present

listen to the pronunciation of present
Englisch - Türkisch
(isim) Hediye

Amcam bana bir hediye verdi. - My uncle gave me a present.

Bir Noel hediyesi olarak kendime bu çok hızlı patlamış mısır makinesini aldım. - I bought myself this superfast popcorn machine as a Christmas present.

şimdiki zaman

Cennet ya da cehennem yoktur. Biz sadece şimdiki zamanda yaşayabiliriz. - There is no heaven or hell. We can only live in the present.

Zamana bağlı bir toplumda zaman lineer olarak görülür-yani geçmişten şimdiki zamana ve geleceğe doğru uzanan düz bir çizgi olarak. - In a time-bound society time is seen as linear- in other words as a straight line extending from the past, through the present, to the future.

mevcut

Çok sayıda öğrenci toplantıda mevcut. - A lot of students are present at the meeting.

Mevcut evimiz çok küçük, bu nedenle taşınmaya karar verdik. - Our present house is too small, so we decided to move.

sahnede göstermek
{f} bulunmak (iltifat)
{f} sun

Belediye başkanı ona şehrin anahtarını sundu. - The mayor presented him with the key to the city.

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

{f} vermek

Tom kız arkadaşına çok özel bir hediye vermek istedi. - Tom wanted to give a very special present to his girlfriend.

Tom bir sunum vermek zorunda. - Tom has to give a presentation.

{i} şu an

Amcam şu anda Hong Kong'da kalmaktadır. - My uncle is staying in Hong Kong at present.

Onlar şu anda İngiltere'de büyük bir şirket için çalışıyorlar. - At present they are working for a big company in England.

{s} şimdiki

Şimdiki durumdan bir çıkış yolu arıyoruz. - We are groping for a way out of the present situation.

Zamana bağlı bir toplumda zaman lineer olarak görülür-yani geçmişten şimdiki zamana ve geleceğe doğru uzanan düz bir çizgi olarak. - In a time-bound society time is seen as linear- in other words as a straight line extending from the past, through the present, to the future.

{s} halihazırdaki
armağan etmek
olmak
bergüzar
prezante etmek
teşhir etmek
hazır olmak
peşkeş
meydana koymak
gün

Büyükbabam bana bir doğum günü hediyesi verdi. - My grandfather gave me a birthday present.

Tom babasına doğum günü hediyesi göndermekten geri kalmaz. - Tom never fails to send a birthday present to his father.

(İnşaat) varolan
(Dilbilim) şimdiki zamanı gösteren
{i} belge
tanıştırmak
halihazır

Halihazırda, okulumuzda 1600 öğrenci var. - At present, we have 1,600 students at our school.

sunmak

Tatoeba projesini sunmak için Libre Yazılım Toplantısındayım. - I'm at the LSM to present the Tatoeba project.

Ayrıca, listelenen konulardan herhangi biri üzerinde fikrini sunmak istersen lütfen benimle irtibat kurar mısın? - Also, could you please contact me if you would like to present your opinion on any of the topics listed?

temsil etmek
hazır bulunmak
takdim etmek
tanıtmak
armağan

Ben onlara bir armağan almak zorundayım. - I've got to get them a present.

Bu yıl Noel armağanları için çok fazla harcadık. - We spent too much for Christmas presents this year.

göstermek
şu anki

O, şu anki maaşından memnun. - She is content with his present salary.

Senin şu anki sorunun her zaman aklımda. - Your present trouble is on my mind all the time.

bulunan

Toplantıda bulunanlar tasarıyı destekledi. - Those present at the meeting supported the bill.

Şu bulunanların hepsi gözyaşlarına boğuldu. - Those present were all moved to tears.

bugünkü

Bugünkü durumundan memnundur. - He is content with his present state.

Bugünkü dünya rahat yaşamını petrole borçludur. - The present world owes its convenient life to petroleum.

{f} sahneye koymak
sun(mak)
arz ederim
{f} ortaya koymak
{s} bu
{f} sun: adj.şu anki
selam/hediye/şu an
{f} doğrultmak (silah)
{f} doğrultmak
{s} hazır

Tom bütün sabahı sunumuna hazırlanmakla geçirdi. - Tom spent the whole morning getting ready for his presentation.

Çok sayıda öğrenci konferansta hazır bulundu. - Many students were present at the lecture.

