reach

listen to the pronunciation of reach
Englisch - Türkisch
{f} erişmek

Yokohama'ya erişmek iki saatimi aldı. - It took me two hours to reach Yokohama.

{f} ulaşmak

Adaya tekne ile ulaşmak kolaydır. - The island is easy to reach by boat.

Eğer her kullanıcı Tatoeba'ya günde yirmi ilave yaparsa, Noel'e kadar bir milyon cümleye ulaşmak mümkün olabilir. - If every user added twenty a day to Tatoeba, it might be possible to reach one million sentences by Christmas.

{f} uzanmak
ermek
{f} varmak

Onlar tatmin edici bir uzlaşmaya varmak için müzakere ediyorlar. - They are negotiating to reach a satisfactory compromise.

Varmak istediğiniz yere ulaştınız. - You have reached your destination.

{i} erişme

Yokohama'ya erişmek iki saatimi aldı. - It took me two hours to reach Yokohama.

vâsıl olmak
{i} ulaşma

Düşman kasabaya ulaşmadan önce, onların ilerlemesini durdurun. - Check the enemy's progress before they reach the town.

Tom, Mary'ye ulaşmaya çalıştı. - Tom tried to reach Mary.

{f} ulaş

Zararları bir milyon yene ulaştı. - Their losses reached one million yen.

O,tepeye ulaşamayacak kadar çok kısadır - She's too short to reach the top.

{f} -e
{f} yetişmek

Tom üst rafa yetişmek için çok kısaydı. - Tom was too short to reach the top shelf.

{i} uzanma
{i} kavrayış

Bu kitabın onun kavrayışının ötesinde olduğunu düşünüyorum. - I think this book is beyond his reach.

{i} kavrama gücü
{i} ulaşılabilecek uzaklık
{f} out for (almak üzere) -e uzanmak
{i} erim
{i} menzil
{f} iletişim sağlamak
temas kurmak
elin erişebileceği uzaklık
bulmak

Tom'a ulaşmak için bir yol bulmak zorundayız. - We have to find a way to reach Tom.

uzatıp vermek
uzatmak
anlayış
ile iletişim kurmak
kol uzunluğu
-e varmak
görüşmek
{f} idrak etmek
{f} vermek
{f} out (elini/kolunu) uzatmak; uzanmak: He reached out and took my hand. Uzanıp elimi tuttu
uza

O, kitabı almak için uzandı. - He reached out for the book.

Ayağa kalktı ve şapkasına uzandı. - He stood up and reached for his hat.

{f} geçirmek (yumruk)
reach for almak üzere uzanmak
{f} isabet ettirmek
{f} uzanıp vermek
{i} alan

Acele etsek iyi olur yoksa biz kamp alanına ulaşmadan önce fırtınaya yakalanırız. - We had better hurry or we'll be caught in the storm before we reach the camping site.

Onlar kazların beslendiği alana ulaştığında, o oturdu ve saf altın rengi olan saçını açtı. - When they had reached the common where the geese fed, she sat down and unloosed her hair, which was of pure gold.

reach down elini aşağıya uzatmak
{f} çarpmak
ver

O yirmi yaşına ulaşıncaya kadar bir şarkıcı olmaya karar vermedi. - She did not decide to be a singer until she reached the age of twenty.

Tom silahına davranmayı düşündü fakat yapmamaya karar verdi. - Tom thought about reaching for his gun, but decided not to.

elini uzatıp almak veya alarak vermek
{f} etkilemek
saha
dayanmak
yetmek
basmak
dokunmak

Tom Mary'ye dokunmak için uzandı. - Tom reached out to touch Mary.

ulase
reach out
uzanmak
reach the end of the line
Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek
reach down
elini aşağıya uzatmak
reach a conclusion
bir sonuca varmak
reach the end of the line
İşin/yolun sonuna gelmek
reach the end of the road
İşin/yolun sonuna gelmek
reach ahead
ileriye uzanmak
reach one's goal
amacına ulaşmak
reach out
el/kol uzatmak
reach rock bottom
başaşağı gitmek
reach rock bottom
tepetaklak inmek
reach a goal
Bir hedefe/gayeye ulaşmak
reach a goal, e
bir hedefe ulaşmak e
reach a stable level; level off
istikrarlı bir seviyesine ulaşmak; düzey kapalı
reach a verdict
kesin bir hükme varmak
reach across
genelinde ulaşmak
reach an agreement
Anlaşmaya varmak
reach around
etrafında ulaşmak
reach closure on an issue or event
bir konu veya olay hakkında kapatma ulaşmak
reach into
içine ulaşmak
reach manly years
erkekçe yıl ulaşmak
reach out
Yardım etmek,yardım eli uzatmak

