hand

listen to the pronunciation of hand
İngilizce - Türkçe
el
{f} vermek

En iyisi onunla başa çıkmamıza izin vermektir. - It's best to let us handle it.

Bütün okul teklif vermek için elini kaldırdı gibi görünüyordu. - It seemed like the whole school raised their hand to bid.

{f} uzatmak

Yapman gereken tek şey bu kitabı ona uzatmak. - All you have to do is to hand this book to him.

Raporu ona uzatmak istedim ama unuttum. - I intended to hand the paper to him, but I forgot to.

{i} akrep

Saatin akrep ve yelkovanı altından yapılmış. - The hands of the clock are made of gold.

{f} elle vermek, uzatmak: Please hand me that book. O kitabı bana uzatır mısınız?
{i} yetenek

O yetenekli bir adam ama diğer taraftan o bizim hakkımızda çok soru soruyor. - He is able man, but on the other hand he asks too much of us.

Bu aktör hem yakışıklı hem de yetenekli. - That actor is both handsome and skillful.

{i} yardım

Bana yardım edebilir misin? - Can you give me a hand?

Yardım edebilir miyim? - Can I give you a hand?

{i} demet

Bir erkeğin elinde bir demet çiçek varsa, bu onun botanik çalışmayacağı, fakat anatomi çalışacağı anlamına gelir. - If a guy has got a bunch of flowers in his hand, it means that he is going to practise not botany, but anatomy.

{i} taraf

Hastanenin sol tarafında bankayı göreceksin. - You'll see the bank on the left hand side of the hospital.

Tom hiç yüzemez. Diğer taraftan, o iyi bir beyzbol oyuncusudur. - Tom can't swim at all. On the other hand, he is a good baseball player.

{i} ibre
{i} kurt

Mary yakışıklı bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. - Mary was rescued by a handsome fireman.

Mary yakışıklı bir itfaiyecil tarafından kurtarıldı. - Mary was rescued by a handsome firefighter.

{i} alkış

Tom elleriyle alkışladı. - Tom clapped his hands together.

Tom ellerini alkışladı. - Tom clapped his hands.

{i} yelkovan

Saatin akrep ve yelkovanı altından yapılmış. - The hands of the clock are made of gold.

{i} usta

Aleti ustalıkla idare etti. - He handled the tool skillfully.

Onunla ustalıkla başa çıktın. - You handled that deftly.

{i} ustalık

Aleti ustalıkla idare etti. - He handled the tool skillfully.

Onunla ustalıkla başa çıktın. - You handled that deftly.

{i} hevenk
{i} salkım
{i} parti
{i} parmak

Öğrencilerden biri soru sormak için parmak kaldırdı. - One of the students raised his hand to ask a question.

Elin beş parmağı var: başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmak. - The hand has five fingers: the thumb, the index finger, the middle finger, the ring finger, and the pinky.

{i} pay
rençper
(Askeri) tayfadan biri
(elden ele) vermek
ihtiyatsız
(Askeri) tayfa
ırgat
hazır

Jack, Mary'nin Tom'u kendi elleriyle öldürmesini istedi ama Mary henüz hazır olmadığını söyleyerek itiraz etti. - Jack wanted Mary to kill Tom with her own hands, but Mary objected saying she was not ready yet.

Eğer birisi için yemek hazırlıyorsan, lütfen burnunu çekme, kıçını kaşıma veya ellerine hapşırma. - When you're preparing food for someone, please don't pick your nose, scratch your ass, or sneeze in your hands.

yanında

Tom Mary'nin yanında onun elinden tutarak oturdu. - Tom sat next Mary, holding her hand.

O, eli cebinde kapının yanında duruyordu - He was standing by the gate with his hand in his pocket.

el altında

Lütfen bu kitabı el altında tutun. - Please keep this book at hand.

Yangın olursa diye el altında her zaman bir kova su bulundur. - Always keep a bucket of water handy, in case of fire.

yönetim
(iskambilde) el
el uzatma
elleriyle çalışan kimse
işçi

Tom gerçek bir becerikli işçi. - Tom is a real handyman.

İşçinin öğle on ikide gelmesi bekleniyordu fakat birkaç saattir bir trafik sıkışıklığında sıkıştı. - The handyman was supposed to arrive at twelve noon, but got stuck in a traffic jam for a few hours.

{f} uzat

Tom buzdolabından iki bira çıkardı ve birini Mary'ye uzattı. - Tom got two beers out of the refrigerator and handed one to Mary.