{s} adı geçen
takdim etme
{s} bulunan, hazır, mevcut: the animals present in this region bu bölgede bulunan
{f} ibraz etmek
{f} nişan almak
{f} sahnelemek
{s} şimdiki: the present worth of -in şimdiki değeri
{f} çıkarmak

Sunumun içeriğini özetlemek ve bir sonuç çıkarmak istiyorum. - I want to summarize the content of the presentation and draw a conclusion.

{f} sunmak, takdim etmek: present a petition dilekçe sunmak
bahşiş
{f} ileri sürmek
{f} aday göstermek
{f} arzetmek
{f} takdim etmek, tanıtmak: He presented me to the queen. Beni kraliçeye takdim
bulunmak
bildirmek
sergilemek
hediye etmek
presenter
sunucu

Sunucunun tuhaf göründüğüne şaşmamalı. O hastaydı. - No wonder that the presenter sounded weird, she was sick.

Sarhoş bir TV sunucusu, canlı yayın esnasında istifra etti. - A drunk TV presenter vomited during a live broadcast.

presentable
{s} düzgün görünüşlü

Düzgün görünüşlü görünüyor muyum? - Do I look presentable?

Tom düzgün görünüşlü, değil mi? - Tom is presentable, isn't he?

presentation
sunum

Zamanımız bitti, bu yüzden sunumumuzu kısa kesmek zorunda kaldık. - We ran out of time, so we had to cut our presentation short.

Tom etkileyici bir sunum yaptı. - Tom made an impressive presentation.

present day
şimdiki
present a bold front
yürekli gözükmek
present a plaquet
plaket vermek
present an evidence
(Kanun) delil ikame etmek
present an offer
teklif sunmak
present arms!
(Askeri) selam dur!
present assessments
değerlendirmelerde bulunmak
present at
bulunmak
present at
hazır olmak
present candidates
aday göstermek
present condition
mevcut durum
present condition
mevcut hal
present conditions
şimdiki koşullar
present conditions
mevcut şartlar
present conditions
varolan koşullar
present continuous tense
şimdiki zaman
present day
günümüzdeki
present debt
(Kanun) mevcut borç
present government
mevcut hükümet
present information
bilgi sunmak
present obligation
(Ticaret) mevcut yükümlülük
present oneself as
kesilmek
present proudly
iftiharla sunmak
present proudly
gururla sunmak
present sensor
(Bilgisayar) algılayıcıyı sun
present situation
gelinen nokta
present situation
mevcut durum
present strength
(Askeri) mevcut kuvvet
present strength
(Askeri) halihazır kuvvet
present tense
(Dilbilim) geniş zaman kipi
present to
armağan etmek
present value
(Ticaret) net bugünkü değer
present arms
selam durmak
present continuous
şimdiki zaman
present for sale
satışa sun
present oneself
meydana çıkmak
present participle
şimdilik ortacı
present participle
durum ortacı
present perfect continuous
sürekli bitmiş zaman
present perfect continuous tense
sürekli bitmiş zaman
present perfect tense
yakın geçmiş zaman
present value
şimdiki değer
present value
bugünkü değer
present-day
şimdiki
present-day
modern
present-day
bugünkü

Taoizm bugünkü Henan ilinde M.Ö. 604'te doğmuş bir pir olan Laozi'nin öğretileri üzerine kurulmuştur. - Taoism was founded on the teachings of Laozi, a sage born in 604 B.C. in present-day Henan Province.

