worth

listen to the pronunciation of worth
İngilizce - Türkçe
değer

Müze görülmeye değer. - The museum is worth a visit.

Bu kitabın okumaya değer olacağını düşünüyor musun? - Do you think this book is worth reading?

değmek
sahibi
değerli

Bir arkadaş az sayıda hazine kadar çok değerlidir. - Few treasures are worth as much as a friend.

Sağlık altından daha değerlidir. - Health is worth more than gold.

kadir
{s} değerinde

Tom'un üç yüz bin dolar değerinde bir hayat sigortası vardı. - Tom had a life insurance policy worth three hundred thousand dollars.

Cannes'daki Carlton otelinden 40 milyon euro değerinde mücevherler çalındı. - Jewels worth €40-million were stolen in Cannes from the Carlton hotel.

{i} kıymet, değer: It's of very little worth. Kıymeti pek az. Give me five hundred thousand liras' worth of cheese. Bana beş yüz bin liralık
{i} değerli şey
{s} layık

Mary güveninize layık değildi. - Mary was not worthy of your trust.

Aota güveninize layık değildi. - Aota was not worthy of your trust.

bedel

Onun bedelinin ne olduğunu biliyorum. - I know what that's worth.

(Kanun) defer
para etmek
etmek

Amerika Birleşik Devletleri milyarlarca dolar değerinde yolcu uçakları ihraç etmektedir. - The U.S. exports billions of dollars' worth of passenger airplanes.

Müzeyi ziyaret etmek faydalıdır. - It is worthwhile visiting the museum.

eder

Bu yüzük ne kadar eder? - How much is this ring worth?

Bu eşya ağırlığınca altın eder! - This stuff is worth its weight in gold!

servet

Dünyanın en zengin insanlarının toplam net serveti 2016 yılında % 18 artarak 7.67 trilyon dolara yükseldi. - The total net worth of the world's richest people rose by 18% in 2016 to $7.67 trillion.

Bu kutuda bir servete değebilen nedir? - What's in this box could be worth a fortune.

worthless
{s} değersiz

Onun görüşleri değersizdir. - His opinions are worthless.

Sekiz yaşında bir araba neredeyse değersizdir. - An eight-year-old car is almost worthless.

worth a try
denemeye değer
worth billions
milyarlık
worth doing something
değmek
worth its weight in gold
ağırlığınca altın etmek
worth remembering
hatırlanmaya değer
worth saying
söylenmeye değer
worth seeing
görülmeye değer

Yer kesinlikle görülmeye değer. - The place is certainly worth seeing.

Onun yeni filmi görülmeye değer. - His new film is worth seeing.

worth the expense
masrafa değer
worth the expense
masraf yapmaya değer
worth the whole world
tüm dünyaya bedel
worth the whole world
dünyalara bedel
worth the world
dünyaya bedel
worth trying
denemeye değer
worth a shot
Dnemekte fayda var!
worth considering
dikkate değer
worth knowing
bilinmesi gerekenler
worth nothing
değer hiçbir şey
worth pointing out
hatırlatılması önemli
worth reading
okunmaya değer
worth the money
para değerinde
worth waiting for
beklediğine değer
worth while
(öne's) (harcanacak zamana) değer
worth your salt
(deyim) İşinin ehli, işini iyi yapan
worth your salt
(deyim) İşinde aldığı parayı hakeden
worth-while
değer-while
worth a penny
beş paralık
worth doing
yapmaya değer
worth seeing
görmeye değer

Boston görmeye değer. - Boston is worth seeing.

Bu film yeniden görmeye değer. - This movie is worth seeing again.

worth while
zahmet veya masrafa değer
be worth
-e değmek
be well worth the trouble
zahmete değmek
be worth
değmek
be worth
değerinde olmak
be worth
etmek
be worth
para etmek
it isn't worth while
değmez
net worth
(Ticaret) net değer
net worth
(Ticaret) özsermaye
net worth
(Ticaret) net varlık
net worth
(Ticaret) net servet

Sami'nin net serveti milyonlarca idi. - Sami's net worth was in the multi-millions.