Tom bardağa biraz süt koydu ve Mary'ye uzattı. - Tom poured some milk into a glass and handed it to Mary.

kontrol

İsyan kontrolden çıktı. - The riot got out of hand.

İşler biraz kontrolden çıktı. - Things got a little out of hand.

{f} yardım etmek

O, özürlülere yardım etmek için hayatını adadı. - She devoted her life to helping the handicapped.

Gerçekten sana yardım etmek isterim, ama ellerim bağlı. - I would really like to help you, but my hands are tied.

{i} evlilik sözü
Bir el eninde ölçü (yaklaşık olarak 10 cm.)
hand down nesilden nesile devretmek
yardı

Bana yardım edebilir misin? - Can you give me a hand?

Yardım edebilir miyim? - Can I give you a hand?

hand it to argo haklı olarak övmek
elle vermek
başkasına vermek
(sıfat) el
{i} den. tayfadan biri, tayfa
{i} el yazısı

Onun iyi bir el yazısı var. - She has good handwriting.

Onun el yazısı kötüdür. - His handwriting is bad.

yelkeni istinga edip sarmak
(Askeri) TO-HAND COMBAT: GÖĞÜS GÖĞÜSE MUHAREBE: Tüfek, tabanca vesaire gibi ateşli veya kesici yakın muharebe silahları ile göğüs göğüse yapılan savaş. Buna "hand-to-hand fighting" de denir
{i} (saatte) akrep/yelkovan
el vermek
(Tıp) El, manus
hand on babadan oğula geçirmek
{i} isk. el
karar vermek hand in yetkili bir kimseye vermek
birdenbire
devretmek
adam gücü
(Tekstil) tutum
adam

Adam çocuğu elinden tuttu. - The man took the boy by the hand.

Yaşlı bir adam geldi ve Lincoln'la tokalaştı. - An old man came up and shook Lincoln's hand.

kol

Bu araba çok kolay kullanılır. - This car handles very easily.

Tom kolundaki ve elindeki bazı kemikleri kırdı. - Tom broke some bones in his arm and hand.

tulum

Tom turuncu bir tulum giyiyordu ve elleri önünde kelepçeliydi. - Tom was wearing an orange jumpsuit and his hands were cuffed in front of him.

(Osmanlıca) tevdi etmek
yakalamak

Bir tavşanı elle yakalamak zordur. - It is difficult to catch a rabbit by hand.

Topu yakalamak için elini kaldırdı. - He put up his hand to catch the ball.

ehil
bir yandan

Zeki ama bir yandan da sık sık dikkatsizce hatalar yapıyor. - He is clever, but on the other hand he often makes careless mistakes.

Bir yandan, yer ucuz. Öte yandan, çok sıcak. - On the one hand, the place is cheap. On the other hand, it's too hot.

elinden

Naomi çantasını bir elinden diğerine aldı. - Naomi shifted her bag from one hand to the other.

Michael onu elinden yakaladı. - Michael caught her by the hand.

taraftan
elimden
hand out
dağıtmak
hand on heart
(Ev ile ilgili) İçtenlikle
hand grenade
el bombası
hand in hand
el ele

John ve Mary'nin el ele yürüyüşünü izledim. - I watched John and Mary walking hand in hand.

Anaokulu çocukları parkta el ele yürüyordu. - The kindergarten children were walking hand in hand in the park.

hand job
el işi
hand out
(Fiili Deyim ) 1- dağıtmak 2- çıkmasına yardım etmek
hand up
uzanmak
hand axe
el baltası
hand cart
el arabası
hand in
sunmak
hand in glove
(Konuşma Dili) işbirliği
hand in glove
(Konuşma Dili) ortaklık
hand made
el işi
hand off
dokunma!
hand out
yazılı kağıdı dağıtmak
hand out
ücretsiz dağıtmak
hand and foot
el pençe divan
hand auger
el burgusu
hand bone
el kemiği
hand brace
göğüs matkap kolu
hand by hand
elele
hand calculator
hesap makinesi
hand clapping
alkışlama
hand copy
saklanır kopya
hand down
{i} miras kalan
hand down
kuşaktan kuşağa geçmek
hand down
miras bırak
hand drill
el matkabı
hand driven
elle tahrik edilen
hand feed
elle beslemek
hand feed
elle vermek
hand glass
el aynası
hand held computer
el bilgisayarı
hand in
getir
hand in
teslim etmek
hand in
vermek
hand in glove
sıkı fıkı
hand in hand
bağlı
hand in hand
birbirini izleyen
hand in hand
birlikte

Bir cerrah ayrılmaz arkadaşı olan ölümle birlikte yaşar - Ben onunla el ele yürüyorum. - A surgeon lives with Death, his inseparable companion - I walk hand in hand with him.

