next

listen to the pronunciation of next
Englisch - Türkisch
{s} sonraki

Bir sonraki rehberli tur saat kaçta? - When is the next guided tour?

Sonraki tren ne zaman ayrılacak? - What time does the next train leave?

{s} ertesi

Tom bütün gece ve ertesi günün çoğunu bir kütük gibi uyudu. - Tom slept like a log all night and most of the next day.

Bir saat aldım ve ertesi gün onu kaybettim. - I bought a watch and I lost it the next day.

bundan soma
hemen sonra

Heisei, Showa döneminden hemen sonradır. - Heisei is next after the Showa era.

Onu hemen sonra söyleyecektim. - I was going to say that next.

bundan sonraki

Prens Charles bundan sonraki İngiliz kralı olacak. - Prince Charles will be the next British king.

Bundan sonraki cadde nedir? - What is the next street after this?

en bitişik
ardından gelen

Ardından gelen şey bir gizemdi. - What happened next was a mystery.

{f} sonra

Daha sonra ne olacağını anlatmak yok. - There is no telling what will happen next.

İtfaiye gelmeden yangın sonraki binaya yayıldı. - The fire had spread to the next building before the firemen came.

bundan sonra

Bundan sonra ne olacağını biliyorum. - I know what happens next.

Mesele bundan sonra ne yapmamız gerektiğidir. - What we should do next is the question.

önümüzdeki

Önümüzdeki ay keman çalmaya başlayalı beş yıl olacak. - Next month it'll be five years since he began playing the violin.

Önümüzdeki ayın başında Tokyo'ya varacak. - She will arrive in Tokyo at the beginning of next month.

gelecek

Gelecek sene Çince öğrenmek istiyorum. - I want to learn Chinese next year.

Kız kardeşim gelecek sene Tokyo'ya gidecek. - My sister will go to Tokyo next year.

bir sonraki

Sanırım bir sonraki durakta ineceğiz. - I think we get off at the next stop.

Bir sonraki rehberli tur saat kaçta? - When is the next guided tour?

en yakın
yanı başındaki
bitişik komşu

O bizim bitişik komşumuz. - He is our next door neighbor.

Tom Mary'ye bitişik komşuya gitmesini ve komşunun yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlamasını söyledi. - Tom told Mary to go next door and see if the neighbors needed any help.

daha sonra

Onun daha sonra yaptığı benim için oldukça sürprizdi. - What he did next was quite a surprise to me.

Tom daha sonra ne yapması gerektiğini merak ederek merdivenlerin alt kısmında oturdu. - Tom sat at the bottom of the stairs wondering what he should do next.

next door yanındaki ev
adv.sonra: adj.sonraki,sonraki
ondan sonra
{s} ertesi: the next day ertesi gün
hemen hemen
yanında

Tom sınıfta Mary'nin yanında oturdu. - Tom sat next to Mary in class.

Onun yanında, ben bizim sınıfta en hızlı koşucuyum. - Next to him, I'm the fastest runner in our class.

yanına

Tom Mary'nin yanına oturdu. - Tom sat next to Mary.

Tom konserde Mary'nin yanına oturdu. - Tom sat next to Mary at the concert.

{s} bitişik

Tom bitişik odadan bazı sesler duyduğunu söyledi. - Tom thought he heard some voices in the next room.

Çocuk kelebeği gördüğünde, onu kovalamaya girişti, bitişikteki bayanla sohbet ederken ona sessiz kalmasını söyleyen annesini kızdırdı. - The boy, upon seeing a butterfly, proceeded to run after it, provoking the anger of his mother, who had ordered him to stay quiet while she gossiped with the lady next door.

bir sonra

Tanıtım sırasında bir sonraki kişisin. - You are the next in line for promotion.

Bir sonraki adım barış anlaşmasının koşullarını görüşmekti. - The next step was to negotiate terms of a peace treaty.

neredeyse

İkizler o kadar benziyorlar ki birini diğerinden ayırt etmek neredeyse imkansız. - The twins look so much alike it's next to impossible to distinguish one from the other.

