down

listen to the pronunciation of down
Englisch - Türkisch
{s} aşağıya doğru

Bu caddeden aşağıya doğru git ve üçüncü ışıkta sağa dön. - Go straight down this street and turn right at the third light.

O onunla tepeden aşağıya doğru yarıştı. - She raced him down the hill.

aşağı

Ağaçtaki kedi bana doğru aşağıya geldi. - The cat on the tree came down to me.

Biz bir mermi tarafından vurulabileceğimizden korkuyorduk, bu yüzden aşağıya koştuk. - We were afraid that we might be hit by a bullet, so we ran downstairs.

{s} düşen

Düşen bir ağaç tarafından hareketsiz kaldı. - He was pinned down by a fallen tree.

aşağıya

Biz bir mermi tarafından vurulabileceğimizden korkuyorduk, bu yüzden aşağıya koştuk. - We were afraid that we might be hit by a bullet, so we ran downstairs.

Ağaçtaki kedi bana doğru aşağıya geldi. - The cat on the tree came down to me.

aşağıda

Aşağıdaki vadiye baktı. - He looked down at the valley below.

O, iki kapı aşağıda yaşar. - She lives two doors down.

{i} nefret
aşağıya almak
yuvarlamak
(Argo) saygı göstermek
(Argo) arkadaş olmak
(Bilgisayar) düştü

O içeriye girer girmez düştü. - The instant he came in, he fell down.

İkizler kızamıktan dolayı yatağa düştü. - The twins have come down with measles.

yüzü koyun
kapalı
yumuşak tüy
iniş

Mary, Tom'un iniş ve çıkışlarını anlar. - Mary understands Tom's ups and downs.

Hayat çıkışlarla ve inişlerle doludur. - Life is full of ups and downs.

kuş tüyü

Kuş tüyü ceketim beni ısıttı. - My down jacket kept me warm.

O kuş tüyü yastık pahalı görünüyor. - That down pillow looks expensive.

yıkmak

Bu evin çok fazla onarıma ihtiyacı var, onu yıkmak ve yenisini yapmak daha kolay olacaktır. - This house needs so many repairs, it would be easier to tear it down and build a new one.

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

aşağı indirmek
(Argo) bir kişiyle iyi anlaşmak
çökmek
daha düşük bir düzeye
sıkıca
ç.(İngiltere'deki) çimenli alçak tepeler
yere vurmak
güneyde
hüzünlü
üzgün

Biraz üzgün görünüyorsun. - You look kind of down.

Üzgün gözlerle odadan çıktı. - She went out of the room with downcast eyes.

{i} tepe

O, tepelerde aşağı yukarı yürürken nefes nefese idi. - She was out of breath from walking up and down hills.

Ona tepeden bakmamalısın. - You shouldn't look down on him.

yutuvermek
yazı olarak
geçmişten
kötüye
kötü bir duruma
aşağısına

Tom ve Mary onları son gördüğümde nehrin aşağısına doğru bir kanoda kürek çekiyorlardı. - Tom and Mary were paddling a canoe down the river the last time I saw them.

Tom ve Mary kanolarında nehrin aşağısına doğru sürüklendiler. - Tom and Mary drifted down the river in their canoe.

kâğıt üstünde
güneye doğru
sağlam bir şekilde
aşağısında

Tom'un evi buradan caddenin tam aşağısında. - Tom's house is just down the street from here.

Koridorun aşağısında bir yangın var. - There's a fire down the hall.

boyunca

Tom geçen hafta boyunca gripten yattı. - Tom was down with the flu all last week.

Tom'u sahil boyunca yürürken gördüm. - I saw Tom walking down the beach.

neşesiz
{i} kuştüyü
{e} aşağısına doğru

Tom caddenin aşağısına doğru yürüdü. - Tom walked down the street.

At yolun aşağısına doğru tırıs gitti. - The horse trotted down the road.

sulandırılmış olarak
{i} garez
yıkılmış

Oldukça yıkılmış görünüyorsun. - You look pretty down.

Yıkılmış bazı eski evler gördük. - We saw some old houses pulled down.

{f} yenmek
(Askeri) İNDİR, AŞAĞI: Bir topçu veya deniz topçu desteğinde: 1. Bir ateş isteğinde hedef yerinin bir müracaat noktasından yükseklikçe aşağıda bulunduğunu göstermek için kullanılan terim. 2. İhtirakli ile atışlarda, paralanma yüksekliğinde azaltma yapmak gerektiğini göstermek için kullanılan bir terim. 3. Topçuda, bir ateş komutunda, toprak açısının (şu kadar) milyem alçaltılması gerektiğini göstermek için kullanılan terim. 4. Havan ateşini tanzim için verilen bir ateş komutunda namluya (şu kadar) devirlik bir alçalış verileceğini bildirmek için kullanılan terim. Bak. "up"
londra'nın dışına
azalarak
{i} şansın ters dönmesi
aşınmış bir şekilde
kağıt üstünde
(Tıp) gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo
{i} hav

Güneş battığında hava soğudu. - It grew cold as the sun went down.

