around

listen to the pronunciation of around
Englisch - Türkisch
etrafında

Biz gölün etrafında yürüdük. - We have walked all around the lake.

Dünya senin etrafında dönmüyor. - The world doesn't revolve around you.

etrafta

Çocuklar etraftayken o tür şey söylememelisin. - You shouldn't say that kind of thing when children are around.

Armstrong, etrafta gezindi. - Armstrong walked around.

çevrede

Çevrede fazla bulunmadım. - I have not been around much.

Senin için çevredekilere sormamı ister misin? - Would you like me to ask around for you?

aşağı yukarı
çevresine

Sami, Leyla'nın ceset parçalarını şehir çevresine dağıttı. - Sami scattered Layla's body parts around the city.

Tom bir an durakladı ve çevresine bakındı. - Tom paused for a moment and looked around.

etrafına

O, etrafına baktı, ama hiçbir şey göremedi. - She looked around, but she couldn't see anything.

Etrafına bakındı fakat hiç kimseyi göremedi. - He looked around, but he saw no one.

{e} çevresinde

Köpek etrafında ve çevresinde koştu. - The dog ran around and around.

Tom Mary'nin çevresinde olmak istemiyor. - Tom doesn't want to be around Mary.

bu civarda

Bu civarda çok az sayıda ev var. - There are few houses around here.

Bu civarda bir postane var mıdır? - Is there a post office around here?

oraya buraya

Kedim odada oraya buraya koşuyor. - My cat is running around the room.

arada burada
eli değm
yaklaşık

Benim abim yaklaşık 12 yaşındayken Japon halk şarkılarına ilgi duymaya başladı. - My older brother started to take interest in Japanese folk songs when he was around 12 years old.

Buradaki net-kafeler öğrencilere yiyecek ve içecek sağlamaktadır; ücretler yaklaşık saati bir pounddan başlamaktadır. - The net-cafes here cater to students; fees start at around a pound an hour.

görünürlerde
doğru

o evine içine doğru koştuğunda , kedi kasılarak ipliğin etrafında yürüyordu. - The cat was strutting around the yard, when it suddenly ran into the house.

Doğru, daha ayakkabılarını giyememişken; yalan, dünyanın öbür ucuna gitmiştir bile. - A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes.

ortalıkta

Neden bu kıyafetler ortalıkta duruyor? - Why are these clothes lying around?

dolaylarında
meydanda
orada burada
her yanına
geriye

Lütfen geriye dön ve bana bak. - Please turn around and look at me.

Döndü ve geriye baktı. - He turned around and looked back.

buralarda

O buralarda bir yerde yaşıyor. - He lives somewhere around here.

Eskiden Tom'la çok takılırdım, fakat o bu günlerde çok fazla buralarda değil. - I used to hang out with Tom a lot, but these days he's not around much.

civarda

Tom kesinlikle bu civarda çok yardımcı oldu. - Tom certainly helped a lot around here.

Tom patronu civarda olmadığı zaman bir patron gibi davrandı - Tom acted as the boss whenever the boss wasn't around.

arkaya

O hızla arkaya döndü. - She turned around quickly.

yakınlarda
öteye beriye
ötede beride
aşağı yukarı, yaklaşık; sularında: around 6 o'clock saat altı sularında
etrafın(d)a
get around ayakta ve sihhatte olmak
etrafına: He looked around. Etrafına baktı
edat etrafına
dört bir yanında
get around to fırsat bulmak
şuraya buraya
dört bir yanına
şurada burada
{e} civarında, etrafında: somewhere around Naples Napoli civarında bir yerde
{e} orada

Tom odayı araştırdı ama orada başka hiç kimse yoktu. - Tom looked around the room, but no one else was there.

Ofise vardığımda, beni bekleyen bir sürü işim vardı. Kafası kesilmiş bir tavuk gibi oradan oraya koşuşturuyordum. - When I got to the office, I had tons of work waiting for me. I was running around like a chicken with its head cut off.

atlatmak
(Tıp) prep. Çevresinde, etrafında, peri
{e} etrafında: around the table masanın etrafında
yayılmak
civarında

O, parkın civarında bir yerde yaşıyor. - He lives somewhere around the park.

