rating

listen to the pronunciation of rating
İngilizce - Türkçe
{i} derece

Tom'un onay derecesi düşüyor. - Tom's approval rating is dropping.

{i} değerlendirme

Çekicilikle insanları değerlendirme düşüncesi benim için adil görünmüyor. - The thought of rating people by attractiveness does not seem fair to me.

puanlama
dereceleme
(Ticaret) değerlendirme notu
vergi oranı
izlenirlilik
(Ticaret) vergi matrahı
değerleme
oranlama
fiyatlandırma
tayfa
deniz eri
beğenilme
tutulma
iş sorumluluğu
(Askeri) DERECE: Subay ve astsubayların haiz oldukları pilotluk, paraşütçülük ve nişancılık gibi uzmanlık dereceleri
{i} rating
(isim) rating, izlenme oranı, değerlendirme, sınıflandırma, derece, vergi oranı (İng.), verim, azarlama, fırça
er/sınıf/rayiç/derece
{f} değerlendir: prep.değerlendirerek
{i} izlenme oranı
deniztayfa
{i} azarlama
vergi oranı verim
{i} fırça
küçük subay veya er
{i} sınıflandırma
{i} sınıflama
azarla/düşün
{i} vergi oranı (İng.)
{i} verim
(Ticaret) kredi notu
seviye
oran
kategori
(Bilgisayar) izlenme oranı tv
takdir
rate
{i} oran

Kanada'da suç oranı düşüyor. - The crime rate is decreasing in Canada.

Düşen faiz oranları otomobil pazarını canlandırdı. - Falling interest rates have stimulated the automobile market.

rate
{i} kur

Bugünkü döviz kuru nedir? - What's today's exchange rate?

Bugün döviz kuru nedir? - What's the exchange rate today?

rating plate
anma değerleri plakası
rating scale
(Bilgisayar,Teknik) değerleme ölçeği
rating system
(Ticaret) sıralama
rating agency
derecelendirme kuruluşu
rating plate
plakasındaki
rating battle
rating savaşı
rating plate
anma degerleri plakasi
rating training
(Havacılık) derece eğitimi
rating war
rating savaşı
rate
derece
rate
{i} ücret

Bu tur için özel bir ücret var mı? - Is there a special rate for this tour?

Otobüs ücretleri iki yıl aynı kaldı. - Bus rates have stayed the same for two years.

rate
{i} değer

Doların değeri enflasyonun yükselme oranında düşer. - The value of the dollar declines as the rate of inflation rises.

Bunu nasıl değerlendirirdin? - How would you rate that?

rate
{i} hız

Sanayinin büyüme hızına şaşırdım. - I'm amazed by the rate at which industries grow.

Saatte üç mil hızla yürüdüler. - They walked at the rate of three miles an hour.

rate
değer biçmek
rate
{i} posta ücreti
rate
addetmek
rate
{f} sınıflandırmak
accuracy rating
(Bilgisayar,Teknik) doğruluk derecesi
composite noise rating
(Çevre) bileşik gürültü ölçümü
content rating
(Bilgisayar) içerik derecelendirme
credit rating
(Ticaret) kredi değerliliği
credit rating
(Ticaret) kredi derecelendirme
rate
değerini tahmin etmek
rate
derecelendirme yapmak
rate
farzetmek
rate
vergi koymak
rate
(Ticaret) vergi

Tom'un vergi oranı %15 ama sekreterinin vergi oranı %35. - Tom's tax rate is 15%, but his secretary's tax rate is 35%.

Warren Buffett, sekreterinden daha düşük bir vergi oranına sahip olmasından yakındı. - Warren Buffett complained that he has a lower tax rate than his secretary.

rate
paha

Otel pahalıydı ama günlük fiyata kahvaltı dahildi. - The hotel was expensive, but the daily rate included breakfast.

rate
(Bilgisayar) faiz_oranı

Parasını yüksek faiz oranıyla ödünç veriyor. - He lends money at a high rate of interest.

rate
nevi
rate
(Bilgisayar) faiz oranı
rate
sıklık
rate
kıymet
rate
(Askeri) akıntı hızı
skill rating
(Askeri) sanatkarlık derecesi
success rating
başarı sıralaması
fuel rating
yakıt oranı
military rating
rütbe
octane rating
oktan değeri
rate
rayiç
rate
olarak değerlendirmek
rate
gözü ile bakmak
rate
tarife
rate
çeşit
rate
fiyat

Fiyat listesi, oteldeki tüm yemekleri kapsar. - The rates cover all the meals at the hotel.

Fiyatlarımız şimdi daha düşük! - Our rates are now lower!

rate
saymak
rate
vergin
rate
{f} değer biç
rate
sınıf

10 a 1 ölçeğinde, lütfen aşağıdaki dillerdeki yeterliliğini sınıflandır. - On a scale of 1 to 10, please rate your proficiency in the following languages.