Dünyanın en zengin insanlarının toplam net serveti 2016 yılında % 18 artarak 7.67 trilyon dolara yükseldi. - The total net worth of the world's richest people rose by 18% in 2016 to $7.67 trillion.

not worth his salt
beş para etmez
not worth while
değmez
to be worth
para etmek
worthless
kötü
worthless
iki paralık
worthless
kıytırık
worthless
adi
worthless
aftospiyos
worthless
havadan
worthless
cavalacoz
worthless
ahlaksız
worthless
karşılıksız
worthless
hayırsız
worthlessness
hakirlik
worthlessness
seviyesizlik
not worth a dime
beş para etmez
not worth a hoot
beş para etmez
not worth a rap
beş para etmez
not worth a shit
beş para etmemek
not worth a shit
bir boka yaramamak
the game is not worth the candle
astarı yüzünden pahalı
worthless
naçiz
worthless
madara
worthless
karaktersiz
worthlessness
değersizlik
worthless
kıymetsiz
A bird in hand is worth two in the bush
(Atasözü) Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir
A bird in the hand is worth two in the bush
(Atasözü) Elde bir kuş ağaçta bir kuştan yeğdir
It isn´t worth a farthing
Beş para etmez
a bird in the hand is worth two in the bush
(Atasözü) Eldeki serçe daldaki keklikten iyidir
be worth its/one's weight in gold
ağırlığınca altına değmek
be worth one´s/its weight in gold
k. dili çok değerli olmak, ağırlığınca altın değmek/etmek; çok işe yaramak
comparable worth
Benzer değer
for what it's worth
(deyim) Artık ne kadar yararı olursa; ne kadar değeri olursa, işe yaradığı kadarıyla

For what it's worth, i am sorry for what i am done." - "Ne kadar yararı olur bilmem ama, yaptığım şey için özür dilerim".

for what it's worth
(deyim) İşinize yarar mi, bilmiyorum

Here's what I heard, for whatever it's worth. - İşinize yarar mı, bilmiyorum, ama duyduğum bu.

for what it’s worth
(deyim) Söylenen şeyin, verilen bilginin işe yarayıp yaramayacağının bilinemediği durumlarda "Eğer bir değeri varsa, işe yararsa ..." mânâsında söylenir
for what/whatever it´s worth
k. dili işinize yarar mi, bilmiyorum: Here´s what İ heard, for whatever it´s worth. İşinize yarar mi, bilmiyorum, ama duyduğum bu
game is not worth the candle
Oyun değer mum değil
game not worth the candle
Oyun değmez mum
get in one´s two cents worth
k. dili, bak. put in one´s two cents worth
get one´s money´s worth
k. dili ödenen paranın karşılığında iyi mal almak: You get your money´s worth in that store. O dükkânda ödediğin paranın karşılığında iyi mal alırsın
good words are worth much and cost little
(Atasözü) Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır
is it worth downloading
(Bilgisayar) indirmeye değermi?

bilgisayar programını.

it is worth
buna değer
it is worth noting
o fazlalaştı
it isn't worth a zack
(deyim) (Aus) Beş para etmez
it's not worth a picayune
buna değer bir önemsiz değil
it's worth seeing
görülmeye değer
its worth the trouble.
onun değer sorun
life-worth
Ömre bedel
make it worth someone's while
(deyim) Birine bir işin iyi yapılması için fazladan para vermek
make it worth someone's while
(deyim) Bahşiş vermek
not to be worth a fig
bir incir değer olmamak
not to be worth a hill of beans/a toot/a damn/a tinker´s damn
k. dili beş para bile etmemek
not to be worth one´s keep
(biri/bir hayvan) masrafına değmemek
not worth a dime/red cent
beş para etmez
not worth a fig
beş para etmez
not worth a shit
değil bir bok değer
not worth considering
kale alınmaz
present worth
şimdiki değer
put in one´s two cents worth
k. dili fikrini söylemek, görüşünü belirtmek
reading worth
okunmaya değer
self worth
Özsaygı, izzetinefis, onur
self-worth
Özsaygı, onur, izzetinefis, kendini beğenme, kendine saygı
t is not worth while
t değmez süre
valuable, worth while
Değerindeki değerli süre
worthless
değersi
be worth
1. -in kıymeti/değeri (belirli bir miktar) olmak; (belirli bir miktar) değerinde olmak: This candlestick's worth approximately thirty million
be worth a month's purchase
bir aylık ömrü kalmak
be worth of
layık ve müstahak olmak
be worth of
layık ve hak etmiş olmak
be worth one's salt
{k} aldığı maaşın karşılığını vermek; işinin ehli olmak
be worth one's/its
{k} çok değerli olmak, ağırlığınca altın değmek/etmek; çok işe yaramak
be worth the expense
masrafa değer olmak
comparable worth doctrine
(Ticaret) eşit ücret doktrini
control rod worth
(Nükleer Bilimler) kontrol çubuğu değeri
for all one is worth
{k} var kuvvetiyle/gücüyle: She was running for all she was worth. Var kuvvetiyle koşuyordu
for all one is worth
(deyim) butun gucuyle ,var gucuyle
get the worth of one's money
parasının karşılığını almak
is it worth repairing
tamir etmeye değer mi
it is not worth for being sad
üzülmeye değmez
net worth share
(Ticaret) net kar payı
not to be worth a shit
beş para etmemek; değersiz bir şey olmak, boktan bir şey olmak; aşağılık bir şey olmak
not to be worth one's
(biri/bir hayvan) masrafına değmemek
not worth a button
beş para etmez
not worth a cent
beş para etmez
not worth a damn
beş para etmez
not worth a fig
önemsiz
not worth a penny
beş para etmez
not worth his salt
masrafını karşılamaz, beş para etmez
of no worth
önemsiz
of no worth
değersiz
piastre's worth
kuruşluk
worthed
değen
worthless
turfa
worthless
worthlesslydeğersizce
worthless
hoşur
worthless
on para etmez
worthless
{s} (ahlakça) beş para etmez
worthless
{s} önemsiz
worthless
worthlessnessdeğersizlik
worthless
{s} beş para etmez
worthless
{s} işe yaramaz

