quick

listen to the pronunciation of quick
İngilizce - Türkçe
süratli
hızlı

Hızlı bir kahvaltı yaptım. - I had a quick breakfast.

Ağabeyim çok hızlı bir şekilde ev ödevini bitirdi. - My elder brother finished his homework very quickly.

çabuk

Bakım onu çabuk yaşlandırdı. - Care aged him quickly.

Lütfen mümkün olduğunca çabuk eve gel. - Please come home as quickly as possible.

{s} hızla

Onlar hızla evlerini terk ettiler. - They left their house quickly.

O hızla hareket etti ve yangını söndürdü. - He acted quickly and put out the fire.

{i} can evi
(Gıda) çabuk anlayan
kavrayışlı
atik tetik
çabuk kavrayan
çevik
zeki
çabucak

Çocuk çabucak öğreniyor. - The child is learning quickly.

Çabucak aşağıya gelip gelemiyeceğini içhaberleşmede ona sorduk. - We asked him on the interphone if he could come downstairs quickly.

ateşli
çabuk parlayan
hemen

Endişeli ev hanımı telefonun zilini duydu ve hemen ahizeyi kaldırdı. - The worried housewife heard the telephone ring and quickly picked up the receiver.

İtfaiyeciler yangını hemen söndürdüler. - The firemen quickly extinguished the blaze.

süratle
tez
tırnak altındaki duyarlı et
anlayışlı
tırnak altındaki hassas et
tez elden
(Tıp) Gebe, hamile
{i} canlı
{s} kıvrak

O kıvrak zekalı bir adam. - He is a quick-witted man.

Tom kıvrak zekalı, değil mi? - Tom is quick-witted, isn't he?

(Tıp) Özellikle tırnaklar altındaki hassas et
{s} sıcak (ocak)
{s} alevli (ateş)
{s} hazır

Dan, Linda için hızlıca bir yemek hazırladı. - Dan fixed a quick meal for Linda.

Çabucak hazırlanmalısın. - You must get ready quickly.

(Tıp) canlı, diri, zinde, sıhhatli
{s} atik
{s} (anlatılanı) çabuk kavrayan
eski hayatta
quick returns çabuk gelen kazanç
{s} keskin
diri
{s} madenli
{s} şipşak
{i} can alıcı nokta
{s} seri
{s} hayat dolu
{s} hassas
{i} öz
{s} yaşayan
{i} civa [amer.]
{s} çabuk, hızlı: as quick as I can elimden geldiği kadar çabuk. quick returns çabuk gelen kazanç
civa
quickly
çabucak

Çocuk çabucak öğreniyor. - The child is learning quickly.

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

quickness
{i} çabukluk
quickly
hızla

Tartışma hızla kontrolden çıktı. - The argument quickly got out of control.

O, hızla yaşlanıyordu. - She was aging quickly.

quickly
süratle
quick witted
kıvrak zekâlı
quick witted
zeki
quick bleach
hızlı beyazlatma
quick bleach
hızlı ağartma
quick fire
(Askeri) çabuk ateş
quick format
(Bilgisayar) hızlı biçimlendir
quick launch
(Bilgisayar) hızlı başlatma
quick march!
(Askeri) marş marş
quick match
(Askeri) çabuk yanan fitil
quick match
(Askeri) barutlu fitil
quick sand
(Jeoloji) kaynayan kum
quick sand
akarkum
quick sand
(Askeri,Teknik) akıcı kum
quick set
(İnşaat) çabuk katılaşan
quick set
(İnşaat) hızlı prizlenen
quick set
(İnşaat) çabuk sertleşen
quick set
(İnşaat) hızlı priz alan
quick sort
(Bilgisayar) hızlı sıralama
quick time
(Askeri) uygun adım
quick to fall in love
şıpsevdi
quick view
(Bilgisayar) hızlı görünüm
quick acting
çabuk etki eden
quick ash
uçan kül
quick enough
yeterince çabuk
quick lime
sönmemiş kireç
quick motion
hızlı hareket
quick motion
hızlandırılmış hareket
quick return
seri dönüşlü
quick wittedness
zekilik
quick-firing
seri ateşli (top)
quick-freeze
çabuk dondurmak
quick-sighted
çabuk anlayan
quick-sighted
keskin gözlü
quick-tempered
çabuk öfkelenen
quick-witted
akıllı
quick-witted
kavrayışlı
quick-witted
çabuk anlayan
quick-witted
zeki
quick access
hızlı erişim
quick and dirty
(bir soruna çözüm) Hızlı ve dikkatsiz şekilde
quick and dirty compiler
çabuk ve kirli derleyici
quick asset
hızlı varlık
quick at accounts
hesaplarındaki hızlı
quick bread
hızlı ekmek
quick browse capacity
hızlı tarama kapasitesi
quick charge
çabuk şarj, hızlı şarj
quick dish
çabuk yemek
quick donning
çabuk takılan