Sanayileşme çoğu kez kirlilikle birlikte gider. - Industrialization often goes hand in hand with pollution.

hand it to sb
hakkını vermek
hand it to sb
kabullenmek
hand jack
el krikosu
hand knitting machine
el örgü makinesi
hand lathe
el tornası
hand loom
el dokuması
hand loom
el tezgâhı
hand lotion
el losyonu
hand luggage
yolculuk çantası
hand luggage
seyahat çantası
hand luggage
bavul
hand mirror
el aynası
hand on
elden ele geçirmek
hand operated
el ile idare edilen
hand organ
latarna
hand out
dağıt

Kurtarma ekipleri depremin kurbanlarına malzeme dağıtacak. - The rescue workers are going to hand out supplies to the victims of the earthquake.

Herhangi bir şey dağıtmadım. - I didn't hand out anything.

hand over
vermek
hand over
teslim et

Tom silahını polise teslim etmeyi kabul etti. - Tom agreed to hand over his gun to the police.

O, ısrarlı bir sesle erkek kardeşinin mektubu teslim etmesini istedi ve öldü. - In an insistent voice, he asked his brother to hand over the letter and he died.

hand over
teslim etmek
hand over
devretmek
hand over fist
palas pandıras
hand over fist
apar topar
hand printing
el baskısı
hand pump
el pompası
hand puppet
kukla
hand to hand
göğüs göğüse
hand to hand
el ele
hand to hand struggle
göğüs göğüse mücadele
hand towel
el havlusu
hand truck
el arabası
hand-held
elde taşınır
hand-held
el
hand-me-down
elden düşme
hand-operated
elle çalıştırılan
hand-to-mouth
müsrif
hand-to-mouth
geleni anında harcayarak
hand-to-mouth
savurgan
hand down
devretmek
hand bill
el faturası
hand down
Kuşaktan kuşağa devretmek
hand feeding
elden yemleme
hand in glove with
eldiven el ile
hand in one's resignation
İstifasını vermek
hand in so.'s cheeks
el kadar. 's yanakları
hand in the credentials
kimlik bilgileri el
hand lifting
elle sökme
hand mixer
El tipi mikser
hand oversew
el overlok
hand rake
el komisyon
hand reel
el çıkrığı
hand tap
el dokunun
hand written character
el yazılı karakter
hand-eye co-ordination
el-göz koordinasyonu
hand-hole
el-delik
hand-out
el-out
hand-piece
el-parça
hand-to-hand
yumruk yumruğa
hand over hand
tutuna tutuna tırmanma
hand to hand
yumruk yumruğa
hand to hand combat
(Askeri) Göğüs göğüse muharebe
hand to hand combat
göğüs göğüse çarpışma
hand to hand fighting
göğüs göğüse kavga
handful
başa çıkılması zor kimse
handful
avuç dolusu

Tom bir avuç dolusu kuru üzüm yedi. - Tom ate a handful of raisins.

Sadece bir avuç dolusu insan gerçeği biliyor. - Only a handful of people know the fact.

hand down
karar vermek
handful
yaramaz çocuk/avuç
handful
{i} k.dili. idare edilmesi zor biri; ele avuca sığmaz çocuk
handful
ele avuca sığmayan tip
handfuls
avuç dolusu
hands
(isim) eller
hands
{i} eller

O, elleriyle hızlıdır. - He's quick with his hands.

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

have a nice day
İyi günler
go hand in hand
(deyim) çok yakın
go hand in hand
(deyim) bir arada
go hand in hand
(deyim) çok yakın ilişkiler içinde
go hand in hand
(deyim) yan yana
hand down
bırakmak
hand held
(Bilgisayar) el ile
hand in
getirmek
hand out
(Osmanlıca) tevzi etmek
hand over
tevdi etmek
hand over
denetlemek
hand over
eline vermek
handed
uzatılmış
handed
dabak
handed
daban
handful
(deyim) ele avuca sığmaz

O biraz ele avuca sığmaz biri. - She's a bit of a handful.

hands
iyelik
hands
sahip olma

Piyano çalarken büyük ellere sahip olmak küçük ellere sahip olmaktan daha iyidir. - It's better to have larger hands than smaller hands when playing the piano.

