foot

listen to the pronunciation of foot
İngilizce - Türkçe
ayak

Polisler Tom'un yatak odası penceresinin dışında herhangi bir ayak izi bulamadılar. - The police couldn't find any footprints outside Tom's bedroom window.

Masanın üstünde bir kedinin ayak izleri var. - There are footprints of a cat on the table.

giy/öde
{i} (dağ/tepe için) dip
oturak
alt

Onlar masa altından ayakla birbirlerini taciz ediyorlardı. - They were playing footsie under the table.

Dipnotlar sayfanın alt kısmındadır. - The footnotes are at the bottom of the page.

0,3048 m
3048 m
(Askeri) altabaso yakası
ayakucu
dip

Dipnotlar sayfanın alt kısmındadır. - The footnotes are at the bottom of the page.

Sayfa beşteki dipnota bakın. - See the footnote on page 5.

(hesabı) ödemek
etek

Kilise, tepenin eteklerinde. - The church is at the foot of the hill.

Askerler şafaktan önce tepenin eteklerine geldi. - The soldiers got to the foot of the hill before dawn.

bir şeyin aşağı kısmı
30 cm.lik uzunluk ölçüsü
30,48 santimetrelik uzunluk ölçüsü birimi
gitmek

İstasyona yürüyerek gitmek bir saat sürer. - It takes an hour to get to the station on foot.

Buradan senin evine yürüyerek gitmek ne kadar sürer? - How long does it take from here to your house on foot?

{i} fut (30,4 cm.). I wouldn't touch that with a ten-foot pole
seyretmek foot a measure dans etmek
foot the bill hesabı ödemek
{f} ayak kısmını örmek
yol almak
(Askeri) FUT, AYAK: Bir yardanın üçte biri olan uzunluk ölçüsü. Birden fazlası "feet" şeklinde yazılır
{f} çıkarmak
{f} ödemek
{i} adım

Keşke bu eve adım atmasaydım! - I wish I'd never stepped foot in this house!

Adımları duyar duymaz onun kim olduğunu biliyordum. - The moment I heard the footsteps, I knew who it was.

oynamak

Yarın futbol oynamak istiyor muyuz? - Do we want to play football tomorrow?

Bizimle futbol oynamak ister misin? - Do you want to play football with us?

{i} (karyolanın) ayakucu
{i} piyade birliği
(Tıp) (feet). (11). Ayak, pes
foot it yaya gitmek
{i} piyade
{i} uyak
{f} hesaplamak
bir uzunluk birimi (a.b.d.'de 1866'dan beri kullanılan bir uzunluk birimi olup yard'ın 1/3'üne ve metrenin tam olarak 1200/3937 (0.3048)'ine eşittir)
{i} etek (dağ)
up ile yekununu çıkarmak
yaya yürümek
{ç} feet (fit)
etek dağ
son

Okuldan sonra futbol oynamak eğlencelidir. - It is fun playing football after school.

17 yaşındayken, futbol oynarken kendimi yaraladım. Birisiyle çarpıştım ve bunun sonucu olarak dişlerimden bazılarını kırdım. - When I was 17, I injured myself playing football. I collided with someone and as a result of this I broke some of my teeth.

(Hayvan Bilim, Zooloji) hayvan ayağı
ayag
fut
feet
fit

John çok uzun boylu. O, yaklaşık yedi fit duruyor. - John is very tall. He stands about seven feet.

Tom'un atışı hedefi iki fitle ıskaladı. - Tom's shot missed the target by two feet.

footed
{s} ayaklı
feet
(İnşaat) ayaklar

Hapishaneden çıktığımda, Tom tekrar ayaklarımın üstünde durmama yardımcı oldu. - When I got out of prison, Tom helped me get back on my feet.

