deep

listen to the pronunciation of deep
İngilizce - Türkçe
derin

Derinleşen ekonomik krizin görünürde bir sonu var mı? - Is there any end in sight to the deepening economic crisis?

Gölet üç metre derinliğindedir. - The pond is 3 meters deep.

{i} derinlik

Onlar düşman bölgesi derinliklerine doğru gitti. - They drove deep into enemy territory.

Kar birkaç metre derinlikte idi. - The snow was several meters deep.

derin derin

Tom, Mary'nin gözlerine derin derin baktı. - Tom looked deeply into Mary's eyes.

Tom Mary'nin gözlerine derin derin baktı. - Tom gazed deeply into Mary's eyes.

deniz

Tom derin deniz dalgıcıdır. - Tom is a deep-sea diver.

Derin deniz fobisine sahip misin? - Do you have deep sea phobia?

derinliklerine kadar
kalın
derinlerine kadar
kalın (ses)
anlamlı
(ses) boğuk
yoğun

Yaşamlarımızı büyük sevgiden ve derin kederden daha yoğun bir şekilde yaşamayız. - We never experience our lives more intensely than in great love and deep sorrow.

karmaşık
anlaşılmaz

Onun romanları benim için çok anlaşılmazdır. - His novels are too deep for me.

{f} derince
(duygu) derin
(the ile) deniz
derine inen
ciddi

Hiçbir zaman bunu belli etmeyecek ama içinden ciddi bir şekilde endişeli olduğunu düşünüyorum. - He'll never show it, but I think that deep down, he's seriously worried.

(uyku) derin
içten

Tavsiyen ve nezaketin için içten minnettarım. - I deeply appreciate your advice and kindness.

Onun gözlerine son derece içten baktı. - He looked deeply into her eyes.

yüzeyde kalmayan
derine

Derine daldıkça, su da soğudu. - The deeper we dived, the colder the water got.

Daha derine daldığımız zaman su soğur. - As we dive deeper, the water becomes colder.

dibe
derinden

Konuşması dinleyicileri derinden etkiledi. - His speech deeply affected the audience.

O anne ve babasına derinden bağlıdır. - She is deeply attached to her parents.

geç vakte kadar
kötü
geç vakitte
(renk) koyu
alçak
{s} keskin
tok yürekten
{s} tok (ses)
gizli ve geniş planlar
{s} pes

Tom'un pes bir sesi var. - Tom has a deep voice.

{s} yürekten

Tom Mary'yi yürekten seviyor. - Tom has a deep affection for Mary.

Tom onun gözlerinin içine yürekten baktı. - Tom stared deep into her eyes.

{s} ağır
ciddi/boğuk/koyu/derin
planlar
{s} dalgın
(Askeri) UZAK: Bir topçu veya deniz topçusu atış haberlerinde kullanılan ve hedefin, ileri dost unsurlardan 600 metreden daha fazla mesafede bulunduğunu belirtmek için faydalanılan bir terim. Bknz. "close"
{i} koyuluk
derinde

Konuşması dinleyicileri derinden etkiledi. - His speech deeply affected the audience.

Tom Mary'ye derinden âşık. - Tom is deeply in love with Mary.

{s} genişliğinde
deep laid schemes enine boyuna düşünülmüş
{s} koyu

Onun koyu mavi gözleri oldukça etkileyiciydi. - Her eyes, a deep blue, were quite impressive.

{s} koyu (renk)
{s} bilinçaltı
{s} kalın, boğuk, pes (ses). z. into
geç vakte/derine
{s} karışık
{s} esrarlı
{s} aşırı
{s} şiddetli

Tom şiddetli bir güney aksanıyla konuşur. - Tom speaks with a deep southern accent.

adv.derince: adj.derin,derin
{i} karanlık

Bu derin bir karanlıktı. - It was a deep darkness.

