pain

listen to the pronunciation of pain
İngilizce - Türkçe
{i} sancı

Bu son derece sancılıydı. - It was terribly painful.

Her otuz dakikada doğum sancım var. - I have labor pains every thirty minutes.

sızı

Vücudumun her tarafında ağrılarım ve sızılarım var. - I have aches and pains all over my body.

ıstırap
acı

Bu acıya dayanamıyorum. - I cannot bear this pain.

Onun yüzü acıdan şekil değiştirmişti. - His face is distorted by pain.

ağrı

Sonunda hastaneye gitmeden önce, Tom ağrıya birkaç hafta dayandı. - Tom put up with the pain for a couple of weeks before finally going to the hospital.

Sırtımda kötü bir ağrım var. - I have a bad pain in my back.

{i} ceza

Cézanne doğanın yeni bir biçimde nasıl resmedileceğini biliyordu. - Cézanne knew how to paint nature in a new way.

{i} ızdırap

Sabahleyin ağrı ızdıraplıydı. - In the morning, the pain was excruciating.

Sol ayak parmağımda ızdıraplı bir acı hissettim. - I felt excruciating pain in my left big toe.

veca
batar
patika
baş belası

Bu iş bir baş belasıdır. - This job is a pain in the neck.

Sen bir baş belasısın. - You're a pain in the neck.

{f} acı çek

Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti. - Tom sensed that Mary was in pain.

Terapi benim herhangi bir acı çekmeme sebep olacak mı? - Will the therapy cause me any pain?

kalbini kırmak
kırmak
incitmek
üzmek
{i} emek

Emeksiz kazanç olmaz. - No gains without pains.

i ağrı
sel
karamsar
{i} dert, keder
sıkıntı/acı
{f} canını yakmak
painedcanı acımış
{i} elem
üz/acı/acıt
{f} 1. canını yakmak, eziyet
{i} azap
{f} acıtmak
(Tıp) (pl). Doğum ağrıları
{i} eziyet

Çok eziyetli. Onu durdurun! - It's so painful. Stop it!

{i} çoğ. özen, ihtimam, itina
{i} çoğ. doğum sancıları
agrı veya acı vermek
{i} zahmet

O, bana yardım etme zahmetinde bulunmadı. - He spared no pains to help me.

O gerçekten zahmetli görünüyor. - That looks really painful.

(Tıp) Ağrı, acı, sızı, dolor
{i} dert
{f} eziyet etmek
acı çekmek

Kimse acı çekmek istemez. - Nobody wants to be in pain.

sance
ağrılar
acıya
sanc
ezinç
pain in the neck
baş belası
pain in the neck
baş belâsı
painful
{s} ağrılı

Arı sokmaları çok ağrılı olabilir. - Bee stings can be very painful.

Artrit, eklemleri etkileyen ağrılı bir durumdur. - Arthritis is a painful condition that affects the joints.

pain point
Sıkıntı, sorun, ihtiyaç, sıkıntılı durum, çözülmesi gereken sorun
pain in the neck
boyun ağrısı
pain in the neck
(deyim) karın ağrısı
pain in the ass
baş belası
pain management
(Tıp) ağrı tedavisi
pain medication
(Diş Hekimliği) ağrı kesici
pain of
cezası ile
pain pill
(Tıp) ağrı kesici
pain threshold
ağrı eşiği
pain tolerance
(Pisikoloji, Ruhbilim) ağrı toleransı
pain free
acısız
pain in the neck
dert
pain in ass
got ağrısı
pain in neck
boyun ağrısı
pain in the anus
ağrı anüs
pain in the arm
kol ağrısı
pain in the ass
baş belası, dert
pain in the bowels; colic
bağırsaklarda ağrı; kolik
pain in the eye
(Tıp, İlaç) Göz ağrısı
pain in the nose
burun ağrı
pain in the shoulder
omuz ağrısı
pain in the stomach
Mide ağrısı
pain killer
ağrı kesici
pain of arthritis
artrit ağrı
pain of death
ölüm acı
pain reliever
Ağrı kesici

pain reliever = analgesic = painkiller.