rate
(ev/vb.) vergi değerini saptamak
rate
nispet
a credit rating
Bir kredi derecelendirme
adjusted community rating
düzeltilmiş topluluk rating
bond rating
tahvil sıralaması
bond rating
tahvil derecelendirmesi
bond rating
tahvil puanlaması
continuous rating
sürekli görev anma değeri, sürekli hizmet anma değeri
credit rating
Kredi değerlendirmesi
fire rating
yangın rating
load rating
yük oranı
nameplate rating
isim levhası derecelendirmesi
ply rating
dış lastik kat sayısı
power rating
gücü
rate
oranda
ratings
derecelendirme
ratings
oylanma
thanks for rating
oyladığınız için teşekkürler
accuracy rating
dogruluk derecesi
application rating
(Bilgisayar,Teknik) uygulama oranı
boiler rating
kazan kapasitesi
contingency rating
(Havacılık) fazla güç
continuous rating
sürekli nominal güç
credit rating
tic. kredi değerlendirmesi
customer importance rating
(Ticaret) müşteri önem derecesi
efficiency rating
(Ticaret) ehliyet değerlendirmesi
efficiency rating
(Ticaret) yeterlilik değerlendirmesi
electric rating
voltaj bilgileri
facility rating
(Askeri) TESİS TEST KIYMETLENDİRMESİ (HV.): Hava trafik görevlerine ait bir terim. Hava trafik kontrol memurları ehliyetnamesinin arkasına bir hava trafik kontrol sınavcısı tarafından yapılan ve şahsın gerekli testleri başarılı şekilde tamamladığını ve bir hava trafik kontrol tesisinde bu sıfatla hava trafik kontrol görevlerini yerine getirecek ehliyette olduğunu gösterir yazılı onay. Bir kimse, tesis test değerlendirmesi olmadan hava trafiğini direkt denetimsiz idare edemez
facility rating
(Askeri) tesis test kıymetlendirmesi
floor load rating
(Askeri) DÖŞEME MUKAVEMETİ: Bir döşemenin emniyetle taşıyabileceği ikmal maddesi ağırlığı. Bu ağırlık döşemenin satıh ölçüsüne göre, her fit kareye düşen libre ile ifade edilir
fuel rating
(Fizik) yakıt özgül gücü
fuel rating
(Nükleer Bilimler) yakıt değerlendirmesi,doğrusal özgül güç
global rating
(Dilbilim) genel sınıflandırma
intermediate rating
(Havacılık) motorun en yüksek gücü
internal rating
(Ticaret) dahili derecelendirme
manner of performance rating
(Askeri) iş derecelendirme şekli
manner of performance rating
(Askeri) veri derecelendirme şekli
manner of performance rating
(Askeri) VERİM DERECELENDİRME ŞEKLİ, İŞ DERECELENDİRME ŞEKLİ
merit rating
(Ticaret) liyakat değerlemesi
military rating
(Askeri) askerlik rütbesi
nominal temperature rating
(Otomotiv) nominal sıcaklık değeri
nominal temperature rating
(Otomotiv) nominal sıcaklık oranı
octane rating
oktan oranı
operating rating
işletme değerlendirmesi
performance rating
(Ticaret) iş başarısı notu
pics rating
(Bilgisayar) pıcs derecelendirme
points rating method
(Askeri) puan değerlendirme metodu
power rating
(Nükleer Bilimler) doğrusal özgül güç
proficiency rating
(Askeri) EHLİYET DERECELENDİRMESİ: Belirli bir aylık ehliyet bedel oranını gösteren sınıflandırma. Bak. "proficiency pay"
proficiency rating designator
(Askeri) EHLİYET DERECESİ ROZETİ: Ehliyet bedeli alan erat sınıfından personelin rütbe veya derecesine göre, parantez içinde gösterilen, o şahsa verilmiş bir ehliyet bedeli nispeti
rate
sürat
rate
{i} emlâk vergisi (İng.)
rate
fiyat listesi

Fiyat listesi, oteldeki tüm yemekleri kapsar. - The rates cover all the meals at the hotel.

rate
fırça atmak
rate
haşlamak
rate
{i} bedel
rate
{f} sayılmak
rate
mülk vergisi
rate
{i} belediye vergisi (İng.)
rate
{f} layık olmak
rate
{i} değer, fiyat, ücret: hourly rate saat başına
rate
{f} hak etmek
rate
(isim) oran, kur, rayiç, değer, ücret, bedel, posta ücreti, derece, sınıf, emlâk vergisi (İng.), belediye vergisi (İng.)
rate
belediye vergisi
rate
{f} fiyat belirlemek
rate
olarak görmek
rate
azarla/düşün
rate
vergi/derece/hız/oran
rate
{f} azarlamak
rate
vergi değerini saptamak
rate
{i} oran, nispet; sıklık: death rate ölüm oranı, ölüm sıklığı. rate of interest faiz oranı
rate
(Tıp) Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı
sediment rating curve
sediment anahtar eğrisi
semiskilled rating
(Askeri) depanörlük derecesi
semiskilled rating
(Askeri) kalfalık derecesi
semiskilled rating
(Askeri) KALFALIK DERECESİ, DEPANÖRLÜK DERECESİ: Maharet isteyen bir meslek veya sanatta, hayli eğitim ve tecrübe görmüş olan ve ehliyetli bir uzmanın yanında yardımcı olarak çalışmak için gerekli nitelikleri haiz bulunan, erat sınıfına mensup bir şahsa verilen derece
skilled rating
(Askeri) SANATKARLIK DERECESİ: Askerlikte işe yarayacak bir sanata sahip bulunan ve asgari bir nezaretle orduya mükemmel iş yapabilecek olan bir erin dahil bulunduğu sınıflandırma
specialist rating
(Askeri) erat sanatkarlık derecesi
specialist rating
(Askeri) ERAT UZMANLIK DERECESİ, ERAT SANATKARLIK DERECESİ: Eskiden, ihtisas isteyen işleri gören altıncı veya yedinci derecedeki erata verilen derece
specialist rating
(Askeri) erat uzmanlık derecesi
Türkçe - Türkçe
bakınız değerlendirme, takdir
Kitle iletişim araçlarında izlenme durumu, değerlendirme
Dereceleme, kredi riskini sınıflandırma
Kredi kalitesinin veya borçlanma araçları üzerindeki risk derecesinin belirlenmesi operasyonu
rate
Yaşlı ve geçimsiz kimse
rate
Türlü nedenlerle başarılı olamayan kimse
rate
Yaşlı, verimsiz, geçimsiz (kimse)
rate
Yeteneksiz sanatçı
rate
Büyük fare
rate
Yaşlı, verimsi geçimsiz kimse
rate
Başarısız
rate
Yaşlı, verimsiz, geçimsiz (kimse): "Kaldı ki, dikkat edilince görülür ki, bunlar gençliklerinde de olumlu bir şeyler verememiş olan ratelerdir."- H. Taner
İngilizce - İngilizce
A seaman in a warship
A number, letter, or other mark that refers to the ability of something

He has a high chess rating.

The status of a seaman, corresponding to rank in officers
An evaluation of status, especially of financial status

They have a poor credit rating.

