scan

listen to the pronunciation of scan
İngilizce - Türkçe
{f} taramak
{f} göz atmak
(Ticaret) gözden geçirme
göz gezdirmek
{f} incelemek
(Tıp) skan

Bir bankacılık skandalı Capitol Hill'i baştan başa süpürüyor. - A banking scandal is sweeping across Capitol Hill.

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

süzmek
dizeleri duraklara ayırmak
{f} tara

Bu tarayıcılar giysilerin içini görebilir. - This scanner can see through clothes.

Dürüst olmak zorundayım. Ben bir MRI taraması ilk yaptırdığım zaman biraz sinirliydim. - I have to be honest. I was a little bit nervous the first time I had an MRI scan.

üstünkörü bakmak
şöyle bir göz gezdirmek
{i} tarama

Bu kitabı taramanı istiyorum. - I want you to scan this book.

Dürüst olmak zorundayım. Ben bir MRI taraması ilk yaptırdığım zaman biraz sinirliydim. - I have to be honest. I was a little bit nervous the first time I had an MRI scan.

inceden inceye gözden geçirmek
iyice incelemek
alelacele gözden geçirmek
{f} ekranda görüntülemek
{i} elektronik âletle tarama
{f} vezin ile okumak
(An Image) Taramak (Bir Görüntü)
(Askeri) (ABD SAVUNMA BAKANLIÐI) TARAMA: 1. Bir hava önlemesinde "belirtilen kısmı araştırıp, herhangi bir teması rapor ediniz" anlamında bir terim. 2. Radyasyon hüzmesinin periyodik olarak takip ettiği bir bağlantı
(Tıp) İncelenen organ veya dokuda dağılan radyoaktif izotopun çıkardığı gamma ışınlarından oluşan görüntü (Küçük taneciklerin oluşturduğu mozaik manzarasında örülür)
(Askeri) (ELINT) TARAMA (ELEKTRONİK İSTİHBARAT): Hedef arayan bir elektronik ışının uzaya doğru hareketi. Tarama, antenin hareketi veya lob anahtarlama ile yapılır
{f} görüntülemek
şiirin kurallarına uymak
(isim) elektronik âletle tarama
{f} bakmak
vezin tahlili yapmak
(Askeri) (NATO) TARAMA: Bir elektromanyetik veya akustik aramada da antenin bir tur dönüşü
inceden inceye tetkik etmek
televizyonda bir resmin bütün noktalarından sıra ile geçmek
{f} vezin analizi yapmak
{f} vezne göre okumak
{f} üstünkörü gözden geçirmek
{f} vezin kurallarına uymak
tarama yapmak
(Ticaret) gözden geçirmek
scan now
(Bilgisayar) şimdi tara
scan period
(Askeri) tarama periyodu
scan to
(Bilgisayar) dosyaya tara
scan area
tarama alanı
scan switch
tarama anahtarı
scan statistic
(İstatistik) Tarama istatistiği
scan a disk for viruses
(Bilgisayar,Teknik) bir diskte virüs aramak
scan a disk for viruses
(to) bir diskte virus aramak
scan and fax
(Bilgisayar) tarama ve faks
scan and print
(Bilgisayar) tarama ve yazdırma
scan back
(Bilgisayar) geri tara
scan button
(Bilgisayar) tarama düğmesi
scan control
(Bilgisayar) tarama denetimi
scan database
(Bilgisayar) veritabanında tarama yap
scan failed
(Bilgisayar) tarama başarısız
scan forward
(Bilgisayar) ileri tara
scan image
(Bilgisayar) resim tara
scan inbox
(Bilgisayar) tarayıcı gelen kutusu
scan line
(Askeri) TARAMA HATTI: Tarayıcının tek bir tarama çizgisi tarafından kayıt platformunda oluşturulan hat
scan new
(Bilgisayar) yeni belge tara
scan next track
(Bilgisayar) bir sonraki parçayı tara
scan ocx error
(Bilgisayar) ocx tarama hatası
scan once
(Bilgisayar) bir kez tara
scan options
(Bilgisayar) tarama seçenekleri
scan page
(Bilgisayar) tarama sayfası
scan parameter
(Bilgisayar) tarama parametresi
scan period
(Askeri) TARAMA PERİYODU: Tarama vazifesini tamamlayıp başlama noktasına dönen radar, sonar vb. aletlerce kullanılan zaman
scan quality
(Bilgisayar) tarama kalitesi
scan rate
(Askeri) TARAMA HIZI: Münferit taramaların kayıt edildiği hız
scan required
(Bilgisayar) tarama gerekli
scan side 2
(Bilgisayar) 2 yüzü tara
scan type
(Askeri) TARAMA TİPİ: Radar hüzmesindeki bir nokta tarafında oluşturulan yol; örneğin; dairesel tarama, helezoni tarama, konik tarama, spiral veya sektör tarama
scan using
(Bilgisayar) kullanarak tara
scan/ocr button
(Bilgisayar) tara/ocr düğmesi
begin scan
(Bilgisayar) taramayı başlat
computer scan
bilgisayar taraması
dual scan
(Bilgisayar) çift taramalı
raster scan
(Bilgisayar) satır satır tarama
single scan
(Bilgisayar) tek yönlü tarama
surface scan
(Bilgisayar) yüzey taraması
c scan
c taraması
digital scan converter group
dijital tarama çevirici grubu
linear scan
lineer tarama
linear scan
doğrusal tarama
scanned
{f} gözden geçir
scanning
{f} gözden geçir
scanning
tarama
MR Scan
Mr taraması
Norton security scan
Norton güvenlik taraması
brain scan
beyin tarama
cat scan
(Tıp, İlaç) Bilgisayarlı tomografi ile alınmış görüntü

