question

listen to the pronunciation of question
İngilizce - Türkçe
soru

Onun sorularını anlamak imkânsızdı. - It was impossible to understand his questions.

Sorumun cevabını başıyla onayladı. - She nodded in response to my question.

{f} sorgula

Bazı yönetim kurulu üyeleri onun şirketi işletme yeteneğini sorguladı. - Some board members questioned his ability to run the corporation.

Polis, avukatı gelene kadar Tom'u sorgulayamaz. - The police can't question Tom until his lawyer gets here.

{f} şüphe etmek
{f} sorguya çekmek: The police are questioning the suspect. Polisler
{f} soru sormak

Böylesina aptal bir soru sormaktan daha iyisini biliyordu. - She knew better than to ask such a stupid question.

Öğrenci bir soru sormak için elini kaldırdı. - The pupil held up his hand to ask a question.

sual etmek
ifadesini almak
(Kanun) ihtilaf konusu
sorguya çekmek
sorun

Sorun için cevap yok. - Your question does not have an answer.

Sorun için cevap yok. - There is not an answer for your question.

problem

Tom geometri problemini çözdü mü? Başarmadığını söyledi, soru onun için de zordu. - Did Tom solve the geometry problem? He said he didn't manage to. The question was too difficult for him, as well.

konu

O, sık sık soruları ile konuşmacını sözünü kesti. - He interrupted the speaker with frequent questions.

Bir pasaport olmadan, bir ülkeyi terk etmek söz konusu değildir. - Without a passport, leaving a country is out of the question.

- den şüphe etmek
şüphelenmek
şüphe

Birçok insanın davranışları şüpheli. - The behaviour of many people is questionable.

Tom'un patronu onun dürüstlüğünden şüphe duydu. - Tom's employer called his honesty into question.

sorgu

Onun dürüstlüğünü asla sorgulamadım. - I would never question his honesty.

Bazı insanlar onun dürüstlüğünü sorguladı. - Some people questioned his honesty.

kuşku

Onun kuşkulu bir geçmişi var. - She had a questionable past.

Kuşkulu şeyler yaptım. - I've done questionable things.

mesele

Mesele derinlemesine tartışıldı. - The question was discussed in detail.

Mesele bundan sonra ne yapmamız gerektiğidir. - What we should do next is the question.

kuşkulanmak
-den şüphe etmek: "İ question his honesty. - Dürüstlüğünden şüphe ediyorum."
sorguya çekmek: "The poliçe are juestioning the suspect. - Polisler sanığı sorguya çekiyorlar."
{i} bilinmez
{f} sorular sormak

Açıklamamı anlamazsan sorular sormaktan çekinme. - Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation.

Korkarım size bazı sorular sormak zorunda kalacağım. - I'm afraid I'm going to have to ask you some questions.

questionlnglysorgu yolu ile
{i} tahkikat
{i} söz konusu

Onun önerisi, söz konusu değil. - His proposal is out of the question.

Bir pasaport olmadan, bir ülkeyi terk etmek söz konusu değildir. - Without a passport, leaving a country is out of the question.

sual sormak
inkâr etmek
sorgula/sor
{i} soru, sual
kuşku/sorun/soru
{f} sorgulamak

Onu sorgulamak istiyorum. - I'd like to question her.

Tom'u sorgulamak istiyorum. - I'd like to question Tom.

{i} soruşturma
belirsizlik
questionable
kuşkulu

Kuşkulu şeyler yaptım. - I've done questionable things.

Tom bazı kuşkulu seçimler yaptı. - Tom made some questionable choices.

question is
asıl soru
question answer
soru yanıt
question mark
soru işareti

Bu cümle soru işaretiyle mi bitiyor? - This sentence ends with a question mark?