present-day
günümüzdeki
present 3
3 mevcut
present at
hazır
present company excepted
söz meclisten dışarı
present company excepted
söz meclisten dışarı, hâşâ huzurdan/huzurunuzdan
present company excluded
(deyim) sözüm meclisten dışarı
present continious tense
Şimdiki sürekli (-ıng) zaman
present continuous
(Dilbilim) (Present Continuous Tense) Şimdiki zaman
present in a canon of scripture
kutsal bir kanon mevcut
present indicative
(Dilbilim) Şimdiki zaman bildirme/haber kipi
present moment
Bu anı
present nationality
Bu milliyet
present occupation
Bu meslek
present one's compliment
Bu kişinin övgü
present oneself, introduce oneself
Kendini tanıtmak bulunmak
present one´s compliments
saygılarını sunmak
present participle
durum ortacı, faaliyet ismi
present participle of apprehend
yakalanması bugünkü sıfat
present participle of backread
backread bugünkü sıfat
present participle of balance
denge mevcut sıfat
present participle of cough
öksürük mevcut sıfat
present participle of delink
delink bugünkü sıfat
present participle of demobilize
terhis bugünkü sıfat
present participle of disrupt
bozabilir bugünkü sıfat
present participle of endow
bağışlamak bugünkü sıfat
present participle of hale
hale bugünkü sıfat
present participle of laff
laff bugünkü sıfat
present participle of to trim
Döşeme için bu sıfat
present participle of tomahawk
tomahawk bugünkü sıfat
present participle of tote
bulundurmak ve bu sıfat
present participle of transfuse
damardan bugünkü sıfat
present participle of tryst
buluşma bugünkü sıfat
present participle of unfrock
papazlıktan çıkarmak bugünkü sıfat
present participle of vitiate
kirletmek bugünkü sıfat
present perfect continuous
(tense) sürekli bitmiş zaman
present progressive
Bu progressive
present progressive tense
(Dilbilim) Şimdiki zaman
present s.o. with a problem
birini bir problemle karşı karşıya bırakmak
present sensor
mevcut algılayıcı
present simple
(Dilbilim) Bkz. present simple tense
present simple tense
(Dilbilim) Geniş zaman
present subjunctive
geniş zamanda kullanılan dilek kipi
present sımple
geniş zaman
present tense
şimdiki zaman

Bu cümle şimdiki zamandadır. - This sentence is in the present tense.

present time
şimdiki zaman
present worth
şimdiki değer
present-oriented
Bugüne dönük, bugüne yönelik
present (of a movie
gösterime sunmak
present day
günümüz

Endişelenmeyin, günümüzün kozmetik cerrahisi, Doktor Frankenstein'ın günlerinde olduğundan çok daha iyidir. - Don't worry, present day cosmetic surgery is much better than it used to be in Doctor Frankenstein's days.

present o.s
bulunmak, hazır bulunmak, gelmek
present smb. with smth
hediye sunmak
presentable
{s} şık ve bakımlı
presentable
{s} takdim edilebilir
presently
hemen
present tense
geniş zaman

Bu fiil geniş zamanda hangi takıları alır? - Which endings does this verb have in the present tense?

presentation
{i} hediye
presentation
{i} armağan
presentation
gösterim
presentation
arz
presentation
aday gösterme
presentation
kavrama gücü
presentation
sahneye koyma
presentation
tanıtma
presentation
tavsiye etme
presentation
ibraz
presentation
sahneleme
presentation
sunuş
presentation
tanıtım
presentation
takdim
presentation
tiyatro oyunu
presentation
presen- tation copy hediyelik nüsha
presentation
psik
presentation
sunma
presentation
prezantasyon
presentation
doğumda ceninin duruş şekli
presentation
(Tıp) 1. Prezantasyon: Doğumda ceninin belrili durmu; 2.İdrak gücü
presentation
(Askeri) (INTELLIGENCE) AÇIKLAMA (İSTİHBARAT): İstihbarat maksadının açık ve tam bir şekilde anlatılması için en uygun şekil ve tertibin seçilmesi. Bu şekil ve tertip, sözlü, grafik veya yazılı olarak ya da bunlardan bir kaçı birlikte kullanılmak suretiyle yapılabilir
presentation
sergileme
presenter
tanıtıcı
presently
birazdan
presents
(Bilgisayar) sunar
the present
bugün, içinde bulunduğumuz zaman
presentable
prezantabl
presentation
gösterme
be present
olmak
present perfect
(Dilbilim) yakın geçmiş
presentable
yerinde
presentable
uygun
presentable
düzgün

Düzgün görünüşlü görünüyor muyum? - Do I look presentable?

Tom düzgün görünüşlü, değil mi? - Tom is presentable, isn't he?

presentation
sunuluş
presentation
(Ticaret) arzetme
presentation
takdim edilme
presentation
takdim etme
presentation
oyun
presentation
(Ticaret) temsil
presentation
gösterilme
presentation
(Tıp) görüntü
presentation
gösterildiğinde

Powerpoint sunumunun ciddi kusurlar içerdiği gösterildiğinde Tom utancından yerin dibine girdi. - Tom was left with egg on his face when his powerpoint presentation was shown to contain serious flaws.

presented
sunulmuş
presenter
takdimci
presenting
sunma
presently
yakında
presently
derhal
presents
(Bilgisayar) armağanlar

Noel armağanlarını açarken çocuğunuzun yüzündeki sevinç ile kıyaslayabilecek çok az şey vardır. - Few things can compare to the joy on your child's face as they open their Christmas presents.

