say

listen to the pronunciation of say
İngilizce - Türkçe
söylemek

Hangi arabanın daha güzel olduğu söylemek zordur. - It is hard to say which car is nicer.

Onun söylemek istediği sadece reddedeceği anlamına geliyor. - What she wants to say just adds up to a refusal.

demek

Onu söyledim, ama onu demek istemedim. - I did say that, but I didn't mean it.

Ne alışveriş etmek ne de anneme hoşça kal demek için zamanım vardı. - I had neither the time to go shopping, nor to say goodbye to my mother.

{i} laf
{i} söz sırası
{i} söz

Onun hakkında söyleyecek daha fazla sözüm yok. - I have nothing more to say about him.

Sözleşmenin ne dediğini kontrol etmek ve görmek zorundayım. - I have to check and see what the contract says.

söz söyleme/karar verme hakkı/ gücü
söz sahibi olma
okumak

Tom Fransızca okumak istediğini söylüyor. - Tom says he wants to study French.

Japon halkı neden İngilizce okumak zorunda olmalı? Yabancılar Japonca okumak zorunda olmalı! Söylediğin mantıklı geliyor! - Why should Japanese people have to study English? Foreigners should have to study Japanese! What you say makes sense!

tutmak
söyle

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

Onu başka bir şekilde söyle. - Say it in another way.

varsaymak
farzetmek
{ü} k.dili. Hey, bana bak!
{i} denilen şey, söz
{f} (said) demek, söylemek
{f} tekrarlamak

Hiçbir şey söylemezsen, bunu tekrarlamak için çağrılmayacaksın. - If you don't say anything, you won't be called on to repeat it.

etmek okumak bildirmek
{f} okumak (dua)
{f} bildirmek

Ben onun hakkında size bildirmek istedim ama Tom bir şey söylemememi söyledi. - I wanted to let you know about that, but Tom told me not to say anything.

{i} son söz

Tom senin son söze sahip olduğunu söyledi. - Tom said you have the final say.

Son sözümü söylemedim! - I didn't say my last word!

{f} etmek (dua)
diyelim
demek (said)
ister misin

Bir şeyler söylemek ister misin? - Would you like to say something?

Bir şey söylemek ister misin, Tom? - Would you like to say something, Tom?

say farewell
veda et
say goodbye
veda et

Tom o kadar veda etmedi. - Tom didn't so much as say goodbye.

Veda etmek istiyorum. - I want to say goodbye.

say one's piece
diyeceğini demek
say right to sb's face
yüzüne karşı söylemek
say the word
izin vermek
say the word
onaylamak
say the word
bırakmak
say uncle
pes demek
say ditto
tasdiklemek
say for
için söylemek
say it
söylemek
say it with flowers
mesajını nazikçe dile getirmek
say it with flowers
mesajını çiçeklerle dile getirmek
say mas
demek mas
say no
(to) reddetmek
say no more
"Fazla söze gerek yok.", "Ne olduğu anlaşıldı, daha fazla söyleme." gibi söylenen şeyin anlaşıldığını, daha fazla söylemeye gerek olmadığını bildiren söz
say of
dediler ki
say out
dışarı demek
say s.t. under one´s breath
k. dili bir şeyi alçak sesle söylemek, bir şeyi fısıldamak
say salavat
salavat getirmek
say that
demek ki
say the least
az söylemek
say to
söylemek
say what
söylediklerine
say what?
ne olacak?
Say Uncle
argo Pes de!
Say uncle
Teslim ol!
Say when
{k} Kâfi gelince söyle
say a mouthful
yerinde lâf etmek
say a mouthful
{k} taşı gediğine koymak
say a word about
-den bahsetmek/konuşmak
say ditto to
(Fiili Deyim ) aynı fikirde olmak
say hello
selam vermek

Ona selam vermek istedim. - I wanted to say hello to him.

Ona selam vermek istedim. - I wanted to say hello to her.

say hello
selam söylemek
say hello to smb
merhaba demek
say hello to smb
selam söyle
say hi
selam vermek

Ben sadece selam vermek için arıyordum. - I was just calling to say hi.