Havalanından şehir merkezine hangi demir yolu hattını kullanacağımı bana söyle lütfen. - Please tell me which railway line to use from the airport to downtown.

peşin olarak
açık arazi/tüy
{s} morali bozuk

Tom'un morali bozuktu çünkü Mary onun saç sitiliyle dalga geçti. - Tom was feeling down because Mary made fun of his hair style.

geride
üzgün/aşağı
(Tıp) Fetüs derisinin büyük kısmını
güneye doğru. edat -in aşağısında: down the mountain dağın aşağısına doğru. f
çökmüş

O son zamanlarda çökmüş görünüyor. - She seems down lately.

yut/yere vur/yen
Xdown aşağıda/aşağı
hüzünle
şehir merkezine

Şehir merkezine gitmeliyim. - I need to go to downtown.

Tom alışveriş yapmak için şehir merkezine gitti. - Tom went downtown to do shopping.

{s} çarşı doğrultusunda olan
{i} bağlanma
{i} depresyon
{i} ince kuş tüyü, yonda
down payment
on ödeme
break down
bozulmak
lie down
yatmak

Ben yatmak istiyorum. - I'd like to lie down.

Ben birkaç dakika için yatmak istiyorum. - I'd like to lie down for a few minutes.

cut down on
kısmak
go down
inmek

Sahile inmek için hâlâ çok soğuk. - It's still too cold to go down to the shore.

Bir tepeden inmek ona tırmanmaktan daha kolaydır. - It is easier to go down a hill than to climb it up.

sit down
oturmak

Oturmak istiyor musunuz? - Do you want to sit down?

John kapıyı çaldığında Tom ve Mary akşam yemeği için oturmak üzerelerdi. - Tom and Mary were about to sit down for dinner when John knocked on the door.

fall down
çökmek
slow down
yavaşlamak

Tom'un yavaşlamak için hiçbir planı yok. - Tom has no plans to slow down.

Yavaşlamak zorundayız. - We have to slow down.

close down
kapatmak
shut down
kapamak
lie down
uzanmak

Birkaç dakika uzanmak istiyorum. - I want to lie down for a few minutes.

Uzanmak ve bir süre dinlenmek istiyorum. - I want to lie down and rest for a while.

shut down
kapatmak

Fabrikayı kapatmak zorunda olmayacağımıza dair bir olasılık var. - There is a possibility that we won't have to shut down the factory.

slow down
yavaşlatmak

Döner kavşağın amacı trafiği yavaşlatmaktır. - The purpose of a roundabout is to slow down traffic.

broken down
{s} çökük
down to the wire
{k} son ana kadar: They worked right down to the wire. Son ana kadar çalıştılar
down low
(Spor) alçak post bölgesi
down on one's luck
kör talih
down payment
teminât
down town
çarşı
down town
çarşıda
down with!
kahrolsun!

Yolsuzluk yapan siyasetçiler kahrolsun. - Down with corrupt politicians.

down and out
bezgin
down arrow
aşağı ok
down at heel
kılıksız
down at heel
pejmürde
down feathers
kıl tüyleri
down in the dumps
çökmüş
down in the dumps
hüzünlü
down in the dumps
üzüntülü
down in the dumps
üzgün
down in the mouth
neşesiz
down payment
teminat
down payment
peşinat

Tom onun peşinatını ona geri vermemizi istedi. - Tom demanded that we give him back his down payment.

Peşinat için yeterli para biriktirebilir misin? - Can you save enough money for the down payment?

down payment
depozito
down period
bakım ve onarım için kapalı dönem
down resistant
tüy geçmez
down time
bozuk kalma süresi
down to the ground
her hususta
down to the wire
son dakikaya kadar
down tools
çalışmayı bırakmak
down town
çarşıya
down-market
ucuz mal satılan yer
down-to-earth
gerçekçi

Tom çok pratik, gerçekçi bir kişidir. - Tom's a very practical, down-to-earth person.

Tom gerçekten gerçekçi bir adam. - Tom is a real down-to-earth guy.

Down with ...
(Politika Siyaset) Kahrolsun düşman, ...'e ölüm etc

Expression of hostility against .

Down's Syndrome
Down sendromu
down at heels
(ayakkabı)topukları aşınmış
down bow
boyun eğmek
down hill
tepeden aşağıya
down home
ev aşağı
down in the dumps
Mutsuz
down in the mouth/dumps
k. dili üzüntülü, hayal kırıklığına uğramış
down play
önemsememek
down sizing
aşağı boyutlandırma
down slanted eyes
aşağıya eğik gözler
down stair
merdiven aşağı
down stream
akıntıyla
down the tubes
tüpler aşağı
down times
kez aşağı
down to earth
gerçekçi pratik
down to earth
gerçekçi

Tom gerçekçi bir kişidir. - Tom is a down to earth person.

