rapid

listen to the pronunciation of rapid
İngilizce - Türkçe
{s} hızlı

O, İngilizcede hızlı bir gelişme yaptı. - He has made rapid progress in English.

O heyecanlandığında, gittikçe daha hızlı konuştu. - As he grew excited, he spoke more and more rapidly.

{s} ani

Babaannenin ani ölümünden sonra, büyükbaba hızla yaşlanmaya başladı. - After Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.

(yokuş) dik
ivinti
iti
tez
sıldırım
süratli
(ırmak/vb.) en hızlı akan yeri
yalçın
{s} sarp
dik/hızlı
ivinti yer
{s} dik
{s} seri

Bir bilgisayar çok seri şekilde hesaplayabilir. - A computer can calculate very rapidly.

{s} çabuk

Babanızın çabuk iyileşmesi için isteklerim. - My wishes for your father's rapid recovery.

Baş katip çalışkan bir adam değil fakat üstlerine nasıl yaltaklanacağını bildiği için çabuk ilerliyor. - The chief clerk is not a hardworking man, but gets ahead rapidly because he knows how to curry favor with his superiors.

{s} ışığa hassas (film)
ivinti yeri
kuduruk
birden
rapidly
süratle
rapidly
hızla

Zaman hızla geçti ve iş hiç ilerlemedi. - Time passed rapidly and the work didn't advance at all.

Onun İngilizcedeki yeterliliği hızla gelişti. - Her proficiency in English rapidly improved.

