lasting

listen to the pronunciation of lasting
İngilizce - Türkçe
kalıcı

Bu kitap onun üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktı. - This book left a lasting impression on her.

İlk izlenimler kalıcıdır. - First impressions are lasting.

lastingly devamlı surette
sürerek
uzun zaman dayanan
bozulmayan
sürme (süre vb)
süreklilik
tahammül gücü
süregelen
tükenmeyen
sürekli
dayanıklı
sağlam
bitmeyen
{f} sür

Yıllar süren savaş ülkeyi fakirleştirdi. - The war lasting for years impoverished the country.

Sürekli devam eden
(isim) dayanma, beka, bozulmayış, sürme; kadın iskarpini için dayanıklı yünlü kumaş
beka
daimi olarak
yet/devam et
(isim) sağlam ayakkabılık kumaş
sürme
{s} uzun süren
bitmez
bozulmayış
devam eden
kadın iskarpini için dayanıklı yunlü kumaş
devamlı olan
lastingness devamlılık
{i} sağlam ayakkabılık kumaş
dayanma
istikrar
sabit
daim
devamlı
last
sonuncu

Bu roman onun sonuncu romanı kadar iyi değildir. - This novel isn't as good as his last one.

Fakat büyük olasılıkla sonuncu olacağım, bu acınacak bir durum. - But probably I'll be the last, which is a pity.

last
son

Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi. - Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages.

Devenin belini kıran son saman çöpü. - The last straw breaks the camel's back.

lasting pincers
(Silahlar) Danalya. Ayakkabıyı kalıba çekmeye yarayan alet
lasting pliers
(Silahlar) Danalya. Ayakkabıyı kalıba çekmeye yarayan alet
lasting ... weeks
haftalık
lasting a month
aylık
lasting days
günlük
lasting finish
kalıcı apre
lasting over several years
Birkaç yıldır süren
lasting scent
kalıcı koku
lasting impression
kalıcı izlenim
last
devam etmek
last
geçen

Geçen sene kurulan lunapark sağolsun şehir popüler oldu. - Thanks to the amusement park built last year, the city has become popular.

Onun geçen aydan beri hasta olduğunu duydum. - I hear he has been ill since last month.

last
{f} sürmek

Tom son dört yılda iki kez alkollü araba sürmekten mahkûm edildi. - Tom has been convicted of drunken driving twice in the last four years.

last
{s} önceki

Geçen yıl bir önceki işini kaybettiğinden beri, Tom bir iş aramaktadır. - Tom has been hunting for a job since he lost his previous job last year.

Esperantoda, sonuncusundan önceki hece daima vurgulanır. - In Esperanto, the syllable before the last one is always stressed.

last
en son

Tom'u en son ne zaman gördün? - When did you last see Tom?

En sonunda hatasını anladı. - At last, he realized his error.

long lasting
kalıcı
last
dayanmak
last
{i} sonuncu kimse
heel seat lasting
(Ayakkabı) Arka monta
toe lasting
(Ayakkabı) Ön monta
last
ayakkabı kalıbı
last
bitmemek
last
tutunmak
last
sürmek (süre vb)
last
en düşük (fiyat)
last
lasta
last
(Bilgisayar) soyadı

Soyadını nasıl yazarsın? - How do you write your last name?

Soyadını nasıl hecelersin? - How do you spell your last name?

last
tutmak
last
herşeyden önce
last
çekmek
last
gitmek
lastingly
sürekli
last
son olarak

Tom son olarak vardı. - Tom was the very last to arrive.

Son olarak o Amerika'ya gitti. - Lastly, she went to America.

last
herkesten sonra
last
herşeyden sonra
last
{f} sür

Konuşma otuz dakika sürdü. - The speech lasted thirty minutes.

Sürücü ehliyetimi geçen ay yenilettim. - I had my driver's license renewed last month.

last
bozulmamak
a lasting impression
derin bir iz; büyük bir etki
enduring, long-lasting
Uzun ömürlü dayanıklı
last
{i} ölüm

Ölüm hiçbir şey. Bu yüzden yaşamla başla, daha az komik ve daha uzun sürer. - Dying is nothing. So start with living, it's less funny and it lasts longer.

