light

listen to the pronunciation of light
Englisch - Türkisch
{i} aydınlık

Dışarısı hâlâ aydınlık. - It's still light outside.

Dışarısı hâlâ aydınlık. - It is still light outside.

ışık

Işık yılı, ışığın bir yılda gittiği mesafedir. - A lightyear is the distance that light travels in one year.

Lütfen gittiğinizde ışıkları kapatınız. - Please turn out the lights when you leave.

{i} nur

Gözümde nursun ...ve başımda tacın. - You're the light of my eyes ... and crown of my head.

hafif

Biriyle ilk defa karşılaştığında,konuşmayı hafif sürdür. - When meeting a person for the first time, keep the conversation light.

Sorumluluk omuzda hafiftir. - The burden is light on the shoulder.

(isim) Işık

Güneş bizi ışık ve ısı verir. - The sun gives us light and heat.

Işık yılı, ışığın bir yılda gittiği mesafedir. - A lightyear is the distance that light travels in one year.

{s} ince

Bu dizüstü bilgisayar ince ve hafif. - This laptop is thin and light.

İyi olması için pâte brisée ince ve dilimler hâlinde olmalıdır. - To be good, pâte brisée should be light and flaky.

{f} yakmak

Bir mum yakmak karanlığı lanetlemekten daha iyidir. - It is better to light a candle than to curse the darkness.

{s} açık

Daha açık bir renk tercih ederim. - I prefer a lighter color.

Çiti Tom'a açık yeşile boyattık. - We had Tom paint the fence light green.

{f} aydınlanmak
{i} ışık veren şey: Turn off the lights. Lambaları kapatın
(Sanat) ışıklamak
gerçekleşmek
az
çakmak yakmak
ateş (sigara vb için)
hafifmeşrep
hafifçe

Tom Mary'yi yanağından hafifçe öptü. - Tom kissed Mary lightly on the cheek.

Tom hafifçe tavsiye vermez. - Tom doesn't give advice lightly.

budala
ışıklı

Bu ayakkabılar ışıklı. - These shoes have lights in them.

çevik
kararsız
ufak
ehemmiyetsiz
far

Tom otomobilin sis farlarını açtı. - Tom turned on the car's fog lights.

Bir yıldırımla bir şimşek arasındaki fark nedir? - What is the difference between a lightning bolt and a lightning flash?

ahmak
yüksüz
parıldamak
az eşya ile

Genellikle az eşya ile seyahat etmeye çalışırım. - I usually try to travel light.

tutuşmak
az yükle
güneş ışığı

Bir güneş tutulması ay güneş ışığını engellediği zaman olur. - A solar eclipse is when the Moon blocks the light from the Sun.

Hayat yağmur ve güneş ışığı, kar ve ısı, gök gürültüsü ve şimşek ve de kış ve yazdan oluşur. - Life consists of rain and sunshine, of snow and heat, of thunder and lightning, and of winter and summer.

şavk
ateş

Doğru kelime ve doğruya yakın kelime arasındaki fark şimşek ve ateş böceği arasındaki farktır. - The difference between the right word and almost the right word is the difference between lightning and the lightning bug.

Sigaram için bana bir ateş ver. - Give me a light for my cigarette.

hafif bir şekilde
soba yakmak
açık renk
fayrap etmek
(Dilbilim) hafif vurgulu
çırağ
ışıldamak
az bagajla
gailesiz
(Gıda) kibrit yakmak
yükü hafif

Yükü hafifletmek zorundayız. - We have to lighten the load.

{f} yak

Tom tüm kibriti tüketti bu yüzden ateşi yakamadı. - Tom ran out of matches so he couldn't light the fire.

Işığı yak. Bir şey göremiyorum. - Switch on the light. I can't see anything.

gün ışığı

Fadıl'ın yıkıcı kaderi sonunda gün ışığına çıktı. - Fadil's devastating fate finally came to light.