Bir insan gerçekçi olmazsa ve iş düşünmezse işte uzun kalmaz. - A person won't remain long in business if he does not come down to earth and think business.

down to wire
aşağı tel
down weigh
bunaltmak
down with
(deyim) With bağlacı ile karşı çıkış bildirir: "Up with freedom, down with repression! - Yaşasın özgürlük, kahrolsun baskı!"
down with influenza
gripten yatağa düşmüş
down-at-the-heels
Perişan bir durumda
down-graded
aşağı dereceli
down-market
down-pazar
down below
altında
down to
-e kadar
be down
(deyim) yazılmak
be down
(deyim) aşağı inmek
be down
(Konuşma Dili) beş parasız kalmak
be down
(deyim) kaydedilmek
be down
(deyim) azalmak
be down
(deyim) miktar olarak düşmek
be down
(deyim) içerde olmak
be down
(Konuşma Dili) dımdızlak ortada kalmak
be down
(Konuşma Dili) mutsuz olmak
be down
(deyim) rapor edilmek
down payment
ilk ödeme
down syndrome
(Pisikoloji, Ruhbilim) down sendromu
down the line
tamamen
down to
e kadar
down to earth
pratik
down under
(Argo) avustralya ve yeni zelanda
down with
kahrolsun

Yolsuzluk yapan siyasetçiler kahrolsun. - Down with corrupt politicians.

be down
keyifsiz olmak
down below
in af
down low
Gizli kapaklı
down of
aşağı
down on
aşağı

Kurbanın vücudu halı üzerinde yüzü aşağıya bakacak şekilde yatıyordu. - The victim's body was lying face down on the rug.

Tom ekmek kızartma makinesine iki dilim ekmek koydu ve kolu aşağı itti. - Tom put two slices of bread into the toaster and pushed down on the lever.

down the line
Gelecekte, ileriki bir zamanda
down to
-den dolayı, -(n)ın yüzünden/nedeniyle

Some psychologist suggest that the reason that some people describe themselves as lonely may be down to the reason that they have lonely people around them.

down to
aşağıya inmek
down to earth
Aklı başında
down to earth
uygulanabilir, gerçekleştirilebilir
down under
(Fiili Deyim ) avusturalya
get down to brass tacks/get down to business
k. dili asıl işe gelmek/bakmak, asıl işi ele almak
knock down, precipitate, take down
Yıkmak, çökelti aşağı çekmek
quieten down, calm down
Sakin aşağı susturmak
Down Under
avustralya'ya doğru
Down Under
yeni zelanda'da
Downs
{i} ağaçsız tepeler
Downs
{i} tebesirli yayla
Downs
{i} ağaçsız
be down
inmiş olmak
be down
morali bozuk olmak
down below
altına

Termometre sıfırın altına düştü. - The thermometer went down below zero.

down for
(Fiili Deyim ) için adını (listeye vs.) yazdırmak
down key
Aşağı ok tuşu
down payment
(İnşaat) peşin ödeme
down payment
kaparo, pey akçesi; ilk ödeme
down payment
(deyim) taksitle alisveriste pesinen odenen para
down the road
yol boyunca
down there
aşağıda

Aşağıdakinin ne olduğunu düşünüyorsun? - What do you think is down there?

Sen aşağıda orada ne yapıyordun? - What were you doing down there?

down there
altına
down there
aşağıya

Aşağıya doğru hareket eden bir şey var. - There's something moving down there.

down time
(Askeri) İKMAL SÜRESİ: Bir ikmal deposunda, bir ikmal maddeleri isteğinin alınması ile bu maddelerin birliklere teslimi arasında geçen zaman
down time
bozukluk süresi
down time
(Elektrik, Elektronik) arızalı süre
down to earth
hissiz
down to earth
gerçekleştirilebilir
downs
agaçsiz, tebesirli yayla
Englisch - Englisch
One of the counties of Northern Ireland
Field, especially for racing
With "on", negative about, hostile to

Ever since Nixon, I've been down on Republicans.

The direction leading away from the principal terminus, away from milepost zero
Hill, rolling grassland

Churchill Downs, Upson Downs (from Auntie Mame, by Patrick Dennis).

Get down

said to a dog Down, boy!.

Soft, fluffy immature feathers which grow on young birds. Used as insulating material in duvets, sleeping bags and jackets
A single play, from the time the ball is snapped (the start) to the time the whistle is blown (the end) when the ball is down, or is downed
To cause to come down

The storm downed several old trees along the highway.

On a lower level than before

Prices are down.

Inoperable; out of order; out of service

The system is down.

From one end to another of

They walked down the beach holding hands.

Depressed, feeling low

So, things got you down? / Is Rodney Dangerfield giving you no respect? / Well, bunky, cheer up!.