Emin olduğunuz yerde soru işareti koyun. - Where you're sure, put question marks.

question sheet
soru kağıdı
question tag
değil mi sorusu
question answer
soru-yanıt
question file
soru dosyası
question length
soru uzunluğu
question marked
soru işaretli, soru işareti konulmuş
question sheet
soru kâğıdı
question tag
değil mi"
question tag
değil mi sorusu, cümlenin sonuna getirilen "
question tag
anlamındaki soru
question veracity
birinin dürüstlüğünü sorgulamak
question in chief
(Kanun) tanığa sorulan soru
question mark
soru işareti, soru imi
question master
yarışma programı sunucusu
question master
soruları soran kimse [radyo
question master
tv]
question of law
(Kanun) hukuki sorun
question of money
para meselesi
question tag
(Dilbilim) soru eklentisi
question text
(Bilgisayar) soru metni
question time
bakanlarca milletvekili sorularına ayrılan süre
quick question
kısa, cevabı çok önemli olmayan ve bazen de uzun yanıt gerektiren anlamsız sorular
rhetorical question
cevabı beklenmeyen soru
in question
söz konusu olan
questionable
{s} şüphe uyandıran
questioned
sorgulanan
questioning
sorgulama

Yargıç Dan Anderson, Linda'yı sorgulamaya başladı. - Judge Dan Anderson started questioning Linda.

Polis sorgulama için birçok şüpheliyi göz altına aldı. - The police detained several suspects for questioning.

without question
kuşkusuz, şüphesiz, tartışmasız, muhakkak
a question of time
zaman meselesi
buffer question
(Dilbilim) ara soru
currency question
para sorunu
deed in question
(Kanun) münazaalı senet
eastern question
(Politika, Siyaset) şark meselesi
edit question
(Bilgisayar) soruyu düzenle
edit question
(Bilgisayar) soru düzenle
fourth question
(Bilgisayar) dördüncü soru
further question
daha fazla soru
in question
(Kanun) sözü geçen
in question
ortadaki
out of question
kati
out of question
şüphesiz
out of the question
olamaz
out of the question
ehemmiyetsiz
out of the question
imkansız
out of the question
münakaşaya değmez
pose question
soru yöneltmek
questioned
sorulmuş
questioning
harika
questions
(Dilbilim) soru

Lütfen bütün soruları cevapla. - Please answer all the questions.

Onun sorularını anlamak imkânsızdı. - It was impossible to understand his questions.

specific question
(Dilbilim) özel nitelikli soru
the point in question
sözkonusu
biased question
yanlı soru
burning question
acil çözüm bekleyen sorun
call into question
yalancı çıkarmak
come into question
gündeme gelmek
cross question
{i} sorgulama
cross question
{f} sorgula
in question
gündemdeki
loaded question
çok yönlü soru
loaded question
şaşırtıcı soru
open to question
tartışılabilir
open-ended question
açık uçlu soru
out of the question
olanaksız
pop the question
evlenme teklif et
pop the question to
evlenme teklif etmek
questionable
şüpheli

Birçok insanın davranışları şüpheli. - The behaviour of many people is questionable.

Bu hesap defterinde birçok şüpheli noktalar var. - There are many questionable points in this ledger.

questionable
kesin olmayan
questionable
kuşku uyandıran
questioned
{f} sorgula

Onları sorguladın mı? - Have you questioned them?

Bazı insanlar onun dürüstlüğünü sorguladı. - Some people questioned his honesty.

questioning
{f} sorgula

Polis sorgulama için birçok şüpheliyi göz altına aldı. - The police detained several suspects for questioning.

Dedektif Dan Anderson daha fazla sorgulama için Linda'yı karakola götürdü. - Detective Dan Anderson took Linda to the station for further questioning.

questioning
{i} sorgu

Neden onları sorguluyorsun? - Why are you questioning them?