Gün ışığı ortalığı aydınlatır, acılar da ruhu. - Sun lights the landscape, pain illuminates the soul.

parlaklık
(kibrit/çakmak/vb.) ateş
parlamak/parlatmak
be.hafifçe
(renk) açık
yakmak/yanmak
parlak

Parlak ışık Markku'yu rahatsız etti. - The bright light disturbed Markku.

Okuma için parlak bir ışığınız var mı? - Do you have a bright light for reading?

(uyku) hafif
anlaşılma
ortaya çıkma
aydınlatmak
ışık vermek

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

yumuşak
bakış açısı
lamba

Kırmızı lamba tehlike halinde yanar. - The red lamp lights up in case of danger.

Lambanın ışığı siste parıldıyordu. - The light of the lamp glimmered in the fog.

gün ışığına kavuşma
fazla yük almayarak
pırıltı

Karanlık pencereden gelen bir ışık pırıltısı vardı. - There was a glimmer of light from the dark window.

sevinç ya da heyecan pırıltısı
yüksüz olarak
ışık yak(mak)
light yan/yak/aydınlat
{s} iyi mayalanmış
light out aceleyle yola çıkmak
lighter
{i} çakmak

Bu resmi çakmakla yak. - Burn this picture with a lighter.

O, bir çakmakla oynuyordu. - He was playing with a lighter.

lightness
{i} hafiflik
light brown
(Tekstil) açık kahverengi ( açık kestane rengi )
light headed
sersemlemiş
light hearted
gamsız
light sensitive
ışığa duyarlı
light up
(deyim) coşturmak
light air
(Askeri) hafif rüzgar
light at the end of the tunnel
(Konuşma Dili) tünelin ucundaki ışık
light box
(Pisikoloji, Ruhbilim) ışık kutusu
light box
ışık kabini
light bulb
elektrik lambası
light drizzle (of rain)
ahmak ıslatan
light on
(deyim) gözüne ilişmek
light on
(deyim) saplanmak
light on
(deyim) takılıp kalmak
light pen
(Bilgisayar) ışıl kalem
light ray
(Fizik) ışın doğultusu
light red
(Bilgisayar) açık kırmızı

Onlar kumaşı açık kırmızıya boyadı. - They dyed the fabric light red.

Yeni Alfa Romeo arabam açık kırmızıdır. - My new Alfa Romeo convertible is light red.

light the fuse of
fitillemek
light the way for
ışık tutmak
light up
(deyim) coşmak
light up
(deyim) ışıldamak
light up
ışıklandırmak
light up
neşelendirmek
light upon
(deyim) gözüne ilişmek
light upon
(deyim) saplanmak
light weight
(Spor) hafif sıklet
light a fire
ateş yakmak
light absorbing
ışık soğurucu
light absorbing
ışık yutucu
light absorption
ışık soğurulması
light air
hafif hava
light alloy
hafif alaşım
light beam
ışık demeti
light beam
ışık huzmesi
light beam
ışık hüzmesi
light beam angle
ışık açısı
light breeze
hafif rüzgar
light breeze
hafif meltem
light buoy
fener şamandırası
light case
ince doku
light colored
hafif renkli
light cream
gündüz kremi
light current
ışık akımı
light curve
ışık eğrisi
light distribution
ışık dağılımı
light draught
boş su çekimi
light dues
fener resmi
light duty
hafif iş
light efficiency
ışık verimi
light emitting diode
ışık yayan diyot
light enough
yeterince hafif
light fast
ışığa dayanıklı
light fastness
ışık haslığı
light filter
ışık filtresi
light fingered
eli hafif
light fixture
çıngı teçhizatı
light flux
ışık akısı
light footed
çevik
light gathering power
ışık toplama gücü
light gun
ışıklı kalem
light headed
başı dönen
light headedly
sersemce
light in bulk
high in value
light in bulk
pahada ağır
light in bulk
yükte hafif
light industry
hafif sanayi
light industry
hafif endüstri
light infantry
hafif piyade
light into sb
birisine bağırıp çağırmak
light into sb
üzerine atılmak
light machine gun
hafif makinalı tüfek
light machine gun
hafif makineli tüfek
light meal
hafif yemek
light metal
hafif maden
light metal
hafif metal
light meter
fotometre
light meter
ışıkölçer
light microscope
ışık mikroskobu
light minded
kararsız
light mindedness
kararsızlık
light modulation
ışık modülasyonu
light modulator
ışık modülatörü
light oil
hafif yağ
light oil
ince yağ
light out
sıvışmak
light out
gidivermek
light pen
ışıklı kalem
light positive
ışıklı pozitif
light railway
dekovil
light railway
hafif demiryolu
light ray
ışık ışını
light relay
ışık rölesi
light resistance
ışık haslığı
light resistance
ışık rezistansı
light resisting
ışığa dayanıklı
light resisting
solmaz
light skinned
açık tenli
light source
ışık kaynağı
light spectrum
ışık spektrumu
light touch
hafif dokunma
light trap
ışık kapanı
light unit
ışık birimi
light up
yakmak
light up
tutuşturmak
light up
yanmak
light up
aydınlat

