raise

listen to the pronunciation of raise
İngilizce - Türkçe
kaldırmak

Toplantıda konuşmak isterseniz elinizi kaldırmak zorundasınız. - You have to raise your hand if you want to speak at the meeting.

büyütmek (çocuk)
yükseltmek

Birinin adını daha sonraki kuşaklarda yükseltmek ve böylece birinin ebeveynlerini övmek, bu anne babaya saygının en büyük ifadesidir. - To raise one's name in later generations and thereby glorify one's parents, this is the greatest expression of filial piety.

Tom sesini yükseltmek zorunda değildi. - Tom didn't have to raise his voice.

{f} artırmak
yetiştirmek

Bu, çocukları yetiştirmek için iyi bir yer olurdu. - This would be a good place to raise kids.

Sebzeler yetiştirmek için bu alanı kullanabilir miyim? - Can I use this area to raise vegetables?

{i} artış

Peter ücret artışı için patronuna başvurdu. - Peter applied to his boss for a raise.

Görünüşe göre, biz iki ay içerisinde bir artış alacağız. - Apparently, we'll be getting a raise within two months.

{i} zam

Patronun Tom'a zam vermeyi düşünmesi pek olası değil. - It's unlikely that the boss would consider giving Tom a raise.

Tom zam almayı ummuyordu. - Tom didn't expect to get a raise.

{i} yükselme

O yükselmeyi hak ediyorum. - I deserve that raise.

{i} rampa
{i} çıkıntı
{f} zam yapmak
{i} kabartı

Görme engelli insanlar Braille denilen kabartılmış noktalardan oluşan bir sistem kullanarak, dokunarak okurlar. - Blind people read by touching, using a system of raised dots called Braille.

{f} yol açmak
bir araya getirmek
şardonlamak
(Teknik,Tekstil) tüylendirmek
refetmek
{i} yokuş
(Jeoloji) başaşağı
kaldırmak (yukarı)
(Arılık) koloniyi getiştirmek
maaş zammı

Tom bir maaş zammını hak ediyor. - Tom deserves a pay raise.

Bir maaş zammını hak ediyorsun. - You deserve a pay raise.

miktardaki artma
büyütmek

Bekar bir anne için iki işte çalışmak ve 5 çocuk büyütmekten daha ne zor olabilir? - What's harder than for a single mother to work 2 jobs and raise 5 kids?

Sami'nin karısı çocuğunu yalnız başına büyütmek için ayrıldı. - Sami's wife was left to raise her child alone.

öndürmek
vergin artışı
yükselt

Yardım fonunu yükseltmek için bir araba gezintisine başladılar. - They started a drive to raise a charity fund.

Tom sesini yükseltti. - Tom raised his voice.

yukarı kaldırmak
dikmek
beslemek

Boş ümit beslemek istemiyorum. - I don't want to raise false hopes.

Benim için hayvan beslemek mümkün mü? - Is it possible for me to raise the animal?

toplamak

Aids'li insanlara yardım etmek amacıyla para toplamak için şarkıcılar birlikte şarkı söylediler. - The singers sang together in order to raise money to help people with AIDS.

Sen yardım çalışmaları için fon toplamak zorundasın. - You have to raise funds for the relief work.

inşa etmek
{f} neden olmak
ortaya atmak
{f} kabartmak
{f} son vermek
toplamak besleyip üretmek
ses yükseltmek
{f} karayı görmek
(to) yükseltmek
harekete getirmek
bina etmek
f kaldırmak
{f} (yukarı) kaldırmak: raise a hand el kaldırmak
ayağa kaldırmak
öldükten sonra tekrar diriltmek
{f} yükseltmek, artırmak: raise prices fiyatları yükseltmek. raise one's voice sesini
{f} ruh çağırmak
ref etmek
yetiştirmek (hayvan/ekin)
söylemek
öne sürmek
toplamak (para)
üretmek
ileri sürmek
raise concern
Endişe uyandırmak
raise a hand
el kaldırmak
raise a hue and cry
(deyim) etekleri tutuşmak
raise awareness
bilinçlendirmek
raise awareness
farkındalık yaratmak
raise difficulties
güçlük çıkarmak
raise difficulties
zora koşmak
raise difficulties
engel çıkarmak
raise doubts
şüphe uyandırmak
raise dust
toz kaldırmak
raise dust
tozutmak
raise hell
kıyamet koparmak
raise money
(Ticaret) para toplamak

