main

listen to the pronunciation of main
Englisch - Türkisch
{s} esas

Onun esas ilgisi tarihtedir. - His main interest is in history.

Martılar esas olarak kıyı kuşlarıdır. - Seagulls are mainly coastal birds.

{s} başlıca

Hinduizm Hindistan'daki başlıca dindir. - Hinduism is the main religion in India.

Japonya'nın başlıca adaları Hokkaido, Shikoku, Honshu ve Kyushu'dur. - The main islands of Japan are Hokkaido, Shikoku, Honshu and Kyushu.

asıl

Asıl sorun ne zaman başlanacağıdır. - When to start is the main problem.

Fransızca öğrenmek için asıl nedenin nedir? - What's your main reason for studying French?

ana

İngilizcede dilin sekiz ana bölümü vardır:isim,fiil,sıfat,zarf,zamir,edat,bağlaç ve son olarak ünlem. - In English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.

İranlılar ana yemeği yoğurt ile yerlerdi. - Iranians used to eat main meal with yoghurt.

baş

Başlangıç yemeğinden sonra ana yemek gelir. - After the entrée comes the main dish.

Onun başarısızlığı çoğunlukla dikkatsizliği yüzündendi. - His failure was mainly due to carelessness.

(Bilgisayar) ana ana
esasen
(Bilgisayar) ana grup

Turun ortasında onlar ana gruptan ayrıldılar. - In the middle of the tour, they became separated from the main group.

ana boru
en önemli

Endişelendiğim en önemli şey endişeli olmadığımdır. - The main thing I'm worried about is that I'm not worried.

temel

Bu planın temel amacı nedir? - What is the main purpose of this plan?

Japonyanın temel ürünü pirinçtir. - The main crop of Japan is rice.

{i} deniz
{s} belli başlı
ana Ana / Asıl / Ana grup
{i} kuvvet
{i} horoz dövüşü
{i} okyanus

Güney Yarımküre, çoğunlukla okyanuslardan oluşur. - The Southern Hemisphere is comprised mainly of oceans.

ana main bearing ana yatak
Main Street bir kasabanın çarşı caddesi
taşra gelenekleri
main deckbaş güverte
(Tıp) Bakınız: Hand
{i} zor

Zor iş başarının ana unsurudur. - Hard work is the main element of success.

Baş konuşmacıyı tanıtmak zorunda kalacağımı bilmiyordum. - I didn't know I was going to have to introduce the main speaker.

gerektiren sebepler
major
main course
ana yemek

Küçük çatal salata için ve büyük olan ana yemek içindir. - The small fork is for your salad, and the large one is for the main course.

main share
Ana pay, asıl pay, büyük pay
main course
ana yemekler
main office
ana ofis,merkez büro
main aisle
(Askeri) ana koridor
main base
(Askeri) ana üs
main deck
palavra
main deck
(Askeri) palavra güverte
main dish
(Gıda) ana yemek

Başlangıç yemeğinden sonra ana yemek gelir. - After the entrée comes the main dish.

Ana yemekten sonra tatlı gelir. - After the main dish comes the dessert.

main file
(Bilgisayar) ana kütük
main focus
(Fizik) ana odak
main frame
(Askeri) ana iskelet
main gear
ana iniş takımı
main hall
ana salon
main idea
temel fikir
main idia
ana fikir
main index
(Bilgisayar) ana dizin
main level
(Jeoloji) ana seviye
main line
başlıca demiryolu hattı
main line
ana boru
main lobe
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) ana lob
main mast
(Askeri) grandi direği
main mast
(Askeri) ana direk
main road
(Askeri) ana şose
main sail
(Askeri) ana yelken
main sewer
(İnşaat) toplayıcı
main sewer
(Coğrafya) ana kanal
main shock
(Çevre) ana şok
main shock
(Coğrafya) ana sarsıntı
main stage
(Askeri) esas kademe
main text
(Bilgisayar) ana metin
main theme
(Mimarlık) ana motif
main theme
ana tema
main topic
ana başlık
main topic
ana konu
main tray
(Bilgisayar) ana tepsi
main wash
ana yıkama
main winds
(Askeri) ana rüzgarlar
main anode
ana anot
main beacon
ana far
main beam
ana kiriş
main bearing
ana yatak
main branch
merkez şube
main circuit
ana devre
main clause
temel cümle
main clause
temel tümce
main coil
ana bobin
main colour
ana renk
main constituent
ana bileşen
main crop
ana ürün
main current
ana akım
main cylinder
ana silindir
main deck
ana güverte
main dish
baş yemek
main distribution cable
ana dağıtım kablosu
main drive gear
ana tahrik dişlisi
main drive shaft
ana tahrik mili
main entry word
ana giriş kelimesi
main file
ana dosya
main frame
büyük sistem
main fuel filter
ana yakıt filtresi
main fuel line
ana yakıt borusu
main fuel tank
ana yakıt deposu
main gallery
ana galeri
main gear
ana dişli
main girder
ana kiriş
main haulage level
ana nakliyat katı
main intake
ana hava girişi
main jet
ana jet
main jet carrier
ana jet taşıyıcısı
main landing gear
ana iniş takımı
main level
ana kat
main line
ana hat

