price

listen to the pronunciation of price
İngilizce - Türkçe
bedel

Bedelini ödemek zorundasın. - You have to pay the price.

Gerçek arkadaşlığın bedeli yoktur. - True friendship is priceless.

ücret

Tom ücreti indirmeyecek. - Tom won't lower the price.

Ücrete tüketim vergisi dahil değil. - The price doesn't include consumption tax.

fiyat

Çok uluslu ticaret şirketleri çok sayıda ürünün fiyatını düşürdü. - The multinational corporation lowered the price of several products.

Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. - Prices keep on soaring.

{i} değer

Bunun onların istedikleri fiyata değer olduğunu sanmıyorum. - I don't think it's worth the price they're asking.

Sanırım bu fiyata değer. - I think it's worth the price.

{i} paha

Gerçek arkadaşlık paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

Çok canlar pahasına savaş sona erdi. - The war was over at the price of many lives.

{f} fiyatlandırmak
{i} para ödülü

Başımda işlemediğim bir cinayet için bir para ödülü var. - There's a price on my head for a murder I didn't do.

{i} eder

Fiyatı düşürürsen şartları kabul ederim. - I'll agree to the terms if you lower the price.

İnsanlar genellikle yüksek fiyatlar hakkında şikayet ederler. - People often complain about high prices.

{f} fiyatını belirlemek
{f} paha biçmek
{f} k.dili. fiyatını sormak
karşılık
değer biçmek
(Ticaret) satış fiyatı

Tom satış fiyatı iyiyse iki çift ayakkabı alabileceğini söyledi. - If the sale price is good, Tom said he might buy two pairs of shoes.

Bu yazılım paketinin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 99 dolardır. - This software package has a suggested retail price of $99.

ücretlendirmek
kıymet
fiyat koymak

Bir insan hayatı üzerine fiyat koymak zordur. - It's difficult to put a price on a human life.

fiyat,v.fiyatlandır: n.fiyat
(Askeri) FİYAT, EDER
price fixing asgari veya azami fiyat koyma
mükafat
dili fiyatını sormak
tavan fiyatı
narh
price cutting fiyat kırma
semen
priceless
paha biçilmez

Gerçek arkadaşlık paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

Bu tablo paha biçilmez antikadır. - This table is a priceless antique.

price sensitivity
Fiyat duyarlılığı
Price Squueze
Fiyat sıkıştırması: Dikey olarak birleşen firmaların, aramallar açısından kendilerine bağımlı olan öteki firmaların düşük kâr sağlamalarına ya da zarar etmelerine yol açacak biçimde sattıkları aramallara fiyat koymaları
price cap
(Ticaret) tavan fiyat
price each
birim fiyatı
price elasticity of supply
(Ticaret) arzın fiyat esnekliği
price gain
(Ticaret) kur kazancı
price grid
fiyat tablosu
price hike
(Ticaret) zam
price limit
fiyat haddi
price out
(Konuşma Dili) fiyatını sormak
price out
fiyat koymak
price paid
ödenen ücret
price push
(Ticaret) fiyat itmesi
price risk
(Ticaret) fiyat riski
price surge
fiyat artışı
price tags
fiyat etiketleri
price-sensitive
Fiyata duyarlı
price control
fiyat kontrolü
price control
fiyat denetimi
price cutting
indirim yapma
price cutting
tenzilat
price cutting
fiyat kırma
price discrimination
farklı fiyat uygulaması
price fixing
narh
price fixing
fiyatları dondurma
price freeze
fiyatların dondurulması
price index
fiyat endeksi

Fiyat endeksi tüm zamanların en yükseğine ulaştı. - The price index hit an all-time high.

Tüketici fiyat endeksi çılgınca dalgalanıyor. - The consumer price index has been fluctuating wildly.

price index
fiyat  listesi
price leadership
fiyat liderliği
price level
fiyat düzeyi
price list
fiyat listesi
price maintenance
fiyatları muhafaza
price of issue
ihraç fiyatı
price of issue
emisyon fiyatı
price quotation
fiyat kotasyonu
price range
fiyat dağılımı
price reduction
fiyat indirimi
price support
fiyat desteği
price tag
fiyat

Tom bir defa daha fiyat etiketine baktı. - Tom looked at the price tag once again.

