raise

listen to the pronunciation of raise
İngilizce - Türkçe
kaldırmak

Toplantıda konuşmak isterseniz elinizi kaldırmak zorundasınız. - You have to raise your hand if you want to speak at the meeting.

büyütmek (çocuk)
yükseltmek

Yardım fonunu yükseltmek için bir araba gezintisine başladılar. - They started a drive to raise a charity fund.

Tom sesini yükseltmek zorunda değildi. - Tom didn't have to raise his voice.

{f} artırmak
yetiştirmek

Sebzeler yetiştirmek için bu alanı kullanabilir miyim? - Can I use this area to raise vegetables?

Bu, çocuk yetiştirmek için böylesine harika bir yer olurdu. - This would be such a great place to raise kids.

{i} artış

Görünüşe göre, biz iki ay içerisinde bir artış alacağız. - Apparently, we'll be getting a raise within two months.

Peter ücret artışı için patronuna başvurdu. - Peter applied to his boss for a raise.

{i} zam

Tom ve Mary çocuklarını nasıl yetiştirecekleri konusunda her zaman tartışıyorlar. - Tom and Mary are always arguing about how to raise their children.

Tom'un patronundan zam istemeye cesareti yoktu. - Tom didn't have the courage to ask his boss for a raise.

{i} yükselme

O yükselmeyi hak ediyorum. - I deserve that raise.

{i} rampa
{i} çıkıntı
{f} zam yapmak
{f} yol açmak
{i} kabartı

Görme engelli insanlar Braille denilen kabartılmış noktalardan oluşan bir sistem kullanarak, dokunarak okurlar. - Blind people read by touching, using a system of raised dots called Braille.

maaş zammı

Tom bir maaş zammı istedi. - Tom asked for a pay raise.

Bir maaş zammını hak ediyorsun. - You deserve a pay raise.

(Jeoloji) başaşağı
(Arılık) koloniyi getiştirmek
kaldırmak (yukarı)
miktardaki artma
şardonlamak
{i} yokuş
bir araya getirmek
refetmek
(Teknik,Tekstil) tüylendirmek
vergin artışı
toplamak

Projeye kaynak toplamak için yurt dışına gitti. - He went abroad to raise fund for the project.

Sen yardım çalışmaları için fon toplamak zorundasın. - You have to raise funds for the relief work.

inşa etmek
dikmek
öndürmek
büyütmek

Bekar bir anne için iki işte çalışmak ve 5 çocuk büyütmekten daha ne zor olabilir? - What's harder than for a single mother to work 2 jobs and raise 5 kids?

Sami'nin karısı çocuğunu yalnız başına büyütmek için ayrıldı. - Sami's wife was left to raise her child alone.

yükselt

Banka, kar payını % 20 oranında yükseltti. - The bank has raised its dividend by 20%.

Tom sesini yükseltti. - Tom raised his voice.

yukarı kaldırmak
beslemek

Boş ümit beslemek istemiyorum. - I don't want to raise false hopes.

Benim için hayvan beslemek mümkün mü? - Is it possible for me to raise the animal?

ortaya atmak
{f} neden olmak
{f} kabartmak
{f} ruh çağırmak
{f} ayağa kaldırmak
ses yükseltmek
(to) yükseltmek
öldükten sonra tekrar diriltmek
{f} son vermek
{f} (yukarı) kaldırmak: raise a hand el kaldırmak
f kaldırmak
bina etmek
harekete getirmek
toplamak besleyip üretmek
{f} yükseltmek, artırmak: raise prices fiyatları yükseltmek. raise one's voice sesini
{f} karayı görmek
ref etmek
üretmek
yetiştirmek (hayvan/ekin)
ileri sürmek
toplamak (para)
öne sürmek
söylemek
raise concern
Endişe uyandırmak
raise a hand
el kaldırmak
raise a hue and cry
(deyim) etekleri tutuşmak
raise awareness
bilinçlendirmek
raise awareness
farkındalık yaratmak
raise difficulties
engel çıkarmak
raise difficulties
güçlük çıkarmak
raise difficulties
zora koşmak
raise doubts
şüphe uyandırmak
raise dust
toz kaldırmak
raise dust
tozutmak
raise hell
kıyamet koparmak
raise money
(Ticaret) para toplamak

