presentation

listen to the pronunciation of presentation
Englisch - Türkisch
sunum

Zamanımız bitti, bu yüzden sunumumuzu kısa kesmek zorunda kaldık. - We ran out of time, so we had to cut our presentation short.

Öğretmenim sunumumu hazırlayışımla daha fazla zaman geçirmemi söyledi. - My teacher told me that I should have spent more time preparing my presentation.

{i} hediye
{i} armağan
(Tıp) 1. Prezantasyon: Doğumda ceninin belrili durmu; 2.İdrak gücü
tiyatro oyunu
presen- tation copy hediyelik nüsha
psik
(Askeri) (INTELLIGENCE) AÇIKLAMA (İSTİHBARAT): İstihbarat maksadının açık ve tam bir şekilde anlatılması için en uygun şekil ve tertibin seçilmesi. Bu şekil ve tertip, sözlü, grafik veya yazılı olarak ya da bunlardan bir kaçı birlikte kullanılmak suretiyle yapılabilir
doğumda ceninin duruş şekli
prezantasyon
{i} sunuş
{i} tanıtma
{i} tanıtım
{i} gösterim
gösterilme
takdim etme
sunuluş
(Ticaret) arzetme
gösterildiğinde

Powerpoint sunumunun ciddi kusurlar içerdiği gösterildiğinde Tom utancından yerin dibine girdi. - Tom was left with egg on his face when his powerpoint presentation was shown to contain serious flaws.

takdim edilme
{i} arz
{i} sergileme
gösterme
sunma
takdim
{i} tavsiye etme
{i} sahneleme
{i} aday gösterme
(Tıp, İlaç) (tıp) hastanın hastaneye ulaşması, hastanın hastaneye geldiği an.(tıp) ambulansla acilden içeri alınan hastanın durumunun hızlı bir şekilde tetkiki
{i} sahneye koyma
sunulma
sunu, gösteriliş
kavrama gücü
ibraz
oyun
(Tıp) görüntü
(Ticaret) temsil
sünusî
Present
(isim) Hediye

Bir Noel hediyesi olarak kendime bu çok hızlı patlamış mısır makinesini aldım. - I bought myself this superfast popcorn machine as a Christmas present.

Doğum günü hediyesi olarak sana kalem aldım. - I got you a pen as a birthday present.

present
şimdiki zaman

Cennet ya da cehennem yoktur. Biz sadece şimdiki zamanda yaşayabiliriz. - There is no heaven or hell. We can only live in the present.

Hepimiz şimdiki zamanın yanı sıra geçmişle ve gelecekle bağlandık. - All of us are connected with the past and the future as well as the present.

present
mevcut

Kabinenin her üyesi mevcuttu. - Every member of the cabinet was present.

Mevcut evimiz çok küçük, bu nedenle taşınmaya karar verdik. - Our present house is too small, so we decided to move.

presentation layer
sunuş katmanı
presentation manager
sunuş yöneticisi
presentation copy
tanıtım kopyası
presentation powerpoint
powerpoint sunumu
presentation services
sunum hizmetleri
presentation conference
(Bilgisayar) sunu toplantısı
presentation conference wizard
(Bilgisayar) sunu toplantı sihirbazı
presentation for acceptance
(Ticaret) kabul için sunma
presentation format
(Bilgisayar) sunu biçimi
presentation layer
(OSI) sunu katmanı
presentation layer
Sunu Katmanı
presentation manager
Sunu Yönetim Programı Sunu
presentation medium
(SNA) sunu ortamı
presentation notes
(Bilgisayar) sunu notları
presentation of deed
(Kanun) senedin ibrazı
presentation of product
(Ticaret) ürün sunumu
presentation of self
(Pisikoloji, Ruhbilim) benliğin sunulması
presentation rituals
(Pisikoloji, Ruhbilim) sunma törenleri
presentation services layer
(SNA) sunu hizmeti katmanı
presentation studio
(Teknik,Televizyon) takdim stüdyosu
presentation studio
(Teknik,Televizyon) sunucu stüdyosu
presentation studio
(Televizyon) sunucu işliği
presentation studio
sunucu işlemi
presentation templates
(Bilgisayar) sunu şablonları
presentation work
sunum çalışması
present
armağan

Noel armağanlarını açarken çocuğunuzun yüzündeki sevinç ile kıyaslayabilecek çok az şey vardır. - Few things can compare to the joy on your child's face as they open their Christmas presents.