I'll try to reach out orphan child about their school life.

reach out
Elini uzatmak, uzanmak, yardım eli uzatmak
reach out in
ulaştırdı
reach rock bottom
(fiyatlar hakkında) başaşağı gitmek, tepetaklak inmek
reach stacker
istifleyici ulaşmak
reach success
Başarıya ulaşmak
reach the bottom line
sonuca ulaşmak
reach the level of civilization
uygarlık seviyesine ulaşmak
reach to summit
Zirveye ulaşmak
reach truck
Forklift
reach up
-e ulaşmak, -e erişmek
reach; succeed
ulaşmak; başarılı
reach an accord
(with) (ile) anlaşmaya/mutabakata varmak
reach an agreement
anlaşmak
reach an agreement
bağdaşmak
reach first base
(deyim) get to/reach/make first base (with sth.) (başlıca ABD,kd) bir plan veya projenin ilk safhasını tamamlamak
reach for
(Fiili Deyim ) elini uzatıp almaya kalkışmak , -e uzanmak
reach for
(almak/dokunmak üzere) -e uzanmak/elini uzatmak
reach for one's gun
silahına davranmak
reach forth
elini uzatmak
reach forth
uzanmak
reach its peak
zirvesine ulaşmak
reach me down
ucuz (giysi)
reach me down
hazır
reach me downs
ucuz hazır elbise
reach no conclusion
sonuca varmamak
reach no conclusion
sonuçlanmamak
reach on impasse
çıkmaza girmek
reach out
elini uzatmak
reach out for
uzanmak
reach out for
almak üzere uzanmak
reach the end of one's journey
yolu almak
reach the middle
ortalamak
reach the peak
zirveye ulaşmak
reached
erişilen
reachable
Erişilebilir
out of reach
yetişilmez
out of reach
erişilmez
out of reach
erişilemeyen
reach for
davranmak
reach out
uzatmak
though schools out reach
(Eğitim) ulaşılması zorlu okullar
try to reach
ulaşmaya çalışmak
try to reach an agreement
anlaşmaya çalışmak
arm's reach
elin yetişeceği mesafe
be within arms reach
yakın olmak
be within arms reach
elinin altında olmak
fail to reach
ulaşama
out of reach
uzak
reaching
{f} ulaş

Altı saatlik tırmanıştan sonra, nihayet dağın zirvesine ulaşmayı başardık. - After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.

Dağın tepesine ulaşmayı başardım. - I succeeded in reaching the top of the mountain.

reaching
{i} ulaşma

Ne yapmayı planladığını biliyorum ve amacına ulaşmanı engellemek elimden gelen her şeyi yapacağım. - I know what you are planning to do and I'll do everything I can in order to prevent you reaching your goal.

Altı saatlik tırmanıştan sonra, nihayet dağın zirvesine ulaşmayı başardık. - After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.