Kanada civarında bir yerde birkaç dönüm karla ilgili iki ulusun savaşta olduğunu ve bu güzel savaşa tüm Kanada'nın değdiğinden daha çok para harcadıklarını bilirsiniz. - You know that two nations are at war about a few acres of snow somewhere around Canada, and that they are spending on this beautiful war more than the whole of Canada is worth.

gibi

After long breakfast I think I started around 8:00. - Uzun kahvaltı edip saat sanırım 8:00 gibi yola koyuldum.

sularında
idle around
oyalanmak
mess around
Oyalanmak

Ben oyalanmak istemiyorum. - I don't want to mess around.

look around
bakınmak

O, etrafına bakınmaktan başka bir şey yapmadı. - She did nothing but look around.

Düşünmek ve etrafa bakınmak için çocukluğum sırasında buraya sıklıkla gelirdim. - During my childhood, I used to come here frequently, look around and think.

around about
yaklaşık
around the clock
gece gündüz
around for
çevresinde
around the clock
24 saat boyunca

Reporters watched the Jewell family around the clock.

around the corner
köşedeki
around the corner
(deyim) Eli kulağında, gerçekleşmek üzere
around the corner
(deyim) Çok yakında, olmak üzere

Christmas is around the corner, we should prepare the gifts.

around the world
tüm dünyada
around here
bu civarda
around the clock
tam gün devam eden
around the clock
gün boyu süren
around the clock
gece ve gündüz
around the clock
gün boyunca
are there any authentic restaurants around here
buralarda otantik restoran var mı
are there any cheap restaurants around here
buralarda ucuz restoran var mı
are there any fastfood restaurants around here
buralarda fastfood restoran var mı
are there any good restaurants around here
buralarda iyi bir restoran var mı
are there any regional restaurants around here
buralarda yerel restoran var mı
are there any vegetarian restaurants around here
buralarda vejetaryen restoran var mı
arse around
göt gezdirmek
arse around
aylaklık etmek
get around
(Fiili Deyim ) etrafı dolaşmak
fuck around
(deyim) küçük düşürmek
get around
gezinmek

Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. - In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.

Tom gezinmek için koltuk değneği kullandı. - Tom used crutches to get around.

mess around
{k} vakit geçirmek; avarelik etmek
turn around
{f} etrafında dön
hang around
(Dilbilim) sağda solda oyalanmak
wrap one's mind around
Anlamak, aklı sarmak
boss around
patronluk taslamak
boss around
patron gibi davran
browse around
gezmek
come around
(Fiili Deyim ) 1- dirilmek , canlanmak 2- ayılmak
come around
uğramak

Ben, bir ara evinize uğramak istiyorum. - I'd like to come around to your house sometime.

get around
yürümek
get around to
zaman ayırmak
hang around
aylak aylak dolaşmak
hang around
{k} başıboş gezerek beklemek
hang around
{k} (deyim) oyalanmak

İstemiyorsan oyalanmak zorunda değilsin. - You don't have to hang around if you don't want to.

knock around
gezmek
look around
(Fiili Deyim ) etrafına bakınmak

O, etrafına bakınmaktan başka bir şey yapmadı. - She did nothing but look around.

push s.o. around
{k} birine amir gibi davranmak
revolve around
etrafında dönmek
stick around
{k} (deyim) oyalanmak,yakınında durmak veya beklemek
wrap around
sarmalamak
all around
her açıdan
bring around
ayıltmak
bring around
inancından döndürmek
bring around
düşüncesini değiştirtmek
bugger around
(Dilbilim) saçmalamak
bum around
amaçsız dolaş
circle around
yörüngesinde dönmek
fiddle around
oyalanmak
fiddle around
(deyim) vakit öldürmek
flounder around
çabalamak
fool around
abesle uğraşmak
fool around
şakalaşmak
fool around
zaman harcamak
fool around
siftinmek
fool around
at koşturmak
fool around
vaktini boşa geçirmek
fool around
(deyim) aylaklık etmek
fool around with
ile oynamak
frig around
(Argo) aylaklık etmek
fuck around
(Argo) vakit geçirmek
fuck around
(Argo) şakalaşmak
fuck around
(deyim) aşağılamak
fuck around
(deyim) kötü davranmak
fuck around
(deyim) aptalca davranmak
get around
dolaşmak

O caddede dolaşmak neredeyse olanaksızdı. - It was almost impossible to get around on that street.