Ben onlara bir armağan almak zorundayım. - I've got to get them a present.

present
{f} bulunmak (iltifat)
present
{f} sun

Belediye başkanı ona şehrin anahtarını sundu. - The mayor presented him with the key to the city.

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

present
tanıtmak
present
{i} şu an

O, şu anki maaşından memnun. - She is content with his present salary.

Onlar şu anda İngiltere'de büyük bir şirket için çalışıyorlar. - At present they are working for a big company in England.

present
{s} şimdiki

Zamana bağlı bir toplumda zaman lineer olarak görülür-yani geçmişten şimdiki zamana ve geleceğe doğru uzanan düz bir çizgi olarak. - In a time-bound society time is seen as linear- in other words as a straight line extending from the past, through the present, to the future.

Şimdiki işimi bırakacağım. - I am going to leave my present job.

present
bu
present
{s} halihazırdaki
presentational
takdimle ilgili
present
göstermek
present
bulunmak
present
vermek

Tom bir sunum vermek zorunda. - Tom has to give a presentation.

Tom kız arkadaşına çok özel bir hediye vermek istedi. - Tom wanted to give a very special present to his girlfriend.

present
armağan etmek
present
sergilemek
present
teşhir etmek
present
olmak
present
(Dilbilim) şimdiki zamanı gösteren
present
peşkeş
present
gün

Doğum günü hediyesi olarak sana kalem aldım. - I got you a pen as a birthday present.

Tom babasına doğum günü hediyesi göndermekten geri kalmaz. - Tom never fails to send a birthday present to his father.

present
bildirmek
present
temsil etmek
present
hazır olmak
present
meydana koymak
present
prezante etmek
present
bergüzar
present
(İnşaat) varolan
present
hediye etmek
present
{i} belge
breech presentation
makat prezantasyonu
footling presentation
ayak prezantasyonu
live presentation
canlı yayın
on presentation
ibrazında
on presentation
gösterildiğinde
oral presentation
sözlü takdim
present
sahnede göstermek
present
hazır bulunmak
present
tanıştırmak
present
halihazır

Halihazırda, okulumuzda 1600 öğrenci var. - At present, we have 1,600 students at our school.

present
bulunan

Toplantıda bulunanlar tasarıyı destekledi. - Those present at the meeting supported the bill.

Şu bulunanların hepsi gözyaşlarına boğuldu. - Those present were all moved to tears.

public presentation
genel sunuş
present
{f} sahneye koymak
present
{f} sunmak

Ben Tatoeba projesini sunmak için Libre Yazılım Toplantısı'ndayım. - I'm at the Libre Software Meeting to present the Tatoeba project.

Tatoeba projesini sunmak için Libre Yazılım Toplantısındayım. - I'm at the LSM to present the Tatoeba project.

career presentation
meslek tanıtımı
present
arz ederim
present
sun(mak)
sales presentation
satış tanıtımı
article presentation
makale sunumu
canned presentation
(Ticaret) konserve sunuş
disclosure and presentation
(Ticaret) kamuya açıklama ve sunma
disclosure and presentation
(Ticaret) açıklama ve sunma
form of presentation
(Askeri) Takdim şekli
multimedia presentation
Çoklu Ortam Sunusu
os/2 presentation manager
OS/2 Sunu Yöneticisi
packaging presentation
(Bilgisayar) sunu derleniyor
packaging presentation files
(Bilgisayar) sunu dosyaları derleniyor
payable on presentation
(Ticaret) ibrazında ödenecek
payable on presentation
(Ticaret) ibrazında ödenebilir
present
{f} nişan almak
present
{f} takdim etmek, tanıtmak: He presented me to the queen. Beni kraliçeye takdim
present
{f} aday göstermek
present
{s} hazır

Tom bütün sabahı sunumuna hazırlanmakla geçirdi. - Tom spent the whole morning getting ready for his presentation.

