ileri

listen to the pronunciation of ileri
Türkisch - Englisch
advanced

Osteoporosis is more common in advanced age, and is often a concern for post-menopausal women. - Osteoporoz ileri yaşlarda daha yaygındır ve genellikle menopoz sonrası kadınlar için bir sorundur.

I'm going to teach one of Tom's advanced classes while he's in Boston. - O, Boston'dayken Tom'un ileri sınıflarından birine öğretmenlik yapacağım.

forward

Move forward one step. - Bir adım ileriye ilerle.

I dared not go forward. - İleri gitmeye cesaret edemedim.

advanced; beyond the elementary stage; ahead of others
pro-
forward part
(Bilgisayar) advance

We advanced the date of the meeting. - Buluşma tarihini ileri aldık.

I'm going to teach one of Tom's advanced classes while he's in Boston. - O, Boston'dayken Tom'un ileri sınıflarından birine öğretmenlik yapacağım.

(Bilgisayar) forward to
along with
next

Nobody knows what will happen next. - İleride ne olacağını hiç kimse bilmiyor.

way out
the future part
on
future

She set it aside for future use. - O, onu ileride kullanmak üzere bir kenara koydu.

He wants to be a policeman in the future. - İleride polis olmak istiyor.

forth

A man I didn't know was walking back and forth in front of my house. - Tanımadığım bir adam evimin önünde ileri geri yürüyordu.

In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth. - Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir.

onwards
Forward!/Onward!
the future, the time yet to come; the time which lies just ahead: İlerimiz kış. Winter is just around the corner. İleriyi hiç düşünmedin mi? Haven't you ever thought about the future?
further

He could not walk any further. - O, daha ileriye yürüyemedi.

She can swim further than I can. - O benden daha ileriye yüzebilir.

ahead

You'll never get ahead in this place unless you go through the proper channels. - Doğru bir yol bulmadıkça bu alanda asla ileri gitmeyeceksin.

We saw another ship far ahead. - İleride başka bir gemi gördük.

advanced (age, years): Hoşkadem oldukça ileri bir yaşta aşka düştü. Hoşkadem fell in love at a rather advanced age
(saat) fast
along
sophisticated
forwards

Why is it easier to park the car backwards than forwards? - Arabayı geriye doğru park etmek neden ileriye doğru park etmekten daha kolaydır?

Forwards! Without stopping without fearing! - İleri! Durmadan, korkmadan!

high
advanced , forward
forrader
onward
fast (clock, watch, etc.): Saatim iki dakika ileri. My watch is two minutes fast
forward, forwards, to the front; out in front; onward, onwards
ahead of, before, (something) which precedes: Tacimah bizden ileri sınıflardan birindeydi. Tacimah was in one of the classes ahead of us
higher
front part, forward part; future, the future part, the part to come; forward; advanced; (saat) fast; forward, forth, ahead
(Askeriye) advance, forward, situated near the front: ileri komuta yeri advance command post
the next part (of a road, a course, a job): İlerimizde deniz vardı. In front of us lay the sea. Yolun ilerisi çok virajlı. The next part of the road is full of curves. Bu işin ilerisi pek kolay olmaz. The next part of this job won't be very easy
the front, the area or part which lies to the front: Trenin ilerisini göremiyoruz. We can't see the front section of the train
sophisticate
beyond
wayout
progressive

I'm pretty progressive. - Ben oldukça ilericiydim.

Thanks to your initiatives we've been recognized as a progressive and forward-thinking enterprise by the press. - Girişimleriniz sayesinde basın tarafından ilerici ve ileriye dönük düşünce kuruluşu olarak tanınmaktayız.

up
ileri sürmek
assert
ileri sürmek
propound
ileri sürmek
allege
daha ileri
further

She can swim further than I can. - O benden daha ileriye yüzebilir.

I can't go any further. - Ben daha ileriye gidemem.

ileri sürmek
come up with

You don't have to come up with an unusual topic for your speech. - Konuşman için alışılmamış bir konu ileri sürmek zorunda değilsin.

