sight

listen to the pronunciation of sight
İngilizce - Türkçe
{i} görme yeteneği

Trafik kazası, genç adamı görme yeteneğinden mahrum etti. - The traffic accident deprived the young man of his sight.

Kaza onu görme yeteneğinden mahrum bıraktı. - The accident deprived him of his sight.

görme

Trafik kazası, genç adamı görme yeteneğinden mahrum etti. - The traffic accident deprived the young man of his sight.

Kaza onu görme yeteneğinden mahrum bıraktı. - The accident deprived him of his sight.

görüş alanı

Onları görüş alanımdan çıkarın. - Get them out of my sight.

Hedef görüş alanında. - The target is in sight.

görünüş

Kanın görünüşüne asla dayanamadım. - I never could stand the sight of blood.

Kanın görünüşü onu heyecanlandırdı. - The sight of blood made her excited.

{i} görüntü

Biz kalabalıkta adamın görüntüsünü kaybettik. - We lost sight of the man in the crowd.

O, uzakta kürek çeken bir teknenin görüntüsünü gördü. - She caught sight of a rowing boat in the distance.

{i} kanı

Kanı görünce bayılacak gibi hissetti. - She felt faint at the sight of blood.

Kanın görünüşüne asla dayanamadım. - I never could stand the sight of blood.

{i} görünüm

Ham petrolün sonu görünümde. - The end of the age of oil is in sight.

Ham petrol çağının sonu görünümde. - The end of the era of petroleum is in sight.

(Kanun) ibrazında
(Kanun) vadesiz
bakış

Onun Shibuya bakışını yakaladım. - I caught sight of her at Shibuya.

İlk bakışta görülebilenden daha çok ortak yönümüz var. - We have more in common than can be seen at first sight.

(Askeri) gözlem yapmak
(Tıp)
gürülmeye değer şey
görünürde

Derinleşen ekonomik krizin görünürde bir sonu var mı? - Is there any end in sight to the deepening economic crisis?

Görünürde hâlâ bir son yok. - There's still no end in sight.

rasat
(Askeri) rasad
görme gücü

Onun iyi bir görme gücü vardır. - He has a good eye sight.

{i} nazar

Allah'ının nazarında bütün insanlar eşittir. - In the sight of God, all men are equal.

görüş

İlk görüşte ona âşık oldu. - She fell in love with him at first sight.

İlk görüşte ona âşık oldu. - He fell in love with her at first sight.

nişan almak
düşünce

Kötü hava nedeniyle, şehir gezisi düşünceleri terk edildi. - Because of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.

görmek

Gerçeği söylemek gerekirse, onu çok görmekten nefret ediyorum. - To tell the truth, I hate the very sight of him.

Manzaraları görmek için geldim. - I've come to see the sights.

manzara

Manzaraları görmek için geldim. - I've come to see the sights.

Araba kazası olay yeri korkunç bir manzaraydı. - The scene of the car accident was a horrifying sight.

görülen şey
ç.görülmeye değer yerler
{f} gör

Derinleşen ekonomik krizin görünürde bir sonu var mı? - Is there any end in sight to the deepening economic crisis?

İlk görüşte ona âşık oldu. - He fell in love with her at first sight.

korkunç ya da gülünç hal
göz erimi
nişangâh
{f} (aranan birini/bir şeyi) görmek
görülecek şey
(fiil) görmek, gözlemlemek, gözlemek, bakmak, nişan almak, hedeflemek, ibraz etmek (çek vb.)
{f} bakmak
{i} hal

Bizim halkların ilk bakışta görülebilenden daha çok ortak yönleri var. - Our peoples have more in common than can be seen at first sight.

Dün, halam görüşünü yeniden kazandı. - Yesterday, my aunt regained her sight.

{i} ümit
{f} hedeflemek
{i} göz

O, gözden uzak bir yere sözlüğünü sakladı. - He hid his dictionary out of sight.

Biz onu gözden kaybettik. - We have lost sight of him.