Her zaman bunlardan birine sahip olmak istedim. - I've always wanted to get my hands on one of these.

hands
gemi mürettebatı
have a nice day
iyi çalışmalar
from hand to hand
elden ele

Fotoğraf elden ele geçirildi. - The photograph was passed from hand to hand.

handed
elli
handed
{f} uzat

Tom sözleşmeyi Mary'ye uzattı. - Tom handed the contract to Mary.

Tom bardağa biraz süt koydu ve Mary'ye uzattı. - Tom poured some milk into a glass and handed it to Mary.

handful
yaramaz
handful
bir avuç

Tom cebine uzandı ve bir avuç dolusu bozuk para çıkardı. - Tom reached into his pocket and pulled out a handful of coins.

Tom bir avuç dolusu kuru üzüm yedi. - Tom ate a handful of raisins.

handful
az sayıda (insan)
hands
el
on the one hand on the other hand
bir yandan diğer yandan
travel from hand to hand
elden ele dolaşmak
handful
avuç

Tom kaseden bir avuç patlamış mısır aldı. - Tom took a handful of popcorn from the bowl.

Tom eğildi ve bir avuç dolusu kum aldı. - Tom bent down and picked up a handful of sand.

a hand
Bir el
hand care
el bakımı
hand off
müdahele etmeme
hand to
el
handed
getirilen
hands
(Saatler) Saatlerdeki akrep ve yelkovana verilen isim. Minute hand, hour hand, second hand
hands
mülkiyet
on the one hand/on the other hand
diğer taraftan
fight hand to hand
(deyim) göğüs göğse çarpışmak
fight hand to hand
(deyim) yakın dövüşmek
Türkçe - Türkçe

hand teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

hande
(Adlar, İsimler) açılış, açılma
HANDE
(Osmanlı Dönemi) f. Gülme, gül
hande
Gülme, gülüş
hande
Gülüş
İngilizce - İngilizce
have a nice day
To furl
In long measure, two different lengths:

Four inches, a hand’s breadth, used in measuring the height of horses.

The small part of a gunstock near the lock, which is grasped by the hand in taking aim
To be overfamiliar, to invade a woman's personal space, usually described for a man
An agent; a servant, or manual laborer, especially in compounds; a workman, trained or competent for special service or duty; a performer more or less skillful; as

an old hand at speaking.

To give, pass, or transmit with the hand

he handed them the letter.

To manage
A person's signature

Given under my Hand and Seal of the State this 1st Day of January, 2010.

An instance of helping

Bob gave Alice a hand to move the furniture.

Applause

Give him a hand.

Agency in transmission from one person to another

to buy at second hand (when no longer in the producer’s hand, or when not new).

Handwriting; style of penmanship

a good hand.

Personal possession; ownership; hence, control; direction; management; — usually in the plural

Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us.

The feel of a fabric; the impression or quality of the fabric as judged qualitatively by the sense of touch

This fabric has a smooth, soft hand'.

Power of performance; means of execution; ability; skill; dexterity
The part of the fore limb below the forearm or wrist in a human, and the corresponding part in many other animals
To cooperate
The collective noun for a bunch of bananas
Each of the pointers on the face of an analog clock, which are used to indicate the time of day
Rate; price
That which resembles, or to some extent performs the office of, a human hand; as

An index or pointer on a dial; such as the hour or minute hand of a clock.

Actual performance; deed; act; workmanship; agency; hence, manner of performance

Gideon said unto God, If thou wilt save Israel by my hand.

To lead, guide, or assist with the hand; to conduct

to hand a lady into a carriage.

A side; part, camp; direction, either right or left

On this hand and that hand, were hangings.

To seize; to lay hands on
That which is, or may be, held in a hand at once

tobacco manufacturing A bundle of tobacco leaves tied together.