get around
kaçınmak
get around
gönlünü yapmak
get around
başarmak
get around
güvenini kazanmak
get around
yayılmak (söylenti)
get around
gönlünü etmek
get around
yayılmak (haber)
goof around
oyalanmak
goof around
aylak aylak dolaşmak
goof around
maskaralık etmek
hack around
(deyim) tembel tembel oturmak
hack around
(deyim) aylak aylak zaman öldürmek
hack around
(deyim) boş oturmak
hang around
sürtmek (argo)
hang around
başıboş gezerek oyalanmak
hang around
(Dilbilim) amaçsızca ortalarda dolanmak
have been around
görmüş geçirmiş olmak
have been around
(Konuşma Dili) görmüş geçirmiş
horse around
aylak aylak dolaşmak
horse around
oyalanmak
horse around
maskaralık etmek
hover around
etrafında dört dönmek
loll around
(Argo) aylaklık etmek
lounge around
(Argo) aylaklık etmek
mess around
dalgasına bakmak
mess around
(bir şeyle) uğraşmak
mess around with women
fındık kırmak
mill around
kaynaşmak
moon around
dalgın dalgın dolaşmak
mope around
canı sıkkın olmak
mope around
üzüntülü olmak
move around
dolanmak
parade around
dolaşmak
rally around
yardımına koşmak
roam around
dolaşmak
romp around
sıçrayıp oynamak
root around
altını üstüne getirmek
stop beating around the bush
(deyim) lafı dolandırma
stroll around
dolaşmak
swing around
dönüvermek
travel around
etrafında dolaşmak
wander around
dolanıp durmak
wander around idly
avare dolaşmak
while no one is around
hazır kimse yokken
while nobody is around
hazır kimse yokken
work around the clock
gece gündüz çalışmak
wrap around
sarma
wrapped around
dolanmak
get around
çok gezmek
a trip around the world
dünya turu
all around
dört yandan
all around
çepçevre
all around
her yer

Her yerde çiçekler vardı. - There were flowers all around.

O, kitaplarını evin her yerine bıraktı. - He left his books all around the house.

bring around
ikna etmek
bring around
özüne getirmek
bring around
ikna et
brought around
ikna et
come around
canlan
drop around
ziyarete gitmek
end around carry
uç yuvarlaklaştırma eldesi
end around shift
mantıksal kaydırma
ferret around
karıştırarak aramak
fiddle around
vakit geçirmek
flounder around
çabala
fool around
aptalca davranmak
fool around
aptallık etmek
get around
gezin

Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. - In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.

Ben eskisi kadar iyi gezinmiyorum - I don't get around as well as I used to.

get around
-den kaçınmak
get around to
zaman ayır

Sanırım Tom geçen yaz ahırı boyamaya zaman ayırmadı. - I guess Tom didn't get around to painting the barn last summer.

Tom'un er ya da geç onu yapmaya zaman ayıracağından eminim. - I'm sure Tom will get around to doing that sooner or later.

give the run-around
(eşini) boynuzlamak
go around
(hastalık) yayılmak
go around
{f} gezin
go around
herkese yetmek
go around with
ile birlikte olmak
go around with
takılmak
got around
gezin
got around to
zaman ayır
hang around
oyalan

Biz burada oyalanamayız. - We can't hang around here.

İstemiyorsan oyalanmak zorunda değilsin. - You don't have to hang around if you don't want to.

hang around
başıboş gezmek
hang around
sürtmek
have been around
çok deneyimli olmak
hem and haw around
kem küm etmek
horse around
gürültü yaparak oyna
horse around
dalga geçmek
hover around
etrafında dön
hung around
oyalan
kick around
dolaşmak
kick around
gereksiz emirler vermek
kick around
sürtmek
kick around
döv
loaf around
boş kal
look around
tüm olasılıkları düşünmek
look around
araştırmak
look around
bütün ihtimalleri düşün
lounge around
tembelce uzanmak
lounge around
yayılıp oturmak
mill around
sürü halinde dolaşmak
mill around
kaynaş
moon around
dalgın dalgın dolaş
mope around
üzgün olarak gezin
muck around
saçmalamak
muck around
aptalca davranmak
piss around
göt gezdirmek
Englisch - Englisch
At various places in

Those teenagers like to hang around the mall.

Generally
From place to place, or from one place to another

{{|}}.

Near; in the vicinity of

I'll see you around .