(Askeri) uzak
engin
pes (ses)
tok
Deep Web
(Antika) Derin Ağ
deep fry
(Gıda) yağda kızartmak
deep cleaning
(Bilgisayar) yoğun temizlik
deep down
yüreğinde
deep down
kalbinin derinliklerinde
deep down
(Konuşma Dili) esasında
deep down
(Konuşma Dili) özünde
deep fry
(Gıda) kızartmak
deep set
(Spor) açık top
deep south
abd'nin güneydoğu eyaletleri
deep spot
(Denizbilim) longoz
deep acid etching
asitli derin dağlama
deep brown
koyu kahverengi
deep eyed
koyu gözlü
deep freeze
{f} dondurup sakla
deep fry
yağda kızart
deep in thought
derin düşünce
deep red
koyu kırmızı
deep root
derin kök
deep rooted
kökleşmiş
deep sea
engin deniz
deep sea
açık deniz
deep sea
derin deniz

Derin deniz fobisine sahip misin? - Do you have deep sea phobia?

Derin deniz hakkında çok az şey biliniyor. - Very little is known about the deep sea.

deep seated
çok derin
deep space
derin mesafe
deep structure
derin yapı
deep tone
boğuk ses
deep transverse arrest
derinde transvers duruş
deep well
derin kuyu
deep-dyed
hakiki
deep-freeze
dondurup saklamak
deep-freeze
dondurmak
deep-freeze
dipfriz
deep-freeze
derin dondurucu
deep-freezer
derin dondurucu
deep-frozen
(derin) dondurulmuş
deep-rooted
köklü
deep-rooted
derin
deep-sea
kıyıdan uzakta
deep-sea
açık deniz
deep-sea navigation
uzak deniz seferi
deep-sea steamer
açık deniz gemisi
deep-sea voyage
uzak deniz yolculuğu
deep-seated
köklü
deep-seated
sabit
deep-seated
yerleşmiş
deep-set
derinde olan
deep bass
derin baş
deep boring implements
derin sondaj aletleri
deep cut
derin bir kesik
deep cycle
(Elektrik, Elektronik) (adjective) tamamen boşalıp, sonra şarj edilebilen (akü)
deep cycle
derin döngüsü
deep depression
derin depresyon
deep drawing
(Mühendislik) derin çekme
deep drilling
derin sondaj, derin delme
deep eyes
derin gözler
deep feeling
derin duygu
deep focus
derin odak
deep forest
derin orman
deep frozen
derin dondurulmuş
deep fryer
fritöz
deep fryers
Fritözler
deep frying
kızartmalar
deep in dept
Borca batmış
deep mining
derin madenciliği
deep mire
derin pislik
deep ploughing
derin sürme
deep pocket
(deyim) Para kasası, para babası

Germany is adamantly opposed to serving as the deep pocket for its profligate partners.

deep red
köyü kırmızı
deep shit
derin bok
deep sleep
Derin uyku
deep throat
(Argo) Erkek cinsel organının ağza alınması
deep understanding
derin anlayış
deep vein thrombosis
kanın pıhtılaşarak beyne gitmemesi
deep water be in deep water
başı belada olmak
deep-chested
Derin göğüslü
deep-dish
kalın hamur
deep rooted
köklü
deep set
çukur
deepest
en derin

Bu göl bu ülkede en derindir. - This lake is the deepest in this country.

Göl bu noktada en derindir. - The lake is deepest at this spot.

deeply
içten

Birbirinizi içten seviyor musunuz? - Do you love each other deeply?

Onun gözlerine son derece içten baktı. - He looked deeply into her eyes.

deep down
içinde

Hiçbir zaman bunu belli etmeyecek ama içinden ciddi bir şekilde endişeli olduğunu düşünüyorum. - He'll never show it, but I think that deep down, he's seriously worried.

deep down
(Konuşma Dili) aslında
deep pocket
zengin
deeper
derin
deeper
{f} daha derin

Yazmak ölümden daha derin bir uyku. - Writing is a deeper sleep than death.

Tom mağarada daha derine gitti. - Tom went deeper into the cave.

deeply
derinden

O anne ve babasına derinden bağlıdır. - She is deeply attached to her parents.

