sonsuz

listen to the pronunciation of sonsuz
Türkçe - İngilizce
eternal

There is not past, no future; everything flows in an eternal present. - Geçmiş ve gelecek yok; her şey sonsuz bir şimdikilikte akıyor.

Change alone is eternal, perpetual, immortal. - Tek başına değişim, sürekli, sonsuz ve ölümsüzdür.

endless

Time has no end. It's endless. - Zamanın sonu yoktur. Sonsuzdur

I'm getting endlessly annoyed by this foolishness. - Bu aptallık tarafından sonsuz bir şekilde rahatsız oluyorum.

infinite

The number of fools is infinite. - Aptalların sayısı sonsuzdur.

The number of words that a language has is finite but the number of sentences is infinite, which is quite interesting. You can make countless numbers of sentences. - Bir dilin sahip olduğu kelimelerin sayısı sonludur, ama cümlelerin sayısı sonsuzdur, ki o oldukça ilginçtir. Sayısız cümle yapabilirsiniz.

indefinite

Will the universe expand indefinitely? - Evren sonsuza kadar genişleyecek mi?

endless, eternal, infinite, abiding, boundless
unflagging
unfailing
absolute
never-ending
for good

He said good-bye for good. - O, sonsuza kadar elveda dedi.

I'll remember this incident for good. - Bu olayı sonsuza kadar hatırlayacağım.

(Matematik) immeasurably small
beyond measure
plenary
(Bilgisayar) infinity

The two mirrors facing each other created a repeating image that went on to infinity. - Birbirlerine bakan iki ayna, sonsuza kadar yinelenen bir görüntü yarattı.

overweening
(Latin) ad infinitum
infinte
bottomless
timeless
(Hukuk) boundless
endless, eternal
no end

Time has no end. It's endless. - Zamanın sonu yoktur. Sonsuzdur

abiding
sempiternal
without end

Better an end with horror than a horror without end. - Korkulu bir son sonsuz bir korkudan daha iyidir.

interminable
never ending
immeasurable
immortal

I will forever be immortal. - Sonsuza dek ölümsüz olacağım.

Change alone is eternal, perpetual, immortal. - Tek başına değişim, sürekli, sonsuz ve ölümsüzdür.

unending
abysmal
limitless
no end of
illimitable
dateless
undying

You have my undying loyalty, Captain. - Sen benim sonsuz sadakatime sahipsin, Kaptan.

Tom bought an eternity ring for Mary, as a token of his undying love for her. - Tom ona duyduğu ölümsüz aşkın bir simgesi olarak Mary'ye bir sonsuzluk yüzüğü satın aldı.

measureless
everlasting

She attained everlasting fame through her work. - O, çalışması sayesinde sonsuz üne ulaştı

True friendships are everlasting. - Gerçek dostluklar sonsuza kadardır.

unceasing
imperishable
infinit
ınfinite
unlimited
son
ultimate

So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. - Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz.

Ultimately, he ended up going to school. - Sonuçta, okula gitmeye son verdi.

son
recent

I've been sluggish recently. - Son zamanlarda tembelleştim.

Recently, he's been drinking too much. - Son zamanlarda, o çok fazla içki içiyor.

son
end

The international language Esperanto appeared in public at the end of 1887. - Uluslararası dil Esperanto, 1887'nin sonlarında herkese gösterildi.

Is there any end in sight to the deepening economic crisis? - Derinleşen ekonomik krizin görünürde bir sonu var mı?

son
{s} latest

His latest novel is well worth reading. - Onun en son romanı okumaya değer.

His motorcycle is the latest model. - Onun motosikleti en son model.

son
last

Date of last revision of this page: 2010-11-03 - Bu sayfanın son güncellenme tarihi: 2010.11.03

Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages. - Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi.

son
final

Finally we have learned the truth. - Sonunda,gerçeği öğrendik.