Bu yıl birbirimize Noel armağanları vermek yerine hediyeler için harcayacağımız miktarı hayır kurumuna bağışladık. - Instead of giving each other Christmas presents this year, we donated the amount we would have spent on presents to a charity.

the present
şimdiki

Şimdiki zaman gibi zaman yok. - There's no time like the present.

İnsanlar hatalı olarak, geçmişin şimdikinden daha iyi olduğunu düşünürler. - People mistakenly think that the past was better than the present.

to be present
bulunmak
to be present
olmak
presentable
sunulabilir
presented
{f} sun

Emmet'in teorisi ile bağlantılı olarak Leech'in sunduğu teklif en makulüdür. - A more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.

Onun raporunda sunulan istatistiki veriler hareketin sıklığını tahmin etmede bizim için çok faydalı. - The statistical data presented in her paper is of great use for us in estimating the frequency of the movement.

Englisch - Englisch
A gift, especially one given for birthdays, Christmas, anniversaries, graduations, weddings, or any other special occasions
Located in the immediate vicinity

Several people were present when the event took place.

The current moment or period of time
Relating to now, for the time being; current

The present manager has been here longer than the last one.

To offer to a court or legislature for consideration
The present tense
To award a trophy, gift, etc, to
To come to the attention of medical staff

The patient presented with insomnia.

To reveal, to show

The theater is proud to present the Fearless Fliers.

To demand that a drawee pay, or that the presenter's bank accept, (a draft)
present somebody with something, usually to accuse or criticize; "We confronted him with the evidence"; "He was faced with all the evidence and could no longer deny his actions"; "An enormous dilemma faces us"
spatial sense; being or existing in a specified place; "the murderer is present in this room"; "present at the wedding"; "present at the creation"
cause to come to know personally; "permit me to acquaint you with my son"; "introduce the new neighbors to the community"
a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking
temporal sense; intermediate between past and future; now existing or happening or in consideration; "the present leader"; "articles for present use"; "the present topic"; "the present system"; "present observations"
{s} existent; in attendance, on hand; of the current times, pertaining to the current times
perform (a play), especially on a stage; "we are going to stage `Othello'"
give as a present; make a gift of; "What will you give her for her birthday?"
recognize with a gesture prescribed by a miltary regulation; assume a prescribed position; "When the officers show up, the soldiers have to salute"
show or demonstrate something to an interested audience; "She shows her dogs frequently"; "We will demo the new software in Washington"
something presented as a gift; "his tie was a present from his wife"
deliver (a speech, oration, or idea); "The commencement speaker presented a forceful speech that impressed the students"
(adj ) a dummy argument is present in an instance of a subprogram if it is associated with an actual argument and the actual argument is a dummy argument that is present in the invoking procedure or is not a dummy argument of the invoking procedure
hand over formally
a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking something presented as a gift; "his tie was a present from his wife" the period of time that is happening now; any continuous stretch of time including the moment of speech; "that is enough for the present"; "he lives in the present with no thought of tomorrow" bring forward and present to the mind; "We presented the arguments to him"; "We cannot represent this knowledge to our formal reason" formally present a debutante, a representative of a country, etc
{a} near at hand, now being, ready
{n} a free gift, a royal mandate or letter
{v} to give, prefer, exhibit, offer
{i} current time, now; tense expressing the current time (Grammar)
Present time; the time being; time in progress now, or at the moment contemplated; as, at this present
hand over formally introduce; "This poses an interesting question"
{i} gift, offering, something that is given to another person without compensation
Favorably attentive; propitious
Know all men by these presents
I work I work
A dummy argument is present in an instance of a subprogram if it is associated with an actual argument and the actual argument is a dummy argument that is present in the invoking procedure or is not a dummy argument of the invoking procedure
that is, by the writing itself
A gift, now especially one given for birthdays or Christmas
as, to present a memorial, petition, remonstrance, or indictment
hand over formally introduce; "This poses an interesting question" spatial sense; being or existing in a specified place; "the murderer is present in this room"; "present at the wedding"; "present at the creation
Ready; quick in emergency; as a present wit
This matching rule returns TRUE is there is an attribute present in the entry which matches the value supplied by the application (only accessible using NWDSSearch() with the FTOK_PRESENT token)
in a ceremonious manner; to give in charge or possession; to deliver; to make over
To bring an indictment against
formally present a debutante, a representative of a country, etc
To lay before a court as an object of inquiry; to give notice officially of, as a crime of offence; to find or represent judicially; as, a grand jury present certain offenses or nuisances, or whatever they think to be public injuries
Being at hand, within reach or call, within certain contemplated limits; opposed to absent
Present letters or instrument, as a deed of conveyance, a lease, letter of attorney, or other writing; as in the phrase, " Know all men by these presents," that is, by the writing itself, " per has literas praesentes; " in this sense, rarely used in the singular
The position of a soldier in presenting arms; as, to stand at present
To nominate for support at a public school or other institution
To pass over, esp
{f} display, demonstrate; bestow, grant, give; offer, serve, hold out; show, exhibit
Now Java applications can be deployed on a J2EE application server J2EE applications are composed of one or more J2EE components and a J2EE application deployment descriptor The deployment descriptor lists the application's components as modules A J2EE module represents a J2EE application's basic unit of composition
Not delayed; immediate; instant; coincident
the ability to PRESENT your work effectively
bring forward and present to the mind; "We presented the arguments to him"; "We cannot represent this knowledge to our formal reason"
To present; to personate
spatial sense; being or existing in a specified place; "the murderer is present in this room"; "present at the wedding"; "present at the creation
the period of time that is happening now; any continuous stretch of time including the moment of speech; "that is enough for the present"; "he lives in the present with no thought of tomorrow"
give, especially as a reward; "bestow honors and prizes at graduation"
in this sense, rarely used in the singular
a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking something presented as a gift; "his tie was a present from his wife"
To make a gift of; to bestow; to give, generally in a formal or ceremonious manner; to grant; to confer
introduce; "This poses an interesting question"
Present letters or instrument, as a deed of conveyance, a lease, letter of attorney, or other writing; as in the phrase
To bring or introduce into the presence of some one, especially of a superior; to introduce formally; to offer for acquaintance; as, to present an envoy to the king; (with the reciprocal pronoun) to come into the presence of a superior
per has literas praesentes
A present is taught to the dog with the handler sitting in a chair They call the dog to them and get them to sit as close as is possible The second stage is with the handler standing up The dog's front paws should be level with the balls of the handlers feet (Yup, THAT close!)
To lay before a public body, or an official, for consideration, as before a legislature, a court of judicature, a corporation, etc
Anything presented or given; a gift; a donative; as, a Christmas present
present conditional
The present tense in the conditional mood
present continuous
A tense that describes an ongoing action in the present. In English it is formed by use of a form of be with a present participle
present imperfect
A grammatical tense which presents the action in the present as continuous, not yet over
present indicative
The present tense in the indicative mood
present participle
A verb form that indicates an ongoing action or state in the present and which can function as an adjective
present participles
plural form of present participle
present perfect
A perfect tense that expresses action completed at the present time; in English it is formed by using the present tense of have with a past participle
present perfect continuous
A tense that expresses an unbroken action continuing at the present time, started in the recent past. In English it is formed by using have been with a present participle