Tom Mary'ye derinden âşık. - Tom is deeply in love with Mary.

deepness
zekâ
deepness
koyuluk
deepness
derinlik
deepness
karanlık
deep blue
Yoğun mavi, köyü mavi

I turn to look out the window at the deep blue sky.

deep freeze
döndürüp sakla(mak)
deep fry
derin kızartma
deep inside
derinlerde

Tom mutlu gibi davranıyordu fakat derinlerde üzgündü. - Tom acted happy, but deep inside he was sad.

Tom mutlu gibi davranıyordu fakat o derinlerde üzgündü. - Tom behaved like he was happy, but deep inside, he was very sad.

deep freeze
derin dondurucu,v.dondurup sakla: n.derin dondurucu
deep freeze
derin dondurucu
deep freeze
dipfriz
deep freeze
şoklamak
deep freeze
derin donduruculu
deep freeze
dondurmak
deep freeze
dondurup saklamak
deep fried
bol yağda kızartılmış
deep set
derinde olan
deep voice
kalın ses
deeply
derin derin

Tom Mary'nin gözlerine derin derin baktı. - Tom gazed deeply into Mary's eyes.

Tom, Mary'nin gözlerine derin derin baktı. - Tom looked deeply into Mary's eyes.

deeply
çok

Tom yaptıklarını yaptığına çok pişman oldu. - Tom deeply regretted doing what he had done.

Tom bu haberden çok rahatsız oldu. - Tom was deeply disturbed by this news.

deeply
[adv] derinlere doğru
deeply
son derece

Tom son derece borçlu olduğunu kimsenin bilmesini istemiyordu. - Tom didn't want anyone to know that he was deeply in debt.

Tom sanat tarihi ile son derece ilgilenmeye başladı. - Tom became deeply interested in art history.

deeply
derinliğine
deepness
{i} akıllılık
deepness
{i} enginlik
deepness
{i} boğukluk
the deep
enginler
the deep
okyanus

Okyanusun derin katmanları hâlâ neredeyse keşfedilmemiş. - The deep layers of the ocean is still almost unexplored.

Derin okyanusun sadece küçük bir kısmı araştırıldı. - Only a small part of the deep ocean has been explored.

the deep
deniz

Hazine, denizin derinliklerine gömüldü. - The treasure was buried in the deepest of the sea.

Derin deniz hakkında çok az şey biliniyor. - Very little is known about the deep sea.

İngilizce - İngilizce
Low in pitch

She has a very deep contralto.

Immersed, submerged (in)

deep in debt, deep in the mud.

part of a lake, sea, etc

creatures of the deep.

: the sea, the ocean
The deep (meaning 2 above) part of a problem
In extent in a direction away from the observer

The shelves are 30cm deep.

To a significant, not superficial, extent

They're deep in discussion.

A long way inside; situated far in or back

American football Relatively farther downfield.

In a number of rows or layers:

a crowd three deep along the funeral procession.

Thick

There was a deep layer of soot over the window.

Dark and highly saturated

That's a very deep shade of blue.

Sound, heavy (describing a state of sleep from which one is not easily awoken)

He was in a deep sleep.

A fielding position near the boundary

Russell is a safe pair of hands in the deep.

Profound, having great meaning or import, but possibly obscure or not obvious

That is a deep thought!.

Having its bottom far down
Voluminous

to take a deep breath / sigh / drink.

deeply

Hepaticology, outside the temperate parts of the Northern Hemisphere, still lies deep in the shadow cast by that ultimate closet taxonomist, Franz Stephani—a ghost whose shadow falls over us all.

He is deeply attached to her. - He's deeply attached to her.

He's deeply attached to her. - He is deeply attached to her.