Following a path which curves near an object, with the object on the inside of the curve

The road took a brief detour around the large rock formation, then continued straight.

etc. Partially or completely rotated, including to face in the opposite direction

She spun around a few times.

Following the perimeter of a specified area and returning to the starting point

She went around the track fifty times.

Alive; existing

B: Oh, he's still around. He's feeling better now.

Defining a circle or closed curve containing a thing

The jackals began to gather around .

{a} in a round or circle, about
from beginning to end; throughout; "It rains all year round on Skye"; "frigid weather the year around"
You use around in expressions such as this time around or to come around when you are describing something that has happened before or things that happen regularly. Senator Bentsen has declined to get involved this time around When July Fourth comes around, the residents of Columbia City throw a noisy party
On all sides of; encircling; encompassing; so as to make the circuit of; about
You use around in expressions such as sit around and hang around when you are saying that someone is spending time in a place and not doing anything very important. After breakfast the next morning they sat around for an hour discussing political affairs. Around is also a preposition. He used to skip lessons and hang around the harbor with some other boys
Around means approximately. My salary was around £19,000 plus a car and expenses = about Around is also a preposition. He expects the elections to be held around November
around Around is an adverb and a preposition. In British English, the word `round' is often used instead. Around is often used with verbs of movement, such as `walk' and `drive', and also in phrasal verbs such as `get around' and `hand around'
If you move things around, you move them so that they are in different places. She moved things around so the table was beneath the windows
If you move around a corner or obstacle, you move to the other side of it. If you look around a corner or obstacle, you look to see what is on the other side. The photographer stopped clicking and hurried around the corner I peered around the edge of the shed -- there was no sign of anyone else
Used in quoting forward "premium / discount" "Five-five around" would mean five point on either side of the present spot value
ad on every side (of)
In a circuit; here and there within the surrounding space; all about; as, to travel around from town to town
kolo [KOH-woh] There's a similar word--na kolo--which can stand in for the same word Another idea from the House of Anagram Ideas: kolo can be an anagram of "look" (barring the dark "l") "Look" "around"--you like? Date of entry: 6 June 2000
Near; in the neighborhood; as, this man was standing around when the fight took place
(of quantities) imprecise but fairly close to correct; "lasted approximately an hour"; "in just about a minute"; "he's about 30 years old"; "I've had about all I can stand"; "we meet about once a month"; "some forty people came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so people were at the party"
You say all around to indicate that something affects all parts of a situation or all members of a group. He compared the achievements of the British and the French during 1916 and concluded that the latter were better all around
Defining a circle or closed curve containing
by a circular or circuitous route; "He came all the way around the base"; "the road goes around the pond"
Near (also applicable to time)
Om Rop
If you turn around, you turn so that you are facing in the opposite direction. I turned around and wrote the title on the blackboard He straightened up slowly and spun around on the stool to face us
If someone or something is around, they exist or are present in a place. The blackbird had a quick, wary look in case the cat was anywhere around Just having lots of people around that you can talk to is important
in circumference; "the trunk is ten feet around"; "the pond is two miles around"
to or among many different places or in no particular direction; "wandering about with no place to go"; "people were rushing about"; "news gets around (or about)"; "traveled around in Asia"; "he needs advice from someone who's been around"; "she sleeps around"
In a circle; circularly; on every side; round
You use around to say that something happens in different parts of a place or area. Elephants were often to be found in swamp in eastern Kenya around the Tana River. pests and diseases around the garden. Around is also an adverb. Giovanni has the best Parma ham for miles around
the other way around: see way
Along the edges; on every side, in all directions
To be positioned around a place or object means to surround it or be on all sides of it. To move around a place means to go along its edge, back to your starting point. She looked at the papers around her a prosperous suburb built around a new mosque. Around is also an adverb. a village with a rocky river, a ruined castle and hills all around The Memorial seems almost ugly, dominating the landscape for miles around
When you are giving measurements, you can use around to talk about the distance along the edge of something round. She was 40 inches around the hips
in circumference; "the trunk is ten feet around"; "the pond is two miles around" by a circular or circuitous route; "He came all the way around the base"; "the road goes around the pond" in a circle or circular motion; "The wheels are spinning around" to a particular destination either specified or understood; "she came around to see me"; "I invited them around for supper
{e} surrounding; approximately
If someone has been around, they have had a lot of experience of different people and situations
all around or on all sides; "dirty clothes lying around (or about)"; "let's look about for help"; "There were trees growing all around"; "she looked around her"
If you go around to someone's house, you visit them. She helped me unpack my things and then we went around to see the other girls
in the area or vicinity; "a few spectators standing about"; "hanging around"; "waited around for the next flight"
in or to a reversed position or direction; "about face"; "brought the ship about"; "suddenly she turned around"
If you move around a place, you travel through it, going to most of its parts. If you look around a place, you look at every part of it. I've been walking around Moscow and the town is terribly quiet He glanced discreetly around the room at the other people. Around is also an adverb. He backed away from the edge, looking all around at the flat horizon
Around about means approximately. There is a Green party but it only scored around about 10 percent in the vote
If something such as a film, a discussion, or a plan is based around something, that thing is its main theme. the gentle comedy based around the Larkin family The discussion centered around four subjects
encircling; nearby
in a circle or circular motion; "The wheels are spinning around"
to a particular destination either specified or understood; "she came around to see me"; "I invited them around for supper"
If someone moves around a place, they move through various parts of that place without having any particular destination. They milled around the ballroom with video cameras. Around is also an adverb. My mornings are spent rushing around after him
If a wheel or object turns around, it turns. The boat started to spin around in the water
From one part to another of; at random through; about; on another side of; as, to travel around the country; a house standing around the corner
to a particular destination either specified or understood; "she came around to see me"; "I invited them around for supper
The people around you are the people who you come into contact with, especially your friends and relatives, and the people you work with. We change our behaviour by observing the behaviour of those around us Those around her would forgive her for weeping
adv [about] di sekitar (kitar)
In a circular formation
In random places; aimlessly, with no real direction
With circular motion; coming back to a particular place
Nearby, in the area
round