Ana hat Boston'dan geçiyor. - The main line runs through Boston.

main lobe
ana kulak
main memory
ana bellek
main office
ana bayii
main office
merkez büro
main path
ana yön
main path
ana yol
main pipe
ana boru
main program
ana program
main return airway
ana hava dönüş yolu
main rim
ana jant
main road
ana yol

Onun ana yolda bir dükkânı var. - He has a store on the main road.

Hatırladığım kadarıyla, Tom'un evi ana yoldan biraz daha uzak. - As I recall, Tom's house is a little farther in from the main road.

main rotor
ana rotor
main runway
ana pist
main segment
ana kesim
main sequence star
cüce yıldız
main sewer
ana kollektör
main shaft
ana mil
main spring
ana yay
main station
ana istasyon
main storage
ana bellek
main stream
ana görüş
main street
ana cadde
main strut
ana dikme
main switch
ana şalter
main topmast
ana gabya çubuğu
main topsail
ana gabya yelkeni
main truss
ana kiriş
main vein
ana damar
main ventilator
ana vantilatör
main verb
esas fiil
main wall
ana duvar
main wing
ana kanat
main yard
mayistra sereni
main yard
mayıstra sereni
main road
anayol
main article
ana makale
main battle line
ana muharebe hattı
main beam headlights
(Otomotiv) Uzun hüzmeli farlar
main card
ana kart
main component
ana bileşen
main concern
temel endişesi
main construction of a dam
baraj gövdesi
main courses
ana yemekler
main defecation
son kireçleme, ana kireçleme
main diet
Ana besin
main emphasis
ana vurgu
main heading
başlığı ana
main islands
ana adalar
main menu
Ana menü
main news bulletin
Ana haber bülteni
main opposition party
(Politika Siyaset) Ana muhalefet partisi
main processes
temel prosesler
main reason
ana neden, esas sebep
main sea
ana deniz
main sequence star
(Astronomi) Cüce, cüce yıldız
main source
ana kaynak
main sources of income
ana gelir kaynakları
main square
ana meydan
main task
ana görevi
main title page
Başlık ana sayfa
main udc number
ana UDC numarası
main udc table
ana UDC tablo
Main Defense Forces (NATO); main distribution frame
(Askeri) Ana Savunma Kuvvetleri (NATO); ana dağıtım terminali
mainly
başlıca

Otistik insanların yalnızca yaklaşık yüzde 15'i işgücündedir, başlıca nedeni insanların onlar hakkındaki büyük peşin hükümleridir. - Only about 15 per cent of people with autism are in the workforce, mainly because people are so judgemental about them.

mainly
çoğunlukla

Onun başarısızlığı çoğunlukla dikkatsizliği yüzündendi. - His failure was mainly due to carelessness.

Dinleyiciler çoğunlukla öğrencilerden oluşuyordu. - The audience consisted mainly of students.

main road
cadde
main road
karayolu
mainly
daha çok

Daha çok şeyler hakkında aynı hisleri paylaşıyor gibi göründüğümüzden onunla anlaşmaya vardım. - I got together with her mainly because we seemed to share the same feelings about things.

Sunumda konuşmacı daha çok cinsiyet eşitsizliğinden bahsetti. - During the presentation the speaker talked mainly about gender inequality.

mainly
en çok
mains
kanalizasyon
mainly
esasen
mains
şehir şebekesi
mains
ana kablo
Main idea
ana düşünce
mainly
ağırlıklı olarak
mains
ebeke
main course
ana yelken
main road
(Askeri) ANA YOL: Bir bölge veya mahalle, başlıca karayolu ulaştırma hattı vazifesi görebilecek bir yol. Bu yol; genel olarak, her mevsimde, yüksek süratle, iki taraflı trafiğe imkan verecek genişliktedir
main street
cadde

Ana cadde boyunca yürüdüm. - I walked along the main street.