Tom fiyat etiketine baktıktan sonra onu almamaya karar verdi. - Tom decided not to buy it after he looked at the price tag.

price tag
fiyat etiketi

Tom fiyat etiketine baktı yeterli parası olmadığının farkına vardı. - Tom looked at the price tag and realized he didn't have enough money.

Benim için fiyat etiketini çıkarır mısınız? - Could you take off the price tag for me?

price theory
fiyat teorisi
price war
rekabet için maliyetin altında satış
price collection
fiyat toplama
price current
fiyat geçerli
price determinants
fiyat belirleyiciler
price earnings ratio
fiyat kazanç oranı
price effect
fiyat etkisi
price fiyat, eder; deger, kiymet, paha; bedel, karsilik
fiyatını belirlemek, değer biçmek
price fiyat, eder; deger, kiymet, paha; bedel, karsilik
fiyat koymak
price floor
Taban fiyat
price floors
fiyat Kat
price gouging
fiyat gouging
price line
Fiyat hattı
price margin
fiyat marjı
price o.s./s.t. out of the market
bir malın fiyatını fazla yüksek tutarak ona ait piyasayı kaybetmek: You´ve priced yourself out of the market in that line. O serinin fiyatlarını fazla yüksek tutmakla piyasayı kaybettin
price out of the market
çok fazla değer biçmek
price per unit of insurance
sigorta birim fiyat
price premium
prim fiyatı
price premium
fiyat prim
price quote
fiyat teklifi
price rate of return method
(Finans) Fiyat getiri oran yöntemi
price taker
(Ekonomi) Fiyat kabullenici
price taker
(Ekonomi) Fiyat üzerinde hiçbir kontrol gücü olmayan iktisadi birim
price taker
(Ekonomi) Piyasa fiyatına hiçbir etkisi olmayan küçük çapta bir alıcı ya da satıcı
price taker firm
(Ekonomi) Fiyat kabullenici firma
price taker firm
(Ekonomi) Fiyat üzerinde hiçbir kontrol gücü olmayan firma
price takers
fiyat takers
price volatility
fiyat değişkenliği
price war
rekabet için maliyetin altında satış, fiyat savaşı
price war
fiyat savaşı
price which changes
değişiklikleri fiyat
price-earning ratio
(Finans) Bir hisse senedinin cari piyasa fiyatının firmanın vergiden sonra hisse başına düşen net gelirlerine bölünmesiyle elde edilen oran
price-earnings ratio
fiyat kazanç oranı
price-setting
Fiyat belirleme
price-to-earnings ratio
fiyat-kazanç oranı
prices
(Ticaret) fiyatlar

Fiyatlar tırmanmaya devam ediyor. - Prices continue to climb.

Eylül 1929 da, hisse senedi fiyatları yükselişini durdurdu. - In September, 1929, stock prices stopped rising.

priceless
(Ticaret) paha biçilemez

Onun yüzündeki görünüş paha biçilemezdi. - The look on his face was priceless.

price ceiling
(Ticaret) tavan fiyatı
price ceiling
(Ticaret) tavan fiyat
price cut
(Ticaret) fiyat kırma
priced
(Ticaret) fiyatlandırılan
pricing
(Ticaret) fiyatlandırarak
pricing
(Ticaret) maliyetlendirme
pricing
(Ticaret) fiyatlandırılan
pricing
(Ticaret) fiyat tespiti
pricing
(Ticaret) fiyat belirleme
pricing
(Ticaret) fiyatlama
pricing
(Ticaret) fiyat uygulaması
priced
{f} fiyatlandır

İstediğim ceket üç yüz dolara fiyatlandırıldı. - The coat I wanted was priced at three hundred dollars.

priceless
paha biçilemeyen
pricing
fiyat koyma
pricing
{f} fiyatlandır

Fiyatlandırma henüz açıklanmadı. - Pricing hasn't yet been announced.