She turned round and scowled at me. - She turned around and scowled at me.

peri
peri-
around Robin Hood's barn
the long way around; a roundabout or circuitous route
around Robin Hood's barn
all over the place
around the Horn
Following the extremely hazardous naval route around Cape Horn, the southernmost point in South America

Sure, you've done some sailing, but have you been around the Horn?.

around the Horn
Via shipboard communications, formerly metal tubes with earhorn-like ends
around the bend
Crazy, insane

Judge John Pickering had clearly gone around the bend, often presiding over his court while drunk. — (Can we this quote?) Joyce Oldham Appleby, Arthur Meier Schlesinger, Thomas Jefferson, Times Books, page 208:.

around the clock
All the time or seemingly all the time; constantly

They worked around the clock to finish the project on time.

around the corner
imminent; very soon

He has been studying hard, but his exam is just around the corner and he's nervous.

around the wicket
Bowling the ball from the side of the wicket that puts the bowler's bowling hand farther from the wicket
around the world
A particular trick move with a yo-yo
around the world
Around Earth from east to west, or west to east, thus crossing all meridians

He sailed around the world.

around the world
In a large proportion of Earth; in various parts of Earth

Everyone around the world likes Coke.

around-the-clock
All day and night; all of the time
around the bend
Crazy or insane, off your rocker. "If I had to listen to that noise all the time, I'd go around the bend."
around the corner
(deyim) Soon to come or happen; close by; near at hand

The fortuneteller told Jane that there was an adventure for her just around the corner.

Around the World in Eighty Days
a book by Jules Verne about an Englishman called Phileas Fogg, who travels around the world in 80 days with his servant Passepartout in order to win a bet
around here
in the vicinity, in the neighborhood, nearby, not far from this place
around midnight
approximately at midnight, near midnight, around 12 o'clock at night
around the clock
without stopping; "she worked around the clock
around the clock
without stopping; "she worked around the clock"
around the corner
nearby, very close, at hand; imminent, about to happen
around-the-clock
see clock. round-the-clock
around-the-clock
at all times; "around-the-clock nursing care
around-the-clock
{s} 24 hours a day, during every hour of the day
arse around
To arse about; to behave in a clownish, irresponsible or inefficient manner
albatross around one's neck
something that one is associated with that keeps one from succeeding in what they want to achieve

He bought the properties last year hoping to make a profit out of reselling them; however, with the economic downturn, they have now become an albatross around his neck.

all around
including everything about a topic
all around
encircling example: "all around the earth"
all-around
Generally, broadly

an all-around better player than me.