Nehir ana caddeye paralel akar. - The river runs parallel to the main street.

main street
taşra gelenekleri
main street
anacadde
main street
anayol
mainly
çoğu

O şirket çoğunlukla ithal mallar işiyle ilgilenir. - That company deals mainly in imported goods.

Alzheimer hastalığı çoğunlukla 60 yaşından fazla olan insanları etkiler. - Alzheimer's disease affects mainly people older than 60 years.

mainly
z. en çok: His support comes mainly from the provinces. Onu destekleyenlerin çoğu taşralı
mains
toplayıcı hat
Türkisch - Türkisch
Eşkenar dörtgen
Almanya'daki Nehirler
MAİN
(Osmanlı Dönemi) Cennet şerbeti
MAİN
(Osmanlı Dönemi) Göz önünde akan su
MAİN
(Osmanlı Dönemi) Zâhir, görünen
MAİN
(Osmanlı Dönemi) Saf, akar su
MAİN
(Osmanlı Dönemi) Göz değmiş, nazar değmi
Englisch - Englisch
A river in southern Germany, flowing from Bavaria to the Rhine
A large pipe or cable providing utility service to a building or area, such as water main or electric main
Strength
Principal, most important
The high seas
The mainsail
The mainland

Tashtego's long, lean, sable hair, his high cheek bones, and black rounding eyes --all this sufficiently proclaimed him an inheritor of the unvitiated blood of those proud warrior hunters, who, in quest of the great New England moose, had scoured, bow in hand, the aboriginal forests of the main.