Bir çalışma ile ulaşılan sonuç ayaklarının pis koktuğunu düşünen insanların kötü kokan ayakları vardır; ayaklarının kötü kokmadığını düşünen insanların yoktur. - The conclusion reached by a study is People who think their feet are smelly, have smelly feet; people who think they aren't, don't.

foot and mouth disease
şap hastalığı
foot fault
(Spor) ayak hatası
foot health
(Tıp) ayak sağlığı
foot it
(deyim) yürümek
foot it
(deyim) yayan gitmek
foot pain
(Tıp) ayak ağrısı
foot pump
(Otomotiv) ayak pompası
foot spar
(Askeri) farş tahtaları
foot switch
pedal
foot switch
(Bilgisayar,Teknik) ayak anahtarı
foot brake
ayak eğleci
foot bridge
yaya köprüsü
foot doctor
ayak doktoru
foot locks
etek yapağısı
foot locks
bacak yapağısı
foot loose
bağsız
foot passenger
yaya yolcu
foot rot
portakal ağacında olan bir hastalık
foot rule
bir kadem boyunda cetvel
foot screw
taban vidası
foot screw
ayak vidası
foot soldier
piyade neferi
foot soldier
piyade eri
foot stone
taban taşı
foot stone
temel taşı
foot the bill
ödemek
foot the bill
para sökülmek
foot-and-mouth disease
şap hastalığı
foot-candle
ayak-mum
foot-lambert
futlambert
foot-lambert
ayak-lambert
foot-pound
ayak-libre
foot-rail
yassı tabanlı ray
foot-ton
ayak-ton
foot ball
ayak topu
foot binding
ayak bağlayıcı
foot bridge
ayak köprü
foot by foot
tarafından ayak ayak
foot candle
ayak mum
foot care
ayak bakımı
foot dive
ayak dalış
foot dragging
ayak sürükleyerek
foot fetish
ayak fetiş
foot job
ayak iş
foot lights
ayak ışıkları
foot long
ayak uzun
foot mark
ayak işareti
foot note
dipnot
foot notes
dipnotlarinin
foot of
ayak
foot of the cliff
uçurumun ayak
foot path
patika
foot rag
ayak paçavra
foot screw
ayak vidasi, taban vidasi
foot soak
emmek ayak
foot sole
Ayak tabanı
foot steps
ayak
foot stitching
(Tekstil) Gaze dikişi
foot stone
taban taşı, temel taşı
foot the bill
k. dili parasını vermek
foot valve
taban valfı, taban supabı
foot wall
ayak duvarı, taban duvarı
foot well
Ayak iyi
foot-candle
ayak mum
foot board
ayak paneli
foot brake
ayak freni
foot bridge
yayalara özgü köprü
foot bridge
(Askeri) İZ KÖPRÜ: Dar ve akıntısı az sulardan piyadelerin geçmesine elverişli basit köprü
foot dragging
bahane ile oyalama
foot dragging
ayak sürüme
foot fault
oyunda hata (tenis)
foot guard
ayak koruması
foot it
yaya gitmek
foot it
dans etmek
foot it
yürüyerek gitmek
foot it
tepmek
foot operated
ayakla çalışan
foot operation
(Tekstil) ayakla işletme
foot path
yaya kaldırımı
foot plate
taban levhası
foot plate
ayak plakası
foot pools
spor toto
foot rest
ayak dayama yeri
foot rope
(Askeri) marsipet
foot rule
cetvel
foot rule
ölçü
foot rule
ayar
foot rule
bir ayaklık cetvel
foot the bill
hesabı ödemek
foot the bill
parasını vermek
foot traffic
yaya trafiği
foot up
çıkarmak
foot up
hesaplamak
foot up to
(Fiili Deyim ) -e varmak , yekün tutmak
foot valve
taban supabı
foot valve
taban vanası
foot valve
dip vanası
foot valve
taban valfı
foot wall
topuk duvarı
foot wall
ayak duvarı
foot wall
(İnşaat,Madencilik) taban duvarı
feet
ayak

Ayakkabıların çok küçük olduğu için ayakların şişmiş. - Your feet are swollen because your shoes are too small.

Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular. - After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.

feet
i., çoğ., bak. foot
feet
foot ölçüsü
feet
(Askeri) FİT: Bir yardanın üçte biri olan uzunluk ölçüsü. Bir fit 30.48 santimetre kabul edilir ve yazıda rakamın üzerine (') işareti kullanarak belli edilir
footing
(Politika, Siyaset) düzey
footing
sömel
footing
dayanak
footing
(İnşaat) köprü ayağı
footing
pabuç
footing
ara
feet
foot
footing
(yeni bir çevreye/işe/vb.) giriş
footing
temel
footing
esas
footing
basılan yer
footing
altlık
footing
ayak izi
footing
karşılıklı ilişki
footing
insan ilişkileri
footing
iz
footing
durum
an foot
bir ayak
feet
feet
feet
30,48 cm
footless
ayaksız
malformed foot, twisted foot
bozuk ayak, bükülmüş ayak
put one´s foot into it/put one´s foot in one´s mouth
pot kırmak, gaf yapmak
feet
(Bilgisayar) çoğul olarak ayak
footed
{s} ayaklı: a four-footed animal dört ayaklı bir hayvan
footed
(sıfat) ayaklı
footing
{i} tutunma noktası
footing
temel ayağı
footing
giy/öde
footing
ayak basacak sağlam yer
footing
ilişki
footing
{i} ayak basacak yer
footing
yer
footing
yekun
footing
hal
footing
on a better footing than ever araları her zamankinden daha iyi
footing
mevki
footing
ilişki/hal/sağlam yer
footless
temelsiz
footless
yararsız
footless
asılsız
footless
budala
footless
diliahmak
foots
{i} telve
foots
{i} tortu
foots
posa
Türkçe - Türkçe
Bir canlının veya eşyanın ayağı
Vücudun belden aşağısı
İngilizce - İngilizce
Foot soldiers; infantry

King John went to battle with ten thousand foot and one thousand horse.

Specifically, a human foot, which is found below the ankle and is used for standing and walking

Southern Italy is shaped like a foot.

The basic measure of rhythm in a poem
The parsing of syllables into prosodic constituents, which are used to determine the placement of stress in languages along with the notions of constituent heads
The foot of a line perpendicular to a given line is the point where the lines intersect
The muscular part of a bivalve mollusc by which it moves or holds its position on a surface
A biological structure found in many animals that is used for locomotion and that is frequently a separate organ at the terminal part of the leg

A spider has eight feet.

A unit of measure equal to twelve inches or one third of a yard, equal to exactly 30.48 centimetres

Most people are less than six feet tall.

The end of a rectangular table opposite the head

The host should sit at the foot of the table.

A short foot-like projection on the bottom of an object to support it

The feet of the stove hold it a safe distance above the floor.

To pay (a bill)
The base or bottom of anything

I'll meet you at the foot of the stairs.

The bottommost part of a typed or printed page
To parse into metrical feet
To use the foot to kick (usually a ball)
The part of a flat surface on which the feet customarily rest

We came and stood at the foot of the bed.

The part of a sewing machine which presses downward on the fabric, and may also serve to move it forward
Travel by walking

There is a lot of foot traffic on this street.

The end of a cigar which is lit, and usually cut before lighting
The end of a billiard or pool table behind the foot point where the balls are racked
The globular lower domain of a protein
In a bryophyte, that portion of a sporophyte which remains embedded within and attached to the parent gametophyte plant

b) sporophyte with foot reduced, the entire sporophyte enveloped by the calyptra, which is ± stipitate at the base.

The bottom edge of a sail

To make the mainsail fuller in shape, the outhaul is eased to reduce the tension on the foot of the sail.