all-around
comprehensive in extent
all-around
able to do many or all things well
ask around
To enquire about something to different people

I don't know the answer to that, but maybe someone else does - I'll ask around.

asked around
Simple past tense and past participle of ask around
asking around
Present participle of ask around
asks around
Third-person singular simple present indicative form of ask around
bang around
To make a lot of percussive noise while doing an activity
bat around
To have at least nine batters bat in a half inning

Seven runs are in; they've batted around.

bat around
To discuss

I think we've batted this idea around enough to take a decision.

be around
To be alive, existent, or present

The New York-style hot dog I love has been around for well over a hundred years.

beat around the bush
To treat a topic, but omit its main points, often intentionally
beat around the bush
To delay or avoid talking about something difficult or unpleasant

Please stop beating around the bush and tell me what the problem is!.

beaten around the bush
Simple past tense and past participle of beat around the bush
beating around the bush
Present participle of beat around the bush
beats around the bush
Third-person singular simple present indicative form of beat around the bush
bomb around
The drive around at speed for pleasure
boss around
To act in a bossy manner with another person, ordering them to do things, whether or not one is actually their superior
bossed around
Simple past tense and past participle of boss around
bosses around
Third-person singular simple present indicative form of boss around
bossing around
Present participle of boss around
bum around
To wander around idly to no purpose; to loaf or loiter

Along the way, he dropped out of sight several times to bum around South America.

came around
Simple past of come around
clown around
to have fun in an irresponsible manner
come around
To change one's mind, especially to begin to agree or appreciate what one was reluctant to accept at first

Give her time, and she may come around and see things your way.

come around
To regain consciousness after a faint etc
come-around
Any shot that curls around another rock
comes around
Third-person singular simple present indicative form of come around
coming around
Present participle of come around
dick around
To waste time on an unproductive activity

Will you guys quit dicking around and get to work?.

dog around
To follow diligently
fanny around
Alternative form of fanny about
fart around
To waste time, or to fool about
farting around
Present participle of fart around
float around
To be nearby or available
fool around
to waste time
fool around
to engage in adultery; to play around
fool around
to engage in frivolous behaviour; to monkey around
fool around
to engage in casual or flirtatious sexual acts
fooled around
Simple past tense and past participle of fool around
fooling around
Present participle of fool around
fools around
Third-person singular simple present indicative form of fool around
footle around
To pass time doing unimportant things; messing around
fuck around
To fritter aimlessly or distractedly, to procrastinate

Quit fucking around and get back to work!.

fuck around
To fool around

He was just fucking around.

get around
To transport oneself from place to place

Granny uses a wheelchair to get around.

get around
To move to the other side of an obstruction

There's no trail going through. We can't get around to the lake.

get around
To circumvent the obligation and performance of a chore

My brother always gets around cleaning his room himself.

get around
To come around something

Cross at the rocks when you get around the bend.

get around
To avoid or bypass an obstacle

Tax consultants look for ways to get around the law.

get around to
To eventually begin or return to some procrastinated task

The busy orator and mother of two couldn't get around to her unfinished speech.

get one's head around
to understand, fathom (a problem)

When my mum did pass away I fell out with Cod because I couldn't get my head around why he'd taken away the one person that we needed in our lives, because dad was no good to us.

get one's head around
to work out, figure out (a problem)
gets around to
Third-person singular simple present indicative form of get around to
getting around to
Present participle of get around to
go around
To spread from person to person

There's a cough going around.

go-around
Alternative form of go around
gone-around
Past participle of go-around
goof around
To play, or to fool around
got around to
Simple past tense and past participle of get around to
green around the gills
Alternative form of green about the gills
hang around
to spend time or be friends (especially to hang around with someone)

My daughter likes to hang around with older kids after school.

hang around
to stay, linger or loiter

If you hang around after the show, you can meet the cast.

hanging around
Present participle of hang around
hangs around
Third-person singular simple present indicative form of hang around
have been around
To be experienced in worldly matters; to be seasoned, not naive

Williams: She has been around. She has met world leaders.

have been around the block
Alternative form of have been around
horse around
To play or fiddle; to clown; to do nothing of importance or consequence

Stop horsing around with the controls, before you break something.