pain that throbs
acı ki çarpıyor Cucumis
pain-free
Ağrısız
pain cease
ağrı kesilmesi
pain clinics
(Tıp) ağrı klinikleri
pain disorders
(Pisikoloji, Ruhbilim) ağrı rahatsızlıkları
pain endurance
(Pisikoloji, Ruhbilim) ağrıya dayanıklılık
pain in the kidney
(Tıp) böbrek ağrısı
pain in the neck
can sıkıcı tip
pain level
(Tıp) ağrının şiddeti
pain level
(Tıp) ağrı şiddeti
pain measurement
(Tıp) ağrı ölçümü
pain receptor
(Pisikoloji, Ruhbilim) ağrı alıcısı
pain relief
acıyı giderme
pain spot
(Pisikoloji, Ruhbilim) ağrı noktası
painfully
acı verici şekilde
no pain no gain
Zahmetsiz rahmet olmaz
referred pain
(Geometri) Yansıyan ağrı: Vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelen rahatsızlığın, o bölge dışındaki bir yerde ağrı olarak hissedilmesi
abdominal pain
karın ağrısı
painlessly
ağrısızca
painlessly
acıtmadan
painlessly
ağrısız
stomach pain
(Tıp) karın ağrısı
acute pain
şiddetli ağrı
acute pain
akut ağrı

O, hayatında akut ağrıdan çekiyor. - He's suffering from acute pain in his life.

cause pain
ağrıtmak
dull one's pain
acısını dindirmek
dull the pain
ağrıyı gidermek
endure the pain
acıya katlanmak
eye pain
(Tıp) göz ağrısı
foot pain
(Tıp) ayak ağrısı
inflict pain
canını acıtmak
inflict pain
cefa etmek
inflict pain
acı vermek
inflict pain on
cefa etmek
labor pain
(Tıp) doğum sancısı
muscle pain
(Tıp) adale ağrısı
neck pain
(Tıp) boyun ağrısı
out of pain
ağrısız
pained
karamsar
pained
dertli
painful
ıstıraplı
painfulness
üzücü
pains
gayret
pelvic pain
(Tıp) pelvik ağrı
reduce the pain
ağrıyı kesmek
reflective pain
Yansıyan ağrı: Vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelen rahatsızlığın, o bölge dışındaki bir yerde ağrı olarak hissedilmesi
relieve one's pain
ağrısını dindirmek
relieve one's pain
acısını dindirmek
relieve one's pain
acıyı hafifletmek
relieve the pain
ağrıyı dindirmek
root pain
(Tıp) kök ağrısı
suffer from intense pain
acılar içinde kıvranmak
suffer pain
eziyet çekmek
threshold for pain
acı eşiği
threshold of pain
ağrı eşiği
be in pain
ağrı
cause pain
sancı yapmak
chest pain
göğüs ağrısı
feel pain
acı çek

Bitkilerin acı çektiğini mi düşünüyorsun? - Do you think that plants feel pain?

feeling no pain
kafası dumanlı
free from pain
ağrıdan kurtulmuş
pained
sıkıntılı
pained
incinmiş
painful
acı veren

Bunlar çocukluğum hakkında sahip olduğum en acı veren anılar. - These are the most painful memories I have of my childhood.

painful
{s} acıtan
painfully
acı vererek
painfulness
ıstırap
painless
acısız

Bunu mümkün olduğu kadar acısız yapmaya çalışacağım. - I'll try to make this as painless as possible.

Ölümün acısız olacak. - Your death will be painless.

pains
zahmet

O, bana yardım etme zahmetinde bulunmadı. - He spared no pains to help me.

a pain
acı
a pain in the neck
(deyim) Rahatsızlık vereni sorun çıkaran şey veya kişi
a pain in the neck
boyunda bir ağrı
back pain
(Tıp, İlaç) bel ağrısı
false pain
suni sancı
feel no pain
k. dili bayağı sarhoş olmak, zilzurna sarhoş olmak
give so. a pain
vermek çok. acı
having back pain
beli ağrımak
hip joint pain
(Tıp, İlaç) Kalça eklemi ağrısı
intense pain
şiddetli ağrı
joint pain
eklem ağrısı
knee pain
(Tıp, İlaç) diz ağrısı
low back pain
Belin aşağı kısmının şiddetli ağrısı
medication for pain
ağrı için ilaç
mitigate pain
ağrı azaltmak
no pleasure without pain
acı olmadan zevk
pained
açıt
painful
can yakıcı
painfully
Acı verecek şekilde

O, acı verecek şekilde zayıftı. - He was painfully skinny.