Above which flight level do the regulations require a quick donning type of oxygen mask for the flight crew in a pressurized aircraft.

quick donning
çabuk giyilen
quick fastener
hızlı raptiye
quick lime
hızlı kireç
quick look
hızlı bir bakış
quick lunch
hızlı yemek
quick of parts
parçaların çabuk
quick off the mark
tez canlı
quick on the trigger
zeki
quick question
kısa, cevabı çok önemli olmayan ve bazen de uzun yanıt gerektiren anlamsız sorular
quick reference
çabucak/hızlı/hemen başvuru/referans
quick release
tütüsünü
quick release latch
Hızlı açılan mandal
quick response
çabuk cevap
quick return mechanism
(Mühendislik) vargel mekanizması
quick sand
hızlı kum
quick silver
çabuk gümüş
quick start
hızlı başlangıç
quick temper
Çabuk sinirlenme, çabuk asabiyet
quick temper
çabuk sinirlenme
quick to take offence
darılmak hızlı
quick with child
çocuk ile hızlı
quick-tempered
çabuk sinirlenen
quick action
hızlı
quick assets
(Ticaret) likit kıymet
quick at repartee
hazırcevap
quick back set
(Spor) arkaya kısa
quick break
kısa ara
quick change
hızlı kıyafet değiştiren
quick change artist
hızlı kostüm değiştiren artist
quick charger
(Otomotiv) çabuk şarj cihazı
quick configure
(Bilgisayar) hızlı yapılandırma
quick copy
(Bilgisayar) çabuk kopya
quick couplings
hızlı bağlantı elemanları
quick credit
(Ticaret) hızlı kontör
quick death
ani ölüm
quick delivery
hızlı teslim
quick doff hood
(Çevre) pratik başlık
quick drying
çabuk kuruyan
quick eared
hassas kulaklı
quick eared
iyi işiten
quick edit mode
Hızlı Düzenleme Kipi
quick erasing
(Bilgisayar) hızlı silme
quick erect expandable mast
(Askeri) hızlı kurulabilir genişletilebilir direk
quick eyed
keskin bakışlı
quick eyed
sağduyulu
quick eyed
anlayışlı
quick fax viewer
Hızlı Faks Görüntüleyicisi
quick fire
(Askeri) SERİ ATEŞ: Süratli bir hedef görünür görünmez açılan hafif silah ateşi. Bu ateş ya tek atım veya birbiri ardına süratle atılan bir kaç atım halinde yapılabilir. Ayrıca bak "fire"
quick firing
seri ateşli
quick formats
(Bilgisayar) hızlı biçimlendirme
quick freeze
hızlı dondurmak
quick freeze
şoklamak
quick freezing
şoklama
quick gear
çabuk dişli
quick grass
(Botanik, Bitkibilim) ayrıkotu
quick hardener
süratlendirici katkı
quick hook up
(Askeri) SUSTALI ÇENGELLE BAĞLAMA SİSTEMİ: Çekici bir uçak ile bunun planör veya planörlerinin, kalkış sırasına göre arka arkaya birbirlerine bağlanmaları sistemi
quick info
(Bilgisayar) hızlı bilgi
quick lift
çabuk kaldırma
quick lime
söndürülmemiş kireç
quick link
(Bilgisayar) çabuk bağlantı
quick logon