arm's reach
elin yetişeceği uzaklık
arms reach
elin yetişeceği mesafe
beyond reach
ulaşamayacağımız
couldn't reach the indicated web server
belirtilmiş ağ sunucusuna ulaşılamıyor
fail to reach
ulasama
get reach smooth water
yumuşak su ulaşmak olsun
global reach
global erişim
hard to reach
ulaşmak zor
in reach
Ulaşılabilir, erişilebilir; menzilde, menzil dahilinde
place s.t. out of s.o.´s reach
1. bir şeyi birinin erişemeyeceği/yetişemeyeceği bir yere koymak. 2. bir şeyi biri için imkânsız hale getirmek
reachable
ulaşılabilir
reached
uzattı
reaches
ulaşır
reaching
ulaşarak
what is within my reach
ne benim ulaşmak içinde
within reach
Ulaşılabilir, erişilebilir; menzilde, menzil dahilinde
within reach of
ulaşamayacağı içinde
as far as the eye can reach
göz alabildiğine
as far as the eye could reach
göz alabildiğine
be out of reach
el altında olmamak
be out of reach
erişilemez olmak
fail to reach
ulaşamamak
global reach laydown
(Askeri) küresel alçaktan yaklaşma
harbor reach
(Askeri) liman sahası
it's not within reach
El altında değil
out of reach
yetişilemez
reachable
{s} yetişilir
reaching
ulaşma
river reach
nehrin kolu
summit reach
ayırım yeri
tidal reach
(Askeri) gel-git ulaşma noktası
within reach
yakın
within reach
yetişilebilir
within reach
erişilebilir
Englisch - Englisch
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
An extended portion of land or water; a stretch; a straight portion of a stream or river, as from one turn to another; a level stretch, as between locks in a canal; an arm of the sea extending up into the land
To arrive at by effort of any kind; to attain to; to gain; to be advanced to

In 3 years, he reached the position of manager.

To extend to; to stretch out as far as; to touch by virtue of extent; as, his hand reaches the river
The distance a boxer's arm can extend to land a blow
To strain after something; to make efforts

Reach for your dreams.

To extend; to stretch; to thrust out; to put forth, as a limb, a member, something held, or the like

He reached for his shoe with his legs.

Any point of sail in which the wind comes from the side of a vessel
To extend in dimension, time etc.; to stretch out continuously (past, beyond, above, from etc. something)

The Thembu tribe reaches back for twenty generations to King Zwide.

Hence, to deliver by stretching out a member, especially the hand; to give with the hand; to pass to another; to hand over; as, to reach one a book
Hence, to extend an action, effort, or influence to; to penetrate to; to pierce, or cut, as far as
To stretch out the hand
To understand; to comprehend

I didn't reach what he was trying to tell me.

To attain or obtain by stretching forth the hand; too extend some part of the body, or something held by one, so as to touch, strike, grasp, or the like; as, to reach an object with the hand, or with a spear

I can't quite reach the pepper, could you pass it to me?.

The act of stretching or extending; extension; power of reaching or touching with the person, or a limb, or something held or thrown

and we have learned not to fire at any of the dinosaurs unless we can keep out of their reach for at least two minutes after hitting them in the brain or spine, or five minutes after puncturing their hearts--it takes them so long to die.

The power of stretching out or extending action, influence, or the like; power of attainment or management; extent of force or capacity
To strike, hit, or tough with a missile; as, to reach an object with an arrow, a bullet, or a shell
Extent; stretch; expanse; hence, application; influence; result; scope
An exaggeration; an extension beyond evidence or normal; a stretch

To call George eloquent is certainly a reach.