The lioness finally gave chase to the gazelle. - Dişi aslan sonunda ceylanı kovaladı.

sonsuz büyüklük
infinity
sonsuz döngü
endless loop, infinite loop
sonsuz derinlik şiir
abysm
sonsuz dizi
(Bilgisayar) infinite series
sonsuz dürtü yanıtı
(Bilgisayar,Teknik) infinite impulse response
sonsuz gerileme
infinite regress
sonsuz gruplar
infinite groups
sonsuz küçük
(Matematik) infinitésimal
sonsuz küçükler hesabı
(Matematik) infinitesimal calculus
sonsuz olarak
ad infinitum
sonsuz sıra
(Bilgisayar) infinite sequence
sonsuz vida
screw conveyor
sonsuz vida dişlisi
worm
sonsuz öncelikli düzence
(Bilgisayar,Teknik) preemptive priority discipline
Sonsuz olan şey
infinite
sonsuz arz esnekliği
(Ticaret) perfect elasticity of supply
sonsuz bant
endless belt
sonsuz bir şekilde
unendingly
sonsuz bir şekilde
bottomlessly
sonsuz biçimde
ad infinitum
sonsuz blanket
endless blanket
sonsuz büyük sayı
zillion
sonsuz derinlik
(şiir) abysm
sonsuz dişli
worm gear
sonsuz dişli
perpetual screw
sonsuz dişli
worm
sonsuz dişli direksiyon
worm gear steering
sonsuz dişli kiti
worm gear kit
sonsuz dişli çarkı
worm wheel
sonsuz dişli ünitesi
worm gear unit
sonsuz evrene inanmama
(Felsefe) acosmism
sonsuz film
loop film
sonsuz gayret
infinite pains
sonsuz genişleme cismi
(Matematik) infinite extension field
sonsuz grup
(Matematik) infinite group
sonsuz halatlı taşıma
endless rope haulage
sonsuz hat
infinite line
sonsuz hoparlör ekranı
(Elektrik, Elektronik,Teknik) infinite baffle
sonsuz integral
(Matematik) infinite integral
sonsuz kayış
endless belt
sonsuz kayışlı fırın
conveyor furnace
sonsuz kök
(Matematik) infinite root
sonsuz küme
infinite set
sonsuz kütle
(Havacılık) infinite mass
sonsuz küçük
immeasurably small
sonsuz küçük
infinitesimal
sonsuz küçük değer
infinitesimal
sonsuz küçük miktar
infinitesimal quantity
sonsuz mutluluk
beatitude
sonsuz nişan ayar usulü
(Askeri) infinity method
sonsuz olarak
illimitably
sonsuz olarak
eternally
sonsuz olmama
finitude
sonsuz palet
endless track
sonsuz persistanslı ekran
(Elektrik, Elektronik,Teknik) infinite persistence screen
sonsuz sayılabilir küme
(Matematik) countably infinite set
sonsuz sayılabilir küme
(Matematik,Teknik) denumerably infinite set
sonsuz sayılar
(Matematik) infinite numbers
sonsuz talep esnekliği
(Ticaret) perfect elasticity of demand
sonsuz tümlev
(Matematik) infinite integral
sonsuz tırtıl
endless track
sonsuz uzay
infinite space
sonsuz uzun zaman süreci
coon's age
sonsuz uzunlukta kanat
(Havacılık) infinite-span wing
sonsuz vida
worm gear
sonsuz vida
worm
sonsuz vida
endless screw, worm
sonsuz vida dişlisi
worm wheel
sonsuz vida dişlisi
screw gear
sonsuz vida dişlisi
worm gear
sonsuz vida mech
worm screw
sonsuz vidalı konveyör
worm feed
sonsuz yapmak
eternalize
sonsuz zincir
endless chain
sonsuz çarpım
(Matematik) infinite product
sonsuz öbek
(Matematik) infinite group
sonsuz özgürlük
(deyim) a free hand
sonsuz ışık ve bolluk ülkesinden kimse
Hyperborean
son
finish

Having finished my work, I left the office. - İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım.

Apply two coats of the paint for a good finish. - İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula.

son
result

On the whole I am satisfied with the result. - Bütün olarak ben sonuçtan memnunum.