Sadece selam vermek için uğramak istedim. - I just wanted to drop by to say hi.

say in jest
şakacıktan söylemek
say in jest
şaka olarak söylemek
say it to one's face
yüzüne söylemek
say nay
(Fiili Deyim ) olmaz demek , reddetmek
say nothing
ses çıkarmamak
say nothing
gık dememek
say nothing
ağzına kilit vurmak
say one's beads
tespih çekmek
say one's prayers
dua etmek
say one's prayers
dua okumak
say one's say
söyleyeceğini söylemek
say over
tekrarlamak
say over
tekrar etmek
say over and over again
tekrar tekrar söylemek
say piece
(deyim) say one's piece [kd] soyleyecegini soylemek,fikrini belirtmek
say s.t. under one's
{k} bir şeyi alçak sesle söylemek, bir şeyi fısıldamak
say so
düşünce

Öyle söylemesi onun düşüncesizliğidir. - It's thoughtless of her to say so.

say so
iddia
say so
kişisel düşünce
say so
şahsi görüş
say something stupid
halt etmek
say that again, please
tekrar edin lütfen
say that once more please
lütfen bir daha tekrarlar mısınız
say the rosary
tespih çekip dua etmek
say the word
{k} (bir şeyin yapılması için) haber vermek: If you ever need a ticket, just say the word and I'll get you one. Bilete ihtiyacın olursa
say the word
emretmek
say whatever comes uppermost
aklına geleni söylemek
say yes
kabul etmek
say yes
evet demek

Tom Mary'nin evet demek istediğini hissetti. - Tom sensed Mary wanted to say yes.

Evet demek aptalca olurdu. - It would be stupid to say yes.

said
söz konusu

Yönetim, ücret artışının söz konusu olmadığını söyledi. - The management said that a wage increase was out of the question.

Tom bunun söz konusu olmadığını söyledi. - Tom said it was out of the question.

said
{f} söyle

Bogdan, yarın orada olacağını söylemişti. - Bogdan said he would be there tomorrow.

Onun ne söylediğini hatırlıyorum. - I remember what he said.

said
f., bak. say
I dare say
sanırım
You don't say
{k} Yok canım!
i dare say
belki, diyebilirim ki
said
dedi

O Ben Kanada'dan geldim dedi. - He said, I'm from Canada.

O bana 'Seni seviyorum' dedi. - She said 'I love you' to me.

said
açıklanmış
said
denilen
said
bahsedilen
said
adı geçen
said
say de
so to say
tabir caizse
so to say
tabiri caizse
that is to say
söylemek gerekiyorsa
that is to say
bir başka ifadeyle
to say nothing of
üstelik
i dare say
diyebilirim ki
i dare say
zannedersem
let him have his say
diyeceğini desin
let him have his say
bırak
needless to say
fazla söze gerek yok
needless to say.
söylemeye gerek yok
never say die!
sakın vazgeçme!
one might as well say
aynı şekilde
people say
diyorlar ki
said
söylenmek

Babasının bir trafik kazasında öldüğü söylenmektedir. - It is said that her father was killed in a traffic accident.

Onun zengin olduğu söylenmektedir. - She is said to have been rich.

saying
söyleyerek

Tom yiyemeyecek kadar çok yorgun olduğunu söyleyerek akşam yemeğini geçiştirdi. - Tom skipped dinner saying he was too tired to eat.

Öyle bir şey söyleyerek beni terletiyorsun. - You are making me sweat saying a thing like that.

saying
{i} söyleme

Hiçbir şey söylemeden uzun bir süre konuşmak mümkündür. - It is possible to talk for a long time without saying anything.

Paranın mutluluğu satın alamayacağını söylemeye gerek yok. - It goes without saying that money cannot buy happiness.

saying
deyiş

Japoncada benzer bir deyişiniz var mı? - Do you have a similar saying in Japanese?

Deyiş bize oldukça tanıdık. - The saying is quite familiar to us.

saying
laf
saying
diye

Muayene odasından tam ayrılırken doktor hoşça kal diyerek elini salladı. - Just as we were leaving the exam room the doctor waved his hand saying, 'bye-bye'.

