held

listen to the pronunciation of held
İngilizce - Türkçe
tut

Maçı izlerken nefesini tuttu. - He held his breath while watching the match.

O, kolumu sımsıkı tuttu. - She held my arm firmly.

f., bak. hold
tutulmak

Birisi sorumlu tutulmak zorunda. - Someone's got to be held accountable.

tutmak
bekletilen
hold
tutmak

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

Tom'un şu ana kadar yapmayı denemek istediği en tehlikeli şey zehirli bir yılanı tutmaktı. - The most dangerous thing Tom ever wanted to try to do was to hold a poisonous snake.

hold
devam etmek
hold
düzenlemek

Tom toplantıyı düzenlemek için uygun bir yer arıyor. - Tom is looking for a suitable place to hold the meeting.

Biz, partiyi düzenlemek için bir oda kiralamak zorundayız. - We have to rent a room to hold the party in.

held on
bekle
held up
ertele
held accountable
sorumlu tutulma
held ball
(Spor) tutulmuş top
held for resale
(Ticaret) satışa hazır mallar
held for trading
(Ticaret) ticari amaçla bulundurulan
held in esteem
itibarı olmak
held in queue
(Bilgisayar) kuyrukta bekletiliyor
held to
bağlı kalmak
held back
tut

Polisler kalabalığı geride tuttu. - The police held back the crowd.

Polis protestocuları geri tuttu. - The police held back the protesters.

held close
yakında tut
held down
tut
held fast
dayan
held firm
sıkı dur
held firmly
sıkı dur
held in
yap

Rio karnavalı şubat ayında yapılır. - Rio's carnival is held in February.

Maçtan önce Yoyogi stadyumunda bir açılış töreni yapıldı. - Before the match, an opening ceremony was held in the Yoyogi stadium.

held in contempt
hor gör
held onto
tutmaya çalış
held open
açık tut
held out
öner
held over
ertele
held the line
hatta kal
held the phone line open
hatta kal
held to
bağlı kal
held a meeting
bir toplantı düzenledi
held as security or hostage
güvenlik veya rehin olarak tutulan
held liable
sorumlu
held of
düzenlendi
held sway
düzenlenen sway
held up
desteklenmiş
held close
yakında tutulmuş
held in contempt
hor görülen
held open
açık tutmak
held#to
bagli kal
hold
(toplantı vb) düzenlemek
hold
(Askeri) AMBAR, TUTMAK, BEKLETMEK: 1. Bir gemide yük istif bölmesi. 2. Bir mevzi veya bölgeyi zorla elde bulundurmak. 3. Taarruzda, düşman kuvvetlerinin hareketine veya yeniden gruplanmalarına engel olacak şekilde baskı yapmak. 4. Hava trafiğinde, uçuş halindeki bir uçağı, hava trafik kontrol talimatlarına uygun olarak, gözle veya diğer vasıtalarla tanınabilecek belirli bir saha veya bölge dahilinde tutmak
hold
gemi ambarı
hold
{f} kaldırmak
hold
{f} kavramak
hold
{i} tutma

Tom gözyaşlarını tutmaya çalıştı. - Tom tried to hold back his tears.

Tom barajın tutmayacağını bilemezdi. - Tom had no way of knowing that the dam wouldn't hold.

hold
kabul ve tasdik etmek
hold
{i} tutunma
hold
{i} bagaj bölümü (uçak)
hold
savunmak (mevzi)
hold
{i} tutunacak yer

Kayanın üzerinde el ya da ayak için tutunacak yerler yoktu. - There were no holds for hand or foot on the rock.

held on
beklemek
held out
önermek
hold
(Bilgisayar) dur-bekle
hold
saymak
hold
(Muzik) durak işareti
hold
kabul etmek
hold
(Kanun) hüküm vermek
hold
(Ticaret) bakiye tutma
hold
korumak
hold
karar vermek
hold
(Kanun) ifa etmek
hold
(Dilbilim) durak
hold
yapışmak (zamk)
hold
yapışmak
hold
yetmek
hold
(Havacılık) uçakta bagaj bölümü
hold
(Kanun) elinde bulundurmak
hold
genellikle tahıl saklanan yer
hold
göstermek
hold
savunmak
hold
tutunmak
hold
düşünmek
hold
elde tutma
hold
işgal etmek (makam)
hold
tutuşmak
hold
meşgul etme
hold
(Ticaret) bulundurma
hold
engel olmak
hold

Tom bir iş bulamadı ya da tek başına yaşayamadı. - Tom was unable to hold a job or live by himself.