The situation resulted in violence. - Durum şiddetle sonuçlandı.

son
conclusion

What led you to this conclusion? - Seni bu sonuca götüren nedir?

I came to the conclusion that I had been deceived. - Ben aldatılmış olduğum sonucuna vardım.

son
{i} ending

He talked about ending the war in Korea. - Kore'deki savaşa son verme hakkında konuştu.

I like stories that have sad endings. - Hüzünlü sonları olan hikayeleri severim.

son
{s} late

I have not seen him lately. - Son zamanlarda onu görmedim

In late August, the Allied forces captured Paris. - Ağustos ayı sonlarında İtilâf Devletleri, Paris'i ele geçirdi.

son
{i} close

He went to the store at the last minute, just before it closed. - O, tam kapanmadan önce, o son dakikada dükkâna gitti.

Close the door after you. - Sizden sonra kapıyı kapatın.

son
supreme

It made me supremely happy. - Bu beni son derece mutlu etti.

son
last; recent; latest; final; definitive; last; end, conclusion, close; ending; final; expiration; end, death; result; breakup; placenta, afterbirth
Son
to
son
(Tıp) secundines
son
the last

Yesterday was the last day of school. - Dün okulun son günüydü.

The last straw breaks the camel's back. - Devenin belini kıran son saman çöpü.

son
terminatory
son
firm

He took charge of the firm after his father's death. - Babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu o aldı.

After fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager. - Bir inşaat şirketinde on beş yıldan sonra, Bill Pearson'a sorumlu bölge müdürü pozisyonu verildi.

son
(Tıp) sone

Monica Sone was a Japanese-American writer. - Monica Sone, Japon asıllı Amerikalı bir yazardı.

I heard there were many double suicides in Sonezaki. - Sonezaki'de birçok çift intihar olduğunu duydum.

son
{i} sunset

After Tom finished watering the plants, he sat down on the porch to enjoy the sunset. - Tom bitkileri sulamayı bitirdikten sonra, o, gün batımının keyfini çıkarmak için veranda da oturdu.

We arrived about forty-five minutes after sunset. - Gün batımından yaklaşık kırk beş dakika sonra vardık.

son
utter

Tom looks utterly confused. - Tom son derece şaşırmış görünüyor.

The nineties generation in tennis has been utterly useless so far, exasperated fans say. - Teniste doksanlı nesil şimdiye kadar son derece başarısız oldu, kızgın hayranlar söylüyor.

son
concluding

I was too hasty in concluding that he was lying. - Onun yalan söylediği sonucuna varmada çok aceleci davrandım.

Members of the board will meet for a concluding session on March 27, 2013. - Yönetim kurulu üyeleri, 27 Mart 2013 tarihinde bir sonuç oturumu için bir araya gelecek.

son
expire

My driver's license expires at the end of this month. - Sürücü lisansım bu ayın sonunda sona eriyor.

My driver's license will expire next week. - Ehliyetimin süresi gelecek hafta sona eriyor.

son
desistence
son
lag
son
water

Water will evaporate after it is boiled. - Su kaynatıldıktan sonra buharlaşır.

What would you like after dinner? Coffee, tea, or mint water? - Akşam yemeğinden sonra ne istersin? Kahve, çay ya da nane suyu?

son
desition
son
breakup
son
inappellable
son
bottom

I'll bet my bottom dollar he'll succeed. - Onun başaracağına dair son dolarımla bahse girerim.

Tom sat at the bottom of the stairs wondering what he should do next. - Tom daha sonra ne yapması gerektiğini merak ederek merdivenlerin alt kısmında oturdu.

son
tip
son
(Bilgisayar) in the last

Tom has been convicted of drunken driving twice in the last four years. - Tom son dört yılda iki kez alkollü araba sürmekten mahkûm edildi.

The population has doubled in the last five years. - Nüfus son beş yıl içinde iki katına çıkmıştır.

son
lattermost
son
cross-section
son
foot

Football is a simple game. 22 men chase a ball for 90 minutes, and at the end the Germans always win. - Futbol basit bir oyundur.22 Adam bir topun peşinden 90 dakika boyunca koşar ve sonunda hep Almanların kazandığı bir oyundur.