Annem saat 07:15 diyerek beni uyandırdı. - My mother woke me up saying It's a quarter past seven.

so to say
sözde
so to say
güya
sooth to say
doğrusu
strange to say
hayret
that is to say
bir başka deyişle
though I say so myself
övünmek gibi olmasın ama
what did you say
ne söyledin
what did you say
ne dedin
what did you say?
nasıl
have one's say
söz söyleme fırsatı bulmak
needless to say
tabii ki

Ben hiçbir canlıyı küçümsemiyorum. Tabii ki ben Allah değilim. Ben de kulum; hatalarım olmuştur, yalanlamıyorum. - I don't look down upon any living being. Needless to say, I'm no God. I'm a human being myself; I may have made mistakes, I do admit.

not say boo to a goose
tavuğa kışt bile diyememek
said
sözü edilen
saying
söz

Galiba sen bugün söylediğim bir sözü anlamıyorsun. - You probably don't understand a word I'm saying today.

Tom bir söz söylemeden ayrıldı. - Tom left without saying a word.

saying
{i} söyleyiş

Ben onun öyle söyleyişini hatırlıyorum. - I recollect his saying so.

saying
{f} söyle

Söylediğinin anlamı yok. - What you are saying does not make sense.

O, annesinin öldüğünü söyleyen bir telgraf aldı. - He received a telegram saying that his mother had died.

that is to say
yani
that is to say
bu demek oluyor ki
that's to say
demek ki
that's to say
yani
they say
diyorlar ki
to say nothing of
da cabası
What do you have to say for yourself?
Şimdi kendini savun bakalım!
as say
olarak söylemek
as they say
Dedikleri gibi
could you say
diyebilir mısın?
have a voice/say in sth
bir şeyde söz sahibi olmak
it's not my place to say
Üstüme vazife değil
never say never
(deyim) Asla asla deme
said
sözkonusu
said
de de
said
denildi
says
söylüyor

Haber Yunanistan'da büyük bir deprem olduğunu söylüyor. - The news says that there was a big earthquake in Greece.

O, sürekli olarak ülkeyi terk edeceğini söylüyor. - He says he is leaving the country for good.

says
diyor

Çocuğum Kinpira style sauteed Gobo diyemiyor, her zaman bunun yerine Pinkira style sauteed Bogo diyor. - My child cannot say Kinpira style sauteed Gobo, he always says Pinkira style sauteed Bogo instead.

Tom her ne zaman küfür etse, genellikle Fransızcamı bağışlayın diyor. - Tom usually says Pardon my French whenever he swears.

so you say
öyle diyorsun
some say
Kimilerine
they say
İnsanlar diyorlar ki... Diyorlar ki
to say hello
merhaba demek için
to say so
tabiri caizse
to say the least
Kısaca, sözün kısası, en azından
you don't say
söylemiyorsun
said
söylenen

Söylenen söz geri alınamaz. - Once you've said something, it can't be taken back.

Tom söylenenleri dikkatle dinledi. - Tom paid close attention to what was being said.

saying
atasözü

Galler'de, bir atasözümüz var. - In Wales, we have a saying.

Az önce söylediğin şey bana eski bir atasözünü hatırlatıyor. - What you have just said reminds me of an old saying.

saying
özlü söz
saying
özdeyiş

En sevdiğin özdeyiş nedir? - What's your favorite saying?

saying
darbımesel
saying
tabir
saying
say de
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Emek, çalışma
Düz, ve ince yassı taş
Düz, ince, yassı taş: "Yağmur yağar da ışılaşır sayları / Eli göçmüş de bozulaşır daylağı"- Halk türküsü. Çalışma, emek
Hac ibadeti sırasında Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelme
çalışma, çabalama
Düz, ince, yassı taş
Tropikal Amerika'da yaşayan küçük maymun
SAY'
(Osmanlı Dönemi) Suyun akması
SAY'ARİYYE
(Osmanlı Dönemi) Boyunda olan işaret
said
(Adlar, İsimler) (Suud kelimesinden fâil) Yukarı çıkan, yükselen, kalkan
SAİD
(Osmanlı Dönemi) (Suud. dan fâil) Yukarı çıkan, yükselen, kalkan
said
Yüsek
said
Kutlu
İngilizce - İngilizce
To indicate in a written form

The sign says it’s 50 kilometres to Paris.