Tom'un cüzdanında neredeyse bir şey yok. - Tom has next to nothing in his wallet.

yanısıra
{s} bir sonraki, sonraki: the next street bir sonraki sokak
{s} bir dahaki

Bir dahaki sefere beni görmeye geldiğinde, sana kitabı göstereceğim - Next time you come to see me, I will show you the book.

Bir dahaki sefere seni hayal kırıklığına uğratmamaya çalışacağım. - I'll try not to disappoint you next time.

next of kin en yakın akraba
ardından

Tom ardından ne yapması gerektiğini merak ediyordu. - Tom wondered what he should do next.

Ardından gelen şey bir gizemdi. - What happened next was a mystery.

{s} gelecek: next year gelecek yıl. z
ileri

İleride ne olacağını hiç kimse bilmiyor. - Nobody knows what will happen next.

sıradaki
next to
komşu
next to
bitişik

Tom Mary'ye bitişik bir koltuk aldı. - Tom took a seat next to Mary.

O, o binaya bitişiktir. - It's next to that building.

next to
hemen hemen
next to
-in yanında, -e bitişik; -in yakınındaki
next week
gelecek hafta

Gelecek hafta İngilizcede bütünleme sınavına girmek zorundayım. - I have to take a make up test in English next week.

Gelecek hafta New York'a gidiyor. - He is going to New York next week.

next day
(Bilgisayar) sonraki gün
next day
bir sonraki gün
next door
bitişikte

O bizim bitişikte yaşadı. - She lived next door to us.

O, bitişikte yaşayan adamdır. - That's the man who lives next door.

next door
yandaki evde

Bunlar, yandaki evde yaşayan insanlar. - These are the people who live next door.

Yandaki evde yaşayan adam Mary'nin sevgilisidir. - The man who lives next door is Mary's lover.

next generation
gelecek nesil
next generation
gelecek kuşak
next steps
(Bilgisayar) ileri adımlar
next time
bir dahaki sefere

Bir dahaki sefere seni hayal kırıklığına uğratmamaya çalışacağım. - I'll try not to disappoint you next time.

Bir dahaki sefere bunun bedelini ödersin! - Next time you'll pay for it!

next time
bir sonraki

Onun bir sonraki gelişinde evde olacağım. - I'll be at home the next time she comes.

Her zaman bir sonraki sefer vardır. - There's always a next time.

next to
yakınındaki
next to
-e bitişik
next to
-e yakın
next to
bitişiğinde

Çelik binanın bitişiğinde papatyalar var. - There are daisies next to the steel building.

next to nothing
hiçbir şey
next to nothing
hiç denecek kadar az
next available position counter
ilk boş yer sayacı
next available record counter
ilk boş tutanak
next door
kapı komşu

Tom kapı komşusu kızla evlendi. - Tom married the girl next door.

Tom bizim kapı komşumuz. - Tom is our next door neighbor.

next door
bitişik

O bizim bitişikte yaşadı. - She lived next door to us.

Çocuk kelebeği gördüğünde, onu kovalamaya girişti, bitişikteki bayanla sohbet ederken ona sessiz kalmasını söyleyen annesini kızdırdı. - The boy, upon seeing a butterfly, proceeded to run after it, provoking the anger of his mother, who had ordered him to stay quiet while she gossiped with the lady next door.

next month
gelecek ay
next of kin
en yakın akraba
next time
gelecek sefer

Gelecek sefere iyi şanslar. - Better luck next time.

Gelecek sefer kız kardeşini de getir. - Bring your sister next time.

next to
yanında

Bay Johnson'ın evi evimin yanındadır. - Mr Johnson's house is next to my house.

