large

listen to the pronunciation of large
İngilizce - Türkçe
büyük

Bu elbiseler çok büyük. - These dresses are too large.

Sahra Çölü, neredeyse Avrupa kadar büyük. - The Sahara Desert is almost as large as Europe.

{s} geniş

Tom geniş kitlenin önünde konuşma yapmaktan hoşlanmaz. - Tom really does detest giving speeches in front of large audiences.

Nehir geniş bir alanı su altında bıraktı. - The river flooded a large area.

iri

Ona şişman denmez, iriydi. - He was large, not to say fat.

kocaman

Bugün kocaman bir yılan gördüm. - I saw a large snake today.

Kainat kocaman bir okul. - The universe is a large school.

kalabalık (aile)
(Askeri) pupadan gelen (rüzgar)
kapı gibi
cesamet
balaban
okkalı
(Askeri) uygun rüzgar
enlice
büyücek
büyük hazne
ziyadesiyle
bol

O, üniversiteye bol miktarda para bağışladı. - He endowed the college with a large sum of money.

Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar. - Very large windows assure abundant natural daylight.

çok

Yaşadığım ev çok büyük değil. - The house I'm living in isn't very large.

Bu elbiseler çok büyük. - These dresses are too large.

(deyim) Bin, binlik, bin dolar
ortaçağda kullanılan pek uzun bir nota
vasi
cesim
serbest

Beş mahkûm yeniden tutuklandı, ancak diğer üçü hâlâ serbest. - Five prisoners were recaptured, but three others are still at large.

İki gün önce kaçan mahkum hâlâ serbest. - The prisoner who escaped two days ago is still at large.

at large serbest
mebzul
bütün ayrıntılarıyle
azim
külliyetli
pupadan gelen
umumiyetle
mufassalan
(Madencilik) maden
koca

Kainat kocaman bir okul. - The universe is a large school.

Bugün kocaman bir yılan gördüm. - I saw a large snake today.

(Madencilik) maden damarı
(Madencilik) damar
bol bol
büyük (servet)
large hadron collider
(Oyuncaklar) Büyük Hadron Çarpıştırıcısı
large scale
geniş çapta
large scale
büyük

Kırsal alan büyük ölçüde gelişecek gibi görünüyor. - It seems the rural area will be developed on a large scale.

O büyük ölçekte bir parti verdi. - He gave a party on a large scale.

large basket
küfe
large bowel
kalın bağırsak
large breasts
büyük göğüsler
large buttons
(Bilgisayar) büyük düğmeler
large city
büyük kent
large city
büyük şehir
large estate
malikane
large font
(Bilgisayar) geniş yazıtipi
large fonts
(Bilgisayar) büyük yazı tipleri
large format
(Bilgisayar) geniş biçim
large icon
(Bilgisayar) büyük simge
large majority
büyük çoğunluk
large peas
(Gıda) araka
large room
(Bilgisayar) geniş oda
large room
koğuş
large rowboat
patalya
large saw
hızar
large scale
(Politika, Siyaset) geniş kapsamlı
large scale
büyük boyutlu
large scale
büyük ölçek

O büyük ölçekte bir parti verdi. - He gave a party on a large scale.

Bu yeni politikanın büyük ölçekli işler yaratacağı umuluyor. - It is hoped that this new policy will create jobs on a large scale.

large scaled
büyük ölçekli
large scaled
geniş çaplı
large ship
(Askeri) büyük gemi
large size
(Tekstil) büyük beden
large tomb
(Turizm) kümbet
large amount
çok miktar

Makine çok miktarda elektrik üretti. - The machine generated large amounts of electricity.

