endless

listen to the pronunciation of endless
İngilizce - Türkçe
sonsuz

Onun sonsuz aşkına katlanamıyorum. - I cannot bear her endless love.

Zamanın sonu yoktur. Sonsuzdur - Time has no end. It's endless.

{s} bitmek bilmeyen
sonrasız
ucu bucağı olmamak
nihayetsiz
uçsuz
bitmek tükenmek bilmeksizin
{s} bitmez tükenmez
{s} daimi
{s} uçsuz bucaksız
sonu olmayan endlesslydurmadan
{s} ölümsüz
{s} ebedi
endlessnesssonsuzluk
devamlılık
hiç bitmeyen
sonu olmayan
bucaksız
end
son

Yakın gelecekte, AIDS'e son verebileceğiz. - In the near future, we will be able to put an end to AIDS.

Uluslararası dil Esperanto, 1887'nin sonlarında herkese gösterildi. - The international language Esperanto appeared in public at the end of 1887.

end
son vermek

Ben tartışmaya bir son vermek istiyorum. - I want to put an end to the quarrel.

Onların hararetli tartışmaya bir son vermek için boşuna uğraştı. - He tried in vain to put an end to their heated discussion.

end

NASA Galileo'nunkine benzeyen jeneratörler taşıyan 22 uzay uçuşunun üçünün kazayla sonuçlandığını söylüyor. - NASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.

Evde gevşek uçları sabitledikten sonra, marangoz ressamın işe başlaması için onay verdi. - After tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.

end
sona ermek

Öyle sona ermek zorunda değil. - It doesn't have to end like that.

Bir rüyayı yaşıyorsun ve rüya sona ermek üzere. - You are living a dream, and the dream is about to end.

end
bitmek

Tatil bitmek üzeredir. - The vacation is close to an end.

Hastane inşaatı bitmek üzere. - The construction of the hospital is about to end.

end
son bulmak
end
sona erdirmek

Fadıl evliliği sona erdirmek istedi. - Fadil wanted to end the marriage.

Terörü ekonomi ile sona erdirmek en akıllıca politikaydı. - Bringing terrorism to an end via the economy was a most wise policy.

end
{f} bitirmek

Bu kavgayı bitirmek istiyorum. - I'd like this fight to end.

Hakem maçı bitirmek için düdüğünü çaldı. - The referee blew his whistle to end the match.

endless saw
şerit testere
endless loop
sonsuz döngü
endless story
yılan hikâyesi
endless rope haulage
sonsuz halatli taşıma
endless screw
sonsuz vida
endless belt
sonsuz bant
endless belt
(Tekstil) sonsuz kayış
endless blanket
(Tekstil) sonsuz blanket
endless chain
sonsuz zincir
endless question
kabir suali
endless rope haulage
sonsuz halatlı taşıma
endless screw
nihayetsiz dişli
endless story
yılan hikayesi
endless track
sonsuz palet
endless track
sonsuz tırtıl
end
{i} taraf

Tom havuzun sığ tarafına doğru köpekleme yüzdü. - Tom dog paddled toward the shallow end of the pool.

Bu aptallık tarafından sonsuz bir şekilde rahatsız oluyorum. - I'm getting endlessly annoyed by this foolishness.

endlessly
durmaksızın
end
{i} sonuç

Barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. - The peace talks ended in failure.

Herkes için aşikardır ki, evlilik er ya da geç ayrılmayla sonuçlanır. - It was obvious to everyone that the marriage would sooner or later end in divorce.

end
{f} son ver

Bu tartışmaya son verdik. - We ended this discussion.

Ben tartışmaya bir son vermek istiyorum. - I want to put an end to the quarrel.

end
ölmek

Sonunda ölmek istemiyorum. - I don't want to end up dead.

end
akıbet
endlessness
sonsuzluk
endlessness
devamlılık
end
kalıntı
end
mahvetmek
end
neticelenmek
end
dip

Diplomatik diyalog çatışmayı bitirmeye yardımcı oldu. - Diplomatic dialogue helped put an end to the conflict.

Müzakerelerin amacı, iki ülke arasındaki en kötü diplomatik krizin sona ermesi. - The negotiations are aimed at ending the worst diplomatic crisis between the two countries.

end
hedef

Hedefe giden her yol mübahtır. - The end justifies the means.