Example: I have been working in this bank all my life.

present perfect progressive
present perfect continuous
present progressive
present continuous
present sense impression
A statement made by a person (the declarant) that conveys his or her sense of the state of an event or the condition of something, made spontaneously while the person was perceiving (i.e. contemporaneous with) the event or condition, or "immediately thereafter."
present sense impressions
plural form of present sense impression
present subjunctive
The present tense in the subjunctive mood
present system
In Latin, the three simple tenses: present, future, and imperfect, as contrasted with the perfect system, the three perfect tenses: perfect, future perfect, and pluperfect. Verbs in the present system tend to indicate an action that has not completed
present tense
: Present tense is the form of language used to refer to an event, transaction, or occurrence which is happening now (or at the present time), or an object that currently exists. Compare with past tense, which is the form of language used to refer to an event, transaction, or occurrence that did happen or has happened, or an object that existed, at a point in time before now; or with future tense, an event, transaction or occurrence that has not yet happened, is expected to happen in the future, or might never happen

I see the #5 bus across the street. I won’t make it. (future tense).

present tenses
plural form of present tense
present-conditional
Attributive form of present conditional
present-continuous
Attributive form of present continuous, noun
present-day
in existence now; current or contemporary
present-participle
Attributive form of present participle, noun
present-tense
Attributive form of present tense

present-tense form.