Tüm üyeler toplantıda hazır bulundu. - All the members were present at the meeting.

present
{f} çıkarmak

Sunumun içeriğini özetlemek ve bir sonuç çıkarmak istiyorum. - I want to summarize the content of the presentation and draw a conclusion.

present
{f} sahnelemek
present
takdim etme
present
{f} ibraz etmek
present
{s} bulunan, hazır, mevcut: the animals present in this region bu bölgede bulunan
present
bugünkü

Taoizm bugünkü Henan ilinde M.Ö. 604'te doğmuş bir pir olan Laozi'nin öğretileri üzerine kurulmuştur. - Taoism was founded on the teachings of Laozi, a sage born in 604 B.C. in present-day Henan Province.

Tom bugünkü maaşından memnun. - Tom is content with his present salary.

present
şu anki

Şu anki maaşından memnun musun? - Are you content with your present salary?

Çoğu şu anki kariyerinden bıkmış. - Many are fed up with their present careers.

present
doğrultmak
present
{f} takdim etmek
present
{f} doğrultmak (silah)
present
{f} sunmak, takdim etmek: present a petition dilekçe sunmak
present
{f} arzetmek
present
{f} ileri sürmek
present
ortaya koymak
present
adı geçen
present
selam/hediye/şu an
present
{f} sun: adj.şu anki
present
{s} şimdiki: the present worth of -in şimdiki değeri
present
bahşiş
untitled presentation
(Bilgisayar) adsız sunu
video presentation
(Nükleer Bilimler) video gösterimi
Englisch - Englisch
The act of presenting, or something presented
The specification of a group by generators and relators
Offering one's blade for engagement by the opponent
A dramatic performance
An award given to someone on a special occasion
The symptoms and other possible indications of disease, trauma, etc., that are exhibited by a patient who has sought, or has otherwise come to, the attention of a physician, e.g., "Thirty-four-year-old male presented in the emergency room with slight fever, dilated pupils, and marked disorientation."
The position of the foetus in the uterus at birth
A lecture or speech given in front of an audience
{n} the gift of a benefice, an exhibition
the act of making something publicly available; presenting news or other information by broadcasting or printing it; "he prepared his presentation carefully in advance"
This layer provides independence from differences in data representation (e g , encryption) by translating from application to network format, and vice versa This layer formats and encrypts data to be sent across a network, providing freedom from compatibility problems It is sometimes called the syntax layer
the activity of formally presenting something (as a prize or reward); "she gave the trophy but he made the presentation"
Presentation combines both visual and verbal elements It is the way we "exhibit" our message on paper Even if our ideas, words, and sentences are vivid, precise, and well constructed, the piece will not be inviting to read unless the guidelines of presentation are present Think about examples of text and presentation in your environment Which signs and billboards attract your attention? Why do you reach for one CD over another? All great writers are aware of the necessity of presentation, particularly technical writers who must include graphs, maps, and visual instructions along with their text
a show or display; the act of presenting something to sight or view; "the presentation of new data"; "he gave the customer a demonstration"
a visual representation of something
the act of presenting a proposal formally making a person known to another or to the public
The act of presenting or showing something in a formal manner
In a collection, presentation of documents by a bank to a buyer for payment or acceptance In a letter of credit, presentation of documents by a seller to a bank for payment, acceptance or negotiation
means creating awareness and understanding of the natural significance of a place
A presentation is a formal event at which someone is given a prize or award. He received his award at a presentation in London yesterday
a show or display; the act of presenting something to sight or view; "the presentation of new data"; "he gave the customer a demonstration" the activity of formally presenting something (as a prize or reward); "she gave the trophy but he made the presentation" (obstetrics) position of the fetus in the uterus relative to the birth canal; "Cesarean sections are sometimes the result of abnormal presentations" the act of making something publicly available; presenting news or other information by broadcasting or printing it; "he prepared his presentation carefully in advance" the act of presenting a proposal formally making a person known to another or to the public
Offering the blade for engagement by the opponent
the act of presenting a proposal
(obstetrics) position of the fetus in the uterus relative to the birth canal; "Cesarean sections are sometimes the result of abnormal presentations"
the second step in the creation of a character for the written text and the performed play; the representation of the character by the playwright in the words and actions specified in the text Close Window
