capacity

listen to the pronunciation of capacity
İngilizce - Türkçe
kapasite

Kapasiteyi hesaplamak için, uzunluğu genişlikle derinlikle çarpın. - To calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth.

Bu kitap genç okurların kapasitesi dahilinde. - This book is within the capacity of young readers.

alınabilir güç
sığdırma sınırı
(Bilgisayar) sığım
alım
liyakat
kapsama gücü
dirayet
yetenek
durum
mevki
sıfat

Bay Brown büyükelçi sıfatıyla hareket ediyordu. - Mr Brown was acting in the capacity of ambassador.

{i} iktidar
dolu

Otobüs tam kapasite doluydu. - The bus was filled to capacity.

Salon tam kapasite doluydu. - The hall was filled to capacity.

maksimum
{i} hacim
{i} hacim, oylum
(Tıp) Zihnin anlama ve kavrama yeteneği, zihin kapasitesi
(Askeri) KAPASİTE: Araç, motor, makine vesaire gibi vasıtaların istiap hacimleri, çekme kabiliyetlerini, kaldırma kudretleri ve benzeri niteliklerin genel sınırı. Örneğin; bir vincin yük kapasitesi gibi
{i} verim
{i} görev; mevki, sıfat: He did this in his capacity as president. Bunu
{i} istiap haddi
(Tıp) Güç, yetenek, kapasite, herhangi bir şeyi yapabilme yeteneği
{i} yeterlik
{i} kabiliyet

İmtihanı geçebilmesi lazım, zira kabiliyeti var. - He must be able to pass the exam since he has the capacity.

Bir ülkenin ekonomik gücü sadece üretme kabiliyetinde değil aynı zamanda tüketme yeteneğinde de bulunur. - The economic strength of a country lies not alone in its ability to produce, but also in its capacity to consume.

(Tıp) Elektrik akımına maruz kalan cismin elektrik yükünü alma veya tutma özelliği
{i} güç

Hücrelerin gıdayı enerjiye dönüştürme güçleri var. - The cells have the capacity to convert food into energy.