To pledge by the hand; to handfast
{v} to give, deliver, lead, conduct, seize
A hand (or handbreadth) is a unit of length measurement, usually based on the breadth of a male human hand and thus around 4 inches long (about 10 cm). When used to measure height, it is abbreviated "h" (for "hands") or "hh" (standing for "hands high")
good day, I wish you a pleasant day (Internet Slang)
American jurist. As a federal judge (1924-1951) his influence was so great that he was sometimes called the "tenth man" of the U.S. Supreme Court. End part of the arm, consisting of the wrist joint, palm, thumb, and fingers. The hand has great mobility and flexibility to carry out precise movements. Bipedal locomotion in humans frees the hands for grasping and manipulation. The opposable thumb allows them to pick up small items and grip objects from both sides. Dexterity in the hands and increased brain size are believed to have evolved together in humans
A hand is also everything that happens between shuffles - cards are dealt, betting is done, a winner is declared, and the pot is pushed To "play a hand" sometimes means to be dealt in, and sometimes means to at least call the initial bet Use context to figure out which A hand also refers to the cards you hold - in games where you have more than five cards (e g , seven card stud or Texas hold'em), it's your best five cards For your enjoyment, here are the different types of hands you can make in poker, in increasing order of strength: no pair; pair; two pair, three of a kind, straight, flush, full house, four of a kind, straight flush Lastly, sometimes the phrase "a hand" means specifically a good hand or a playable hand I've played (been dealt) two thousand hands in a row without making a flush
An index or pointer on a dial; as, the hour or minute hand of a clock
physical assistance; "give me a hand with the chores"
a member of the crew of a ship; "all hands on deck"
That which resembles, or to some extent performs the office of, a human hand A limb of certain animals, as the foot of a hawk, or any one of the four extremities of a monkey
The way the fabric feels when it is touched Terms like softness, crispness, dryness, silkiness are all terms that describe the hand of the fabric
Agency in transmission from one person to another; as, to buy at first hand, that is, from the producer, or when new; at second hand, that is, when no longer in the producer's hand, or when not new
The quality of a fabric or yarn based on roughness, smoothness, thickness, pliability or stretch-ability Also a term for the way a paint feels to the hand of fabric Thick paints can have a "heavy hand" and thin paints can have a "light hand" Paints with less "hand" are more desirable
a card player in a game of bridge; "we need a 4th hand for bridge"
The tactile aesthetic qualities of carpet and textiles, how it feels to the hand
A hand in any card game refers to the card holdings of a player However, in a trump game a hand also refers to the play of tricks until no cards are held by any of the players At the end of the hand, points are awarded to the declarer's partnership if it met the contract or to the defenders if the contract was Euchred
Personal possession; ownership; hence, control; direction; management; - usually in the plural
one of two sides of an issue; "on the one hand
Personal possession; ownership; hence, control; direction; management; usually in the plural
A term describing the swinging direction of a door as one stands on the side of the door from which security is desired, namely the outside
Manipulation of the weft thread usually placed on coverlets at the intersection of warp and weft cordons; button
one of two sides of an issue; "on the one hand , but on the other hand "
a position given by its location to the side of an object; "objections were voiced on every hand"
A round of play, beginning with the deal and terminating with a knock or a draw Also: The cards dealt to an individual player (the player's hand)
Hence, a signature
terminal part of the forelimb in certain vertebrates e
apes or kangaroos); "the kangaroo's forearms seem undeveloped but the powerful five-fingered hands are skilled at feinting and clouting"- Springfield (Mass
physical assistance; "give me a hand with the chores" terminal part of the forelimb in certain vertebrates e
To furl; - said of a sail
ability; "he wanted to try his hand at singing"
something written by hand; "she recognized his handwriting"; "his hand was illegible"
To be sensitive and dexterous with the sword
How a fabric feels when it's held in the hand
but on the other hand
Agency in transmission from one person to another; as
How a particular fabric feels to the touch The softer and more natural the feel of a fabric, the better its hand
To coöperate
That which is, or may be, held in a hand at once The quota of cards received from the dealer
That which is, or may be, held in a hand at once; as
To give, pass, or transmit with the hand; as, he handed them the letter
Handwriting; style of penmanship; as
In long measure, two different lengths
a round of applause to signify approval; "give the little lady a great big hand"
Hand of Fatima
an apotropaic symbol, in both Jewish and Islamic society, serving as a talisman against the "evil eye"
Hand of God
Famous goal in the 1986 FIFA World Cup by Maradona
Hand of Miriam
alternative name for the Hand of Fatima
hand and foot
A card game, similar to canasta, using two packs of cards
hand balls
plural form of hand ball
hand bills
plural form of hand bill
hand brakes
plural form of hand brake
hand down
To donate (as second hand.)