Onun görüşü işe yaramaz. - His opinion is worthless.

Bu bütünüyle işe yaramaz. - This is totally worthless.

worthlessness
kıymetsizlik
your money's worth
paranızın karşılığı
your money's worth
paranın karşılığı
İngilizce - İngilizce
Merit, excellence

Our new director is a man whose worth is well acknowledged.

Value

They have proven their worths as individual fighting men and their worth as a unit.

Deserving of

I think you’ll find my proposal worth your attention.

Having a value of; proper to be exchanged for

Cleanliness is the virtue most worth having but one.

Making a fair equivalent of, repaying or compensating

This job is hardly worth the effort.

Valuable, worth while
To be, become, betide

For, adds our erudite Friend, the Saxon weorthan equivalent to the German werden, means to grow, to become; traces of which old vocable are still found in the North-country dialects, as, ‘What is word of him?’ meaning ‘What is become of him?’ and the like. Nay we in modern English still say, ‘Woe worth the hour.’ {Woe befall the hour}.

{a} deserving of, equal in value or price
{n} value, price, importance, merit, desert
{i} town in Missouri (USA); county in Georgia (USA); village in Illinois (USA)
If you do something for all you are worth, you do it with a lot of energy and enthusiasm. We both began waving to the crowd for all we were worth Push for all you're worth!
Worth combines with amounts of money, so that when you talk about a particular amount of money's worth of something, you mean the quantity of it that you can buy for that amount of money. I went and bought about six dollars' worth of potato chips Worth is also a pronoun. `How many do you want?' --- `I'll have a pound's worth.'
To be; to become; to betide; now used only in the phrases, woe worth the day, woe worth the man, etc
having a specified value; "not worth his salt"; "worth her weight in gold"
That quality of a thing which renders it valuable or useful; sum of valuable qualities which render anything useful and sought; value; hence, often, value as expressed in a standard, as money; equivalent in exchange; price
are in the dative
Equal in value to; furnishing an equivalent for; proper to be exchanged for
the quality that renders something desirable or valuable or useful French couturier (born in England) regarded as the founder of Parisian haute couture; noted for introducing the bustle (1825-1895) an indefinite quantity of something having a specified value; "10 dollars worth of gasoline
Questions that have value as rich science content and process that match district curriculum standards
Valuable; of worthy; estimable; also, worth while
Making a fair equivalent of repaying or compensating
in which the verb is in the imperative, and the nouns day, man, etc
worth your weight in gold: see weight. To befall; betide: "Howl ye, Woe worth the day!" (Ezekiel 30: 2)
If an action or activity is worth someone's while, it will be helpful, useful, or enjoyable for them if they do it, even though it requires some effort. It might be worth your while to go to court and ask for the agreement to be changed = worthwhile
Having possessions equal to; having wealth or estate to the value of
{i} price; value; importance
If something is worth a particular amount of money, it can be sold for that amount or is considered to have that value. These books might be worth £80 or £90 or more to a collector The contract was worth £25 million a year
the quality that renders something desirable or valuable or useful
are equivalent phrases
The principal which, drawing interest at a given rate, will amount to the given sum at the date on which this is to be paid; thus, interest being at 6%, the present value of $106 due one year hence is $100
an indefinite quantity of something having a specified value; "10 dollars worth of gasoline"
Worth combines with time expressions, so you can use worth when you are saying how long an amount of something will last. For example, a week's worth of food is the amount of food that will last you for a week. You've got three years' worth of research money to do what you want with Worth is also a pronoun. There's really not very much food down there. About two weeks' worth
Deserving of; in a good or bad sense, but chiefly in a good sense
{s} eligible; advantageous; valued at -; having a value of -; worthwhile to -; suited for -; whose assets are valued at -