{i} body part located at the end of the leg; unit of length equal to 12 inches or 30.48 cm; bottom or lowest part of something (i.e. stairs, a table, a hill, a page, etc.); end of a bed where a person rests his/her feet; part of a sock or stocking covering a person's foot
{v} to dance, walk, tread, spurn, settle
{n} that on which a thing stands, a step, measure of 12 inches, a measure in poetry, infantry
A short projection on the bottom of a piece of equipment to support it
when a hawk repeatedly grabs and squeezes prey (or the falconer's glove) with it's talons
The part of a human's body below the ankle. Used to stand and walk
Your feet are the parts of your body that are at the ends of your legs, and that you stand on. She stamped her foot again. a foot injury. his aching arms and sore feet. + -footed -footed She was bare-footed. pink-footed geese
Recognized condition; rank; footing; used only in the singular
A foot patrol or foot soldiers walk rather than travelling in vehicles or on horseback. Paratroopers and foot-soldiers entered the building on the government's behalf. see also footing
If someone has to stand on their own two feet, they have to be independent and manage their lives without help from other people. My father didn't mind whom I married, so long as I could stand on my own two feet and wasn't dependent on my husband
a member of a surveillance team who works on foot or rides as a passenger a linear unit of length equal to 12 inches or a third of a yard; "he is six feet tall"
If you never put a foot wrong, you never make any mistakes. When he's around, we never put a foot wrong
The unit of meter that corresponds to the beat There will generally be two or three syllables per foot and one to eight feet per line with the most common being four (tetrameter) or five (pentameter) There are four ways of accenting the syllables within the foot: anapestic, dactylic, iambic and trochaic
"The lower edge of a sail " (Underhill)
If someone puts their foot in it or puts their foot in their mouth, they accidentally do or say something which embarrasses or offends people. Our chairman has really put his foot in it, poor man, though he doesn't know it
To set on foot; to establish; to land
add a column of numbers
The lowest part or base; the ground part; the bottom, as of a mountain or column; also, the last of a row or series; the end or extremity, esp
a foot of a vertebrate other than a human being
The foot of something is the part that is farthest from its top. David called to the children from the foot of the stairs A single word at the foot of a page caught her eye. = bottom head, top
A foot is a unit for measuring length, height, or depth, and is equal to 12 inches or 30.48 centimetres. When you are giving measurements, the form `foot' is often used as the plural instead of the plural form `feet'. This beautiful and curiously shaped lake lies at around fifteen thousand feet He occupies a cell 10 foot long, 6 foot wide and 10 foot high I have to give my height in feet and inches
– the end of the cigar you light Most often it is pre-cut, except in the case of torpedos and perfectos
The terminal part of the leg of man or an animal; esp
{f} attach a foot to; walk; pay (Slang); move with the rhythm; dance on
to foot the bill: see bill foot in the door: see door drag your feet: see drag to vote with your feet: see vote. foot the bill to pay for something, especially something expensive that you do not want to pay for. In measurement, any of numerous lineal measures (commonly 9.8-13.4 in. [25-34 cm]) based on the length of the human foot. It is used exclusively in English-speaking countries. In most countries and in all scientific applications, the foot (with its multiples and subdivisions) has been superseded by the metre. In the U.S. the definition of the foot as exactly 30.48 cm took effect in 1959. See also inch; International System of Units; yard. End part of the leg, consisting of the heel, arch, and toes, on which a person stands. Its major function is locomotion. The human foot cannot grasp and is adapted for running and striding (a step unique to humans that can cover great distances with minimal energy expenditure). Its arched structure helps it support the body's weight. See also podiatry. athlete's foot bird's foot trefoil foot metrical Foot Michael foot and mouth disease white footed mouse leaf footed bug
If you say that someone has one foot in the grave, you mean that they are very old or very ill and will probably die soon
If you get or rise to your feet, you stand up. Malone got to his feet and followed his superior out of the suite He sprang to his feet and ran outside
a member of a surveillance team who works on foot or rides as a passenger
of Buccinum
the bottommost part of a type page or printed page
1 The lower edge of a sail; 2 To move through the water at good speed; 3 To gain boat speed by falling off slightly toward leeward
The equivalent part of an animal's body
pay for something; "pick up the tab"; "pick up the burden of high-interest mortgages"; "foot the bill
It is a median organ arising from the ventral region of body, often in the form of a flat disk, as in snails
A measure of length equivalent to twelve inches; one third of a yard
the foot of a human being; "his bare feet projected from his trousers"; "armored from head to foot"
To seize or strike with the talon
Soldiers who march and fight on foot; the infantry, usually designated as the foot, in distinction from the cavalry
To sum up, as the numbers in a column; sometimes with up; as, to foot (or foot up) an account
a support resembling a pedal extremity; "one foot of the chair was on the carpet"
The bottom of a card, page or book
If you say that someone always falls or lands on their feet, you mean that they are always successful or lucky, although they do not seem to achieve this by their own efforts. He has good looks and charm, and always falls on his feet
To walk; opposed to ride or fly
If someone gets off on the wrong foot in a new situation, they make a bad start by doing something in completely the wrong way. Even though they called the election and had been preparing for it for some time, they got off on the wrong foot
Two or more syllables that together make up the smallest unit of rhythm in a poem For example, an iamb is a foot that has two syllables, one unstressed followed by one stressed An anapest has three syllables, two unstressed followed by one stressed
if associated with inferiority; as, the foot of a hill; the foot of the procession; the foot of a class; the foot of the bed
travel by foot; "he followed on foot"; "the swiftest of foot" any of various organs of locomotion or attachment in invertebrates a support resembling a pedal extremity; "one foot of the chair was on the carpet" the foot of a human being; "his bare feet projected from his trousers"; "armored from head to foot" the lower part of anything; "curled up on the foot of the bed"; "the foot of the page"; "the foot of the list"; "the foot of the mountain" a member of a surveillance team who works on foot or rides as a passenger a linear unit of length equal to 12 inches or a third of a yard; "he is six feet tall" add a column of numbers walk; "let's hoof it to the disco" pay for something; "pick up the tab"; "pick up the burden of high-interest mortgages"; "foot the bill
foot and mouth
foot-and-mouth disease
foot brake
The pedal in a motor car which operates the brakes when depressed by the foot
foot brakes
plural form of foot brake
foot candle
a measure of illuminance (or light intensity) on a surface equal to one lumen per square foot
foot fault
A fault where the server's foot is placed within the court or on the wrong half of the baseline, prior to the ball being hit, resulting in a foul serve
foot faults
plural form of foot fault
foot feed
The accelerator or gas pedal, so called when the throttle control was moved from the column to the floor
foot feeds
plural form of foot feed
foot job
A sexual act where the genitalia are stimulated by someone's feet