Aids'li insanlara yardım etmek amacıyla para toplamak için şarkıcılar birlikte şarkı söylediler. - The singers sang together in order to raise money to help people with AIDS.

raise selection
(Bilgisayar) seçileni yükselt
raise the bar
çıtayı yükseltmek
raise the bar
çitayı yükseltmek
raise the blockade
ablukayı kaldırmak
raise the value of
değerini yükseltmek
raise to the bait
(Konuşma Dili) dolduruşa gelmek
raise to the bait
(Konuşma Dili) gaza gelmek
raise up
kaldırmak
raise voice
ses yükseltmek
raise a stink
kıyameti koparmak
raise an objection
itiraz et
raise an objection to
itirazda bulunmak
raise cain
kıyameti koparmak
raise cain
karışıklık çıkarmak
raise hell
kıyameti koparmak
raise hob
altüst etmek
raise sb's hackles
tepesini attırmak
raise the elbow too often
kafayı bulmak
raise up
kaldır
raise up a dust
toz koparmak
raise Cain/hell
kıyameti koparmak
raise Cain/hell/the devil
k. dili 1. kıyameti koparmak. 2. küplere binmek
raise a cheer
Bir alkış zam
raise a fire alarm
Bir yangın alarmı zam
raise a ghost
Bir hayalet zam
raise a pother
bir dert zam
raise a quarrel
Bir kavga zam
raise awareness
Bilinçlendirmek, farkındalığı arttırmak
raise awareness
Farkındalık yaratmak, bilinçlerdirmek
raise concern
endişenizi dile
raise eyebrow
kaş kaldırmak
raise eyebrows
kaşlarını kaldırmak
raise eyes
gözlerini kaldır
raise from seeds
tohumlarından zam
raise hand
elini kaldır
raise hopes in so.
böylece umutlarını artırmak
raise money
Yardım amaçlı para toplamak
raise no ado
hiç uzatmadan zam
raise one's voice
Bir sesi yükseltmek
raise prices
zam
raise questions
Sorular üretmek
raise sb's hackles
birisinin tepesini attırmak
raise snakes
yılan zam
raise so.'s glass to
zam öyle. 'cam s
raise so.'s voice
zam öyle. 'ses s
raise the dead
(deyim) Kıyameti koparmak, ortalığı velveleye vermek, yaygarayı basmak
raise the flag
bayrağı yükseltmek
raise the hell
(deyim) Kıyameti koparmak, ortalığı velveleye vermek, yaygarayı basmak
raise the question
soruyu
raise the roof
(deyim) Çok gürültü yapmak,ortalığı velveleye vermek, kıyameti koparmak, yeri göğü inletmek, bağıra çağıra yakınmak
raise the sails
yelken yükseltmek
raise the value of
i'lâ
raise to the bait
gaza gelmek. "2. golden sonra bütün tribün gaza geldi daha gür bağırmaya başladı. "
raising
kaldırma
raised
{s} yükseltilmiş

Otobüs duraklarında yükseltilmiş bordürler zorunlu olmalıdır. - Raised kerbs at bus stops should be mandatory.

raised
{s} kabarık
raised
yükseltmek
raised
kabartma
raised
kalkık
raised
yükselmiş

Otobüs bilet ücretleri yüzde yirmi yükselmiştir. - The bus fares have been raised by 20 percent.

raising
kendini bilen
raising
(Gıda) kabarma
raising
(Denizbilim) artırma

Onlar vergileri artırmayı tartışacaklar. - They'll debate raising taxes.

Asgari ücreti artırmayı planladıkları doğru mu? - Is it true they're planning on raising the minimum wage?

raising
(Denizbilim) semirtme
raising
(Teknik,Tekstil) şardonlama
raised
mayalanmış
raised
çıkıntılı
raised
{f} yükselt

Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? - Do you think that the minimum wage should be raised?

İki yıl önce albay rütbesine yükseltildi. - He was raised to the rank of colonel two years ago.

raiser
yetiştirici
raising
{f} yükselt

Tom asgari ücreti yükseltmenin kötü bir fikir olacağını düşünüyor. - Tom thinks raising the minimum wage would be a bad idea.