O, acı verecek şekilde zayıftı. - She was painfully skinny.

painfulness
acılarını
painless
ağrısız
physical pain
fiziksel acı
referred pain
ağrısı
referring pain
acı (çektiğini) belirtir şekilde
sharp ache, great amount of pain
keskin ağrı, ağrı büyük miktarda
stabbing pain
ağrı bıçaklama
stomach pain, intestinal cramps
mide ağrısı, bağırsak krampları
throbbing pain
ağrı zonklama
pained
sıkıntılı/incinmiş
pained
{s} kederli
pained
{s} üzgün

Tom'un yüzünde üzgün bir ifade vardı. - Tom had a pained look on his face.

pained
{s} canı yanmış
painful
painfullyıstırap vererek
painful
meşakkatli
painful
painfulnessacı
painful
meşakkatle
painful
{s} yorucu

O gerçekten yorucu görünüyor. - That looks really painful.

painful
(Tıp) a.Ağrılı, acılı
painful
{s} zahmetli

O gerçekten zahmetli görünüyor. - That looks really painful.

painful
{s} eziyetli

Çok eziyetli. Onu durdurun! - It's so painful. Stop it!

painful
{s} zahmetli, güç
painful
{s} acıklı, üzücü
painful
ıstırap çektiren
painful
{s} acı

O, acı verecek şekilde zayıftı. - He was painfully thin.

O, acı verecek şekilde zayıftı. - He was painfully skinny.

painful
kederlendirici
painful
{s} ağrıtan
painful
{s} üzücü

Umarım çok üzücü değildi. - I hope it wasn't too painful.

painful
ıstırap
painful
{s} can sıkıcı

Reddedilmek can sıkıcı. - It's painful to be rejected.

Gerçek bir yalandan daha can sıkıcı olabilir. - The truth can be more painful than a lie.

painful
acıca
painful
acıtıcı
painful
elim
painfulness
acı verme
painless
painlesslyıstırap çekmeden azap çektirmeden
painless
ıstırap vermeyen
painless
{s} zahmetsiz
painless
acı vermeksizin
painless
sıkıntısız/acısız
painless
ıstırap vermeme
painless
painlessnessacı çektirmeme
pains
{i} emek

Emeksiz kazanç olmaz. - No gains without pains.

pains
{i} özen

O, işini özenle yaptı. - He did his work painstakingly.

İngilizce - İngilizce
An English surname, variant of Paine
An annoying person or thing

Your mother is a right pain.

To inflict suffering upon as a penalty; to punish
An ache or bodily suffering, or an instance of this; an unpleasant sensation, resulting from a derangement of functions, disease, or injury by violence; hurt

I had to stop running when I started getting pains in my feet.

To hurt; to put to bodily uneasiness or anguish; to afflict with uneasy sensations of any degree of intensity; to torment; to torture

The wound pained him.

The condition or fact of suffering or anguish especially mental, as opposed to pleasure; torment; distress; sadness; grief; solicitude; disquietude

The pain of departure was difficult to bear.

To render uneasy in mind; to disquiet; to distress; to grieve

It pains me to say that I must let you go.

Suffering seen as a punishment or penalty

We will, by way of mulct or pain, lay it upon him. — Bacon.