A CAT scan revealed he had suffered a stroke, causing permanent brain damage.

ct scan
tarama ct
finger scan
parmak tarama
helical scan recording
eğik görüntü saptama
lexicographic scan
tarama lexicographic
pet scan
tarama pet
progressive scan
tarama progressive
scanned
Taranan
scanned
gözden geçirilmiş
scanned
taran
scanning
tarayarak

Dan, Linda'nın günlüğünden düzinelerce sayfayı tarayarak saatler geçirdi. - Dan spent hours scanning dozens of pages of Linda's diary.

scanning
{f} tara

Dan, Linda'nın günlüğünden düzinelerce sayfayı tarayarak saatler geçirdi. - Dan spent hours scanning dozens of pages of Linda's diary.

virus scan
(Bilgisayar) Virüs taraması
c scan
c-taraması
crosshole scan
delikler arası tarama
custom scan resolution
Özel Tarama Çözünürlüğü
depth scan
(Nükleer Bilimler) derinliğine tarama
double scan
cift taramali
dual scan
(double scan) cift taramali
faster scan
(Bilgisayar) daha hızlı tarama
final scan
(Bilgisayar) son tarama
pause scan
(Bilgisayar) taramayı duraklat
preview scan
(Bilgisayar) ön tarama
progressive scan
(Telekom) tek seferde tarama
quality scan
(Bilgisayar) kaliteli tarama
radar scan
(Askeri) RADAR TARAMASI: Bir telsiz frekans huzmesinin bir eko aramak üzere boşluktaki hareketini ifade eder
raster scan
çizgi tarama
scanning
{i} görüntüleme
scanning
{f} gözden geçir: prep.tarayarak
scanning
(Askeri) TARAMA: Bir radar anteni tarafından yayımlanan radyo frekans enerjisinin belirli bir bölgedeki bütün noktalara sıra ile tevcihi
scanning
(Tıp) İncelenen doku veya organda radyoaktif izotop'un çıkardığı gamma ışınlarının görüntü halinde tesbit edilmes.i
sector scan
bölge tarama
sector scan
(Askeri) sektör taraması
sector scan
(Askeri) SEKTÖR TARAMASI: Bir radar anteninin seçilmiş bir açıda sağa-sola bir sektörü kapsayacak şekilde tarama yapması
time to scan the band
(Askeri) banttan görüntüleme zamanı
İngilizce - İngilizce
To fit or conform to a specific meter
To create a digital copy of an image using a scanner
To examine sequentially, part by part
To mount by steps; to go through with step by step
To look about for

He scanned the horizon.