Çok küçük miktarda kütle çok miktarda enerjiye dönüştürülebilir ve bunun tersi de mümkündür. - Very small amounts of mass may be converted into a very large amount of energy and vice versa.

large bitter cress
büyük acı tere
large bowel
kalın barsak
large calorie
bol kalori
large civet
büyük kedi
large diameter
büyük çap
large enough
yeterince geniş
large format film
geniş film
large integer
çok büyük tamsayı
large intestine
kalınbağırsak
large knot
büyük budak
large manufacture
büyük ölçekli üretim
large number
büyük sayı
large order
büyük sipariş
large poodle
büyük fino
large radish
bayırturpu
large scale
geniş çaplı
large scale
büyük ölçekli

Bu yeni politikanın büyük ölçekli işler yaratacağı umuluyor. - It is hoped that this new policy will create jobs on a large scale.

large scale integrated circuit
büyük ölçüde bütünleşik devre
large scale integration
geniş ölçekte tümleşme
large screen television projector
geniş ekranlı televizyon göstericisi
large sized
büyük beden
large-minded
hoşgörülü
large-minded
anlayışlı
large-minded
serbest fikirli
Large Bluefish
Kofana balığı
large amount of
büyük miktarda
large amounts
büyük miktarlarda
large assortment
Geniş ürün yelpazesi
large beautiful american butterfly
büyük güzel amerikan kelebek
large body
büyük beden
large body of
büyük beden
large cask
büyük fıçı
large church
büyük kilise
large family
büyük bir aile
large guns
büyük silah
large hall
büyük salon
large industry
büyük sanayi
large integer
çok büyük tamsayi
large mansion
büyük konak
large network protocol
büyük ağ protokolü
large numbers
büyük sayılar
large paper edition
büyük kağıt baskı
large poodle
büyük kaniş
large pot
büyük pot
large print
büyük baskı
large quantities
büyük miktarlarda
large quantity
büyük miktarda
large scale
büyük çapta
large sea shell
büyük deniz kabuğu
large sized
boy büyük
large taxpayer
Yüksek miktarda vergi ödeyen vergi mükellefi
large taxpayer unit
Bir vergi kurumunda yüksek miktarda vergi ödeyen vergi mükellefleri ile ilgili birim
large-bowel
büyük bağırsak
large-scale
Geniş çaplı
large-scale
Büyük

Tatoeba bir mini-LibriVox'tur. O, yüksek sesle büyük ölçekli okuma başlamadan önce sadece yazılması gerekiyor. - Tatoeba is a mini-LibriVox, it just needs to be written before the large-scale reading aloud would start.

large-scale weather pattern
büyük ölçekli hava desen
large dam
büyük baraj
large fan
sağ büyük fan
large handed
eli açık
large hearted
halden anlayan
large integer
büyük tamsayı
large integer
(Bilgisayar) geniş tamsayı
large intestine
kalın bağırsak
large knot
(Çevre) iri budak
large logo
(Bilgisayar) büyük amblem
large logo
(Bilgisayar) büyük logo
large mass
geniş kitle
large moustache
palabıyık
large object
(Bilgisayar) büyük nesne
large order
zor mesele
large package
denk
large panel
büyük pano
large photo
(Bilgisayar) büyük boy foto
large project
büyük proje
large scale map
(Askeri) BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA: 1: 75.000 veya daha büyük ölçekli harita. Ayrıca bakınız: map
large scale operation
(Askeri) Geniş çapta operasyon
large ship
(Askeri) BÜYÜK GEMİ: Uzunluğu 450 feet (137 m) veya daha fazla olan gemi. Ayrıca bakınız: small ship
large spread
(Askeri) fazla yayılmış
large spread
(Askeri) FAZLA YAYILMIŞ: Gözcü tarafından yapılan ve salvo atışlarının patlama noktası arasındaki uzaklığın fazla olduğunu belirten bildirim
large surface
geniş yüzeyli
large unit
(Askeri) BÜYÜK BİRLİK: Tümen veya daha büyük birliklerden biri
large vehicle
geniş araç
largely
büyük bir ölçüde
largeness
{i} bolluk
larger
{f} daha geniş

Çin, Japonya'dan daha geniştir. - China is larger than Japan.

largely
avuç avuç
largely
yaygın biçimde
largely
geniş olarak
larger
daha büyük
largely
çoğunlukla

Seyirci çoğunlukla çok küçük çocuklardan oluşuyordu. - The audience was largely made up of very young children.

largely
ekseriyetle
largely
ziyadesiyle
largeness
büyüklük
largest
en geniş

Dünyanın en geniş ülkesinin devlet başkanı İngilizceyi anlamıyor - The president of the largest country in the world doesn't understand English.