French couturier (born in England) regarded as the founder of Parisian haute couture; noted for introducing the bustle (1825-1895)
If you say that something is worth having, you mean that it is pleasant or useful, and therefore a good thing to have. He's decided to get a look at the house and see if it might be worth buying Most things worth having never come easy
Degree of human satisfaction derived from use or consumption -- value
having sufficient worth; "an idea worth considering"; "a cause deserving or meriting support"; "the deserving poor" (often used ironically)
Woe be to the day, woe be to the man, etc
If something is worth a particular action, or if an action is worth doing, it is considered to be important enough for that action. I am spending a lot of money and time on this boat, but it is worth it This restaurant is well worth a visit It is worth pausing to consider these statements from Mr Davies
Value in respect of moral or personal qualities; excellence; virtue; eminence; desert; merit; usefulness; as, a man or magistrate of great worth
Very worth reading
If you add for what it's worth to something that you say, you are suggesting that what you are saying or referring to may not be very valuable or helpful, especially because you do not want to appear arrogant. I've brought my notes, for what it's worth
Someone's worth is the value, usefulness, or importance that they are considered to have. He had never had a woman of her worth as a friend
worth every penny
Completely worthwhile
worth its weight in gold
Highly valuable

I find my dog is worth its weight in gold on those long snowy weekends when I can't get out.

worth one's salt
Competent or adept

Any doctor worth his salt should be able to correctly diagnose the illness.

worth one's weight in salt
worth one's salt
worth one's while
Good and important enough for one to spend time, effort, or money on

Doing volunteer work to help others is truly worth one's while.

worth your salt
(deyim) Good at your job

Any accountant worth their salt should be aware of the latest changes in taxation.

worth a fortune
very valuable, can't be measured by gold or money, priceless, one of a kind, cannot be exchanged
worth a million
very valuable, very expensive, highly significant
worth nothing
with a value of zero, has no value
worth the money
worth the price, of appropriate quality for the cost
worth(p)
having a specified value; "not worth his salt"; "worth her weight in gold
worth-while investment
staking money and in the end receiving a significantly larger sum of money in return
Fort Worth
Large city in the state of Texas, (United States)
a bird in the hand is worth two in the bush
It is preferable to have a small but certain advantage than a mere potential of a greater one
a dime's worth
An insignificant amount

But why, he asks, should a similarly rapt and adoring crowd bank up before a lighted wall niche containing nothing but a dime's worth of daffodils and a couple of sprays of forsythia in a blue dish?. - , 1941.

a picture is worth a thousand words
Alternative form of a picture paints a thousand words
comparable worth
The principle that there should be no difference in remuneration between jobs held mostly by women and jobs held mostly by men, when the women's work is comparable in skill, effort, working conditions, and responsibility to the men's work

Comparable worth aims to upgrade the wage scales for jobs that employ large numbers of women.

for all one is worth
Intensely, vigorously, with as much effort as one can supply

You should see him out there in the snow, shoveling for all he's worth.

for what it's worth
considering what limited worth that this advice, opinion, or suggestion might have for you; Used to soften the presentation of unsolicited advice or information that may not be relevant

For what it’s worth, the same holds true for fish bowls: overfill and you’ll suffocate the guppies.

net worth
The total assets minus total liabilities of an individual or a company
not worth a brass farthing
Worth nothing or next to nothing

Democracy is not worth a brass farthing if it is being installed by bayonets.

not worth a dime
worthless, lacking in value

Eight of the nine who got damages were not worth a dime, and all but six of those who failed to sustain their suits were worthless. - , 1878.