The result or output of a scan

After the scan was done the doctors looked at the images and made a diagnosis.

{v} to examin nicely, canvas, measure
read metrically; "scan verses"
move a light beam over; in electronics, to reproduce an image examine hastily; "She scanned the newspaper headlines while waiting for the taxi"
Term used to describe the computerized images (pictures) generated by CT, MRI, ultrasound, and nuclear medicine studies These might be referred to as a "CT scan," "MR scan," "thyroid scan," "bone scan," and so forth
If a computer disk is scanned, a program on the computer checks the disk to make sure that it does not contain a virus. The disk has no viruses -- I've scanned it already
For observations of two interleaved sources, or one source at several frequencies etc , this is the time between source or configuration changes, typically 1 5 - 10 min, chosen in the hope the phase remains steady during each scan Continuus observations of a single source may be split up into scans for the same reason
Moving to a new document position and in the process providing information about the number of characters skipped and the new document position Requires a scan mask to determine the direction and destination of the scan
To mark off lines of poetry into rhythmic units, or feet, to provide a visual representation of their metrical structure, as illustrated with the following lines from "Verses Supposed to be Written by Alexander Selkirk," by William Cowper (written in anapestic trimeter): I am mon | arch of all | I survey, My right | there is none | to dispute; From the cen | ter all round | to the sea I am lord | of the fowl | and the brute (See also Dipodic Verse, Meter, Rhythm)
vb 1 In television and computer display technologies, to move an electron beam across the inner surface of the screen, one line at a time, to light the phosphors that create a displayed image 2 In facsimile and other optical technologies, to move a light–sensitive device across an image–bearing surface such as a page of text, converting the light and dark areas on the surface to binary digits that can be interpreted by a computer
To examine or capture an image by means of a moving light beam or "flying spot " Scanning technology is used in imaging, optical charcter recognition, as well as in other areas
a contiguous period of time when data is collected under constant, prespecified experimental conditions Measured conditions which cannot be controlled completely enough (pointing) or at all (weather) are captured as data associated parameters
move a light beam over; in electronics, to reproduce an image
The examination of an object or an area of memory(2) to find references, typically as part of tracing Scanning examines memory that has been decided to be non-garbage, to find references to objects that have been condemned
the act of scanning; systematic examination of a prescribed region; "he made a thorough scan of the beach with his binoculars" an image produced by scanning; "he analyzed the brain scan"; "you could see the tumor in the CAT scan" read metrically; "scan verses" make a wide, sweeping search of; "The beams scanned the night sky" move a light beam over; in electronics, to reproduce an image examine hastily; "She scanned the newspaper headlines while waiting for the taxi" examine minutely or intensely; "the surgeon scanned the X-ray" conform to a metrical pattern
{f} convert an object or image into a digital image using an optical scanner (Computers); browse, glance at quickly; examine a body part through the use of medical imaging techniques (Medicine); determine the meter of a verse
obtain data from magnetic tapes; "This dictionary can be read by the computer"
Refers to 1) the effective searchcoil detection width or 2) searchcoil movement over the ground
The act of comparing the source file on the Agent computer and its copy on the Vault Server, and identifying any changes to the file system It is part of the process of synchronizing files See also synchronize
If a line of a poem does not scan, it is not the right length or does not have emphasis in the right places to match the rest of the poem. He had written a few poems. Sid told him they didn't scan
To go over and examine point by point; to examine with care; to look closely at or into; to scrutinize
an image produced by scanning; "he analyzed the brain scan"; "you could see the tumor in the CAT scan"
the process of converting physical images (photographs, text pages and line drawings) to an electronic file format using a scanning device
An operation performed by the sensor and the carriage The image is divided into pixels by scanning
One of several techniques for obtaining pictures of the body's interior without using conventional X-rays Examples include CT scans, MRI scans, radio-isotope scans and ultrasound scans