(Bilgisayar) hızlı oturum aç
quick lpc
Hızlı LPC
quick march
hızlı yürüyüş
quick match
(Askeri) ÇABUK YANAN FİTİL, BARUTLU FİTİL: Kare barut içirilmiş bir sicimden yapılan süratle yanar bir fitil, aydınlatma mühimmatı da kullanılır
quick motion
hızlandırılmış devinim
quick of eye
cingöz
quick of eye
açıkgöz
quick of eye
her şeyi gören
quick on the draw
çabuk kavrayan
quick on the draw
leb demeden leblebiyi anlayan
quick on the draw
hızlı silah çeken
quick on the trigger
{k} eli tetikte
quick on the trigger
{k} hazırcevap, kafası çabuk işler
quick on the trigger
tetikte
quick play
(Spor) hızlı oyun kurma
quick position
(Ticaret) firmanın likidite durumu
quick pulse
(Fizyoloji) hızlı nabız
quick reaction communications terminal
(Askeri) çabuk reaksiyon muhabere terminali
quick reaction element
(Askeri) çabuk reaksiyon unsuru
quick reaction strike
(Askeri) çabuk reaksiyon taarruzu
quick sand
akıcı (kaynayan) kum
quick search procedure
(Askeri) ÇABUK ARAMA YÖNTEMİ: Normal sayıdan iki misli uçak kullanarak gemi seyir yolları üzerindeki tüm alanı mümkün olduğu kadar çabuk arama yöntemi
quick shot
(Sinema) çarpıcı çekim
quick sighted
keskin bakışlı
quick strike
(Ticaret) kanundışı grev
quick tempered
çabuk sinirlenen
quick test
hızlı deney
quick time
yürüyüş hızı (İng. ordu)
quick time
(Askeri) UYGUN ADIM: Her biri 30 inç (75 cm) adımlarla bir dakikada 120 adımlık yürüyüş hızı, uygun adım yürüyüşlerde ve merasimlerde normal yürüyüş temposudur
quick to anger person
barut
quick tours
(Bilgisayar) hızlı gezintiler
quick trans
(Askeri) ÇABUK NAKLİYE: Askeri kuvvetlerin (öncelikle Deniz Kuvvetleri ve deniz piyadesi) ve Savunma Bakanlığı kuruluşlarının lojistik sistemlerinin desteklenmesi amacıyla yapılan yük intikalleri için kıtasal ABD'de verilen uzun dönemli hava nakliye hizmeti. Ayrıca bak "logair"
quick up button
(Bilgisayar) hızlı yukarı düğmesi
quick view file
(Bilgisayar) hızlı görünüm dosyası
quick viewer
Hızlı Bakış
quick wit
zekâ
quick wit
hazırcevaplık
quick witted
cin gibi
quickly
hızlıca

Yeni duruma hızlıca uyum sağladı. - He quickly adjusted to the new situation.

Aradığı kelimeyi bulmak için sayfayı hızlıca taradı. - He quickly scanned the page for the word he was looking for.

quickly
tez
quickly
aceleyle

Her neyse, Ozawa aceleyle yağmurluğunu çıkardı ve hızlı bir şekilde çıplak kızın omuzlarına koydu. - At any rate, Ozawa hurriedly took off his raincoat and quickly put it on the naked girl's shoulders.

quickly
şipşak
be quick
çabuk olmak
quickly
çabuk

Bakım onu çabuk yaşlandırdı. - Care aged him quickly.