To write off; to make fun of
With "with", relaxed about, accepting of

I'm down with him hanging with us.

South (as south is at the bottom of typical maps)

I went down to Miami for a conference.

To drink or swallow, especially without stopping before the vessel containing the liquid is empty

He downed an ale and ordered another.

From the higher end to the lower of

The ball rolled down the hill.

At a lower place or position

His place is farther down the road.

To put a ball in a pocket; to pot a ball

He downed two balls on the break.

a negative thing

I love almost everything about my job. The only down is that I can't take Saturdays off.

Committed to memory; memorised, in phrases like:

It's two weeks until opening night and our lines are still not down yet.

A clue whose solution runs vertically in the grid

I haven't solved 12 or 13 across, but I've got most of the downs.

To bring a play to an end by touching the ball to the ground or while it is on the ground

He downed it at the seven-yard line.

Of a task; finished in phrases like:

Two down and three to go. (Two tasks completed and three more still to be done.).

From a higher position to a lower one; downwards

The cat jumped down from the table.

Into a state of non-operation

They closed the shop down.

Away from the city (even if the location is to the North)

Down country.

{v} to subdue, bring low, destroy, go down
{a} on the ground
{p} along a descent
{n} a large open plain, very soft fethers
{i} family name; John Langdon Down (1828-1896), English physician after whom Down's syndrome is named
District (pop., 1999 est.: 63,800), Northern Ireland. Formerly part of County Down, it was established as a district in 1973. It fronts Strangford Lough and the Irish Sea. Extreme southern and western Down is mountainous; the dome-shaped Mourne Mountains reach an elevation of 2,789 ft (850 m). Down is a rich agricultural district; livestock raising is important. Down was settled in prehistoric times. It was where St. Patrick began his mission in Ireland (AD 432), and his well and bathhouses are preserved near the district seat, Downpatrick. In Tudor times, parts of Down were colonized by English and Scottish adventurers. Down syndrome North Down Downing Andrew Jackson
A company share price token is moved 'down' on the stock market when a share or shares of it are sold and unprotected by the president The token is moved down one space for each share sold See rules section 5 8 1
shoot at and force to come down; "the enemy landed several of our aircraft"
The Person or side not serving
The soft hair of the face when beginning to appear
The pubescence of plants; the hairy crown or envelope of the seeds of certain plants, as of the thistle
That which is made of down, as a bed or pillow; that which affords ease and repose, like a bed of down To cover, ornament, line, or stuff with down
To cause to go down; to make descend; to put down; to overthrow, as in wrestling; hence, to subdue; to bring down
To go down; to descend
In a low or the lowest position, literally or figuratively; at the bottom of a descent; below the horizon; on the ground; in a condition of humility, dejection, misery, and the like; in a state of quiet
(American football) a complete play to advance the football; "you have 4 downs to gain 10 yards" soft fine feathers fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs) (usually plural) a rolling treeless highland with little soil English physician who first described Down's syndrome (1828-1896) bring down or defeat (an opponent) cause to come or go down; "The policeman downed the heavily armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet" shoot at and force to come down; "the enemy landed several of our aircraft" the fractional price paid in cash at time of purchase; "the down payment"; "a payment of $200 down" not functioning (temporarily or permanently); "we can't work because the computer is down" shut; "the shades were down" understood perfectly; "had his algebra problems down" being or moving lower in position or less in some value; "lay face down"; "the moon is down"; "our team is down by a run"; "down by a pawn"; "the stock market is down today" spatially or metaphorically from a higher to a lower level or position; "don't fall down"; "rode the lift up and skied down"; "prices plunged downward" away from a more central or a more northerly place; "was sent down to work at the regional office"; "worked down on the farm"; "came down for the wedding"; "flew down to Florida" paid in cash at time of purchase; "put ten dollars down on the necklace" in an inactive or inoperative state; "the factory went down during the strike"; "the computer went down again" to a lower intensity; "he slowly phased down the light until the stage was completely black" from an earlier time; "the story was passed down from father to son
Feathers from ducks or geese
A tract of poor, sandy, undulating or hilly land near the sea, covered with fine turf which serves chiefly for the grazing of sheep; usually in the plural
A state of depression; low state; abasement
Downward; going down; sloping; as, a down stroke; a down grade; a down train on a railway
understood perfectly; "had his algebra problems down"
soft fine feathers fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs) (usually plural) a rolling treeless highland with little soil English physician who first described Down's syndrome (1828-1896) bring down or defeat (an opponent) cause to come or go down; "The policeman downed the heavily armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet"
1 (aka: "as it lies") playing the ball as you find it, with no alteration of its position or condition 2 behind in a match (usually counted by holes in match play, but could also apply to the number of strokes a player is behind their opponent) Example: "Playing the ball down/as it lies is the usual state of affairs, but in particularly bad weather exceptions are sometimes made 2 Dr Jenkins was down by three strokes to his wife after just the first five holes
cause to come or go down; "The policeman downed the heavily armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet"
Hence: Towards the mouth of a river; towards the sea; as, to sail or swim down a stream; to sail down the sound
Fine, soft, hairy outgrowth from the skin or surface of animals or plants, not matted and fleecy like wool The soft under feathers of birds
adv/prep [towards the bottom] kebawah (bawah) 2 prep [at the bottom (He is not ~ there )] dibawah (bawah)
from an earlier time; "the story was passed down from father to son
{e} over, along to, through, toward, in a downward direction
downward, to a lower level, in a downward direction
the fractional price paid in cash at time of purchase; "the down payment"; "a payment of $200 down"
Downright; absolute; positive; as, a down denial
They have short stems with soft rachis and bards and long threadlike barbules, without hooklets
shut; "the shades were down"
in an inactive or inoperative state; "the factory went down during the strike"; "the computer went down again"
An offensive play, starting with a center snap and ending when the ball is dead The offense gets four downs to gain ten yards If they gain that before using all four downs, they get a first down and another four downs to gain another ten yards Each time they gain ten yards, the team is at their first down again, needing another ten yards (first and ten) within the next four downs, or plays
The expression used to indicate that an otherwise good service or return has struck the board or tin or has failed to reach the front wall; or that a player has been struck by the ball before it has bounced more than once upon the floor ("Down" is also used as a Marker's call)
not functioning (temporarily or permanently); "we can't work because the computer is down"
When a computer or a network is unavailable, either permanently or for maintenance, it is said to be "down"
In England, everyone who goes to London, whether they are north, south, east, or west of the city, goes "up to London" Hence, everyone who goes from London elsewhere is traveling "down to "
cut down; "the tree is down"
Soft, fluffy feathers used to fill cushions and pillows
Down syndrome
Condition caused by a chromosomal excess, whereby the patients bear a certain resemblance to the Mongoloid race, such as a small head and tilted eyelids
Down's
Down's syndrome
Down's syndrome
Condition caused by a chromosomal deficiency, whereby the patients bear a certain resemblance to the Mongoloid race, such as a small head and tilted eyelids
down a shot
to drink quickly the contents of a shot glass
down and out
In a condition of poverty or debility, especially as a result of experiencing a financial or personal setback