Rick continued small talk about motorcycles with Louise. Louise appeared thoroughly engrossed in Rick's discussion of the new Harley Davidson series, while Viv gave her husband a tender foot job under the table. Rick's lids dropped slowly once as he spoke, indicating his pleasure to Viv, but Louise either didn't notice or paid it no mind.

foot jobs
plural form of foot job
foot kiss
A kiss on the foot

Some lovers enjoy giving and/or receiving foot kisses.

foot kiss
A reverential kiss on the footwear of the pope or an extremely revered (notably ruling) prince

A foot kiss leaves no shread of doubt about the utterly unequal protocollary pecking order.

foot lifter
A small object placed under another, vertical object to lift it temporarily
foot lifters
plural form of foot lifter
foot passenger
A passenger on a ferry who does not have a car, or any other form of transport with them
foot rot
athlete's foot
foot rot
A common infection of the hoof of animals such as cattle, sheep and goat
foot rot
A disease of plants, affecting the stalk or the trunk
foot soldier
A soldier who fights on foot; an infantryman
foot soldiers
plural form of foot soldier
foot sweep
Any of several moves used to trip an opponent by forcefully moving one's legs horizontally at the feet or ankles of one's opponent
foot sweeps
plural form of foot sweep
foot trap
The use of the bottom of the foot to control a rolling or low bouncing ball
foot traps
plural form of foot trap
foot-and-mouth disease
A highly contagious and sometimes fatal viral disease that can affect animals with cloven hooves

So Joe starts telling the citizen about the foot and mouth disease and the cattle traders and taking action in the matter and the citizen sending them all to the rightabout and Bloom coming out with his sheepdip for the scab and a hoose drench for coughing calves and the guaranteed remedy for timber tongue.

foot-dragging
The deliberate delaying of obligatory action
foot-in-mouth disease
A tendency to make remarks that are embarrassingly wrong or inappropriate

Maybe you suffer from foot-in-mouth disease, too, at least occasionally. If so, then I expect you've also learned about the remedy.

