bekle

listen to the pronunciation of bekle
Türkçe - İngilizce
hold on

Please hold on a moment. - Lütfen biraz bekleyin.

If you hold on a moment, I will get Jane on the phone. - Eğer biraz beklerseniz, Jane'i telefona alacağım.

hang on

Hang on a minute. I'll call Jimmy. - Bir dakika bekle. Jimmy'yi arayacağım.

We're a bit busy at the moment. Can you hang on a minute? - Şu anda biraz meşgulüz. Bir dakika bekleyebilir misiniz?

(Konuşma Dili) not so fast
(Bilgisayar) wait

Please wait half an hour. - Lütfen yarım saat bekle.

I'll wait here until she comes. - O gelene kadar burada bekleyeceğim.

(Bilgisayar) pause

Tom put the key in the lock and paused a moment before he turned it. - Tom anahtarı kilide taktı ve onu çevirmeden önce bir süre bekledi.

Tom hit the pause button. - Tom bekletme butonuna bastı.

(Bilgisayar) waitfor
hold your horses
expect

Don't expect too much. - Çok fazla şey bekleme.

You can't expect me to always think of everything! - Her zaman her şeyi düşünmemi bekleyemezsin.

held on
{f} expected

Students are expected to stay away from dubious places. - Öğrencilerin şüpheli yerlerden uzak kalması bekleniyor.

It is expected that the tsunami surge will be ten meters or less. - Tsunami dalgalarının on metre ya da daha az olacağı beklenmektedir.

look forward

I'll look forward to it. - Onu sabırsızlıkla bekleyeceğim.

Tom told me he had nothing to look forward to. - Tom bana sabırsızlıkla beklediği bir şeyi olmadığını söyledi.

{f} awaited

Maria awaited him, but he did not come. - Maria onu bekledi ama o gelmedi.

{f} biding
{f} bided
bode
wait for

I'll wait for him for an hour. - Onu bir saat bekleyeceğim.

Please wait for thirty minutes. - Lütfen yarım saat bekle.

watch to
bide

We need to bide our time. - Zamanımızı beklemeliyiz.

We just need to bide our time. - Sadece uygun zamanı beklemeliyiz.

await

Tom wasn't awaiting me. - Tom beni beklemiyordu.

Maria awaited him, but he did not come. - Maria onu bekledi ama o gelmedi.

{f} waiting

There were five patients in the waiting room. - Bekleme salonunda beş hasta vardı.

He kept me waiting for more than an hour. - O beni bir saatten daha fazla bekletti.

watch for
look#forward
hold#on
beklemek
anticipate
beklemek
wait

All that is to be done is to wait. - Yapılması gereken bütün şey beklemektir.

You'll have to wait not less than an hour to get a ticket. - Bir bilet almak için en az bir saat beklemek zorunda kalırsın.

beklemek
expect

You have to expect that to happen once in a while. - Ara sıra bunun olmasını beklemek zorundasın.

You have to expect that once in a while. - Ara sıra beklemek zorundasın.

bekle de gör
wait and see
bekle de gör
wait and find out
bekle ve gör
wait and see
bekle ve gör politikası
(Hukuk) wait and see policy
beni bekle
wait me
beklemek
hope

I hope that Emi will appear soon. I'm tired of waiting for her. - Emi'nin yakında ortaya çıkacağını umuyorum. Onu beklemekten usandım.

All Sadako could do now was to make paper cranes and hope for a miracle. - Sadako'nun şimdi yapabileceği bütün şey kağıttan vinçler yapmak ve bir mücize beklemekti.

beklemek
await
beklemek
watch for
beklemek
look forward to
beklemek
wait for

All that you have to do is to wait for his reply. - Tüm yapmanız gereken, onun cevabını beklemek.

Tom doesn't know how long he'll have to wait for Mary. - Tom Mary için ne kadar beklemek zorunda olduğunu bilmiyor.

beklemek
bargain for
beklemek
hold on
beklemek
stay

Are you sure you don't want to stay here and wait with us? - Burada kalmak ve bizimle beklemek istemediğinden emin misin?

How long do we have to stay here? - Burada ne kadar beklemek zorundayız?

beklemek
project
beklemek
(deyim) expect of
beklemek
(deyim) kick one's heels
beklemek
reckon on
beklemek
watch over
beklemek
count on
beklemek
think

How much longer do you think we'll have to wait? - Daha ne kadar beklemek zorunda olacağımızı düşünüyorsun?

I think Tom hates waiting for me. - Sanırım Tom beni beklemekten nefret ediyor.

beklemek
be waiting
beklemek
guard
beklemek
(Dilbilim) bank on
beklemek
durer
beklemek
watch to
beklemek
let

Instead of waiting for Tom, let's eat now before the food gets cold. - Tom'u beklemek yerine, yemek soğumadan önce şimdi yiyelim.

beklemek
hang on
beklemek
bargain on
beklemek
anticipates
beklemek
look

Tom looks like he's tired of waiting. - Tom beklemekten bıkmış gibi görünüyor.

beklemek
bode
beklemek
wait upon
beklemek
held on
dakika bekle
(Bilgisayar) minutes
dur-bekle
(Bilgisayar) hold
beklemek
tarry
beklemek
hold out for
beklemek
stick around
beklemek
calculate upon
beklemek
watch
beklemek
wait in
beklemek
bide
beklemek
wait to
beklemek
to wait for
beklemek
{f} abide
beklemek
to wait (for); to expect, look (for)
beklemek
to expect (from)
beklemek
to guard, watch (over), attend. Bekle yârin köşesini. (Konuşma Dili) Don't build your hopes too high
beklemek
tarry; mark time
beklemek
look for
beklemek
stand by
beklemek
hang around
beklemek
mark time
beklemek
hang about
beklemek
have smth. in prospect
beklemek
to wait (for), to await, to hang on, to hold on, to stick around; to expect, to anticipate; to guard, to watch (over)
biraz bekle
wait a little
spor bekle
(Bilgisayar) sports wait
yolculuk bekle
(Bilgisayar) travel wait
Türkçe - Türkçe

bekle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Beklemek
aylamak
Beklemek
oyalanmak
beklemek
Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak: "Arkadaki tramvaylar dizi olmuş, bekliyorlardı."- H. Taner
beklemek
Aramak, istemek
beklemek
Aramak, istemek: "Bu tecrübeli deniz kurdunun muhakkak bir beklediği var."- F. F. Tülbentçi
beklemek
Bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek
beklemek
Karşılaşma ihtimali bulunmak
beklemek
Süre tanımak, acele etmemek
beklemek
Ummak
beklemek
Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak
beklemek
Süre tanımak, acele etmemek: "Demin orada oturdum, senin uyanma saatini bekledim."- R. H. Karay
beklemek
Karşılaşma ihtimali bulunmak: "Sabri gittikten sonra Basire, ondan gebe kalmış olmaktan korkarak bekledi."- M. Ş. Esendal
beklemek
Ummak: "Nikâhtan bu kadar keramet bekleme!"- P. Safa
bekle