Birinci Dünya Savaşı, çabuk ve kolay sona ermedi. - World War One did not end quickly or easily.

be quick
acele etmek
be quick
aceleci davranmak
quickly
acele

Her neyse, Ozawa aceleyle yağmurluğunu çıkardı ve hızlı bir şekilde çıplak kızın omuzlarına koydu. - At any rate, Ozawa hurriedly took off his raincoat and quickly put it on the naked girl's shoulders.

Biz hepimiz öleceğiz, bazılarımız çabucak, diğerleri acele etmeyecek. - We will all die, some quickly, others will take their time.

quickly
yel gibi
quickness
tez elden
quickness
dirilik
quickness
ivinti
quickness
tetiklik
quicker
{f} daha hızlı

Bunu yapmayla ilgili yeni yöntemimiz daha hızlı ve daha verimli. - Our new method of doing that is quicker and more efficient.

Benden daha hızlısın. - You're quicker than me.

quickest
en hızlı

Uçmak seyahat etmek için en hızlı yoldur. - Flying is the quickest way to travel.

Bu sorunla ilgilenmenin en hızlı yolu nedir? - What's the quickest way to deal with this problem?

quickly
hızlı şekilde

Biz onu oldukça hızlı şekilde onardık. - We fixed that pretty quickly.

Tom elinden geldiği kadar hızlı şekilde merdivene tırmandı. - Tom climbed up the ladder as quickly as he could.

quickly
hızlı

İngiltere ile anlaşmayı onaylamak için Senato hızlı davrandı. - The Senate acted quickly to approve the treaty with Britain.

Ağabeyim çok hızlı bir şekilde ev ödevini bitirdi. - My elder brother finished his homework very quickly.

quickly
şıp diye
quickness
çeviklik
quickness
sürat
be quick
çabuk

Lütfen bu konuda çabuk olun? - Please be quick about it.

Çabuk ol yoksa treni kaçıracaksın. - Be quick, or you will miss the train.

quicker
hızlı

Benden daha hızlısın. - You're quicker than me.

Hızlı bir şekilde çalışarak işi bitirdi. - He has worked out a quicker way to get the job finished.

İngilizce - İngilizce
Lively, fast-thinking, witty, intelligent

You have to be very quick to be able to compete in ad-lib theatrics.

Occurring in a short time; happening or done rapidly

That was a quick meal.

Alive, living

Is black with grief eternal for thy sake.

Of water: flowing
Burning, flammable, fiery
Pregnant, especially at the stage where the foetus's movements can be felt; figuratively, alive with some emotion or feeling

She was quick with child.

to do with speed, quickly

Come here, quick!.

Moving with speed, rapidity or swiftness, or capable of doing so; rapid; fast

He's a quick runner.

Mentally agile, alert, perceptive

My father is old but he still has a quick wit.