Tom sınıfta Mary'nin yanında oturdu. - Tom sat next to Mary in class.

next to nothing
hiç değerinde
next to nothing
hemen hemen hiç
next to nothing
neredeyse hiç
next year
gelecek yıl
next-door
yandaki
next-door
bitişik
next bairam
sıradaki bayram
next big thing
Bir sonraki büyük şey
next day
ertesi gün
next door
yandaki kapı
next friend
Gelecek arkadaş
next in order; in addition
sonraki sırada; ek olarak
next of kin
huk. en yakın akraba
next one
Bir sonraki
next s
Gelecek s
next to impossible
imkansız yanındaki
next to me
Yanımda
next to the
yanındaki
next week
haftaya

Tom'un gelecek haftaya kadar senin için bir cevabı olacak. - Tom will have an answer for you by next week.

Toplantı gelecek haftaya kadar ertelendi. - The meeting was adjourned until the next week.

next beam
yanındaki kiriş
next beam
en yakın kiriş
next beam
bir sonraki kiriş
next bookmark
(Bilgisayar) sonraki yer imi
next cell
(Bilgisayar) sonraki hücre
next change
(Bilgisayar) sonraki değişiklik
next character
(Bilgisayar) sonraki karaktere git
next character
(Bilgisayar) sonraki karakter
next citation
(Bilgisayar) sonraki atıf
next citation
(Bilgisayar) sonraki alıntı
next click
(Bilgisayar) sonraki tıklatma
next column
(Bilgisayar) sonraki sütun
next comment
(Bilgisayar) sonraki açıklama
next document
(Bilgisayar) sonraki belge
next door
bitişik oda
next door
bitişik komşu

O bizim bitişik komşumuz. - He is our next door neighbor.

Bitişik komşudan gelen müzik yüksek ve rahatsız ediciydi. - The music coming from next door was loud and annoying.

next door neighbor
kapı komşu
next door neighbor
bitişik komşu
next door neighbor
kapı komşusu
next door to
hemen hemen
next door to
neredeyse
next door to
az daha
next drive
(Bilgisayar) sonraki sürücü
next edit
(Bilgisayar) sonraki düzenleme
next endnote
(Bilgisayar) sonraki sonnot
next exit
sonraki çıkış
next field
(Keyname) SONRAKİ ALAN
next find/goto
(Bilgisayar) sonraki bul/git
next folder
(Bilgisayar) sonraki klasör
next footnote
(Bilgisayar) sonraki dipnot
next form field
(Bilgisayar) sonraki form alanı
next frame
(Bilgisayar) sonraki çerçeve
next graphic
(Bilgisayar) sonraki grafik
next header
(Bilgisayar) sonraki başlık
next heading
(Bilgisayar) sonraki başlık
next hops
(Bilgisayar) sonraki atlamalar
next instruction
NEXT yönergesi (Wordbasic)
next key
(Bilgisayar) sonraki anahtar
next letter
(Bilgisayar) sonraki mektup
next logoff
(Bilgisayar) sonraki oturum kapatma
next logon
(Bilgisayar) sonraki oturum açma
next mark
(Bilgisayar) sonraki işaret
next mark
(Bilgisayar) sonraki im
next marker
(Bilgisayar) sonraki işaretçi
next match
(Bilgisayar) sonraki eşleşme
next message
(Bilgisayar) sonraki ileti
next of kin
aile
next page
sonraki sayfa
next pane
(Bilgisayar) sonraki bölme
next policy
(Bilgisayar) sonraki ilke
next port
(Askeri) bir sonraki liman
next record if
(Bilgisayar) kayıt sonraeğer
next run time
(Bilgisayar) bir sonraki çalışma zamanı
next run time
(Bilgisayar) gelecek çalışma zamanı
next run time
(Bilgisayar) sonraki çalışma zamanı
next sample
(Bilgisayar) sonraki örnek
next sentence
(Bilgisayar) sonraki tümce
next set
(Bilgisayar) sonraki küme
next setting
(Bilgisayar) sonraki ayar
next seven days
(Bilgisayar) gelecek yedi gün
next startup
(Bilgisayar) sonraki başlatma
next stop, please
bir sonraki durak lütfen
next style
(Bilgisayar) sonraki biçem
next text box
(Bilgisayar) sonraki metin kutusu
next time
bir dahakine
next time
bir dahaki sefer

Bir dahaki sefere kampa gittiğimizde bizimle gelmeyi düşünmelisin. - You should plan to come with us the next time we go camping.