not worth a plug nickel
Having no or almost no value; worthless

In the screenplay by Lorenzo Semple Jr., and David Rayfiel, Turner very early on stumbles upon the existence of a kind of super-C.I.A. within the C.I.A., after which his life is not worth a plug nickel.

not worth a plugged nickel
Alternative form of not worth a plug nickel

I'm just telling you. Take this girl along, and your life's not worth a plugged nickel.

self-worth
The value one assigns to oneself or one's abilities in self assessment

Recognizing one's self-worth is a necessary step to respecting the worth of others.

the fucking you get isn't worth the fucking you get
The sexual satisfactions that one receives from a spouse or romantic partner are not sufficient to compensate for the significant periods of bad faith and unpleasant treatment which such relationships routinely involve

I can't believe a little pussy got me into dis mess. Shit happens, Service said. Sometimes the fucking you get isn't worth the fucking you get..

the fucking you get isn't worth the fucking you take
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
the fucking you get isn't worth the fucking you're going to get
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
the screwing you get isn't worth the screwing you get
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
the screwing you get isn't worth the screwing you take
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
the screwing you get isn't worth the screwing you're going to get
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
tuppence worth
Two pennys' worth

I bought a tuppence worth of humbugs.

tuppence worth
One's opinion or thoughts

That's just my tuppenceworth; you can believe what you like.

tuppence-worth
Alternative spelling of tuppence worth
two pennies' worth
One's opinion or thoughts

That's just my two pennies' worth; you can believe what you like.

worthless
Not having worth and use, without value, inconsequential

Don't be a worthless slouch! Go get yourself a job.

worthless
{a} unworthy, undeserving, mean, vile
worthless
{a} refuse
worthlessness
{n} a want of worth or value
It's more than my job's worth
Something that you say in order to tell someone that you cannot do what they want you to do because you would lose your job if you did
a bird in the hand is worth two in the bush
(Atasözü) Something we have, or can easily get, is more valuable than something we want that we may not be able to get; we shouldn't risk losing something sure by trying to get something that is not sure

Johnny has a job as a paperboy, but he wants a job in a gas station. His father says that a bird in the hand is worth two in the bush.

for what it’s worth
(deyim) Said when you are giving someone a piece of information and you are not certain if that information is useful or important

1. For what it's worth, I think he may be right. 2. They are, for what it's worth, the single most successful eastern arts group in the West.

make it worth someone's while
(deyim) Tip or offer special (usually extra) payment to someone

1. I made it worth the waiter's while to give us good service. 2. If you'll throw a few contracts my way, I'll make it worth your while.