{v} to make uneasy, afflict, torment, hurt
{n} a sensation of uneasiness, toil, penalty
an unpleasant sensory or emotional experience primarily associated with tissue damage, or described in terms of tissue damage, or both
If a fact or idea pains you, it makes you feel upset and disappointed. This public acknowledgment of Ted's disability pained my mother It pains me to think of you struggling all alone
[French] bread
To put to bodily uneasiness or anguish; to afflict with uneasy sensations of any degree of intensity; to torment; to torture; as, his dinner or his wound pained him; his stomach pained him
Uneasiness of mind; mental distress; disquietude; anxiety; grief; solicitude; anguish
a bothersome annoying person; "that kid is a terrible pain"
an unpleasant sensory or emotional experience primarily associated with tissue damage
Pain is the feeling of great discomfort you have, for example when you have been hurt or when you are ill. back pain. a bone disease that caused excruciating pain I felt a sharp pain in my lower back chest pains. If you are in pain, you feel pain in a part of your body, because you are injured or ill. She was writhing in pain, bathed in perspiration
something or someone that causes trouble; a source of unhappiness; "washing dishes was a nuisance before we got a dish washer"; "a bit of a bother"; "he's not a friend, he's an infliction"
PAIN CLINIC
A relatively localized sensation of discomfort, distress, or agony, resulting from the stimulation of specialized nerve endings When your body functions correctly, pain is a signal that makes you aware of a harmful effect on your body
Pain is the feeling of unhappiness that you have when something unpleasant or upsetting happens. grey eyes that seemed filled with pain. = anguish
See Pains, labor, effort
If someone is at pains to do something, they are very eager and anxious to do it, especially because they want to avoid a difficult situation. Mobil is at pains to point out that the chances of an explosion at the site are remote. = anxious
If someone is ordered not to do something on pain of or under pain of death, imprisonment, or arrest, they will be killed, put in prison, or arrested if they do it. We were forbidden, under pain of imprisonment, to use our native language
Sensation of discomfort, distress, or agony, resulting from the stimulation of specialized nerve endings It serves as a protective mechanism (induces the sufferer to remove or withdraw)
emotional distress; a fundamental feeling that people try to avoid; "the pain of loneliness"
Punishment suffered or denounced; suffering or evil inflicted as a punishment for crime, or connected with the commission of a crime; penalty
Physical pain is a symptom in the body that something may be wrong, an alarm for the body Traditional methods of treatment usually look at ridding the body of symptoms, but not the cause of the symptoms This is similar to if your "check engine light" comes on in your car and you put a piece of tape over it so you cannot see the warning…the problem does not disappear simply because you don’t see the warning light To the contrary, it can get much worse, and do permanent damage Likewise with your body, except your body is not replaceable
cause bodily suffering to
An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage
disapproval In informal English, if you call someone or something a pain or a pain in the neck, you mean that they are very annoying or irritating. Expressions such as a pain in the arse and a pain in the backside in British English, or a pain in the ass and a pain in the butt in American English, are also used, but most people consider them offensive
a somatic sensation of acute discomfort; "as the intensity increased the sensation changed from tickle to pain"
A sensation that can range from mild, localized discomfort to agony Pain has both physical and emotional components The physical part of pain results from nerve stimulation
If you take pains to do something or go to great pains to do something, you try hard to do it, because you think it is important to do it. Social workers went to great pains to acknowledge men's domestic rights I had taken great pains with my appearance. it pains sb to do sth used to say that it is very difficult and upsetting for someone to have to do something. Physical suffering associated with a bodily disorder (such as a disease or injury) and accompanied by mental or emotional distress. Pain, in its simplest form, is a warning mechanism that helps protect an organism by influencing it to withdraw from harmful stimuli (such as a pinprick). In its more complex form, such as in the case of a chronic condition accompanied by depression or anxiety, it can be difficult to isolate and treat. Pain receptors, found in the skin and other tissues, are nerve fibres that react to mechanical, thermal, and chemical stimuli. Pain impulses enter the spinal cord and are transmitted to the brain stem and thalamus. The perception of pain is highly variable among individuals; it is influenced by previous experiences, cultural attitudes (including gender stereotypes), and genetic makeup. Medication, rest, and emotional support are the standard treatments. The most potent pain-relieving drugs are opium and morphine, followed by less-addictive substances and non-narcotic analgesics such as aspirin and ibuprofen
French for Bread
a somatic sensation of acute discomfort; "as the intensity increased the sensation changed from tickle to pain" emotional distress; a fundamental feeling that people try to avoid; "the pain of loneliness" a bothersome annoying person; "that kid is a terrible pain" a symptom of some physical hurt or disorder; "the patient developed severe pain and distension" cause emotional anguish or make miserable; "It pains me to see my children not being taught well in school
cause emotional anguish or make miserable; "It pains me to see my children not being taught well in school
n An uncomfortable frame of mind that may have a physical basis in something that is being done to the body, or may be purely mental, caused by the good fortune of another
Specifically, the throes or travail of childbirth
suffering, as in: He took a nap, and when he awoke the pain of his headache was gone
Symptom of life
{f} hurt, cause pain; grieve, sadden
Pain is an emotion experienced in the brain, it is not like touch, taste, sight, smell or hearing It is categorised into Acute Pain less than twelve weeks duration and Chronic Pain of more than twelve weeks Pain can be perceived as a warning of potential damage, but can also be present when no actual harm is being done to the body
{i} sensation of physical discomfort (often due to illness or injury); emotional suffering or distress; someone or something that is irritating or problematic
a symptom of some physical hurt or disorder; "the patient developed severe pain and distension"
To render uneasy in mind; to disquiet; to distress; to grieve; as a child's faults pain his parents
cause emotional anguish or make miserable; "It pains me to see my children not being taught well in school"
French: bread
Any uneasy sensation in animal bodies, from slight uneasiness to extreme distress or torture, proceeding from a derangement of functions, disease, or injury by violence; bodily distress; bodily suffering; an ache; a smart
An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage
The perception of real or threatened tissue damage
Ait
pain and suffering
A species of damages that one may recover for physical or mental pain that results from a wrong done
pain au chocolat
A French snack consisting of a pastry, normally similar to a croissant, with chocolate inside
pain in the arse
Someone or something that is annoying or frustrating
pain in the ass
something, or someone, that causes discomfort or is otherwise troublesome
pain in the bum
Someone or something very annoying