Bir dahaki sefere beni görmeye geldiğinde, sana kitabı göstereceğim - Next time you come to see me, I will show you the book.

next time i'll get it right
gelecek defa doğru yapacağım
next to
neredeyse

İkizler o kadar benziyorlar ki birini diğerinden ayırt etmek neredeyse imkansız. - The twins look so much alike it's next to impossible to distinguish one from the other.

Tom'un cüzdanında neredeyse bir şey yok. - Tom has next to nothing in his wallet.

next to axis
(Bilgisayar) eksen yanında
next to axis
Eksen bitişik
next to kin
(Askeri) EN YAKIN MİRASÇI: Ölünün terekesi üzerinde birinci derecede hakkı olan şahıs
next to kin
(Askeri) en yakın mirasçı
next to kin
(Askeri) en yakın akraba
next to one's skin
tenine
next tour at
sonraki tur saat
next unread
(Bilgisayar) sonraki okunmamış
next update
(Bilgisayar) sonraki güncelleştirme
next value
(Bilgisayar) sonraki değer
next version
bir sonraki versiyon
better luck next time
(deyim) bir dahaki sefere (artık)
click next
(Bilgisayar) ileri'yi tıklatın
go to next
(Bilgisayar) sonrakine git
next door
yakın
next step
(Bilgisayar) sonraki adım
next to
hemen yanındaki
next to
hemen yanında
next year
ertesi yıl
proceed to the next step
bir sonraki adıma geçmek
record next
(Bilgisayar) sonrakini kaydet
the next
ertesi

Bir saat aldım ve ertesi gün onu kaybettim. - I bought a watch and I lost it the next day.

Tom ve Jane tartıştılar fakat ertesi sabah barıştılar. - Tom and Jane quarreled, but they made up the next morning.

the next best thing
bir sonraki en iyi şey
what next!
daha neler
knock sb into the middle of next week
canına okumak
be next to
yanında olmak
better luck next time
bir dahaki sefere
better luck next time
bir dahaki sefere artık
cleanliness is next to godliness
(Atasözü) Temizlik imandan gelir
following day, next-day
ertesi gün, ertesi gün
get next addressing
sonraki ele almak
get next to
yanında olsun
get next to a girl
Bir kızın yanında olsun
girl next door
komşu kızı
in next to no time
Çabucak, çok geçmeden kısa süre içinde
located next to the kidney
böbrek yanında bulunan
may your turn come next
(deyim) (Turkish saying) Darısı başına
next to
yandırmak
see you next time
Bir dahaki sefere görmek
the next
sonraki
whatever next
(deyim) Yok daha neler!
would happen next
sonraki olacak
activate next
(Bilgisayar) etkinleş sonraki
advance to the next round
bir üst tura geçmek
how many bets can one make on the next race
bir sonraki yarışta kaç tane bahis yatırılabilir
keep with next
(Bilgisayar) sonraki ile birlikte
leave to the next generations
gelecek kuşaklara bırakmak
loop until next
(Bilgisayar) sonraki sese kadar
maybe next time
belki başka zaman
next door
komşu

Komşunun çocuğu bir ağaçtan tepe üstü düştü. - The boy next door fell head first from a tree.

Tom bizim yan komşumuz. - Tom is our next door neighbor.

notes next to slides
(Bilgisayar) notlar slaytların yanında
scan next track
(Bilgisayar) bir sonraki parçayı tara
unlocked next
(Bilgisayar) kilitaç sonraki
what next
(deyim) yok daha neler?
when does the next one depart
bir sonraki tren saat kaçta kalkıyor
when is the next bus to new york
(isim)w york'a bir sonraki otobüs ne zaman
when is the next train to new york
(isim)w york'a bir sonraki tren ne zaman
Englisch - Englisch
Nearest following (of date, time, space or order)

The next week is full.