{a} in a high degree, sorrowfully
{n} the sea, a solemn or still part, depth
{a} far to the bottom, knowing, affecting, dark
ill defined method of localized application at least 4 inches below the soil surface, usually injected with a knife or following subsoiler
Unmarked soundings of the lead line
to far into space; "penetrated deep into enemy territory"; "went deep into the woods"; to an advanced time; "deep into the night"; "talked late into the evening
A ball that will not bounce twice on the opponent's side of the table if given the chance
A deep breath or sigh uses or fills the whole of your lungs. Cal took a long, deep breath, struggling to control his own emotions + deeply deep·ly She sighed deeply and covered her face with her hands
If you say that things or people are two, three, or four deep, you mean that there are two, three, or four rows or layers of them there. A crowd three deep seemed paralysed by the images on these monitors
That which is deep, especially deep water, as the sea or ocean; an abyss; a great depth
A deep container, such as a cupboard, extends or measures a long distance from front to back. The wardrobe was very deep
On a low-numbered point, usually the one or two point
extending relatively far inward; "a deep border"
If you experience or feel something deep inside you or deep down, you feel it very strongly even though you do not necessarily show it. Deep down, she supported her husband's involvement in the organization
literary term for an ocean; "denizens of the deep"
large in quantity or size; "deep cuts in the budget"
Relatively farther downfield
adj away from the net, toward the endline
Extending away from, used with wide and high in measuring rectangular objects
Strongly colored; dark; intense; not light or thin; as, deep blue or crimson
Term referring to a shot that lands near the base line
If you are deep in thought or deep in conversation, you are concentrating very hard on what you are thinking or saying and are not aware of the things that are happening around you. Abby had been so deep in thought that she had walked past her aunt's car without even seeing it
Deep in an area means a long way inside it. They were now deep inside rebel territory
strong; intense; "deep purple"; "a rich red"
to far into space; "penetrated deep into enemy territory"; "went deep into the woods"
If something is deep, it extends a long way down from the ground or from the top surface of something. The water is very deep and mysterious-looking Den had dug a deep hole in the centre of the garden Kelly swore quietly, looking at the deep cut on his left hand. a deep ravine. shallow Deep is also an adverb. Deep in the earth's crust the rock may be subjected to temperatures high enough to melt it Gingerly, she put her hand in deeper, to the bottom. + deeply deep·ly There isn't time to dig deeply and put in manure or compost
A deep sound is low in pitch. His voice was deep and mellow They heard a deep, distant roar. high
Of low tone; full-toned; not high or sharp; grave; heavy
right into ones mind
Deep is used in extreme cases where depressions are deep or where the abdomen is extremely soft and flabby Many individuals who gain weight may find they need the Deep, as the area immediately around the stoma does not grow outward as rapidly as the entire abdomen, leaving a deep depression surrounding the stoma Deep is also used when the stoma is at skin level and the abdomen is extremely soft It is not advisable to try the Deep without first having tried the Medium Convex or Medium Deep
If you are deep in debt, you have a lot of debts. He is so deep in debt and desperate for money that he's apparently willing to say anything + deeply deep·ly Because of her medical and her legal bills, she is now penniless and deeply in debt
how much down or how much away -- "An elevator nine feet high, six feet deep, and five feet wide " (260)
difficult to penetrate; incomprehensible to one of ordinary understanding or knowledge; "the professor's lectures were so abstruse that students tended to avoid them"; "a deep metaphysical theory"; "some recondite problem in historiography"
as, a deep cave or recess or wound; a gallery ten seats deep; a company of soldiers six files deep
the central and most intense or profound part; "in the deep of night"; "in the deep of winter"
Meaning further away than normal, at a greater distance
to a great depth; "dived deeply"; "dug deep"
emphasis You use deep to emphasize the seriousness, strength, importance, or degree of something. I had a deep admiration for Sartre He wants to express his deep sympathy to the family. = profound + deeply deep·ly Our meetings and conversations left me deeply depressed = profoundly
{s} having a great depth, extending far below the surface; reaching far into space; profound, difficult to fathom; low-pitched; dark (as of a color)
to an advanced time; "deep into the night"; "talked late into the evening"
adj away from the net, toward the endline 离网。
If you are in a deep sleep, you are sleeping peacefully and it is difficult to wake you. Una soon fell into a deep sleep. light + deeply deep·ly She slept deeply but woke early
If you say that you took a deep breath before doing something dangerous or frightening, you mean that you tried to make yourself feel strong and confident. I took a deep breath and went in
used to denote (1) the grave or the abyss (Rom 10: 7; Luke 8: 31); (2) the deepest part of the sea (Ps 69: 15); (3) the chaos mentioned in Gen 1: 2; (4) the bottomless pit, hell (Rev 9: 1, 2; 11: 7; 20: 13)
the sea, the ocean"
further from the surface
Profound; thorough; complete; unmixed; intense; heavy; heartfelt; as, deep distress; deep melancholy; deep horror
three deep
You use deep to describe colours that are strong and fairly dark. The sky was deep blue and starry pale Deep is also an adjective. deep colours. pale
Having layers of persistent flavor that gradually unfold with aeration
Low in situation; lying far below the general surface; as, a deep valley
a long way forward
{i} depths of the ocean, very deep part of a body of water; abyss; middle, center
Deep North
Queensland, and sometimes also including Northern Territory
Deep South
a descriptive category of cultural and geographic subregions in the American South
Deep Throat
A secret informant possessing valuable information, especially one who stays secret long after the incident in question is concluded
Deep Throats
plural form of Deep Throat
deep blue
intense blue
deep blue sea
Sea, ocean, open sea
deep blue sea
The sea, the ocean, the open sea
deep breathing
Alternative form of deep-breathing. Attributive form of deep breathing