{f} ibraz etmek (çek vb.)
(Tıp) Görüş kuvveti, görme yeteneği
müşahede
çok miktar
görüş,v.gör: n.görüş
(Tıp) Gözün görebildiği mesafe, görme alanı
sight draft ibrazında tediye olunacak poliçe
{f} gözlemek
{i} ihtimal
{f} gözlemlemek
sight unseen görmedensat
(Askeri) NİŞAN ALMAK, TEVCİH ETMEK: Bir hedefe veya nişan noktasına bir silahla nişan almak veya optik bir cihazla bir silahı hedefe tevcih etmek. Bak. "aim"
{i} görünüş, manzara: What a lovely sight you are! Bu ne güzellik böyle!
çirkin bir şey
{i} ibraz
görme yetisi
sight base
(Askeri) nişangah kaidesi
sight bill
(Ticaret) ibrazında
sight blade
(Askeri) arpacık
sight blade
(Askeri) çubuk arpacık
sight cover
(Askeri) nişangah mahfazası
sight door
kontrol kapağı
sight draft
(Kanun,Ticaret) ibrazında ödenecek poliçe
sight draft
(Ticaret) ibrazından ödenecek poliçe
sight entry
muayene senedi
sight gauge
seviye göstergesi
sight gauge
seviye müşiri
sight glass
gözetleme camı
sight glass
kontrol penceresi
sight radius
(Askeri) gez-arpacık mesafesi
sight test
(Ticaret) gözden geçirme
sight unit
(Spor) nişangah
sight bill
görüldüğünde ödenmesi gereken poliçe
sight distance
görüş uzaklığı
sight draft
görüldüğünde ödenecek poliçe
sight payment
görüldüğünde ödeme
sight seeing
gezme
sight unseen
görmeden (satın almak)
sight-reading
görür görmez çalma
sight-reading
görür görmez okuma
sight check
görme kontrol
sight checking
gözle denetim
sight glass
Bir kabin, deponun vs. dış yüzeyine yerleştirilmiş sıvı seviye göstergesi, gözetleme camı
sight hound
görme tazı
sight payment
(Finans) Belgelerin ibrazında yapılan ödeme
sight reading
(Muzik) parçayı hazırlıksız okuma veya enstrümanı hazırlıksız çalma
sight sing
Bir şarkıyı ilk görüşte, hazrlıksız okumak
sight to
görüş için
sight unseen
görme görülmemiş
sight word
Okuyucunun okurken otomatik olarak bildiği, anlamladırdığı kelime
sight-impaired
Görme bozukluğu olan
sight-see
görüş-Bak
sight base
(Askeri) NİŞANGAH KAİDESİ, NİŞAN TERTİBATI KAİDESİ: Bir silah nişan tertibatına mahsus mesnet
sight blade
(Askeri) ÇUBUK ARPACIK: Bazı ateşli silahlarda arpacık olarak kullanılan ince, yassı madeni çubuk
sight bracket
(Askeri) NİŞANGAH YATAĞI, NİŞAN TERTİBATI YATAĞI: Çıkarılıp takılabilen bir nişan tertibatını, bir silaha takıldığı zaman tutmaya yarayan parça
sight cover
(Askeri) NİŞANGAH MAHFAZASI, NİŞAN TERTİBATI MAHFAZASI: Sarsıntı veya darbelerden ayarının bozulmaması için nişan tertibatı etrafına tespit edilen koruyucu madeni mahfaza
sight credit
(Ticaret) belge mukabili akreditif
sight defilade
(Askeri) SÜTRE YÜKSEKLİĞİ: Tepe vs. gibi bir engel vasıtasıyla, bir cismi veya mevzii düşman gözetlemesine karşı gizleyen düşey mesafe
sight extension
(Askeri) İLAVE NİŞANGAH AYAĞI: Bir nişan tertibatının kaide veya hamilini daha iyi ve engelsiz bir görüş sağlamak maksadıyla kaldıran bir parça
sight leaf
(Askeri) nişangah levhası
sight leaf
(Askeri) NİŞANGAH LEVHASI: Bir nişangahın, kaldırılıp istenilen mesafeye göre ayarlanan ve kullanılmadığı zaman yatırılabilen, bir menteşe üzerinde müteharrik parçası
sight letter of credit
(Ticaret) ibrazında ödemeli akreditif
sight radius
(Askeri) GEZ-ARPACIK MESAFESİ: Bir silahın gezi ile arpacığı arasındaki mesafe
sight read
bakarak çalmak
sight read
bakarak söylemek
dear to sight
Göze güzel görünen
at first sight
görür görmez
by sight
sima olarak

İsmini bilmiyorum ama sima olarak tanıyorum. - I don't know her name, but I do know her by sight.