We will play football after school. - Okuldan sonra futbol oynayacağız.

son
kiss-off
son
tail
son
(deyim) fag-end
son
(Denizbilim) boundary
son
end-all
son
lag end
son
all in all

All in all, after ten years of searching, my friend got married to a girl from the Slantsy region. - Her şeyi düşünerek, on yıllık araştırmadan sonra, arkadaşım Slantsy bölgesinden bir kızla evlendi.

All in all, how many different schools have you attended? - Sonuçta, kaç tane farklı okula devam ettin?

son
aftermath
son
culminate

The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War. - Avrupa Birliği, ikinci dünya savaşı ile sonuçlanan sık ve kanlı komşu devletler arasındaki savaşları bitirme amacıyla kuruldu.

The celebrations culminated in a spectacular fireworks display. - Kutlamalar muhteşem bir havai fişek gösterisi ile sonuçlandı.

son
expiree
son
death

He took charge of the firm after his father's death. - Babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu o aldı.

You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death. - Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir.

son
expiration
son
sequel
son
{s} farewell
son
extreme

Dynamite fishing is extremely destructive to reef ecosystems. - Dinamit balıkçılığı resif ekosistemler için son derece tahrip edicidir.

Tom is extremely busy now. - Tom şimdi son derece meşgul.

son
doom

They fled the doomed company like rats deserting a sinking ship. - Onlar sonu gelmiş şirketten, batan gemiyi terk eden fareler gibi kaçtılar.

son
culmination
son
top end
son
closure
son
termination
son
latter

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method. - Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.

son
terminal

Sami learned he had terminal cancer. - Sami son aşamada bir kanseri olduğunu öğrendi.

son
crucial

The first minutes after a heart attack are crucial. - Bir kalp krizinden sonra ilk dakikalar çok önemlidir.

pek çok, sonsuz
many, infinitely
son
last of
son
by the end

The boss told his secretary to come up with a good idea by the end of the week. - Patron sekreterine hafta sonuna kadar iyi bir fikirle gelmesini söyledi.

Ken will grow into his brother's clothes by the end of the year. - Ken yıl sonuna kadar erkek kardeşinin elbiselerine sığacaktır.

sonsuz dişli
infinity spin
artı sonsuz
plus infinite
direksiyon sonsuz dişlisi
(Otomotiv) steering worm gear
eksi sonsuz
minus infinite
eksi sonsuz
(Matematik) negatively infinite
son
{i} kiss off
son
full stop

There's a full stop missing from the end of the sentence. - Bu cümlenin sonunda bir nokta eksik.

There needs to be a full stop at the end of a sentence. - Bir cümlenin sonunda nokta olması gerekir.

son
secundine
son
epilogue
son
finishing

I'm adding the finishing touches now. - Ben şimdi son rötuşları yapıyorum.

Tom joined the navy after finishing college. - Tom üniversiteyi bitirdikten sonra donanmaya katıldı.

son
{i} afterbirth
son
extremity
son
end , final , last
son
{s} full

Tom had pockets full of cash after a lucky night at the casino. - Kumarhanedeki şanslı bir geceden sonra, Tom'un cepler dolusu nakiti vardı.

The bus is full. You'll have to wait for the next one. - Otobüs dolu. Bir sonraki için beklemeniz gerekecek.

son
denouement
son
{s} nth
son
{i} omega
son
afterbirth; placenta
son
tail end
son
conclusive
son
{i} upshot
son
definitive
son
curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

son
fate

The fate of the hostages depends on the result of the negotiation. - Tutsakların kaderi görüşmenin sonucuna göre değişir.

What will happen in the eternal future that seems to have no purpose, but clearly just manifested by fate? - Hiçbir amacı yokmuş gibi görünen ama var olmaktan başka bir kaderi olmadığı da açık olan bir sonsuzluktaki sonsuz gelecekte neler olacak?

son
bedrock
son
last; final; the most recent
son
{i} issue

The latest issue of the magazine will come out next Monday. - Derginin son basımı gelecek pazartesi yayınlanacak.

son
expiry
son
{i} finis

Having finished my work, I left the office. - İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım.