O onun işini engelliyor. - He is holding up her work.

hold
(ağırlık) taşımak
hold
süregelmek
hold
zaptetmek
hold
(Bilgisayar) basılı tutmak
hold
değişmemek
hold
bekletme
hold
arkası kesilmemek
hold
sığınacak yer
hold
(Kanun) icra etmek
hold
ilerlemek
hold
(Havacılık) bagaj bölümü
hold
düzenlemek (toplantı)
hold
(Kanun) uhdesinde bulundurmak
hold
(Kanun) hamil olmak
to be held
tutulmak

Birisi sorumlu tutulmak zorunda. - Someone's got to be held accountable.

hand held computer
el bilgisayarı
hand-held
elde taşınır
hand-held
el
hold
{f} tut

Sanırım mesleğime tutunabilirim. - I hope I can hold on to my job.

Vazoyu iki elinle tut. - Hold the vase with both hands.

hold
{i} tutuş

Mary, Tom ve Conchita'yı el ele tutuşurlarken gördü. - Mary saw Tom and Conchita holding hands.

Tom ve Mary el ele tutuşuyorlar. - Tom and Mary are holding hands.

hold
yapmak

Yarın öğleden sonra ilk olarak personel toplantısı yapmak istiyorum, bu yüzden konferans salonunu ayırır mısın? - I'd like to hold a staff meeting first thing tomorrow afternoon, so could you reserve the conference room?

hold
içine almak
hold
farzetmek
hold
tutamak
hold
sürmek
hold
{f} tutmak: Hold my hand. Elimi tut
hold
tutturmak
hold
almak

Mütevelli Yönetim kurulu yurt dışı holdingleri görevden almak için oy kullandı. - The Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings.

Bu salon 2,000 kişi almaktadır. - This hall holds 2,000 people.

hold
inanmak
hold
(neyise) oluşturmak
hold
belli bir durumda tutmak
hold
geride tutmak

Seni geride tutmak istemiyorum. - I don't want to hold you back.

hold
kontrol altına almak
hold
oluşturm
hold
geçerli olmak
be held responsible
(deyim) sorumlu tutulmak
closely held
yakından tutulan
closely-held
yakından tutulan
clung, held
yapışmıştı, düzenlenen
hold
alıkoymak
long-held
Uzun zamandır sürdürülegelmiş

A German man with a long-held grudge against a dentist tried to run him over but got the wrong dentist.

patient-held record
hasta ile ilgili bilgileri barındıran rapor
privately held
özel held
privately-held
özel tutulan
small hand-held percussion instruments
küçük el vurmalı çalgılar
strongly-held
kuvvetlice tutulmak
up held
kaldırdı
all purpose hand held weapon
(Askeri) ELDE TAŞINAN GENEL MAKSAT SİLAHI: Hem bölge, hem de nokta hedeflerini ateş altına alabilmek için gerekli cephaneyi kullanabilen, elde taşınır hafif silah
be held
tutulmak

Birisi sorumlu tutulmak zorunda. - Someone's got to be held accountable.

be held accountable
sorumlu tutulmak
be held as a back up
yedekte bulundurulmak
be held captive
esir düşmek
be held captive
esir tutulmak
be held covered
(Sigorta) teminat altında tutulmak
be held guilty of
mal edilmek
be held incommunicado
kimse ile görüştürülmemek
be held incommunicado
hücre hapsine çarptırılmak
be held liable
sorumlu kılınmak
be held responsible
mal edilmek
be held responsible for
üzerine kalmak
being held
tutulma
hand held
elde taşınabilen
hand held
el
hold
mecbur etmek
hold
{f} gözaltına almak
hold
salıvermemek
hold
{f} çekmek
hold
iltizam etmek
hold
elinde tutmak
hold
dur

Acaba Tom'un durumu nasıl? - I wonder how Tom is holding up.