Present participle of rate
A position on a scale
The basis for an additional charge to the standard premium because the person insured is classified as a greater than normal risk usually resulting from impaired health or a hazardous occupation
Debt quality rating, or rating of the ability and willingness of a borrower (such as a bond issuer) to repay its lenders Independent agencies have their own classification systems (such as a scale from AAA for the best rating, down to D for the poorest rating)
an appraisal of the value of something; "he set a high valuation on friendship"
The system used to determine the customer charge for each call Call charges are normally based on the time of day, the duration of the call, and any conditions specified in the contract between the subscriber and the carrier
rank in a military organization
The ratings are the statistics published each week which show how popular each television programme is. CBS's ratings again showed huge improvement over the previous year
A statement that, as part of a certification, sets forth special conditions, privileges or limitations
For every sanctioned National SCRABBLE® Association tournament a new rating is computed for each of the contestants The raring represents how well an entrant is playing in relation to other players The higher the rating, the more skillful the player Ratings currently range from 400-2100
The size of the TV audience as measured by the number of TV-equipped households watching The total U S figure is about 92 million TV households, so each rating point equals about 920,000 homes watching A family with more than one set is counted as one unit Contrast with Share
A number that is assigned to all tournament players after their first tournament The better the player the higher the rating should be The range is from about 200 to about 2900
The process by which the price of your insurance coverage is determined States are divided into rating territories Your insurance company bases part of the price of your policy on the claims history of all the drivers it insures in your territory Other factors such as your driving record and age also affect the rating
standing or position on a scale
The process of calculating the appropriate premium to charge purchasers, given the degree of risk represented by the individual or group, the expected costs to deliver medical services, and the expected marketability and competitiveness of the MCO's plan
act of ascertaining or fixing the value or worth of
Usually stated in conjunction with SHARE, a rating is the percent of all people in a demographic group in a survey area that are tuned in to a specific station The number is derived by dividing the number of people tuned in by the total population of the survey area Example: There are 1 9 million people in the Denver Metropolitan area 12% of the people that own TV's are tuned in to Channel 4 Channel 4 has a 12 rating See also SHARE
The percentage of households that are tuned to a particular station at a particular time
This refers to the characteristics such as volt ampere capacity, voltages, frequency and temperature rise for which the transformer is designed
The application of a scale of words, colors, or numbers, used in conjunction with narrative, to denote the degree to which the proposal has met the standard for a noncost factor
Rating is the core activity of prenegotiation preparation The purpose of rating is to use numerical expression to clearify negotiator's preference and utility level of individual negotiation issue, option and package In INSPIRE, the user is required to specify these three ratings according to personal preference and knowledge The utility function of individual negotiator is generated not only from the composition of the issue and option ratings but also from the decomposition of package evaluation According to the utility function, any adjustment of the package evaluation may lead to variation of utility level of other packages
An assessment or judgement based on specific, defined criteria These generally, but not necessarily, relate to project success (i e achievement of project objectives)
a quantitative score (eg, 0-100) or qualitative scale-point eg, very poor to very good) used to grade Internet health information sites to permit consumers to differentiate among such sites An independent ratings organization determines the score or scale-point and publishes and/or permits the rated site to publish it A rating differs from an award in that it provides consumers with a numerical score or scale-point for each rated Internet health information site, rather than a statement about one or a few selected sites, See also rating systems
An evaluation or "guess-timate" of a prospective contributor's ability to contribute The rating becomes an asking figure for the solicitor to suggest in requesting a contribution or pledge Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
the process of evaluating a candidate's experience, education, and/or training to determine whether he/she meets the established qualification standards for a position
A numerical representation of a player's success rate and approximation of strength When a player wins a game, he/she is awarded points according to the strength of his/her opponent When a player loses, he/she loses points according to the strength of his/her opponent Additionally, when a player draws, he/she is often awarded approximately half of the amount of points he/she would have recieved for a win (and vice versa for a loss)
The assessment of business premises for the purposes of local taxation
The process of determining rates for insurance policies or health contracts for individuals, groups, or classes of risks
A rating of something is a score or measurement of how good or popular it is. a value-for-money rating of ten out of ten see also credit rating
The process (or computer system) used to determine the customer charge for each billable call, based on time, duration and customer contract terms and conditions
During the underwriting process for insurance, the act of approving an application on a basis other than the basis for which the policy was applied for, including actions such as approving the application at a higher premium rate than applied for or with less coverage than applied for The resulting policy is said to be a rated policy
{i} assessment, valuation; rank, grade, classification; percentage of the audience who tune in to a particular program (Broadcasting)
- A measure of audience for a television or radio program, used to establish advertising rates
rating system
(Televizyon) A motion picture rating system is designated to classify films with regard to suitability for audiences in terms of issues such as sex, violence, substance abuse, profanity, impudence or other types of mature content. A particular issued rating is called a certification
rating agency
– An organization that assesses and issues opinions regarding the relative credit quality of bond issues The three major municipal bond rating agencies are Fitch Investors Service, Moody's Investors Service, and Standard and Poor's
rating agency
Moody's or S&P or an internationally recognised securities rating agency which shall be substituted for S&P or Moody's or both
rating agency
Companies that rate the likelihood of a firm to default on its debt obligations
rating agency
In the insurance industry, an independent organization that evaluates the financial condition of insurers and provides information to potential customers of and investors in insurance companies
rating of companies
relative placement of companies in relation to other companies which work in the same field
rating scale
a format for observing responses wherein the categories increase in the level of the variable they define, and this increase is uniform across all relevant agents of measurement
rating scale
A device by which raters can record their judgments of others (or of themselves) on the traits defined by the scale
rating scale
A means of measuring interval or ratio data, wherein respondents rate a target on a given attribute using scaled values; for example, "Please rate your satisfaction with your current physician using a 10-point scale, where 10 means you are completely satisfied and 1 means you are not at all satisfied"
rating scale
(See scales)
rating scale
A scale based on descriptive words or phrases that indicate performance levels Qualities of a performance are described (e g , advanced, intermed-iate, novice) in order to designate a level of achievement The scale may be used with rubrics or descriptions of each level of performance Topic areas: Accountability and Evaluation
rating scale
(Personalization User's Guide)
rating scale
A method of assessing preferences using a tool, typically a line or a depiction of a thermometer, with one end representing the best health state and one end representing the worst The respondent is asked to evaluate a given health state by placing it on the scale between these anchors
rating scale
A clear and concise list of criteria that student performance can be judged along a continuum Rating scales can be numeric, graphic, and/or descriptive
rating system
an objective method of ranking chess players which does not take into consideration the inherent beauty of a rose
rating system
2 or more (attribute) ratings related to the same Internet health information site determined by the same ratings organization at the same time A rating systems differs from a rating in that it provides consumers with 2 or more scores or scale-points, each of which pertains to a discrete aspect of the Internet health information site, eg, reliability of information, user-friendliness of the site See also rating
rating system
An instrument for forming and validating a judgement on the relevance, performance and success of a programme or project through the use of a scale with numeric, alphabetic and/or descriptive codes
rating system
a system of classifying according to quality or merit or amount
able rating
A rating who is qualified to perform certain duties of seamanship
age rating
A classification, applied to products, specifying a minimum age for a person using it
credit rating
An estimate, based on a company or person's history of borrowing and repayment and/or available financial resources, that is used by creditors to determine the maximum amount of credit it can extend to a without undue risk
gross vehicle weight rating
The maximum allowable total mass of a road vehicle or trailer when loaded