raw or sensitive flesh, especially that underneath finger and toe nails
Of temper: easily aroused to anger; quick-tempered
{a} swift, active, ready, living
{n} any sensible part, living flesh, a plant
{a} readily
Impatient; passionate; hasty; eager; eager; sharp; unceremonious; as, a quick temper
apprehending and responding with speed and sensitivity; "a quick mind"; "a ready wit"
rapidly, fast; swiftly, speedily
A sawmill owner in The Hamlet Evidence in the novel suggests he may be Lon Quick, but Ben Quick (who also appears in The Hamlet) is elsewhere described as a sawmill owner
any area of the body that is highly sensitive to pain (as the flesh underneath the skin or a fingernail or toenail) easily aroused or excited; "a quick temper"; "a warm temper"
any area of the body that is highly sensitive to pain (as the flesh underneath the skin or a fingernail or toenail)
Quicker is sometimes used to mean `at a greater speed', and quickest to mean `at the greatest speed'. Quick is sometimes used to mean `with great speed'. Some people consider this to be non-standard. Warm the sugar slightly first to make it dissolve quicker
Pregnant; with child
hurried and brief; "paid a flying visit"; "took a flying glance at the book"; "a quick inspection"; "a fast visit"
customizable, personalizable online product that delivers high-end business information to select customers
vit, rapid
so far gone in pregnancy that the child is alive
Fresh; bracing; sharp; keen
apprehending and responding with speed and sensitivity; "a quick mind"; "a ready wit
If something cuts you to the quick, it makes you feel very upset. I once heard her weeping in her bedroom, which cut me to the quick
n a low, fast, inside set
A step or weight change that takes one beat of music
The life; the mortal point; a vital part; a part susceptible of serious injury or keen feeling; the sensitive living flesh; the part of a finger or toe to which the nail is attached; the tender emotions; as, to cut a finger nail to the quick; to thrust a sword to the quick, to taunt one to the quick; used figuratively
Speedy; hasty; swift; not slow; as, be quick
Quick is sometimes used to mean `with very little delay'. I got away as quick as I could
Something that is quick takes or lasts only a short time. He took one last quick look about the room Although this recipe looks long, it is actually very quick to prepare + quickly quick·ly You can become fitter quite quickly and easily
so far gone in pregnancy that the child is
time
If you are quick to do something, you do not hesitate to do it. Mark says the ideas are Katie's own, and is quick to praise her talent
for short running serial and parallel development and production jobs on some QUANTA and XENA nodes Thes jobs can have intense I/O or lareg RAM reequirements
That which is quick, or alive; a living animal or plant; especially, the hawthorn, or other plants used in making a living hedge
Alive; living; animate; opposed to dead or inanimate
When you rush your swing, your putting stroke, or your overall playing routine, you are getting quick This usually results in poor play
quick as a flash: see flash quick off the mark: see mark quick on the uptake: see uptake. used to tell someone to hurry or come quickly
Characterized by life or liveliness; animated; sprightly; agile; brisk; ready
moving quickly and lightly; "sleek and agile as a gymnast"; "as nimble as a deer"; "nimble fingers"; "quick of foot"; "the old dog was so spry it was halfway up the stairs before we could stop it"
Sensitive; perceptive in a high degree; ready; as, a quick ear
{s} fast, rapid; swift, nimble; hasty, hurried; impatient; prompt to understand; fluid, flowing; alive, living
If someone has a quick temper, they are easily made angry
To revive; to quicken; to be or become alive
In a quick manner; quickly; promptly; rapidly; with haste; speedily; without delay; as, run quick; get back quick
accomplished rapidly and without delay; "was quick to make friends"; "his quick reaction prevented an accident"; "hoped for a speedy resolution of the problem"; "a speedy recovery"; "he has a right to a speedy trial"
Find
easily aroused or excited; "a quick temper"; "a warm temper"
Definition: The vein located inside the dog's nails Pronunciation: Kwik • (noun) Also Known As: Nail Vein Examples: Trimming your dog's nails too short can result in cutting the quick, and will cause bleeding How To Trim Your Dog's Nails Related Terms
Quitch grass
{i} living people; living flesh; vital part, most important part; row of trees or shrubs that form a fence
Quick means happening without delay or with very little delay. These investors feel the need to make quick profits. = speedy + quickly quick·ly It quickly became the most popular men's fragrance in the world
with little or no delay; "the rescue squad arrived promptly"; "come here, quick!"
Someone or something that is quick moves or does things with great speed. You'll have to be quick. The flight leaves in about three hours I think I'm a reasonably quick learner slow + quickly quick·ly Cussane worked quickly and methodically slowly + quickness quick·ness the natural quickness of his mind
a low, fast, inside set
performed with little or no delay; "an immediate reply to my letter"; "prompt obedience"; "was quick to respond"; "a straightaway denial"
quicksmart
quick as a flash
Extremely quick
quick as a flash
Extremely quickly
quick fix
A temporary solution; a stopgap measure
quick fix
A simple solution; an easy way out
quick light
A light exhibiting very rapid regular alternations of light and darkness, normally sixty flashes per minute
quick lights
plural form of quick light
quick match
A pyrotechnic fuse consisting of a cotton string, coated with black powder, confined in a paper tube
quick on the uptake
able to readily understand things; intelligent
quick pitch
To pitch earlier than the pitcher's rhythm in an attempt to deceive either the batter or runner. This sometimes leads to a balk