"The chair must not touch the wall
{v} to hold out, extend, arrive at, vomit
{n} power, ability, extent, fetch, scheme
If a place or thing is within reach, it is possible to have it or get to it. If it is out of reach, it is not possible to have it or get to it. It is located within reach of many important Norman towns, including Bayeux The price is ten times what it normally is and totally beyond the reach of ordinary people
If something reaches a place, point, or level, it extends as far as that place, point, or level. a nightshirt which reached to his knees The water level in Lake Taihu has reached record levels
The total number of different people your organisation or campaign reaches
The act of stretching or extending; extension; power of reaching or touching with the person, or a limb, or something held or thrown; as, the fruit is beyond my reach; to be within reach of cannon shot
To extend to; to stretch out as far as; to touch by virtue of extent; as, his land reaches the river
reach a point in time, or a certain state or level; "The thermometer hit 100 degrees"; "This car can reach a speed of 140 miles per hour"
The number of different persons exposed to a specific media vehicle or schedule at least once Usually measured over a specific period of time
To strike, hit, or touch with a missile; as, to reach an object with an arrow, a bullet, or a shell
(1) An arm of the ocean extending into the land (2) A straight section of restricted waterway of considerable extent; may be similar to a narrows, except much longer in extent
{f} arrive; obtain, procure; extend the arm outward
The pole or rod which connects the hind axle with the forward bolster of a wagon
The number of people or households that are exposed to an advertisement at least once over a specified period of time
The percentage of consumers in the advertising target actually exposed to a particular advertisement in a stated time period p 493
(1) The estimated number of individuals in the audience of a broadcast that is reached at least once during a specific period of time (2) Also applies to Outdoor advertising audiences
the limits within which something can be effective; "range of motion"; "he was beyond the reach of their fire"
A metric that estimates, for a given reporting period, the Unique Visitors to a website or network of websites, as a percentage of all Unique Visitors considered accessible to that website or network of sites Percent of the audience "reached"
If you try to reach someone, you try to contact them, usually by telephone. Has the doctor told you how to reach him or her in emergencies? = contact
reach a goal, e g , "make the first team"; "We made it!"; "She may not make the grade"
Someone's or something's reach is the distance or limit to which they can stretch, extend, or travel. Isabelle placed a wine cup on the table within his reach
To sail with the wind coming over the midships of the boat, often a boat's best and fastest point of sail
place into the hands or custody of; "hand me the spoon, please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over the prisoner to his lawyers"
the act of physically reaching or thrusting out
The number of different people exposed to an advertising message at least once during a specified period of time
be in or establish communication with; "Our advertisements reach millions"; "He never contacted his children after he emigrated to Australia"
(1) Most generally, any specified length of a stream or conveyance (2) A length of channel which is uniform in its discharge depth, area, and slope (3) A length of channel for which a single gage affords a satisfactory measure of the stage and discharge (4) The length of a river between two gaging stations
to gain with effort; "she achieved her goal despite setbacks"
to exert much effort or energy; "straining our ears to hear"
To overreach; to deceive
so as to touch, attain to, or be equal to, something
move forward or upward in order to touch; also in a metaphorical sense; "Government reaches out to the people"
When someone or something reaches a place, they arrive there. He did not stop until he reached the door He reached Cambridge shortly before three o'clock
reach a goal, e
to extend as far as; "The sunlight reached the wall"; "Can he reach?" "The chair must not touch the wall"
An expanse of a stream channel
The distance a boxers arm can extend to land a blow
The percentage of different households or demographics that were exposed to a media schedule at least one time Since reach is an unduplicated measurement of all exposures to a household/demographic, it can never exceed 100% Expressed as an absolute number, reach is referred to as net impressions or net audience
If someone or something has reached a certain stage, level, or amount, they are at that stage, level, or amount. The process of political change in South Africa has reached the stage where it is irreversible We're told the figure could reach 100,000 next year
The amount of different types of people who see an ad or message, including a website Popularity
To extend in dimension, time, amount, action, influence, etc., so as to touch, attain to, or be equal to, something
An effort to vomit
A stream section with fairly homogeneous characteristics; for example, a treatment plant that services a trailer park
"make the first team"; "We made it!"; "She may not make the grade"
1 The length of channel uniform with respect to discharge, depth, area, and slope 2 The length of a channel for which a single gage affords a satisfactory measure of the stage and discharge 3 The length of a river between two gaging stations 4 More generally, any length of a river
To extend in dimension, time, amount, action, influence, etc
The total number of people or households reached by a medium or by an announcement Usually expressed as a percentage of the market
A stream section with fairly homogeneous characteristics
Unique Web users that visited the site over the course of the reporting period, expressed as a percent of the universe for the demographic category Also called unduplicated audience
The number of different target customers who are exposed at least once to a commercial or advertisement during a specific time period
reach for the stars
To have high hopes, to be ambitious
reach-around
Manual stimulation of a sexual partner's genitals during anal or vaginal intercourse from behind
reach the end of the line
Reach the point at which something can no longer continue in the same way
reach the end of the road
Reach the point at which something can no longer continue in the same way
reach a breakthrough
find the solution to a problem; overcome opposition
reach a decision
arrive at a conclusion, make a decision, decide to move in a particular direction
reach an understanding
come to an agreement
reach completion
become finished, become whole
reach into
run into or up to
reach majority
reach the age of adulthood, reach the age of legal responsibility
reach one's nostrils
be smelled; have a strong odor
reach out
reach outward in space; "The awning extends several feet over the sidewalk"
reach out
stretch out one's hand; get in touch with
reach out
reach: move forward or upward in order to touch; also in a metaphorical sense; "Government reaches out to the people"
reach out
attempt to communicate; "I try to reach out to my daughter but she doesn't want to have anything to do with me
reach out
attempt to communicate; "I try to reach out to my daughter but she doesn't want to have anything to do with me"
reach out
move forward or upward in order to touch; also in a metaphorical sense; "Government reaches out to the people"
reach out
extend: reach outward in space; "The awning extends several feet over the sidewalk"
reach the finals
make it to the last set in a series of games, make it to the finish
reach the quarter-finals
make it to the round just before the semifinals (Sports)
reach the semi-finals
make it to the rounds just before the final deciding round (Sports)
reach the wrong hands
be delivered to the wrong person, arrive to the wrong person
arm's reach
The area within which something may be accessed without moving