Dur bakalım, Sen ne yaptığını düşünüyorsun? - Hold up, what do you think you're doing?

hold
{f} barındırmak
hold
{f} bırakmamak, zaptetmek
hold
malik olmak
hold
{i} geminin iç tarafı
hold
{f} dayanmak
hold
sahip olmak
hold
karara bağlamak
hold
{i} ambar
hold
devam ettirmek
hold
durmak
hold
muhafaza etmek
hold
el koymak
hold
etki

Nancy'nin kocası üzerinde bir etkisi var. - Nancy has a hold on her husband.

hold
nüfuz
hold
sadık kalmak
hold
durdurma
hold
tıkamak
hold
istiap etmek
hold
durdurmak
hold
{f} (held)
hold
{f} içine almak: How much water will this glass hold? Bu bardak ne
positions held
(Bilgisayar) bulunduğu konumlar
publicly held corporation
(Ticaret) halka açık şirket
queue held
(Bilgisayar) kuyruk durmuş
İngilizce - İngilizce
occupied or in the control of; often used in combination; "enemy-held territory"
A situation where a security is temporarily not available for trading (e g Market Makers in OTC stocks or the Exchange in listed stocks are not allowed to display quotes)
of Hold
The status of a Settlement Request that is retained in the Central Scheduler be-cause it was entered as such or has been explicitly marked by the Sending Settlement Bank as not to be sent for settlement without further action by the Settlement Bank See Status for more details of statuses
A situation where a security is temporarily not available for trading (e g Market Makers are not allowed to display quotes)
past of hold
Held is the past tense and past participle of hold. Past tense and past participle of hold. the past tense and past participle of hold
Carried, grasped, or worn by a creature Also physically restrained (for example, a held door) Also, when italicized, immobile as the result of a spell or magical effect (such as hold person) Held characters are helpless, since they cannot move or perform any physical actions Such characters continue to breathe normally, however, and can take purely mental actions
a: A requested item waiting collection See also Item Held b: An item is in the Library
Held is the name given to the actual judgement in a particular case
occupied or in the control of; often used in combination; "enemy-held territory
held ball
A situation in which players of opposing teams both hold the ball, with neither clearly possessing it outright
held off
Simple past tense and past participle of hold off
held out
Simple past tense and past participle of hold out
held true
Simple past tense and past participle of hold true
held up
Simple past tense and past participle of hold up
held up
delayed or obstructed
held back his laughter
restrained his laughter, did not laugh despite his desire to do so
held a grudge
kept his feelings of resentment, bore a resentment
held back his curiosity
restrained his curiosity, did not pry despite his eager desire to know
held back his tears
did not cry despite his desire to do so, controlled his tears
held dear
cherished: thought of and clung to fondly or reverentially
held him by the balls
took advantage of his dependence upon him so as to get the maximum out of him
held him in high regard
honored him greatly, respected him greatly, regarded him with the utmost esteem
held him in leash
did not give him any room to breath, kept him quite dependent
held him to his promise
forced him to keep his promise
held his own
persevered, stood strong
held his tongue
remained silent, kept still
held in abeyance
temporarily suspended, temporarily freeze activity
held in his arms
hugged in his arms; he hugged her, he held her tightly
held in store
set aside for future use
held on
found the strength to, lasted, endured, stood firm
held on to
seized by his fingernails
held out his hand
put out his hand, extended his hand
held the line
successfully prevented a threatened change
held tight
held forcefully, braced himself
held up(p)
delayed or obstructed
held without bail
imprisoned without the option of being released on bail
closely held
Of a corporation or other business, owned by a small number of people, and not having shares of ownership sold via a stock exchange or other public market
hand-held
small and light enough to be operated while you hold it in your hands
hand-held
a personal digital assistant
hold
To detain

Hold the suspect in this cell.

hold
To be or remain valid; to apply; to hold true; to hold good
hold
Something reserved or kept

We have a hold here for you.

hold
To reserve

Hold a table for us at 7:00.