Tom geçen yaz yakın bir ölüm deneyimi yaşadı. - Tom had a near death experience last summer.

lastingness
dayanıklılık
long and lasting peace
uzun ve kalıcı bir barış
long lasting use
uzun süreli kullanım
long-lasting
uzun süre dayanan
longer-lasting
daha uzun süren
short-lasting
kısa süreli
last
en sonra
last
{i} kundura kalıbı
last
sonuncu olarak
last
en nihayet
last
gayet
last
son kez

O, son kez yaptığından daha iyi yaptı. - He has done better than last time.

Sana borç para vereceğim, ama aklında bulunsun, bu son kez. - I'll lend you money, but mind you, this is the last time.

last
son mudafaa
last
nihayet

Nihayet, Mario prensesin sevgisini kazanmayı başardı. - At last, Mario managed to win the princess's love.

Nihayet, Japonya'nın bu bölümüne bahar geldi. - At last, spring has come to this part of Japan.

last
herkes

Herkesin bildiği gibi Christopher Columbus, Amerika'yı en son keşfeden olduğu için sonraki kuşaklar tarafından onurlandırıldı. - Christopher Columbus, as everyone knows, is honored by posterity because he was the last to discover America.

Herkes onun sözünden dönecek son adam olduğunu bilir. - Everybody knows that he is the last man to break his promise.

last
{f} yetmek
last
sonuç olarak
last
{s} geçen, önceki, evvelki: last week
last
sonunda

Sonunda aklıma güzel bir fikir geldi. - At last a good idea struck me.

Sonunda, dikkatlice geri saymaya başladılar. - At last, they began to count down cautiously.

last
{i} son şey

Yapmak istediğim son şey Tom'un canını yakmaktır. - The last thing I'd ever want to do is hurt Tom.

Bu senin için yapabileceğim en son şeydir. - This is the very last thing I can do for you.

last
last but not least son fakat aynı derecede ehemmiyetli
last
{s} son derece

Ben son derece hızlı yürüdüğüm için son treni yakaladım. - I caught the last train because I walked extremely quickly.

Son birkaç gün ikimiz içinde son derece yoğundu - The last few days have been terribly busy for both of us.

last
{s} son, en sonraki, en gerideki, sonuncu: When does the last boat leave? Son vapur ne zaman kalkıyor?
last
last ditch son çare
lastingness
{i} devamlılık
lastingness
{i} kalıcılık
lastingness
{i} süreklilik
long lasting
dayanıklı
İngilizce - İngilizce
Persisting for an extended period of time

After World War One it was hoped that a lasting peace had been achieved. It hadn't.

{a} continuing, durable, strong
Existing or continuing a long while; enduring; as, a lasting good or evil; a lasting color
lasting for an indefinitely long period of time
One of the most important operations in shoemaking It is the shaping or molding of the upper tightly to the contours of the last
The act or process of shaping on a last
{s} continuing, enduring, remaining for a long time, durable
existing for a long time; "hopes for a durable peace"; "a long-lasting friendship"
continuing or enduring without marked change in status or condition or place; "permanent secretary to the president"; "permanent address"; "literature of permanent value"
A species of very durable woolen stuff, used for women's shoes; everlasting
lasting a long time without change; "a lasting relationship
lasting a long time without change; "a lasting relationship"
A water-forming process in which the damp leather is forced over a mold and clamped or nailed in place until dry When dry, the leather retains the molded shape
retained; not shed; "persistent leaves remain attached past maturity"; "the persistent gills of fishes"
Continuance; endurance
You can use lasting to describe a situation, result, or agreement that continues to exist or have an effect for a very long time. We are well on our way to a lasting peace She left a lasting impression on him. see also last. strong enough, well enough planned etc to continue for a very long time = long-lasting
{i} strong durable fabric; persistence, durability (Archaic)
The operation of tacking a shoe upper and insole to a last or of turning down and sticking together the upper and sole of rubber footwear by hand or machine
dureful
lasting peace
peace that will continue for a long time, permanent peace
last
An old English (and Dutch) measure of the carrying capacity of a ship, equal to two tons

The tonnage of the Duyfken of Harmensz's fleet is given as 25 and 30 lasten.

last
Least preferable

More rain is the last thing we need right now.

last
most recently

When we last met, he was based in Toronto.

last
To endure, continue over time

Summer seems to last longer each year.

last
after everything else; finally

last but not least.

last
Final, ultimate, coming after all others of its kind
last
Closest to seven days (one week) ago