(Tıp) Herhangi bir cismin işgal ettiği yer, hacım
sıfat/kapasite
ful
azami
(Biyokimya) yeti
yetki
görev
debi
mevkii
kapasiteli
sığa
capacity factor
(Teknik,Ticaret) kapasite faktörü
capacity load
(Askeri) yükleme kapasitesi
capacity plan
(Ticaret) kapasite planı
capacity cost
tam kapasite maliyeti
capacity heat
ısı kapasitesi
capacity measure
hacim ölçüsü
capacity planning
kapasite planlama
capacity ratio
kapasite nispeti
capacity reactance
kapasite reaktansı
capacity unit
hacim birimi
capacity building
Beceri kazandırma, kapasite ve yeteneklerini artırma, geliştirme
capacity loss
kapasite kaybı
capacity of
kapasite
capacity of having right
(Kanun) Hak ehliyeti
capacity load
(Askeri) (NAVY) YÜKLEME KAPASİTESİ (DENİZ KUVVETLERİ): Her bir geminin bütün ikmal maddelerinden (mühimmat, akaryakıt ve yağlama yağları, genel stoklar, bakım stokları, v. b) uygun makamca önceden belirtilmiş oranlarda taşıyabileceği azami miktardır. Ayrıca bakınız: "wartime load"
capacity moment
sınır moment
capacity output
(Ticaret) azami üretim miktarı
capacity output
(Ticaret) tam kapasite üretimi
capacity ratio
(Ticaret) kapasite kullanım oranı
capacity ratio
(Ticaret) kapasite oranı
capacity to have rights
(Kanun) hak ehliyeti
capacity to sue
(Kanun) dava edebilme yeterliği
capacity to sue
(Kanun) davaya ehliyet
capacity well
(Otomotiv) ek hazne
carrying capacity
taşıma gücü
carrying capacity
taşıma sığası
carrying capacity
taşıma kapasitesi
cargo capacity tonnage
(Askeri) YÜK DEDVEYT TANİLATOSU: Bak. "cargo carrying capacity", "deadweight cargo tonnage" ve "tonnage"
carrying capacity
yük kapasitesi
cation-exchange capacity
katyon-değişim kapasitesi
absorption capacity
emme kapasitesi
breaking capacity
kesme yeteneği
buffer capacity
(Kimya) tampon kapasitesi
buffer capacity
(Tıp) tamponlama kapasitesi
charging capacity
yükleme kapasitesi
clearance capacity
(Askeri) taşıma kapasitesi
cooling capacity
soğutma kapasitesi
designated bed capacity
(Askeri) yatak kadrosu
designated bed capacity
(Askeri) yatak kapasitesi
effective capacity
kapasite
exceed capacity
kapasiteyi aşmak
excess capacity problem
(Ticaret) aşırı kapasite sorunu
filling capacity
doldurma kapasitesi
firm capacity
sabit kapasite
gross capacity
brüt kapasite
idle capacity
(Ticaret) aylak kapasite
in one's capacity
sıfatıyla
making capacity
(Bilgisayar,Teknik) kapama yeteneği
mental capacity
(Kanun) şuur
possible capacity
mümkün kapasite
rated capacity
saymaca sığa
required bearing capacity
(Çevre) gerekli dayanım kapasitesi
specific capacity
özgül kapasite
swelling capacity
şişme kapasitesi
transport capacity
(Askeri) taşıma kapasitesi
transportation capacity
taşıma kapasitesi
ultimate bearing capacity
(İnşaat) taşıma gücü
accommodation capacity
konaklama kapasitesi
acoustic capacity
akustik güç
air capacity
hava kapasitesi
ampere hour capacity
amper saat kapasitesi
available capacity
kullanılablllr kapasite
battery capacity
batarya kapasitesi
bearing capacity
taşıma gücü
boiler capacity
kazan kapasitesi
british capacity unit
ingiliz hacim birimi
channel capacity
kanal kapasitesi
charge capacity
şarj kapasitesi
chassis carrying capacity
şasi taşıma kapasitesi
circuit capacity
devre kapasitesi
coil capacity
bobin kapasitesi
condenser capacity
kondansatör kapasitesi
daily beet slicing capacity
günlük pancar dilimleme kapasitesi
dielectric capacity
dielektrik kapasite
distribution capacity
dağıtım kapasitesi
double capacity
çift kapasite
drilling capacity
delme kapasitesi
electrical capacity
elektrik gücü
excess capacity
aşırı kapasite
fattening capacity
besi kapasitesi
fiscal capacity
mali kapasite
full to capacity
tamamen dolu
heat capacity
ısı sığası
heat capacity
ısı kapasitesi
hoisting capacity
ihraç randımanı
ideal capacity
ideal kapasite
infiltration capacity
süzülme kapasitesi
internal capacity
iç kapasite
juridical capacity
hukuki ehliyet
legal capacity
hukuki ehliyet
lifting capacity
kaldırma kapasitesi
load capacity
yük kapasitesi
load capacity
yük sığası
loading capacity
yükleme kapasitesi
loading capacity
yükleme sığası
magnetic capacity
manyetik kapasite
marginal capacity
düşük kapasite
memory capacity
bellek kapasitesi
mental capacity
zihinsel kapasite
procreative capacity
öndürücülük kapasitesi
production capacity
üretim kapasitesi
productive capacity
üretim kapasitesi
reserve capacity
yedek kapasite
storage capacity
bellek kapasitesi
thermal capacity
termik kapasite
thermal capacity
ısıl sığa
traffic capacity
trafik kapasitesi
accommodation capacity
konaklama kapasitesi, ağırlama kapasitesi
advisory capacity
danışman sıfatıyla
at capacity
kapasite
be in capacity
kapasiteli olmak
bearing-capacity
yatak kapasiteli
beyond capacity
kapasitesi ötesinde
business capacity
işletme kapasitesi
capacity to
kapasitesiz
cumulative capacity
kümülatif kapasitesi
effective capacity
verimli kapasite, etkili kapasite
engine production capacity
motor üretim kapasitesi
excess capacity
atıl kapasite
field capacity
tarla kapasitesi
filled to maximum capacity
maksimum kapasite dolu