Seninle fiyatlandırmayı görüşmek istiyorum. - I'd like to discuss pricing with you.

priced
fiyatlandirilan
pricing
fiyatlandırma
pricing
ücretlendirme
the price
fiyat
price ceiling
fiyat tavanı
price cut
indirim
price cut
tenzilat
price cutting
indirim
price cutting
fiyat indirme
price index
fiyat listesi
price index
(Ticaret) fiyat indeksi
price index
(Hukuk) fiyat göstergesi
price list
tarife
price list
ederlik
price list
eder çizelgesi
price list
borsa kur cetveli
price out
(deyim) price sth. out fiyat sormak,fiyat hesaplamak
priceless
{s} çok komik
priceless
{s} k.dili. çok komik, gülünç
priceless
dili çok komik
priceless
{s} değer biçilmez
priceless
{s} matrak
priceless
gülünç
priceless
çok kıymetli
priceless
komik/paha biçilmez
priceless
bir ömür
İngilizce - İngilizce
A Welsh patronymic surname, anglicized from ap Rhys
The cost of an action or deed
The cost required to gain possession of something
To determine the monetary value of (an item), to put a price on
To pay the price of, to make reparation for

Thou damned wight, / The author of this fact, we here behold, / What iustice can but iudge against thee right, / With thine owne bloud to price his bloud, here shed in sight.