GVWR includes the weight of the vehicle itself plus fuel, passengers, cargo, and trailer tongue weight.

output rating
The expression of the stated power available at the output terminals of a transmitter when connected to the normal load or its equivalent
output rating
Under specified ambient conditions, the expression of the power that can be delivered by a device over a long period of time without overheating
rate
To assign or be assigned a particular rank or level

She is rated fourth in the country.

rate
The proportional relationship between one amount, value etc. and another

At the height of his powers, he was producing pictures at the rate of four a year.

rate
The estimated worth of something; value

There shall no figure at such rate be set, / As that of true and faithfull Iuliet.

rate
(chiefly ) To evaluate a property's value for the purposes of local taxation
rate
The price of (an individual) thing; cost

He asked quite a rate to take me to the airport.

rate
The relative speed of change or progress

The rate of production at the factory is skyrocketing.

rate
To have position (in a certain class)

He rates as the best cyclist in the country.

rate
A class into which ships were assigned based on condition, size etc.; by extension, rank

This textbook is first rate.

rate
Any of various taxes, especially those levied by a local authority

I hardly have enough left every month to pay the rates.

rate
To berate, scold

The successful monk, on the morrow morning, hastens home to Ely The successful monk, arriving at Ely, is rated for a goose and an owl; is ordered back to say that Elmset was the place meant.

rate
A set price or charge for all examples of a given case, commodity, service etc

Postal rates here are low.

rate
To consider or regard

He rated this book brilliant.

rate
Speed

The car was speeding down here at a hell of a rate.