Sonunda hedefine ulaştı. - She has finally achieved her end.

end
(Bilgisayar) end
end
(Bilgisayar) bitir

Tayfundan dolayı ebeveynlerim seyahatlarını bir gün erken bitirdiler. - Because of the typhoon, my parents ended their trip one day early.

Hakem maçı bitirmek için düdüğünü çaldı. - The referee blew his whistle to end the match.

end
öldürmek
end
tamam olmak
end
gayesiz
end
bitiş

Bitişi çok daha ilginçtir. - The ending is much more interesting.

İyi bir başlangıç iyi bir bitiş yapar. - A good beginning makes a good ending.

end
(Bilgisayar) dur

Yağmurun durmasını bekleyelim! - Let's wait for the rain to end!

Bir defa şikayet etmeye başladığında asla durmaz. - Once the complaining starts, it never ends.

end
(Bilgisayar) durdur

Kim faturayı ödemeyi durdurdu? - Who ended up paying the bill?

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

end
dikine
end
art

Tom her hafta eşinden belirli bir miktar cep harçlığı alır. Haftanın sonunda artan parayı kumbarasına koyar. - Tom receives a certain amount of pocket money from his wife every week. He puts whatever remains at the end of the week into his piggy bank.

Bu belki artık bir başkasının sorunu olmayabilir. - This may end up being somebody else's problem.

end
işsiz
end
arka

Kimin arkadaşlara ihtiyacı var! Onlar sonunda sana ihanet edeceklerdir sadece. - Who needs friends! They'll just betray you in the end.

Arkadaşlığımızı bitirmeye karar verdim. - I've decided to end our friendship.

end
nihayete ermek
end
kalkmak
end
nokta koymak
end
bitiş noktası
end
mütemadiyen
endlessly
durmadan
endlessly
bitmek tükenmek bilmeksizin
endlessly
sürgit
endlessness
ebedilik
endlessness
başlama
endlessness
ebediyet
end
{i} mec. ölüm, son
end
son kısım
end
amaç

Atom enerjisi barışçıl amaçlar için kullanılabilir. - Atomic energy can be used for peaceful ends.

end
uç çekit
end
son çekit
end
bitim

Dersin bitimine kadar sadece on dakika var. - There are only 10 minutes left until the end of the lesson.

Onlar performansın bitiminden önce ayrıldılar. - They left before the end of the performance.

end
{f} bit

Onların tartışması sonunda berabere bitti. - Their argument eventually ended in a draw.

Ne yazık ki, gıda malzemeleri, kış sonundan önce bitti. - Unfortunately, the food supplies gave out before the end of winter.

end
bitiş çekidi
end
{i} ölüm

Roman bir kahramanın ölümü ile sona erer. - The novel ends with the heroine's death.

Hayatı ölümden ayıran sınırlar azami karanlık ve belirsizdir. Birinin nerede biteceğini ve diğerinin nerede başlayacağını kim söyleyecek? - The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?

end
ucu
end
sonuna kadar

Zaferi sonuna kadar tartıştık. - We disputed the victory to the end.

Patron sekreterine hafta sonuna kadar iyi bir fikirle gelmesini söyledi. - The boss told his secretary to come up with a good idea by the end of the week.

end
sona
end
{i} erek
end
{i} kafa

Kafamız allak bullak olmuş durumda. - We're at our wits' end.

end
(Tekstil) Dokuma kumaştaki tek bir çözgü ipliği
more endless
daha sonsuz
end
yok etmek
end
(Tekstil) 1. uç 2. son
end
{f} sonuca ulaşmak
end
sonuç netice
end
finisaj
end
{i} so
end
{i} izmarit
end
bitme

Tatil bitmek üzeredir. - The vacation is close to an end.

Hastane inşaatı bitmek üzere. - The construction of the hospital is about to end.

end
sonuçlanmak

Yaklaşık olarak her dört evlilikten üçü boşanmayla sonuçlanmaktadır. - About three out of every four marriages end in divorce.

Onun gibi sonuçlanmak istemiyorum. - I don't want to end up like him.

end
encam
end
baş

İyi başlayan iyi biter. - A good beginning makes a good ending.