Aids'li insanlara yardım etmek amacıyla para toplamak için şarkıcılar birlikte şarkı söylediler. - The singers sang together in order to raise money to help people with AIDS.

raise selection
(Bilgisayar) seçileni yükselt
raise the bar
çitayı yükseltmek
raise the bar
çıtayı yükseltmek
raise the blockade
ablukayı kaldırmak
raise the value of
değerini yükseltmek
raise to the bait
(Konuşma Dili) gaza gelmek
raise to the bait
(Konuşma Dili) dolduruşa gelmek
raise up
kaldırmak
raise voice
ses yükseltmek
raise a stink
kıyameti koparmak
raise an objection
itiraz et
raise an objection to
itirazda bulunmak
raise cain
karışıklık çıkarmak
raise cain
kıyameti koparmak
raise hell
kıyameti koparmak
raise hob
altüst etmek
raise sb's hackles
tepesini attırmak
raise the elbow too often
kafayı bulmak
raise up
kaldır
raise up a dust
toz koparmak
raise Cain/hell
kıyameti koparmak
raise Cain/hell/the devil
k. dili 1. kıyameti koparmak. 2. küplere binmek
raise a cheer
Bir alkış zam
raise a fire alarm
Bir yangın alarmı zam
raise a ghost
Bir hayalet zam
raise a pother
bir dert zam
raise a quarrel
Bir kavga zam
raise awareness
Farkındalık yaratmak, bilinçlerdirmek
raise awareness
Bilinçlendirmek, farkındalığı arttırmak
raise concern
endişenizi dile
raise eyebrow
kaş kaldırmak
raise eyebrows
kaşlarını kaldırmak
raise eyes
gözlerini kaldır
raise from seeds
tohumlarından zam
raise hand
elini kaldır
raise hopes in so.
böylece umutlarını artırmak
raise money
Yardım amaçlı para toplamak
raise no ado
hiç uzatmadan zam
raise one's voice
Bir sesi yükseltmek
raise prices
zam
raise questions
Sorular üretmek
raise sb's hackles
birisinin tepesini attırmak
raise snakes
yılan zam
raise so.'s glass to
zam öyle. 'cam s
raise so.'s voice
zam öyle. 'ses s
raise the dead
(deyim) Kıyameti koparmak, ortalığı velveleye vermek, yaygarayı basmak
raise the flag
bayrağı yükseltmek
raise the hell
(deyim) Kıyameti koparmak, ortalığı velveleye vermek, yaygarayı basmak
raise the question
soruyu
raise the rent
kira yükseltmek
raise the roof
(deyim) Çok gürültü yapmak,ortalığı velveleye vermek, kıyameti koparmak, yeri göğü inletmek, bağıra çağıra yakınmak
raise the sails
yelken yükseltmek
raise the value of
i'lâ
raise to the bait
gaza gelmek. "2. golden sonra bütün tribün gaza geldi daha gür bağırmaya başladı. "
raising
kaldırma
raised
{s} kabarık
raised
{s} yükseltilmiş

Otobüs duraklarında yükseltilmiş bordürler zorunlu olmalıdır. - Raised kerbs at bus stops should be mandatory.

raised
yükseltmek
raised
yükselmiş

Otobüs bilet ücretleri yüzde yirmi yükselmiştir. - The bus fares have been raised by 20 percent.

raised
kabartma
raised
kalkık
raising
(Teknik,Tekstil) şardonlama
raising
(Denizbilim) semirtme
raising
(Gıda) kabarma
raising
(Denizbilim) artırma

Onlar vergileri artırmayı tartışacaklar. - They'll debate raising taxes.

Asgari ücreti artırmayı planladıkları doğru mu? - Is it true they're planning on raising the minimum wage?

raising
kendini bilen
raised
mayalanmış
raised
çıkıntılı
raised
{f} yükselt

Banka, kar payını % 20 oranında yükseltti. - The bank has raised its dividend by 20%.