Asya, dünya kıtalarının en geniş ve en kalabalığıdır. - Asia is the largest and most populated of the world's continents.

largish
büyükçe
largish
iricek
larger
geniş

Çin, Japonya'dan daha geniştir. - China is larger than Japan.

largely
büyük ölçüde

Sizin başarınız büyük ölçüde fırsatınızdan nasıl yararlanacağınıza bağlıdır. - Your success will largely depend upon how you will make good use of your opportunity.

Başarım büyük ölçüde şanstan dolayı idi. - My success was largely due to luck.

largely
çok

Seyirci çoğunlukla çok küçük çocuklardan oluşuyordu. - The audience was largely made up of very young children.

largely
fazlasıyla
largely
başlıca
largely
bolca
largely
genellikle
largely
genelde

İnsanların ne kadar bira içtiği genelde havaya bağlıdır. - How much beer people drink largely depends on the weather.

largeness
{i} yücelik
largeness
{i} irilik
largeness
{i} genişlik
largeness
genislik
largish
{s} irice
largish
büyücek
İngilizce - İngilizce
Of considerable or relatively great size or extent

He has a large collection of stamps.

{a} big, bulky, wide, full, copious, plentiful
(deyim) One thousand, particularly dollars

That shipment of Beanie Babies will cost you forty large.

Crossing the line of a ship's course in a favorable direction; said of the wind when it is abeam, or between the beam and the quarter
over 30m by 30m
Prodigal in expending; lavish
– (see table below)
Freely; licentiously
Abundant; ample; as, a large supply of provisions
A large amount or number of people or things is more than the average amount or number. The gang finally fled with a large amount of cash and jewellery There are a large number of centres where you can take full-time courses The figures involved are truly very large. small
Exceeding most other things of like kind in bulk, capacity, quantity, superficial dimensions, or number of constituent units; big; great; capacious; extensive; opposed to small; as, a large horse; a large house or room; a large lake or pool; a large jug or spoon; a large vineyard; a large army; a large city
Having more than usual power or capacity; having broad sympathies and generous impulses; comprehensive; said of the mind and heart
Of considerable size, big
fairly large or important in effect; influential; "played a large role in the negotiations"
Cattle have large frames, and are tall and long-bodied for their age
adj [very big] besar
above average in size or number or quantity or magnitude or extent; "a large city"; "set out for the big city"; "a large sum"; "a big (or large) barn"; "a large family"; "big businesses"; "a big expenditure"; "a large number of newspapers"; "a big group of scientists"; "large areas of the world"
large enough to be visible to the naked eye
If you say that a dangerous person, thing, or animal is at large, you mean that they have not been captured or made safe. The man who tried to have her killed is still at large. = free
a garment size for a large person having broad power and range and scope; "taking the large view"; "a large effect"; "a large sympathy"
You use by and large to indicate that a statement is mostly but not completely true. By and large, the papers greet the government's new policy document with a certain amount of scepticism. = on the whole
{i} freedom (obsolete)
You use at large to indicate that you are talking in a general way about most of the people mentioned. I think the chances of getting reforms accepted by the community at large remain extremely remote = in general
Full in statement; diffuse; full; profuse
Impressive As in 'This club's large, innit!' Note - for extra impact, this may be prefixed with 'well'
To sail large is to run with the sheets eased off when the wind is from abaft the beam and the bowlines are entirely disused so that the sails receive the full effect of the wind Also known as to sail free
ostentatiously lofty in style; "a man given to large talk"; "tumid political prose"