rate
amount of a charge or payment relative to some basis; "a 10-minute phone call at that rate would cost $5" a magnitude or frequency relative to a time unit; "they traveled at a rate of 55 miles per hour"; "the rate of change was faster than expected" assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide" estimate the value of; "How would you rate his chances to become President?"; "Gold was rated highly among the Romans" be worthy of or have a certain rating; "This bond rates highly
A rating
grade
Q rating
{i} method for measuring the popularity and public recognition of entertainers (in television broadcasting)
bond rating
An assessment of the likelihood that a bond issuer will pay the interest on its debt on time Bond ratings are assigned by independent agencies, such as Moody's Investors Service and Standard & Poor's Ratings range from AAA or Aaa (highest) to D (in default) Bonds rated below B are not investment grade and are called high-yield or junk bonds Since the likelihood of default is greater on such bonds, issues are forced to pay higher interest rates to attract investors See "Types of Bonds " BACK TO TOP
bond rating
A method of evaluating the possibility of default by a bond issuer Standard and Poor's, Moody's Investors Service, and Fitch's Investors Service analyze the financial strength of each bond's issuer, whether a corporation or a government body Their ratings range from AAA (highly unlikely to default) to D (in default) Bonds rated B or below are not investment grade--in other words, institutions that invest other people's money may not buy them under most state laws
bond rating
A grade given to bonds that indicates the quality of the investment The more A's the better, ranging from AAA (very unlikely to default) to D (in default) Moody's Investment Services and Standard & Poor's are the two major bond rating companies
bond rating
Government or corporate bonds are rated by companies like the Dominion Bond Rating Service as to risk A Double-A rating, for example, would give investors an objective assessment as to how capable the issuer is of meeting its repayment obligations It's a risk assessment
bond rating
A rating based on the possibility of default by a bond issuer The ratings range from AAA (highly unlikely to default) to D (in default) See: Rating, investment grade
bond rating
A way of measuring the bond issuer’s ability to make good on its promise to pay the major bond rating agencies are Standard & Poor’s Corp and Moody’s Inc
bond rating
Method of evaluating the possibility of default by a bond issuer Standard & Poor's, Moody's Investors Service, and Fitch's Investors Service analyze the financial strength of each bond's issuer, whether a corporation or a government body Their ratings range from AAA (highly unlikely to default) to D (in default)
bond rating
Both Standard and Poor's and Moody's Investor Services evaluate the probability of a bond issuer defaulting by analyzing the financial stability of the issuer Bonds are rated from AAA or Aaa, the top rating, to D, which means the issuer is currently in default Bonds with a BBB or Baa rating or below are considered high risk Read the prospectus to find out the ratings of bonds in the portfolio and those that may be considered for purchase
bond rating
A grade given to bonds that indicates the quality of the investment As in school, the more A's the better, ranging from AAA (very unlikely to default) to D (in default) Moody's Investment Services and Standard & Poor's are the two major bond-rating companies
bond rating
The grading of a debt security with respect to the issuer's ability to meet interest and principal payments in a timely manner See AAA, AA/Aa, BBB/Baa, BB/Ba
bond rating
A system of evaluating the probability of whether a bond issuer will default Standard and Poor's Corp and Moody's Investors Services, among other firms, analyze the financial stability of both corporate and government bond issuers Ratings range from AAA or Aaa (extremely unlikely to default) to D (currently in default) Bonds rated BBB or below by S&P or Baa or below by Moody's are not considered to be of investment grade Mutual funds generally restrict their bond purchases to issues of certain quality ratings, which are specified in their prospectuses
bond rating
(Economics) grade given to a bond that measures its safety and quality (usually between AAA - best and D - worst)
bond rating
Some financial information services rate bonds, thus telling investors how safe and secure an investment a particular bond is The highest-rated bonds are rated AAA
bond rating
an evaluation by a rating company of the probability that a particular bond issue will default; "bonds of the highest quality are said to have bond ratings of AAA
bond rating
An evaluation by investor advisory services indicating the probability of timely repayment of principal and interest on bonded indebtedness These ratings significantly influence the interest rate that a borrowing government must pay on its bond issues Montgomery County bonds are rated by three major advisory services: Moody's Investors Service, Standard and Poor's Corporation, and Fitch Investors Service The County continues to have the highest possible rating from each of these services
bond rating
a rating on the possibilty of default, from AAA (highly unlikely) to D (default)
bond rating
A measure of the quality, safety, and potential performance of a bond issue Moody's Investors Service and Standard & Poor's are two major companies that rate bonds
bond rating
An evaluation of the financial strength of a bond issuer Ratings range from AAA (highly unlikely to default) to D (in default) Standard & Poor's and Moody's Investor Service are examples of two rating services
bond rating
The classification of a bond’s investment quality
bond rating
A judgment about the ability of the bond issuer to fulfill its obligation to pay interest and repay the principal when due The best-known bond-rating companies are Standard & Poor's and Moody's Their rating systems, although slightly different, both use a letter-grade system, with triple-A the highest rating and C or D the lowest
bond rating
An assessment of the likelihood that investors will receive the promised interest and principal payments on time Bond ratings are assigned by independent agencies, such as Moody's Investors Service and Standard & Poor's
boost rating
raise the percentage of viewers
cetane rating
(Otomotiv) Similar to octane in gasoline, this is a diesel oil rating based on the time lapse between fuel injection and ignition to determine how easily the oil ignites and how fast it burns. See also octane rating
community rating
A method for setting health insurance rates in which everyone in a specific area is charged the same premium rather than having it adjusted individually according to a person's health history The rate is usually based on the average cost of delivering health care to people living in that area
community rating
A system of billing for insurance costs on the basis of average claims experience for the general population as opposed to the claims experience of the particular employer For example most HMOs use a community-rated billing system based on the entire client population of the HMO See also experience rating
community rating
A method of calculating health plan premiums using the average cost of actual or anticipated health services for all subscribers within a specific geographic area The premium does not vary for different groups or subgroups of subscribers to reflect their specific claims experience or health status Under modified community rating (the most common form), rates may vary based on subscribers' specific demographic characteristics (such as age and gender), but rate variation based on individuals' health status, claims experience, or policy duration is prohibited "Pure" community rating prohibits rate variation based on demographic as well as health factors, and all subscribers in an area pay the same rate
community rating
Setting insurance rates based on the average cost of providing health services to all people in a geographic area, without adjusting for each individual's medical history or likelihood of using medical services
community rating
A rating system for establishing capitated rates based upon the average costs of providing health services to all individuals within a geographic region Community rating is fairly basic, in that it does not adjust for each individual's medical history or the likelihood an individual will use medical services
community rating
A rating method that sets premiums for financing medical care according to the health plan's expected costs of providing medical benefits to the community as a whole rather than to any sub-group within the community Both low-risk and high-risk classes are factored into community rating, which spreads the expected medical care costs across the entire community
community rating