Polis sorgulama için birçok şüpheliyi göz altına aldı. - The police detained several suspects for questioning.

questioning
soru sorar gibi
questioning
kuşkulu
questioning
sorgu dolu
rhetoric question
yanıtı beklenmeyen soru
there's no question of
olasılığı yok
yes no question
evet hayır sorusu
It is only a question of time
Sadece bir zaman meselesi
a moot question
tartışmalı soru
a question of luck
şans meselesi
any question
Herhangi bir soru
be beside the point/question
-in (konuşulan şeyle) hiç ilgisi olmamak: That´s beside the point. Onun alakası yok
be in the question
söz konusu olmak
be out of the question
k. dili söz konusu olmamak, düşünülmemek, uygun sayılmamak
call into question
akla soru getirmek
call s.t. into question
bir şeyden şüphe duymak
catch question
yakalamak soru
close question
Evet veya hayır cevaplarıyla cevaplanabilecek kapalı üçlü soru
closed ended question
kapalı üçlü soru
controversial question
tartışmalı soru
dichotomous question
Dichotomous soru
in question
Tartışılan, söz konusu olan
out of question
söz konusu değil
out of the question
söz konusu olamaz
out of the question
İmkânsız. Olamaz. Söz konusu olamaz
posing of a question
bir soru poz
put someone into question
Birini sorgulamak, soruşturmak
questioning
sorgulayarak

Tom Mary'ye sorgulayarak baktı. - Tom looked questioningly at Mary.

questions
sorular

Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur. - It would be to your advantage to prepare questions in advance.

O her zaman aptal sorular soruyor. - He's always asking silly questions.

questions
soruları
raise the question
soruyu
test question
test soru
the point in question
söz konusu
the question 'why'.
soru 'neden'
without question
kesinlikle
questionable
{s} tartışılabilir

Bu tartışılabilir bir politika. - It's a questionable policy.

questionable
kati olmayan
questionable
{s} tartışmaya açık
questionable
kararlaştırması questionablenessşüpheliquestlonablyşüpheli surette
questionable
şüphe götürür
questioner
{i} çok soru soran kimse
questioner
sorgucu
questioner
{i} sorgulayan kimse
questioner
{i} soru soran kimse
questioning
soran
questioning
sorgula/sor
questioning
sorar
questioning
soru sorar gibi olan
questioning
{i} gensoru
questioningly
sorar şekilde
İngilizce - İngilizce
A proposal to a meeting as a topic for deliberation

I move that the question be put to a vote.

A subject or topic for consideration or investigation

The question of seniority will be discussed at the meeting.

To ask questions of; interrogate; enquire; ask for information
A doubt or challenge about the truth or accuracy of a matter

His claim to the property has come under question.

An unknown

There was a question of which material to use.

A sentence, phrase or word which asks for information, reply or response; an interrogative

What is your question?.