{n} a rate, worth, value, estimation, reward
{i} cost; value; worth; rate, measure
When lenders use the term "price," they mean the combination of the interest rate and points you'll pay to get your loan The rate determines your monthly payment; the points are included in your closing costs
To pay the price of
cost of bribing someone; "they say that every politician has a price"
The dollar amount to be paid for a security, stated as a percentage of its face value or par in the case of debt securities
If you want something at any price, you are determined to get it, even if unpleasant things happen as a result. If they wanted a deal at any price, they would have to face the consequences
the price of a good or service is what must be given in exchange for the good
a point on the chart indicating the price of the stock traded Price is represented by the right hand Y axis on my charts
– the direct costs borne by users for consuming a good or service
a reward for helping to catch a criminal; "the cattle thief has a price on his head"
the amount of money needed to purchase something; "the price of gasoline"; "he got his new car on excellent terms"; "how much is the damage?"
If something is priced at a particular amount, the price is set at that amount. The shares are expected to be priced at about 330p Digital priced the new line at less than half the cost of comparable mainframes There is a very reasonably priced menu. + pricing pric·ing It's hard to maintain competitive pricing. see also retail price index, selling price
Reward; recompense; as, the price of industry
The price that you pay for something that you want is an unpleasant thing that you have to do or suffer in order to get it. Slovenia will have to pay a high price for independence = penalty
value measured by what must be given or done or undergone to obtain something; "the cost in human life was enormous"; "the price of success is hard work"; "what price glory?"
The exchange value of a good or service, most commonly expressed as the amount of money an individual or organisation is prepared to pay to buy a unit of that good or service The price of a drug on the PBS illustrates why the purchaser may need to be identified as the following could all apply: dispensed price; list price or price to chemist; price to wholesaler or ex-manufacturer's price For an economic evaluation submitted to the PBAC the dispensed price is generally used for the proposed drug and any other relevant PBS drugs
United States operatic soprano (born 1927) the amount of money needed to purchase something; "the price of gasoline"; "he got his new car on excellent terms"; "how much is the damage?"
The amount of money or consideration-in-kind for which a service is bought, sold, or offered for sale See also Shadow Price
The sum or amount of money at which a thing is valued, or the value which a seller sets on his goods in market; that for which something is bought or sold, or offered for sale; equivalent in money or other means of exchange; current value or rate paid or demanded in market or in barter; cost
the high value or worth of something; "her price is far above rubies" value measured by what must be given or done or undergone to obtain something; "the cost in human life was enormous"; "the price of success is hard work"; "what price glory?" a reward for helping to catch a criminal; "the cattle thief has a price on his head" United States operatic soprano (born 1927) the amount of money needed to purchase something; "the price of gasoline"; "he got his new car on excellent terms"; "how much is the damage?" cost of bribing someone; "they say that every politician has a price" ascertain or learn the price of; "Have you priced personal computers lately?" determine the price of; "The grocer priced his wares high
To ask the price of; as, to price eggs
the high value or worth of something; "her price is far above rubies"
The average unit price TradStat calculates the price by dividing the value by the quantity The price is defined as the price per quantity unit (e g , the price per kilo/litre)
If you get something that you want at a price, you get it but something unpleasant happens as a result. Fame comes at a price
The cost for a security For mutual funds, price is the net asset value (NAV) For mutual funds with a load, the price including the load is the Public Offering Price (POP)
determine the price of; "The grocer priced his wares high"
ascertain or learn the price of; "Have you priced personal computers lately?"
The amount of money, or other goods, that you have to give up to buy a good or service
The market value of metals in a refining lot For RefiningLots com, the price as quoted daily on the " London Fixing " For metals with two fixings, the Second Fix governs For rhodium and ruthenium, the Johnson Matthey Daily Base For copper, the New York Mercantile Exchange cash settlement price
The amount the government or the community pays for the delivery of agreed outputs
The pot odds you are getting for a draw or call Example: "The pot was laying me a high enough price, so I stayed in with my gutshot straight draw "
The dollar amount one or more parties is willing to pay/receive to purchase/sell a security Price is typically expressed per $100 of Par Value
A multi-tiered measure of price satisfaction For modeling value, actual price points should not be used Customers respond to the relativity of price, not the actual price point
The value or worth of a product
This reflects the price paid for the wine, or possibly an advertised price or an educated guess In the case of a "library" wine reviewed after a cellaring period, the price will probably not reflect today's market
the property of having material worth (often indicated by the amount of money something would bring if sold); "the fluctuating monetary value of gold and silver"; "he puts a high price on his services"; "he couldn't calculate the cost of the collection"
The dollar amount at which the ownership of securities is exchanged In the case of most bonds which have a par value of 100, price is the percentage of par value at which the ownership is exchanged
This is the Closing or Last Bid Price It is also referred to as the Current Price For NYSE, AMEX, and Nasdaq traded companies, the price is the previous Friday's closing price For companies traded on the National Quotation Bureau's "Pink Sheets", and OTC bulletin boards, it is the bid price obtained at the time the report is updated
the money or other compensation or unit of value exchanged for the purchase or use of a product, service, idea, or person
The reported price for a reported transaction must be inclusive of a mark-up or markdown, but is exclusive of a commission, since a commission is reported in a separate field TRACE will, however, incorporate the commission into the disseminated price
If you can buy something that you want at a price, it is for sale, but it is extremely expensive. Most goods are available, but at a price
- certain products are classified as being Premium-priced (i e higher than a typical price point for a product of that type), or Economy-priced (i e low priced, budget items, often everyday "basics" in simple packaging)
The amount of money charged for a product or service, or the sum of the values that consumers exchange for the benefits of having or using the product or service
(1) A monetary amount given, received, or asked for in exchange for supplies or services (2) Cost plus any fee or profit applicable to the contract type
determine the price of; "The grocer priced his wares high
to price yourself out of the market: see market. American operatic soprano who performed with the New York Metropolitan Opera (1961-1985), earning greatest praise for her roles in Verdi's operas. Amount of money that has to be paid to acquire a given good, service, or resource. Operating as a measure of value, prices perform a significant economic function, distributing the scarce supply of goods, services, and resources to those who most want them through the adjustments of supply and demand. Prices of resources are called wages, interest, and rent. This system, known as the price mechanism, is based on the principle that only by allowing prices to move freely will the supply of any given commodity match demand. If supply is excessive, prices will be low and production will be reduced; this will cause prices to rise until there is a balance of demand and supply. If supply is inadequate, prices will be high, prompting an increase in production that in turn will lead to a reduction in prices until supply and demand are in equilibrium. A totally free price mechanism does not exist in practice; even in free-market economies, monopolies or government regulation may limit the efficiency of price as a determinant of supply and demand. In centrally planned economies, the price mechanism may be supplanted by centralized government control. Attempts to operate an economy without a price mechanism usually result in surpluses of unwanted goods, shortages of desired products, black markets, and stunted economic growth. consumer price index Johnson James Price Emily Price price discrimination price index Price Mary Violet Leontyne Price Vincent Leonard resale price maintenance wage price control marginal cost pricing
Value; estimation; excellence; worth
{f} give a cost to something, determine a price
United States operatic soprano (born 1927)
To set a price on; to value
The price of something is the amount of money that you have to pay in order to buy it. a sharp increase in the price of petrol They expected house prices to rise Computers haven't come down in price
px
price fixing
: In antitrust law, collusion between competitors in order to raise prices, at the expense of competitive pricing
price gouging
The act of or an instance of charging services or pricing goods at unreasonably high prices

The farmer's aren't really guilty of price gouging, but they are trying to recoup some of their losses from the flooding earlier this spring.