Determining HMO capitation rates without respect to characteristics or utilization of the subject population HMOs can vary premium offerings according to benefit packages, but not by health status Thus, an employed group with characteristics likely to lead to high utilization cannot be charged a higher rate than a group without such characteristics
community rating
the practice of using the same rate structure for all subscribers to a medical expense plan, regardless of their past or potential loss experience and regardless of whether coverage is written on an individual or a group basis
community rating
Setting insurance rates based on the average cost of providing health services to all people in a geographic area without adjusting for each individual's medical history or likelihood of using medical services
community rating
– Setting insurance rates based on the average cost of providing health care services to all people in a geographic area, without adjusting for each individual’s medical history or likelihood of using medical services
community rating
In medical insurance plans, the evaluation method used to determine premiums charged by service-plan insurers by averaging the charge for the insurance among all insureds according to hospital and medical costs in the community, without differentiation among insureds in terms of the individual risk assumed by the insurer The communitywide rate is a flat sum, varying only with the amount of benefits, regardless of age, sex, occupation or condition of health (See also: Blue Cross )
community rating
Under this rating system, the charge for insurance to all insureds depends on the medical and hospital costs in the community or area to be covered Individual characteristics of the insureds are not considered at all (H)
community rating
Community rating is a method of HMO rate calculation where the rate charged to a group or to an individual for HMO coverage is based on the profit or loss experience of the HMO’s entire population
community rating
a situation in which all members of an insurance pool are charged the same premium, regardless of their risk status
community rating
The rating methodology required of federally qualified HMOs and of HMOs under the laws of many states, and occasionally indemnity plans under certain circumstances The HMO must obtain the same amount of money per member for all members in the plan, Community rating does allow for variability by allowing the HMO to factor in differences for age, sex, mix (average contract size), and industry factors; not all factors are necessarily allowed under state laws, however (also see Experience rating)
community rating
Calculating the price of health insurance premiums according to the characteristics or utilization of the entire community, not just the insured population Today, insurers frequently charge higher rates for less healthy individuals With community rating, everyone who lives in the same area pays an equal amount for health insurance
community rating
[Health] a method of rating that produces identical rates for all members of an identified pool or class, based on the expected costs for these members as a group; the principle of equal rates for all members of the community may vary only by certain broad classifications within the community, such as family status (single versus family coverage), and occasionally by wide geographic areas [similar to ASOP No 18]
community rating
A method for determining health insurance premiums based on actual or anticipated costs in a specific geographic location as opposed to an experience rating that looks at individual characteristics of the insureds
community rating
Using the same premium rates for a specific group without considering loss experience
community rating
Insuring everyone in a specific region for about the same price Premiums are based on the potential health risks or claims experience of the entire population in the area
community rating
Method of establishing health insurance premiums on a communitywide rather than group-specific basis The premium is based on a blend of the average cost of actual and anticipated health services use by all enrollees in a geographic area or industry and does not consider variables such as claims experience, age, sex, or health status of the covered population Community rating spreads the cost of illness more evenly over the whole community Federally qualified HMOs must community rate
community rating
A rating method that determines a single average premium based on the characteristics and claims experience of an entire membership such as an HMO or an insurance pool Age, lifestyle, industry, health factors and gender are not used to determine rates (See Adverse Selection )
community rating
A method of determining premiums for health insurance which ensures that all subscribers or a particular class of subscribers pay the same rate for the same level of benefits and that anticipated costs are spread evenly among all contracts; setting health insurance premiums based on the average cost of providing medical services to all people in a geographic area, without adjusting for each individual's medical history or likelihood of using such services
credit rating
Credit worthiness assigned to an individual based on current credit, credit history, and financial standing
credit rating
A rating created by authorized credit agencies that denotes a person's credit history
credit rating
A calculation based on one's personal credit history, provided by credit bureaus to lenders, that predicts future credit performance
credit rating
Borrowers are rated by lenders according to the borrower's credit-worthiness or risk profile Credit ratings are expressed as letter grades such as A-, B, or C+ These ratings are based on various factors such as a borrower's payment history, foreclosures, bankruptcies and charge-offs There is no exact science to rating a borrower's credit, and different lenders may assign different grades to the same borrower
credit rating
A grade assigned to a business concern to denote the net worth and credit standing to which the concern is entitled in the opinion of the rating agency as a result of its investigation
credit rating
Evaluation of an individual or corporation's history of repaying past loans Credit ratings are used as a benchmark to assess the future ability of a creditor to pay back loans
credit rating
a numerical score calculated using the information in your credit file The credit rating is often used to determine an individual's credit worthiness and is sometimes referred to as a credit score
credit rating
A measure of a bond issuer's creditworthiness as rated by an independent agency, such as Standard & Poor's or Moody's Investor Services Ratings are set as a reflection of the perceived financial stability of the issuer, from AAA to D Bonds rated Baa or higher by Moody's, or BBB or higher by S&P, are considered "investment grade " Conservative investors tend to select funds composed of all AAA rated bonds, or "investment grade" bonds More aggressive investors, looking for high yields, are more interested in funds that invest in lower rated bonds Moody's Standard & Poor's Aaa AAA AaAA AA BaaBBB BaBB BB Caa CCC CaCC CC DDD DD D
credit rating
Borrowers are rated by lenders according to the borrower's credit-worthiness or risk profile Credit ratings are expressed as letter grades such as A, B, C, D or F These ratings are based on various factors such as a borrower's payment history, foreclosures, bankruptcies and charge-offs There is no exact science to rating a borrower's credit, and different lenders may assign different grades to the same borrower
credit rating
An assessment of your ability to repay debt based on past performance Credit Reporting Agencies collect data from over 4,000 subscribers in Australia including financial institutions, telecommunication providers, and retailers When you apply for a loan or any service where you are sent a bill, like a mobile phone, the financier checks with a credit reporting agency to see if you've had repayment problems in the past They use the information provided by the credit reporting agency to help assess if it will lend you money or supply you with a service Failure to repay debt may impact your credit rating If you've never applied for credit or haven't used credit in the last five years then it's unlikely that a credit reporting agency will have information about you A copy of your credit file can be obtained by writing to the credit reporting agency
credit rating
-An evaluation by a creditor or credit-reporting agency that reflects a debtor's credit history based on his or her payment pattern
credit rating
An evaluation of your ability to pay back a loan It is based on your current financial situation and past performance in debt repayment It takes into account any defaults (see Breach) and slow repayments
credit rating
a rating given to a person or company that establishes credit-worthiness based upon present financial condition, experience, and past credit history
credit rating