Eğer evren yıldızlarla doluysa, neden onların ışığı sürekli olarak tüm evreni aydınlatmıyor? - If the universe is full of stars, why doesn't their light continually light up the entire sky?

light up
aydınlatmak
light velocity
ışık hızı
light waterline
boş su kesimi
light wave
ışık dalgası
light year
ışık yılı

Bu yıldız beş ışık yılı uzaktadır. - This star is five light years away.

Galaksimiz içindeki yıldızlar arasındaki ortalama mesafe yaklaşık 4 ışık yılıdır. - The average distance between stars within our galaxy is about 4 light years.

light-fast
ışığa dayanıklı
light-fast
solmaz
light-fastness
ışık haslığı
light-fingered
eli uzun
light-fingered
araklayıcı
light-footed
çevik
light-footed
zarif
light-handed
eli hafif
light-handed
yükü hafif
light-handed
becerikli
light-headed
çakırkeyif
light-headed
sersem

Tom biraz sersemlemiş hissetti. - Tom felt a little light-headed.

light-headed
sarhoş
light-hearted
mutlu
light-hearted
tasasız
light-hearted
neşeli
light-hearted
kaygısız
light-minded
havai
light-minded
kararsız
light-sensitive
ışığa karşı hassas
light-sensitive
ışığa duyarlı
light-trap
ışık kapanı
light amplification by stimulated emission of radiation
Lazer (İngilizce LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) fotonları uyumlu bir huzme şeklinde oluşturan optik kaynak
light beam angle
ışık acısı
light emitting diode
ışık veren diyot
light out
Sıvışmak , tüymek
light snow
Hafif kar yağışı
lit
aydınlatılmış

Caddeler parlak bir biçimde aydınlatılmış. - The streets are brightly lit.

Sahne her iki taraftan aydınlatılmıştı. - The stage was lit from both sides.

lightly
hafifçe

Tom Mary'yi dudaklarından hafifçe öptü. - Tom kissed Mary lightly on the lips.

Tom hafifçe tavsiye vermez. - Tom doesn't give advice lightly.

lit
{f} yak

Ben biraz daha erken çıksaydım, son treni yakalardım. - If I had left a little earlier, I would have caught the last train.

İstasyona geri dönüş uzun bir yol olmasına rağmen, eski vagon yavaş yavaş yaklaştı. - Although it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.

lighter
{i} yakıcı alet; tutuşturucu şey
lightest
en hafif

Hidrojen en hafif elementtir. - Hydrogen is the lightest element.

lightly
kolayca
lightly
kaygısızca
lit
yakmak
light house
fener kulesi
light switch
lamba anahtarı
Türkisch - Türkisch

Definition von light im Türkisch Türkisch wörterbuch

LÎT
(Osmanlı Dönemi) Ba
LÎT
(Osmanlı Dönemi) Boyunun bir tarafı
Englisch - Englisch
A source of illumination

Put that light out!.