present itself to someone
occur to someone
present-oriented
(Ekonomi) Present-oriented is a term used in finance and economics to describe agents that discount the present lightly and so have a low discount rate, or equivalently a high discount factor
present 2
If something, especially a substance or disease, is present in something else, it exists within that thing. This special form of vitamin D is naturally present in breast milk absent
present 3
A present is something that you give to someone, for example at Christmas or when you visit them. The carpet was a wedding present from the Prime Minister I bought a birthday present for my mother This book would make a great Christmas present. = gift
present 4
If you present yourself somewhere, you officially arrive there, for example for an appointment. She was told to present herself at the Town Hall at 11.30 for the induction ceremony
present company excepted
besides the people in attendance, besides those who are present
present one's compliments
offer warm wishes, give a compliment
present perfect
I have worked
present perfect
In grammar, the present perfect tenses of a verb are the ones used to talk about things which happened before the time you are speaking or writing but are relevant to the present situation, or things that began in the past and are still happening. The simple present perfect tense uses `have' or `has' and the past participle of the verb, as in `They have decided what to do'. the form of a verb that shows what happened during a period of time up to and including the present, formed in English with the present tense of the verb 'have' and a past participle, as in 'he has gone'
present perfect
a perfective tense used to express action completed in the present; "`I have finished' is an example of the present perfect
present perfect tense
a perfective tense used to express action completed in the present; "`I have finished' is an example of the present perfect"
present progressive
{i} tense used for actions in the present which concentrates on the duration of the action
present time
of now, of the present time
presentation
The act of presenting, or something presented
presentation
The symptoms and other possible indications of disease, trauma, etc., that are exhibited by a patient who has sought, or has otherwise come to, the attention of a physician, e.g., "Thirty-four-year-old male presented in the emergency room with slight fever, dilated pupils, and marked disorientation."
presentation
Offering one's blade for engagement by the opponent
presentation
The specification of a group by generators and relators
presentation
A lecture or speech given in front of an audience
presentation
An award given to someone on a special occasion
presentation
A dramatic performance
presented
Having a specified presentation, or a presentation with specified properties
presented
Simple past tense and past participle of present
presenter
Someone who presents a thing or person to someone else
presenter
A small handheld device used to remotely control a computerised slide show
presently
In the near future; soon

Let me finish up one quick thing, and I'll be with you presently.

presently
At the present time; now; currently

To all of you, therefore, who call Wales your motherland, whether you presently inhabit some other portion of the globe or breathe the air of your cloud-kissed country. . . .

presently
Immediately, at once; quickly

the butler supposing the Wine had beene so carefully commended unto him for the goodnesse of it, imediately presented some unto the Pope, who whilest he was drinking, his sonne came in and never imagining his bottles had beene toucht, tooke the cup and pledged his father, so that the Pope died presently; and the sonne, after he had long time beene tormented with sicknesse, recovered to another worse fortune.