formatted capacity
biçimlendirilmiş kapasite
full capacity
tam kapasite
generative capacity
üretimsel kapasitesini
germinating capacity
çimlenme yeteneği
heat capacity
işi sıgası
hoisting capacity
ihraç randimani
in an advisory capacity
danışman olarak. i. uyarı niteliğinde bülten/duyuru
lung capacity
akciğer kapasitesi
over-capacity
aşırı kapasite
overload capacity
fazla yük kapasitesi
pay capacity
istiap haddi
procreative capacity
yaratıcılık kapasitesi
rated capacity
nominal kapasite, saymaca sığa
seating capacity
oturma kapasitesi
single capacity
tek kapasite
spare capacity
Atıl kapasite
tape capacity
bant kapasitesi
thermal capacity
termik kapasite, ışıl sığa
throughput and capacity error
iş yapma ve kapasite hatası
vital capacity
vital kapasite
electrical capacitance
(Gıda) elektriksel sığa
İngilizce - İngilizce
filling the allotted space
a measure of such ability; volume
capability; the ability to perform some task
the ability to hold, receive or absorb
electrical capacitance
The maximum that can be produced on a machine or in a facility or group
the maximum amount that can be held
rôle; the position in which one functions
faculty; the potential for growth and development
the maximum that can be produced
mental ability; the power to learn
legal authority (to make an arrest for example)
{n} ability, sense, state, space, contents
An expression of the quantity of an undesirable material which can be removed by a water conditioner between servicing of the media (i e , cleaning, regeneration or replacement), as determined under standard test conditions For ion exchange water softeners, the capacity is expressed in grains of hardness removal between successive regeneration's and is related to the pound of salt used in regeneration For filters, the capacity may be expressed in the length of time or total gallons delivered between servicing
The power of receiving or containing; extent of room or space; passive power; used in reference to physical things
tolerance for alcohol; "he had drunk beyond his capacity"
the maximum production possible; "the plant is working at 80 per cent capacity"
Outward condition or circumstances; occupation; profession; character; position; as, to work in the capacity of a mason or a carpenter
the amount that can be contained; "the gas tank has a capacity of 12 gallons"
The amount of electric power that can be delivered at one time by a generating unit, generating station, or all the plants on an electric system
Normal ability to produce steel in a given time period This rating should include maintenance requirements, but because such service is scheduled to match the needs of the machinery (not those of the calendar), a mill might run at more than 100% of capacity one month and then fall well below rated capacity as maintenance is performed
ability to perform or produce
necessary for certain purposes, as for holding office, for marrying, for making contracts, wills, etc
legal power or right; competency
Capacity refers to a rate of vehicular or person flow that can be expected to traverse a point or uniform section of a lane or roadway during a specific period, which is most often a peak 15-minute period, and which is not the maximum volume that can be accommodated during an hour, under prevailing roadway, traffic, and control conditions Capacity and Level of Service (LOS) are analyzed separately and are not simply related to each other; both must be fully considered to evaluate the overall operation of a facility Capacity analysis may be used in the computation of Volume-to-Capacity (V/C) ratios In some cases, the V/C ratio is used to define LOS
Your capacity for something is your ability to do it, or the amount of it that you are able to do. Our capacity for giving care, love and attention is limited Her mental capacity and temperament are as remarkable as his. people's creative capacities
The capacity of something such as a factory, industry, or region is the quantity of things that it can produce or deliver with the equipment or resources that are available. Bread factories are working at full capacity The region is valued for its coal and vast electricity-generating capacity
Capacity is obviously an important issue in picking a drive In addition to getting enough capacity, however, you need to make sure your system can handle the drive capacity you get The BIOSs in some older systems have a problem with any drive larger than 2 1GB Some systems will recognize only 2 1GB of a larger drive, some will ignore the first 2 1GB, and some will simply lock up Other systems have similar capacity ceilings at 7 9GB, 8GB, 8 4GB, or some higher level It's best to check with your system vendor beforehand to find out if there's a problem with the drive capacity you want If there is, you may be able to fix the problem with a flash upgrade if your system uses a flash BIOS Otherwise you'll need a program like Ontrack Manager that's designed to get around such limitations (Many drives ship with such software ) BIOS limitations are not an issue for SCSI drives-SCSI drives don't use the BIOS to define drive capacity