1 An association between an object and a presentation type with some output on a output recording stream 2 A Lisp object that represents a presentation
The turning of the true edge toward ones opponent
formally making a person known to another or to the public
optional data formatting layer; e g XDR or ASN 1
{i} submission, act of handing over, act of offering; performance, exhibition, demonstration; grant, award, gift
Either an oral summary of a campaign case, usually in advance of an actual appeal, to an important prospect; or a written document, specially prepared with careful attention to the prospect's particular interests, either mailed or hand delivered following suitable cultivation, and which may contain proposals regarding advantageous methods of making a gift Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
A clip or group of clips streamed from Helix Server to RealOne Player The presentation can also include HTML URLs that open in the RealOne Player HTML windows
- A pitch or a description of a proposed advertising campaign
a talk given to an audience (e g The ambulance driver gave a short presentation on how to do CPR )
exhibition; representation; display; appearance; semblance; show
A descriptive or persuasive account, typically for purposes of obtaining approval or acceptance for some offer, position or requirement
Offering ones blade for engagement by the opponent
The act of offering a clergyman to the bishop or ordinary for institution in a benefice; the right of presenting a clergyman
The act of presenting, or the state of being presented; a setting forth; an offering; bestowal
When someone gives a presentation, they give a formal talk, often in order to sell something or get support for a proposal. James Watson, Philip Mayo and I gave a slide and video presentation see also present
A term used to describe the physical appearance of your finished essay There is no doubt that your work will be more effective if it is tidy and well-ordered All research shows that well-presented essays tend to score higher grades
A presentation is a means of assessment, which requires students to present their work orally in the presence of an audience There are generally two types of presentation, namely informal and formal presentations Informal presentations are laid back in that students will not be penalised for mishaps with the overhead projector etc Formal presentations on the other hand are subject to scrutiny Students will be required to dress appropriately and make effective use of equipment like the OHP Presentations can either be undertaken individually or as part of a group
The conversion factors have mainly been presented as multipliers, but exceptions to that have been made for two reasons First, it is easier to convey the exact value 'divide by 60' rather than the approximation 'multiply by 0 0166667' and it is more likely to be keyed in without errors if a calculator is being used Second, most calculators accept only 8 digits, which means that 'multiply by 0 000 084 666' will become '0 000 0846' (3 significant figures) whereas 'divide by 11 811' will give the result to 6 significant figures The appearance of a '1' needs no operator but shows that the named unit is exactly equivalent to the standard unit
Following Jewish custom, Mary and Joseph present the infant Jesus to the Temple in Jerusalem In Ethiopian icons, Salome may be shown as an attendant and Sts Hanna and Simeon as embodiments of the forces of prophecy
Presentation is the appearance of something, which someone has worked to create. We serve traditional French food cooked in a lighter way, keeping the presentation simple Check the presentation. Get it properly laid out with a title page
That which is presented or given; a present; a gift, as, the picture was a presentation
The particular position of the child during labor relatively to the passage though which it is to be brought forth; specifically designated by the part which first appears at the mouth of the uterus; as, a breech presentation
The presentation of either an odor sample or blank at one dilution level
n 1 An association between an object and a presentation type with some output on a output recording stream 2 A Lisp object that represents a presentation [annotate]
A clip or group of clips streamed from RealSystem Server to RealOne Player The presentation can also include HTML URLs that open in the RealOne Player HTML panes
presentation software
A computer software package used to display information, normally in the form of a slide show
presentation graphics
business graphics, graphics used to design slides and business presentations
presentation of data
setting forth of facts and information
presentation of documents
showing of documents (to those present)
present
To reveal, to show

The theater is proud to present the Fearless Fliers.

present
A gift, especially one given for birthdays, Christmas, anniversaries, graduations, weddings, or any other special occasions
present
To come to the attention of medical staff

The patient presented with insomnia.

present
To award a trophy, gift, etc, to
present
Located in the immediate vicinity

Several people were present when the event took place.