Vergileri yükseltmek bu zamanda böyle iyi bir fikir olmayabilir. - Raising taxes may not be such a good idea at this time.

raising
tüylendirme
be raise
yükseltmek olmak
raised
arttır(mak)
raised
büyüttü
raisers
Üreticiye
raises
tutarsa
raising
yükselterek

Araba arkasında bir toz bulutu yükselterek geçti. - The car passed by, raising a cloud of dust behind it.

raised
mayalanmı
raised
{s} mayalı
raised
ahçı
raised
{s} zamlı
raising
{i} yükselen
raising
{i} kabartma
raising
şardon
İngilizce - İngilizce
To collect

He raises a lot of money for charity.

To respond to an initial bet by increasing the amount required to continue in the hand

John bet, and Julie raised requiring John to put in more money.

A bet which increased the previous bet
To bring up; to grow

Chew with your mouth shut — were you raised in a barn?.

A shoulder exercise in which the arms are elevated against resistance
To exponentiate, to involute

Two raised to the fifth power equals 32.

A shot in which the delivered stone bumps another stone forward
To extract (a subject or other verb argument) out of an inner clause
An increase in wages or salary; a rise

The boss gave me a raise.

To cause to rise

Raise your hand if want to say something.

To create; to constitute (a use, or a beneficial interest in property)

There should be some consideration (i.e. payment or exchange) to raise a use.