Sonunda başaracaksın. - You will succeed in the end.

end
finiş
end
(Tıp) Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu
end
tos vuruşu gibi baş başa
end
end onbaş başa
end
end to endsıra ile veya uç uca dizilmiş
end
{i} gaye, amaç; niyet, maksat
end
end for end uçları ters çevrilmiş
end
Son / durdur / bitir
end
meram
end
{i} son, nihayet
end
tam pruvada
end
nihayetlenmek
end
(Tıp) (o) içinde içine
to be endless
ucu bucağı olmamak
İngilizce - İngilizce
having no end
extending indefinitely
{a} that has noend, infinite, continual
If you say that something is endless, you mean that it is very large or lasts for a very long time, and it seems as if it will never stop. They turned into an endless street The war was endless. + endlessly end·less·ly They talk about it endlessly. endlessly long arcades of shops
occurring so frequently as to seem ceaseless or uninterrupted; "a child's incessant questions"; "your perpetual (or continual) complaints"
Without end; having no end or conclusion; perpetual; interminable; applied to length, and to duration; as, an endless line; endless time; endless bliss; endless praise; endless clamor
having the ends united so as to form a continuous whole; "an endless chain" infinitely great in number; "endless waves" tiresomely long; seemingly without end; "endless debates"; "an endless conversation"; "the wait seemed eternal"; "eternal quarreling"; "an interminable sermon
Void of design; objectless; as, an endless pursuit
Infinite; excessive; unlimited
infinitely great in number; "endless waves"
having the ends united so as to form a continuous whole; "an endless chain"
tiresomely long; seemingly without end; "endless debates"; "an endless conversation"; "the wait seemed eternal"; "eternal quarreling"; "an interminable sermon
Without profitable end; fruitless; unsatisfying
having no known beginning and presumably no end; "the dateless rise and fall of the tides"; "time is endless"; "sempiternal truth"
{s} infinite, eternal, having no end
indefinite
endless attempts
infinite attempts; endless efforts
endless chain
ongoing succession or series, continuous progression
endless effort
continuous struggle, ongoing exertion or labour
endless snorts of stupid laughter
hearty and foolish laughter
End
A key that when pressed causes the cursor to go to the last character of the current line
end
A purpose, goal, or aim

For some people, knowledge is a means to an end; for others, it is an end in itself.

end
An ideal point of a graph or other complex
end
A period of play in which each team throws eight rocks, two per player, in alternating fashion
end
The final point of something in space or time

they followed him... into a sort of a central hall; out of which they could dimly see other long tunnel-like passages branching, passages mysterious and without apparent end.

end
One of the two parts of the ground used as a descriptive name for half of the ground
end
: To finish, terminate

Is this movie ever going to end?.

end
Death
end
: To finish, terminate (something or someone)

When your sickness is your soul.