People who are down and out need some place to turn.

down antiquark
the antiparticle of a down quark
down at heel
Shabbily dressed, slovenly; impoverished

Last year, he was down at heel, homeless and had an erratic relationship with his family.

down at heel
In poor condition, especially due to having worn heels; worn-out, shabby

A pair of Oxford-mixture trousers . . .fell in a series of not the most graceful folds over a pair of shoes sufficiently down at heel to display a pair of very soiled white stockings.

down at the heel
Alternative form of down at heel
down at the heels
Alternative form of down at heel
down cellar
Downstairs; the opposite of upstairs

I had to run down cellar to turn off the water main.

down for the count
Decisively beaten; rendered irrelevant for the long term
down in the dumps
Sad; lacking engagement or enthusiasm

Being out of work sometimes makes you feel down in the dumps and being out here with my buddies helps..

down in the heel
Alternative form of down at heel
down in the heels
Alternative form of down at heel
down in the mouth
Sad or discouraged, especially as indicated by one's facial appearance

He was down in the mouth and low on self-confidence, says his mother, Nina Engel.

down line
A railway line on which trains travel away from a major terminus

The number of down-trains daily is fifty-one, and up-trains fifty; the ropes, therefore, travel 155.25 miles on the up-line, and 158.35 miles on the down-line, or altogether 313.60 miles daily.

down low
the state of being a man who secretly sleeps with other men
down low
secrecy

I'll tell you, but keep it on the down low.

down low
the state of being a man who secretly sleeps with people other than his partner
down on one's luck
Unlucky or undergoing a period of bad luck, especially with respect to financial matters

Pitcher Kyle Lohse, 29, who has had unsuccessful stints with the Minnesota Twins, Cincinnati Reds and Philadelphia Phillies, seems to have found a home with the St. Louis Cardinals, a team that has a knack for turning around pitchers down on their luck.

down pat
Thoroughly practiced, rehearsed, or understood

He has the look of Bruce Lee down pat, with the same defiant expression and spare but muscled frame.

down payment
A payment representing a fraction of the price of something being purchased, made to secure the right to continue making payments towards that purchase
down payment
By extension, any initial commitment signifying an intention to carry out a larger future commitment, even though no legal rights or obligations are secured

These commitments of troops, trainers, and civilians represent a strong down payment on the future of our mission in Afghanistan and on the future of NATO.