price gouging
Present participle of price gouge
price index
A statistical estimate of the level of prices of some class of goods or services
price indices
plural form of price index
price is right
The cost of a thing is reasonable and of good value

The price is right for this used car.

price level
An index of the average market price of selected goods weighted according to certain criteria
price list
A list of items for sale with their prices
price lists
plural form of price list
price of tea in China
The wholesale or retail price of tea in the country of China
price of tea in China
Something that is irrelevant or unimportant, usually used to emphasize the lack of relationship of a non sequitur
price on one's head
A compensation for capturing or killing a person, especially someone guilty of a crime

The police put a price on his head after he killed four innocent women.

price out of the market
To charge an exorbitant price for a service or product so that no one will purchase it

He's pricing out of the market, asking for $100,000 for that shack!.

price point
A price, viewed as one of a number of prices for related retail goods

The big-box stores are selling our $120 price-point items at $99 or less.

price point
The price of an item, especially seen as one of a number of pricing options
price stability
A state of economy characterized by low inflation, and thus a stable value of money. Price stability is one of the central goals of most governments and central banks
price tag
The tag or sticker attached to a product, displaying its price
price tags
plural form of price tag
price-earnings ratio
The ratio of share price to earnings per share used as an indication of the relative value of the share
price sensitivity
The degree to which the price of a product affects consumers purchasing behaviors
price bracket
A category of merchandise based on their price
price taker firm
A firm that can alter its rate of production and sales without significantly
price-fixing
The setting of commodity prices artificially by a government
priceless
Hilariously amusing
priceless
Treasured; held in high regard
price taker
1. An investor whose buying or selling transactions are assumed to have no effect on the market. 2. A firm that can alter its rate of production and sales without significantly
price ceiling
maximum price at which a good can be sold legally (Economics)
price cut
cutting the price of merchandise to one lower than the usual or advertised price
price cutting
cutting the price of merchandise to one lower than the usual or advertised price
price floor
floor below which prices are not allowed to fall; "the government used price supports to maintain the price floor
price floor
minimum price at which a good can be sold legally (Economics)
price index
a measure of the level of prices found by comparing the cost of a certain basket of goods in one year with the cost in a base year (Stiglitz and Boadway,1994)
price index
A device that centers the price of the market basket around 100
price index
an index that traces the relative changes in the price of an individual good (or a market basket of goods) over time
price index
An indicator, derived by aggregating sets of representative unit prices with an appropriate weighting base, which measures changes in price levels over time Price indexes are stated in terms of a base point of time where the price level is arbitrarily set at 100
price index
a measure of the level of prices found by comparing the cost of a certain basket of goods in one year with the cost in a base year
price index
A measurement that attempts to provide a measure of the trend in prices paid for a certain bundle of goods and services over time
price index
a number that compares prices in one year with some earlier base year
price index
a measure of the level of prices found by comparing the cost of a certain basket of goods in one year with that cost in a base year
price index
A number relating prices of a group of commodities to their prices during an arbitrarily chosen base period. a list of particular goods and services and how much their prices change each month retail price index. Measure of change in a set of prices, consisting of a series of numbers arranged so that a comparison of the values for any two periods or places will show the change in prices between periods or the difference in prices between places. Price indexes were first developed to measure changes in the cost of living in order to determine the wage increases necessary to maintain a constant standard of living. There are two basic types. Laspeyres-type indexes define a market basket of goods in a base period, then use the prices for those goods to examine change over space and time. In its simplest form, this is simply the ratio of what those goods cost today to what they cost in the base period. The two most familiar indexes of this type are the consumer price index (CPI) and the producer price index (PPI). The CPI measures changes in retail prices in such component parts as food, clothing, and shelter. The PPI (formerly called the wholesale price index) measures changes in the prices charged by manufacturers and wholesalers. Paasche-type indexes define a market basket of goods in the current period, then use the prices of those goods from past periods. The most familiar index of this type is the GDP deflator, used in the U.S. in the national income accounting to differentiate amounts in constant dollars from those in current dollars
price index
Current price expressed as a proportion to the same price in an earlier time period, commonly called the base period Monthly price indexes computed by the National Agricultural Statistics Service are the index of prices received by farmers and the index of prices paid by farmers for commodities and services, interest, taxes, and farm wage rates The ratio of these two indexes is referred to as the parity ratio