{s} principal, head, chief
{n} the gross, sum total, chief part, ocean
{a} chief, principal, important, vast, wide
Vast; huge
The largest throw in a match at dice; a throw at dice within given limits, as in the game of hazard
principal or chief, as in: My account is at the main office of the bank
The largest mast on a sailing vessel Many objects take part of their name from the mast they are connected to or affecting; e g , mainsail or main braces
In C++, this is the first function that is called when a program is executed When a program returns from main, execution has been completed
The main thing is the most important one of several similar things in a particular situation. one of the main tourist areas of Amsterdam My main concern now is to protect the children What are the main differences and similarities between them? = chief
Very; extremely; as, main heavy
Strength; force; might; violent effort
a principal pipe leading to or from a reservoir; as, a fire main
Mid-America Interconnected Network, Inc (MAIN) is one of the ten electric reliability councils comprising the North American Electric Reliability Council (NERC) The purpose of MAIN is to promote the reliable use of the interconnected electric systems with due regard for safety, environmental protection, and economy of service through coordinated planning, construction, operation, maintenance, and use of generation and transmission facilities on a regional basis
Self at top level Since there can be sure to be self, it is a mere instance of an Object class, only for being there Some singleton methods are defined to operate the Object class
Main Parachute
A series of matches (or bouts) on a given day, arranged by two breeders
Principal; chief; first in size, rank, importance, etc
Philosophy & Religion TOOLS
The great sea, as distinguished from an arm, bay, etc
The chief or principal part; the main or most important thing
A main-hamper
any very large body of (salt) water
of a clause; able to stand alone syntactically as a complete sentence; "the main (or independent) clause in a complex sentence has at least a subject and a verb"
n, the primary parachute
The main method for testing of the WebsterSocket class
| Glossary | Summary | IntroductionWhy the Data MatterWhat the Data Reveal Recommendations | Conclusion | ReferencesAppendix: Methodology and Data Quality Issues
ABOUT US APPLY HERE DOWNLOAD FORUMS ROSTER RULES LINKS QUESTS EQ INFO PICTURES GUILDS LIST UPDATE ROSTER CONTACT LEADER
The mains are the pipes which supply gas or water to buildings, or which take sewage away from them. the water supply from the mains The capital has been without mains water since Wednesday night
shortened form of mainsail
mainland
[Welsh narrow, thin] Aso as vain
principal duct or pipe, as distinguished from lesser ones; esp
A meal's main course (what Americans call "entrée")
Introduction F A Q Characters Glossary Sample Writing Gallery Shoppe Dedications Guestbook
Indicates that a book or other material is located in the Main Library stacks on the third, fourth, or fifth floors
Important; necessary
A match at cockfighting
The primary artery of the supply or drain system to which all the branches connect Referred to as the Main Vent in the vent system Back to alphabetical list
VIA unveils KT400A chipset MAIN: New Development Kit brings Java to the GBA MAIN: Deloder worm methodically makes it way across the 'Net MAIN: Beta 2 for Office 2003 released MAIN: PayPal users latest in line to receive fake e-mail CHIP: VIA releases KT400A CHIP: nVidia may release the NV35 in two months CHIP: Quicks for Monday, March 10, 2003 CHIP: SIA predicts double-digit chip growth CHIP: Transmeta gives next-gen Crusoe some HT bandwidth CHIP: AMD paid IBM $46 million to solve some SOI problems GAME: It was a good year for gaming GAME: GameCube's Metroid Prime tops Game Developers Choice Awards GAME: WC3 Expansion beta expands MAC: Macromedia locks out Safari PDA: Mini-Review: CLIE NX70V PDA: Will Samsung drop the Palm OS? PDA: RepliGo adds OS 5 and landscape support PDA: Apple's mixed PDA message PDA: CLIÉ TG50 announced in US, and review posted
Strength. (Rare except in the phrase "might and main")"
In a one-pipe hydronic heating system, the section of the pipe that moves hot water from the boiler to the rooms being heated
Unqualified; absolute; entire; sheer
A relatively large pipe in a distribution system for drinking water or in a collection system for municipal wastewater Of or relating to utility distribution mains for transferring water Often used in the plural, as in water mains
The high seas. (This term is rare in modern usage, except in the phrase "the Spanish Main.")"
Very or extremely strong
of force; of the greatest possible intensity; "by main strength"
Contact us People Skills & Projects Lectures
a principal pipe in a system that distributes water or gas or electricity or that collects sewage
If you say that something is true in the main, you mean that it is generally true, although there may be exceptions. Tourists are, in the main, sympathetic people = on the whole
History Glossary Higher Education Coursework Literature Research Employment Related Areas
The mains are the wires which supply electricity to buildings, or the place where the wires end inside the building. amplifiers which plug into the mains. A river rising in eastern Germany and flowing about 499 km (310 mi) generally westward to the Rhine River at Mainz. Frankfurt am Main Main River Spanish Main
A hand or match at dice
Engin
a principal pipe in a system that distributes water or gas or electricity or that collects sewage any very large body of (salt) water
In all vessels it applies to the principle mast and sail
The continent, as distinguished from an island; the mainland
the high sea; the ocean
{i} principal pipe or duct in a system; chief part of something; strength or force; high sea, part of the ocean where no land can be seen
A stake played for at dice
most important element; "the chief aim of living"; "the main doors were of solid glass"; "the principal rivers of America"; "the principal example"; "policemen were primary targets"
The primary parachute
In shipbuilding, the adjective applied to the most important timbers, or those having the greatest cross-sectional area
Main Street
the generic street name (and often the official name) of the primary retail street of a village, town, or small city in the United States, Canada, Ireland, some parts of Scotland and also in some countries in central Europe
Main Street
the interests of everyday working-class people and small business owners
main battle tank
A tank with a good balance of firepower, cross-country mobility, and armoured protection, and therefore capable of carrying out the roles of breakthrough, exploitation and infantry support
main battle tank
The primary tank of a country or armed forces
main building
The most important building of a group of buildings (e.g. in a school/university)
main clause
A clause that can stand alone syntactically as a complete sentence; contains at least a subject and a verb
main clauses
plural form of main clause
main course
The main serving or dish of a meal, usually cooked
main diagonal
The (imagined) diagonal line from the top left to the bottom right of a square matrix

In a diagonal matrix, non-zero elements appear only on the main diagonal.

main diagonals
plural form of main diagonal
main drag
Literally, a primary or major retarding force

2005: Market lower: bank stocks were the main drag. — Australian Broadcasting Commission news online, stock market report summary, 25 November 2005.

main drag
The main street of a town or suburb, or the principal highway passing through a rural area

2007: A bright idea from a community workshop last year has led to a new look for South Grafton's 'main drag', Skinner Street. — Clarence Valley Council media release Bright Future for Skinner Street Retailers, 19 January 2007.

main droite
In musical notation, an instruction for the pianist to use the right hand
main gauche
A type of parrying dagger
main gauche
In musical notation, an instruction for the pianist to use the left hand
main group
In the periodic table of elements, any of the eight groups (columns) of elements that contain the lightest (and most common) elements
main group element
Any chemical element from the main group
main group elements
plural form of main group element
main line
The principal route or line of a railway
main line
A principal vein into which a drug can be injected
main lines
plural form of main line
main man
One's closest male friend