end
The position at the end of either the offensive or defensive line, a tight end, a split end, a defensive end
endlessly
in an endless manner; continuously without limit
endlessness
The state of being endless; eternity or perpetuity
end
Result
end
{v} to come to a conclusion, conclude, finish
end
{n} a design, point, conclusion, event, death
endlessly
{a} incessantly, continually, for ever
endlessness
{n} an endless state or quality, roundness
endlessly
ceaselessly
end
If you say that something bad is not the end of the world, you are trying to stop yourself or someone else being so upset by it, by suggesting that it is not the worst thing that could happen. Obviously I'd be disappointed if we don't make it, but it wouldn't be the end of the world
end
When something happens for hours, days, weeks, or years on end, it happens continuously and without stopping for the amount of time that is mentioned. He is a wonderful companion and we can talk for hours on end
end
You say at the end of the day when you are talking about what happens after a long series of events or what appears to be the case after you have considered the relevant facts. At the end of the day it's up to the Germans to decide
end
atthangamo: annihilation, disappearance; gone to rest, gone out of existence
end
A round of play, in which eight stones are delivered by each team from one end of the sheet When an end is complete, the stones are scored and play proceeds from the other end of the sheet There are usually 10 ends in a game, but an extra end is played if the game is tied
end
In the context of PD diagrams, the end symbol represents the termination of a procedure See also Procedure
end
The other end is one of two places that are connected because people are communicating with each other by telephone or writing, or are travelling from one place to the other. When he answered the phone, Ferguson was at the other end Make sure to meet them at the other end
end
If a situation or event ends in a particular way, it has that particular result. The incident could have ended in tragedy Our conversations ended with him saying he would try to be more understanding Shares ended 1.7 per cent firmer on the Frankfurt exchange
end
be the end of; be the last or concluding part of; "This sad scene ended the movie
end
Either of two players who line up on opposite sides of the offensive or defensive line
end
If you find it difficult to make ends meet, you can only just manage financially because you hardly have enough money for the things you need. With Betty's salary they barely made ends meet
end
{i} completion, termination; purpose, aim; death
end
If something is at an end, it has finished and will not continue. The recession is definitely at an end
end
If a process or person has reached the end of the road, they are unable to progress any further. Given the results of the vote, is this the end of the road for the hardliners in Congress?
end
A portion of a curling game that is completed when each team has thrown eight stones and the score has been decided A game consists of a specific number of ends, usually 6,8 or 10
end
This token is needed to mark the end of a dam specification, a particular reach, a species or stock specification, and equations
end
The Extended National Database is based on a partnership of Welsh SMRs and the RCAHMW that have agreed to exchange core data from their computerised databases
end
{f} bring to a conclusion; complete, finish, conclude; cease
end
That which is sought, or the object of pursuit Aristotle maintains that all our pursuits aim ultimately at ends that are sought or desired intrinsically, i e for their own sakes, and that the greatest of these intrinsic goods is happiness Things sought not for their own sake but for the sake of something else are desired extrinsically or instrumentally, as means
end
The object aimed at in any effort considered as the close and effect of exertion; ppurpose; intention; aim; as, to labor for private or public ends
end
e g , out of the first end thereof, out of the first available funds
end
1 An individual warp yarn in woven fabric 2 An individual pile yarn in tufted carpet 3 A roll end, or short length of carpet; or a remnant The process of penetrating a bundle of fibers comprising a yarn with latex adhesive Proper encapsulation prevents fuzzing or pilling See bundle wrap
end
a final part or section; "we have given it at the end of the section since it involves the calculus"; "Start at the beginning and go on until you come to the end"
end
This statement will terminate the program upon its execution
end
put an end to; "The terrible news ended our hopes that he had survived"
end
be the end of; be the last or concluding part of; "This sad scene ended the movie"
end
If you say that something ends at a particular point, you mean that it is applied or exists up to that point, and no further. Helen is also 25 and from Birmingham, but the similarity ends there
end
one of two places from which people are communicating to each other; "the phone rang at the other end"; "both ends wrote at the same time"
end
The two ends of something long and narrow are the two points or parts of it that are furthest away from each other. The company is planning to place surveillance equipment at both ends of the tunnel A typical fluorescent lamp is a tube with metal electrodes at each end
end
bring to an end or halt; "She ended their friendship when she found out that he had once been convicted of a crime"; "The attack on Poland terminated the relatively peaceful period after WWI"
end
a final state; "he came to a bad end"; "the so-called glorious experiment came to an inglorious end"
end
the end of your tether: see tether to burn the candle at both ends: see candle to make your hair stand on end: see hair a means to an end: see means to be on the receiving end: see receive to get the wrong end of the stick: see stick to be at your wits' end: see wit. closed end trust Land's End open end trust
end
End is used to refer to either of the two extreme points of a scale, or of something that you are considering as a scale. At the other end of the social scale was the grocer, the village's only merchant The agreement has been criticised by extremist groups on both ends of the political spectrum
end
the surface at either extremity of a three-dimensional object; "one end of the box was marked `This side up'"