If people scan something such as luggage, they examine it using a machine that can show or find things inside it that cannot be seen from the outside. Their approach is to scan every checked-in bag with a bomb detector. + scanning scan·ning routine scanning of luggage
The process of turning pages from notebooks, typed documents, and photographs into digital images After images have been digitized, they can be placed on World Wide Web pages A scanner (machine) and scanning software are required
To digitise an image or other non-digital document using a scanner See Scanner
If a picture or document is scanned into a computer, a machine passes a beam of light over it to make a copy of it in the computer. The entire paper contents of all libraries will eventually be scanned into computers Designs can also be scanned in from paper
A scan is a medical test in which a machine sends a beam of X-rays over a part of your body in order to check that it is healthy. He was rushed to hospital for a brain scan
If a radar or sonar machine scans an area, it examines or searches it by sending radar or sonar beams over it. The ship's radar scanned the sea ahead
{i} act of scanning, close examination, scrutinizing look; computerized images created by an optical scanner (Computers); computerized image of the human body created through the use of medical imaging techniques (Medicine)
To digitize a slide, a photograph, or other artwork on a scanner using scanning software so that it can be displayed and edited on a computer
Look, listen, or learn "Scan this, berk," can mean "listen up," "look at this," or "check this out " "Scanning the chant" is learning the latest news
When you scan a place or group of people, you look at it carefully, usually because you are looking for something or someone. The officer scanned the room She was nervous and kept scanning the crowd for Paul He raised the binoculars to his eye again, scanning across the scene
If a pregnant woman has a scan, a machine using sound waves produces an image of her womb on a screen so that a doctor can see if her baby is developing normally
To read to find specific information in the material This may involve glancing over the text and using standard features such as the table of contents, index and glossary
the act of scanning; systematic examination of a prescribed region; "he made a thorough scan of the beach with his binoculars"
examine hastily; "She scanned the newspaper headlines while waiting for the taxi"
When you scan written material, you look through it quickly in order to find important or interesting information. She scanned the advertisement pages of the newspapers I haven't read much into it as yet. I've only just scanned through it. Scan is also a noun. I just had a quick scan through your book again
conform to a metrical pattern
Capturing your photograph digitally You must scan (digitize) your film in order to work on your image in your computer
Specifically Pros
Normal channel scanning in a data acquisition system involves stepping round and reading each input channel in turn The scan will return to the first channel once all the channels have been sampled
examine minutely or intensely; "the surgeon scanned the X-ray"
make a wide, sweeping search of; "The beams scanned the night sky"
to go through with, as a verse, marking and distinguishing the feet of which it is composed; to show, in reading, the metrical structure of; to recite metrically
the process of converting a traditional piece of artwork, like a photograph or logo, to a digital image made up of pixels, dots or squares, where the image can then be used in other computer software programs
  1) The effective searchcoil detection width or 2) The back and forth passing movement of the searchcoil over the ground
To get the meter of the lyrics to agree with the meter of the melody
scan line
A single row of pixels in a raster graphics image
scan line
One of the horizontal lines that compose a raster scanning pattern, as on a television or computer display
Scan Line Interleaving
method of processing computer display data that greatly improves display speed (Computers), SLI
CAT scan
The common acronym for computed axial tomography scan
bone scan
An X-ray of bone taken after injection of radioactive material that accumulates there and reveals its structure
computed axial tomography scan
A medical imaging process involving the use of multiple X-ray images to produce a three dimensional image of internal organs
moisture scan
The use of a mechanical device (capacitance, infrared or nuclear) to detect the presence of moisture within an assembly
pan and scan
The method or practice of adjusting widescreen film images, especially 2.35: 1 or 2.39: 1 aspect ratio, so that they can be shown within the proportions of a 1.33: 1 or 1.78: 1 aspect ratio television screen, by cropping off sides of the original widescreen image, as opposed to letterboxing

Alicia hated the person who had invented pan and scan, since the heightened panning effect aggravated her nausea when watching action movies.