The party was last Tuesday; that is, not this yesterday, but eight days ago.

last
A measure of weight or quantity, varying in designation depending on the goods concerned

The last of wool is twelve sacks.

last
Most recent, latest, last so far
last
The one immediately past

Last time we talked about this was in January.

last
To hold out, continue undefeated or entire

I don't know how much longer we can last without reinforcements.

last
a tool for shaping or preserving the shape of shoes

How is an in-your-face black leather thigh-high lace-up boot with a four-inch spike heel like a man's black calf lace-up oxford? They are both made on a last, the wood or plastic foot-shaped form that leather is stretched over and shaped to make a shoe.

last
To perform, carry out
lastingness
The property of lasting, of having long duration
long-lasting
Persisting or enduring for a long time

This long-lasting gum keeps its flavor for almost an hour.

last
{a} in the last time or place
last
{n} a mold, load, end
last
{a} latest, hindmost, following the rest, next
last
{v} to continue
Last
first

The first will be last. - The first will be the last.

The first will be the last. - The first will be last.

last
If you are the last to do or know something, everyone else does or knows it before you. She was the last to go to bed Riccardo and I are always the last to know what's going on
last
a person's dying act; the last thing a person can do; "he breathed his last" holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes a unit of capacity for grain equal to 80 bushels a unit of weight equal to 4,000 pounds the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last" persist or be long; in time; "The bad weather lasted for three days" occurring at the time of death; "his last words"; "the last rites" lowest in rank or importance; "last prize"; "in last place" coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining; "the last time I saw Paris"; "the last day of the month"; "had the last word"; "waited until the last minute"; "he raised his voice in a last supreme call"; "the last game of the season"; "down to his last nickel" highest in extent or degree; "to the last measure of human endurance"; "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was
last
the price of the most recent trade in a market
last
nIII: flowering, in flower
last
The last you see of someone or the last you hear of them is the final time that you see them or talk to them. She disappeared shouting, `To the river, to the river!' And that was the last we saw of her I had a feeling it would be the last I heard of him. first
last
In England, a last of codfish, white herrings, meal, or ashes, is twelve barrels; a last of corn, ten quarters, or eighty bushels, in some parts of England, twenty-one quarters; of gunpowder, twenty-four barrels, each containing 100 lbs; of red herrings, twenty cades, or 20,000; of hides, twelve dozen; of leather, twenty dickers; of pitch and tar, fourteen barrels; of wool, twelve sacks; of flax or feathers, 1,700 lbs
last
The current trading price of one unit of a particular security (Prices are delayed by at least 20 minutes )
last
the item at the end; "last, I'll discuss family values
last
but varying for different articles and in different countries
last
to keep doing it -- " and lasted for thirteen hours and forty-five minutes " (230)
last
final in a series or the one before the current one, as in: I went to the theater last week
last
holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes a unit of capacity for grain equal to 80 bushels a unit of weight equal to 4,000 pounds the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last"
last
The last event, person, thing, or period of time is the most recent one. Much has changed since my last visit At the last count inflation was 10.9 per cent I split up with my last boyfriend three years ago The last few weeks have been hectic. Last is also a pronoun. The next tide, it was announced, would be even higher than the last
last
more recently than any other time; "I saw him last in London"
last
continue to live; endure or last; "We went without water and food for 3 days"; "These superstitions survive in the backwaters of America"; "The racecar driver lived through several very serious accidents"
last
If an event, situation, or problem lasts for a particular length of time, it continues to exist or happen for that length of time. The marriage had lasted for less than two years The games lasted only half the normal time Enjoy it because it won't last
last
If something lasts for a particular length of time, it continues to be able to be used for that time, for example because there is some of it left or because it is in good enough condition. You only need a very small blob of glue, so one tube lasts for ages The repaired sail lasted less than 24 hours The implication is that this battery lasts twice as long as other batteries see also lasting
last
Lowest in rank or degree; as, the last prize
last
If you leave something or someone until last, you delay using, choosing, or dealing with them until you have used, chosen, or dealt with all the others. I have left my best wine until last I picked first all the people who usually were left till last
last
{s} coming after all others; most recent, latest before the present; final, ultimate; newest; most authoritative, definitive; least wanted; least expected; least important; single
last
not to be altered or undone; "the judge's decision is final"; "the arbiter will have the last say"