An assessment of a cardholder's credit history as scored by one of the major credit scoring agents; rated as A, B, or C
credit rating
The degree of credit worthiness assigned to a person based on credit history and financial status
credit rating
a rating given a person or company to establish credit worthiness based upon present financial condition, experience and past credit history
credit rating
A predictor of the ability to pay back a loan The credit rating is a result of credit scoring
credit rating
Credit agencies are companies that keep track of how you pay your debts (bills) Do you pay on time? Do you make the required payments? When you want to borrow money from a bank or apply for a credit card, the bank or the credit card company will ask a credit agency to rate you Lenders want to know if you are a reliable bill payer before they approve your loan or credit card
credit rating
Official investigation of a company's or individual's history of repaying obligations; performed by a credit agency
credit rating
An assessment of a persons ability (or history) of debt repayment Most information in a credit rating comes from companies that an individual has credit with such as the banks, department stores, finance companies etc as well as from certain public records such as lawsuits, tax liens, judgments and bankruptcies
credit rating
A credit reporting agency's ranking of a persons credit worthiness or the way a person lias repaid his/her debts A lender uses an applicants history and rating to decided whether or not to make a loan
credit rating
– A rating given to a person based on experience managing credit (credit cards, mortgage, loans, etc ), reliability making loan payments current financial condition (income, savings, outstanding debt, etc ) and other factors People with strong credit ratings tend to qualify for lower-cost loans, while people with weaker ratings might have to pay a higher interest rate
credit rating
an assessment of a cardholder’s credit history as scored by one of the major credit scoring agents; rated as A, B, or C
credit rating
A formal evaluation of a company's financial health and ability to repay debt obligations, conducted by a rating agency such as Standard & Poor's, Moody's, Fitch IBCA and Duff & Phelps The agency's evaluation is summarized in a rating, such as BB
credit rating
Official investigation of a company's or individual's history of repaying obligations; performed by a credit agency
credit rating
a rating given to a person or company that establishes credit-worthiness based upon present financial condition, experience, and past credit history
credit rating
Evaluation of an individual or corporation's history of repaying past loans Credit ratings are used as a benchmark to assess the future ability of a creditor to pay back loans
credit rating
A predictor of the ability to pay back a loan The credit rating is a result of credit scoring
credit rating
An assessment of your ability to repay debt based on past performance Credit Reporting Agencies collect data from over 4,000 subscribers in Australia including financial institutions, telecommunication providers, and retailers When you apply for a loan or any service where you are sent a bill, like a mobile phone, the financier checks with a credit reporting agency to see if you've had repayment problems in the past They use the information provided by the credit reporting agency to help assess if it will lend you money or supply you with a service Failure to repay debt may impact your credit rating If you've never applied for credit or haven't used credit in the last five years then it's unlikely that a credit reporting agency will have information about you A copy of your credit file can be obtained by writing to the credit reporting agency
credit rating
A formal evaluation of a company's financial health and ability to repay debt obligations, conducted by a rating agency such as Standard & Poor's, Moody's, Fitch IBCA and Duff & Phelps The agency's evaluation is summarized in a rating, such as BB
credit rating
An evaluation of your ability to pay back a loan It is based on your current financial situation and past performance in debt repayment It takes into account any defaults (see Breach) and slow repayments
credit rating
A calculation based on one's personal credit history, provided by credit bureaus to lenders, that predicts future credit performance
credit rating
an assessment of a cardholder’s credit history as scored by one of the major credit scoring agents; rated as A, B, or C
credit rating
-An evaluation by a creditor or credit-reporting agency that reflects a debtor's credit history based on his or her payment pattern
credit rating
A measure of a bond issuer's creditworthiness as rated by an independent agency, such as Standard & Poor's or Moody's Investor Services Ratings are set as a reflection of the perceived financial stability of the issuer, from AAA to D Bonds rated Baa or higher by Moody's, or BBB or higher by S&P, are considered "investment grade " Conservative investors tend to select funds composed of all AAA rated bonds, or "investment grade" bonds More aggressive investors, looking for high yields, are more interested in funds that invest in lower rated bonds Moody's Standard & Poor's Aaa AAA AaAA AA BaaBBB BaBB BB Caa CCC CaCC CC DDD DD D
credit rating
Your credit rating is a judgment of how likely you are to pay money back if you borrow it or buy things on credit. An estimate of the amount of credit that can be extended to a company or person without undue risk. a judgment made by a bank or other company about how likely a person or business is to pay their debts
credit rating
An assessment of a cardholder's credit history as scored by one of the major credit scoring agents; rated as A, B, or C
credit rating
a numerical score calculated using the information in your credit file The credit rating is often used to determine an individual's credit worthiness and is sometimes referred to as a credit score
credit rating
credit check, extent of a borrower's ability to repay credit that will be extended to him
credit rating
A credit reporting agency's ranking of a persons credit worthiness or the way a person lias repaid his/her debts A lender uses an applicants history and rating to decided whether or not to make a loan
credit rating
A grade assigned to a business concern to denote the net worth and credit standing to which the concern is entitled in the opinion of the rating agency as a result of its investigation
credit rating
Credit agencies are companies that keep track of how you pay your debts (bills) Do you pay on time? Do you make the required payments? When you want to borrow money from a bank or apply for a credit card, the bank or the credit card company will ask a credit agency to rate you Lenders want to know if you are a reliable bill payer before they approve your loan or credit card
credit rating
Borrowers are rated by lenders according to the borrower's credit-worthiness or risk profile Credit ratings are expressed as letter grades such as A-, B, or C+ These ratings are based on various factors such as a borrower's payment history, foreclosures, bankruptcies and charge-offs There is no exact science to rating a borrower's credit, and different lenders may assign different grades to the same borrower
credit rating
a rating given a person or company to establish credit worthiness based upon present financial condition, experience and past credit history
credit rating
Borrowers are rated by lenders according to the borrower's credit-worthiness or risk profile Credit ratings are expressed as letter grades such as A, B, C, D or F These ratings are based on various factors such as a borrower's payment history, foreclosures, bankruptcies and charge-offs There is no exact science to rating a borrower's credit, and different lenders may assign different grades to the same borrower
credit rating
– A rating given to a person based on experience managing credit (credit cards, mortgage, loans, etc ), reliability making loan payments current financial condition (income, savings, outstanding debt, etc ) and other factors People with strong credit ratings tend to qualify for lower-cost loans, while people with weaker ratings might have to pay a higher interest rate
credit rating
A rating created by authorized credit agencies that denotes a person's credit history
credit rating
An assessment of a persons ability (or history) of debt repayment Most information in a credit rating comes from companies that an individual has credit with such as the banks, department stores, finance companies etc as well as from certain public records such as lawsuits, tax liens, judgments and bankruptcies
credit rating
Credit worthiness assigned to an individual based on current credit, credit history, and financial standing
credit rating
The degree of credit worthiness assigned to a person based on credit history and financial status
fire rating
Measurment used by independent labs to determine resistance to fire
fire rating