When my older brother grows out of his clothes, he hands them down to me, which later in turn I hand down to my little brother, if they're not ripped apart by then. We fall over a lot, this family of ours. And grow fast. Either way, my little brother ends up with tonnes of third-hand scruffy clothes. Maybe that's why he gets picked on so much.

hand down
To forward to the proper officer (the decision of a higher court)

The Clerk of the Court of Appeals handed down its decision.

hand down
To transmit in succession, as from father to son, or from predecessor to successor

Fables are handed down from age to age.

hand dryer
An electric device in a restroom to dry hands
hand grenade
A small hand-held explosive device designed to be thrown at the enemy
hand grenades
plural form of hand grenade
hand in
To give something to a responsible person

I found a wallet on the street, so I handed it in to the police.

hand in glove
In very close cooperation

The vendors were working hand in glove with our people.

hand in hand
Naturally, ordinarily or predictably together; commonly having a correlation or relationship

The tendency to follow trends and explore one's sense of self goes hand in hand with being a teenager.

hand in hand
Holding or clasping hands

The couple strolled down the sidewalk, hand in hand.

hand it to somebody
To give somebody credit or praise

You have to hand it to him for finishing such a big project so quickly.

hand jive
A dance associated with the rock and roll and rhythm and blues music of the 1950s, comprising a complicated pattern of hand moves and claps at various parts of the body, following or imitating the percussion instruments
hand job
An act of masturbation performed by someone else's hand

1968:I tried it once and she knows it ... I was screwing one night and she lay like a log and I said I could do better jerking off ... a hand job, — Casebook of a Crime Psychiatrist, pp. 179, James Arnold Brussel, Bernard Geis Associates (distributed by Grove Press).

hand log
A chip log
hand net
A small net that is equipped with a handle and attached to a rim so that the net forms a pouch. This kind of net is used, eg, for trapping butterflies or individual fish
hand off
To pass or transfer something to someone

Before we hand off the project to him, let's make sure to write some instructions.

hand out
an 1800s baseball term meaning a player is out
hand out
to distribute (something)
hand over
To relinquish control or possession of something to someone

I handed over the controls to the copilot.

hand over fist
Quickly or in great quantity, especially in reference to earning money.''

He didn't earn much, but the company seemed to rake in money hand over fist.

hand pay
When a slot attendant or cage gives the player a cash payout, rather than the actual slot machine paying out from the printer with ticket voucher or coin hopper
hand pie
(Southern) A semilunar-shaped pastry with either a sweet or savory filling, formed by placing a dollop of filling onto a circular piece of biscuit-style dough and then folding it over and crimping it shut. They may be baked, fried or deep-fried. A pasty

Hostess® fruit pies are sweet hand pies.

hand press
A printing press operated by hand
hand presses
plural form of hand press
hand puppet
A puppet operated by the hand, especially one in which the puppeteer's hand occupies and controls the head
hand saws
plural form of hand saw
hand shandy
An act of masturbation
hand someone his head
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
hand tab
A method of spot applying asphalt-based adhesive to shingles for securement and wind resistance
hand tool
A tool powered by human muscle rather than a motor or engine
hand tools
plural form of hand tool
hand towel
a small towel used for drying the hands or face
hand truck
An L-shaped box-moving handcart with handles at one end, wheels at the base, with a small ledge to set objects on, flat against the floor when the hand-truck is upright. It makes otherwise bulky and heavy objects easier to move
hand trucks
plural form of hand truck
hand trunk
A relatively small piece of hard-sided luggage with hinges and latches
hand trunks
plural form of hand trunk
hand waving
Discussion or argumentation involving approximation, vagueness, educated guessing, or the attempt to explain or excuse vagaries

The sales pitch sounded good, but there was a lot of hand waving about the price.

hand wringing
The repeated clasping or squeezing of the hands as a symptom of distress

Whisperings filled the corridors with unearthly sounds — the hand-wringing and breast-beating of the elder sisters — the sighs and sobs of the younger.

hand wringing
A feigned exhibition of distress, usually with implied inaction or vacillating in the face of a dilemma or crisis

As noted, the confusion and hand wringing about who should do what mostly flows from a failure to clearly think through what an epidemic is and what will be demanded in response.

hand wringings
plural form of hand wringing
hand-egg
A humorous term for the game of American football, or for football codes other than association football
hand-egg
The elongated ball used in such games
hand-eye coordination
The total amount of coordination a person has between their eyes and their hands; a person's dexterity in activities highly dependent upon sight, such as catching a ball

Sorry, but I just don't think you have the hand-eye coordination needed to be a juggler in this circus.