The maximum about of electric energy that a generating system or generating unit can supply, or that another piece of electric equipment can carry for a given period without exceeding approved limits of temperature and stress
(computer science) the amount of information (in bytes) that can be stored on a disk drive; "the capacity of a hard disk drive is usually expressed in megabytes"
In computer operations, (a) the largest quantity which can be stored, processed, or transferred; (b) the largest number of digits or characters which may regularly be processed; (c) the upper and lower limits of the quantities which may be processed
(a) Design capacity, i e , the maximum capacity for which a facility or system is designed and at which a facility or system can operate, regardless of statutory, regulatory, contractual or other conditions or restrictions (b) Daily Capacity shall be considered maximum Capacity on any given Day of operation and not an annual average
If you do something in a particular capacity, you do it as part of a particular job or duty, or because you are representing a particular organization or person. Ms Halliwell visited the Philippines in her capacity as a Special Representative of Unicef This article is written in a personal capacity
the susceptibility of something to a particular treatment; "the capability of a metal to be fused"
The ability for a network to provide sufficient transmitting capabilities among its available transmission media, and respond to customer demand for communications transport, especially at peak times
The power of receiving and holding ideas, knowledge, etc
a specified function; "he was employed in the capacity of director"; "he should be retained in his present capacity at a higher salary"
(DATA CAPACITY) The amount of data which can be stored on a given type of media, such as CD, Syquest removable, or floppy disc The capacity of a CD is 654 7 Megabytes (Mb), which is 335250 2k Sectors This is equivalent to 74 minutes 30 seconds The track pitch and speed of rotation affect the amount of data than can be stored on a CD It is possible to record more data on a CD than the "normal" capacity, but it isn't recommended SyQuest capacities now range from 44 megabytes to 270 megabytes [BACK]
The maximum amount of electricity that a power plant, generating facility or utility can produce under specific requirements Capacity is measured in megawatts (MW)
The load that a power generation unit or other electrical apparatus or heating unit is rated by the manufacture to be able to meet or supply
The maximum power that a machine or system can produce or carry safely The maximum instantaneous output of a resource under specified conditions The capacity of generating equipment is generally expressed in kilowatts or megawatts
the amount that can be contained; "the gas tank has a capacity of 12 gallons
Legal or moral qualification, as of age, residence, character, etc
The largest amount of insurance or reinsurance available from a company or the market in general Also used to refer to the maximum amount of business (premium volume) which a company or the total market could write based on financial strength
{i} volume which can be contained or received, amount that something can hold or contain; function, role, job; physical or mental power of a person to learn something
The capacity of a facility (such as a freeway or signalized intersection) is defined as the maximum hourly rate at which persons or vehicles can reasonably be expected to traverse a point or uniform section of a lane or roadway during a given time period under prevailing roadway, traffic, and control conditions, usually expressed in vehicles per hour
Heating and cooling equipment capacities are measured in BTUs How much heat can the air conditioning unit remove
The capacity of a compressor is the flow of gas compressed and delivered at full rated speed at conditions of temperature, pressure and gas composition (including relative humidity) prevailing at the compressor inlet Capacity may be actual or rated
A capacity crowd or audience completely fills a theatre, sports stadium, or other place. A capacity crowd of 76,000 people was at Wembley football stadium for the event
The capacity of a container is its volume, or the amount of liquid it can hold, measured in units such as litres or gallons. the fuel tanks, which had a capacity of 140 litres Grease 6 ramekin dishes of 150 ml capacity
the comprehensiveness of the mind; the receptive faculty; capability of understanding or feeling
The capacity of a piece of equipment is its size or power, often measured in particular units. an aircraft with a bomb-carrying capacity of 454 kg
- Amount of electricity a conductor can carry at any given moment in time A transmission line's operating capacity, that is, its rating, typically is higher than what it has available at any given time, due to weather, outages or unusual flows on the grid