rapid ager
(Teknik,Tekstil) hızlı buharlayıcı
rapid ager
(Teknik,Tekstil) çabuk buharlayıcı
rapid application development
(Bilgisayar) hızlı uygulama geliştirme
rapid change
hızlı değişim
rapid cycling
(Pisikoloji, Ruhbilim) hızlı döngülü
rapid deployment force
(Askeri) acil intikal kuvveti
rapid eye movement
(Tıp) rem
rapid fire
(Askeri) süratli ateş
rapid hardening
(İnşaat) çabuk katılaşan
rapid hardening
(İnşaat) çabuk sertleşen
rapid reaction force
(Askeri) süratli reaksiyon kuvveti
rapid steamer
(Tekstil) çabuk buharlayıcı
rapid transit
hızlı transit
rapid transit
hızlı ulaşım
rapid climb
çabuk tırmanma
rapid growth
hızlı gelişme
rapid-fire
seri ateşli
rapid-fire
süratle ateş eden
rapid cooling
hızlı soğutma
rapid curing cutback
hızla kur olan katbek asfaltı
rapid development
hızlı bir gelişme
rapid percussion drilling
hızlı vurmalı delme
rapid return to good health
iyi bir sağlık için hızlı dönüş
rapid access
(Elektrik, Elektronik) çabuk erişme
rapid area distribution support (USAF)
(Askeri) hızlı bölge dağıtım desteği
rapid bleaching
(Tekstil) hızlı ağartma, hızlı beyazlatma
rapid charging
(Otomotiv) hızlı doldurma
rapid combustion
hızlı yanma
rapid combustion
kontrolsüz yanma
rapid combustion
hızlı ve kontrolsüz yanma
rapid compaction control
çabuk kompaksiyon kontrolü
rapid deployment
(Askeri) hızlı mevzilenme
rapid deployment force
(Askeri) Çevik kuvvet, acil intikal kuvveti
rapid drawdown
ani boşalma
rapid execution and combat targeting
(Askeri) hızlı icra ve muharebe hedef tespiti
rapid exit taxiway
(Havacılık) hızlı çıkış taksirutu
rapid eye movement sleep
(Tıp) rapid eye movement uyku
rapid eye movement sleep
(Pisikoloji, Ruhbilim) hızlı göz hareketli uyku
rapid feeder
(Arılık) hızlı yemlik
rapid filling
birden dolma
rapid filling
ani dolma
rapid fire
(Askeri) SÜRATLİ ATEŞ: Hafif ateşli silahların veya otomatik silahların ateş hızı. Bu ateş, yavaş ateşten (slow fire) daha çabuk fakat çabuk ateşten (quick fire) daha yavaştır. Ayrıca bakınız: "fire"
rapid fire
seri ateş
rapid fire weapon
(Askeri) SERİ ATEŞLİ SİLAH: Süratli ateş etme kabiliyetinde silah
rapid fire weapon
(Askeri) seri ateşli silah
rapid flow kinetics
(Biyokimya) durgulu akım yöntemi
rapid growth funds
(Ticaret) çok riskli
rapid improvement
hızlı iyileşme
rapid improvement
hızlı düzelme
rapid improvement
hızlı gelişme
rapid needs assessment
acil ihtiyaç tespiti
rapid plunge toward earth
(Havacılık) uçağın yere çakılması
rapid plunge toward earth
(Havacılık) uçağın düşmesi
rapid pressure rise
ani basınç artışı
rapid progress of work
işin çabuk ilerlemesi
rapid query tool
(Askeri) hızlı sorgulama aracı
rapid rate sintering
(İnşaat) yüksek hızda pişirme
rapid reaction force
(Askeri) ÇEVİK KUVVET: Barış zamanında Avrupa Müttefik Komutanlığının dışında yerleşik ve gösterilen varış noktalarına karar gününden belirli zaman içerisinde ulaşmak üzere tahsis edilmiş bölgesel ihtiyat kuvvetlerinin bir hava birimi. ABD yetkilileri "Çevik Kuvvet" terimini, karar gününden itibaren üç gün içerisinde intikal etmek üzere, ABD taahhüdü altındaki Bölgesel İhtiyat Kuvvet birimleri için kullanmaktadırlar
rapid reaction force; Ready Reserve Fleet; Ready Reserve Force
(Askeri) çevik mukabele kuvveti; Hazır İhtiyat Filosu; Hazır İhtiyat Kuvveti
rapid response planning process
(Askeri) ani müdahale planlama süreci
rapid response team
acil müdahale ekibi
rapid sand filter
hızlı kum filtresi
rapid service item
(Askeri) acil ikmal maddesi
rapid service items
(Askeri) ACİL İKMAL MADDELERİ: Teknik hizmet başkanları tarafından ikmalleri top yekün ikmal ekonomisi yararına, bir acelelik esasına göre tertiplenmiş maddeler
rapid slope
dik yokuş
rapid steamer
(Tekstil) çabuk buharlıyıcı, hızlı buharlayıcı
rapid support unit; rear support unit; remote switching unit
(Askeri) ani destek birliği; geri destek birliği; uzaktan anahtarlama birimi
rapid tape designator
(Askeri) süratli teyp müşiri
rapid test method
hızlı deney yöntemi
rapid ultrahigh frequency (UHF) satellite communications
(Askeri) çok yüksek frekans uydu muhaberesi
rapid wear
hızlı aşınma
radio direction finder; rapid deployment force
(Askeri) telsiz yön bulucusu; çevik kuvvet
rapidly
çabucak
rapidly
seri bir şekilde
rapidly
hizla
rapidly
hızlıca
rapids
nehrin akıntılı yeri
in rapid succession
süratle
rapidly
hızlı hızlı
rapids
hızlı akış
as rapid as
kadar çabuk
rapidity
çabukluk
rapids
ivinti yeri
rapids
çağlarca
as rapid as
gibi çabuk
rapidity
şeriklik
vit, rapid
Hızlı vit
Allied Command Europe Rapid Reaction Corps (NATO)
(Askeri) Avrupa Ani Müdahele Kolordusu Müttefik Komutanlığı (NATO)
make rapid progress
çabuk ilerlemek
rapidity
{i} serilik
rapidity
sürat
rapidity
hız
rapidity
diklik/hız
rapidly
çarçabuk
rapidly
fücceten
rapidness
hız
rapidness
serilik
rapidness
sürat
rapidness
i., bak. rapidity
rapids
suyun en hızlı aktığı yer
rapids
i., çoğ. bir akarsuyun hızla akan türbülanslı kısımları
special psychiatric rapid intervention team
(Askeri) özel psikiyatrik hızlı müdahale timi
with rapid strides
hızlı gelişme içerisinde
İngilizce - İngilizce
Describes a process or concept which occurs quickly
a rough section of a river or stream which is difficult to navigate due to the swift and turbulent motion of the water
having great speed
done or occurring in a brief period of time; "a rapid rise through the ranks"
Very swift or quick; moving with celerity; fast; as, a rapid stream; a rapid flight; a rapid motion
Quick in execution; as, a rapid penman
The part of a river where the current moves with great swiftness, but without actual waterfall or cascade; usually in the plural; as, the Lachine rapids in the St
Advancing with haste or speed; speedy in progression; in quick sequence; as, rapid growth; rapid improvement; rapid recurrence; rapid succession
a part of a river where the current is very fast done or occurring in a brief period of time; "a rapid rise through the ranks" characterized by speed; moving with or capable of moving with high speed; "a rapid movment"; "a speedy car"; "a speedy errand boy
Lawrence
A rapid movement is one that is very fast. He walked at a rapid pace along Charles Street. whether the Tunnel will provide more rapid car transport than ferries + rapidly rap·id·ly He was moving rapidly around the room = quickly + rapidity ra·pid·ity The water rushed through the holes with great rapidity. = speed. happening or done very quickly and in a very short time fast, quick quick (rapidus , from rapere; RAPE)
characterized by speed; moving with or capable of moving with high speed; "a rapid movment"; "a speedy car"; "a speedy errand boy"
{s} quick, fast, swift
a part of a river where the current is very fast done or occurring in a brief period of time; "a rapid rise through the ranks"
a part of a river where the current is very fast
characterized by speed; moving with or capable of moving with high speed; "a rapid movment"; "a speedy car"; "a speedy errand boy
A rapid change is one that happens very quickly. the country's rapid economic growth in the 1980's the rapid decline in the birth rate in Western Europe. + rapidly rap·id·ly countries with rapidly growing populations = fast + rapidity ra·pid·ity the rapidity with which the weather can change. = speed
{i} section of a river with a swift current
rapid eye movement
Rapid movement of the eyes, characterising REM sleep
rapid fire
Quickly, with minimal time between occurrences