hand-held
a personal digital assistant
hand-held
small and light enough to be operated while you hold it in your hands
hand-hole
: A small hole in a boiler for the insertion of the hand in cleaning, etc
hand-in-glove
Alternative spelling of hand in glove
hand-in-glove
Closely cooperative
hand-in-hand
Alternative spelling of hand in hand
hand-me-down
An item that is passed along for someone else to use; especially, a piece of clothing or other item which has been outgrown by a older sibling and passed down to a younger one
hand-off
A pass made in a backward direction
hand-off
The transfer of the radar identification of an aircraft from one controller to another when the aircraft enters the receiving controller's airspace and radio communications with the aircraft are transferred
hand-picked
specially selected because of their individual characteristics or talents
hand-picked
picked by hand rather than by machinery
hand-puppet
Attributive form of hand puppet

hand-puppet creator.

hand-spring
A variant spelling of handspring
hand-tight
As tight as can be made by the strength of one's hand wielding a standard tool: that is, without special equipment or leverage
hand-to-hand
Close together, within arm's reach
hand-to-hand
Especially, fighting done within reach rather than at range. May or may not indicate unarmed combat
hand-to-mouth
having barely enough to survive, being close to poverty

She has been a widow these six or eight years, and has lived, I imagine, in rather a hand-to-mouth fashion.

hand-waving
Alternative spelling of hand waving
hand-work
variant of handiwork
hand-wringing
Alternative spelling of hand wringing
hand in hand
together; "hand in hand with hope went fear"; "doctors and nurses work hand in hand to save lives
hand on heart
(Ev ile ilgili) If you can put your hand on your heart and say something, you can say it knowing that it is the truth
hand-eye coordination
Hand-eye (alternatively eye-hand) coordination refers to the control of eye movement and the processing of visual input to guide bodily movement. This has been studied in activities as diverse as tea making, the movement of solid objects such as wooden blocks, sporting performance, music reading, and copy-typing
hand in hand
clasping each other's hands; "they walked hand in hand"
hand in hand
together; "hand in hand with hope went fear"; "doctors and nurses work hand in hand to save lives"
hand in hand
while holding hands, while clutching one another's hand; in close association
hand to hand
at close quarters; "fought hand to hand"
hand to hand
at close quarters; "fought hand to hand
hand to hand combat
fighting with hands and fists, fighting at close quarters
hand-to-hand
Hand-to-hand fighting is fighting where the people are very close together, using either their hands or weapons such as knives. There was, reportedly, hand-to-hand combat in the streets. hand-to-hand fighting is a way of fighting in which people use their hands and knives rather than guns hand-to-hand fighting/combat etc
hand-to-hand
being at close quarters; "hand-to-hand fighting
go hand in hand
Of two things, to be closely related or to go together well; see hand in hand
go hand in hand
Of two people, to hold hands

And now let's go hand in hand, not one before the other.

goes hand in hand
Third-person singular simple present indicative form of go hand in hand
going hand in hand
Present participle of go hand in hand
gone hand in hand
Past participle of go hand in hand
handed
Simple past tense and past participle of hand
handful
A small quantity, usually approximately equal to five, the number of fingers on a hand

This handful of men were tied to very hard duty. - Fuller.

handful
As much as the hand will grasp or contain. - Joseph Addison
handful
Something which can only be managed with difficulty

Those twins are a real handful to look after.

handful
A hand's breadth; four inches

Knap the tongs together about a handful from the bottom. - Francis Bacon.