pan and scan
To crop out (a character or object) when performing the pan and scan process, resulting in the deletion of a character or object

On the fullscreen version of Star Wars Episode II, only Anakin and Obi-Wan appear in the scene because Padmé was panned and scanned out.

pan and scan
Formatted to fit within proportions of a 1.33: 1 or 1.78: 1 aspect ratio television screen, with sides of the original widescreen image (especially 2.35: 1 aspect ratio) cropped off

Paul disdained pan and scan DVD releases, always holding out for the widescreen special editions.

pan and scan
To adjust widescreen film images so that they can be shown with standard television aspect ratios by cropping the original image, i.e. using pan and scan methods
pan and scan
A movie recording employing this technology

In the discount bin by the door sat a pile of pan and scans, mostly comedies, that no one would touch.

scanned
Seen, looked at
scanned
Converted to a digital format using a scanner
scanned
Simple past tense and past participle of scan
CAT scan
scanning of organs using an x-ray machine which produces computerized cross-sectional images of the body, CT scan
CAT scan
An image produced by a CAT scanner. Also called CT scan
CT scan
another name for a CAT scan
CT scan
CAT scan, scanning of organs using an x-ray machine which produces computerized cross-sectional images of the body
PET scan
A cross-sectional image produced by a PET scanner. positron emission tomography scan a type of medical test that can produce a picture of areas in your body where cells are very active, for example the brain or where a tumour is growing
Track While Scan
use for Doppler Radar for precise tracking of targets over short ranges, TWS
bone scan
medical examination which produces picture images of bones
brain scan
A scintigram of the brain, used to identify cerebral blood flow and to detect intracranial masses, lesions, tumors, or infarcts. a process in which detailed photographs of the inside of your brain are taken and examined by a doctor
brain scan
medical examination which makes a photographic image of the brain
brain scan
An imaging technique in which a radioactive dye (radionucleide) is injected into the blood stream and then pictures of the brain are taken to detect tumors, hemorrhages, blood clots, abscesses or abnormal anatomy
brain scan
This can be done by using ultrasound, X rays (called CT scan) or magnetic resonance (called MR) to create a picture of the brain in order to gain information about it
brain scan
A radioactive injection (a contrast agent or dye) is given intravenously to the patient The resulting images of the patient's brain, having been taken by the scanner, can show an indication of a possible brain tumor, stroke, or certain other problems
brain scan
test used to determine if cancer has spread to the brain
cat scan
Pictures of structures within the body created by a computer that takes the data from multiple X-ray images and turns them in pictures on a screen The CAT (computerized axial tomography) scan can reveal some soft-tissue and other structures that cannot even be seen in conventional X-rays
cat scan
Computerized axial tomography; a type of x-ray examination that allows the viewing of anatomic planes within the body (that is, images of slices through the body)
cat scan
an image produced by scanning; "he analyzed the brain scan"; "you could see the tumor in the CAT scan"
cat scan
Use of a computer to produce a cross sectional view of the anatomical part being investigated from X-ray data
cat scan
A radiologic study using x rays to provide pictures of the brain, spine, or spinal cord Can also be used for other parts of the body
cat scan
Computerized Axial Tomography Produces cross-sectional views of an internal body structure a k a: CT scan
cat scan
CAT scan n [computerized axial tomography] (1975): an image made by computed tomography
cat scan
computerized axial tomography scan, or CT scans, is a imaging device used to create cross-section views of the body It is often used to detect abnormal structures such as cancer tumors
cat scan
This is a diagnostic test A form of x-ray utilizing computer technology, a CAT Scan provides cross-sectional images of the spine CAT stands for Computerized Axial Tomography
cat scan
Computed Axial Tomography - three-dimensional images of the brain attained by an x-ray scanner
cat scan
To look for a new cat
cat scan
Computer Assisted Tomography (see CT)
cat scan
A special kind of body imaging that is processed by a computer and displayed on a screen for viewing Also called a body section radiograph (x-ray)
cat scan
An imaging technique that uses a computer to organize the information from multiple x-ray views and construct a cross-sectional image of areas inside the body Also called computerized axial tomography (CAT) or CT scan
cat scan
A radiological technique used to examine the structure of the brain X-rays are sent through the brain at different angles, and the images are computerized to form a picture of the brain's structure from any angle
cat scan