hold
To win one's own service game
hold
An instance of holding one's service game, as opposed to being broken
hold
To maintain, to consider

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

hold
To have and keep possession of something

The general ordered the colonel to hold his position at all costs.

hold
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}

So I felt my way down the passage back to the vault, and recked not of the darkness, nor of Blackbeard and his crew, if only I could lay my lips to liquor. Thus I groped about the barrels till near the top of the stack my hand struck on the spile of a keg, and drawing it, I got my mouth to the hold.

long-held
held (assumed, proposed, believed etc.) for a long time
privately held
Of a corporation or other business, owned by a small number of people, and not having shares of ownership sold via a stock exchange or other public market
publicly held
Of a corporation or other business entity, owned by shareholders who may buy or sell their shares to anyone through a stock exchange
publicly-held
Alternative spelling of publicly held
hold
A term given to the act of holding a balance intact until an item or items have been collected By placing a hold on an account, the Bank will not permit the withdrawal of the uncollected portion of a deposit until it is certain that the items have been collected Back to Top
hold
Status applied to an item being held at the Circulation Desk A valid borrower may request that a circulating book or other material be held upon its return to the Library The patron will be notified when the material becomes available
hold
(Senate only) An informal practice by which a Senator informs his or her floor leader that he or she does not wish a particular bill or other measure to reach the floor for consideration The Majority Leader need not follow the Senator's wishes, but is on notice that the opposing Senator may filibuster any motion to proceed to consider the measure
hold
When item needed by a library user is out to someone else, one can place a hold on the item through the library online system A hold will ensure that the library user will be next in line when the item is returned and becomes available In Webcat the term Request is used for placing a hold
hold
A hold on a book guarantees that a book checked out to another person will be saved for you when the book is returned You may request a hold on a book at the Circulation Desk
hold
A borrower may request that a circulating book be held upon its return The patron will be notified when it becomes available
hold
{e} stop! stay! cease! leave off! forbear
hold
{n} a support, catch, power, custody, place, the interior of a ship
hold
{v} to support grasp, keep, retain, detain, stick, continue
hold
{i} grasp, grip; handle, something to grip; influence, effect; order to delay or postpone something; stronghold, secure fortified place; storage space in the hull of a ship
hold
{f} have in one's hand; include, contain; keep, save; restrain; maintain, support, believe; direct, arrange; possess
be held accountable
be responsible for an action
be held for questioning
be detained for investigation, be arrested for interrogation
be held innocent until proven guilty
be regarded as innocent unless proven to be guilty of a crime
being held
being gripped, being kept, being retained; being supported; being detained
closely held corporation
A corporation that does not sell its shares to the public
closely held corporation
Generally, a closely held corporation is a corporation that, in the last half of the tax year, has more than 50% of the value of its outstanding stock owned (directly or indirectly) by 5 or fewer individuals The definitions for the terms "directly or indirectly" and "individual" are in Publication 542, Corporations Generally, closely held corporations are subject to additional limitations in the tax treatment of items such as passive activity losses, at-risk rules, and compensation paid to a corporate officers
closely held corporation
A corporation that is owned by a few individuals who are typically associated with the firm's management
closely held corporation
stock is publicly traded but most is held by a few shareholders who have no plans to sell
closely held corporation
A corporation owned by a few individuals, who also own all the stock No stock in the corporation is publicly traded State regulations administer the establishment of corporations
closely held corporation
Similar to partnership
closely held corporation
A corporation that is owned by a small group of investors or a family
closely-held
owned by a relatively few shareholders; "a closely-held corporation
hand held
A metal detector configuration whereby the operator holds a shaft or handle which supports the searchcoil and control housing Also called pole mount
hand held
A tool or piece of equipment smaller than bench mount which is commonly used by holding it with the hands to guide it across the work Usually not added to the definition of tools that are only used in the hands, like hammers and screwdrivers Hand held items include portable drills, circular saws, routers