a garment size for a large person having broad power and range and scope; "taking the large view"; "a large effect"; "a large sympathy" above average in size or number or quantity or magnitude or extent; "a large city"; "set out for the big city"; "a large sum"; "a big (or large) barn"; "a large family"; "big businesses"; "a big expenditure"; "a large number of newspapers"; "a big group of scientists"; "large areas of the world" fairly large or important in effect; influential; "played a large role in the negotiations" with the wind abaft the beam; "a ship sailing large" at a distance, wide of something (as of a mark)
conspicuous in position or importance; "a big figure in the movement"; "big man on campus"; "he's very large in financial circles"; "a prominent citizen"
A large thing or person is greater in size than usual or average. The Pike lives mainly in large rivers and lakes In the largest room about a dozen children and seven adults are sitting on the carpet He was a large man with thick dark hair. = big small
To sail large is to sail on a large wind- i e with the wind not straight astern, but what sailors call “abaft the beam ” Set at large, i e at liberty It is a French phrase; prendre le large is to stand out at sea, or occupy the main ocean, so as to be free to move Similarly, to be set at large is to be placed free in the wide world
to a large extent: see extent larger than life: see life in large measure: see measure. large it (up) to enjoy yourself, especially in a way that involves drinking alcohol, dancing etc
with the wind abaft the beam; "a ship sailing large"
Large is used to indicate that a problem or issue which is being discussed is very important or serious. the already large problem of under-age drinking There's a very large question about the viability of the newspaper. = serious
in an advanced stage of pregnancy; "was big with child"; "was great with child"
about 25mm diameter for the great-coat and the front fastening of Guards scarlet tunics and Officers Service Dress jackets
A musical note, formerly in use, equal to two longs, four breves, or eight semibreves
having broad power and range and scope; "taking the large view"; "a large effect"; "a large sympathy"
Free; unembarrassed
at a distance, wide of something (as of a mark)
generous and understanding and tolerant; "a heart big enough to hold no grudges"; "that's very big of you to be so forgiving"; "a large and generous spirit"; "a large heart"; "magnanimous toward his enemies"
a thousand dollars
A large organization or business does a lot of work or commercial activity and employs a lot of people. a large company in Chicago Many large organizations run courses for their employees. = big small
a garment size for a large person
Aircraft of more than 12,500 pounds (5670 kg) maximum certified takeoff weight, up to 300,000 pounds (136,078 kg)
Unrestrained by decorum; said of language
{s} great in size or quantity, big, enormous; wide; spacious; generous; bombastic, pompous; famous, well-known; important
in a boastful manner; "he talked big all evening"
Large Magellanic Cloud
An irregular galaxy, the largest satellite of Milky Way
Large Münsterländer
A breed of gun dog originating in Münster, Germany
Large Münsterländers
plural form of Large Münsterländer
large bonito
A large tropical fish allied to the tunny
large bowel
The colon; the final segment of the digestive system
large cap
A company having a large market capitalization
large intestine
The second to last part of the digestive system, comprising the cecum and colon
large intestines
plural form of large intestine
large tortoiseshell
The butterfly Nymphalis polychloros
large-headed water snake
Natrix megalocephala, a species of snake in the Colubridae family
large-headed water snakes
plural form of large-headed water snake
large-intestine
Attributive form of large intestine