An easy, basic deep breathing exercise consists of taking a deep breath, then slowly blowing out until there is no air left.

deep breathing
Alternative name of diaphragmatic breathing

Diaphragmatic breathing is controlled deep breathing using the lower abdomen rather than expanding the upper chest area.

deep copies
plural form of deep copy
deep copy
A copy of a data structure duplicating not only the structure itself, but all structures to which it is linked

Don't try to make a deep copy of that -- you'll pull in half the database.

deep copy
To make a deep copy

This is a situation where you either have to deep copy or handle the complication of updates.

deep copy
To make a deep copy of

I'd prefer to deep copy that in order to avoid complications with updates.

deep cover
a fielding position on the off side, about 30° forward of square and near the boundary; a fielder in that position
deep down
Fundamentally; in essence; in reality; really

He seems like an average businessman, but deep down he's an overgrown kid with a necktie.

deep embedding
A specific such semantic function
deep embedding
The act of representing one logic or language with another by providing a semantic function that assigns a meaning to each term
deep end
A situation where expertise or experience is required
deep end
The part of a swimming pool with relatively deep water
deep fryer
A heated vessel for frying food by immersing in hot oil, as opposed to shallow frying in a frying pan
deep geological repository
A concept that involves the placement of long-lived radioactive waste, often spent nuclear fuel, in rooms excavated deep within stable, low-permeability bedrock
deep inelastic collision
A high-energy nuclear reaction in which two nuclei overlap and exchange energy and nucleons
deep inside
at heart, deep down, really

The leftist is antagonistic to the concept of competition because, deep inside, he feels like a loser.

deep linking
The practice of linking to a specific page or file within a website so as to bypass introductory pages, considered a violation of netiquette
deep midwicket
A fielding position on the leg side, about 30° forward of square and near the boundary; a fielder in that position
deep pile carpet
A carpet having relatively long fibres; typically used in bedrooms or rooms that get light wear
deep pockets
An ample supply of money, especially money which one is willing to spend; the possessor of such money

The federal government was the one party with the deep pockets to meet the rent-seeking needs of insurers and high-risk property owners.

deep point
A fielding position on the off side, square of the batsman's wicket and near the boundary; a fielder in that position
deep sea
The deeper part of the sea or ocean in which no light penetrates
deep six
To discard, cancel, halt; to completely put an end to something

They had put many hundreds of hours into the project before it was deep-sixed by management.

deep sky object
An object in the night sky other than a solar system object, single star or multiple star system
deep sky objects
plural form of deep sky object
deep sleep
State of sleep from which it is difficult to wake
deep sleep
: Artificially induced hibernation in humans for the purpose of long distance travel
deep space
All of space beyond the gravitational influence of Earth, or outside the Solar System
deep square leg
A fielding position on the leg side, square of the batsman's wicket; a fielder in that position
deep stack
An amount of money that is large relative to the stakes being played
deep stack
A player who has a large amount of money relative to the stakes being played
deep stacked
Having a deep stack
deep stacks
plural form of deep stack
deep state
An alleged group of influential antidemocratic coalitions within the Turkish political system and military
deep thinker
A person whose thoughts are profound; an intellectual