presentable
{a} that may be presented
presentation
{n} the gift of a benefice, an exhibition
presenter
{n} one what presents, one that offers
presently
{a} shortly, soon after
presenter
A presenter, or host (hostess if female), is a person or organization responsible for running a public event. A museum or university, for example, may be the presenter or host of an exhibit. In films, a presenter (but not a host) is a usually well-known executive producer credited with introducing a film or filmmaker to a larger audience
A present
pressie
Present Time
pt
a present
prezzie
be present
be in attendance, be at a particular place
present perfect
Ex : I have worked
present perfect
a perfective tense used to express action completed in the present; "`I have finished' is an example of the present perfect"
present perfect
A verb tense that indicates an action that occurred in the past and finished in the past, but the exact time of the action is not important Use the present tense of have + the past participle of the main verb: Paul has hit the ball over the fence many times
present perfect
(Grammar) verb tense showing an action completed at the time of speaking (ex: I have gone)
present progressive
Ex : I am working
present progressive
a tense used to express action that is on-going at the time of utterance
present progressive
I am working
present tense
a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking
present tense
the present tense the form of the verb that shows what exists or is happening now = the present
present tense
pres
present time
the circumstances and ideas of the present age; "behind the times"; "in times like these"
presentable
If you describe something as presentable, you mean that it is acceptable or quite good. His score of 29 had helped Leicestershire reach a presentable total = respectable. tidy and attractive enough to be seen or shown to someone
presentable
{s} having a pleasant appearance, attractive; fit to be seen, suitable for viewing; suited for giving as a gift
presentable
If you say that someone looks presentable, you mean that they look fairly tidy or attractive. She managed to make herself presentable in time for work. wearing his most presentable suit
presentable
Admitting of the presentation of a clergiman; as, a church presentable
presentable
fit to be seen; "presentable clothes
presentable
fit to be seen; "presentable clothes"
presentable
in good enough shape that someone or something can be shown to other people, tidy, attractive
presentable
Capable or admitting of being presented; suitable to be exhibited, represented, or offered; fit to be brought forward or set forth; hence, fitted to be introduced to another, or to go into society; as, ideas that are presentable in simple language; she is not presentable in such a gown
presentation
Offering ones blade for engagement by the opponent
presentation
A descriptive or persuasive account, typically for purposes of obtaining approval or acceptance for some offer, position or requirement
presentation
A clip or group of clips streamed from Helix Server to RealOne Player The presentation can also include HTML URLs that open in the RealOne Player HTML windows
presentation
- A pitch or a description of a proposed advertising campaign
presentation
A presentation is a means of assessment, which requires students to present their work orally in the presence of an audience There are generally two types of presentation, namely informal and formal presentations Informal presentations are laid back in that students will not be penalised for mishaps with the overhead projector etc Formal presentations on the other hand are subject to scrutiny Students will be required to dress appropriately and make effective use of equipment like the OHP Presentations can either be undertaken individually or as part of a group
presentation
When someone gives a presentation, they give a formal talk, often in order to sell something or get support for a proposal. James Watson, Philip Mayo and I gave a slide and video presentation see also present
presentation
The act of offering a clergyman to the bishop or ordinary for institution in a benefice; the right of presenting a clergyman
presentation
the activity of formally presenting something (as a prize or reward); "she gave the trophy but he made the presentation"
presentation
Presentation combines both visual and verbal elements It is the way we "exhibit" our message on paper Even if our ideas, words, and sentences are vivid, precise, and well constructed, the piece will not be inviting to read unless the guidelines of presentation are present Think about examples of text and presentation in your environment Which signs and billboards attract your attention? Why do you reach for one CD over another? All great writers are aware of the necessity of presentation, particularly technical writers who must include graphs, maps, and visual instructions along with their text
presentation
the act of presenting a proposal formally making a person known to another or to the public
presentation
The act of presenting or showing something in a formal manner
presentation
In a collection, presentation of documents by a bank to a buyer for payment or acceptance In a letter of credit, presentation of documents by a seller to a bank for payment, acceptance or negotiation
presentation
means creating awareness and understanding of the natural significance of a place
presentation
Presentation is the appearance of something, which someone has worked to create. We serve traditional French food cooked in a lighter way, keeping the presentation simple Check the presentation. Get it properly laid out with a title page
presentation
the act of making something publicly available; presenting news or other information by broadcasting or printing it; "he prepared his presentation carefully in advance"
presentation
a show or display; the act of presenting something to sight or view; "the presentation of new data"; "he gave the customer a demonstration" the activity of formally presenting something (as a prize or reward); "she gave the trophy but he made the presentation" (obstetrics) position of the fetus in the uterus relative to the birth canal; "Cesarean sections are sometimes the result of abnormal presentations" the act of making something publicly available; presenting news or other information by broadcasting or printing it; "he prepared his presentation carefully in advance" the act of presenting a proposal formally making a person known to another or to the public
presentation
The particular position of the child during labor relatively to the passage though which it is to be brought forth; specifically designated by the part which first appears at the mouth of the uterus; as, a breech presentation
presentation
The presentation of either an odor sample or blank at one dilution level
presentation
The act of presenting, or the state of being presented; a setting forth; an offering; bestowal
presentation