The attorney peppered him with rapid fire questions, barely giving him time to reply.

rapid-fire
Delivered in a rapid continuous stream
rapid-fire
Able to fire bullets in quick succession
Rapid Application Development
set of program development tools that enable programmers to develop software as a system of components that can be updated quickly and easily to adapt to new technologies, RAD (Computers)
Rapid Deployment Force
RDF, military force that can be dispatched quickly to points of military flare-ups
rapid adjustment
quick adaptation to a new place or condition
rapid changes
quick changes, rapid transitions
rapid chess
A form of chess in which all moves must be completed during a fixed time, usually 30 minutes per player
rapid city
a town in southwestern South Dakota in the eastern part of the Black Hills
rapid climb
a rapid rise
rapid development
order of events that happened quickly one after the other
rapid eye movement
REM
rapid prototyping
(Ticaret) The process of creating physical models and solid objects from computer aided design (CAD), stereolithography or other specifications. It normally uses a series of layers to build a physical object, and aims to reduce design cycle time and enable multiple test iterations at lower cost before moving to volume production
rapid prototyping
process of quickly developing experimental models, process of rapidly creating prototypes
rapid transit
Rail or motorbus transit service operating completely separate from all modes of transportation on an exclusive right-of-way
rapid transit
A rapid transit system is a transport system in a city which allows people to travel quickly, using trains that run underground or above the streets. a rapid transit link with the City and London's underground system. An urban passenger transportation system using elevated or underground trains or a combination of both
rapid transit
Rail or motor bus transit service operating completely separate from any other modes of transportation on an exclusive right-of-way
rapid transit
an urban public transit system using underground or elevated trains
rapid transit system
rapid 'transit a system for moving people quickly around a city using trains
rapid-fire
A rapid-fire conversation or speech is one in which people talk or reply very quickly. Yul listened to their sophisticated, rapid-fire conversation
rapid-fire
A rapid-fire economic activity or development is one that takes place very quickly. the rapid-fire buying and selling of stocks
rapid-fire
A rapid-fire gun is one that shoots a lot of bullets very quickly, one after the other. In the back of the truck was a 12.7 millimeter rapid-fire machine gun
rapid-fire
quick fire, fire which occurs in quick succession
rapidity
speed, swiftness; the condition of being rapid
rapidity
A measure of the velocity of a particle in a beam relative to the beam#s axis
rapidity
A measure of velocity relative to the speed of light
rapidly
exponential
Rapidity
rapt
Rapidly
rapide
as rapid as lightning
very quick, very fast; very quickly
rapidity
The quality or state of being rapid; swiftness; celerity; velocity; as, the rapidity of a current; rapidity of speech; rapidity of growth or improvement
rapidity
{i} speediness, swiftness, quickness, quality of being fast
rapidity
speed
rapidity
a rate that is rapid
rapidly
With speed; in a rapid manner
rapidly
quickly, fast, swiftly
rapidly
very quickly and in a very short time
rapidly
with rapid movements; "he works quickly"
rapidly
In a rapid manner
rapidness
{i} speediness, swiftness, quickness, quality of being fast
rapidness
The characteristic of being rapid
rapidness
Quality of being rapid; rapidity
rapids
A part of a stream where the current is moving with a greater swiftness than usual and where the water surface is broken by obstructions, but without a sufficient break in slope to form a water fall, as where the water descends over a series of small steps It commonly results from a sudden steepening of the stream gradient, from the presence of a restricted channel, or from the unequal resistance of the successive rocks traversed by the stream
rapids
Part of a river with fast-moving, shallow water The rocks and roughness of the water make it dangerous or impassible for all kinds of water transportation Canoes are usually carried past rapids on land
rapids
Index Linked Notes issued by Lehman Brothers Holdings Inc
rapids
fast moving water
rapids
{i} section of a river with a swift current
rapids
Reengineering Acquisition, Payment and Information Disposition Systems RAPIDS implements an entirely new automated process for all procurement requests
rapids
plural of rapid
rapids
An area of a river, stream, or course where the current is very rapid and flows around and over various obstacles
rapids
A turbulent and swift-flowing section of a river (rapides)
rapids
Fast-moving water that flows around rocks and boulders in rivers; classified from I to VI according to degree of difficulty navigating
rapids
Rapids are a section of a river where the water moves very fast, often over rocks. His canoe was there, on the river below the rapids. part of a river where the water looks white because it is moving very fast over rocks
rapids
An area of swift current in a stream or river, characterized by standing waves or by boulders and rocks A 0-D, 1-D, or 2-D basic feature
rapids
Steep section of stream with swift current and lots of surface agitation and some waves
rapids
Rough, flowing water in a river or stream
rapids
Real-time Automated Personnel Identification System
Türkçe - İngilizce

rapid teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

rapid eye
(Tıp) rapid eye
Rapid Gastric Emptying
(Tıp) bkz: Dumping Syndrome
rapid eye movement uyku
(Tıp) rapid eye movement sleep
rapid çeliği
(Havacılık) high speed steel
rapid