went hand in hand
Simple past of go hand in hand
handed
{a} using or joining hands, conveyed, conducted
A hand
mund
A hand
famble
The hand
flipper
The hand
paw
go hand in hand
walk together with hands clasped; go well together, complement each other
hand back
If you hand back something that you have borrowed or taken from someone, you return it to them. The management handed back his few possessions He took a saxophone from the Salvation Army but was caught and had to hand it back He handed the book back to her He unlocked her door and handed her back the key. = give back
hand down
passed on, as by inheritance; "This ring was handed down through many generations"
hand down
passed on, as by inheritance; "This ring was handed down through many generations
hand down
bequeath, pass on, transmit in succession, will, transfer
hand down
If you hand down something such as knowledge, a possession, or a skill, you give or leave it to people who belong to a younger generation. The idea of handing down his knowledge from generation to generation is important to McLean. = pass on
hand down
When a particular decision is handed down by someone in authority, it is given by them. Tougher sentences are being handed down these days She is expected soon to hand down a ruling
hand held
A tool or piece of equipment smaller than bench mount which is commonly used by holding it with the hands to guide it across the work Usually not added to the definition of tools that are only used in the hands, like hammers and screwdrivers Hand held items include portable drills, circular saws, routers
hand held
portable, able to be held in the hand (manual device)
hand held
  A metal detector configuration whereby the operator holds a shaft or handle that supports the searchcoil and control housing Also called a pole mount See BODY MOUNT for contrast
hand held
A metal detector configuration whereby the operator holds a shaft or handle which supports the searchcoil and control housing Also called pole mount
hand in
If you hand in your notice or resignation, you tell your employer, in speech or in writing, that you no longer wish to work for them. I handed my notice in on Saturday All eighty opposition members of parliament have handed in their resignation
hand in
submit school work, submit homework (e.g.: "I'd better get started on my book-report, I have to hand it in first thing tomorrow morning")
hand in
If you hand in something such as homework or something that you have found, you give it to a teacher, police officer, or other person in authority. I'm supposed to have handed in a first draft of my dissertation My advice to anyone who finds anything on a bus is to hand it in to the police
hand off
Quite literally what it says: to hand the ball off to a teammate
hand off
the transfer of a call from one cell site to another as the user moves through the service area
hand off
Assistance in getting a weight to starting position for an exercise
hand on
If you hand something on, you give it or transfer it to another person, often someone who replaces you. The government is criticised for not handing on information about missing funds His chauffeur-driven car and company mobile phone will be handed on to his successor. = pass on
hand out
{f} distribute, give out, dispense
hand out
{i} something given to a needy person or beggar (food, clothing, etc.); circular or leaflet given out for free distribution
hand out
Condition when a change of server occurs ("Hand out" is also used as a Marker's call to indicate that a change of hand has occurred)
hand out
When people in authority hand out something such as advice or permission to do something, they give it. I listened to a lot of people handing out a lot of advice see also handout
hand out
s to distribute Harold's boss handed some award out Harold got one
hand out
If you hand things out to people, you give one or more to each person in a group. One of my jobs was to hand out the prizes = give out
hand out
give out; "The teacher handed out the exams"
hand over
If you hand over to someone or hand something over to them, you give them the responsibility for dealing with a particular situation or problem. The present leaders have to decide whether to stand down and hand over to a younger generation I wouldn't dare hand this project over to anyone else
hand over
If you hand something over to someone, you pass it to them. He also handed over a letter of apology from the Prime Minister `I've got his card.' Judith said, handing it over
hand over
to surrender someone or something to another; "the guard delivered the criminal to the police"; "render up the prisoners"; "render the town to the enemy"; "fork over the money
hand over
{f} transfer, deliver, yield control of; surrender, extradite (prisoner, fugitive, etc.)
hand over
When you hand over someone such as a prisoner to someone else, you give the control of and responsibility for them to that other person. They would just catch the robbers and hand them over to the police
hande
archaic spelling of hand
handed
having or involving the use of hands; "a handed, tree-living animal"; "a four-handed card game"
handed
{s} having a hand or hands; of or pertaining to the use of a particular hand; pertaining to the number of participants in a game
handed
having or involving the use of hands; "a handed, tree-living animal"; "a four-handed card game
handed
Having a peculiar or characteristic hand
handed
With hands joined; hand in hand
handful
the quantity that can be held in the hand
handful
{i} amount that can be held in one hand; small quantity; one who is difficult to control or manage (Informal)
handful
If you say that someone, especially a child, is a handful, you mean that they are difficult to control. Zara can be a handful sometimes
handful
A handful of people or things is a small number of them. He surveyed the handful of customers at the bar
handful
A handful of something is the amount of it that you can hold in your hand. She scooped up a handful of sand and let it trickle through her fingers
handful
As much as the hand will grasp or contain
handful
the quantity that can be held in the hand a small number or amount; "only a handful of responses were received
handful
A hands breadth; four inches
handful
A small quantity or number
handful
{s} as much as the hand can hold
handful
a small number or amount; "only a handful of responses were received"
handfuls
plural of handful
handing
Term used to designate direction in which door swings
handing
Most leversets are required to be handed, as are some hinges Depending on how your door opens, the lever has to face a particular direction in order for the latch to fit into the frame
handing
For some locks (usually specialised locks for use in the commercial sector) the handing of the door to which the lock is fitted must be specified when ordering
handing
Defines right or left-handed orientation of the hardware
handing
present participle of hand
Türkçe - İngilizce

hand teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Hande
(isim) To smile
hande
laugh
hande
laughter
hand