Tom'u sima olarak tanıyor musun? - Do you know Tom by sight?

no end in sight
uçsuz bucaksız
sighting
nişan alma
after sight
(Ticaret) görüldükten sonra
angle of sight
(Askeri) nişan açısı
at sight
görünürde
at sight
avisto
back sight
(Askeri) gez
back sight
(Askeri) nişangah
be in sight
görülmek
bomb sight
(Askeri) vizör
by sight
şahsen

Tom'u şahsen tanıyor musun? - Do you know Tom by sight?

Onu ismen tanırım fakat şahsen değil. - I know him by name, but not by sight.

come into sight
görünmek
computing sight
(Askeri) hesap nişangahı
disappear from sight
gözden kaybolmak
eye sight
görüş uzaklığı
fore sight
(Askeri,Avcılık) arpacık
front sight
tüfekte arpacık
in sight
gözle görülür
in sight
göz önünde
in sight
meydanda
in the sight of
nazarında
keep in sight
(Dilbilim) göz önünde bulundurmak
line of sight
gözlem hattı
lost from sight
gözden uzaklaşmak
muzzle sight
(Askeri) arpacık
not by a long sight
katiyen
payable at sight
(Ticaret) peşin
post sight
(Askeri) çubuk arpacık
rear sight
tüfekte gez
second sight
(deyim) altıncı his
sighting
(Askeri) göz teması
sighting
tevcih
sightless
gözleri görmeyen
sights
görülecek yerler

Roma'da bütün görülecek yerleri bir günde görmek imkansızdır. - It's impossible to see all the sights in Rome in one day.

sights
turistik yerler
telescopic sight
(Askeri) dürbünlü nişan tertibatı
wait for a sight of
görmek için beklemek
angle of sight
görüş açısı
at first sight
ilk görüşte

Adam ilk görüşte âşık oldu. - The man fell in love at first sight.

İlk görüşte ona âşık oldu. - She fell in love with him at first sight.

at sight
ibrazında
at sight
görüldüğünde
back sight
geri rasat
bar sight
çubuk nişangah
catch sight of
bir an görmek
catch sight of
gör

Tesadüfen nadir bir kelebeği gördü. - He happened to catch sight of a rare butterfly.

catch sight of
bir an gözüne ilişmek
come into sight
görünmeye başlamak
draft at sight
görüldüğünde ödenecek poliçe
eye sight
görme gücü
get out of sight
ortadan kaybolmak
go on a sight-seeing tour
tura çıkmak
go out of sight
gözden kaybolmak
heave in sight
görüş mesafesine girmek
hind sight
geri bakış
in sight
görünürde

Görünürde hâlâ bir son yok. - There's still no end in sight.

Derinleşen ekonomik krizin görünürde bir sonu var mı? - Is there any end in sight to the deepening economic crisis?

in the sight of
in nazarında
keep out of sight
hiç görünmemek
keep out of sight
hiç gözükmemek
line of sight
görüş hattı
line of sight rate function
gözlem hattı oran fonksiyonu
lose sight of
unutmak
lose sight of
gözden kaybetmek
lose sight of
gözden kaybet
optical sight
optik görüş
optical sight reticle
optik görüş nişangahı
organ of sight
görme kılganı
out of sight
kazık marka
out of sight
fahiş
out of sight
gözden uzak

Tom'a gözden uzak durması gerektiğini söyle. - Tell Tom he should stay out of sight.

Parayı çabucak gözden uzak bir yere koydu. - She quickly put the money out of sight.

panoramic sight
genel görüş
pay at sight
görüldüğünde ödeme
payable at sight
görüldüğünde ödenecek
perceive by sight
görerek anla
rear sight
gez
second sight
önsezi
sighted
{f} gör
sighted
kör olmayan
sighting
nişan
sighting
gözlem
sightless
kör
sights
görülmeye değer yerler

Kötü havadan dolayı şehrin görülmeye değer yerlerini görme fikrinden vazgeçtim. - I gave up the idea of seeing the sights of the city because of the bad weather.