Jones quick pitches. The umpire calls a balk, and the runners advance.

quick study
an actor who is able to learn their lines in a short amount of time

Ah! sighs the little widow, I absolutely don't know how I am! With all this professional jargon, and nothing but 'quick study' and 'lines,' in one ear; and 'left upper' and 'right lower,' in the other, I am almost distracted!.

quick study
one who is capable of learning at a fast pace; a fast learner

Gilpatric assumed that his own prior experience would give him an early advantage over McNamara, but this proved erroneous, as McNamara was a quick study and soon got a fix on the management and organization of the Defense Department.

quick time
A fast marching pace of 120 thirty-inch steps per minute
quick time event
An interactive cut scene-like sequence in a video game wherein the player must push the displayed button displayed on-screen to finish the sequence. Failure to push the indicated buttons will result in damage or death to the player character
quick time events
plural form of quick time event
quick-and-dirty
A quick, temporary fix, estimate, or the like

The car broke down but we managed to do a quick-and-dirty and were back on the road in fifteen minutes.

quick-and-dirty
An inexpensive, inelegant eatery; a greasy spoon
quick-and-dirty
Of or pertaining to the creation or repair of software or hardware in a manner which permits operation within a brief period of time, although with compromised functionality or reliability
quick-and-dirty
Done or constructed in a hasty, approximate, temporarily adequate manner, but not exact, fully formed, or reliable for a long period of time

I can do a quick-and-dirty market analysis in time for the meeting tomorrow.

quick-fire
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
quick-freeze
A chamber or device in which the temperature may be rapidly lowered to below to freezing point
quick-freeze
Preserved in an unaltered state, reminiscent of quick-freezing

Ed liked to pore through his old photographs, looking back over moments of his life quick-frozen in time.

quick-freeze
To rapidly reduce the temperature of something to below the freezing point, thereby preserving some aspect of it (such as position or flavor) that would otherwise be lost during the freezing process

Sandra liked to buy blueberries that had been quick-frozen, since she thought that their taste was better preserved that way.

quick-frozen
Past participle of quick-freeze
quick-frozen
Of something whose temperature has been lowered rapidly to below the freezing point
quick-tempered
Easily or quickly angered or frustrated

He was a quick-tempered fellow who was generally avoided by his co-workers.

quick-witted
Mentally keen, alert, sharp and nimble

She was far too quick-witted to miss the implications of what he was saying.