foot-pound
A unit of work done, or energy expended, when a force of one pound acts through a distance of one foot
foot-pound-second
A unit of mechanical power, equal to that required to raise one pound through a distance of one foot in one second
foot-pound-second
Of or relating to a measurement system that uses the foot as a measure of distance, the pound as a measure of force, and the second as a measure of time. Abbreviations: ft-lb-s, fps, f.p.s
foot-poundal
A unit of work done when by a force of one poundal moves through a distance of one foot
foot-tapping
Having an insistent rhythm; catchy
foot-tapping
A rhythmic tapping of the foot, especially in time to music
foot-note
a note of explanation or comment at the foot of a page or column
foot drop
(Tıp, İlaç) An extended position of the foot caused by paralysis of the flexor muscles of the leg —called also drop foot
foot job
A foot job is much like a handjob, but the foot is used to stimulate the penis in the same way. Mainly people with a foot fetish enjoy this sexual act/contact, although it may be part of general lovemaking as foreplay or mutual masturbation. Some men and women enjoy having their feet touched
foot rot
A degenerative bacterial infection of the feet in certain hoofed animals, especially cattle or sheep, often resulting in loss of the hoof
foot rot
A disease of plants in which the stem or trunk rots at its base
foot switch
A mechanical foot pedal for stopping and starting a tape recorder without the use of hands
foot and mouth disease
a serious disease that kills cows and sheep
foot and mouth disease
{i} contagious viral disease of cattle and other cloven-footed animals marked by vesicular eruptions around the hoofs and mouth
foot binding
Chinese cultural practice in which a young girl's toes were curled under the feet and tightly bound with linen in order to prevent the feet from growing too large (outlawed in 1911)
foot brake
brake that is operated by the foot
foot brake
hydraulic brake operated by pressing on a foot pedal
foot brake
A brake operated by pressure of the foot on a pedal, as in an automobile
foot candle
The amount of illumination produced by a standard candle at a distance of one foot
foot care
Taking special care of your feet to avoid sores and cuts You should check your feet every day, don’t forget your toes! Make sure your socks and shoes fit right People with diabetes have to take special care of their feet because cuts and sores can heal slowly and become bigger problems
foot care
Taking special steps to avoid foot problems such as sores, cuts, bunions, and calluses Good care includes daily examination of the feet, toes, and toenails and choosing shoes and socks or stockings that fit well People with diabetes have to take special care of their feet because nerve damage and reduced blood flow sometimes mean they will have less feeling in their feet than normal They may not notice cuts and other problems as soon as they should
foot cream
medicinal ointment for the feet
foot dragging
intentional stalling or delaying, act of intentionally moving or working slowly
foot drill
military exercise
foot fault
A fault against the server, as in tennis, called for failure to keep both feet behind the base line. a mistake in tennis when the person who serves is not standing behind the line
foot guards
Infantry soldiers belonging to select regiments called the Guards
foot in the door
method used by sales people to prevent a person from shutting a door in their face; try and get involved in something desirable
foot locker
a large strong box that you keep your things in, used especially by soldiers
foot of a mountain
bottom of a hill or mountain
foot pound
A unit of energy, or work, being equal to the work done in raising one pound avoirdupois against the force of gravity the height of one foot
foot poundal
A unit of energy or work, equal to the work done in moving a body through one foot against the force of one poundal
foot print
The area of space taken up by the water heater
foot print
The amount of physical space a component will take up
foot pump
pump that is operated by foot
foot rot
contagious degenerative infection of the feet of hoofed animals (especially cattle and sheep) plant disease in which the stem or trunk rots at the base
foot rule
a ruler one foot long
foot soldier
infantryman, soldier who fights ground battles
foot soldier
fights on foot with small arms
foot soldier
The foot soldiers of a particular organization are people who seem unimportant and who do not have a high position but who do a large amount of very important and often very boring work
foot soldier
an assistant subject to the authority or control of another
foot support
orthopedic device which provides support for the foot
foot switch
A switch placed on the floor and pressed by a musician to do various functions
foot switch
A switch that may turn on and off something or trigger something using the foot to actuate it
foot ton
A unit of energy or work, being equal to the work done in raising one ton against the force of gravity through the height of one foot
foot traffic
people coming and going on foot
foot valve
A check valve placed in the water source below a surface pump It prevents water from flowing back down the pipe and "losing prime" See check valve and priming
foot valve
A special type of check valve located at the bottom end of the suction pipe on a pump This valve opens when the pump operates to allow water to enter the suction pipe but closes when the pump shuts off to prevent water from flowing out of the suction pipe
foot valve
A suction valve or check valve at the lower end of a pipe; esp
foot valve
Installs on end of pump suction pipe to prevent water from draining back to source Includes strainer to minimize suction of debris into pump
foot valve
A valve attached to the bottom of the suction leg of a pump, to prevent water draining from the pipe when the pump is turned off Essential is pumps do not have a permanently flooded suction and are not self priming See non return valve
foot valve
such a valve in a steam-engine condenser opening to the air pump
foot work
moving from place to place, work involving walking; movements made by the feet (in boxing, tennis, etc.)
foot-and-mouth disease
Foot-and-mouth disease or foot-and-mouth is a serious and highly infectious disease that affects cattle, sheep, pigs, and goats. or hoof-and-mouth disease Highly contagious viral disease of cloven-footed mammals (including cattle), spread by ingestion and inhalation. The afflicted animal develops fever and painful blisters on the tongue, lips, other tissues of the mouth, muzzle or snout, teats, and feet. FMD is endemic in many places, and because of its rapid spread and impact on animal productivity, it is considered the most economically devastating livestock disease in the world. It is not a human health hazard. No effective treatment exists; vaccines control epidemics but have not eliminated them. Since the virus can persist, quarantine, slaughter, cremation or burial of carcasses, and decontamination must be rigorous. Strict surveillance has kept North America largely FMD-free since 1929. In early 2001 a major outbreak occurred in the United Kingdom, followed shortly by outbreaks in The Netherlands and France
foot-and-mouth disease
acute contagious disease of cloven-footed animals marked by ulcers in the mouth and around the hoofs
foot-dragging
disapproval Foot-dragging is the action of deliberately slowing down a plan or process. Their bargaining position with America was weakened by their foot-dragging over the Gulf. when someone is deliberately being slow to do something drag your feet
foot-lambert
a former luminance unit equal to one lumen per square foot
foot-loose
free to travel or move about, unconstrained by responsibilities, having no ties
foot-pound
A unit of energy equal to 1 356joules
foot-pound
A unit of energy equal to 1 356 joules
foot-pound
A unit of torque corresponding to a force of one pound acting on a one foot level arm
foot-pound
a unit of work equal to a force of one pound moving through a distance of one foot
foot-pound
The amount of work, in the English system, required to raise a one pound weight a distance of one foot
foot-pound
A measurement of work or energy One foot-pound (ft-lb) is equal to the work done when a constant force of one pound is exerted on a body which moves a distance of one foot in the direction of the force
foot-pound
Work Required to Lift 1 Pound 1 Foot
foot-pound
Energy required to raise a one-pound weight against the force of gravity the distance of one foot A measure of torque Inch-pound is also commonly used on smaller motors An inch-pound represents the energy needed to lift one pound one inch; an inch-ounce represents the energy needed to lift one ounce one inch
foot-poundal
a unit of work equal to a force of one poundal moving through a distance of one foot
foot-slogger
one who advances slowly; one who marches or tramps through mud
foot-ton
2240 foot-pounds
four foot
the space between the rails on a standard gauge railway line