The capacity of a building, place, or vehicle is the number of people or things that it can hold. If a place is filled to capacity, it is as full as it can possibly be. Each stadium had a seating capacity of about 50,000 Toronto hospital maternity wards were filled to capacity
ability to perform or produce the power to learn or retain knowledge; in law, the ability to understand the facts and significance of your behavior (computer science) the amount of information (in bytes) that can be stored on a disk drive; "the capacity of a hard disk drive is usually expressed in megabytes"
Ability; power pertaining to, or resulting from, the possession of strength, wealth, or talent; possibility of being or of doing
General Capacity: Rail demand or volume The factors affecting capacity for a railroad are numerous These include for example; crews, track, locomotives, equipment etc Car Capacity: Cubic foot capacity of a railcar with the exception of a flat car The nominal car capacity refers to numeric capacity, in thousands of pounds, as stenciled on the car and defined by the AAR Line or track Capacity: Maximum number of trains that can operate safely and reliably in each direction over a given segment of track during a given period of time (e g , 24 hours) Locomotive Capacity: Locomotives available to move demand
the power to learn or retain knowledge; in law, the ability to understand the facts and significance of your behavior
an electrical phenomenon whereby an electric charge is stored
The amount of electric power delivered or required for which a generator, turbine, transformer, transmission circuit, station, or system is rated by the manufacturer
a specified function; "he was employed in the capacity of director"; "he should be retained in his present capacity at a higher salary" the maximum production possible; "the plant is working at 80 per cent capacity" tolerance for alcohol; "he had drunk beyond his capacity" ability to perform or produce the power to learn or retain knowledge; in law, the ability to understand the facts and significance of your behavior (computer science) the amount of information (in bytes) that can be stored on a disk drive; "the capacity of a hard disk drive is usually expressed in megabytes" the amount that can be contained; "the gas tank has a capacity of 12 gallons
The total amount of data, measured in gigabytes, that can be stored on a single data cartridge The capacity of data cartridges always assumes that data can be written at a 2: 1 compression ratio Compressed Capacity: Effective capacity after data has been processed to reduce storage space required while maintaining data integrity - software and hardware compression are available Uncompressed Capacity for data that has not been processed to reduce the effective size or volume; sometimes referred to as "native" CD-ReWritable A compact disc that can be written, erased, and rewritten using optical methods client/server Architecture where computing responsibility is distributed between front-end and back-end systems and programs compressed capacity A measurement, usually in Gbytes, used to define the amount of space available to electronically store data after it has been processed to minimize its effective size while maintaining data integrity
A measure of the amount of information a telecommunications facility can carry or process For transmission lines, capacity is usually expressed in bits per second For a device such as a switch, capacity might be expressed as the number of calls it can process or the aggregate bandwidth of the backplane
The maximum number of vehicles (vehicle capacity) or passengers (person capacity) that can pass over a given section of roadway or transit line in one or both directions during a given period of time under prevailing roadway and traffic conditions
of any compressor is the quantity of gas actually delivered when operating between specified inlet and discharge pressures For ejectors, capacity is measured in lb/hr For all other compressor types, capacity is a volume measured at the conditions of pressure, temperature, gas composition, and moisture content existing at the compressor inlet flange
capacity utilization
The percentage of the capacity of a device or system that is being used productively
capacity utilization rate
The percentage of the capacity of a device or system that is being used productively
capacity building
(Atasözü) Capacity building is assistance which is provided to entities, usually developing country governments, which have a need to develop a certain skill or competence, or for general upgrading of performance ability
capacity building