To raise doubts about; have doubts about
{n} an interrogatory, inquiry, doubt
{v} to ask, inquire, examin, doubt
What are some of the common printing vocabulary terms and definitions?
challenge the accuracy, probity, or propriety of; "We must question your judgment in this matter"
Here is a question I've put under morphology since it is loosely related to "word formation " "Gasp" is a word, while the the sharp intake of breath that we make when startled is not considered a word Yet, that sharp-intake-of-breath sound is readily recognized to mean "I'm startled!" Why is the sharp-intake-of-breath sound not considered a word? Is it because the sound is usually made in direct response to a stimulus, so that it is more like an animal's vocalization? Does the command to make the sound originate in a different part of our brain than words do?
kesyon, (v) kesyone
If you question someone, you ask them a lot of questions about something. This led the therapist to question Jim about his parents and their marriage + questioning ques·tion·ing The police have detained thirty-two people for questioning
What if a quality term, acronym or definition is missing?Answer: iSixSigma has created this quality dictionary and populated it with as many terms, acronyms and definitions as possible If you know the definition of a term or acronym that is missing, please post it -- other will appreciate your efforts because you will be highlighted as originally posting the term! If you don't know the definition, check back soon as we can guarantee you that someone else knows it!
The person, thing, or time in question is one which you have just been talking about or which is relevant. Add up all the income you've received over the period in question
place in doubt or express doubtful speculation; "I wonder whether this was the right thing to do"; "she wondered whether it would snow tonight"
That which is asked; inquiry; interrogatory; query
Examination with reference to a decisive result; investigation; specifically, a judicial or official investigation; also, examination under torture
If you change the value of variable given as an argument, which the super gets, the original value, or the changed? def foo(a) print a end def self foo(a) a=25 super end foo(5) # 5 or 25??
Discussion; debate; hence, objection; dispute; doubt; as, the story is true beyond question; he obeyed without question
The topic or resolution of the debate See resolution
Object in the Options Manager that allows for the creation of information gathering prompts to be entered by the end user
a formal proposal for action made to a deliberative assembly for discussion and vote; "he made a motion to adjourn"; "she called for the question"
The act of asking; interrogation; inquiry; as, to examine by question and answer
Nasdaq in a month?
The questions in an examination are the problems which are set in order to test your knowledge or ability. That question did come up in the examination. see also questioning, cross-question, leading question, trick question
an informal reference to a marriage proposal; "he was ready to pop the question"
the part of a word problem that asks the student for its solution -- " look at the question to understand for what it is asking " (111)
If you do something without question, you do it without arguing or asking why it is necessary. military formations, carrying out without question the battle orders of superior officers
To talk to; to converse with
emphasis You use without question to emphasize the opinion you are expressing. He was our greatest storyteller, without question. Fiume question Oregon Question Roman question Schleswig Holstein Question Straits Question
A set of questions is used to characterize the way the assessment/achievement of a specific goal is going to be performed based on some characterizing model Questions try to characterize the object of measurement (product, process, resource) with respect to a selected quality issue and to determine its quality from the selected viewpoint
pose a question
conduct an interview in television, newspaper, and radio reporting
To argue; to converse; to dispute
a matter, such as a motion or stage of a bill, to be debated and voted on a request for information of a minister, in the Senate or the House of Representatives A question without notice is asked orally during Question Time, for immediate answer, and a question on notice is a written question asked of a minister which is answered in writing at some later time
the subject matter at issue; "the question of disease merits serious discussion"; "under the head of minor Roman poets" an informal reference to a marriage proposal; "he was ready to pop the question" an instance of questioning; "there was a question about my training"; "we made inquiries of all those who were present" a sentence of inquiry that asks for a reply; "he asked a direct question"; "he had trouble phrasing his interrogations" pose a question challenge the accuracy, probity, or propriety of; "We must question your judgment in this matter
To doubt of; to be uncertain of; to query
If you question something, you have or express doubts about whether it is true, reasonable, or worthwhile. It never occurs to them to question the doctor's decisions
pose a question challenge the accuracy, probity, or propriety of; "We must question your judgment in this matter
pose a series of questions to; "The suspect was questioned by the police"; "We questioned the survivor about the details of the explosion"
{f} investigate, examine; cast doubt on, have reservations; ask, query
emphasis If you say there is no question of something happening, you are emphasizing that it is not going to happen. As far as he was concerned there was no question of betraying his own comrades There is no question of the tax-payer picking up the bill for the party
uncertainty about the truth or factuality of existence of something; "the dubiousness of his claim"; "there is no question about the validity of the enterprise"
To ask questions; to inquire
Why is it that genomes remain fixed but depending on context, the transcriptome and proteome vary?
Talk; conversation; speech; speech
To inquire of by asking questions; to examine by interrogatories; as, to question a witness
Hence, a subject of investigation, examination, or debate; theme of inquiry; matter to be inquired into; as, a delicate or doubtful question
If you are new to the BBS and you have a question that is not answered by the FAQ or the helpfiles, you can press Q to ask a question Your question willthen be sent to a sysguide if one is logged in If there are no sysguides, a sysop or director will recieve the question They will then send their answer to you in an x-message
What is an Access Point
a sentence of inquiry that asks for a reply; "he asked a direct question"; "he had trouble phrasing his interrogations"
any statement or nonverbal act that invites an answer
In the question, issue, problem logic, the question sets or states the initial purpose or direction of inquiry,e g , what is the best buy on computers in the Pacific Northwest? The research question is anticipated and aided by a preliminary survey of previously defined problems, solutions, or issues It is useful to think of the question, issue, problem logic as a spiral
A question is a problem, matter, or point which needs to be considered. But the whole question of aid is a tricky political one
the subject matter at issue; "the question of disease merits serious discussion"; "under the head of minor Roman poets"
To raise a question about; to call in question; to make objection to
If you pop the question, you ask someone to marry you. Stuart got serious quickly and popped the question six months later. = propose
A question is something that you say or write in order to ask a person about something. They asked a great many questions about England The President refused to answer further questions on the subject
emphasis If you say that something is out of the question, you are emphasizing that it is completely impossible or unacceptable. For the homeless, private medical care is simply out of the question
If you say that there is some question about something, you mean that there is doubt or uncertainty about it. If something is in question or has been called into question, doubt or uncertainty has been expressed about it. There's no question about their success The paper says the President's move has called into question the whole basis of democracy in the country With the loyalty of key military units in question, that could prove an extraordinarily difficult task
an instance of questioning; "there was a question about my training"; "we made inquiries of all those who were present"
{i} query; difficulty, problem; doubt, reservation; dispute, controversy; subject of discussion or controversy
Question Period
In Canadian federal and provincial parliaments, a period of regularly scheduled time in the lower chamber during which members of the official opposition party and other members may direct questions to the prime minister and to cabinet ministers concerning affairs of state