To recite

Martha, will you say grace?.

Used to gain one's attention before making an inquiry or suggestion; hey

Say, what did you think about the movie?.

Let's say

I've followed Selina down the strip, when we're shopping, say, and she strolls on ahead, wearing sawn-off jeans and a wash-withered T-shirt.

One's stated opinion or input into a discussion

Above all, however, we would like to think that there is more to be decided, after the engines and after the humans have had their says.

To communicate, either verbally or in writing

He said he would be here tomorrow.

to have a common expression; used in singular passive voice or plural active voice to indicate a rumor or well-known fact

It’s said that fifteen wagon loads of ready-made clothes for the Virginia troops came to, and stay in, town to-night.

To pronounce

Please say your name slowly and clearly.

A type of fine cloth similar to serge

All in a kirtle of discolourd say / He clothed was .

{n} a speech, sample, proof, trial, thin stuff
{v} to speak, utter, pronounce, tell, allege
To take the say To taste meat or wine before it is presented, in order to prove that it is not poisoned The phrase was common in the reign of Queen Elizabeth “Nor deem it meet that you to him convey The proffered bowl, unless you taste the say” Rose: Orlando Furioso, xxi 61
Instead of
speak, pronounce, or utter in a certain way; "She pronounces French words in a funny way"; "I cannot say `zip wire'"; "Can the child sound out this complicated word?"
If you say something to yourself, you think it. Perhaps I'm still dreaming, I said to myself
feelings You can use `You don't say' to express surprise at what someone has told you. People often use this expression to indicate that in fact they are not surprised. `I'm a writer.' --- `You don't say. What kind of book are you writing?'
To try; to assay
To speak; to express an opinion; to make answer; to reply
Tried quality; temper; proof
A delicate kind of serge, or woolen cloth
To announce as a decision or opinion; to state positively; to assert; hence, to form an opinion upon; to be sure about; to be determined in mind as to
(Saai) Hajj procession from Safa to Marwa
let's assume, supposing that; approximately, about; for instance
recite or repeat a fixed text; "Say grace"; "She said her `Hail Mary'"
Essay; trial; attempt
If you have a say in something, you have the right to give your opinion and influence decisions relating to it. The students wanted more say in the government of the university
When one of the people or groups involved in a discussion has their say, they give their opinion. The Football Association have had their say
utter aloud; "She said `Hello' to everyone in the office"
If something goes without saying, it is obvious. It goes without saying that if someone has lung problems they should not smoke
You indicate the information given by something such as a clock, dial, or map by mentioning what it says. The clock said four minutes past eleven The map says there's six of them
If something says something about a person, situation, or thing, it gives important information about them. I think that says a lot about how well Seles is playing The appearance of the place and the building says something about the importance of the project
Saw

Tom and Mary say they saw somebody climbing over the fence. - Tom and Mary say they saw someone climbing over the fence.

Tom and Mary say they saw someone climbing over the fence. - Tom and Mary say they saw somebody climbing over the fence.