) into relief and cause to project; "raised edges" multiply (a number) by itself a specified number of times: 8 is 2 raised to the power 3 establish radio communications with; "They managed to raise Hanoi last night" activate or stir up; "raise a mutiny" cause to be heard or known; express or utter; "raise a shout"; "raise a protest"; "raise a sad cry" pronounce (vowels) by bringing the tongue closer to the roof of the mouth; "raise your `o'" put forward for consideration or discussion; "raise the question of promotions"; "bring up an unpleasant topic" bet more than the previous player in bridge: bid (one's partner's suit) at a higher level evoke or call forth, with or as if by magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured wild birds in the air"; "stir a disturbance"; "call down the spirits from the mountain" construct, build, or erect; "Raise a barn" create a disturbance, especially by making a great noise; "raise hell"; "raise the roof"; "raise Cain" raise from a lower to a higher position; "Raise your hands"; "Lift a load" cause to puff up with a leaven; "unleavened bread" collect funds for a specific purpose; "The President raised several million dollars for his college
multiply (a number) by itself a specified number of times: 8 is 2 raised to the power 3
to form by hammering from a flat sheet of metal a container or vessel (see hollowware)
To cause to rise; to bring from a lower to a higher place; to lift upward; to elevate; to heave; as, to raise a stone or weight
If you raise your voice, you speak more loudly, usually because you are angry. Don't you raise your voice to me, Henry Rollins!
When one stone is bumped ahead or advanced by another stone
evoke or call forth, with or as if by magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured wild birds in the air"; "stir a disturbance"; "call down the spirits from the mountain"
establish radio communications with; "They managed to raise Hanoi last night"
bet more than the previous player
A raise is an increase in your wages or salary. Within two months Kelly got a raise
To rouse to action; to stir up; to incite to tumult, struggle, or war; to excite
To elevate in degree according to some scale; as, to raise the pitch of the voice; to raise the temperature of a room
To bring up from the lower world; to call up, as a spirit from the world of spirits; to recall from death; to give life to
To bring an object on the horizon into view
When raising, your are placing enough money on the table to cover the 'call' and also a bit more, which the other players will have to match Generally this would be done when you are confident you have a good hand, which is a possible winner
To bring into being; to produce; to cause to arise, come forth, or appear; often with up
To increase the amount of the bet after the betting has already been opened in a round For example, if the betting limit is $10 and player A bets $10, player B can fold, call the $10, or raise it to $20 Often, an inexperienced player will say "bet" when he means raise or "raise" when he means bet
If someone raises a particular type of animal or crop, they breed that type of animal or grow that type of crop. He raises 2,000 acres of wheat and hay
raise the level or amount of something; "raise my salary"; "raise the price of bread"
cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques; "The Bordeaux region produces great red wines"; "They produce good ham in Parma"; "We grow wheat here"; "We raise hogs here"
to raise the alarm: see alarm to raise your eyebrows: see eyebrow to raise a finger: see finger to raise hell: see hell to raise a laugh: see laugh to raise the roof: see roof. an increase in the money you earn British Equivalent: rise
rose
activate or stir up; "raise a mutiny"
To form by the accumulation of materials or constituent parts; to build up; to erect; as, to raise a lofty structure, a wall, a heap of stones
If you raise the rate or level of something, you increase it. The Republic of Ireland is expected to raise interest rates a raised body temperature. = increase
an upward slope or grade (as in a road); "the car couldn't make it up the rise"
call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy"
If you raise something, you move it so that it is in a higher position. He raised his hand to wave Milton raised the glass to his lips. a small raised platform
To cause to spring up from a recumbent position, from a state of quiet, or the like; to awaken; to arouse
into relief and cause to project; "raised edges"
collect funds for a specific purpose; "The President raised several million dollars for his college"
If you raise money for a charity or an institution, you ask people for money which you collect on its behalf. events held to raise money for Help the Aged
To cause to grow; to procure to be produced, bred, or propagated; to grow; as, to raise corn, barley, hops, etc
Promotion; to move a lying rock further
To cause to arise, grow up, or come into being or to appear; to give rise to; to originate, produce, cause, effect, or the like
a vertical or upward inclined drive to connect underground mine levels or to the surface
To bring together; to collect; to levy; to get together or obtain for use or service; as, to raise money, troops, and the like
construct, build, or erect; "Raise a barn"
{f} elevate, lift; excite, arouse; cause, bring about; grow, cultivate
If you raise yourself, you lift your body so that you are standing up straight, or so that you are no longer lying flat. He raised himself into a sitting position = lift
To increase the strength, vigor, or vehemence of; to excite; to intensify; to invigorate; to heighten; as, to raise the pulse; to raise the voice; to raise the spirits or the courage; to raise the heat of a furnace
A vertical or inclined opening, or passageway, driven to connect one mine working space with another at a higher level
If you raise a subject, an objection, or a question, you mention it or bring it to someone's attention. He had been consulted and had raised no objections
Someone who raises a child looks after it until it is grown up. My mother was an amazing woman. She raised four of us kids virtually singlehandedly. = bring up
in bridge: bid (one's partner's suit) at a higher level
If an event raises a particular emotion or question, it makes people feel the emotion or consider the question. The agreement has raised hopes that the war may end soon The accident again raises questions about the safety of the plant
a draw that raises, or moves, another rock into the house
toraise cattle
to become more -- " and the price was raised 47¢?" (184)
move upwards; "lift one's eyes"
multiply (a number) by itself a specified number of times: 8 is 2 raised to the power 3 establish radio communications with; "They managed to raise Hanoi last night"
the act of raising something; "he responded with a lift of his eyebrow"; "fireman learn several different raises for getting ladders up"
To raise the standard of something means to improve it. a new drive to raise standards of literacy in Britain's schools. = improve
collect funds for a specific purpose; "The President raised several million dollars for his college
to make something rise or increase (e g prices, tax rates); or to obtain capital
make a further bid in a suit bid by partner
Naqel Sker
put forward for consideration or discussion; "raise the question of promotions"; "bring up an unpleasant topic"
To bring to a higher condition or situation; to elevate in rank, dignity, and the like; to increase the value or estimation of; to promote; to exalt; to advance; to enhance; as, to raise from a low estate; to raise to office; to raise the price, and the like
raise Cain
To cause trouble

If those boys have been out drinking and raising Cain again tonight.

raise Cain
To behave in a disruptive manner

I seen old Flint in the corner there, behind you; as plain as print, I seen him; and if I get the horrors, I'm a man that has lived rough, and I'll raise Cain..

raise a hand
To raise one's arm and hand
raise a hand
To volunteer
raise a stink
To complain; to demand attention or remedy for a problem

If nothing happens when you ask nicely, raise a stink until something gets done.

raise eyebrows
To cause mild disapproval
raise eyebrows
To cause surprise
raise hell
To cause a considerable disturbance
raise one's hand
To dare to question
raise one's hand
To volunteer
raise someone's consciousness
To increase a person's awareness of, and often sympathy for, an issue, cause, or condition