As Moody says of his main man, Diz influenced me from every standpoint. He was a friend, a father, a confidante, just everything to me.

main memory
The primary volatile memory of a computer, not including memory cache (memcache) nor persistent disk storage, nor external storage
main men
plural form of main man
main sequence
: A major grouping of stars that creates a narrow band from the upper left to the lower right when plotted by luminosity and surface temperature on a Hertzsprung-Russell diagram
main sequence
The area on the Hertzsprung-Russell diagram in which the main sequence is located
main verb
the verb in a clause with the highest semantic content
main-clause
Attributive form of main clause, noun
main-sequence
Of or dealing with a major group of stars forming a band stretching from upper left to lower right on a Hertzsprung-Russell diagram when being plotted by luminosity and surface temperature
main-truck
On a wooden mast, a circular disc (or sometimes a rectangle) of wood near or at the top of the mast, usually with holes or sheaves to reeve signal halyards; also a temporary or emergency place for a lookout. "Main" refers to the mainmast, whereas a truck on another mast may be called (on the mizzenmast, for example) "mizzen-truck"

But oh! shipmates! on the starboard hand of every woe, there is a sure delight; and higher the top of that delight, than the bottom of the woe is deep. Is not the main-truck higher than the kelson is low?.

main-verb
Attributive form of main verb, noun
main points
central points
main sequence
(Astronomi) The main sequence is a continuous and distinctive band of stars that appears on plots of stellar color versus brightness. These color-magnitude plots are known as Hertzsprung–Russell diagrams after their co-developers, Ejnar Hertzsprung and Henry Norris Russell. Stars on this band are known as main-sequence stars or "dwarf" stars
main stream smoke
Smoke that is drawn through the cigarillo upon puffing
mainly
Chiefly; for the most part
mainly
Forcefully, vigorously

Mainly they all attonce vpon him laid, / And sore beset on euery side around .

mains
The domestic electrical power supply

I plugged it into the mains and it blew up!.

mains
plural form of main
mainly
{a} chiefly, principally, powerfully
Main Street
Main Street is used by journalists to refer to the ordinary people of America who live in small towns rather than big cities or are not very rich. This financial crisis had a much greater impact on Main Street
Main Street
In small towns in the United States, the street where most of the shops are is often called Main Street
main course
principal or chief part of a meal
main course
the principal dish of a meal
main course
a square mainsail
main course
the main part of a meal
main idea
chief idea, central idea
main road
A main road is an important road that leads from one town or city to another. Webb turned off the main road and drove round to the car park. a large and important road
main road
road that is most often used, most direct road
main road
a major road for any form of motor transport
main street
largest or primary street in a town or city
main street
any small town (or the people who inhabit it); generally used to represent parochialism and materialism (after a novel by Sinclair Lewis); "Main Street will never vote for a liberal politician"
main street
street that serves as a principal thoroughfare for traffic in a town
main street
street that serves as a principal thoroughfare for traffic in a town any small town (or the people who inhabit it); generally used to represent parochialism and materialism (after a novel by Sinclair Lewis); "Main Street will never vote for a liberal politician
mainly
You use mainly when mentioning the main reason or thing involved in something. The stockmarket scandal is refusing to go away, mainly because there's still no consensus over how it should be dealt with The birds live mainly on nec(Tarih) = primarily
mainly
Very strongly; mightily; to a great degree
mainly
in chief
mainly
for the most part; "he is mainly interested in butterflies"
mainly
principally, chiefly
mainly
Principally; chiefly
mainly
You use mainly when you are referring to a group and stating something that is true of most of it. The African half of the audience was mainly from Senegal or Mali The spacious main bedroom is mainly blue. = mostly. used to mention the main part or cause of something, the main reason for something etc
mains
The farm attached to a mansion house
mains
The speakers facing the audience along with the system of amps equalizers and effects attached to them
mains
Slang: Main sound system Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
mains
{i} home farm, manse (British)
mains
(Mayns), the chief or home farm
mains
Source of electrical power, normally the electricity supply system
mains
A term referring to the utility distribution system
mains
the AC line voltage input Occasionally the fuse on the AC input will be labeled "Mains Fuse"
mains
The AC power distribution lines provided by a power utility
mains
the pipes of a centralized water supply that transport the water to individual buildings
Türkisch - Englisch
rhomb
main
Favoriten