present
To demand that a drawee pay, or that the presenter's bank accept, (a draft)
present
The present tense
presentationally
In a presentational manner; as part of a presentation
present
temporal sense; intermediate between past and future; now existing or happening or in consideration; "the present leader"; "articles for present use"; "the present topic"; "the present system"; "present observations"
present
something presented as a gift; "his tie was a present from his wife"
present
hand over formally
present
show or demonstrate something to an interested audience; "She shows her dogs frequently"; "We will demo the new software in Washington"
present
recognize with a gesture prescribed by a miltary regulation; assume a prescribed position; "When the officers show up, the soldiers have to salute"
present
present somebody with something, usually to accuse or criticize; "We confronted him with the evidence"; "He was faced with all the evidence and could no longer deny his actions"; "An enormous dilemma faces us"
present
give as a present; make a gift of; "What will you give her for her birthday?"
present
{s} existent; in attendance, on hand; of the current times, pertaining to the current times
present
perform (a play), especially on a stage; "we are going to stage `Othello'"
present
spatial sense; being or existing in a specified place; "the murderer is present in this room"; "present at the wedding"; "present at the creation"
present
deliver (a speech, oration, or idea); "The commencement speaker presented a forceful speech that impressed the students"
present
(adj ) a dummy argument is present in an instance of a subprogram if it is associated with an actual argument and the actual argument is a dummy argument that is present in the invoking procedure or is not a dummy argument of the invoking procedure
present
cause to come to know personally; "permit me to acquaint you with my son"; "introduce the new neighbors to the community"
present
a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking
present
a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking something presented as a gift; "his tie was a present from his wife" the period of time that is happening now; any continuous stretch of time including the moment of speech; "that is enough for the present"; "he lives in the present with no thought of tomorrow" bring forward and present to the mind; "We presented the arguments to him"; "We cannot represent this knowledge to our formal reason" formally present a debutante, a representative of a country, etc
present
{a} near at hand, now being, ready
present
{v} to give, prefer, exhibit, offer
present
{n} a free gift, a royal mandate or letter
audiovisual presentation
presentation which includes both sound and visual demonstrations
breech presentation
situation in which at birth the infant emerges with its buttocks or feet first
breech presentation
The position of a fetus during labor in which the buttocks or feet appear first
computer presentation
exhibit which uses a computer (to produce slides, etc.)
desktop presentation
creation of slides and their presentation of a computer
oral presentation
verbal demonstration or explanation
present
pres

It is very kind of you to send me such a nice present. - Thank you very much for sending me such a nice present.

Jeff wore the tie which Kim had given him for a birthday present. - Jeff wore the tie that Kim had given him for a birthday present.