last
If something last happened on a particular occasion, that is the most recent occasion on which it happened. When were you there last? The house is a little more dilapidated than when I last saw it Hunting on the trust's 625,000 acres was last debated two years ago
last
A last is a shaped piece of wood or metal on which the shoe is built The shape of the last determines the shape of the shoe Shoes are made in three basic shapes: straight, curved and semi-curved but all three shapes vary from company to company as each company has its own lasts
last
The burden of a ship; a cargo
last
To shape with a last; to fasten or fit to a last; to place smoothly on a last; as, to last a boot
last
A wooden block shaped like the human foot, on which boots and shoes are formed
last
You use last before numbers to refer to a position that someone has reached in a competition after other competitors have been knocked out. Sampras reached the last four at Wimbledon. the only woman among the authors making it through to the last six
last
persist or be long; in time; "The bad weather lasted for three days"
last
immediately past; "last Thursday"; "the last chapter we read"
last
The last thing, person, event, or period of time is the one that happens or comes after all the others of the same kind. This is his last chance as prime minister. the last three pages of the chapter She said it was the very last house on the road They didn't come last in their league. first Last is also a pronoun. It wasn't the first time that this particular difference had divided them and it wouldn't be the last The trickiest bits are the last on the list
last
Last is used to refer to the only thing, person, or part of something that remains. Jed nodded, finishing off the last piece of pizza. the freeing of the last hostage. Last is also a noun. He finished off the last of the wine The last of the ten inmates gave themselves up after twenty eight hours on the roof of the prison
last
Farthest of all from a given quality, character, or condition; most unlikely; having least fitness; as, he is the last person to be accused of theft
last
You use expressions such as the night before last, the election before last and the leader before last to refer to the period of time, event, or person that came immediately before the most recent one in a series. It was the dog he'd heard the night before last In the budget before last a tax penalty on the mobile phone was introduced
last
a person's dying act; the last thing a person can do; "he breathed his last"
last
{i} person or thing which comes at the end; end, conclusion; final appearance; shoemaker's model, form on which shoes are shaped or repaired; power of endurance, vitality; unit of weight
last
Being after all the others, similarly classed or considered, in time, place, or order of succession; following all the rest; final; hindmost; farthest; as, the last year of a century; the last man in a line of soldiers; the last page in a book; his last chance
last
At a time or on an occasion which is the latest of all those spoken of or which have occurred; the last time; as, I saw him last in New York
last
the "last" is a cobbler's term used to describe the main precut shape of the shoe Look at the bottom of your pointe shoe-see the the shape of the leatherboard on the bottom? That shape is the "last" of your model Capezio uses this term a lot to describe several models of theirs that are "built on the same last as -but with a tapered toe " or a dozen other variations Meaning: the shoe they are describing is built in the same cut out shape as another model of theirs-but with a slight variation And in the example above, the shoe has a "tapered toe "
last
to have the last laugh: see laugh last-minute: see minute the last straw: see straw last thing: see thing. A unit of volume or weight varying for different commodities and in different districts, equal to about 80 bushels, 640 gallons, or 2 tons. Fermat's last theorem Last Mountain Lake Custer's Last Stand
last
lowest in rank or importance; "last prize"; "in last place"
last
a unit of capacity for grain equal to 80 bushels
last
in accord with the most fashionable ideas or style; "wears only the latest style"; "the last thing in swimwear"; "knows the newest dances"; "cutting-edge technology"; "a with-it boutique"
last
This indicates the most recent trade of a security
last
to be determined individually" most unlikely or unsuitable; "the last person we would have suspected"; "the last man they would have chosen for the job" more recently than any other time; "I saw him last in London" the item at the end; "last, I'll discuss family values
last
highest in extent or degree; "to the last measure of human endurance"; "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was
last
Also called a form or forma, it is the mold of a human foot (from just above the ankle down) around which a shoe is built The last determines how a shoe fits; whether high volume, narrow, wide, for women's feet, or men's feet A well-designed last is necessary for a good fitting boot and truly reflects the art of shoemaking
last
conclusive in a process or progression; "the final answer"; "a last resort"; "the net result"
last
If you do something last, you do it after everyone else does, or after you do everything else. I testified last I was always picked last for the football team at school The foreground, nearest the viewer, is painted last
last