down payments
plural form of down payment
down quark
A quark having a fractional electric charge of -1/3 and a mass about 4 to 8 MeV. Symbol: d
down quarks
plural form of down quark
down start
a starting position in longtrack speedskating, whereby the speedskater adopts tripod position with the ice surface, with one hand down, and both skates
down tack
The IPA diacritic of primary articulation: , used to denote a lowered phone; for vowels, the diacritic denotes a slightly more open utterance; for consonants, it moves the point of articulation one step forward in this chain: nasal → plosive → fricative → approximant → trill → tap, flap → lateral fricative → lateral approximant → lateral flap
down the banks
in prison

A independent woter ain't the cheese any longer. ... The Stars is out in all kinds o' weather, and if they shines on a feller when he's got half a dozen glasses on board, the Watch-us', Squire Cole, and ten days down the banks, is the word!.

down the banks
a severe criticism, scolding, reprimand, or punishment

In a time in Ireland when politicians and public representatives and others are getting down the banks (if you’ll pardon the pun), a special word of gratitude goes to TD John Browne and Enniscorthy Town Councillor Keith Doyle for their support.

down the drain
Wasted, squandered; irretrievable

Behind every beautiful thing there's been some kind of pain.

down the hatch
Into the mouth and down the throat, especially with regard to the consumption of a beverage

As waiters brought trays of meat, the guests reached over and harvested the pink slices with their bare hands, popping them down the hatch.

down the line
Further along, in terms of time or progress

They decided to save money by using the cheapest components available, but down the line they ran into problems with reliability.

down the road
Further along, in terms of time or progress

They decided to save money by using the cheapest components available, but down the road they ran into problems with reliability.

down the road, not across the street
Along the radial artery rather than across the wrist from side to side
down the tube
Alternative form of down the tubes
down the tubes
Into a state of collapse or failure
down to a T
Alternative form of to a T
down to a fine art
Having or showing exceptional proficiency
down to a science
Perfected; practiced ease and confidence

I have my painting technique down to a science.

down to the short strokes
In the final steps or decisive phase of an undertaking, especially one which has been lengthy or laborious

I would say we are down to the short strokes, down to the cleanup phase of the investigation, said E. Campion Kersten, a Fox Point lawyer.

down to the short strokes
To the final steps or decisive phase of an undertaking, especially one which has been lengthy or laborious

Anyone who wants to vote on delegates who will then decide whether to ratify the deal must have a membership by the end of this week. It's getting down to the short strokes, MacKay said.

down to the wire
At the very end of a process or project, especially one with a fast-approaching deadline

He was almost done with the paper, but tomorrow's due date meant it would be down to the wire.

down tube
A vertical tube making up part of a bicycle frame
down tubes
plural form of down tube
down under
in Australia, to Australia

Foster's claims to be Australian, but nobody drinks it down under.

down with
away with!, cease!

Down with the war!.

down with his apple-cart
knock or throw him down
down-
used to indicate lower position or direction, literally or figuratively

The end of the ride was a long coast downhill.

down-
used to indicate de-emphasis
down-
used to indicate decrease

Those bonds have been down-rated.

down-and-out
Alternative spelling of down and out
down-and-outer
Someone who is down and out
down-at-heel
Attributive form of down at heel
down-gyved
falling down and thus resembling gyves

Ungartered and down-gyved to his ankle,.

down-home
Simple and unpretentious, especially having the characteristics of a Southern rural lifestyle
down-line
Alternative spelling of down line

The number of down-trains daily is fifty-one, and up-trains fifty; the ropes, therefore, travel 155.25 miles on the up-line, and 158.35 miles on the down-line, or altogether 313.60 miles daily.

down-line
Describing a lower level in a hierarchical management structure
down-low
Alternative spelling of down low
down-to-earth
Practical; realistic; pragmatic

He had a down-to-earth attitude that translated into a straightforward, but effective strategy.

down the track
(Ev ile ilgili) Further along, in terms of time or progress
down for the count
(deyim) If someone is down for the count, they have lost a struggle, like a boxer who has been knocked out
down home
(adjective) Of, relating to, or reminiscent of a simple, wholesome, unpretentious lifestyle, especially that associated with the rural southern United States
down in the dumps
Depressed or unhappy
down low
Covert, secret, "hush hush". (Derived from 'low profile')
down to
1. as far as (the lowest, smallest, least, or last item or member);2. attributable to;3. the responsibility of, up to
down to
Even including the following minor things or people

1. Amalie was dressed completely in black, right down to black lipstick and a black earring. 2. Everyone, from the Director down to the secretaries, was questioned by the police.

