zekâ

listen to the pronunciation of zekâ
Türkçe - İngilizce
intelligence

Apes rank above dogs in intelligence. - Maymunlar zeka olarak köpeklerden üstündür.

Sometimes I doubt your intelligence. - Bazen zekandan şüphe ediyorum.

ability

Intelligence is the ability to adjust to changes. - Zeka, değişikliklere uyum sağlama yeteneğidir.

sense
mental

I have a lot of friends to support me mentally. - Beni zeka olarak destekleyecek çok arkadaşım var.

acuity
sagacious
intellect
keenness
mind

He has a nimble mind. - Onun çevik bir zekası var.

With both mind and body in their best condition, let's look forward to the newcomers' training camp. - Onların en iyi durumdaki hem zeka hem de vücutları ile, yeni gelenlerin eğitim kampını dört gözle bekleyelim.

head
subtlety
wit

I don't have your wit. - Ben senin ince zekana sahip değilim.

Nature endowed her with wit and beauty. - Doğa ona zeka ve güzellik vermiş.

intelligence, intellect
sagacity
deepness
cleverness
brains

I wish I had Tom's brains. - Keşke Tom'un zekasına sahip olsam.

sapience
senses
cuteness
brain

My sister has a very good brain. - Kız kardeşimin çok iyi zekası var.

I wish I had Tom's brains. - Keşke Tom'un zekasına sahip olsam.

nous
understanding
penetration
gray matter
mentality
acuteness
acumen

She is a lady of business acumen. - O ticari zekalı bir bayan.

quick wit
grey matter
intelligence, intellect, brain, acumen
acumen, mental acuteness
long
ability

Intelligence is the ability to adjust to changes. - Zeka, değişikliklere uyum sağlama yeteneğidir.

sagaciousness
ingeniousness
sense
ingenuity
shrewdness
mind

He has a nimble mind. - Onun çevik bir zekası var.

With both mind and body in their best condition, let's look forward to the newcomers' training camp. - Onların en iyi durumdaki hem zeka hem de vücutları ile, yeni gelenlerin eğitim kampını dört gözle bekleyelim.

ıntelligence
intelligences
sagacious
zeka kıvraklığı
wit
ince zekâ
wit

I don't have your wit. - Ben senin ince zekana sahip değilim.

zekâ ile
intellectually
zekâ olarak
mentally

I have a lot of friends to support me mentally. - Beni zeka olarak destekleyecek çok arkadaşım var.

zeka düzeyi
iq
zeka geriliği
retardation
zeka geriliği
(Tıp) hypophrenia
zeka katsayısı
iq
zeka sahibi
intelligence
zeka türleri
types of intelligence
zeka yetersizliği
(Pisikoloji, Ruhbilim) mental deficiency
zeka yaşı
mental age
zekâ özürlü
Intelligence impaired

We have intelligen­ce impaired creeps in Washington­.