Biz Yokohama'nın görülmeye değer yerlerini gezdik. - We did the sights of Yokohama.

telescope sight
teleskopla bakma
telescopic sight
teleskopik bakış
upon sight
görüldüğünde
a sight
k. dili çok daha: İt´s a sight dirtier than İ thought it´d be. Tahmin ettiğimden çok daha kirli
bar sight
çubuk nişangâh
be unable to bear/stand the sight of
-i hiç çekememek, -e hiç tahammül edememek
by sight payment
(Finans) Belgelerin ibrazında yapılan ödeme ile
keenness of sight
görme keskinlik
know s.o. by sight only
birini sadece yüzünden tanımak
laser sight
Lazer görüşü
lose sight of
1. -i gözden kaybetmek. 2. -i unutmak
loss of sight
görme kaybı
love at first sight
İlk görüşte aşk, yıldırım aşkı
play at sight
bakışta oyun
what a sight
ne bu hal
sighted
{s} görüşlü
sighted
{s} gören
sighted
{s} görebilen
sighted
{s} gözleri gören
sighted
{s} görülen
sighted
sight gör
sighting
sight gör
sighting
görme
sighting
(isim)şan alma
sighting
(Askeri) GÖRME, GÖZ TEMASI: Fiili göz teması. Radar ve sonar temasları gibi temaslar bunun kapsamına girmez. Ayrıca bakınız: "contact report"
sightless
sightlessnesskörlük
sightless
görmez
sightless
görünmez
sightless
kör olarak
sightless
sightlesslygörmeden
sightless
{s} görmeyen
sightless
göremeyen
sights
görünüş/görülecek yer
sights
sight gör
İngilizce - İngilizce
the ability to see
something worth seeing
a great deal, a lot; frequently used to intensify a comparative

This is a darn sight better than what I'm used to at home!.

something seen

He's a really remarkable mean and it's very hard to get him in one's sights;.

to visually register
a device used in aiming a projectile, through which the person aiming looks at the intended target
to take aim at
to get sight of (something)
{f} see with the eyes, view; notice, discern; observe, look at carefully; locate in a viewfinder; equip with a viewfinder; direct, aim
{n} perception by the eye, the act of seeing, an open view, the eye, a show, a spectacle, hole
The power of seeing; the faculty of vision, or of perceiving objects by the instrumentality of the eyes
vision, as in: Our eyes provide us with one sense of sight; our imagination, another
There are two important means to Sight Sight is a spell Range Spells cast at Sight range are cast upon something that the magus can see (without limit of distance) [All ranges except Arcane Connection require direct line of sight, but most are also limited by distance as well] Sight is a spell Target Spells cast with a target of Sight affect everything the caster can see
To take aim by a sight
emphasis You can use a sight to mean a lot. For example, if you say that something is a sight worse than it was before, you are emphasizing that it is much worse than it was. She's been no more difficult than most daughters and a sight better than some I could mention see also sighted, sighting
{i} vision, ability to see; look, glimpse; spectacle; viewfinder; range of view; point of view; ridiculous appearance
To get sight of; to see; as, to sight land; to sight a wreck
catch sight of; to perceive with the eyes; "he caught sight of the king's men coming over the ridge
The act of seeing; perception of objects by the eye; view; as, to gain sight of land
Time of presentation, as in a draft payable "at sight" or "90 days after sight "
If you catch sight of someone, you suddenly see them, often briefly. Then he caught sight of her small black velvet hat in the crowd = see
Approximate measurement as taken without removing the item from the frame
The ability to resolve or 'see' Usually thought of as the ability to see very small objects at a long distance Sight should be thought of as a different skill than 'vision, which involves the ability to distinguish the small objects and to interpret them This depends on adequate visual experience and good sight
If you say that something seems to have certain characteristics at first sight, you mean that it appears to have the features you describe when you first see it but later it is found to be different. It promised to be a more difficult undertaking than might appear at first sight
catch sight of; to perceive with the eyes; "he caught sight of the king's men coming over the ridge"
The state of admitting unobstructed vision; visibility; open view; region which the eye at one time surveys; space through which the power of vision extends; as, an object within sight
(often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty"
a range of mental vision; "in his sight she could do no wrong"