Wooden model of a human foot, used to construct finer shoes either wholly or partially by hand
last
holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes
last
{f} continue; suffice, be enough; remain alive, survive; endure; persist
last
Enables direct paging to the last page of browse information in the Status of Requisitions, Cosignature Requisitions, and Templates screens Brings up the Item Information Screen of the last item specified in a Purchase Request when accessed from the Item Information Screen
last
m: track, footprint, trace 97
last
The interior shape of a boot shell or liner
last
Next before the present; as, I saw him last week
last
the temporal end; the concluding time; "the stopping point of each round was signaled by a bell"; "the market was up at the finish"; "they were playing better at the close of the season"
last
a unit of weight equal to 4,000 pounds
last
You can use expressions such as the last I heard and the last she heard to introduce a piece of information that is the most recent that you have on a particular subject. The last I heard, Joe and Irene were still happily married
last
A load; a heavy burden; hence, a certain weight or measure, generally estimated at 4,000 lbs
last
occurring at or forming an end or termination; "his concluding words came as a surprise"; "the final chapter"; "the last days of the dinosaurs"; "terminal leave"
last
after all others; finally, at the end; most recently
last
the time at which life ends; continuing until dead; "she stayed until his death"; "a struggle to the last"
last
You can use phrases such as the last but one, the last but two, or the last but three, to refer to the thing or person that is, for example, one, two, or three before the final person or thing in a group or series. It's the last but one day in the athletics programme The British team finished last but one
last
Foot shaped wooden form on which shoes are stretched and sewn
last
Form over which shoes are shaped
last
of Last, to endure, contracted from lasteth
last
You use last in expressions such as last Friday, last night, and last year to refer, for example, to the most recent Friday, night, or year. I got married last July He never made it home at all last night It is not surprising they did so badly in last year's elections
last
emphasis You can use last to indicate that something is extremely undesirable or unlikely. The last thing I wanted to do was teach He would be the last person who would do such a thing. Last is also a pronoun. I would be the last to say that science has explained everything
last
to be determined individually"
last
the item at the end; "last, I'll discuss family values"
last
the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last"
last
This Takes you to the Last permit issued in the county / township
last
To continue in time; to endure; to remain in existence
last
occurring at the time of death; "his last words"; "the last rites"
last
To endure use, or continue in existence, without impairment or exhaustion; as, this cloth lasts better than that; the fuel will last through the winter
last
the concluding parts of an event or occurrence; "the end was exciting"; "I had to miss the last of the movie"
last
A shaped piece of wood or metal on which the shoe is built The shape of the last determines the shape of the shoe Shoes are made in three basic shapes: straight, curved and semi-curved, but all three shapes vary from company to company as each company has its own lasts
last
If you say that something has happened at last or at long last you mean it has happened after you have been hoping for it for a long time. I'm so glad that we've found you at last! Here, at long last, was the moment he had waited for At last the train arrived in the station = finally
last
coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining; "the last time I saw Paris"; "the last day of the month"; "had the last word"; "waited until the last minute"; "he raised his voice in a last supreme call"; "the last game of the season"; "down to his last nickel"
last
highest in extent or degree; "to the last measure of human endurance"; "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was to be determined individually"
last
At a time next preceding the present time
last
In conclusion; finally
last
Ironically, the "last" is the first thing that an athletic shoe manufacturer starts with during shoe assembly The last is a jig, the size and shape of a foot Sometimes, it's the foot of some alien being given how some sneakers fit! It serves as a central form for shoe construction After completing shoe assembly, the manufacturer removes the last
last
most unlikely or unsuitable; "the last person we would have suspected"; "the last man they would have chosen for the job"
last
Supreme; highest in degree; utmost
last
{s} darrein
last
ultimo
lastingly
In a lasting manner, in a way that persists
lastingly
In a lasting manner
lastingly
for an extended period of time
lastingly
in an enduring or permanent manner
lastingness
permanence by virtue of the power to resist stress or force; "they advertised the durability of their products
lastingness
{i} quality of continuing for a long period of time, endurance, durability, permanence
long-lasting
Something that is long-lasting lasts for a long time. One of the long-lasting effects of the infection is damage to a valve in the heart. continuing for a long time   short-lived
long-lasting
existing for a long time; "hopes for a durable peace"; "a long-lasting friendship"
lasting