All my reference books are within arm's reach.

boardinghouse reach
The inconsiderate act of reaching across a neighboring diner to retrieve a distant item at the table (considered poor etiquette)
boardinghouse reach
The ability to reach a long distance across a table to get desired food

He developed his boardinghouse reach in the oil fields.

dry reach
A dry or no longer active branch or reach (i.e. segment) of a river
reachable
That may be reached from another node in a graph by passing along one or more lines
reachable
Within easy reach; accessible
reacher
A device used to reach something
reacher
A person who reaches
reaches
plural form of reach
reaches
Third-person singular simple present indicative form of reach
reaches
The extreme limits

If we look to the nether reaches of the list, we find some anomalies.

reaching
Sailing on a reach
broad reach
(Denizcilik) (verb) (broad-reach) [no OBJ.] sail with the wind in this position
broad reach
(Denizcilik) (noun) a point of sailing in which the wind blows over a boat's quarter, between the beam and the stern: on a broad reach they are magnificent craft
market reach
(Pazarlama) Estimated number of the potential customers it is possible to reach through a an advertising medium or a promotional campaign
beyond reach
beyond what one is able to achieve, beyond one's ability, beyond where one can extend the arm
fail to reach an agreement
be unable to agree
global reach
When people talk about the global reach of a company or industry, they mean its ability to have customers in many different parts of the world. The company does not yet have the global reach of its bigger competitors It would have to grow by acquisitions or joint ventures to achieve global reach
out of reach
inaccessibly located or situated; "an unapproachable chalet high in the mountains"; "an unreachable canyon"; "the unreachable stars"
reachable
easily approached; "a site approachable from a branch of the Niger"
reachable
{s} can be arrived at; obtainable, procurable; lying within an arm's reach
reachable
Being within reach
reached
past of reach
reacher
An exaggeration
reacher
One who reaches
reaches
third-person singular of reach
reaches
The upper, middle, or lower reaches of a river are parts of a river. The upper reaches are nearer to the river's source and the lower reaches are nearer to the sea into which it flows. This year water levels in the middle and lower reaches of the Yangtze are unusually high
reaches
plural of reach
reaches
You can refer to the higher or lower levels of an organization as its upper or lower reaches. the upper reaches of the legal profession. = echelons
reaches
You can refer to the distant or outer parts of a place or area as the far, farthest, or outer reaches. the outer reaches of the solar system
reaches
{i} continuous and successive stretches of water
reaching
Sailing with the wind coming from the side of the boat
reaching
Sailing with the sail eased
reaching
All angles against the wind that are not beating or dead downwind A close reach has the wind forward of abeam; a beam reach is when the wind is perpendicular to the boat; and a broach reach is when the wind is aft of abeam
reaching
present participle of reach
reaching
the act of physically reaching or thrusting out
reaching
{i} arriving; procuring, obtaining; extending the arm outward
reaching
accomplishment of an objective
reaching
Any point of sail with the wind coming from the side of the boat If the wind is coming from directly over the side, it is a beam reach If the boat is pointed with its bow more directly into the wind it is a close reach If the wind is coming from over the quarter, it is called a broad reach
reaching
Sailing across the wind or any course between close-hauled and running (close, beam, broad)
within reach
at arm's length, at a distance which can be achieved
reach
Favoriten