zeka geliştirici
mind developing
zeka geliştirici oyuncaklar
mind developing toys
zeka ile
acutely
zeka mekanikleri
(Pisikoloji, Ruhbilim) mechanics of intelligence
zeka olarak
softly
zeka oyunları
intelligent games
zeka oyunları
brain teaser
zeka pragmatikleri
(Pisikoloji, Ruhbilim) pragmatics of intelligence
zeka seviyesi
intelligence level
zekâ bölümü
intelligence quotient
zekâ bölümü
IQ, intelligence quotient
zekâ derecesi
intelligence quotient
zekâ geriliği
mental retardation
zekâ geriliği
mental deficiency
zekâ katsayısı
IQ
zekâ pırıltısı
lambency
zekâ testi
intelligence test
zekâ yaşı
mental age
zekâ özürlü kimse
cretin
zekâ özürlü kişi
mental defective
zekâ özürlü çocuk
retarded child
keskin zeka
acumen
duygusal zeka
emotional quotient
duygusal zeka
emotional intelligence
keskin (göz/zeka)
keen
keskin (zeka/koku/ses)
penetrating
sosyal zeka
social intelligence
yapay zeka
(Tıp) artificial limbs
yapay zeka
ai
işitsel zeka
auditory intelligence
süper zeka
Super brain
çoklu zeka kuramı
theory of multiple intelligences
doğuştan zekâ özürlü kimse
mooncalf
duygusal zeka seviyesi
emotional intelligence level
duygusal zeka testleri
(Pisikoloji, Ruhbilim) emotional intelligence tests
genel zekâ
general intelligence
kafa şekil bozukluğu ve zekâ geriliği hastalığı
mongolism
kendine dönük zeka
(Eğitim) intrapersonal intelligence
keskin akıl/zekâ keramete kıç attırır
(Atasözü) A very clever person can almost work miracles
kıvrak zekâ
quick wit
ne tür zeka oyunlarınız var
What type of brain teasers do you have
parlak zekâ
sparkle
pratik zeka
(Pisikoloji, Ruhbilim) practical intelligence
pratik zeka
quick-wit
pratik zekâ
ingenuity
somut zeka
(Pisikoloji, Ruhbilim) concrete intelligence
soyut zeka
(Pisikoloji, Ruhbilim) abstract intelligence
tehlike anında pratik zekâ
presence of mind
yaratıcı zekâ
original genius
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Hâl düzgünl
(Osmanlı Dönemi) Saflık, duruluk
Anlak
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset: "Çok görmüş halk adamlarına mahsus pratik bir zekâsı vardı."- R. N. Güntekin
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
insanın kavrama gücü
insanın düşünme ve akıl yürütme yeteneklerinin tümü
zekavet
anlak
zeka küpü
Türkiye'de piyasaya sunulduğu adıyla Sabır Küpü, Zeka Küpü ya da özgün adıyla Rubik Küpü (Rubik's Cube), 1974 yılında Macar heykeltıraş ve mimar Ernõ Rubik tarafından icat edilen mekanik bir bulmacadır. Bu plastik küp başlıca dört şekilde piyasaya sürülmüştür: 2×2×2'lik Pocket Cube (Cep Küpü), 3×3×3'luk standart küp, 4×4×4'luk Rubik's Revenge (Rubik'in Öcü), 5×5×5'lik Professor's Cube (Profesör Küpü). 6×6×6 ve 7×7×7'lik küpler hâlihazırda üretilmektedir
zeka bölümü
Bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer
zeka geriliği
Türlü sebeplerle zihnin görevini yapmakta gösterdiği sürekli yavaşlama, duraklama ve gerileme durumu
zeka testi
Bir kimsenin doğal yeteneğini veya genel yaşantılar yoluyla gelişen kişiliğini ölçmek için hazırlanmış olan testler
zeka yaşı
Bir zekâ testinden elde edilen puanın, o zekâ testinin ortalamasına göre gösterdiği yer
zeka yeteneği
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
Duygusal zeka
Duygusal zeka veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama , sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zeka'nin tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir. Bazı psikologlar, duygusal zeka ve duygusal bilgi olmak üzere iki ayrı terimin kullanılmasını tercih etmektedirler
çoklu zeka kuramı
(Eğitim) Çoklu zeka kuramı Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir.Gardner, zekayı “problem çözme kapasitesi ya da değerli bir veya birden çok kültürel yapı ürününe şekil vermek” olarak tanımlamaktadır.Gardner’a göre çoklu zeka kuramının temelinde biyolojik ve kültürel boyutlar yer almaktadır. Zekanın oluşumunda biyolojik ve çevresel etkenler vardır.Bunlar;kaynaklara ulaşım şansı,kültürel etkenler,coğrafi etkenler,ailesel etkenlerdir.Bu etkenlere bağlı olarak zekanın değişik boyutları artabilir veya eksilebilir. Howard Gardner'e göre zekanın özellikleri: Sekiz zeka alanı vardır,zekanın belirli bir ölçütü yoktur,her insan kendisine göre bu zeka alanlarını kullanabilir,bu zeka alanları farklı alanlar da olsa zeka bir bütündür,bu zeka alanları güçlendirilebilir
genel zeka
Zekâ testleriyle ölçülen değişik yetenek ve güçlerin birleşimine verilen ad
genel zeka
Bireyin belli, özel veya bağımsız yeteneklerinden ayrı olarak karşılaştığı genel durumlara uymadan gösterdiği yetenek veya güç
üstün zeka
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