If a result or a decision is in sight or within sight, it is likely to happen within a short time. An agreement on many aspects of trade policy was in sight
a optical instrument for aiding the eye in aiming, as on a firearm or surveying instrument the range of vision; "out of sight of land"
anything that is seen; "he was a familiar sight on the television"; "they went to Paris to see the sights"
the ability to see; the faculty of vision
To apply sights to; to adjust the sights of; also, to give the proper elevation and direction to by means of a sight; as, to sight a rifle or a cannon
A small piece of metal, fixed or movable, on the breech, muzzle, center, or trunnion of a gun, or on the breech and the muzzle of a rifle, pistol, etc
To look at through a sight; to see accurately; as, to sight an object, as a star
A great number, quantity, or sum; as, a sight of money
that part of the surface, as of paper or canvas, which is within the frame or the border or margin
The sight of something is the act of seeing it or an occasion on which you see it. I faint at the sight of blood The sight of him entering a room could flood her with desire
If something is in sight or within sight, you can see it. If it is out of sight, you cannot see it. The Atlantic coast is within sight of the hotel My companion suggested that we park out of sight of passing traffic to avoid attracting attention
the act of looking or seeing or observing; "he tried to get a better view of it"; "his survey of the battlefield was limited"
A small aperture through which objects are to be seen, and by which their direction is settled or ascertained; as, the sight of a quadrant
Inspection; examination; as, a letter intended for the sight of only one person
The sights of a weapon such as a rifle are the part which helps you aim it more accurately
an instance of visual perception; "the sight of his wife brought him back to reality"; "the train was an unexpected sight"
If you sight someone or something, you suddenly see them, often briefly. The security forces sighted a group of young men that had crossed the border
by means of which the eye is guided in aiming
Mental view; opinion; judgment; as, in their sight it was harmless
The sights are the places that are interesting to see and that are often visited by tourists. I am going to show you the sights of our wonderful city
the ability to see; the faculty of vision an instance of visual perception; "the sight of his wife brought him back to reality"; "the train was an unexpected sight"
If someone is ordered to do something on sight, they have to do it without delay, as soon as a person or thing is seen. Troops shot anyone suspicious on sight
the range of vision; "out of sight of land"
a optical instrument for aiding the eye in aiming, as on a firearm or surveying instrument the range of vision; "out of sight of land" the ability to see; the faculty of vision an instance of visual perception; "the sight of his wife brought him back to reality"; "the train was an unexpected sight" a range of mental vision; "in his sight she could do no wrong" anything that is seen; "he was a familiar sight on the television"; "they went to Paris to see the sights" catch sight of; to perceive with the eyes; "he caught sight of the king's men coming over the ridge
If you set your sights on something, you decide that you want it and try hard to get it. They have set their sights on the world record. to see something from a long distance away, or see something you have been looking for
Someone's sight is their ability to see. My sight is failing, and I can't see to read any more I use the sense of sound much more than the sense of sight. = vision
a optical instrument for aiding the eye in aiming, as on a firearm or surveying instrument
In a frame or the like, the open space, the opening
A spectacle; a view; a show; something worth seeing
If you lose sight of an important aspect of something, you no longer pay attention to it because you are worrying about less important things. In some cases, US industry has lost sight of customer needs in designing products = forget
Vision slit in a helmet or visor
In a drawing, picture, etc
A sight is something that you see. We encountered the pathetic sight of a family packing up its home
The instrument of seeing; the eye
A mechanical device placed on the bow with which the archer can aim directly at the target
sight for sore eyes
A pleasing sight, something that is beautiful to look at