A type of X-ray that yields a three-dimensional picture of the body that is about 100 times more sensitive than a standard X-ray It can be given with or without contrast (medication given by drink or injection to enhance X-ray pictures)
ct scan
Computed tomography scan (also known as a CAT scan) A computerized x-ray procedure that produces cross-sectional images of the body The images are far more detailed than x-ray films, and can reveal disease or abnormalities in tissue and bone The procedure is usually noninvasive and brief
ct scan
an x-ray study of the body in which radiographic images of cross-sections of specific body parts are obtained
ct scan
Computer-processed image that allows structures inside the body, including soft tissues, to be visualized back to top
ct scan
A CAT scan is a computerized axial tomography scan The CT scan works by taking multiple x-ray images which are generated by a computer into cross-sectional pictures of the internal organs and structures of the body The machine looks much like a big donut The child is positioned in the "donut hole" and an x-ray tube will rotate around his body to generate hundreds of images, known as "slices " These images are processed by a computer to allow the doctor to see soft tissue structures in great detail
ct scan
Diagnostic x-ray procedure in which a computer is used to generate a three dimensional image
ct scan
Computed tomography scan A series of detailed pictures of areas inside the body; the pictures are created by a computer linked to an x-ray machine Also called computed axial tomography (CAT) scan
ct scan
computed tomography scan; computer synthesis of x-ray transmissions for diagnostic purposes
ct scan
A special type x-ray which produces detailed images of body structures
ct scan
Say: cat skan Actually, CT scans have nothing to do with cats except that when people talk about them, they usually say "cat scans" instead of "CT scans " CT scans are kind of like X-rays except they give doctors much better pictures of the insides of your body - not just your bones Cool, huh? These pictures help doctors figure out if everything's alright inside your body and what they can do to help you And even better, CT scans don't hurt at all!
ct scan
A series of detailed pictures of areas inside the body; the pictures are created by a computer linked to an x-ray machine Also called computed tomography scan or computed axial tomography (CAT) scan
ct scan
scan of the brain
ct scan
a special X-ray test which creates a cross-sectional picture of any part of the body - This X-ray can distinguish among tissue, fluid, fat, and bone, and, after intravenous injection of a dye, will show an acoustic neuroma unless the tumor is very small
ct scan
A diagnostic test using x-ray that takes pictures of the brain or other parts of the body (CAT Scan) which produces clear cross sectional images
ct scan
Produces a cross-section image of the body which is then analysed by computer
ct scan
Cross-sectional x-ray using computerized equipment Click here for more information
ct scan
An X-ray procedure that uses a computer to produce a detailed picture of the body
ct scan
Abbreviation for a computerised tomography scan An investigation that uses a computer to build up a picture from a series of low-intensity X-rays
ct scan
Computed Tomography scan
ct scan
(Computerized Tomography) A specialized imaging study allowing visualization of the vertebrae, discs and nerves
ct scan
A diagnostic imaging technique in which a computer reads x-rays to create a three-dimensional map of soft tissue or bone
ct scan
Computed Tomography scan A computerized x-ray procedure that produces cross-sectional images of the body layer by layer These images are far more detailed than regular x-ray films, and can reveal disease or abnormalities in tissue and bone
ct scan
Computerized series of x-rays
ct scan
A radiographic method in which a fine beam of "x-rays traverses an anatomical area with the remnant radiation (that which is "not absorbed or attenuated) recorded and subsequently digitized By use of "multiple projections and a series of complex equations, the computer organizes "the information reflecting the attenuation of various tissues into a coherent "cross-sectional image
dual scan display
a type of passive matrix display in which the top and bottom half of the screen are refreshed simultaneously
finger scan
biometric identification by automatically scanning a person's fingerprints electronically
port scan
a software program used to send a series of messages to each port on a computer, one at a time, to see which ports are open While used by network administrators to test system security, port scanning gives a hacker an idea where to probe for weaknesses to access the system
port scan
Data sent by the cracker over the Internet to locate a PC or network and determine whether it has open ports that will accept a connection
port scan