You don't have to come up with an unusual topic for your speech. - Konuşman için tuhaf bir konu ileri sürmek zorunda değilsin.

ileri görüşlü
forward looking
ileri gelmek
come
ileri alan oyuncusu
striker
ileri gelmek
arise from
ileri gitmek
exceed
ileri sürme
allegation
ileri sürmek
affirm
ileri sürmek
put forth
ileri sürmek
introduce
ileri sürmek
propel
ileri sürmek
contend
ileri almak
advance
ileri (teknoloji)
sophisticated
ileri almak
put something on
ileri almak
take forward
ileri almak
bring forward
ileri atılma
dash
ileri açlık
(Biyokimya) starvation
ileri bölge
(Askeri) forward area
ileri derecede geliştirilmiş
(Ticaret) sophisticated
ileri doğru
forward
ileri düzey
advanced skill
ileri düzey
advanced
ileri düzey
advanced level
ileri etkileşimli yönetici
(Bilgisayar) advanced interactive executive
ileri eğitim
further education
ileri gelmek
stem from
ileri gelmek
result
ileri gelmek
proceed from
ileri gelmek
advance
ileri geri
offensive
ileri geri
back-and-forth
ileri geri
(Bilgisayar) see-saw
ileri gitme
advancing
ileri gitme
progression
ileri gitmek
move
ileri gitmek
make one's way
ileri gitmek
(deyim) gain ground
ileri gitmek
go fast

To go faster you'd better go alone, to go further you'd better go with someone. - Daha hızlı gitmek için yalnız gitsen iyi olur, daha ileri gitmek için biriyle gitsen iyi olur.

ileri gitmek
encroach
ileri gitmek
advance
ileri gitmek
walk on
ileri gitmek
pass
ileri görüş
foresight
ileri götürmek
carry too far
ileri hat
(Askeri) front line
ileri hat
(Askeri) line of battle
ileri hattı
(Askeri) forward line
ileri hız
forward speed
ileri itiş
(Askeri) propulsion
ileri saat
fast
ileri saha
(Askeri) forward area
ileri sar
(Bilgisayar) fast forward
ileri seviye
advanced level of
ileri sürme
alleging
ileri sürme
(Felsefe) assertion
ileri sürme
profession
ileri sürme
allege
ileri sürmek
raise
ileri sürmek
hold out
ileri sürmek
profess
ileri sürmek
throw out
ileri sürmek
weave
ileri sürmek
wheel out
ileri sürmek
argue
ileri sürmek
plead
ileri süzme
(Bilgisayar) advanced filter
ileri vites
(Otomotiv) forward gear
ileri ye
(Bilgisayar) forward
ileri yol
(Askeri) ahead
ileri üs
(Askeri) advanced base
ileri atılma
dart
ileri gitmek
go forward
ileri atılma, atılma işi
burst, dash business
ileri de
forward from
ileri gitme
exorbitance
ileri görüşlü
clear sighted
ileri sürmek
advance
ileri
advanced tips
ileri almak
1. to move (something) forward, move (something) towards the front. 2. to promote (someone). 3. to set or put (a clock, watch) forward
ileri almak
put forward
ileri almak
put on
ileri almak
set forward
ileri almak
a) to take forward, to bring forward b) (saat) to put sth forward, to put sth on
ileri arıtma
(Hukuk) advanced treatment
ileri atılma
burst
ileri atılmak
to spring forward; to rush forward
ileri atılmak
to rush forward
ileri bak!
eyes front!
ileri bir tarihe atmak
date ahead
ileri bölge mayın sahası planlaması
(Askeri) forward area minefield planning
ileri evre
advanced stage
ileri fırlama
(at) plunge
ileri gelen
dignitary
ileri gelen
high-up
ileri gelen
topliner
ileri gelen
notable
ileri gelen
magnate
ileri gelen
doctor
ileri gelenler
the great
ileri gelenler
important people, prominent people, notables, worthies, bigwigs
ileri gelenler
notables
ileri gelenler
front bencher
ileri gelenler
the Establishment
ileri gelmek
rest on
ileri gelmek
root in
ileri gelmek
to result from, to arise from
ileri gelmek
be based on
ileri gelmek
set forth
ileri gelmek
to be caused by, result from, be due to
ileri gelmek
result from
ileri gelmek
be derived from
ileri geri
back and forth

A strange man was walking back and forth in front of my house. - Garip bir adam evimin önünde ileri geri yürüyordu.