İki yıl önce albay rütbesine yükseltildi. - He was raised to the rank of colonel two years ago.

raiser
yetiştirici
raising
{f} yükselt

Vergileri yükseltmek bu zamanda böyle iyi bir fikir olmayabilir. - Raising taxes may not be such a good idea at this time.

Tom asgari ücreti yükseltmenin kötü bir fikir olacağını düşünüyor. - Tom thinks raising the minimum wage would be a bad idea.

raising
tüylendirme
be raise
yükseltmek olmak
raised
arttır(mak)
raised
büyüttü
raisers
Üreticiye
raises
tutarsa
raising
yükselterek

Araba arkasında bir toz bulutu yükselterek geçti. - The car passed by, raising a cloud of dust behind it.

raised
{s} zamlı
raised
ahçı
raised
{s} mayalı
raised
mayalanmı
raising
{i} kabartma
raising
{i} yükselen
raising
şardon
İngilizce - İngilizce
An increase in wages or salary; a rise

The boss gave me a raise.

To bring up; to grow

Chew with your mouth shut — were you raised in a barn?.

A shoulder exercise in which the arms are elevated against resistance
To extract (a subject or other verb argument) out of an inner clause
A shot in which the delivered stone bumps another stone forward
To exponentiate, to involute

Two raised to the fifth power equals 32.

A bet which increased the previous bet
To respond to an initial bet by increasing the amount required to continue in the hand

John bet, and Julie raised requiring John to put in more money.

To cause to rise

Raise your hand if want to say something.

To create; to constitute (a use, or a beneficial interest in property)

There should be some consideration (i.e. payment or exchange) to raise a use.

To collect

He raises a lot of money for charity.