I know I became a royal pain in the bum to the LEA.

pain in the butt
A nuisance; a source of trouble or annoyance

The customers love it, but the employees think the new system is a pain in the butt.

pain in the neck
Someone or something which is annoying, irritating or inconvenient
pain killers
plural form of pain killer
pain threshold
The minimum intensity or duration of a sensory stimulus applied to a living being at which it becomes considered painful
pain point
(business) a problem or need a business or company aims to solve
pain in the neck
Someone or something that is very annoying

That child is a real pain in the neck.

pain and suffering
(Law) physical or mental anguish (one of the chief factors taken into consideration when figuring monetary compensation)
pain barrier
If you say that a sports player has gone through the pain barrier, you mean that he or she is continuing to make a great effort in spite of being injured or exhausted. England's World Cup hero is determined to play through the pain barrier. the pain barrier in sport, the point that you reach when you continue trying to do something, even though you are in pain, very tired, or injured
pain in the ass
pain in the neck, annoying person or thing
pain in the ass
something or someone that causes trouble; a source of unhappiness; "washing dishes was a nuisance before we got a dish washer"; "a bit of a bother"; "he's not a friend, he's an infliction"
pain in the neck
pain in the ass, annoying person or thing
pain pill
analgesic: a medicine used to relieve pain
pain threshold
threshold of suffering; point at which it is difficult to stand pain
pain threshold
the lowest intensity of stimulation at which pain is experienced; "some people have much higher pain thresholds than do other people
pain unit
a unit measuring the intensity of pain
pain-free
not accompanied by pain sensations; "pain-free surgery
breakthrough pain
Intense increases in pain that occur with rapid onset even when pain-control medication is being used. Breakthrough pain can occur spontaneously or in relation to a specific activity
congenital insensitivity to pain
A rare inborn disorder, the sufferers of which can not feel pain
neuropathic pain
Pain caused by damage to nerves or by damage to the brain, brainstem, or spinal cord
no pain, no gain
One must be willing to endure some inconvenience or discomfort in order to achieve worthwhile goals
on pain of
Subject to the punishment or circumstance of

Although he did not want to, on pain of detention he gave up his cohorts.

pained
Simple past tense and past participle of pain
pained
In pain, especially in an emotional sense
painful
Causing pain or distress, either physical or mental
painful
Requiring effort or labor; difficult, laborious
painful
Afflicted or suffering with pain (of a body part or, formerly, of a person)
painfully
In a painful manner; as if in pain

That was the most painfully sung rendition of Fly Me to the Moon that I've ever heard.

painfulness
The state or quality of being tedious, of requiring great care
painfulness
The state or quality of being painful, of causing pain
painless
Not difficult; easy
pains
Third-person singular simple present indicative form of pain
pains
plural form of pain
pains
Trouble taken doing something; attention to detail; careful effort
phantom pain
A sensation of pain coming from a part of the body that has been amputated, or in which the nerves have been destroyed
saddle pain
A painful bottom as a result of riding a mount or vehicle with (or without) a saddle
suffer pain
endure aching and suffering
referred pain
Referred pain, also called reflective pain is pain perceived at a location other than the site of the painful stimulus
reflective pain
Referred pain, also called reflective pain is pain perceived at a location other than the site of the painful stimulus
painful
{a} full of pain, afflictive, difficult, hard
painfully
{a} with pain, uneasily, laboriously
painfulness
{n} pain, affliction, sorrow, industry
painless
{a} void of pain or labor, easy, simple
a pain in the neck
(deyim) Someone or something that is very annoying