A port scan is a series of messages sent by someone attempting to break into a computer to learn which computer network services, each associated with a "well-known" port number, the computer provides Port scanning, a favorite approach of computer cracker, gives the assailant an idea where to probe for weaknesses Essentially, a port scan consists of sending a message to each port, one at a time The kind of response received indicates whether the port is used and can therefore be probed for weakness
port scan
An automated scan of a range of TCP or UDP port numbers on a host to detect listening services See Hacking Exposed chapter 2
progressive scan
An image sensor that gathers its data and processes each scan line one after another in sequence Compare to Interlaced
progressive scan
-the means by which the picture tubes of computer monitors and newer televisions display images The process uses a progressive scanning tube to send information to each pixel on a screen sequentially-left to right, top to bottom-to create the image The 720p (progressive) high-definition standard is a progressive-scanning standard Progressive scan offers higher-quality pictures than does interlaced scan
progressive scan
similar to interlacing, but used with the JPEG file format
progressive scan
A non-interlaced refresh system for monitors that cuts down on CRT flicker
retina scan
examination of the tissue at the rear of the eye using electronic methods (Medicine)
scannable
{s} can be scanned, can be mapped; can be analyzed for meter (Poetry)
scanned
{s} has undergone scanning; converted into a digital image by an optical scanner (Computers); examined using medical imaging techniques (Medicine); analyzed for meter (Poetry)
scanned
past of scan
scanning
Process of using an electronic input device to convert analog information such as maps, photographs, overlays, etc , into a digital format usable by a computer
scanning
the process of translating photographs into a digital form that can be recognized by a computer
scanning
This is using your psi abilities to perceive something This term can be used to refer either to active or passive scanning Passive scanning is when the person/place/thing (target) you are scanning is within the normal range of your field, or when the target is projecting something to you, and you are reading it Active scanning is when you deliberately send your energy to the target in order to "read" the target In most cases when scanning is used as a casual term, it is used to refer to active scanning This term does not refer to making peoples' heads explode, as in the movie, "Scanners"
scanning
A selection technique which presents groups of items to the user The user then signals with a switch press, gesture or other means when the desired item is being indicated The scanning may be performed automatically by an electronic system or manually by the communication partner
scanning
The process of taking hardcopy and making an image of the document for use in a computer system
scanning
The process of capturing data in raster format with a device called a scanner Some scanners also use software to convert raster data to vector data
scanning
is a process by which data and maps are converted to digital form using optical or video equipment Scanning differs from digitizing in that entire pages of data or map sheets are captured as images all at once Digitizing involves entering discreet points and digits one at a time Scanning may eventually lower the cost of adding information to a database At the moment, scanning and digitizing take about the same amount of time This is because scanned images, once in a computer, still require coding--the operator must indicate the relationships and data to be stored and where to store the information This operation is normally part of the digitizing process In the future, the use of artificially intelligent coding algorithms may make scanning faster and less expensive
scanning
A method of selecting items in a communication system The items are presented to the user in a fixed sequence The user waits until the desired item is presented and then chooses it This selection technique may be used with both electronic and manual communication systems
scanning
{i} act of examining; act of glancing at quickly; act of converting an object or image into a digital image through the use of an optical scanner (Computers); examination of a body part though the use of medical imaging techniques
scanning
Taking paper based items such as logos from letterheads or pictures from brochures and converting them into electronic format that can be used on a Web Page
scanning
present participle of scan
scanning
[1] the electronic process of breaking down a continuous tone image into dots for printing
scanning
The popular term given to the process a thief uses to break into a remote security system by quickly and sequentially transmitting all the possible security codes of a victim's security system 2
scanning
(See Also "Byosen") - A process where the hands of the reiki master move over the body of the recipient to determine if there are weaknesses, changes, or areas in need of treatment There are various methods used This is called Byosen Reikian ho in the Reiki ho practices in Japan