I will study abroad when I have finished school. - Okulu bitirdikten sonra yurtdışında eğitim yapacağım.

son
(Hukuk) outcome

The outcome of the election is doubtful. - Seçim sonuçları şüphelidir.

What was the outcome of the election? - Seçimin sonucu neydi?

son
fine

I hope this fine weather lasts till the weekend. - Umarım bu güzel hava hafta sonuna kadar sürer.

It will be fine this afternoon. - Bu öğleden sonra hava güzel olacak.

son
end, conclusion, termination
son
dernier
son
{i} quietus
son
kibosh
son
{i} ruination
son
lastly, last, at the end, after all the others
İngilizce - İngilizce

sonsuz teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

SON
SupraOptic Nucleus
SON
Sonora, a state of Mexico
SON
socked on the nose
Son
Jesus Christ, whom Christians believe to be the son of God
son
A male adopted person in relation to his adoption parents
son
A male child, a boy or man in relation to his parents; one's male offspring

The Chinese and Indians say all too often: I want a son, not a daughter..

son
{n} a male-child, native, descendant
son
{i} male child, male offspring
son
male child, as in: He brought his son and daughter to work today to teach them about our industry
son
A male child; the male issue, or offspring, of a parent, father or mother
son
equals
son
The SON is the number issued by the local exchange carrier to confirm the order for the ISDN service It provides a matching number for cross referencing the order to the phone company
son
An early style of Cuban dance music, resulting from the blending of African and Spanish influences; the root of most of the familiar styles of Afro-Cuban dance music It was played by small bands, using guitar or tres, maracas, guiro, claves, bongo, and other instruments
son
A Cuban dance similar to the Bolero except that it is wilder in rhythmic accent and more violent in step pattern It is the Son which first served as a basis for the Mambo which in turn became the triple Mambo, now known as Cha Cha This slow rhythmic dance was originally in 2/4 time It became Americanized and is usually played in 4/4 time
son
but
son
One important form the the merging of African and Spanish influences resulted in, it is the root of most familiar styles of Afro-Cuban dance music A blend of the music of the spanish farmers (campesinos) and African slaves, it is believed to have originated in Oriente (the eastern province of Cuba) toward the end of the 19th century (slavery was abolish in 1878) It was played by small bands, using guitar or tres, maracas, guiro, claves, bongo, a marimbula and a botija The more urban style played in Havana at the beginning of the century became a national style in 1920
son
Most influential Cuban style initiated in the second half of the nineteenth century in the eastern province of Oriente It combines Spanish elements of the Canci n style and instruments with African rhythm and percussion Early forms were interpreted by the Campesinos and developed by the Changui groups
son
abbr Service Order Number
son
A native or inhabitant of some specified place; as, sons of Albion; sons of New England
son
Summary of Need
son
The son is perhaps the oldest and certainly the classic Afro-Cuban form, an almost perfect balance of African and Hispanic elements Originating in Oriente province, it surfaced in Havana around World War I and became a popular urban music played by string-and-percussion quartets and septetos Almost all the numbers Americans called rumbas were, in fact, sones "El Manicero" ("The Peanut Vendor") was a form of son derived from the street cries of Havana and called a pregon The rhythm of the son is strongly syncopated, with a basic chicka-CHUNG pulse
son
Any young male person spoken of as a child; an adopted male child; a pupil, ward, or any other young male dependent
son
(Service Order Number): The SON is the number issued by the local exchange carrier to confirm the order for the ISDN service It provides a matching number for cross referencing the order to the phone company
son
The Son is the Source of Reason, LOGOS, in the universe There is only one Son, one Reason, one LOGOS, one Christ (Traditionally, the LOGOS in John 1 1 was translated as "the Word," but the Greek LOGOS can also be translated as "Reason ")
son
The produce of anything
son
the divine word of God; the second person in the Trinity (incarnate in Jesus)
son
Jesus Christ, the Savior; called the Son of God, and the Son of man
son
A male person considered to have been significantly shaped by some external influence
son
Someone's son is their male child. He shared a pizza with his son Laurence Sam is the seven-year-old son of Eric Davies They have a son
son
A male descendant
son
A male descendant, however distant; hence, in the plural, descendants in general
son
the divine word of God; the second person in the Trinity (incarnate in Jesus) a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is
son
A missionary for whom one acted as trainer
son
A male person who has such a close relationship with an older or otherwise more authoritative person that he can be regarded as a son of the other person
son
A familiar address to a male person from an older or otherwise more authoritative person
son
a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is"
son
feelings Some people use son as a form of address when they are showing kindness or affection to a boy or a man who is younger than them. Don't be frightened by failure, son
son
A man, especially a famous man, can be described as a son of the place he comes from. New Orleans's most famous son, Louis Armstrong. sons of Africa
son
A male child, a boy or man in relation to his parents; ones male offspring
Türkçe - Türkçe
Sonu, sınırı olmayan, çok
Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan
Sınırları olmayan
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik)
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi: "Seninle arkadaşlığımız sonsuz olacak."- M. Yesarî. Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan
Sonu ve sınırı olmayan şey
Sonu, sınırı olmayan, çok: "İçimdeki ülkede bu ordu insanlarına karşı sonsuz bir sevgi ve minnet var."- R. E. Ünaydın
tükenmez
(Osmanlı Dönemi) BÂKİ
sonsuz küçük
Sıfıra eşit olmamak şartıyla, herhangi bir sayıdan daha çok sıfıra yakın olabilen değişken
Son
münteha
Son
nihayet