When you say something, you speak words. `I'm sorry,' he said She said they were very impressed Forty-one people are said to have been seriously hurt I packed and said goodbye to Charlie I hope you didn't say anything about Gretchen Did he say where he was going? It doesn't sound exactly orthodox, if I may say so
To utter or express in words; to tell; to speak; to declare; as, he said many wise things
You use say in expressions such as I'll say that for them and you can say this for them after or before you mention a good quality that someone has, usually when you think they do not have many good qualities. He's usually smartly-dressed, I'll say that for him At the very least, he is devastatingly sure of himself, you can say that
express a supposition; "Let us say that he did not tell the truth"; "Let's say you had a lot of money--what would you do?"
emphasis You can use `You can say that again' to express strong agreement with what someone has just said. `Must have been a fiddly job.' --- `You can say that again.'
formulae You use `I wouldn't say no' to indicate that you would like something, especially something that has just been offered to you. I wouldn't say no to a drink
Trial by sample; assay; sample; specimen; smack
the chance to speak; "let him have his say"
You use that is to say or that's to say to indicate that you are about to express the same idea more clearly or precisely. territories that were occupied in 1967, that is to say, in the West Bank and Gaza
have or contain a certain wording or form; "The passage reads as follows"; "What does the law say?"
state as one's opinion or judgement; declare; "I say let's forget this whole business"
A speech; something said; an expression of opinion; a current story; a maxim or (Atasözü)
You can use say when you want to discuss something that might possibly happen or be true. Say you could change anything about the world we live in, what would it be? = suppose
You can mention the contents of a piece of writing by mentioning what it says or what someone says in it. The report says there is widespread and routine torture of political prisoners in the country You can't have one without the other, as the song says `Highly inflammable,' it says on the spare canister Jung believed that God speaks to us in dreams. The Bible says so too
express in words; "He said that he wanted to marry her"; "tell me what is bothering you"; "state your opinion"; "state your name"
report or maintain; "He alleged that he was the victim of a crime"; "He said it was too late to intervene in the war"; "The registrar says that I owe the school money"
v say said pret [OE secgan, sæîde 1/3 sg pret ]
indicate; "The clock says noon"
the chance to speak; "let him have his say" indicate; "The clock says noon" communicate or express nonverbally; "What does this painting say?"; "Did his face say anything about how he felt?" recite or repeat a fixed text; "Say grace"; "She said her `Hail Mary'" utter aloud; "She said `Hello' to everyone in the office" state as one's opinion or judgement; declare; "I say let's forget this whole business
communicate or express nonverbally; "What does this painting say?"; "Did his face say anything about how he felt?"
{f} utter, express verbally; assume, suppose; claim, declare, assert
give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
(v ) Design
state as one's opinion or judgement; declare; "I say let's forget this whole business
You can use say or let's say when you mention something as an example. To see the problem here more clearly, let's look at a different biological system, say, an acorn
To mention or suggest as an estimate, hypothesis, or approximation; hence, to suppose; in the imperative, followed sometimes by the subjunctive; as, he had, say fifty thousand dollars; the fox had run, say ten miles
to say the least: see least needless to say: see needless
If you say that something says it all, you mean that it shows you very clearly the truth about a situation or someone's feelings. This is my third visit in a week, which says it all
If you say there is a lot to be said for something, you mean you think it has a lot of good qualities or aspects. There's a lot to be said for being based in the country
{i} statement, something that is said; opinion; right or opportunity to speak; expression of opinion
To repeat; to rehearse; to recite; to pronounce; as, to say a lesson
A kind of silk or satin
You use say in expressions such as I would just like to say to introduce what you are actually saying, or to indicate that you are expressing an opinion or admitting a fact. If you state that you can't say something or you wouldn't say something, you are indicating in a polite or indirect way that it is not the case. I would just like to say that this is the most hypocritical thing I have ever heard in my life I must say that rather shocked me, too Dead? Well, I can't say I'm sorry
If someone asks what you have to say for yourself, they are asking what excuse you have for what you have done. `Well,' she said eventually, `what have you to say for yourself?'
communication heard only within the same virtual " room"
You use to say nothing of when you mention an additional thing which gives even more strength to the point you are making. Unemployment leads to a sense of uselessness, to say nothing of financial problems
If something says a lot for a person or thing, it shows that this person or thing is very good or has a lot of good qualities. It says a lot for him that he has raised his game to the level required It says much for Brookner's skill that the book is sad, but never depressing
say again
"What did you say?" or "Repeat what you have said." A polite formula used when one has not heard or understood what has been said
say cheese
Used imperatively to elicit a smile from someone for a photograph by their saying "cheese" (the vowel of which, when pronounced as is usual in English, forces a somewhat smile-shaped mouth)
say goodbye
(literal sense) To wish someone farewell upon their leaving
say goodbye
to separate from someone
say grace
To recite a prayer of invocation or thanksgiving at meal time
say it, don't spray it
Used to remind someone not to release any saliva while talking

Toshiaki, this three year-old who I babysit, always spits on me when talking. I know he doesn't mean it, but telling him say it, don't spray it just doesn't work.

say wha
relaxed pronunciation of say what
say what
What did you say?; Huh?; expresses incredulity
say-so
An opinion, or piece of advice

I have to do it. I'm afraid I have no say-so in the matter.

say-so
Permission

You are not to go into that room without my say-so.