The car came to rest with its front wheels in the four foot of the nearest railway line, the down Leeds line.

four-foot
Alternative spelling of four foot
fossorial foot
foot adapted for digging as in moles
12-foot
The 12-foot diameter circle outermost in the house
8-foot
The 8-foot diameter circle in the house
Hong Kong foot
athlete's foot
US survey foot
A unit of length equal to 1200/3937 meter, used in some states for measuring land
acre-foot
An acre times a foot, about 1233.5 kiloliters
back foot
The batsman's foot closest to the wicket
back foot shots
plural form of back foot shot
board-foot
A unit of cubic measure for timber, equal to one foot square by one inch thick
by foot
walking, jogging or running but not in a vehicle or on the back of an animal
crow's foot
A triangular embroidery stitch
footing
A relative condition; state

Lived on a footing of equality with nobles. Thomas Babington Macaulay.

footing
A standing; position; established place; basis for operation; permanent settlement; foothold

As soon as he had obtained a footing at court, the charms of his manner . . . made him a favorite. Thomas Babington Macaulay.

footing
A footprint or footprints; tracks, someone's trail

A man must doe as some wilde beasts, which at the entrance of their caves, will have no manner of footing seene.

footing
A tread; step; especially, measured tread

Hark, I hear the footing of a man. Shakespeare.

footless
Without feet

The snake is a footless creature.