Being closer to the present location than all other items
The one that follows after this one

Next, please, don't hold up the queue!.

Closest to seven days (one week) in advance

The party is next Tuesday; that is, not this Tuesday, but nine days from now.

On the first subsequent occasion

When we next meet, you'll be married.

On the side of; next to
The one immediately following the current or most recent one

I'll know better next time.

In a time, place or sequence closest or following

Next, we stripped off the old paint.

Following in a sequence
Near End Crosstalk
You use next to say that something has more of a particular quality than all other things except one. For example, the thing that is next best is the one that is the best except for one other thing. The one thing he didn't have was a son. I think he's felt that a grandson is the next best thing At least three times more daffodils are grown than in Holland, the next largest grower. = second
You use next in expressions such as next Friday, next day and next year to refer, for example, to the first Friday, day, or year that comes after the present or previous one. Let's plan a big night next week He retires next January Next day the EU summit strengthened their ultimatum. Next is also an adjective. I shall be 26 years old on Friday next. Next is also a pronoun. He predicted that the region's economy would grow by about six per cent both this year and next
afterwards; at the nearest time in the future
Enables paging to the next available screen When specifying items in a Purchase Request, brings up a new Item Information Screen to be used to describe the next item to be specified Accessible from: the Item Information, Status of Requisitions, Review of Purchase Request, and Cosignature Requisitions screens
Defunct computer designed by Steve Jobs, one of the originators of the Macintosh The company that made the NeXT computers The NeXT was a workstation running NeXTStep, a version of Unix NeXTStep uses a GUI, and runs Display PostScript NeXTStep is still available for machines running on the 486, SPARC, and HP Alpha processors
The thing that happens next is the thing that happens immediately after something else. Next, close your eyes then screw them up tight I don't know what to do next The news is next
multiuser Unix Workstation manufactured by NeXT corporation that runs the NeXTSTEP operating system (NeXT Turbo)
When you next do something, you do it for the first time since you last did it. I next saw him at his house in Berkshire When we next met, he was much more jovial
Near End Crosstalk: Equipment that must concurrently receive on one wire pair and transmit on another wire pair in the same cable bundle must accommodate NEXT interference NEXT is the portion of the transmitted signal that leaks into the receive pair Since at this point on the link the transmitted signal is at maximum and the receive signal has been attenuated, it may be difficult to maintain an acceptable ACR with the received signal if the cable media allows large amounts of crosstalk leakage to occur Foiled or shielded cables generally have less crosstalk than unshielded varieties
Near-End Cross-Talk
Nearest in time; as, the next day or hour
Near-End Crosstalk Interference that transfers from the transmit side of a circuit to the receive side of the same circuit It is measured at the transmit or "near" end
You use next to in order to give the most important aspect of something when comparing it with another aspect. Her children were the number two priority in her life next to her career = after
You use after next in expressions such as the week after next to refer to a period of time after the next one. For example, when it is May, the month after next is July. the party's annual conference, to be held in Bournemouth the week after next
Near-end crosstalk