Charles Frederick Worth
born Oct. 13, 1825, Bourne, Lincolnshire, Eng. died March 10, 1895, Paris, France British-born French fashion designer. In 1845 he left England, where he had been a bookkeeper, and worked in a Paris dress accessories shop. In 1858 he opened his own ladies' tailor shop and soon gained the patronage of the empress Eugénie. He was a pioneer of the "fashion show" (the preparation and showing of a collection), the first man to become prominent in the field of fashion, and the first designer to create dresses intended to be copied and distributed throughout the world. He became the dictator of Paris fashion and was especially noted for his elegant Second Empire gowns. He invented the bustle, which became standard in women's fashion in the 1870s and '80s
Fort Worth
city in Texas (USA)
Fort Worth
A city of northeast Texas west of Dallas. Built on the site of a military post established in the 1840s, it is a major industrial center and distribution point. Population: 447,619. a city in the northeast of the US state of Texas, near Dallas. It is a centre for farming, the oil industry, and the aircraft-building industry. City (pop., 2000: 534,694), northern Texas, U.S. It lies on the Trinity River and constitutes the western part of the Dallas-Fort Worth urban complex. Founded in 1849 as a military outpost against Comanche raids, it was a stopover point for cattle drives on the Chisholm Trail. It became a cattle-shipping boomtown after the railroad arrived in 1876. Oil finds brought the petroleum-refining industry in 1920, and in 1949 aircraft manufacturing began there, expanded now to include aerospace and electronic equipment. It is the seat of Texas Christian University (1873) and Texas Wesleyan University (1890), and its attractions include the Amon Carter Museum of Western Art
To be worth
dow
a bird in the hand is worth two in the bush
it's best to go with what you have for certain then to wait for something better that you might never get
be worth one's salt
be worth one's salary or wages (from the Roman custom of paying soldiers with salt)
bird in the hand is worth two in the bush
it's best to go with what you have for certain then to wait for something better that you might never get
for all one's worth
wholeheartedly, with all that is in him
for what it's worth
for whatever help it may provide; for whatever its value may be
get one's money's worth
receive full return for one's investment
have one's money's worth
receive full return on an investment
his life is not worth living
his life is no life at all
is not worth a red cent
it is worthless, it has no value whatsoever
it is worth something like
it is worth approximately -, its value is approximately -
net worth
The value of all of a person's assets minus liabilities
net worth
The value of all of a persons assets, including cash, minus all liabilities
net worth
The value of all of a person's assets, including cash, minus all liabilities
net worth
The total value of all of a person's or company's assets, minus all liabilities
net worth
Property owned (assets), minus debts and obligations owed (liabilities), is the owner's equity (net worth)
net worth
>> The difference between total assets and total liabilities of an individual, corporation, etc
net worth
Excess of assets over liabilities
net worth
The worth of a person or company based on the difference between total assets and liabilities
net worth
The difference between total assets and liabilities of an individual, corporations, etc
net worth
Amount of assets which exceed liabilities; May also be known as stockholders equity or net assets For an individual -- the total value of all possessions such as houses, stocks, bonds, and other securities, minus all outstanding debts, such as mortgage and loans
net worth
The worth of a person, or company, based on the difference between their total assets, minus their total liabilities
net worth
the value of all assets including cash less total liabilities Often used as an underwriting guideline to indicate creditworthiness and financial strength
net worth
The value of all a person's assets, including cash, minus all liabilities
net worth
Total assets minus total liabilities of an individual or company For a company, also called owner's equity or shareholders' equity or net assets
net worth
net worth is the value of all assets minus the value of all liabilities
net worth statement
survey of the independent financial structure of a business and the changes that occurred within an accounting period (Accounting)
not worth a button
totally worthless, having no value whatsoever, not worth anything
not worth a farthing
totally worthless, having no value whatsoever, not worth anything
not worth a fig
completely worthless, having no value at all
not worth a spit
completely worthless, having no value at all
not worth a straw
totally worthless, having no value whatsoever, not worth anything
not worth a whoop
not worth a thing; completely worthless, having no value at all
not worth an old song
totally worthless, having no value whatsoever, not worth anything
not worth the trouble
not worth my while, not worth doing, too much work for too little a reward
self worth
sense of one's own value
self-worth
Self-worth is the feeling that you have good qualities and have achieved good things. Try not to link your sense of self-worth to the opinions of others. the feeling that you deserve to be liked and respected self-esteem
tangible net worth
The amount by which the value of a business’ assets or property exceeds any claims or liens against it The difference between total assets and total liabilities
tangible net worth
Total assets minus intangible assets, which include patents and copyrights, and total liabilities
the game is not worth the candle
it's not worth the effort
total debt to tangible net worth ratio
financial index of loans taken out by a business versus the actual worth of the business today (Economic)
two cents worth
A usually unsolicited opinion on a subject: offered my two cents worth on the new policy
two cents worth
{i} unrequested opinion that is generally not welcomed
worthed
past of worth
worthing
present participle of worth
worthless
Destitute of worth; having no value, virtue, excellence, dignity, or the like; undeserving; valueless; useless; vile; mean; as, a worthless garment; a worthless ship; a worthless man or woman; a worthless magistrate
worthless
drossy
worthless
ineffectual
worthless
Someone who is described as worthless is considered to have no good qualities or skills. You feel you really are completely worthless and unlovable
worthless
lacking in excellence or value; "a worthless idler
worthless
lacking in excellence or value; "a worthless idler"
worthless
Something that is worthless is of no real value or use. The guarantee could be worthless if the firm goes out of business Training is worthless unless there is proof that it works. a worthless piece of old junk. = useless
worthless
{s} valueless; insignificant, trivial; vain, futile; contemptible, vile
worthlessly
in a worthless or unimportant manner
worthlessly
in a worthless manner
worthlessly
in a worthless manner; for nor advantage
worthlessness
having no qualities that would render it valuable or useful; "the drill sergeant's intent was to convince all the recruits of their worthlessness"
worthlessness
{i} lack of value, lack of importance
worthlessness
the quality of being without practical use
worthlessness
The quality of lacking worth, of being valueless, useless or devoid of benefit
worths
third-person singular of worth
worth