hand held
  A metal detector configuration whereby the operator holds a shaft or handle that supports the searchcoil and control housing Also called a pole mount See BODY MOUNT for contrast
hand held
portable, able to be held in the hand (manual device)
hand-held
A hand-held device such as a camera or a computer is small and light enough to be used while you are holding it. Saivonsac shot the entire film with a hand-held camera. Hand-held is also a noun. Users will be able to use their hand-helds to check their bank accounts. a hand-held machine is small enough to hold in your hand when you use it
hand-held
small and light enough to be operated while you hold it in your hands; "a hand-held computer
hand-held
small and light enough to be operated while you hold it in your hands; "a hand-held computer"
hand-held computer
a portable battery-powered computer small enough to be carried in your pocket
hold
assert or affirm; "Rousseau's philosophy holds that people are inherently good"
hold
A hold guarantees that when a book is returned to the Circulation Desk it will be held for you
hold
have as a major characteristic; "The novel holds many surprises"; "The book holds in store much valuable advise"
hold
The cargo area of a ship, (often cargo hold)
hold
The lower interior part of a ship or airplane where cargo is stored
hold
keep in a certain state, position, or activity; e g , "keep clean"; "hold in place"; "She always held herself as a lady"; "The students keep me on my toes"
hold
A character [thus &?;] placed over or under a note or rest, and indicating that it is to be prolonged; called also pause, and corona
hold
bind by an obligation; cause to be indebted; "He's held by a contract"; "I'll hold you by your promise"
hold
A place of confinement; a prison; confinement; custody; guard
hold
remain in a certain state, position, or condition; "The weather held"; "They held on the road and kept marching"
hold
keep in mind or convey as a conviction or view; "take for granted"; "view as important"; "hold these truths to be self-evident"; "I hold him personally responsible"
hold
a state of being confined (usually for a short time); "his detention was politically motivated"; "the prisoner is on hold"; "he is in the custody of police"
hold
A request that a circulating book be held upon its return (whether from another patron or from "missing" status) The Circulation Desk notifies the patron when it becomes available
hold
To cause to remain in a given situation, position, or relation, within certain limits, or the like; to prevent from falling or escaping; to sustain; to restrain; to keep in the grasp; to retain
hold
The act of holding, as in or with the hands or arms; the manner of holding, whether firm or loose; seizure; grasp; clasp; gripe; possession; often used with the verbs take and lay
hold
The amount of the leather captured within the stitch on one side of the seam, determined by how far back from the edge you pierce and how deeply you pierce (Note: depending on how you look at it, the picture above only shows a half of a Hold The rest of the hold is the other half of the piece of leather shown, and the stitching area of any other piece of leather used) These are all separate variables that must be taken into account [Saguto]
hold
have or hold in one's hands or grip; "Hold this bowl for a moment, please"; "A crazy idea took hold of him"
hold
arrange for and reserve (something for someone else) in advance; "reserve me a seat on a flight"; "The agent booked tickets to the show for the whole family"; "please hold a table at Maxim's"
hold
cause to stop; "Halt the engines"; "Arrest the progress"; "halt the presses"
hold
have as a major characteristic; "The novel holds many surprises"; "The book holds in store much valuable advise
hold
A position or grip used to control the opponent
hold
An opponent call "Hold!" when a player makes a play that the opponent ponders challenging Calling "Hold!" signals to the player not to draw new tiles until either the challenge is officially resolved or the "hold!" is rescinded
hold
Binding power and influence
hold
be valid, applicable, or true; "This theory still holds"
hold
To have; to possess; to be in possession of; to occupy; to derive title to; as, to hold office
hold
A grasp or grip
hold
a cell in a jail or prison power by which something or someone is affected or dominated; "he has a hold over them"
hold
Something that may be grasped; means of support
hold
The percentage the house wins on a gamble
hold
To contain or store
hold
In general, to keep one's self in a given position or condition; to remain fixed
hold
maintain (a theory, thoughts, or feelings); "bear a grudge"; "entertain interesting notions"; "harbor a resentment"
hold
to close within bounds, limit or hold back from movement; "This holds the local until the express passengers change trains"; "About a dozen animals were held inside the stockade"; "The illegal immigrants were held at a detention center"; "The terrorists held the journalists for ransom"
hold
keep from departing; "Hold the taxi"; "Hold the horse"
hold