Say well or be still
(Atasözü) If you cannot speak good of someone or something, then it is better not to speak
say no more
Said to show that you understand exactly what the other person is suggesting

I saw him coming out of her flat. Say no more!.

say a few words
speak briefly
say a good word for
make a good recommendation for -
say a thing in sport
say something in a joking manner, say something in jest
say amen to
agree to what is said, answer someone with the word "amen
say ditto to
agree with -
say farewell
say good-bye or bid farewell
say for oneself
apologize, justify oneself
say goodbye to
say farewell to; lose something; part from
say grace
say a blessing prior to eating food
say hello to
send best wishes to -, give my regards to -
say it no more
don't say anything else, don't say another word
say nay
refuse; forbid
say not
do not say
say over
recite, say from memory
say something plumb
speak honestly, speak frankly
say the last word
have the last word, make the final comment
say when
tell what time to do (something)
say yes
agree to marry, answer affirmatively
say-so
If you do something on someone's say-so, they tell you to do it or they give you permission to do it. Directors call the shots and nothing happens on set without their say-so
say-so
one chap's arbitrary assertion
I say
An exclamation of surprise or protest

I say, what is the meaning of this?.

I'd say
It is my estimate or opinion

I'm no doctor, but I'd say he needs an ambulance.

I'll say
Used to indicate emphatic agreement
Said
A male given name, an alternative form of Saeed
Sayer
An English surname common in Sussex
as they say
A vague invocation of popular convention when introducing a phrase or expression, which may be accompanied by attribution to a source or locale in which the phrase or expression is used
before you can say Jack Robinson
Very quickly. Quicker than you expect

You have to be careful in that area. They'll have your wallet before you can say Jack Robinson.

do as I say and not as I do
Don't imitate my behavior but obey my instructions
how do you say...in English
Common phrase used to ask how to express an idea or translate a word, often in a foreign language
let's not and say we did
Indicates that the speaker does not agree with a proposed action of a group, and does not wish to participate. Generally the speaker does not actually intend for the group to tell others that the group performed the action, whether or not it were to be actually performed

Many teachers take a Let's not and say we did attitude toward extended experiential learning in the different styles.

nay-say
A refusal, denial, or negation

That, replied Miss Lucy, depends entirely on the manner in which the nay-says are said..

nay-say
To speak negatively of something
nay-say
To reply no
need I say more
Used to say that audience can predict the result of something

Joe Bloggs became president - need I say more?.

needless to say
Clearly, obviously (because it is visually obvious)

Reporter: He is, needless to say, a very happy man.

never say die
Do not despair; the outlook may be better than it seems, so don't give up
never say never
Anything can happen; meaning a certain option should not be totally dismissed
never-say-die
That doesn't give up in despair; indomitable
please say again
Used as request for the interlocutor to repeat what he or she said previously
sad to say
Sadly, unfortunately

Sad to say, I can’t remember anything else about him. Only that voice, whispering in my ear.

said
mentioned earlier
said
Simple past tense and past participle of say
saith
Third-person singular simple present indicative form of say

Saith His Name audibly.

saith
Alternative spelling of saithe
saying
A proverb or maxim; something often said
saying
Present participle of say
suffice it to say
An introduction to a statement that will be brief, usually because it is already known or obvious

Suffice it to say that we will not be buying you any more cars in the future.

suffice to say
An introduction to a statement that will be brief, usually because it is already known or obvious

Suffice to say that we will not be hiring you any more cars in the future.

that is to say
In other words. Used to introduce a clarification, simplification, or explanation

One of the best things about works of music is that they are repeatable, that is to say that one can listen to the same work over and over without becoming tired of it.