When the fog lifted, the view of the glacier was a sight for sore eyes.

sight glass
water gauge
sight in
To align the sights of a firearm
sight radius
On a firearm, the distance between the front and rear sights
sight read
To perform a musical piece while reading it for the first time, without rehearsal
sight read
Simple past tense and past participle of sight read
sight translation
The act of translating a written text out loud
sight triangle
A triangle at an intersection, formed by the two roads or rights-of-way and a third line, which must be kept clear of obstructions such as hedges so that people in one road can see cars approaching on the other
sight unseen
Not having seen the object beforehand

More than $300 million worth of condominiums were sold in the new Time Warner complex sight unseen while the building was still under construction.

sight word
A word that a learner recognizes, or is expected to recognize, on sight

Our program will teach your child 200 sight words.

sight words
plural form of sight word
sight glass
A transparent tube or window through which the level of liquid in a reservoir or supply line can be checked visually
sight line
A hypothetical line from someone's eye to what is seen used especially with reference to good or bad visibility
sight word
A sight word is any word that is known by a reader automatically. Sight words are pronounced without decoding the word's spelling. A common first sight word is a child's given name. Beginning readers are at an advantage when they learn to read sight words that occur frequently in print such as those included on the Dolch and Fry word lists. However, it is possible to read a word on sight but not know the meaning of the word. For example, a child might be able to read on sight "there, their and they're" but not understand the differences in meaning. Thus learning words by sight only should not be seen as a complete reading solution
sight a rifle
aim a rifle, direct a rifle
sight draft
Demand for immediate payment
sight draft
A draft payable upon presentation
sight draft
a draft that is payable upon presentation
sight draft
A draft that is payable upon presentation to the drawee Compare Date draft and Time draft (see Chapter 13)
sight draft
A draft payable upon presentation to the drawee
sight draft
a payable upon presentment draft, usually accompanied by documents displaying completed transaction terms
sight draft
Draft that demands payment "at sight," or immediately, as opposed to a time draft, which may be payable "90 days after sight" or "30 days after bill of lading date "
sight draft
A written order for payment of money payable upon presentation
sight draft
A draft payable upon presentation of the required documents to the drawee, which allows for immediate payment, provided all terms have been complied with
sight draft
A draft that is payable upon presentation to the drawee Compare Date draft and Time draft
sight draft
Demand for payment upon presentation
sight draft
Terms of sale common in manufacturing by which goods are shipped via common carrier to purchaser An invoice, sight draft document, and bill of lading are presented to the customer's bank When the bank debits the customer's account, the bill of lading is released and the goods are delivered
sight draft
a draft payable on presentation
sight draft
A bill of exchange (B/E) that is due on demand; i e , when presented to the bank Also see Bill of exchange
sight draft
A draft or bill that is payable on demand or upon presentation. Also called demand draft
sight for sore eyes
something pleasurable to behold, refreshing sight
sight gag
A comic bit or effect that depends on sight rather than words
sight gag
a joke whose effect is achieved by visual means rather than by speech (as in a movie)
sight glass
A clear glass device used on gas pumps, beginning in the 1940's, through which gasoline flowed, allowing customers to view the product being pumped into their vehicles, so as to give visual verification of the quality and quantity of the purchased product
sight glass
The section of clear pipe which can be plastic or glass that allows the operative to observe the pool water being run to waste during the backwash process When the water appears to become clear it indicates to the operator that the collected dirt on the filter bed is removed
sight glass
A window in the liquid line or in top of drier used to observe the liquid refrigerant flow
sight glass
A clear window in a fluid line
sight hound
{i} hound that chases and hunts its prey by sight and not by smell, gaze hound
sight jogger
{i} sightjogger, person who looks at the sights while jogging or running
sight jogging
{i} sightjogging, sightseeing while running or jogging
sight reading
reading directly from a printed page
sight unseen
Unavailable for examination prior to a final purchase decision
sight unseen
Not available for examination to a potential buyer before a purchase decision is made, as is usually the case with mail order transactions
sight unseen
without been seen in advance
sight-
A mechanical device placed on the bow with which the archer can aim directly at the target
sight-
batch: (often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty"
sight-
the ability to see; the faculty of vision
sight-
vision, as in: Our eyes provide us with one sense of sight; our imagination, another
sight-
The ability to resolve or 'see' Usually thought of as the ability to see very small objects at a long distance Sight should be thought of as a different skill than 'vision, which involves the ability to distinguish the small objects and to interpret them This depends on adequate visual experience and good sight
sight-
Vision slit in a helmet or visor
sight-
the range of vision; "out of sight of land"
sight-
view: the act of looking or seeing or observing; "he tried to get a better view of it"; "his survey of the battlefield was limited"
sight-
Time of presentation, as in a draft payable "at sight" or "90 days after sight "
sight-
a range of mental vision; "in his sight she could do no wrong"
sight-
Approximate measurement as taken without removing the item from the frame
sight-
anything that is seen; "he was a familiar sight on the television"; "they went to Paris to see the sights"
sight-
catch sight of; to perceive with the eyes; "he caught sight of the king's men coming over the ridge"
sight-
There are two important means to Sight Sight is a spell Range Spells cast at Sight range are cast upon something that the magus can see (without limit of distance) [All ranges except Arcane Connection require direct line of sight, but most are also limited by distance as well] Sight is a spell Target Spells cast with a target of Sight affect everything the caster can see
sight-
an instance of visual perception; "the sight of his wife brought him back to reality"; "the train was an unexpected sight"
sight-
a optical instrument for aiding the eye in aiming, as on a firearm or surveying instrument
sight-read
play or perform music by reading it off the sheet; perform unprepared
sight-read
sight-read sight-reads sight-reading The form sight-read is used in the present tense, where it is pronounced and is the past tense and past participle, pronounced Someone who can sight-read can play or sing music from a printed sheet the first time they see it, without practising it beforehand. Symphony musicians cannot necessarily sight-read. to play or sing written music when you look at it for the first time, without practising it first
at first sight
Superficially, without a full inspection