in the context of the Alliance, capacity building refers to the development, fostering and support of resources and relationships for chronic disease prevention at individual, organizational, inter-organizational and systems levels "The contemporary view of capacity-building goes beyond the conventional perception of training The central concerns of management - to manage change, to resolve conflict, to manage institutional pluralism, to enhance coordination, to foster communication, and to ensure that data and information are shared - require a broad and holistic view of capacity development This definition covers both institutional and community-based capacity building One of the key requirements in this regard is to recognize that the social whole is more than the sum of its individual components " Massey University, New Zealand
capacity building
Differs from capacity development in that the latter builds on a pre-existing capacity base Topic areas: Staff Development and Organizational Capacity
capacity building
Capacity building is the approach to community development which concentrates on enhancing groups ability to act on its concerns, and not on the groups actual achievements of those concerns
capacity building
Capacity building is... "The development of sustainable skills, organisational structures, resources and commitment to health improvement in health and other sectors, to prolong and multiply health gains many times over"
capacity building
Increasing the ability and skills of individuals, groups, and organizations to plan, undertake, and manage initiatives The approach also enhances the capacity of the individuals, groups, and organizations to deal with future issues or problems
capacity building
the use of organisational development models and training to develop a community's skills The aim is to increase the ability and willingness of community members to initiate projects, programmes, and businesses, to organise these ventures, and to keep them running This body of talent, skill and experience is known as a community organisational capacity It is at once the key product, and driving force behind the community's economic development
capacity building
A commonly used term for projects which improve the ability of communities to take the lead in their own social and economic renewal
capacity building
is the process of building the potential for voluntary organizations to respond to the needs of the community they serve
capacity building
An approach to development that aims to instill commitment and improve fundamental management and technical skills within an organization, thereby making the institution more effective and sustainable
capacity factor
The ratio of electrical energy produced by a generating unit for a given period of time to the electrical energy that could have been produced at continuous full-power operation during the same period
capacity factor
the ratio of the capacity of an operation to the practical capacity
capacity factor
An electric utility's annual capacity factor is defined as the annual kilowatt-hour sales divided by the product of the total hours in a year and the rated capacity of the utility in kilowatts
capacity factor
The ratio of actual electricity produced by a generating unit to the energy that could have been produced at continuous full-power operation during the same period
capacity factor
The ratio of the total energy generated by a generating unit for a specified period to the maximum possible energy it could have generated if operated at the maximum capacity rating for the same specified period, expressed as a percent
capacity factor
The amount of energy that a power system produces at a particular site as a percentage of the total amount that it would produce if it operated at rated capacity during the entire year For example, the capacity factor for a wind farm ranges from 20% to 35%
capacity factor
The ratio of the electrical energy produced by a generating unit for the period of time considered to the electrical energy that could have been produced at continuous full-power operation during the same period
capacity factor
The ratio of the net energy generated, for the period of time considered, to the energy that could have been generated at continuous full-power operation during the same period
capacity factor
The ratio of the average power load of an electric power plant to its rated capacity
capacity factor
During a given period, the amount of electricity actually produced by a power station expressed as a function of the amount that it would produce if it operated continuously at full power in the same3 period For a nuclear station operating on base load, this is very close to the availability
capacity factor
- A measure of efficiency where: (Average Load / Rated Capacity) x 100
capacity factor
(1) The ratio of the average load on a generating resource to its capacity rating during a specified period of time (2) The amount of energy that the system produces at a particular site as a percentage of the total amount that it would produce if it operated at rated capacity during the entire year
capacity factor
1 The ratio of average load to maximum capacity 2 The ratio of average load to the total capacity of the apparatus, which is the optimum load 3 The ratio of the average actual use to the available capacity