The rating given a commercial structure classifying it as a one, two or three-hour rating, as defined by the National Fire Code or Uniform Fire Code Different components of a building may be rated separate from the entire building, such as the ceiling, walls, or exterior
gross rating points
GRP's is the sum of the rating percentage achieved Since GRP's take into account duplication, the total percentage of all exposures, GRP’s may exceed 100% (or 100 points) Expressed as an absolute number, GRP's is referred to as Gross Impressions or Gross Audience
gross rating points
The summation of the exposure opportunities (expressed as a percentage of the target universe) for all the elements in a media schedule
gross rating points
GRPs are the sum of the rating percentage achieved Since GRPs take into account duplication, the total percentage of all exposures, the number may exceed 100 Expressed as an absolute number, GRPs are referred to as Gross Impressions or Gross Audience
gross rating points
A measure of the overall advertising exposure of consumer households
gross rating points
Reach times average frequency This is a measure of the advertising weight delivered by a vehicle or vehicles within a given time period
gross rating points
A measure of the total gross weight delivered by a vehicle (or vehicles) It is the sum of the ratings for the individual announcements or programs A rating point means an audience of 1 percent of the coverage base Hence 150 gross rating points means 1 5 messages per average home Gross rating points are duplicated ratings Also, reach times frequency equals GRPs
gross rating points
A measure of the overall media exposure of consumer households (reach times frequency)
gross rating points
Total number of rating points, either households or demo, delivered by an advertisers schedule
gross rating points
GRPs for outdoor refer to daily circulation, with one rating point representing a circulation equal to 1% of the market population
octane rating
(Otomotiv) A method of rating gasoline by measuring its ability to resist knocking, or pinging, in internal combustion engines. Engines with higher compression ratios require higher octane gasoline
rate
The rate at which something happens is the number of times it happens over a period of time. New diet books appear at a rate of nearly one a week His heart rate was 30 beats per minute slower
rate
Wages calculated in relation to a unit of time
rate
as, first rate, second rate, etc
rate
the annual rate of interest on a loan, expressed as a percentage of 100 - this is usually the most accurate measure of a mortgage's annual cost to you rate cap a limit on how much the interest rate can change or reach, either for a specific period or over the life of the loan reconnection fee charged by a utility company for connecting a service, usually after it has been cut off due to non payment redemption the joyous moment when you pay off the mortgage refinancing the process of paying off one loan with the proceeds from a new loan using the same property as security
rate
A rate is the amount of money that is charged for goods or services. Calls cost 36p per minute cheap rate and 48p at all other times. specially reduced rates for travellers using Gatwick Airport see also exchange rate
rate
To make an estimate
rate
A score derived by dividing the number of cases that meet a criterion for quality (the numerator) by the number of eligible cases within a given time frame (the denominator) where the numerator cases are a subset of the denominator cases (e g , percentage of eligible women with a mammogram performed in the last year)
rate
The class of a merchant vessel for marine insurance, determined by its relative safety as a risk, as A1, A2, etc
rate
The rate at which something happens is the speed with which it happens. The rate at which hair grows can be agonisingly slow The world's tropical forests are disappearing at an even faster rate than experts had thought
rate
You use at any rate to indicate that what you have just said might be incorrect or unclear in some way, and that you are now being more precise. She modestly suggests that `sex, or at any rate gender, may account for the difference'
rate
The charge per $1 of coverage that makes up the premium charged for the policy   The rate is determined by factors other than the limit of coverage   The rate is then multiplied by the limit of coverage to determine the premium   Selecting a higher deductible will result in a lower rate per $1 of coverage   An occupied structure has a lower rate for Vandalism coverage than a Vacant structure   A brick building has a lower rate than a wood building   The rates we use must be approved in advance by the MN Department of Commerce   The rates used by the FAIR Plan are based on the advice of ISO, our overall claims experience, and the rates charged by Private Insurers   Rate changes are announced a minimum of 60 days before they take effect   The Rate Tables show the rates approved by the MN Department of Commerce, and currently in use by the FAIR Plan Go to: Documents (links to Rate Tables)
rate
If someone or something is rated at a particular position or rank, they are calculated or considered to be in that position on a list. He is generally rated Italy's No. 3 industrialist He came here rated 100th on the tennis computer
rate
Order; arrangement
rate
Established portion or measure; fixed allowance
rate
To assess for the payment of a rate or tax
rate
The percentage of an amount of money which is paid for its use for a specified time; usually expressed as an annual percentage
rate
The price of insurance per unit of exposure Each classification has a different rate depending on the probability of loss for that class
rate
The annual percent charged on the principal
rate
In lending, the amount of interest on the loan expressed as an interest rate or annual percentage rate (APR) of the principal
rate
The percentage or factor applied to the ceding company's subject premium to produce the reinsurance premium or the percent applied to the reinsurer's premium to produce the commission
rate
In epidemiologic usage, the frequency of a disease or characteristic expressed per unit of size of the population or group in which it is observed The time at or during which the cases are observed is a further specification
rate
If you say that at this rate something bad or extreme will happen, you mean that it will happen if things continue to develop as they have been doing. At this rate they'd be lucky to get home before eight-thirty or nine. To express reproof. discount rate bank rate exchange rate reaction rate
rate
To ratify
rate
A price or fee determined in relation to a particular scale or standard
rate
That which is established as a measure or criterion; degree; standard; rank; proportion; ratio; as, a slow rate of movement; rate of interest is the ratio of the interest to the principal, per annum
rate
The gain or loss of a timepiece in a unit of time; as, daily rate; hourly rate; etc
rate
To berate
rate
{f} assess, appraise, determine value; grade, classify, sort
rate
This is the cost of a unit of insurance (usually $1,000 worth) Insurance is based on the history of loss experience for similar risks What a driver pays for auto insurance is based in part on past experience by that company with drivers of the same age, sex, marital status, driving record and similar make and model of car
rate
amount of a charge or payment relative to some basis; "a 10-minute phone call at that rate would cost $5"
rate
The cost of a given unit of insurance For example, in Ordinary Life Insurance, it is the price of $1,000 of the face amount In Disability Income Insurance, it is usually the price per $10 or per $100 of monthly benefits In Property Insurance, it is the rate per $100 of value to be insured The premium, then, is the rate multiplied by the number of units of insurance purchased (G)
rate
The annual rate of interest on a loan, expressed as a percentage of 100
rate
An amount measured in relation to another amount
rate
If you rate someone or something, you think that they are good. It's flattering to know that other clubs have shown interest and seem to rate me
rate
The speed or frequency of occurrence of an event, usually expressed with respect to time or some other known standard (CMD 1997) Death rate or mortality rate is the number of deaths in a specified population, usually expressed per 100 000 population, over a given period, usually 1 year Morbidity rate is the number of cases per year of certain diseases in relation to the population in which they occur Infant mortality rate is the number of deaths per year of live-born infants less than 1 year of age divided by the number of live births in the same year Peak expiratory flow rate is the maximum rate of exhalation during forced expiration, measured in litres per second or litres per minute
Türkçe - İngilizce
(Basın) gross rating point
rating
rating almak
get rating
rating almak
have rating
rating savaşı
rating battle
rating savaşı
rating war
rating