large-intestine contents.

large-scale
Drawn large so as to show detail
large-scale
Large in amount, scope or extent
large-tailed antshrike
a passerine bird of the antbird family
large-tailed antshrikes
plural form of large-tailed antshrike
large hadron collider
The world's largest and most powerful particle collider, built by the European Organization for Nuclear Research (CERN) from 1998 to 2008
large as life
life-size, at natural size
large calorie
one thousand calories, amount of heat required to heat one liter of water by one degree
large cap
a corporation with a large capitalization; "he works for a large cap
large cattle
cows and bulls
large chunk of the economy
large proportion of the economy
large crabgrass
a European forage grass grown for hay; a naturalized weed in United States
large hill
{i} (Ski) ski jump hill 120 meters high
large indefinite quantity
an indefinite quantity that is above the average in size or magnitude
large integer
an integer equal to or greater than ten
large intestine
Also called the colon The lower portion of the digestive tract, whose role is the absorption of water, and forming and expelling of waste from the body
large intestine
The portion of the intestine that extends from the ileum to the anus, forming an arch around the convolutions of the small intestine and including the cecum, colon, rectum, and anal canal. the lower part of your bowels, where food is changed into solid waste matter small intestine. End section of the intestine. It is about 5 ft (1.5 m) long, is wider than the small intestine, and has a smooth inner wall. In the first half, enzymes from the small intestine complete digestion, and bacteria produce many B vitamins and vitamin K. Over 24-30 hours, churning movements break down tough cellulose fibres and expose chyme to the colon's walls, which absorb water and electrolytes; absorption is its main function, along with storing fecal matter for expulsion. The more vigorous "mass movement" (gastrocolic reflex) occurs only two or three times a day to propel waste material toward the anal canal. Common afflictions include ulcerative colitis, diverticulosis (see diverticulum), polyps, and tumours
large majority
major part, vast majority, amount equal to much more than half
large periwinkle
plant having variegated foliage and used for window boxes
large portion
large part, great amount
large quantities
large amounts
large quantity
very big amount, great amount
large scale
good for showing detail in small areas
large screens
large smooth surface onto which films are projected (in movie theaters, outdoor events, etc.)
large size
{i} big size
large white petunia
annual herb having large nocturnally fragrant buff-white flowers
large yellow lady's slipper
plant of eastern and central North America having slightly fragrant purple-marked greenish-yellow flowers
large-boned
having big bones, having a skeleton made of of large heavy bones
large-flowered calamint
aromatic herb with large pink flowers; southern and southeastern Europe; Anatolia; northern Iran
large-leaved aster
tufted perennial wood aster of North America; naturalized in Europe
large-mindedness
being tolerant, being liberal, being open to various ideas and opinions
large-scale
great, extensive
large-scale
constructed or drawn to a big scale; "large-scale maps
largely
For the most part; mainly or chiefly

Herbarium material does not, indeed, allow one to extrapolate safely: what you see is what you get; what you get is classical alpha-taxonomy which is, very largely and for sound reasons, in disrepute today.

largely
On a large scale; amply
largely
Fully, at great length

It ill beseemes a knight of gentle sort, / Such as ye haue him boasted, to beguile / A simple mayd, and worke so haynous tort, / In shame of knighthood, as I largely can report.

largeness
The quality of not being limited or constrained; having great scope
largeness
The property of being physically large
largeness
Liberality; generosity
largeness
amplitude
largely
{a} abundantly, liberally, extensively
largeness
{n} greatness, bulk, wideness, extent
large scale
Having spatial scales of a few thousand kilometres or greater Midlatitude high and low pressure systems are large scale
large scale
a description used to represent a map or data file having a large ratio between the area on the map (such as inches or pixels) and the area that is represented (such as feet) In large-scale image data, each pixel represents a small area on the ground, such as SPOT data, with a spatial resolution of 10 or 20 meters
large scale
A map scale that covers relatively small area on the ground and has a high level of detail A small area of the earth's surface on one page is a large-scale map (i e , a 1: 500 map where 1 map unit equals 500 ground units is large scale compared with a 1: 1,000,000 map) Contrast with small scale
largely
In a widespread or large manner
largely
on a large scale; "the sketch was so largely drawn that you could see it from the back row"
largely
greatly; mainly; generously
largely
Largely is used to introduce the main reason for a particular event or situation. Retail sales dipped 6/10ths of a percent last month, largely because Americans were buying fewer cars = mainly. mostly or mainly
largely
In a large manner
largely
in large part; mainly or chiefly; "These accounts are largely inactive"
largely
in large part; mainly or chiefly; "These accounts are largely inactive" on a large scale; "the sketch was so largely drawn that you could see it from the back row
largely
on a large scale; "the sketch was so largely drawn that you could see it from the back row
largely
You use largely to say that a statement is not completely true but is mostly true. The fund is largely financed through government borrowing I largely work with people who already are motivated Their weapons have been largely stones. = mainly
largeness
The quality or state of being large
largeness
The property of being large
largeness
the property of having a relatively great size
largeness
{i} greatness, bigness; pomposity; generosity, openhandedness (obsolete)
largeness
{i} bigness
larger
comparative of large
larger
large or big relative to something else
largest
superlative of large
largest
maximal in amount; "a maximal amount"; "an outside estimate
largest
maximal in amount; "a maximal amount"; "an outside estimate"
largest
greatest in size of those under consideration
largish
Sort of large
largish
{s} quite large, rather big
largish
Somewhat large
largish
Largish means fairly large. a largish modern city. = biggish. fairly big
large