Raised in an Old Left family, I was taught about male chauvinism and thought I knew something about it, but at the beginning of feminism's Second Wave in the 1970's, I concluded that I needed to raise my consciousness.

raise someone's hackles
To anger someone

Every time I hear him talk, he just raises my hackles.

raise the bar
To raise standards or expectations, especially by creating something to a higher standard

Acme's new technology will raise the bar for the entire industry.

raise the flag and see who salutes
To float an idea, (or otherwise do some action) to see what response or controversy (if any) it generates, usually as a preliminary step

Much of the discourse on and the spirit of group interaction have an improvisational flavor: we “float trial balloons” in the groups we belong to or “raise a flag and see who salutes.”.

raise the roof
To cause a commotion, as by boisterous celebrating or loud complaining; to make considerable noise

Jubilant Liberal supporters raised the roof of a Mississauga restaurant after incumbent Albina Guarnieri was swept back into office for her seventh term.

raise the spectre
to cause concern that something unfortunate might happen
raise the stakes
to increase in significance or risk

The bank robber decided to take a hostage in order to raise the stakes.

raise the stakes
To raise the stakes of a hand of poker

With a royal flush, he decided to raise the stakes.

raise unshirted hell
A superlative form of raise hell
raise money
Earn or request money for a project or a charity. "The Boy Scouts are raising money to pay for a trip to China."
raise the bar
(deyim) Make a task a little more difficult. (As with raising the bar in high jumping or pole vaulting.)
raise the bar
(deyim) Change the criterion (goal) of a process or competition while still in progress, in such a way that the new goal offers one side an intentional advantage or disadvantage
raise the bar
(deyim) Shift the goalpost
raise the bar
(deyim) Move the goalpost
raise the roof
(deyim) Make a great deal of noise, especially by cheering
raises
Third-person singular simple present indicative form of raise
raising
Collection or gathering, especially of money
raising
Recruitment
raising
Nurturing; cultivation
raising
Elevation
rais
Same as 2d Reis
raise money
collect money from other contributors
raise up
change the arrangement or position of
raised
embellished with a raised pattern created by pressure or embroidery; "brocaded silk"; "an embossed satin"; "embossed leather"; "raised needlework"; "raised metalwork"
raised
as distinguished from that made with cream of tartar, soda, etc
raised
See Raise, v
raised
leavened usually with yeast; "raised bread
raised
Lifted up; showing above the surroundings; as, raised or embossed metal work
raised
past of raise
raised
increased especially to abnormal levels; "the raised prices frightened away customers"; "inflated wages"; "an inflated economy"
raised
above the surround or above the normal position; "a raised design"; "raised eyebrows"
raised
{s} elevated, lifted; projecting, bulging outward
raised
higher than the surrounding area or surface
raised
Leavened; made with leaven, or yeast; used of bread, cake, etc
raised
leavened usually with yeast; "raised bread"
raised
above the surround or above the normal position; "a raised design"; "raised eyebrows" leavened usually with yeast; "raised bread
raiser
One who, or that which, raises (in various senses of the verb)
raiser
someone concerned with the science or art or business of cultivating the soil
raiser
{i} one who elevates, one who lifts; grower, one who cultivates
raiser
A person or thing that raises
raiser
a bridge partner who increases the partner's bid
raisers
plural of raiser
raises
third-person singular of raise
raising
increasing in quantity or value; "a cost-raising increase in the basic wage rate"
raising
the properties acquired as a consequence of the way you were treated as a child
raising
the event of something being raised upward; "an elevation of the temperature in the afternoon"; "a raising of the land resulting from volcanic activity"
raising
present participle of raise
raising
The act of lifting, setting up, elevating, exalting, producing, or restoring to life
raising
Specifically, the operation or work of setting up the frame of a building; as, to help at a raising
raising
the properties acquired as a consequence of the way you were treated as a child increasing in quantity or value; "a cost-raising increase in the basic wage rate
raising
raising someone to be an accepted member of the community; "they debated whether nature or nurture was more important"
raising
The operation of embossing sheet metal, or of forming it into cup-shaped or hollow articles, by hammering, stamping, or spinning
raising
{i} elevating; lifting up; recruitment of funds, collecting of money
raise