end
To finish, terminate
end
To put an end to something means to cause it to stop. Only a political solution could put an end to the violence
end
An optional keyword that ends the software object specification in a PSF No value is required
end
If someone ends it all, they kill themselves. He grew suicidal, thinking up ways to end it all
end
To bring to an end or conclusion; to finish; to close; to terminate; as, to end a speech
end
To form or be at the end of; as, the letter k ends the word back
end
If something comes to an end, it stops. The cold war came to an end
end
= Endurance
end
One of the yarns of the worsted warp in a Brussels carpet
end
An offensive lineman on the very end of the line of scrimmage (there are two, one on each end of the line) The ends block defensive linemen to open up holes for the runner, and guard the quarterback On professional teams, the end on the right side is referred to as a 'tight' end, as he lines up close to the tackle The end on the left side is out farther to go out for passes, and is called a wide receiver
end
When a situation, process, or activity ends, or when something or someone ends it, it reaches its final point and stops. The meeting quickly ended and Steve and I left the room Talks have resumed to try to end the fighting + ending end·ing The ending of a marriage by death is different in many ways from an ending occasioned by divorce
end
to not do something anymore -- " started with $5500 and ended with $1750?" (183)
end
A combining form signifying within; as, endocarp, endogen, endocuneiform, endaspidean
end
To come to the ultimate point; to be finished; to come to a close; to cease; to terminate; as, a voyage ends; life ends; winter ends
end
the last section of a communication; "in conclusion I want to say "
end
If you refer to a particular end of a project or piece of work, you mean a part or aspect of it, for example a part of it that is done by a particular person or in a particular place. You take care of your end, kid, I'll take care of mine
end
If you consider something to be an end in itself, you do it because it seems desirable and not because it is likely to lead to something else. While he had originally traveled in order to study, traveling had become an end in itself
end
(football) the person who plays at one end of the line of scrimmage; "the end managed to hold onto the pass"
end
Equivalent Nitrogen Depth, or Equivalent Narcotic Depth Used by Nitrox and Trimix divers The (different) depth at which air would cause as much narcotic effect as the gas you are using at maximum depth For a 14/33 trimix (helium-air), the END is 180 feet where the MOD (maximum operating depth) is 297 feet @ 1 4 ppO2
end
To destroy; to put to death
end
If you say that someone or something ends a period of time in a particular way, you are indicating what the final situation was like. You can also say that a period of time ends in a particular way. The markets ended the week on a quiet note The evening ended with a dramatic display of fireworks
end
Purpose
end
A journey, road, or river that ends at a particular place stops there and goes no further. The road ended at a T-junction
end
If you are thrown in at the deep end, you are put in a completely new situation without any help or preparation. If you jump in at the deep end, you go into a completely new situation without any help or preparation. It's a superb job. You get thrown in at the deep end and it's all down to you
end
An end to something or the end of it is the act or result of stopping it so that it does not continue any longer. The French government today called for an end to the violence I was worried she would walk out or bring the interview to an end Francis fined him two weeks' wages and said: `That's the end of the matter.'
end
These mark an index entry as the beginning or end of a range The index entries must match exactly for MakeIndex to recognize them Example: \sidx[begin]{future}[Cohen, Leonard] \sidx[end]{future}[Cohen, Leonard] will typeset as something like future, Cohen, Leonard, 65--94
end
The end of something such as a period of time, an event, a book, or a film is the last part of it or the final point in it. The £5 banknote was first issued at the end of the 18th century The report is expected by the end of the year You will have the chance to ask questions at the end
end
If an object ends with or in a particular thing, it has that thing on its tip or point, or as its last part. It has three pairs of legs, each ending in a large claw
end
Constant associated with the key code value for the End key (35)
end
Point beyond which no procession can be made; conclusion; issue; result, whether successful or otherwise; conclusive event; consequence
end
A warp end is one warp thread of the prepared warp
end
either extremity of something that has length; "the end of the pier"; "she knotted the end of the thread"; "they rode to the end of the line"
end
Extreme part
end
The real or apparent good for the sake of which an action is undertaken; purpose; goal
end
a piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold a final part or section; "we have given it at the end of the section since it involves the calculus"; "Start at the beginning and go on until you come to the end"
end
A single fiber, strand, roving or yarn being or already incorporated into a product An end may be an individual warp yarn or cord in a woven fabric In referring to aramid and glass fibers, an end is usually an untwisted bundle of continuous filaments
end
Extreme line
end
When sixteen stones have come to rest Similar to an inning in baseball
end
Termination of being; death; destruction; extermination; also, cause of death or destruction
end
Problems in sentence structure of 'begin' and 'case' Frankly speaking, matz have tried to use the variable 'end' several time only to have had a terrible time Then, he examined to change to the grammar with {} for a time, but every time he abandoned it for the part of grammar of 'begin' and 'case' with no beauty To tell the truth, this might be the first reason -SugHimsi
end
A period of play in which each team throws 8 rocks, 2 per player, in alternating fashion
end
a position on the line of scrimmage; "no one wanted to play end"
end
the part you are expected to play; "he held up his end"