It looks like a normal car at first sight. But when we open the hood, we discover something quite new.

at sight
As soon as seen, or presented to sight, especially payable at sight, to shoot a person at sight
bill of sight
A form of entry at the customhouse, by which goods, respecting which the importer is not possessed of full information, may be provisionally landed for examination
catch sight of
to see for a brief period; to get a glimpse of
catches sight of
Third-person singular simple present indicative form of catch sight of
catching sight of
Present participle of catch sight of
caught sight of
Simple past tense and past participle of catch sight of
eye sight
vision; the ability or accuracy with which one can see
in one's sight
According to one's point of view, or opinion

If it do evil in my sight, that it obey not my voice, then I will repent of the good, wherewith I said I would benefit them.

in sight
In a place where something can be seen

When we rounded the corner, Peter was in sight at the other end of the road.

in sight
Figuratively near or close in either distance or time

We were in sight of land.

line of sight
the line which passes through the front and rear sight, at any elevation, when they are sighted at an object
line of sight
A straight line along which an observer has a clear view
love at first sight
an instantaneous attraction
not a pretty sight
Something disappointing, disquieting, disreputable, or otherwise unworthy of admiration

They showed little remorse in using this power to its full extent, against each other, against smaller producers and against the laboring poor, including strong-arm tactics of no legality. The result was not a pretty sight.

not a pretty sight
Something visually unappealing, ranging from mildly unattractive to utterly disgusting in appearance

Bud was not a pretty sight. Four days and nights of trying to see how much whisky he could drink, and how long he could play poker without going to sleep or going broke, had left their mark on his face.

on sight
Immediately something has come to one's attention

He dismissed the idea on sight.

on sight
Immediately when sighted

I recognized him on sight.

out of sight
Drunk
out of sight
Superb, excellent

How was the party? Out of sight, man!.

out of sight
Not accessible to view

Jack's really mad at you. You better stay out of sight for a few days.

out of sight
Very expensive
out of sight, out of mind
When something is not nearby, it is forgotten about
outta sight
Excellent; surpassing
peep sight
On some rifles, a type of sight where the shooter looks through a small aperture on the rear sight
second sight
ESP, an additional sense beyond the five normal ones, clairvoyance

I think she must have the second sight, because she always knows where I've been.

short sight
shortsightedness, myopia
sighted
Not blind
sighted
Simple past tense and past participle of sight
sighter
a sight on a weapon
sighter
a targeteer
sights
plural form of sight
sights
the things worth seeing in a particular place
sights
Third-person singular simple present indicative form of sight
sights
the devices through which one looks in order to aim a rifle or similar weapon
sightless
{a} blind, unsightly, offensive, horrid
sighted
Sighted people have the ability to see. This word is usually used to contrast people who can see with people who are blind. Blind children tend to be more passive in this area of motor development than sighted children. see also clear-sighted, far-sighted, long-sighted, near-sighted, short-sighted blind. someone who is sighted can see, and is not blind
sighted
past of sight
sighted
{s} having vision, able to see; having vision of a certain type (i.e. nearsighted)
sighted
able to see
sighted
Having sight, or seeing, in a particular manner; used in composition; as, long- sighted, short-sighted, quick-sighted, sharp- sighted, and the like
sighting
the act of observing; "several sightings of enemy troops were reported"
sighting
The act of catching sight of something, especially something searched for
sighting
{i} act of seeing; act of locating in a viewfinder
sighting
A sighting of something, especially something unusual or unexpected is an occasion on which it is seen. the sighting of a rare sea bird at Lundy island. an occasion on which something is seen, especially something rare or something that people are hoping to see sighting of
sighting
the act of observing; "several sightings of enemy troops were reported
sighting
from Sight, v
sightless
{s} blind, unable to see, lacking the faculty of vision; invisible, cannot be seen
sightless
Without sight; blind
sightless
That can not be seen; invisible
sightless
Offensive or unpleasing to the eye; unsightly; as, sightless stains
sightless
lacking sight; "blind as an eyeless beggar"
sightless
Someone who is sightless is blind. He wiped a tear from his sightless eyes. blind
sightless
Wanting sight; without sight; blind
sights
plural of sight
sights
third person singular, present tense of the verb to sight
sight