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

son
(Osmanlı Dönemi) ahir
son
En arkada bulunan
son
Artık ondan ötesi veya başkası olmayan
son
Artık ondan ötesi veya başkası olmayan: "Son altı karıncayı Kadırga meydanında birkaç yıl evvel görmüştüm."- H. A. Yücel
son
Olum
son
En son, bitiş nihayet
son
Ses gürlüğü birimi
son
Levent Kırca'nın yönettiği bir film
son
Olanca
son
Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet
son
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı: "Gündüzün son ışıklarıyla beraber sanki odadan eşya da çekiliyordu."- P. Safa
son
"- M
son
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
son
Plasenta
son
Etene
son
Olum. Olanca: "Son kuvvetiyle: Ya Ali! diye bağırdı
son
Etene, eş, döl eşi, meşime, plasenta
İngilizce - Türkçe

sonsuz teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

son
oğul

O, oğullarına kötü davrandı. - He behaved badly to his sons.

O, oğullarının her birine para verdi. - He gave money to each of his sons.

son
erkek evlat.oğul
son
mahdum
son
ibn
son
oğlu

Benim bir oğlum ve bir de kızım var. Oğlum New York'ta ve kızım da Londra'da. - I have a son and a daughter. My son is in New York, and my daughter is in London.

Küçük oğlum araba sürebiliyor. - My little son can drive a car.

son
erkek evlât

Tom bana onun için bir erkek evlat gibi olduğumu söyledi. - Tom told me I was like a son to him.

Tom bana bir erkek evlat gibi. - Tom is like a son to me.

son
çocuk

Karısı ona iki kızı ve bir erkek çocuk doğurdu - His wife bore him two daughters and a son.

Bir çocuk bir şarkıdan daha çabuk ne öğrenir? - What will a child learn sooner than a song?

son
evladım
son
oğlum

Oğlumuz savaşta öldü. - Our son died during the war.

Benim bir oğlum ve bir de kızım var. Oğlum New York'ta ve kızım da Londra'da. - I have a son and a daughter. My son is in New York, and my daughter is in London.

son
son of a gun it kırıntısı
son
{i} oğul, erkek evlat
son
Hazreti İsa
son
piç oğlu piç
son
Hay Allah
son
it oğlu it
sonsuz