) into relief and cause to project; "raised edges" multiply (a number) by itself a specified number of times: 8 is 2 raised to the power 3 establish radio communications with; "They managed to raise Hanoi last night" activate or stir up; "raise a mutiny" cause to be heard or known; express or utter; "raise a shout"; "raise a protest"; "raise a sad cry" pronounce (vowels) by bringing the tongue closer to the roof of the mouth; "raise your `o'" put forward for consideration or discussion; "raise the question of promotions"; "bring up an unpleasant topic" bet more than the previous player in bridge: bid (one's partner's suit) at a higher level evoke or call forth, with or as if by magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured wild birds in the air"; "stir a disturbance"; "call down the spirits from the mountain" construct, build, or erect; "Raise a barn" create a disturbance, especially by making a great noise; "raise hell"; "raise the roof"; "raise Cain" raise from a lower to a higher position; "Raise your hands"; "Lift a load" cause to puff up with a leaven; "unleavened bread" collect funds for a specific purpose; "The President raised several million dollars for his college
a vertical or upward inclined drive to connect underground mine levels or to the surface
raise from a lower to a higher position; "Raise your hands"; "Lift a load"
create a disturbance, especially by making a great noise; "raise hell"; "raise the roof"; "raise Cain"
To increase the previous bet
put an end to; "lift a ban"; "raise a siege"
the amount a salary is increased; "he got a 3% raise"; "he got a wage hike"
The act of increasing the amount bet by a prior bettor
a reserved word used in a raise statement to raise a user-defined exception Raise Statement - a simple statement that raises an exception 3 8, 3 9, 4 9, A 1
To bring to a higher condition or situation; to elevate in rank, dignity, and the like; to increase the value or estimation of; to promote; to exalt; to advance; to enhance; as, to raise from a low estate; to raise to office; to raise the price, and the like
put forward for consideration or discussion; "raise the question of promotions"; "bring up an unpleasant topic"
make a further bid in a suit bid by partner
If an event raises a particular emotion or question, it makes people feel the emotion or consider the question. The agreement has raised hopes that the war may end soon The accident again raises questions about the safety of the plant
to make something rise or increase (e g prices, tax rates); or to obtain capital
To be brought up; to mature
To raise the standard of something means to improve it. a new drive to raise standards of literacy in Britain's schools. = improve
the act of raising something; "he responded with a lift of his eyebrow"; "fireman learn several different raises for getting ladders up"
multiply (a number) by itself a specified number of times: 8 is 2 raised to the power 3 establish radio communications with; "They managed to raise Hanoi last night"
move upwards; "lift one's eyes"
to become more -- " and the price was raised 47¢?" (184)
toraise cattle
a draw that raises, or moves, another rock into the house
To make a shot that moves a stone into better scoring position Also, the shot itself
Naqel Sker
bring up; "raise a family"; "bring up children"
give a promotion to or assign to a higher position; "John was kicked upstairs when a replacement was hired"; "Women tend not to advance in the major law firms"; "I got promoted after many years of hard work"
bet more than the previous player in bridge: bid (one's partner's suit) at a higher level evoke or call forth, with or as if by magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured wild birds in the air"; "stir a disturbance"; "call down the spirits from the mountain"
After someone has opened betting in a round, to increase the amount of the bet is to raise For example, if the betting limit is $5 and player A bets $5, player B can fold, call the $5, or raise it to $10 Knowledgeable poker players sometimes get irritated when someone says raise to indicate an opening bet But they usually know what you mean
increase; "This will enhance your enjoyment"; "heighten the tension"
cause to become alive again; "raise from the dead"; "Slavery is already dead, and cannot be resurrected"; "Upraising ghosts"
raise in rank or condition; "The new law lifted many people from poverty"
invigorate or heighten; "lift my spirits"; "lift his ego"
increasing the size of a bet (as in poker); "I'll see your raise and double it" the amount a salary is increased; "he got a 3% raise"; "he got a wage hike" raise the level or amount of something; "raise my salary"; "raise the price of bread" invigorate or heighten; "lift my spirits"; "lift his ego" bring (a surface, a design, etc
cause to puff up with a leaven; "unleavened bread"
cause to assemble or enlist in the military; "raise an army"; "recruit new soldiers"
To exponentiate
lift or elevate, as in: She was so eager to give the answer, she forgot to raise her hand
If you raise a flag, you display it by moving it up a pole or into a high place where it can be seen. They had raised the white flag in surrender
To cause to rise up, or assume an erect position or posture; to set up; to make upright; as, to raise a mast or flagstaff
increasing the size of a bet (as in poker); "I'll see your raise and double it"
pronounce (vowels) by bringing the tongue closer to the roof of the mouth; "raise your `o'"
{i} increase in salary, wage increase
bring (a surface, a design, etc ) into relief and cause to project; "raised edges"
bring a surface, a design, etc
If a person or company raises money that they need, they manage to get it, for example by selling their property or by borrowing. They raised the money to buy the house and two hundred acres of grounds
collect funds for a specific purpose; "The President raised several million dollars for his college
in bridge: bid (one's partner's suit) at a higher level
A vertical or inclined opening, or passageway, driven to connect one mine working space with another at a higher level
If you raise a subject, an objection, or a question, you mention it or bring it to someone's attention. He had been consulted and had raised no objections
To bring an object on the horizon into view
To bring into being; to produce; to cause to arise, come forth, or appear; often with up
establish radio communications with; "They managed to raise Hanoi last night"
bet more than the previous player
cause to be heard or known; express or utter; "raise a shout"; "raise a protest"; "raise a sad cry"
When raising, your are placing enough money on the table to cover the 'call' and also a bit more, which the other players will have to match Generally this would be done when you are confident you have a good hand, which is a possible winner
To bring up from the lower world; to call up, as a spirit from the world of spirits; to recall from death; to give life to
To rouse to action; to stir up; to incite to tumult, struggle, or war; to excite
A raise is an increase in your wages or salary. Within two months Kelly got a raise
multiply (a number) by itself a specified number of times: 8 is 2 raised to the power 3
raise Cain
To behave in a disruptive manner

I seen old Flint in the corner there, behind you; as plain as print, I seen him; and if I get the horrors, I'm a man that has lived rough, and I'll raise Cain..

raise Cain
To cause trouble

If those boys have been out drinking and raising Cain again tonight.

raise a hand
To raise one's arm and hand
raise a hand
To volunteer
raise a stink
To complain; to demand attention or remedy for a problem

If nothing happens when you ask nicely, raise a stink until something gets done.

raise eyebrows
To cause surprise
raise eyebrows
To cause mild disapproval
raise hell
To cause a considerable disturbance
raise one's hand
To dare to question
raise one's hand
To volunteer
raise someone's consciousness
To increase a person's awareness of, and often sympathy for, an issue, cause, or condition