THOMAS PAINE. Oh what fun it is to be a rebel, says Mr. Bradford. Paine was a commonplace rebel, entirely practical. Not educated, not a deep thinker.

deep vein thrombosis
A potentially fatal condition in which one or more thrombi (or clot) form in the predominantly the leg or, more unusually, the arm. The clot may break free from the venous wall and travel via the circulatory system to the heart or to the lungs (causing a pulmonary embolism); this condition is often caused by keeping the legs bent for long periods but can also be caused by other medical problems
deep water
A difficult or embarrassing situation

You will be in deep water if you are found copying from other dictionaries.

deep water
Waters suitable for deep-draft ships, especially ocean-going
deep waters
plural form of deep water
deep-breathing
Attributive form of deep breathing

Instructions for the two-part deep-breathing exercise can be found in chapter 4.

deep-breathing
Alternative form of deep breathing. Alternative name of diaphragmatic breathing
deep-copy
Alternative spelling of deep copy
deep-fat fryer
A heated vessel for frying food by immersing in hot fat or oil, as opposed to shallow frying in a frying pan
deep-freeze
To freeze at very low temperatures
deep-fried
Simple past tense and past participle of deep-fry
deep-fried
Of food, cooked in a deep fryer
deep-frozen
Past participle of deep-freeze
deep-fry
A heated cooking pan or appliance used to deep-fry foods
deep-fry
To cook (food) by deep-frying
deep-frying
Present participle of deep-fry
deep-frying
A method of cooking by immersion in hot oil
deep-rooted
well established; long standing; deep-seated
deep-rooted
having deep roots
deep-sea
of, related to or located in the deeper part of the sea
deep-sea prawn
a species of shrimp found in cold parts of the Atlantic and Pacific Oceans, Pandalus borealis
deep-sea prawns
plural form of deep-sea prawn
deep-seated
That which is implanted or firmly established
deep-six
to get rid of something unwanted

First, the stark message to “eat less” of a particular food has been deep-sixed. - 28/01/2007, New York Times.

deep-six
to throw something overboard from a ship
deep-sleep
Attributive form of deep sleep, noun

His deep-sleep moaning rather disturbed me.

deep-vein thrombosis
Alternative spelling of deep vein thrombosis
deep-water
Having a great depth of water

a deep-water harbour.

deep-water
Carried out at great depth

deep-water drilling.

