
distances
Third person singular simple present of to distance (oneself)
edit distance
A string distance
effort distance
The distance from the effort on a lever to the fulcrum
go the distance
To participate in a boxing match for its maximum number of rounds
go the distance
To have the endurance to see a difficult sustained challenge to its natural end without faltering
interplant distance
Standard distance between individual plants placed in an ordered garden or field

The optimum interplant distance for crops depends on the species.

long-distance
Over a great length (e.g. a long-distance runner)
long-distance
Referring to a non-local telephone call, a toll call
luminosity distance
An estimate of the distance of a body based on its luminosity and the inverse square law
mean distance between failure
A measure of reliability that expresses the average distance travelled by a type of lorry, bus, rolling stock, etc, before preventative or reparative maintenance is required
resistance distance
In classical mechanics, the distance from the resistance (on a lever) to the fulcrum
self-distance
The ability to critically reflect on yourself and your relations from an external perspective
spitting distance
A short distance

Look around. Justice Building. County Jail. Sheriff's Department. A thousand cops within spitting distance..

spooky action at a distance
quantum entanglement
stopping distance
The distance that is the sum of the thinking distance and the braking distance
striking distance
A distance at which one is sufficiently near to an objective to have a opportunity to achieve it

The probe breakthrough confirmed that French and British tunnelers were within striking distance of completing the first tunnel under the English Channel.

striking distance
A distance at which a soldier, military force, vessel, etc. is sufficiently near to be able to attack an opponent

The two brigades at either end of the Boer lines had lost no chance of pushing in, and now they had come within striking distance.

string distance
Any of several metrics that represent the degree of similarity betwen two strings of characters

The string distance between 'here' and 'there' is 1 (insertion of a t).

taxicab distance
the distance between two points located on a grid, where the only path allowed is vertical and horizontal lines

The taxicab distance between (0,0) and (3,4) is 7.

thinking distance
The distance travelled by a vehicle between the time that a need to brake is perceived and the time that the brakes are applied
aesthetic distance
The frame of reference that an artist creates by the use of technical devices in and around the work of art to differentiate it psychologically from reality
go the distance
To carry a course of action through to completion
in the distance
Far away but still able to be seen or heard

1. We saw lights in the distance. 2. Alice stood staring into the distance. 3. Five miles of sand stretched away into the distance.

into the distance
Far away but still able to be seen or heard

1. We saw lights in the distance. 2. Alice stood staring into the distance. 3. Five miles of sand stretched away into the distance.

levenshtein distance
(Bilgisayar) Levenshtein distance is a metric for measuring the amount of difference between two sequences. The Levenshtein distance between two strings is given by the minimum number of operations needed to transform one string into the other, where an operation is an insertion, deletion, or substitution of a single character
transactional distance
(Eğitim) Transactional distance is the cognitive space between learning peers, teachers and content in a distance education setting. Coined by Michael G. Moore in 1980, transactional distance is a function of dialog and structure in distributed adult learning settings. Distance decreases with dialog and increases with structure so that a classroom with high interaction and less rigid format will be more engaging to learners
A distance
ways
astronomical distance
enormous distance
at a distance
faraway, not nearby
braking distance
distance required to slow down to a complete stop
cover a distance
move a long way, travel far
distanced
past of distance
distances
Third person singular simple present of to distance (oneself.)
distances
plural of distance
distancing
present participle of distance
focal distance
the distance from a lens to its focus
image distance
distance between an image and an optical device (such as a lens)
keep at a distance
maintain a distance, stay away from; make someone stay away from
keep one's distance
keep oneself apart, hold oneself at a distance, keep oneself away, stay away
keeping one's distance
staying far away from, staying a safe distance away from
kept his distance
maintained a distance, stayed far away
long distance
n interlokal
long distance
The communication of information to a destination outside the local calling area Also called "long haul" traffic
medium-distance runs
foot race of a distance between 800 meters and one mile
middle distance
A middle-distance runner is someone who takes part in races of medium length, for example 800 metres. the part of a picture or view that is between the nearest part and the part that is furthest away
middle distance
If you are looking into the middle distance, you are looking at a place that is neither near nor far away. He stares detachedly into the middle distance, towards nothing in particular
distance