front foot shot
A shot played by the batsman with most of his weight on the front foot
hand and foot
A card game, similar to canasta, using two packs of cards
ice foot
the ledge of ice that forms along Arctic shorelines
my foot
Indicates disapproval, disregard, disdain, disgust or disbelief

Aerodynamics, my foot! The thing drives like a billboard.

not touch something with a ten foot pole
To be unable (perhaps figuratively) to approach something or someone

the stock's gone up from nothin' out o' sight. You couldn't tech that stock with a ten-foot pole!.

on the back foot
In a defensive posture; off-balance
on the front foot
In a dominant position
polt-foot
Having a distorted foot, or a clubfoot or clubfeet
put a foot wrong
To make a mistake
put one foot in front of the other
To walk, decomposed to stress the fundamentality of the task
put one's best foot forward
To show oneself in the best or most positive way possible; to make a favorable impression

Try to put your best foot forward at all times during a job interview.

put one's foot down
To make a car go faster, accelerate
put one's foot down
To insist, demand, or refuse

I finally put my foot down and demanded to talk to someone in charge.

put one's foot in it
To make a mistake in public, or a social blunder, that is embarrassing, or offensive
put one's foot in one's mouth
To misspeak; to say something embarrassing or wrong

I really put my foot in my mouth during the interview.

rabbit foot
Alternative form of rabbit's foot
rabbit-foot
Alternative form of rabbit's foot
set foot
To step onto

After the boat capsized, I thought that I would never set foot on dry land again.

square foot
A unit of area (abbreviation sq ft or sq. ft. or ft2) equal to the area of a square the sides of which are each one foot long
stocking-foot
The part of socks, stockings, hosiery, or other flexible footwear that surrounds the foot

I gave her a shilling. She put it into an old stocking-foot which she took out of her pocket, and having tied it round and returned it, she told me to hold out my hand. I did. She arched her face to the palm, and pored over it without touching it.

ten foot pole
See not touch something with a ten foot pole
the boot is on the other foot
Alternative form of the shoe is on the other foot
wait on someone hand, foot and finger
Alternative form of wait on hand and foot
wait on someone hand, foot, and finger
Alternative form of wait on hand and foot
whorl foot
In furniture, a foot that takes the form of a scroll at the end that rests on a shoe. A French design, the whorl foot was first seen on furniture in the mid-18th century and also called a scroll foot
feet
{n} of foot
footed
{a} shaped in the foor, danced, walked, trod
footing
{n} foundation, dance, tread, road, entrance, settlement, lace
Feet
dogs
Feet
fete
The foot
podium
feet
More than one foot A foot is a unit of measurement used primarily in the United States 1 foot equals 30 48 centimeters
feet
Fact; performance
feet
ft
feet
Terminal part of the leg
feet
irregular plural of foot
feet
A horse's hooves must be able to withstand a great deal of pressure At full speed, a 1,000-pound (500kg) Thoroughbred will place the equivalent of 100 times the force of gravity on each hoof with every stride, so it is essential that the foot be shaped properly to withstand this concussion and to dissipate the shock of impact Consider the proportion, substance and size of the hoof The underside of the hoof should have a round, slightly oval shape, with some depth Look for balanced feet on both sides, or symmetry Avoid misshapen, dished or cracked feet - these issues will lead to a higher farrier bill
Türkçe - İngilizce
feet
foot ölçüsü
feet
foot hesabıyla ölçü
footage
foot ölçüsü
footage
feet
feet
foot

  Türkçe nasıl söylenir

  fût

  Zıt anlamlılar

  lid, top

  Telaffuz

  /ˈfo͝ot/ /ˈfʊt/

  Etimoloji

  [ 'fut ] (noun.) before 12th century. From Old English fōt, from Proto-Germanic *fōts (compare West Frisian foet, Dutch voet, German Fuß), from Proto-Indo-European *pṓd- (compare Hittite pata, Latin pēs (genitive pedis), Tocharian A pe, B pai, Lithuanian pāda (“sole (foot)”), Russian под (pod, “ground”), Ancient Greek πούς (poús) (genitive ποδός (podós)), Armenian ոտն (otn), Sanskrit पद् (pád)).

  Videolar

  ... the colorful little houses at the foot of the citadel ...
  ... shoot ourselves in the foot and our users in the process. ...

  Günün kelimesi

  bricolage