end
No end means a lot. Teachers inform me that Tracey's behaviour has improved no end
end
a boundary marking the extremities of something; "the end of town"
end
the point in time at which something ends; "the end of the year"; "the ending of warranty period"
end
That which is left; a remnant; a fragment; a scrap; as, odds and ends
end
A warp yarn This is a 126 end (per inch) fabric
end
The end of a long, narrow object such as a finger or a pencil is the tip or smallest edge of it, usually the part that is furthest away from you. He tapped the ends of his fingers together She let the long cone of ash hang at the end of her cigarette. = tip
end
a piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold
end
a position on the line of scrimmage; "no one wanted to play end" the part you are expected to play; "he held up his end" a piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold a final part or section; "we have given it at the end of the section since it involves the calculus"; "Start at the beginning and go on until you come to the end" the concluding parts of an event or occurrence; "the end was exciting"; "I had to miss the last of the movie" a boundary marking the extremities of something; "the end of town" either extremity of something that has length; "the end of the pier"; "she knotted the end of the thread"; "they rode to the end of the line" the surface at either extremity of a three-dimensional object; "one end of the box was marked `This side up'" one of two places from which people are communicating to each other; "the phone rang at the other end"; "both ends wrote at the same time" (football) the person who plays at one end of the line of scrimmage; "the end managed to hold onto the pass" a final state; "he came to a bad end"; "the so-called glorious experiment came to an inglorious end" the point in time at which something ends; "the end of the year"; "the ending of warranty period" bring to an end or halt; "She ended their friendship when she found out that he had once been convicted of a crime"; "The attack on Poland terminated the relatively peaceful period after WWI" put an end to; "The terrible news ended our hopes that he had survived" have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The symphony ends in a pianissimo" be the end of; be the last or concluding part of; "This sad scene ended the movie
end
the concluding parts of an event or occurrence; "the end was exciting"; "I had to miss the last of the movie"
end
the state of affairs that a plan is intended to achieve and that (when achieved) terminates behavior intended to achieve it; "the ends justify the means"
end
If you end by doing something or end in a particular state, you do that thing or get into that state even though you did not originally intend to. They ended by making themselves miserable They'll probably end back on the streets
end
similar to an inning in baseball One end is complete when all 16 rocks (eight per team) have been thrown to one end A game is usually eight ends, or about two hours Championship games are 10 ends, or about 2 1/2 hours After each end, the score is determined
end
6. If something such as a book, speech, or performance ends with a particular thing or the writer or performer ends it with that thing, its final part consists of the thing mentioned. His statement ended with the words: `Pray for me.' The book ends on a lengthy description of Hawaii Dawkins ends his discussion with a call for liberation The memo ends: `Please give this matter your most urgent attention.'
end
The extreme or last point or part of any material thing considered lengthwise (the extremity of breadth being side); hence, extremity, in general; the concluding part; termination; close; limit; as, the end of a field, line, pole, road; the end of a year, of a discourse; put an end to pain; opposed to beginning, when used of anything having a first part
end
An end is the purpose for which something is done or towards which you are working. The police force is being manipulated for political ends Now the government is trying another policy designed to achieve the same end
end
You can refer to someone's death as their end, especially when you are talking about the way that they died or might die. Soon after we had spoken to this man he had met a violent end
end
Something that is on end is upright, instead of in its normal or natural position, for example lying down, flat, or on its longest side
end
You say in the end when you are saying what is the final result of a series of events, or what is your final conclusion after considering all the relevant facts. I toyed with the idea of calling the police, but in the end I didn't
end
have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The symphony ends in a pianissimo"
end
If you describe something as, for example, the deal to end all deals or the film to end all films, you mean that it is very important or successful, and that compared to it all other deals or films seem second-rate. It was going to be a party to end all parties
end
If a period of time ends, it reaches its final point. Its monthly reports on program trading usually come out about three weeks after each month ends The first figure shows sales for week ending July
endlessly
continuing forever without end; "there are infinitely many possibilities"
endlessly
(spatial sense) seeming to have no bounds; "the Nubian desert seemed to stretch out before them endlessly
endlessly
all the time; seemingly without stopping; "a theological student with whom I argued interminably"; "her nagging went on endlessly"
endlessly
In an endless manner
endlessly
with unflagging resolve; "dance inspires him ceaselessly to strive higher and higher toward the shining pinnacle of perfection that is the goal of every artiste"
endlessly
purposelessly, aimlessly; infinitely, eternally, without end
endlessly
(spatial sense) seeming to have no bounds; "the Nubian desert seemed to stretch out before them endlessly"
endlessness
{i} infiniteness, perpetuality, state of being eternal
endlessness
the property of being (or seeming to be) without end
endlessness
{i} ceaselessness
endlessness
eternalness
endlessness
The quality of being endless; perpetuity
Türkçe - İngilizce

endless teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

end
(Bilgisayar) end
end
sona erdirmek
endless