be pertinent or relevant or applicable; "The same laws apply to you!"; "This theory holds for all irrational numbers"; "The same rules go for everyone"
hold
have room for; hold without crowding; "This hotel can accommodate 250 guests"; "The theater admits 300 people"; "The auditorium can't hold more than 500 people"
hold
The authority or ground to take or keep; claim
hold
Process to request a book which is currently charged out The current borrower will not be able to renew the book, and the person placing the hold will be notified to pick it up at Circulation Ask for information at Circulation
hold
hence, to direct and bring about officially; to conduct or preside at; as, the general held a council of war; a judge holds a court; a clergyman holds a service
hold
a stronghold
hold
is an artificial restriction which prevents a job from being selected for processing There are three types of holds, which is applied by the job owner, (or operator) which is applied by the batch operator or administrator, and which is applied by the system itself or the batch system administrator
hold
resist or confront with resistance; "The politician defied public opinion"; "The new material withstands even the greatest wear and tear"; "The bridge held"
hold
To prosecute, have, take, or join in, as something which is the result of united action; as to, hold a meeting, a festival, a session, etc
hold
be in accord; be in agreement; "We agreed on the terms of the settlement"; "I can't agree with you!"; "I hold with those who say life is sacred"; "Both philosophers concord on this point"
hold
1 During a countdown to stop counting and to wait until an impediment has been removed so that the countdown can be resumed, as in T minus 40 and holding Compare count, recycle
hold
To maintain in being or action; to carry on; to prosecute, as a course of conduct or an argument; to continue; to sustain
hold
A large compartment in the lower part of a vessel where the cargo is stored In earlier days, the hold also housed the ships gear and any provisions which would be required on the voyage
hold
cover as for protection against noise or smell; "She held her ears when the jackhammer started to operate"; "hold one's nose"
hold
aim, point, or direct; "Hold the fire extinguisher directly on the flames"
hold
When a book or other item is currently checked out, patrons may place a "hold" on it at the circulation desk or remotely through the Novanet catalogue The person to whom it is checked out will not be permitted to renew the item, and the person placing the "hold" will be next in line to check it out after it is returned
hold
You can place a hold on a Library book that is checked out When the book is returned, it will be held for you, and you will receive a notice informing you that it is now available Holds can be placed by you directly using the Online Book Catalog, or you can ask for assistance at the Circulation Desk
hold
Not to fail or be found wanting; to continue; to last; to endure a test or trial; to abide; to persist
hold
Indicates that the request has been filled and the material is on the hold shelf at the location where it is to be picked up A notice has been sent to the patron, or is scheduled to be sent shortly
hold
To impose restraint upon; to limit in motion or action; to bind legally or morally; to confine; to restrain
hold
To maintain ownership of a security over a long period of time "Hold" is also a recommendation of an analyst who is not positive enough on a stock to recommend a buy, but not negative enough on the stock to recommend a sell
hold
A library user may place a hold on a book charged out to another person; this ensures that the person placing the hold will be next in line to receive the book when the book is returned
hold
drink alcohol without showing ill effects; "He can hold his liquor"; "he had drunk more than he could carry"
hold
To derive right or title; generally with of
hold
the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it; "he grabbed the hammer by the handle"; "it was an old briefcase but it still had a good grip"
hold
Not to fall away, desert, or prove recreant; to remain attached; to cleave; often with with, to, or for
hold
time during which some action is awaited; "instant replay caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
hold
To receive and retain; to contain as a vessel; as, this pail holds milk; hence, to be able to receive and retain; to have capacity or containing power for
hold
protect against a challenge or attack; "Hold that position behind the trees!"; "Hold the bridge against the enemy's attacks"
hold
To accept, as an opinion; to be the adherent of, openly or privately; to persist in, as a purpose; to maintain; to sustain
hold
be the physical support of; carry the weight of; "The beam holds up the roof"; "He supported me with one hand while I balanced on the beam"; "What's holding that mirror?"
hold
To grasp or grip
hold
have rightfully; of rights, titles, and offices; "She bears the title of Duchess"; "He held the governorship for almost a decade"
hold
the space in a ship or aircraft for storing cargo
hold