Downs
the South Downs

Let's just go for a walk on the Downs.

downed
Simple past tense and past participle of down

He downed an ale and ordered another.

downed
That has been brought down

the pilot escaped from the downed plane.

downing
An occasion on which something is downed
look-down, shoot-down
Describing a phased-array radar powerful enough to pick aircraft out of ground clutter from high altitude
downs
{n} a hilly open country, the sea near Deal
down payment
money down
Down Under
nickname for Australia New Zealand and the surrounding area
Down syndrome
or trisomy 21 Congenital disorder caused by an extra chromosome (trisomy) on the chromosome 21 pair. Those with the syndrome may have broad, flat faces; up-slanted eyes, sometimes with epicanthal folds (whence its former name, mongolism); mental retardation (usually moderate); heart or kidney malformations; and abnormal fingerprint patterns. Many persons with Down syndrome can live and work independently or in a sheltered environment, but they age prematurely and have a short (55-year) life expectancy. The risk of bearing a child with the disorder increases with the mother's age; it can be detected in the fetus by amniocentesis
Down syndrome
A congenital disorder, caused by the presence of an extra 21st chromosome, in which the affected person has mild to moderate mental retardation, short stature, and a flattened facial profile. Also called trisomy
Down syndrome
mongolism
Downs
{i} two approximately parallel chains of chalk hills in southeast England; city in the state of Kansas (USA)
down below
lower down, below, under, beneath; in hell, in the underworld
down payment
The part of the purchase price that the buyer pays in cash and does not finance with a mortgage
down payment
an amount paid in cash to the seller when a home is purchased The down payment is the difference between the purchase price and the mortgage amount, and is traditionally 10 to 20 percent of the purchase price, although many loans are now available with smaller down payments
down payment
If you make a down payment on something, you pay only a percentage of the total cost when you buy it. You then finish paying for it later, usually by paying a certain amount every month. = deposit. A partial payment made at the time of purchase, with the balance to be paid later. a payment you make when you buy something that is only part of the full price, with the rest to be paid later
down payment
a partial payment made at the time of purchase; the balance to be paid later
down payment
The part of the purchase price that the buyer pays in cash up front, and does not finance with a mortgage You can usually qualify for the best available mortgage programs with a down payment of 20 percent of the property's value
down payment
The part of the purchase price of a property that the buyer pays in cash and does not finance with a loan
down payment
The part of the purchase price of a property that the buyer pays in cash and does not finance with the mortgage
down payment
A percentage of the purchase price the buyer pays in cash
down payment
The part of the purchase price of a property that the buyer pays in cash and does not finance with a mortgage Back to top
down payment
The part of the purchase price of a property that the buyer pays in cash and does not finance with a mortgage Down payments are usually 5% to 20% of the sales price on conventional loans
down payment
advance payment
down payment
the portion of a home's purchase price that is paid in cash and is not part of the mortgage loan
down payment
The part of the purchase price which the buyer pays in cash and does not finance with a mortgage Due-on-sale clause: A provision in a mortgage allowing the lender to demand repayment in full if the borrower sells the property securing the mortgage
down payment
The difference between the purchase price and mortgage amount The down payment becomes the property equity Typically it should be cash savings, but it can also be a gift that is not to be repaid or a borrowed amount secured by assets
down payment
The difference between the purchase price of the property and the loan amount, expressed in dollars, or as a percentage of the price For example, if the house sells for $100,000 and the loan is for $80,000, the down payment is $20,000 or 20%
down payment
The part of the purchase price of a property that the buyer pays in cash and does not finance with a mortgage
down payment
Percentage of the purchase price that the buyer must pay in cash and may not borrow from the lender
down payment
The part of the purchase price which the buyer pays in cash and does not finance with a loan
down payment
The part of the purchase price which the buyer pays in cash and does not finance with a mortgage
down payment
Money paid to make up the difference between the purchase price and the mortgage amount Down payments are usually 5% to 10% of the sale price on conventional loans
down payment
The part of the purchase price of a property that the buyer pays in cash and may not borrow
down payment
Part of the purchase price of a property that is paid in cash and not financed with a mortgage
down payment
The net difference between the purchase price and the mortgage amount
down payment
Money paid by a buyer from his own funds, as opposed to that portion of the purchase price which is financed
down payment
The amount or percentage of the purchase price paid by the buyer in cash, not borrowed from the lender
down payment
The part of the purchase price of a property which the buyer pays in cash and does not finance with a home loan
down payment
Money paid to make up the difference between the purchase price and the mortgage amount Depending upon the loan type, down payments are usually 3 to 20 percent of the sales price
down syndrome
Human cells usually contain 46 chromosomes which carry the genes that are responsible for all our inherited characteristics In Down Syndrome, the cells usually contain not 46, but 47 chromosomes; with the extra chromosome being a number 21 This excess genetic material, in the form of additional genes along the 21st chromosome, results in Down Syndrome Because 95 percent of all cases of Down Syndrome occur because there are three copies of the 21st chromosome, it is referred to as "trisomy 21 "
down syndrome