present
I work I work
present
Being at hand, within reach or call, within certain contemplated limits; opposed to absent
present
To nominate for support at a public school or other institution
present
To bring or introduce into the presence of some one, especially of a superior; to introduce formally; to offer for acquaintance; as, to present an envoy to the king; (with the reciprocal pronoun) to come into the presence of a superior
present
To offer to a court or legislature for consideration
present
The position of a soldier in presenting arms; as, to stand at present
present
Now existing, or in process; begun but not ended; now in view, or under consideration; being at this time; not past or future; as, the present session of Congress; the present state of affairs; the present instance
present
To show To offer for consideration
present
To appear at the mouth of the uterus so as to be perceptible to the finger in vaginal examination; said of a part of an infant during labor
present
To aim, point, or direct, as a weapon; as, to present a pistol or the point of a sword to the breast of another
present
(verb)-To emerge into external consciousness and take part in life
present
To exhibit or offer to view or notice; to lay before one's perception or cognizance; to set forth; to present a fine appearance
present
To lay before a public body, or an official, for consideration, as before a legislature, a court of judicature, a corporation, etc
present
Not delayed; immediate; instant; coincident
present
per has literas praesentes
present
Present letters or instrument, as a deed of conveyance, a lease, letter of attorney, or other writing; as in the phrase
present
A present tense, or the form of the verb denoting the present tense
present
introduce; "This poses an interesting question"
present
To make a gift of; to bestow; to give, generally in a formal or ceremonious manner; to grant; to confer
present
a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking something presented as a gift; "his tie was a present from his wife"
present
in this sense, rarely used in the singular
present
give, especially as a reward; "bestow honors and prizes at graduation"
present
the period of time that is happening now; any continuous stretch of time including the moment of speech; "that is enough for the present"; "he lives in the present with no thought of tomorrow"
present
A present is taught to the dog with the handler sitting in a chair They call the dog to them and get them to sit as close as is possible The second stage is with the handler standing up The dog's front paws should be level with the balls of the handlers feet (Yup, THAT close!)
present
spatial sense; being or existing in a specified place; "the murderer is present in this room"; "present at the wedding"; "present at the creation
present
To present; to personate
present
bring forward and present to the mind; "We presented the arguments to him"; "We cannot represent this knowledge to our formal reason"
present
a tense of a verb that indicates an ongoing action "I am present" is in the present tense
present
Anything presented or given; a gift; a donative; as, a Christmas present
present
represent in a painting, drawing, sculpture, or verbally; "The father is portrayed as a good-looking man in this painting"
present
The current moment or period of time
present
Hence: To endow; to bestow a gift upon; to favor, as with a donation; also, to court by gifts
present
A gift, now especially one given for birthdays or Christmas
present
Present letters or instrument, as a deed of conveyance, a lease, letter of attorney, or other writing; as in the phrase, " Know all men by these presents," that is, by the writing itself, " per has literas praesentes; " in this sense, rarely used in the singular
present
I work
present
To lay before a court as an object of inquiry; to give notice officially of, as a crime of offence; to find or represent judicially; as, a grand jury present certain offenses or nuisances, or whatever they think to be public injuries
present
formally present a debutante, a representative of a country, etc
present
To bring an indictment against
present
in a ceremonious manner; to give in charge or possession; to deliver; to make over
present
This matching rule returns TRUE is there is an attribute present in the entry which matches the value supplied by the application (only accessible using NWDSSearch() with the FTOK_PRESENT token)
present
Ready; quick in emergency; as a present wit
present
A dummy argument is present in an instance of a subprogram if it is associated with an actual argument and the actual argument is a dummy argument that is present in the invoking procedure or is not a dummy argument of the invoking procedure
present
hand over formally introduce; "This poses an interesting question" spatial sense; being or existing in a specified place; "the murderer is present in this room"; "present at the wedding"; "present at the creation
present
To nominate to an ecclesiastical benefice; to offer to the bishop or ordinary as a candidate for institution
present
as, to present a memorial, petition, remonstrance, or indictment
present
Favorably attentive; propitious
present
Now Java applications can be deployed on a J2EE application server J2EE applications are composed of one or more J2EE components and a J2EE application deployment descriptor The deployment descriptor lists the application's components as modules A J2EE module represents a J2EE application's basic unit of composition
present
Relating to now, for the time being; current
present
{i} gift, offering, something that is given to another person without compensation
present
{f} display, demonstrate; bestow, grant, give; offer, serve, hold out; show, exhibit
present
{i} current time, now; tense expressing the current time (Grammar)
present
Present time; the time being; time in progress now, or at the moment contemplated; as, at this present
present
hand over formally introduce; "This poses an interesting question"
present
the ability to PRESENT your work effectively
present
that is, by the writing itself
present
Know all men by these presents
present
To pass over, esp
presentational
of or relating to a presentation (especially in psychology or philosophy); "what Whitehead calls `perception in the presentational immediacy'
presentations
plural of presentation
public presentation
performance: a dramatic or musical entertainment; "they listened to ten different performances"; "the play ran for 100 performances"; "the frequent performances of the symphony testify to its popularity"
sales presentation
Structured anatomy of an offer describing how the product or service works
sales presentation
The promotional message a sales person delivers to a prospect to explain, stimulate interest in, and motivate the prospect to purchase the product or products recommended in the proposal
sales presentation
a salesperson's persuasive demonstration or display of a product to a prospective buyer in order to make a sale
sales presentation
The actual presentation of the sales message to the prospect
sales presentation
The actual presentation of the sales pitch to the prospect
Türkisch - Englisch

Definition von presentation im Türkisch Englisch wörterbuch

present
sürmekte olan
presentation
Favoriten