support or hold in a certain manner; "She holds her head high"; "He carried himself upright"
hold
take and maintain control over, often by violent means; "The dissatisfied students held the President's office for almost a week"
hold
To restrain one's self; to refrain
hold
The hold button keeps callers on the line while you call someone else to the phone, or switch to different extension to make or receive another call
hold
the act of grasping; "he released his clasp on my arm"; "he has a strong grip for an old man"; "she kept a firm hold on the railing"
hold
Hence: Not to move; to halt; to stop; mostly in the imperative
hold
A hold guarantees that when a book is returned to the circulation desk it will be saved for you
hold
a cell in a jail or prison
hold
To retain in one's keeping; to maintain possession of, or authority over; not to give up or relinquish; to keep; to defend
hold
A hold is a request to have a particular item held for the requestor when that item is returned to the library A hold request does not change the due date, but does prevent the current borrower from renewing the item To put a book on hold the requestor must submit a request through CLICnet
hold
stop dealing with; "hold all calls to the President's office while he is in a meeting"
hold
organize or be responsible for; "hold a reception"; "have, throw, or make a party"; "give a course"
hold
The whole interior portion of a vessel below the lower deck, in which the cargo is stowed
hold
lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits; "moderate your alcohol intake"; "hold your tongue"; "hold your temper"; "control your anger"
hold
keep from exhaling or expelling; "hold your breath"
hold
have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard"
hold
declare to be; "She was declared incompetent"; "judge held that the defendant was innocent"
hold
power by which something or someone is affected or dominated; "he has a hold over them"
hold
Not to give way; not to part or become separated; to remain unbroken or unsubdued
hold
secure and keep for possible future use or application; "The landlord retained the security deposit"; "I reserve the right to disagree"
hold
a cell in a jail or prison power by which something or someone is affected or dominated; "he has a hold over them" keep from exhaling or expelling; "hold your breath" remain committed to; "I hold to these ideas" assert or affirm; "Rousseau's philosophy holds that people are inherently good" hold the attention of; "The soprano held the audience"; "This story held our interest"; "She can hold an audience spellbound" aim, point, or direct; "Hold the fire extinguisher directly on the flames" have or hold in one's hands or grip; "Hold this bowl for a moment, please"; "A crazy idea took hold of him" be the physical support of; carry the weight of; "The beam holds up the roof"; "He supported me with one hand while I balanced on the beam"; "What's holding that mirror?" cover as for protection against noise or smell; "She held her ears when the jackhammer started to operate"; "hold one's nose" support or hold in a certain manner; "She holds her head high"; "He carried himself upright" organize or be responsible for; "hold a reception"; "have, throw, or make a party"; "give a course" take and maintain control over, often by violent means; "The dissatisfied students held the President's office for almost a week" keep from departing; "Hold the taxi"; "Hold the horse" stop dealing with; "hold all calls to the President's office while he is in a meeting" remain in a certain state, position, or condition; "The weather held"; "They held on the road and kept marching" contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water" have as a major characteristic; "The novel holds many surprises"; "The book holds in store much valuable advise
hold
a request for a library item that is already signed out or is currently unavailable When the item is returned to the library, it will be kept at the circulation desk for the person who made the hold request
hold
understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something; "he has a good grasp of accounting practices"
hold
contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water"
hold
To cause to wait or delay
hold
remain committed to; "I hold to these ideas"
hold
be capable of holding or containing; "This box won't take all the items"; "The flask holds one gallon"
hold
hold the attention of; "The soprano held the audience"; "This story held our interest"; "She can hold an audience spellbound"
hold
A place of security; a fortified place; a fort; a castle; often called a stronghold
privately held
A company that is either owned by a few people, or the shares of a company that have never been offered publicly for sale
privately held
Owed to a private individual or business rather than to a bank or other financial institution
was held in custody
sat in custody, was arrested, sat in prison
with head held high
proudly, with an erect posture
Türkçe - İngilizce

held teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

huzur dersi religious discourse held
in the sultan's presence during Ramazan
held