The next period of time, event, person, or thing is the one that comes immediately after the present one or after the previous one. I got up early the next morning. the next available flight Who will be the next prime minister? I want my next child born at home Many senior citizens have very few visitors from one week to the next
at the time or occasion immediately following; "next the doctor examined his back
Adjoining in a series; immediately preceding or following in order
The next place or person is the one that is nearest to you or that is the first one that you come to. Grace sighed so heavily that Trish could hear it in the next room The man in the next chair was asleep Stop at the next corner. I'm getting out
A brief promotional item (usually approx "10 duration) that is scheduled at the end of one programme and encourages the viewers to watch the next one
nearest
This Takes you to the Next permit issued in the county / township
The Unix workstation manufactuered for several years by NeXT, designed to run the MACH operating system, NeXTSTEP
References Previous: Software packages Roadmap Contents Next: References Up: Appendix Previous: Software packages
Nearest in place; having no similar object intervening
You use next to before a negative, or a word that suggests something negative, to mean almost, but not completely. Johnson still knew next to nothing about tobacco Most pre-prepared weight loss products are next to useless. = virtually
Near End Cross Talk
Near End CrossTalk The unwanted noise coupled into a device's receive circuit from its transmit circuit
at the time or occasion immediately following; "next the doctor examined his back"
General Considerations Up: Introduction Previous: Abbreviations and Acronyms
If one thing is next to another thing, it is at the other side of it. She sat down next to him on the sofa. at the southern end of the Gaza Strip next to the Egyptian border The car was parked in the small weedy lot next to the hotel. = beside
REFERENCES Up: Unix Survival Guide Previous: Sample signature (mail)
Nearest in degree, quality, rank, right, or relation; as, the next heir was an infant
Near End CrossTalk: the interference between pairs of lines at the telephone switch end
emphasis If you say that you do something or experience something as much as the next person, you mean that you are no different from anyone else in the respect mentioned. I'm as ambitious as the next man. I'd like to manage at the very highest level
Near-end Crosstalk Interference between pairs of lines at the telephone switch end
-the button you will click to go to the next step in your search
(of elected officers) elected but not yet serving; "our next president"
In the time, place, or order nearest or immediately succeeding; as, this man follows next
Originally a Unix-based workstation from NeXT Inc using a 24MHz Motorola 68040 processor, a high-resolution color display, stereo sound, and an erasable optical disk
{s} following; closest
Near-end Crosstalk: Interference between pairs of lines at the telephone switch end
nearest in space or position; immediately adjoining without intervening space; "had adjacent rooms"; "in the next room"; "the person sitting next to me"; "our rooms were side by side"
Near End CrossTalk Crosstalk in which the interfering signal is traveling in the opposite direction as the desired signal
{a} in the next place
Near-end Crosstalk Interference between pairs of lines at the telephone switch end NID Network Interface Device A device that terminates copper pair from the serving central office at the user's destination and which is typically located outside that location
{a} nearest in place
immediately following in time or order; "the following day"; "next in line"; "the next president"; "the next item on the list"
Nearest date, time, space, or order
previous
table of contents
Next Generation Networking
The transmission of voice, data, video and any other form of information in packets over the same network
next door
That is in an adjacent place; that is located next door