scanning
1) In telecommunications systems, periodic examination of traffic activity to determine whether further processing is required 2) In television, facsimile, and picture transmission, the process of successively analyzing the colors and densities of the object according to a predetermined pattern
scanning
The process of data input in a raster format with a device called a scanner Some scanners also use software to convert raster data to vector data
scanning
The science and techniques involved in the use of scanners
scanning
the act of systematically moving a finely focused beam of light or electrons over a surface in order to produce an image of it for analysis or transmission the process of translating photographs into a digital form that can be recognized by a computer
scanning
The process by which raster data is captured from paper maps
scanning
Scanning is conversion of images from a hard copy to a digital format readable on a computer More on Scanning
scanning
The process of converting a hard copy into digital data ready for editing and design The quality of the scan is dependent on the quality of the original, the scanner equipment and the scanning software application, aswell as the experience of the scanner operator
scanning
In electronic records, the process of converting alphanumeric or graphic information on paper or microforms to picture elements, or bit-mapped representation Also called image scanning See also BIT-MAPPED GRAPHICS, OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR), OPTICAL DISK (OD)
scanning
Scanning is the process of producing an electronic image from a physical source, such as a page from a book Often this involves hardware, similar in some respects to a photocopier, which captures the image through a glass plate, sometimes known as the "scanner bed" A scanned image remains just that, an image, unless it is further processed by OCR to recognize any text that might be held within
scanning
Converting an image to a digital file that can be stored, retrieved, displayed, and printed by a computer The process is also known as "digitizing" and the digital file is also known as a "bitmapped image"
scanning
The process of acquiring the information from either reflective or transparent artwork In a digital scan, the data is stored as ones and zeroes on a computer disk In an analog scan, the input information is used directly to expose film
scanning
Method of conversion in which a physical object, e g , a printed page, is represented by a digital grid of pixels
scanning
an indirect access method that requires the user to wait while the device steps thought the various choices that are displayed in a matrix of sections The user then activates a switch to indicate a choice is being made Auditory scanning requires the user to listen to auditory cues in order to follow the scanning pattern; visual scanning requires the operator to follow visual cues such as lights
scanning
The process of moving the electron beam in a television camera tube simultaneously in the horizontal and vertical directions so that an image is scanned from left to right and top to bottom The electrical signal generated by this process is converted into an image on the television screen using the same scanning sequence
scanning
{s} performing a scan, creating a scan
scanning
The process by which the original document is translated into an electronic image
scans
They can be obtained by : the identification of feature points (boundaries, sharp edges, breaks in curvature, inflection lines)
scans
Brain scans use computerized x-rays and magnetic fields to show the parts of the brain The scans give doctors and scientists a picture of how the brain is working Some of the different kinds of scans are: - CAT scan: Computerized Axial Tomography - EEG: Electroencephalograph - MRI: Magnetic Resonance Imaging - PET: Positron Emission Tomography
scans
plural of scan
scans
third-person singular of scan
scans
Examines point by point, scrutinizes; scans data using a scanner
scans
Acronym for Secretary's Commission for Achieving Necessary Skills SCANS is the 1992 report of the U S Secretary of Labor which outlines most of the new system of education It also describes the supposed "necessary skills" required for most lines of employment Minnesota's School-to-Work grant application states that the Profile of Learning and School-to-Work are largely based on SCANS SCANS is an attempt to standardize job requirements across the country, so that the new system can educate (more narrowly) toward those job requirements
scans
Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS) report, What Work Requires of Schools, U S Department of Labor, 1991; examines the types of skills students will need to meet the demands of the workplace
Türkçe - İngilizce

scan teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Computed Tomography Scan
(Tıp) (CT) Vücudun Bilgisayar yardımıyla üç boyutlu görüntülerini üreten bir röntgen (Görüntüleme) işlemi.Bilgisayarlı Tomografi,Computed Axial Tomography (CAT)Scan olarak da bilinir
scan