A chromosomal anomaly that often causes moderate to severe mental retardation, along with certain physical characteristics such as a large tongue, heart problems, poor muscle tone, and a broad, flat bridge of the nose
down syndrome
The most common malformation caused by trisomy 21 Most of the patients (95%) have complete trisomy of chromosome 21; some have translocation or mosaic forms The phenotype is diagnostic (short stature, characteristic facial appearance, mental retardation, brachydactyly, atlanto-axial instability, thyroid and white blood cell disorders) Congenital heart defects are frequent, atrioventricular septal defect and ventricular septal defect being the most common Mitral valve prolapse and aortic regurgitation may be present Down syndrome patients are prone to earlier and more severe pulmonary vascular disease than might otherwise expected as a consequence of the lesions identified
down syndrome
a congenital disorder caused by having an extra 21st chromosome; results in a flat face and short stature and mental retardation
down syndrome
A combination of birth defects caused by the presence of an extra #21 chromosome in each cell of the body Many children with Down syndrome also have congenital heart disease - usually atrioventricular canal defect
down syndrome
A congenital condition causing mental retardation and unique physical characteristics Caused by an extra chromosome number 21
down syndrome
A syndrome characterized by hypotonia, flat facial profile, upwardly slanted eyes, small low-set ears, short stature, mental retardation, small nose with a low nasal bridge, and spots at the periphery of the iris These individuals have an extra chromosome and may have congenital heart problems and hearing loss Back to the top E
down syndrome
a syndrome of mental retardation and a number of abnormalities that vary greatly among those affected; caused by a triplication or translocation of chromosome 21; speech and language development can be delayed secondary to cognitive impairment, with possible compensatory articulation secondary to cleft palate and VPI
down syndrome
A combination of birth defects caused by the presence of an extra #21 chromosome
down syndrome
A common genetic disorder in which there is an extra copy of chromosome number 21 (trisomy 21), resulting in mental retardation and physical malformations
down syndrome
(Also called Trisomy 21 ) - A combination of birth defects caused by the presence of an extra #21 chromosome in each cell of the body Many children with Down syndrome also have congenital heart disease - usually atrioventricular canal defect
down the line
In facing lines, two faced lines or ocean waves, dancers will execute the call with the others in the same formation
down the line
Descriptive of a shot that is hit straight from near the sideline, as opposed to a cross-court shot
down the line
(1) describing bidding the higher of equivalent features; [Advancing one spade to a takeout double of a one-diamond opening with four cards in each major is bidding down the line ]
down the line
Played along the alley or rail
down the road
in the time to come, later on, at a later date
down time
The amount of time a repairable unit is not operating This can be due to being in a failed state, administrative delay, waiting for replacement parts to be shipped, or undergoing active repair
down time
French: temps d'arrêt The period during which a computer system or device is malfunctioning
down time
A period when production is halted at no fault of the employee; the employee is usually paid for downtime
down time
when something (especially a computer or computer system) isn't working (March 1997)
down time
The process of putting one's attention to internal processes and representations within one's mind
down time
The period during which a machine is unavailable for use See also up time
down time
Period during which a computer, communications line or other device is not operating correctly because of mechanical or electronic failure (As opposed to available time, idle time or stand-by time )
down time
The time that a station or antenna is unavailable to support a spacecraft
down time
The length of time it takes for a run
down time
A period when all or part of a system or network is not available to end users due to failure or maintenance
down time
A time interval when a network cannot be used due to equipment failure or other cause
down time
The period of time in which a printing press or computer is not in use
down time
when the computer isn't working
down time
The period during which a machine is unavailable for use Contrast with up time
down time
Français : Indisponibilité Deutsch : Ausfallzeit The period of time that equipment is out of service
down time
The period of time when a machine is not available for production due to a functional failure or maintenance
down time
A period of time during which a computer is not functioning It is inoperable because of temporary or permanent failure of hardware or software, or when routine hardware or software maintenance procedures are indicated
down to earth
practical, realistic
down town
the center of a city
down under
People sometimes refer to Australia and New Zealand as down under. For summer skiing down under, there is no better place than New Zealand. often Down Under Australia and often New Zealand
down with
put down, throw down; get rid of; suffering from, sick (with a cold, etc.)
downed
made to fall (as by striking or cutting or shooting or by illness or exhaustion); "the felled boxer lay stretched on the canvas"; "felled trees covered the hillside"; "the downed oxen lay panting in the heat"; "a downed deer"
downed
fb, past of down
downing
United States landscape architect who designed the grounds of the White House and the Capitol Building (1815-1852)
downing
present participle of down
downs
Downs are areas of gentle hills with few trees. walking across the downs. the Wiltshire downs. Two roughly parallel ranges of chalk hills in southeast England. The North Downs extend about 161 km (100 mi) from west to east; the South Downs, about 105 km (65 mi). Both are sheep-rearing areas
Türkisch - Englisch

Definition von down im Türkisch Englisch wörterbuch

down sendromu
(Pisikoloji, Ruhbilim) down syndrome
Down sendromu
Down's Syndrome
down
Favoriten