price list
a list of prices for things being sold
price list
a listing of prices for different goods or services
price list
tariff, organized itemization of the prices of various products
price tag
If something has a price tag of a particular amount, that is the amount that you must pay in order to buy it. The price tag on the 34-room white Regency mansion is £17.5 million
price tag
a tag showing the price of the article it is attached to
price tag
In a shop, the price tag on an article for sale is a small piece of card or paper which is attached to the article and which has the price written on it
price taker
A firm, household, or other economic agent that constitutes such a small share of the market for a good that its decisions do not influence the market price
price taker
firm which operates in a competitive market, which accepts the prevailing market price in order not to lose its market share
price taker
under perfect competition, the firm is a price taker It has no choice but to accept the price that has been determined in the market
price taker
firms that have no market power over price
price taker
firms that take the price for the good or service they sell as given; the price is unaffected by their level of production
price taker
A firm that cannot influence the price of its product
priced
{s} having a price, having a fixed value; costing -
priced
Rated in price; valued; as, high-priced goods; low-priced labor
priced
Past tense of the verb price
priceless
so precious as not to be sold at any price
priceless
Too valuable to admit of being appraised; of inestimable worth; invaluable
priceless
Of no value; worthless
priceless
approval If you say that something is priceless, you approve of it because it is extremely useful. They are a priceless record of a brief period in British history
priceless
{s} invaluable, beyond any expressible value; very expensive
priceless
having incalculable monetary worth
priceless
emphasis If you say that something is priceless, you are emphasizing that it is worth a very large amount of money. the priceless treasures of the Royal Collection
prices
Third-person singular simple present of to price
prices
Plural of price
pricing
Red Carpet, Blue Collar, or Cutthroat!
pricing
The manual or automatic process of applying prices to purchase and sales orders, based on factors such as: a fixed amount, quantity break, promotion or sales campaign, specific vendor quote, price prevailing on entry, shipment or invoice date, combination of multiple orders or lines, and many others Automated systems require more setup and maintenance but may prevent pricing errors
pricing
The currency value charged to a Client by the company for a product or service
pricing
Price: USD10 00 with free updates (life-time) • Click here if you are having problems with the transaction • You might want to consider our Membership offer for full access to download ALL our current and future CGI scripts * Please contact us if you need a custom-built version of this scripts Price start at US$50
pricing
the act of deciding the price of something that you sell
pricing
The methods of setting competitive, profitable, and justified prices
pricing
That part of the marketing mix concerned with choosing the appropriate price for a product to meet the firm’s profit objectives and buyers’ purchasing objectives; deciding what the company will receive in exchange for its product
pricing
A price of a product or service can be set by three or more methods or a combination of them Price can be set by cost, usually a bottoms-up approach Price can be set by looking at the value added to the customer by the product or service Prices can also be set by competitive expectations Finally, pricing can also be set by looking at the elasticity of the market to determine the maximum profit at a given price and volume function Usually a pricing package includes two or more of these approaches to verify the price range
pricing
The setting of, or finding out about, prices for goods, services, contract work, etc
pricing
More info on pricing
pricing
present participle of price
pricing
The process of deciding the premium to charge for a health plan or a given set of benefits
pricing
Discount Inc GST $124 00
pricing
the evaluation of something in terms of its price
pricing
The job of the underwriter to determine the price it will pay the company for a security It is usually done the day before the sale of the security BACK TO TOP
pricing
{i} costing
pricing
{i} fixing of prices, determination of values
pricing
Establishing the policy and setting agreed rates for charging Customers
pricing
marketing activity concerned with the setting of prices for new products and the adjustment of prices for existing products
pricing
This is a tactic in the simplex method, by which each variable is evaluated for its potential to improve the value of the objective function Let p = c_B[B^-1], where B is a basis, and c_B is a vector of costs associated with the basic variables The vector p is sometimes called a dual solution, though it is not feasible in the dual before termination p is also called a simplex multiplier or pricing vector The price of the j-th variable is c_j - pA_j The first term is its direct cost (c_j) and the second term is an indirect cost, using the pricing vector to determine the cost of inputs and outputs in the activity's column (A_j) The net result is called the reduced cost, and its value determines whether this activity could improve the objective value
price