Try the place next door.

next door
In an adjacent place
next generation
The succeeding generation
next generation
Of or pertaining to any method or technology that is expected or intended to supersede present day techniques

WiMax has already established itself as a next generation technology with ideal credentials in the broadband wireless space for point-2-point applications.

next generation
The next in line; upgrade
next of kin
Closest blood relative, heir to inheritance

Shall we inform the next of kin of his passing?.

next page
The standard text for the hyperlink to the continuation of the current web page
next to
Immediately following or preceding in a sequence; just subsequent or previous

When you start the next to the last roll, get some more paper.

next to
Beside; alongside

Do you mind if I sit next to you?.

next to
Almost; nearly

It is next to impossible to get him to admit it, but writes very well.

next to nothing
Almost free. Very cheap

I got it for next to nothing in the January sales.

next up
That which is next; the next to be up

Next up is a performance you won't want to miss.

next-door
That occupies an adjacent place
next-door
Alternative spelling of next door
next to
{e} beside, near, by
next-to-last
used of the third or next to final year in United States high school or college; "the junior class"; "a third-year student"; (synonym) junior(a), third-year
next-to-last
next to the last; "the author inadvertently reveals the murderer in the penultimate chapter"; "the figures in the next-to-last column"; (synonym) penultimate
next at risk
next victim, next in line to be victimized
next best
second best, second choice
next day
{i} day after, following day
next door
at or in or to the adjacent residence; "the criminal had been living next door all this time
next door
at or in or to the adjacent residence; "the criminal had been living next door all this time"
next door
If you refer to someone as the boy next door or the girl next door, you mean that they are pleasant and respectable but rather dull. She was the girl-next-door type. the people living in the house or apartment next to yours = neighbour
next door
in the next house; neighbor; in the same neighborhood
next door
The adjective is also spelled next-door
next door
If a room or building is next door, it is the next one to the right or left. I went next door to the bathroom She was next door at the time. the old lady who lived next door The flat next door was empty. Next door is also an adjective. She wandered back into the next door room The wires trailed through other parts of the HQ into a next door building. If a room or building is next door to another one, it is the next one to the left or right. The kitchen is right next door to the dining room
next door
The people next door are the people who live in the house or flat to the right or left of yours. The neighbors thought the family next door had moved. Next door is also an adjective. Our next door neighbour knocked on the door to say that our car had been stolen
next door to
in the house next to, in the building next to
next door's
You can use next door's to indicate that something belongs to the person or people who live in the house to the right or left of your own. next door's dog
next friend
A person appointed by or admitted to a court to act in behalf of a minor or other party under legal disability
next friend
(law) a person who acts on behalf of an infant or disabled person
next month
during the upcoming month
next of kin
A person's closest living relative either by blood or by marriage •Same sex couples
next of kin
Person most closely related to another
next of kin
person's nearest relative
next of kin
the person who is (or persons who are) most closely related to a given person
next of kin
The nearest blood relative of a deceased The expression has come to describe those persons most related to a dead person and therefore set to inherit the decesased's property
next of kin
Next of kin is sometimes used to refer to the person who is your closest relative, especially in official or legal documents. We have notified the next of kin. your closest living relative or relatives
next of kin
One or more persons in the nearest degree of relationship to another person Legally, those related by blood, as opposed to those related by marriage
next time
at the next opportunity; some other time, later on
next to nothing
almost nothing, nearly nothing
next week
during the upcoming week
next year
during the upcoming year
next year in Jerusalem!
may we all celebrate the holiday next year in Jerusalem! (Jewish blessing said at the end of the Haggadah reading during Passover and at the end of prayers)
next-day
{s} arriving the day after, set for the following day
next-to-last
next to the last; "the author inadvertently reveals the murderer in the penultimate chapter"; "the figures in the next-to-last column"
next-to-last
used of the third or next to final year in United States high school or college; "the junior class"; "a third-year student"
V.next
version next, the next version of software to be released
a week from next Tuesday
Forever

On the other hand, too wide a notch means you have to drill until a week from next Tuesday to get enough dust to fill the darn thing.

a week from next Tuesday
Some unspecified time in the future

Even the best weatherman can't tell if it's going to rain or shine a week from next Tuesday. With the stars it is different. We can always tell in advance.

boy next door
A regular, typical boy, as opposed to a superstar

She didn't want to marry the boy next door, she yearned for the big city.

boy-next-door
Alternative spelling of boy next door
girl next door
A regular, typical girl, as opposed to a superstar

He didn't want to marry the girl next door, he hankered for the big city.

girl-next-door
Alternative spelling of girl next door
girls next door
plural form of girl next door
see you next Tuesday
: A euphemism for cunt

That diva may be gorgeous, but she's a real, well, you know, a see-you-next-Tuesday. A what? asked Jen. I cocked my head. Curious, myself. She's—pardon the expression—a cunt..

in next to no time
In no time, very quickly or very soon

We'll be home in next to no time.

the girl next door
regular girl
what next
(deyim) An often humorous expression of indignation when something stupid or annoying happens
whatever next
(deyim) An often humorous expression of indignation when something stupid or annoying happens
Next Of Kin
nok
boy next door
average boy, regular guy
the next generation
offspring of the present generation, children; next stage in product development, new generation
what next?
what more?, what's further?, what now?
Türkisch - Englisch

Definition von next im Türkisch Englisch wörterbuch

next yönergesi
(Bilgisayar) next instruction
next veya wend eksik
(Bilgisayar) missing next or wend
next
Favoriten