To alight

She fell out of the window but luckily lit on her feet.

Facts. pieces of information; ideas, concepts

Now these notions are twofold, actions or habits , which are durable lights and notions, which we may use when we will.

Lightly-built; designed for speed or small loads

We took a light aircraft down to the city.

The series of squares reserved for the answer to a crossword clue

The average length of a light on a 15x15 grid is 7 or 8.

Unimportant, trivial, having little value or significance

I made some light comment, and we moved on.

A stone that is not thrown hard enough
To start (a fire)
Gentle; having little force or momentum

This artist clearly had a light, flowing touch.

travelling with no carriages, wagons attached
To unload a ship, or to jettison material to make it lighter
To set fire to

She lit her last match.

A cross-light in a double acrostic or triple acrostic
Carrying little

I prefer to travel light.

To find by chance

I lit upon a rare book in a second-hand bookseller's.

having light
Spiritual or mental illumination; enlightenment, useful information

Can you throw any light on this problem?.

Low in fat, calories, alcohol, salt, etc

This light beer still gets you drunk if you have enough of it.

A notable person within a specific field or discipline

Picasso was one of the leading lights of the cubist movement.

Unchaste, wanton

Long after lay he musing at her mood, / Much grieu'd to thinke that gentle Dame so light, / For whose defence he was to shed his blood.

A point of view, or aspect from which a concept, person or thing is regarded

Magoon's governorship in Cuba was viewed in a negative light by many Cuban historians for years thereafter.

Of low weight; not heavy

My bag was much lighter once I had dropped off the books.

pale in colour
served with extra milk or cream
The natural medium emanating from the sun and other very hot sources (now recognised as electromagnetic radiation with a wavelength of 400-750 nm), within which vision is possible

As you can see, this spacious dining-room gets a lot of light in the mornings.

A window, or space for a window in architecture

This facade has eight south-facing lights.

A flame or something used to create fire

Hey, buddy, you got a light?.

To illuminate
{n} that by which we see or understand, a view
{a} bright, not heavy, nimble, airy, trifling
{v} to give light, guide by a light, kindle, ease, rest, fall, come down, get off, meet with
{a} lightly, cheaply, without difficulty
Open view; a visible state or condition; public observation; publicity
Electromagnetic radiation that has a wavelength in the range from 380 (violet) to about 770 (red) nanometers (nm), and can be perceived by the normal, unaided human eye
Visible electromagnetic radiation with wavelengths between 400 and 700 nm
Electromagnetic radiation that may or may not be visible to the human eye
To lighten; to ease of a burden; to take off
A humanly visible form of electromagnetic radiation This radiation has a wavelength between 0 40 and 0 71 micrometers (µm)
A small incandescent telltale lamp on a dynamo or battery circuit to show approximately by its brightness the voltage of the current
brightness and animation of countenance; "he had a sparkle in his eye"
(physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation; "the light was filtered through a soft glass window"
(used of soil) loose and large-grained in consistency; "light sandy soil"
Electromagnetic radiation that is visible to the eye
That which illumines or makes clear to the mind; mental or spiritual illumination; enlightenment; knowledge; information
Easily bestowed; inconsiderately rendered
To dismount; to descend, as from a horse or carriage; to alight; with from, off, on, upon, at, in
To descend from flight, and rest, perch, or settle, as a bird or insect
Not copious or heavy; not dense; not inconsiderable; as, a light rain; a light snow; light vapors
Indulging in, or inclined to, levity; wanting dignity or solemnity; trifling; gay; frivolous; airy; unsubstantial
with few burdens; "experienced travellers travel light"
the quality of being luminous; emitting or reflecting light; "its luminosity is measured relative to that of our sun"
having little importance; "losing his job was no light matter"
technically, the spectrum of electromagnetic radiation, which can be seen by the human eye; also, the source of light or its use in painting such as the illumination of a subject or an aspect of a piece of work for emphasis
(of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell"
Radiant energy that is capable of exciting the retina and producing a visual sensation The visible portion of the electromagnetic spectrum (light) extends from about 0 38 to 0 77 microns
a device for lighting or igniting fuel or charges or fires; "do you have a light?"
Not quite sound or normal; somewhat impaired or deranged; dizzy; giddy
easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned; "a light diet"
(physics, chemistry) not having atomic weight greater than average; "light water is ordinary water"
mental understanding as an enlightening experience; "he finally saw the light"; "can you shed light on this problem?"
fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to me"; "It fell to me to notify the parents of the victims"
(used of color) having a relatively small amount of coloring agent; "light blue"; "light colors such as pastels"; "a light-colored powder"
a condition of spiritual awareness; divine illumination; "follow God's light"
of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment; "light infantry"; "light cavalry"; "light industry"; "light weapons"
silly or trivial; "idle pleasure"; "light banter"; "light idle chatter"
Not strong or violent; moderate; as, a light wind
make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a bit"
demanding little effort; not burdensome; "light housework"; "light exercise"
To come down suddenly and forcibly; to fall; with on or upon
Radiant energy that is capable of producing a visual sensation The visible portion of the ELECTROMAGNETIC SPECTRUM extends from about 380 to 770 nanometers
light a fire under
To motivate or encourage (someone) to start sooner or move faster