Tom and Mary tossed a ball back and forth. - Tom ve Mary bir topu ileri geri attılar.

ileri geri
backwards and forwards
ileri geri
to and fro

The waves were tossing me viciously to and fro as I struggled to hold my breath. - Ben nefesimi tutmaya çabalarken dalgalar beni şiddetle ileri geri fırlatıyordu.

The lion walked to and fro in its cage all day. - Aslan bütün gün kafesinin içinde ileri geri yürüdü.

ileri geri hareket
reciprocation
ileri geri işlemek
shuttle
ileri geri konuşmak
talk scandal
ileri geri konuşmak
to talk out of place
ileri geri konuşmak/laflar etmek/söylemek
to speak in an offhanded and tactless way, talk offhandedly and tactlessly
ileri geri sözler
inappropriate words
ileri geri çalışma
reciprocation
ileri gerilim
forward voltage
ileri geçmek
pass forward
ileri geçmek
1. to go forward, go to the front. 2. to be promoted
ileri geçmek
to pass forward
ileri gitmek
(saat) gain
ileri gitmek
exaggerate
ileri gitmek
progress

Progress is unavoidable. - İleri gitmek kaçınılmaz.

ileri gitmek
a) to go forward b) to go too far c) (saat) to gain, to go fast
ileri gitmek
1. to advance, progress. 2. to go too far, go beyond the bounds of what is considered acceptable. 3. (for a clock or watch) to gain time, be fast
ileri gitmek
go too far
ileri görüntü ihtiyaçları kullanım sistemi
(Askeri) advanced imagery requirements exploitation system
ileri görüş
foresight, prescience
ileri görüşlü
latitudinarian
ileri görüşlü foresighted, foresightful, farsighted, prescient
(person)
ileri görüşlülük
latitudinarianism
ileri götürmek
to take (something) too far, carry (something) too far
ileri götürmek
to pass the limit, to carry too far
ileri güç ve yakıt ikmal noktası
(Askeri) forward arming and refueling point
ileri hat
mil . front line
ileri hata düzeltme
(Askeri) forward error correction
ileri hava kontrolörü
(Askeri) forward air controller
ileri hava kontrolörü (havadan)
(Askeri) (A) forward air controller (airborne)
ileri iten
propelling
ileri iterek
propelling
ileri itme
propelling
ileri kademeli kuruluş
(Askeri) advanced echelon
ileri karakol
outpost

Cuba is the nearest outpost of Soviet communism. - Küba, Sovyet komünizminin en yakın ileri karakoludur.

ileri karakol
picket
ileri karakol
mil . outpost; outlying picket
ileri kol
(Askeri) vanguard
ileri komuta unsuru
(Askeri) forward command element
ileri lojistik alan
(Askeri) forward logistic site
ileri marş!
mil . Forward, march!
ileri nakliye terminal ünitesi
(Askeri) forward freight terminal unit
ileri olmak
get ahead of smb
ileri safha
later stage
ileri süren kimse
assertor
ileri sürme
induction
ileri sürme
pleading
ileri sürme
enunciation
ileri sürmek
lay
ileri sürmek
1. to drive (someone, something) forward. 2. to put forward, set forth (an idea)
ileri sürmek
drive on
ileri sürmek
broach
ileri sürmek
publish
ileri sürmek
propose
ileri sürmek
interpose
ileri sürmek
enunciate
ileri sürmek
present
ileri sürmek
pronounce
ileri sürmek
press home
ileri sürmek
set up