Raised in an Old Left family, I was taught about male chauvinism and thought I knew something about it, but at the beginning of feminism's Second Wave in the 1970's, I concluded that I needed to raise my consciousness.

raise someone's hackles
To anger someone

Every time I hear him talk, he just raises my hackles.

raise the bar
To raise standards or expectations, especially by creating something to a higher standard

Acme's new technology will raise the bar for the entire industry.

raise the flag and see who salutes
To float an idea, (or otherwise do some action) to see what response or controversy (if any) it generates, usually as a preliminary step

Much of the discourse on and the spirit of group interaction have an improvisational flavor: we “float trial balloons” in the groups we belong to or “raise a flag and see who salutes.”.

raise the roof
To cause a commotion, as by boisterous celebrating or loud complaining; to make considerable noise

Jubilant Liberal supporters raised the roof of a Mississauga restaurant after incumbent Albina Guarnieri was swept back into office for her seventh term.

raise the spectre
to cause concern that something unfortunate might happen
raise the stakes
To raise the stakes of a hand of poker

With a royal flush, he decided to raise the stakes.

raise the stakes
to increase in significance or risk

The bank robber decided to take a hostage in order to raise the stakes.

raise unshirted hell
A superlative form of raise hell
raise money
Earn or request money for a project or a charity. "The Boy Scouts are raising money to pay for a trip to China."
raise the bar
(deyim) Shift the goalpost
raise the bar
(deyim) Change the criterion (goal) of a process or competition while still in progress, in such a way that the new goal offers one side an intentional advantage or disadvantage
raise the bar
(deyim) Make a task a little more difficult. (As with raising the bar in high jumping or pole vaulting.)
raise the bar
(deyim) Move the goalpost
raise the roof
(deyim) Make a great deal of noise, especially by cheering
raises
Third-person singular simple present indicative form of raise
raising
Recruitment
raising
Nurturing; cultivation
raising
Elevation
raising
Collection or gathering, especially of money
rais
Same as 2d Reis
raise money
collect money from other contributors
raise up
change the arrangement or position of
raised
leavened usually with yeast; "raised bread"
raised
increased especially to abnormal levels; "the raised prices frightened away customers"; "inflated wages"; "an inflated economy"
raised
higher than the surrounding area or surface
raised
{s} elevated, lifted; projecting, bulging outward
raised
above the surround or above the normal position; "a raised design"; "raised eyebrows"
raised
as distinguished from that made with cream of tartar, soda, etc
raised
past of raise
raised
Lifted up; showing above the surroundings; as, raised or embossed metal work
raised
above the surround or above the normal position; "a raised design"; "raised eyebrows" leavened usually with yeast; "raised bread
raised
Leavened; made with leaven, or yeast; used of bread, cake, etc
raised
embellished with a raised pattern created by pressure or embroidery; "brocaded silk"; "an embossed satin"; "embossed leather"; "raised needlework"; "raised metalwork"
raised
See Raise, v
raised
leavened usually with yeast; "raised bread
raiser
a bridge partner who increases the partner's bid
raiser
someone concerned with the science or art or business of cultivating the soil
raiser
One who, or that which, raises (in various senses of the verb)
raiser
{i} one who elevates, one who lifts; grower, one who cultivates
raiser
A person or thing that raises
raisers
plural of raiser
raises
third-person singular of raise
raising
The operation of embossing sheet metal, or of forming it into cup-shaped or hollow articles, by hammering, stamping, or spinning
raising
present participle of raise
raising
Specifically, the operation or work of setting up the frame of a building; as, to help at a raising
raising
raising someone to be an accepted member of the community; "they debated whether nature or nurture was more important"
raising
the properties acquired as a consequence of the way you were treated as a child increasing in quantity or value; "a cost-raising increase in the basic wage rate
raising
the event of something being raised upward; "an elevation of the temperature in the afternoon"; "a raising of the land resulting from volcanic activity"
raising
{i} elevating; lifting up; recruitment of funds, collecting of money
raising
increasing in quantity or value; "a cost-raising increase in the basic wage rate"
raising
The act of lifting, setting up, elevating, exalting, producing, or restoring to life
raising
the properties acquired as a consequence of the way you were treated as a child
raise