Opposition members blasted the Tory budget during Question Period on Wednesday, charging that it raises income taxes on the poorest Canadians.

question mark
doubt or uncertainty

There’s a question mark over whether or not he’ll be fit for the next game.

question mark
The punctuation mark “?”, used at the end of a sentence to indicate a question
question marks
plural form of question mark
question period
Alternative form of Question Period
question the question
To ask that a proposed question’s presuppositions be explicitly justified, especially as a preliminary to answering it

To say that a question is fallacious is to say that it is objectionable to the answerer because it is constructed to force him to accept a proposition that he should not.¹⁰ This problem is compounded if the question is also semantically complex. A semantically complex question is one that contains a connective, ‘and’, ‘or’, or ‘if–then’ in its presupposition. Once again, the answerer must question the question by requesting that the propositions in the presupposition be separated into units that he can reasonable deal with.

question-mark
Attributive form of question mark

question-mark key.

question came up
question arose, question was asked
question mark
An operator for limiting the scope of your search by representing a single alphanumeric character You can use more than one ? to indicate multiple characters For example, ?at finds documents that contain cat and hat, while ??at finds documents that contain that and chat
question mark
punctuation mark (?) placed at the end of a sentence to indicate a question, interrogation point
question mark
a punctuation mark (?) placed at the end of a sentence to indicate a question
question mark
If there is doubt or uncertainty about something, you can say that there is a question mark over it. There are bound to be question marks over his future. A punctuation symbol (?) written at the end of a sentence or phrase to indicate a direct question. Also called interrogation point
question mark
matches any single character
question mark
A question mark is the punctuation mark ? which is used in writing at the end of a question
question mark
The wild-card symbol that stands for a single character at a specific location, unlike the asterisk (*), which can stand for one or more characters In AB?DE, for example, only file names or characters strings that are five characters long with AB as the first two characters and DE as the last two characters, are selected
question mark
(n ) (adj ) In the UNIX® operating system, a wildcard character often used to represent any other single character
question master
the person who asks the questions in a quiz game on television or radio = quizmaster
question master
the host or chairman of a radio or tv quiz show or panel game
question master
quizmaster, quizzer, one who presents questions, (British) game show host
question of fact
a disputed factual contention that is generally left for a jury to decide
question of fact
discussion relating to facts, argument about facts
question of law
argument about laws, discussion relating to the meaning of the law
question of law
a disputed legal contention that is generally left for a judge to decide
question of life and death
critical matter
question tag
In grammar, a question tag is a very short clause at the end of a statement which changes the statement into a question. For example, in `She said half price, didn't she?', the words `didn't she' are a question tag. a phrase such as 'isn't it?', 'won't it?', or 'does she?' that you add to the end of a statement to make it a question or to check that someone agrees with you, as in the sentence: 'You're from Hamburg, aren't you?'
question time
Part of general business dealt with by the House each sitting day, when members ask questions of Ministers on matters for which they are responsible
question time
a daily period of time in each house of the Parliament in which ministers are asked questions without notice concerning their responsibilities by other members
question time
- the stage in the debate where the audience can ask the speakers questions related to the motion
question time
a period during a parliamentary session when members of Parliament may ask questions of the ministers
question under caution
investigate with care, examine under caution
West Lothian question
The anomaly whereby Scottish MPs can vote on issues affecting England, but English MPs cannot vote on Scottish issues
ask the question
To make an appeal to the umpire against the batsman
beg the question
To raise or prompt a question