Let me see if I can light a fire under the waiter to get our order sooner.

light air
A light wind with wind speed between 0,3 and 1,5 m/s; a Force 1 wind strength on the Beaufort scale
light as a feather
extremely light, having minimal weight
light at the end of the tunnel
A better situation after long hardship

But by fall 2005, there was light at the end of the tunnel. The team could see the new business processes and financial data governance mechanisms actually being used by Nationwide employees.

light bucket
A reflecting telescope, especially one with a relatively large aperture and suitable for observing deep sky objects such as nebulae and galaxies
light bulb
An evacuated glass bulb containing a metal filament which is heated by electrical resistance to produce light
light bulb joke
Any joke of the form "How many X does it take to change a light bulb?" followed by a witty riposte, usually incorporating a stereotype of "X"
light bulbs
plural form of light bulb
light clay
Straw-clay, a mixture of straw with a dressing of dilute liquid clay or clay slip. This natural material makes use of an agricultural by-product with an abundant component of soil has good insulating qualities but is not suitable for load bearing structural elements
light cone
: In special relativity, the pattern describing the temporal evolution of a flash of light in Minkowski spacetime. This is modeled in 3-space using the two horizontal axes as spatial dimensions, while the vertical axis is time
light cones
plural form of light cone
light cream
Pasteurized cream at least 18 percent of which, but less than 30% of which, is milkfat, optionally homogenized, and optionally containing added flavor, nutritive sweetener, emulsifier, or stabilizer
light cream
A cream at least 18 percent of which is fat
light curve
a graph of the intensity of radiation from an astronomical object as it changes with time
light dependent resistor
A photoresistor
light echo
A phenomenon observed in astronomy. Analogous to an echo of sound
light elves
A daylight dwelling elf or nature spirit (as opposed to the underground dwelling dark elves or dwarves) in Heathenry
light elves
A race of elves who live above ground and are radiant
light engine
a locomotive running on it's own, or with other powered locomotives, with no wagons or carriages attached
light engines
plural form of light engine
light gel
A thin sheet of colored plastic used to affect color temperature of lights when shooting film or video. They are held in front of a light by clipping it to the barn doors using C-47s
light globe
Light bulb. (Aus)
light globe
A nearly evacuated glass globe containing ionized gas, which produces lightning-like patterns when touched
light globes
plural form of light globe
light gun
A device resembling a gun that allows the player of a video game to target a point on the screen
light guns
plural form of light gun
light in the loafers
Gay; homosexual
light industry
Any industry that does not require high capitalization or heavy machinery
light infantry
Ground combat soldiers who are not mechanized, and whose role is harass the enemy in front of the main body of infantry
light into
To attack verbally; scold