quick-witted
intelligent, perceptive, clever; having a quick wit or clever understanding
quick study
One who is able to memorize something easily and quickly or is able to understand and deal with something easily and successfully
quick and dirty
Fig. [done] fast and carelessly; [done] fast and cheaply
quick release
(of a device) designed for rapid release: a quick-release button
quick turn
The purchase and sale of an investment held for only a very brief period of time, such as in day trading
quick assets
Liquid assets, including cash on hand and assets readily convertible to cash
quick at hearing
perceives quickly, hears and understands rapidly
quick fire
successive fire, rapid fire
quick fix
hurried repair
quick format
process in which the contents of a drive are erased but the disk is not fully formatted
quick kick
A punt made, as on third down, from a running or passing formation in order to surprise the opposing team
quick march!
march forward quickly!, advance rapidly!
quick of understanding
perceives quickly, comprehends rapidly
quick on pins
fast, rapid, speedy
quick on the trigger
quick to fire, begins shooting quickly
quick on the uptake
catches on quickly, comprehends quickly
quick ratio
(Economics) ratio between the current debts of a company and its current liquid assets (measures the company's ability to fulfill its financial obligations over the short-term)
quick recovery
rapid return to good health
quick response
(QR) - A retail philosophy developed by VICS, permitting the receipt of goods from suppliers at the retail site based upon the sales of the supplier's goods that are transmitted to the supplier on a periodic basis Sales are generally recorded using bar codes and transmission between retailer and supplier occurs through the use of EDI standards - X 12 in the US and EDIFACT in Europe
quick response
A partnership between a supplier and retailer through which orders are replenished automatically via computer link up to reduce out-of-stocks, forced markdowns and operating costs The partnership enables better response to customer needs through the sharing of point-of-sale scan data, EDI and bar coding
quick response
A method of maximizing the efficiency of the supply chain by reducing inventory investment
quick response
-A management approach intended to make the manufacturing and supply of products to retail faster and more efficient, resulting in lower inventories, faster turns, and higher in-stock service of retail, particularly in general merchandise (See ECR, Supply Chain Management )
quick study
someone able to acquire new knowledge and skills rapidly and easily; "she soaks up foreign languages like a sponge
quick temper
tendency to become angry quickly, irascibility
quick tempered
becoming angry quickly, irascible, easy made angry
quick time
Cadence at 120 steps (12, 15, or 30 inches in length) per minute
quick time
A military marching pace of 120 steps per minute
quick time
A method of storing movie and audio files in digital format Developed by Apple Computer
quick time
A video format for making movies available on the World Wide Web
quick to anger
becomes angry easily, gets mad quickly, loses one's temper quickly
quick-
quick- is added to words, especially present participles, to form adjectives which indicate that a person or thing does something quickly. He was saved by quick-thinking neighbours. quick-drying paint
quick-freeze
freeze rapidly so as to preserve the natural juices and flavors; "quick-freeze the shrimp
quick-moving queue
line that advances rapidly
quick-tempered
Someone who is quick-tempered often gets angry without having a good reason. someone who is quick-tempered becomes angry very easily = bad-tempered
quick-tempered
quickly aroused to anger; "a hotheaded commander"
quickness
Rapidity of movement or activity; agility or dexterity

The quickness of the hand deceives the eye.

to the quick
To the level of living tissue

Blood dripped from every finger-end, while the nails were broken to the quick.

to the quick
Very deeply; at one's most sensitive level of feeling

The powerlessness of the strong man touched my heart to the quick.

quickly
{a} nimbly, speedily, soon, immediately
quickness
{n} speed, briskness, readiness, pungency
quickly
swith
Quickly
swythe
Quickly
quicksmart
Quickly
rathe
be quick
hurry up, be alert, be brisk
quick fix
disapproval If you refer to a quick fix to a problem, you mean a way of solving a problem that is easy but temporary or inadequate. tax measures enacted as a quick fix
quick time
a normal marching pace of 120 steps per minute
quicker
comparative of quick
quicker
more quickly
quickest
most quickly
quickest
superlative of quick
quickly
jildi
quickly
with little or no delay; "the rescue squad arrived promptly"; "come here, quick!"
quickly
with rapid movements; "he works quickly
quickly
fast, rapidly, speedily; hurriedly, hastily, impetuously
quickly
without taking pains; "he looked cursorily through the magazine"
quickly
with rapid movements; "he works quickly"
quickly
jildy
quickly
Speedily; with haste or celerity; soon; without delay; quick
quickly
rapidly; with speed; fast
quickness
Acuteness of perception; keen sensibility
quickness
Sharpness; pungency of taste
quickness
a rate that is rapid
quickness
skillful performance or ability without difficulty; "his quick adeptness was a product of good design"; "he was famous for his facility as an archer"
quickness
{i} rapidity, speediness; hastiness, hurriedness; briskness, liveliness
quickness
intelligence as revealed by an ability to give correct responses without delay
quickness
Activity; briskness; especially, rapidity of motion; speed; celerity; as, quickness of wit
quickness
The condition or quality of being quick or living; life
quick