hung around
Simple past tense and past participle of hang around
jack around
to misbehave, fool around
jack around
to dawdle, to waste time
jerk around
to cheat or treat unfairly
jump around
To move from side to side, or fidget annoyingly. Usually as a result of being nervous
jump around
To move erratically by jumping. Usually as a result of being excited
keep around
to keep something near one

I keep a dictionary around when editing this Wiki.

kick around
to wander loose; to float around; to hang around (usually present continuous)

Is this your pen I found kicking around in my drawer?.

kick around
to abuse or mistreat; to bully

Don't be afraid to kick it around a little. It is sturdy.

kid around
To engage in playful fun

I think he was just kidding around when he said that, so don't take it personally.

knock around
To do a relaxing activity

I like to knock around the garden on Saturdays.

knock around
to spend time with someone as a friend

I used to knock around with John when we were younger.

knock around
To hit someone, or behave violently towards them

It was known that he would knock his wife around when he had been drinking.''.

knock around
To be in an unknown place

I've got some scissors knocking around somewhere in the kitchen.

knocked around
Simple past tense and past participle of knock around
knocking around
Present participle of knock around
knocks around
Third-person singular simple present indicative form of knock around
louse around
To slack off; be lazy; be a "parasite" to someone/something
mess around
To have a non-committal sexual relationship

Rumor has it that he's messing around with his secretary.

mess around
To joke, kid, or play

Don't mess around with electricity if you don't understand it.

mess around
To fiddle idly

These guys don't mess around! They finished the whole job in ten minutes.

mill around
To move or circulate in a confused or disorderly manner within a limited area

There were a few eager teens milling around in the parking lot.

milled around
Simple past tense and past participle of mill around
milling around
Present participle of mill around
mills around
Third-person singular simple present indicative form of mill around
monkey around
To act foolishly

I wanna be a man, man cub and stroll right into town and be just like the other men I'm tired of monkeying around - The Jungle Book.

muck around
Means the same as muck about
piss around
to misbehave; to act foolishly
piss around
to joke or play
pitch around
To intentionally throw pitches which are slightly out of the strike zone, hoping that the batter will swing wildly at a pitch, but assuming that you will walk him

Jones pitched around the slugger.

play around
To work with in a non-serious manner

You could build even more interesting components called amplifiers and begin playing around with amplifiers.

play around
To behave in a silly, or childish, or irresponsible way

Stop playing around, and get on with your homework.

play around
To engage in sexual practices outside of marriage
playing around
Present participle of play around
potter around
To potter, to be gently active doing various things in an almost aimless manner

I like to relax pottering around the house doing this and that at the weekends.

pottered around
Simple past tense and past participle of potter around
pottering around
Present participle of potter around
potters around
Third-person singular simple present indicative form of potter around
push around
To treat contemptuously and unfairly; to bully
putter around
To engage in meaningless activity
rally around
rally round
ran around
Simple past of run around
reach-around
Manual stimulation of a sexual partner's genitals during anal or vaginal intercourse from behind
ring around
To call a number of people by phone, usually a circle of friends, to organise something
root around
Alternative form of root about
rough around the edges
In need of refinement; unsophisticated

His writing is appealing, but a bit rough around the edges.

run around
To be very busy doing many different things

I don't want to run around all week getting everything ready for the holidays.

run around
to move from one end of the consist to the other, so as to pull the train in the opposite direction
run around after
To spend a lot of time doing things for another person or group of people. Often used when that person could reasonably do the things for themselves

I have spent all morning running around after the kids.

run around like a chicken with its head cut off
To act in a haphazard or aimless way; frantically or without control

The president doesn't know what to do. He's running around like a headless chicken.

run around with
To spend a lot of time with a person or group of people. Often used to talk about a person's group of friends that one does not like much

I'm not happy about the friends my son is running around with at the moment.

run circles around
To outperform by a great margin

You may think you're a fast typist, but he'll run circles around you any day!.

run rings around
To demonstrate superiority, or greater skill than another person, team or group of people

Liverpool ran rings around Ipswich in a 5-0 victory on Saturday.

running around
Present participle of run around
runs around
Third-person singular simple present indicative form of run around
sat around
Simple past tense and past participle of sit around
shop around
To actively search and compare options before making a selection or choice of vendor

She’s shopping around for a new boyfriend.

sit around
To sit down and not do anything important
sits around
Third-person singular simple present indicative form of sit around
sitting around
Present participle of sit around
Türkisch - Englisch
around
Favoriten