Three people were hurt in the fire at the warehouse last night, which begs the question: what were they doing there in the first place?.

beg the question
To engage in the logical fallacy of begging the question (petitio principii)

The objection is that the argument begs the question, meaning that the premise, that God has all the virtues, assumes the conclusion, that God is benevolent.

begging the question
A logical fallacy in which a premise of an argument contains a direct or indirect assumption that the conclusion is true; offering a circular argument; circular reasoning

It is an instance of begging the question to argue that God can only do good deeds because God is good.

chicken or egg question
Alternative spelling of chicken-or-egg question

The apparent one-to-one correspondence between comets and meteor showers raised a chicken or egg question which was not fully resolved until the middle of the twentieth century.

chicken-or-egg question
A question to decide which of two interdependent things happened first
cross-question
to subject to close questioning

The good man, he looks on us so clear and cheery, and in his neighbourly soft-smiling eyes we see so well our own shadow, - we have a longing always to cross-question him.

cross-question
a question performed during a cross-examination

the best way to get things clear is if we gently cross-question this very statement.

elimination question
A tie-breaker question in a quiz bowl, or one of a set of such
federal question
: a cause of action brought in a court under the United States Constitution or a federal statutes. A federal question gives rise to federal question jurisdiction
federal question jurisdiction
: the authority that a United States federal court has to hear a cause of action brought under the United States Constitution or federal statutes
in question
Under consideration, under discussion

The topic in question is not something that can be easily addressed due to its sensitivity.

in question
Under suspicion; in doubt

The police officer told me the suspect in question was last seen on Swanston St.

out of the question
impossible to even contemplate

Redesigning the database at this stage is out of the question.

polar question
A question which has only two possible responses: yes (affirmative) or no (negative)
pop the question
to propose marriage

He took her to a fancy restaurant, bought her the most expensive thing on the menu, and popped the question.

questionable
Of dubious respectability or morality

Tiffiny's behavior is highly questionable.

questioning
Present participle of question
reverse question
A cutaway scene in a television interview, of the interviewer asking a question, which was actually recorded after the interview took place. The technique is commonly used where only one camera was present at the interview, as a way of creating the appearance of multiple camera angles and showing a scene of the interviewer asking the question, rather than the interviewee listening to the question
rhetorical question
A question posed only for dramatic or persuasive effect
rhetorical question
A question to which the asker does not expect an answer

Are you nuts? Don't answer that - it's a rhetorical question.

scaled question
A question, usually part of a questionnaire, in which the response is chosen from a range of values

Example: Rate the usefullness of this product - from 0 to 10.

tag question
A question inviting the listener to indicate agreement, formed by adding a “tag” word or expression to a statement. For example “You love me, don’t you?”
there are two sides to every question
One should not make a judgement until one hears the other side
toss-up question
During a classroom quiz or game show, a question posed to two opponents where both are able to answer by signaling, and depending on the rules, the one that responds with a correct answer gets either control of the game or to advance to a subsequent round
yes-no question
A type of question that can only be answered by yes or no and so does not allow for elaboration or detail

To make it clear for the jury, I will ask you a simple yes-no question. Did you or did you not enter the house on the night of the 15th?.