He speaks with more passion than ever, lighting into George W. Bush for fumbling the economy.

light into
To attack physically

Father grabbed the two guns and told me to light into the other man. I jumped on him and started choking him..

light meter
an exposure meter
light novel
A Japanese novel primarily targeting young adults, typically illustrated and containing not more than 50,000 words
light novels
plural form of light novel
light out
To run away

As he would hitch it up, the horse would bolt and light out for home.

light out
To seek to escape pursuit by fleeing

The outlaws lit out for the border when the soldiers came.

light panel
a surface that uses electroluminescence to produce light
light pen
A pen-like device allowing a computer user to interact with the screen display
light pens
plural form of light pen
light pollution
An excess of artificial light, especially near urban areas, reducing visibility of stars, etc. in the night sky
light porter
A type of porter ale lighter in color than the typical dark porter
light porter
A worker whose duties involve carrying light (i.e., not heavy) packages, as in a bank
light rail
A kind of rail passenger transport with a dedicated right of way, but crossing streets at grade, usually for commuters, powered by electricity, and with lower construction costs than traditional railroads

The new Denver light rail runs along the Interstate highway.

light rails
plural form of light rail
light roller
The lighter of the rollers used for flattening the pitch between innings

The batting side may decide which of the two rollers to use - the heavy or the light roller.

light rollers
plural form of light roller
light sail
A solar sail
light sails
plural form of light sail
light second
A unit of length equal to the distance light travels in one second
light show
A display of coloured lights that move in shifting patterns
light someone's fire
To excite, to turn on

He’d prowled Houston’s titty bars for more than a decade, and he’d found the one woman who really lit his fire.

light source
A source of illumination
light sources
plural form of light source
light spectrum
the portion of the electromagnetic spectrum that is visible to humans
light spectrum
an extension of the human-visible spectrum to include near-visible wavelengths, primarily near infrared
light speed
The speed of light
light switch
A switch, usually one on a wall in a building, used to turn on or off the light
light switches
plural form of light switch
light up
To light a cigarette, pipe, etc

Smoking in this building is not allowed, so I always step outside to light up.

light up
To become light, to brighten

He saw Mary and his face lit up.

light up
To make happy

It lights me up, make me happy. Sometimes I go home, go in my room and cry with joy,said Hudson smiling.

light up
To bring light to something, to brighten

The deafening claps of thunder and the dazzling flashes of lightning which lit up the ghastly scene testified that the artillery of heaven had lent its supernatural pomp to the already gruesome spectacle.

light water
Water in its standard form of H2O, containing two protium hydrogen atoms, as opposed to heavy water
light year
A unit of length (abbreviation ly; equal to just under 10 trillion kilometres (1016 metres)) equal to the distance light travels in one year; used to measure extremely large distances
light year
(in plural light years; figurative, informal, nonstandard) A very long time

Some of Leonardo da Vinci’s inventions were light years ahead of their time.

light year
(in plural light years; figurative, informal) A very long way

The marathon runner in the lead is light years ahead of the one at the back.

light years
plural form of light year
light-bulb
Attributive form of light bulb

light-bulb joke.

light-duty vehicle
any motor vehicle with a gross vehicle weight rating of 10,000 pounds (4,500 kg) or less
light-emitting diode
a rectifying semiconductor device which converts electrical energy into electromagnetic radiation of a wavelength in or near the visible spectrum of light
light-emitting diodes
plural form of light-emitting diode
light-fingered
Given to thievery. Given to shoplifting
light-footed
Simple past tense and past participle of light-foot, ran

We light-footed it out of there before we were caught.

light-footed
Fleet, swift, not plodding, capable of running spritely
light-headedness
The property of feeling lightheaded; dizzyness or faintness

The light-headedness passed once I lay down.