The turning of the true edge toward ones opponent
presentation
n 1 An association between an object and a presentation type with some output on a output recording stream 2 A Lisp object that represents a presentation [annotate]
presentation
Following Jewish custom, Mary and Joseph present the infant Jesus to the Temple in Jerusalem In Ethiopian icons, Salome may be shown as an attendant and Sts Hanna and Simeon as embodiments of the forces of prophecy
presentation
That which is presented or given; a present; a gift, as, the picture was a presentation
presentation
This layer provides independence from differences in data representation (e g , encryption) by translating from application to network format, and vice versa This layer formats and encrypts data to be sent across a network, providing freedom from compatibility problems It is sometimes called the syntax layer
presentation
a show or display; the act of presenting something to sight or view; "the presentation of new data"; "he gave the customer a demonstration"
presentation
A clip or group of clips streamed from RealSystem Server to RealOne Player The presentation can also include HTML URLs that open in the RealOne Player HTML panes
presentation
the act of presenting a proposal
presentation
Either an oral summary of a campaign case, usually in advance of an actual appeal, to an important prospect; or a written document, specially prepared with careful attention to the prospect's particular interests, either mailed or hand delivered following suitable cultivation, and which may contain proposals regarding advantageous methods of making a gift Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
presentation
{i} submission, act of handing over, act of offering; performance, exhibition, demonstration; grant, award, gift
presentation
optional data formatting layer; e g XDR or ASN 1
presentation
formally making a person known to another or to the public
presentation
The position of the foetus in the uterus at birth
presentation
A term used to describe the physical appearance of your finished essay There is no doubt that your work will be more effective if it is tidy and well-ordered All research shows that well-presented essays tend to score higher grades
presentation
1 An association between an object and a presentation type with some output on a output recording stream 2 A Lisp object that represents a presentation
presentation
exhibition; representation; display; appearance; semblance; show
presentation
the second step in the creation of a character for the written text and the performed play; the representation of the character by the playwright in the words and actions specified in the text Close Window
presentation
(obstetrics) position of the fetus in the uterus relative to the birth canal; "Cesarean sections are sometimes the result of abnormal presentations"
presentation
a visual representation of something
presentation
Offering the blade for engagement by the opponent
presentation
a talk given to an audience (e g The ambulance driver gave a short presentation on how to do CPR )
presentation
The conversion factors have mainly been presented as multipliers, but exceptions to that have been made for two reasons First, it is easier to convey the exact value 'divide by 60' rather than the approximation 'multiply by 0 0166667' and it is more likely to be keyed in without errors if a calculator is being used Second, most calculators accept only 8 digits, which means that 'multiply by 0 000 084 666' will become '0 000 0846' (3 significant figures) whereas 'divide by 11 811' will give the result to 6 significant figures The appearance of a '1' needs no operator but shows that the named unit is exactly equivalent to the standard unit
presentation
A presentation is a formal event at which someone is given a prize or award. He received his award at a presentation in London yesterday
presented
past of present
presented
given formally or officially
presenter
Someone who presents a broadcast programme; a compere or master of ceremonies
presenter
Person that delivers the draft and accompanying documents to the payor The Uniform Commercial Code defines "presenter" to include the advising or confirming bank
presenter
) someone who presents a message of some sort (as a petition or an address or a check or a memorial etc
presenter
person who makes a gift of property
presenter
A radio or television presenter is a person who introduces the items in a particular programme. Most people think being a television presenter is exciting. someone who introduces the different parts of a television or radio show American Equivalent: host
presenter
The person who reports what the group discussed and what was agreed upon
presenter
-A personality who consistently plays a role in normal daily living
presenter
Presenter is run by participants wishing to take sessions that have been published for Windows delivery
presenter
an advocate who presents a person (as for an award or a degree or an introduction etc )
presenter
One who presents
presenter
an advocate who presents a person as for an award or a degree or an introduction etc
presenter
someone who presents a message of some sort (as a petition or an address or a check or a memorial etc )
presenter
Person who delivers a speech or program
presenter
Individual presenting a company check
presenter
A person who brings information to an audience
presenter
{i} submitter, one who hands over, one who offers; one who demonstrates, one who displays
presenter
A nonprofit organization that engages touring artists, pays them a fee and handles the local presentation
presenters
plural of presenter
presenting
{i} act of displaying, act of exhibiting; act of submitting, act of handing over
presenting
present participle of present
presently
immediately, now, soon, shortly
presently
in a little while or shortly, as in: Mr Gates will be down to see you presently
presently
at this time or period; now; "he is presently our ambassador to the United Nations"; "currently they live in Connecticut
presently
If you say that something will happen presently, you mean that it will happen quite soon. `Just take it easy,' David said. `You'll feel better presently.' = shortly
presently
Use this word only to denote something that will happen, not something that is happening
presently
means "soon," not "at the present time"
presently
At present; at this time; now
presently
in the near future; "the doctor will soon be here"; "the book will appear shortly"; "she will arrive presently"; "we should have news before long"
presently
If you say that something is presently happening, you mean that it is happening now. She is presently developing a number of projects The island is presently uninhabited = currently
presently
You use presently to indicate that something happened quite a short time after the time or event that you have just mentioned. Presently, a young woman in a white coat came in
Türkisch - Englisch
sürmekte olan
present
Favoriten