deep focus
A camera technique that affords great depth of field, keeping both close and distant planes in focus at the same time
Deep Web
The Deep Web (also called the Deepnet, the Invisible Web, the Darknet, the Undernet or the hidden Web) is World Wide Web content that is not part of the Surface Web, which is indexed by standard search engines
deep cut
In radio programming, a deep cut or deep track is a song which commercial radio stations rarely broadcast for a reason
deep cycle
(Elektrik, Elektronik) (adjective) denoting a type of electric battery that can be totally discharged and recharged several times
deep discount bond
(Finans) A zero-coupon bond (also called a discount bond or deep discount bond) is a bond bought at a price lower than its face value, with the face value repaid at the time of maturity. It does not make periodic interest payments, or have so-called "coupons," hence the term zero-coupon bond. Investors earn return from the compounded interest all paid at maturity plus the difference between the discounted price of the bond and its par (or redemption) value. Examples of zero-coupon bonds include U.S. Treasury bills, U.S. savings bonds, long-term zero-coupon bonds, and any type of coupon bond that has been stripped of its coupons
deep pocket
(deyim) Deep pocket is an American slang term; it usually means "extensive financial wealth or resources". It is usually used in reference to big companies or organizations (ex: the American tobacco companies have "deep pockets"), although it can be used in reference to individuals (e.g., Bill Gates, Donald Trump)
deep six
(deyim) A place of disposal or abandonment ― used especially in the phrase give it the deep six
deep six
(deyim) Get rid of; destroy utterly. Origin: (as the deep six 'the grave'): perh. from the custom of burial at sea at a depth of six fathoms
deep track
In radio programming, a deep cut or deep track is a song which commercial radio stations rarely broadcast for a reason
deep-drawing
(Mühendislik) Deep drawing is a compression-tension metal forming process in which a sheet metal blank is radially drawn into a forming die by the mechanical action of a punch. It is thus a shape transformation process with material retention. The flange region (sheet metal in the die shoulder area) experiences a radial drawing stress and a tangential compressive stress due to the material retention property. These compressive stresses (hoop stresses) result in flange wrinkles (wrinkles of the first order). Wrinkles can be prevented by using a blank holder, the function of which is to facilitate controlled material flow into the die radius
deepness
The state or quality of being deep (either physically or metaphorically)
deepness
depth
deeply
{a} in a high degree, sorrowfully
deepness
{n} a deep state or quality, depth, skill
Deep Blue
Computer chess-playing system designed by IBM. In 1996 Deep Blue made history by defeating Garry Kasparov in one of their six games the first time a computer had won a game against a world champion under tournament conditions. In the 1997 rematch, it won the deciding sixth game in only 19 moves; its 3.5-2.5 victory (it won two games and had three draws) marked the first time a current world champion had lost a match to a computer under tournament conditions. In its final configuration, the IBM RS6000/SP computer used 256 processors working in tandem, with an ability to evaluate 200 million chess positions per second
Deep Purple
British heavy rock band
Deeper
depper
deep blue
{s} dark blue
deep down
deep inside, in the depths of his heart
deep down
in reality; "she is very kind at heart"
deep freeze
storage unit in which the temperature is kept at a point below freezing; freeze food quickly for long-term storage at low temperatures, refrigerate in a deep freeze
deep freeze
temporary inactivity or suspension; "the legislation has now been revived after ten years in the deep freeze"
deep freeze
A deep freeze is the same as a freezer. A condition of being held in temporary suspension or inactivity. a large metal box in which food can be stored at very low temperatures for a long time = freezer
deep freeze
store in a deep-freeze, as for conservation; "deep-freeze the food
deep inside
deep down, deep within him
deep pocket
a source of substantial wealth (usually plural); "a patron of the arts should have deep pockets
deep pocket
a source of substantial wealth (usually plural); "a patron of the arts should have deep pockets"
deep pocket
great resources, wealthy
deep rooted
deep seated, firmly fixed, anchored
deep throat
{i} (Slang) fellatio (taken from the title of a pornographic movie about fellatio)
deep voice
low voice
deeper
More deep
deepest
Most deep
deeply
deep

He's deeply attached to her. - He is deeply attached to her.

He is deeply attached to her. - He's deeply attached to her.

deeply
Gravely; with low or deep tone; as, a deeply toned instrument
deeply
profoundly
deeply
profoundly; intensely, extremely
deeply
at depth, in a deep way
deeply
At or to a great depth; far below the surface; as, to sink deeply
deeply
to a great depth; "dived deeply"; "dug deep"
deeply
to a great depth; "dived deeply"; "dug deep
deeply
to a deep extent
deeply
Very; with a tendency to darkness of color
deeply
to a great depth psychologically; "They felt the loss deeply"
deeply
Profoundly; thoroughly; not superficially; in a high degree; intensely; as, deeply skilled in ethics
deeply
With profound skill; with art or intricacy; as, a deeply laid plot or intrigue
deepness
a low pitch that is loud and voluminous the quality of being physically deep; "the profundity of the mine was almost a mile
deepness
Craft; insidiousness
deepness
the quality of being physically deep; "the profundity of the mine was almost a mile"
deepness
depth; profundity; opposed to shallowness
deepness
The state or quality of being deep, profound, mysterious, secretive, etc
deepness
a low pitch that is loud and voluminous
deeps
plural of deep
the deep
great vertical depth
deep