capacity factor
A measure of the degree to which the capacity of a generating unit or utility is being used during a certain time period For an electric power generating unit, it's the ration of the energy produced during a given time period (measure in kilowatt-hours) to the energy the unit could have produced if it had operated at its rated capacity during that period
capacity factor
The amount of energy that the system produces at a particular site as a percentage of the total amount that it would produce if it operated at rated capacity during the entire year For example, the capacity factor for a wind farm ranges from 20% to 35% Thirty-five percent is close to the technology potential
capacity factor
The ratio of the average amount of gas transported on a pipeline to the rated capacity of the system For example, if a pipeline transports 80 MMcf/d and has a rated capacity of 100 MMcf/d, then the capacity factor is 80 percent
capacity factor
The amount of energy a facility generates in one year divided by the total amount it could generate if it ran at full capacity A capacity factor of one implies that the system ran at full capacity the entire year; a typical wind farm will operate at 0 25 capacity factor, or 25%
capacity factor
The ratio of the gross electricity generated, for the period of time considered, to the energy that could have been generated at continuous full-power operation during the same period
capacity requirements planning
(Ticaret) (CRP) A process using demand from open production orders and MRP planned orders, and work center/production line rate and capacity data to determine over or under capacity conditions. A short- term, detailed view of capacity that verifies the feasibility of firming up planned orders and releasing them to the floor. CRP systems normally function as a capacity status report, without generating exception messages that recommend order reschedules or moving production to alternate work centers or lines
capacity-building
a programme implemented to improve stakeholders’ or an organisation’s ability to perform specific functions and carry out responsibilities
capacity-building
or capacity-development, focuses on improving the expertise and skills of personnel in relation to the responsibilities and tasks which they will carry-out It is generally considered to be a specific part of institutional strengthening activities (see also: Institutional Strengthening)
capacity-building
the development of human, technical and financial resources in First Nation communities
capacity-building
a generic term relating to interventions designed to develop the ability of organisations to plan and deploy resources in order to achieve their changing objectives more effectively and efficiently
capacity-building
the development of human, technical and financial resources in First Nation communities For example, some First Nations may require capacity building to respond to provincial requests for consultation concerning aboriginal rights, and subsequently to carry out the authorities that they will assume under treaties
carrying capacity
The number of people or things that a vehicle is designed to carry
carrying capacity
The number of individuals of a particular species that an environment can support
cation exchange capacity
(Bilim, İlim) In soil science, cation exchange capacity (CEC) is the capacity of a soil for ion exchange of positively charged ions between the soil and the soil solution. A positively-charged ion, which has fewer electrons than protons, is known as a cation due to its attraction to cathodes. Cation exchange capacity is used as a measure of fertility, nutrient retention capacity, and the capacity to protect groundwater from cation contamination
carrying capacity
quantity of items a container can hold; maximum number of people a vehicle can accommodate; amount of animals a region can hold; number of living things that can live for long periods in a given area without causing harm to the environment (Ecology)
cubic capacity
A volume; especially the volume of a cylinder head when the piston is at its lower dead centre
finite capacity planning
Used to describe planning for manufacturing facilities where the capacity of the machine or work centres is included in the planning of materials and labour. Infinite capacity planning does not consider work centre capacity
heat capacity
The capability of a substance to absorb heat energy; specifically, the amount of heat required to raise the temperature of one mole or gram of a substance by one degree Celsius without any change of phase
specific heat capacity
The amount of heat that must be added (or removed) from a unit mass of a substance to change its temperature by one Kelvin
Total iron-binding capacity
(Tıp, İlaç) Total iron-binding capacity (TIBC) is a medical laboratory test that measures the blood's capacity to bind iron with transferring
capacities
plural of capacity
capacity