yes/no question
Alternative form of yes-no question
rhetorical question
question whose answer is clear, question that was asked solely for the purpose of making an impression
questionable
{a} doubtful, disputable, suspicious
beg the question
(of a fact or action) invite an obvious question or point
dichotomous question
(Pazarlama) A closed-ended question in a marketing research questionnaire in which the respondent must choose one of only two possible responses
out of the question
Impossible, impracticable, unfeasible, unworkable, inconceivable, unimaginable, unrealizable, unsuitable
put someone into question
Cause someone to be evaluated; to examine or reexamine the qualifications or value of someone
put something into question
1. Cause something to be evaluated; to examine or reexamine the qualifications or value of something.2. Cause a feeling of doubt about something
A question
enquiry
questionable
subject to question; "questionable motives"; "a questionable reputation"; "a fire of questionable origin"
questionable
Admitting of being questioned; inviting, or seeming to invite, inquiry
questionable
able to be refuted subject to question; "questionable motives"; "a questionable reputation"; "a fire of questionable origin
questionable
If you say that something is questionable, you mean that it is not completely honest, reasonable, or acceptable. He has been dogged by allegations of questionable business practices = dubious
questionable
able to be refuted
questionable
Liable to question; subject to be doubted or called in question; problematical; doubtful; suspicious
questionable
{s} dubious, doubtful, suspect; debatable, controversial
questionable
Problematic; open to doubt or challenge
questioned
past of question
questioner
A person who asks questions, or who conducts an official enquiry
questioner
{i} inquirer, asker; interrogator, investigator
questioner
A questioner is a person who is asking a question. He agreed with the questioner. someone who is asking a question, for example in a public discussion
questioner
someone who asks a question
questioner
One who asks questions; an inquirer
questioners
plural of questioner
questioning
Characterized by questions, inquisitiveness, doubt or wonder
questioning
Asking questions
questioning
a prewriting technique: coming up with ideas and details by asking questions about your subject
questioning
showing curiosity; "if someone saw a man climbing a light post they might get inquisitive"; "raised a speculative eyebrow"
questioning
perplexed (as if being expected to know something that you do not know); "he had a quizzical expression"
questioning
{i} investigation, interrogation
questioning
a request for information
questioning
The act of challenging, wondering and doubting
questioning
a request for information perplexed (as if being expected to know something that you do not know); "he had a quizzical expression
questioning
The action of asking questions; a survey; an inquiry
questioning
If someone has a questioning expression on their face, they look as if they want to know the answer to a question. He raised a questioning eyebrow. see also question + questioningly ques·tion·ing·ly Brenda looked questioningly at Daniel. a questioning look or expression shows that you have doubts about something or need some information
questioning
marked by or given to doubt; "a skeptical attitude"; "a skeptical listener"
questioning
pysmatic
questioningly
inquisitively, inquiringly, in the manner of asking
questioningly
in a quizzical and questioning manner; "they looked quizzically at the doctor
questioningly
in a curious and questioning manner; "they turned their heads questioningly, as if awaiting further instructions"
questioningly
in a questioning manner
questionings
plural of questioning
questions
Telephone the CHR office at 476-1814 if any points in the Committee's letter are unclear
questions
FAQ Background Press Releases Contact Us
questions
third-person singular of question
questions
These are posed as academic exercises Your task is to demonstrate that you understand them, and can answer them Pay very close attention to the key terms which signal their most important element(s), and any instruction terms which direct your approach to the subject
questions
What people ask in an attempt to learn how to chat, if they don't mind the risk of looking like complete morons R
questions
Email us or call 707-552-3500 Last updated: 08/31/02
questions
This includes questions of "fact" for which we would like an answer These are questions that need to be "researched" as opposed to issues that need to be decided
questions
Please e-mail us (dbiddix@mayland cc nc us) for more information
questions
Eric Bishop'sAnswers
questions
Customer Support Company Information
questions
Get answers by simply calling the number below Our friendly customer service representatives will gladly provide assistance Call us now: 1-800-584-0222
questions
plural of question
questions
Feel free to contact Financial Aid Services if you need further clarification on any of these terms or any terms that do not appear Resources
questions
tr>
questions
Phone: 415 934 9600 Email: info@ocefoundation org © Copyright 2002 OCE
questions
qq
Türkçe - İngilizce
{k} qu
question