there isn't any easy way to say this
Used to introduce bad news
to say the least
Used to suggest that what was previously stated was an understatement

Girl: To say the least!.

what can I say
Said to express that you do not have any information of nor opinion on of the topic being discussed
what do you say
Used to prompt a child to use a polite expression

I want cake! ― What do you say? ― Please!.

what do you say
Used to ask someone if they are willing to do something

Let's go to the movies tonight, what do you say?.

wouldn't say boo to a goose
describing a quiet, exceptionally shy person
you can say that again
That is very true
you can't say fairer than that
That is good, reasonable, or fair; one cannot hope for a better decision or outcome
you don't say
really?; no kidding!; is that so?

Hey, guess what? There's a country called Brazil! You don't say..

you know what they say
Used to introduce, or alluding to, an apt adage

You know what they say about men with big feet, don't ya? A man in back smirked at me. I really didn't know what to say. I had heard the saying about men with big feet were supposed to be well hung, but I had no idea what would happen if I said something.

I dare say
I would say that -
what can I say
i have nothing to say, i am out of words
saying
{n} a proverb, maxim, expression, opinion
this is to say
Namely
Said
sain
Said
An alternative form of the male given name Saeed
said
of Say
said
being the one previously mentioned or spoken of; "works of all the aforementioned authors"; "said party has denied the charges"
said
past of say
said
adj aforementioned
said
Before-mentioned; already spoken of or specified; aforesaid; used chiefly in legal style
said
Substance Abuse Information Database
said
Security Association Identifier
said
{s} previously named, aforementioned, aforesaid (Law)
said
Said is the past tense and past participle of say. The adjective said is used primarily in legal and business writing, where it is equivalent to aforesaid: the said tenant (named in a lease); said property. Outside of these specialized contexts said is usually unnecessary, and the tenant or the property will suffice. the past tense and past participle of say. mentioned before. adj. Abu Said ibn Abi al Hasan Yasar al Basri Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm Nuri al Said Port Said Said ibn SulTan Said Sayyid Said ibn Yusuf al Fayyumi Said Edward Wadie al Hajj Umar ibn Said Tal
said
A disease of the lower airways causing cough and exercise intolerance in horses This is less severe than Heaves To learn more, click here
saith
of Say
saith
3d pers
saith
archaic, third-person singular of say
saith
sing
saith
{f} says (archaic usage)
saith
pres
sayer
One who says; one who makes announcements; a crier
sayer
{i} one who utters; one who tells; one who expresses
sayer
One who says; an utterer
saying
That which is said; a declaration; a statement, especially a (Atasözü)ial one; an aphorism; a (Atasözü)
saying
A saying is a sentence that people often say and that gives advice or information about human life and experience. We also realize the truth of that old saying: Charity begins at home
saying
{i} phrase, (Atasözü), parable; something that is said
saying
a word or phrase that particular people use in particular situations; "pardon the expression"
saying
a word or phrase that particular people use in particular situations; "pardon the expression
saying
The sayings of a person, especially a religious or political leader, are important things that they said or pieces of advice that they gave. The sayings of Confucius offer guidance on this matter. a well-known short statement that expresses an idea most people believe is true and wise = (Atasözü)
sayings
plural of saying
says
saith
says
third-person singular of say
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) count by
count

In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter. - Tokyo borsasında, aşağı yukarı 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü.

There are three different types of people in the world: those who can count, and those who can't. - Dünyada üç tip insan vardır: sayı sayabilenler, ve sayamayanlar.

{f} numbered

Tom's days are numbered. - Tom'un günleri sayılı.

Your days are numbered. - Senin günlerin sayılı.

regard as
{f} counting

I am counting in German. - Almanca sayı sayıyorum.

I'm counting how many people there are. - Orada kaç kişi olduğunu sayıyorum.

deem

You know Americans are jealous of the British accent that they deem more prestigious. - Amerikalıların daha prestijli saydıkları İngiliz aksanını kıskandıklarını bilirsiniz.

say in
Download count
say on!
count on!
numara say! komutu
(Askeri) call off
say