That child is a real pain in the neck.

aching pain
constant sharp pain
pained
past of pain
pained
hurt or upset; "she looked offended"; "face had a pained and puzzled expression"
pained
If you have a pained expression or look, you look upset, worried, or slightly annoyed. pained expression/look/voice etc someone's expression, voice etc that shows they are worried, upset, or slightly annoyed
pained
{s} in pain, wounded; insulted; of pain; distressed
pained
hurt
painful
causing physical or psychological pain; "worked with painful slowness
painful
exceptionally bad or displeasing; "atrocious taste"; "abominable workmanship"; "an awful voice"; "dreadful manners"; "a painful performance"; "terrible handwriting"; "an unspeakable odor came sweeping into the room"
painful
Situations, memories, or experiences that are painful are difficult and unpleasant to deal with, and often make you feel sad and upset. Remarks like that brought back painful memories She finds it too painful to return there without him. + painfully pain·ful·ly their old relationship, which he had painfully broken off
painful
If something such as an illness, injury, or operation is painful, it causes you a lot of physical pain. a painful back injury + painfully pain·ful·ly He cracked his head painfully against the cupboard
painful
causing physical or psychological pain; "worked with painful slowness"
painful
Requiring labor or toil; difficult; executed with laborious effort; as a painful service; a painful march; painstaking; careful; industrious
painful
If a part of your body is painful, it hurts because it is injured or because there is something wrong with it. Her glands were swollen and painful + painfully pain·ful·ly His tooth had started to throb painfully again
painful
Full of pain; causing uneasiness or distress, either physical or mental; afflictive; disquieting; distressing
painful
Painstaking; careful; industrious
painful
Full of pain; causing hurt, uneasiness or distress, either physical or mental; afflictive; disquieting; distressing
painful
causing misery or pain or distress; "it was a sore trial to him"; "the painful process of growing up"
painful
causing physical discomfort; "bites of black flies are more than irritating; they can be very painful"
painful
Requiring labor or toil; difficult; executed with laborious effort; as a painful service; a painful march
painful
If a performance or interview is painful, it is so bad that it makes you feel embarrassed for the people taking part in it. The interview was painful to watch
painful
{s} aching; causing pain; tiresome; distressful
painfully
in or as if in pain; "she moved painfully forward"; "sorely wounded
painfully
emphasis You use painfully to emphasize a quality or situation that is undesirable. Things are moving painfully slowly. a painfully shy young man see also painful
painfully
in or as if in pain; "she moved painfully forward"; "sorely wounded"
painfully
in a painful manner; with pain, with aches
painfully
unpleasantly; "his ignorance was painfully obvious"
painfulness
{i} pain; sorrow
painfulness
emotional distress; a fundamental feeling that people try to avoid; "the pain of loneliness"
paining
present participle of pain
painless
Free from pain; without pain
painless
requiring little hard work or exertion; "a painless solution to the problem" with as little pain as possible; "a humanely painless killing" not causing physical or psychological pain; "painless dentistry
painless
Free from pain; without pain or trouble
painless
not causing physical or psychological pain; "painless dentistry"
painless
not causing physical or psychological pain; "painless dentistry
painless
requiring little hard work or exertion; "a painless solution to the problem"
painless
{s} not hurting, causing no pain; without pain
painless
with as little pain as possible; "a humanely painless killing"
painless
Something such as a treatment that is painless causes no physical pain. Acupuncture treatment is gentle, painless, and, invariably, most relaxing a quick and painless death. painful + painlessly pain·less·ly a technique to eliminate unwanted facial hair quickly and painlessly. painfully
painless
If a process or activity is painless, there are no difficulties involved, and you do not have to make a great effort or suffer in any way. House-hunting is in fact relatively painless in this region + painlessly pain·less·ly a game for children which painlessly teaches essential pre-reading skills
painlessly
without pain or discomfort
painlessly
without pain; "after the surgery, she could move her arms painlessly
painlessly
In a painless manner
painlessness
The quality of being painless
painlessness
{i} painless state
pains
Labor; toilsome effort; care or trouble taken; plural in form, but used with a singular or plural verb, commonly the former
pains
third-person singular of pain
pains
plural of pain
pains
an effortful attempt to attain a goal
pains
{i} aches and cramps associated with childbirth; great effort, efforts to get something done
Türkçe - İngilizce

pain teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

inflict pain acı çektirmek
inflict
pain