light-minded
Not given to heavy thoughts or thinking, frivolous, not serious
light-scattering photometry
any optical method used to measure the extent of the scattering of light by suspended particles or by macromolecules
light-year
An alternative spelling of light year
light-hearted
free from care
light bulb
object made from a metal base and glass case (produces light when an electrical current is passed through it)
lighted
Simple past tense and past participle of light
lighter
To transfer cargo or fuel from a ship, lightening it to make its draft less or to make it easier to refloat
lighter
A small, reusable, handheld device for creating fire, especially for lighting cigarettes

Cigarette in mouth, he clutched his pockets in search of a lighter.

lighter
Comparative form of light: more light

I prefer a lighter shade of pink.

lightness
The state of having little weight, or little force
lightness
Agility of movement
lightness
The product of being illuminated
lightness
Freedom from worry
lightness
Levity, frivolity; inconsistency

Seneca accounts it a filthy lightness in men, every day to lay new foundations of their life, but who doth otherwise?.

lights
plural form of light
lights
A butcher's term for the lungs of an animal (being lighter than adjacent parts)
lights
Third-person singular simple present indicative form of light
lit
To run, or light
lit
Intoxicated or under the influence of drugs; stoned
lit
Sexually aroused (usually a female), especially visibly sexually aroused (e.g., labial swelling is present)
lit
Simple past tense and past participle of light
lit
Abbreviated form of literature
lighter
{n} a large boat used for unloading ships
lightly
{a} nimbly, easily, gaily, with levity
lightness
{n} want of weight, giddiness, levity
lights
{n} the lungs, the organs of breathing
Light bulbs
lb
Lighted
lit
Lights
lts
Lit
prosit
Lit
weltanschauung
Lit
banzai
Lit
doyen
Lit
kulturkampf
Lit
pinto
Lit
pouf
Lit
meum
Lit
memento mori
Lit
tuum
Lit
witan
Lit
reconcentrado
Lit
pot shot
Lit
sandlot
Lit
mare clausum
Lit
bundesrath
Lit
spot
Lit
tenno
Lit
milord
Lit
in rem
Lit
coquille
Lit
viva
Lit
bab
Lit
azogue
Lit
omicron
Lit
liederkranz
Lit
sloyd
Lit
pouffe
Lit
tot
Lit
semitontine
Lit
toison dor
Lit
cascaron
Lit
pergola
Lit
diaspora
Lit
anthophilous
Lit
preadmission
Lit
cui bono
Lit
milady
light blue
sky-colored
light box
An opening – typically over the entrance to a passage grave – which admits sunlight on specific occasions, such as sunrise on winter solstice, like the examples at Newgrange (Ireland) and Maes Howe (Orkney)
light box
A virtual container to collect your comp image choices until your final purchase decisions Resolution The ratio of pixels to linear distance, as in "dots-per-inch" or "pixels-per-centimeter" Resolution determines the amount of detail possible in a given area of a digital image
light box
In the description of any model pointe shoe, the maker will usually tell you what kind of box the shoe has A light box is a shoe that is usually going to be more flexible on demi-pointe, and will be broken in quicker A heavier box will not have the same flexibility, but will last a lot longer What type of box you get can depend on three things: what your teacher wants you to have, how strong your feet are, and what the shoe will be used for: performance or class As a rule, light boxes are used for performance and the harder boxes are used for class But, that rule goes out the door if your teacher thinks you need something else!
light box
A device for viewing developed film or slides It consists of a box of backlit balanced light behind a glass or plastic surface on which the film or slides are placed for viewing
light box
a commercially available, electrically-powered instrument that provides artificial light; a treatment option for patients with Seasonal Affective Disorder, Advanced Phase Sleep Disorder, or Delayed Phase Sleep Disorder
light brown
a brown that light but unsaturated
light bulb
A light bulb or bulb is the round glass part of an electric light or lamp which light shines from. = bulb. An electric light in which a filament is heated to incandescence by an electric current
light
Favoriten